Suvestinė redakcija nuo 2023-05-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 37-1787, i. k. 1112070ISAK000V-436

 

Nauja redakcija nuo 2022-08-10:

Nr. V-1228, 2022-08-09, paskelbta TAR 2022-08-09, i. k. 2022-16899

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET

 

2011 m. kovo 16 d. Nr. V-436

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu, atsižvelgdama į 2011 m. sausio 12 d. Bendradarbiavimo sutartį Nr. S-12 tarp Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bei Šiaulių universiteto (su visais sutarties pakeitimais ir papildymais) bei siekdama efektyviai panaudoti LITNET-1–LITNET-4 programomis sukurtą infrastruktūrą:

1Tvirtinu pridedamus:

1.1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET struktūros ir valdymo tvarkos aprašą;

1.2. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tarybos darbo reglamentą.

2Sudarau tokios sudėties Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tarybą:

2.1. Rasa Alaburdienė, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos valdybos narė;

2.2. Vaino Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius;

2.3. Jonas Čeponis, Kauno technologijos universiteto studijų prorektorius;

2.4. Artūras Malysis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausiasis specialistas;

2.5. Jonas Okunis, Vytauto Didžiojo universiteto Administracijos direktorius;

2.6. Paulius Nomgaudas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovas;

2.7. Vytis Radvila, Klaipėdos universiteto Organizacijos aptarnavimo tarnybos vedėjas;

2.8. Arūnas Stašionis, Vilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro direktorius;

2.9. Laima Taparauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė;

2.10. Romanas Tumasonis, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-668, 2023-05-10, paskelbta TAR 2023-05-10, i. k. 2023-08876

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                  Gintaras Steponavičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2011 m. kovo 16 d.

įsakymu Nr. V-436 (Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-1228

redakcija)

 

 

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET STRUKTŪROS IR VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

1.  Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET (toliau – LITNET) jungia mokslo ir studijų institucijų ir švietimo įstaigų kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms ir įstaigoms gali būti teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, diegiami inovatyvūs kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimai.

2.  LITNET plėtra užtikrinama vykdant švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus daugiamečius LITNET veiklos užtikrinimo ir plėtros veiksmų planus (toliau – LITNET veiksmų planai), kuriuose yra nustatomos LITNET veiklos, tikslas, uždaviniai, priemonės, rezultatai, vykdymas ir stebėsena.

3.  LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros principai yra apibrėžiami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) ir universitetų, vykdančių LITNET techninių centrų funkcijas, bendradarbiavimo sutartimi (toliau – Sutartis).

4.  LITNET infrastruktūrą sudaro jungimo mazgai su juose veikiančia įranga ir mazgus jungiančios ryšių linijos. LITNET infrastruktūros detalus sąrašas nustatomas Sutartyje.

5.  LITNET infrastruktūrą valdo LITNET techniniai centrai. LITNET techninių centrų funkcijas vykdo Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas.

6.  LITNET techninių centrų funkcijas vykdantys universitetai sudaro Jungtinės veiklos sutartį ir paskiria LITNET administruojantį universitetą (toliau – Administruojantis universitetas), kuris organizuoja LITNET veiklą ir administruoja LITNET lėšas.

7.  LITNET techninio centro pagrindiniai uždaviniai:

7.1. jungimo mazgų ir juos jungiančių ryšio linijų priežiūra bei plėtra;

7.2. naujų institucijų prijungimas prie LITNET;

7.3. sutarčių su prijungtomis institucijomis dėl LITNET paslaugų teikimo sudarymas;

7.4. prijungtų institucijų aptarnavimas prijungimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir kt.

8.  Institucija prie LITNET prijungiama per jungimo mazgą, kuris parenkamas atsižvelgiant į geografinį išsidėstymą, techninius bei administracinius resursus. Prijungta institucija su jungimo mazgą valdančiu LITNET techniniu centru sudaro prijungimo sutartį.

9.  LITNET valdymo klausimus sprendžia LITNET taryba, kurios darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

10.  LITNET tarybą sudaro vienuolika narių. Sutartį pasirašę universitetai į LITNET tarybą deleguoja po vieną narį, Ministerija į LITNET tarybą deleguoja penkis narius.

11.  LITNET taryba:

11.1.  sudaro LITNET veiksmų plano vertinimo kriterijų projektą, numatantį LITNET veiksmų plano uždavinių ir priemonių vertinimo kriterijus bei jų reikšmes ir teikia tvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui;

11.2.    sudaro LITNET veiksmų plano įgyvendinimo lėšų poreikio projektą, numatantį LITNET veiksmų plano uždavinių ir priemonių įgyvendinimo lėšų poreikį, ir teikia tvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui;

11.3.    atsižvelgdama į Ministerijos strateginiame veiklos plane patvirtintas skiriamų asignavimų sumas LITNET veiksmų plano priemonėms įgyvendinti, rengia valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos projektą;

11.4.    teikia siūlymus dėl LITNET veiksmų plano vertinimo kriterijų ir LITNET veiksmų plano įgyvendinimo lėšų poreikio tikslinimo;

11.5.    teikia siūlymus Ministerijai dėl LITNET veiksmų planų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisyklių;

11.6.    atlieka bendrąją LITNET infrastruktūros bei teikiamų paslaugų priežiūrą;

11.7.    Administruojančio universiteto teikimu tvirtina metines LITNET veiklos ataskaitas;

11.8.    vertina valstybės biudžeto lėšų panaudojimo LITNET veiklai efektyvumą;

11.9.    tvirtina LITNET parengtą Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET veiklos užtikrinimo ir plėtros veiksmų plano priemonių aprašą;

11.10.  vykdo kitas jai paskirtas funkcijas.

12.  LITNET taryba sudaro LITNET ekspertų grupę ir Tinklo incidentų tyrimo tarnybą CERT. LITNET taryba gali sudaryti ir kitas darbo grupes atskiroms LITNET tinklo veikloms koordinuoti.

13.  LITNET ekspertų grupė nagrinėja LITNET eksploatacijos ir plėtros klausimus, rengia medžiagą ir siūlymus LITNET tarybos posėdžiams.

14.  Tinklo incidentų tyrimo tarnyba CERT tiria ir sprendžia kompiuterių tinklų incidentus, nagrinėja kitus su kompiuterių saugumu susijusius klausimus.

15.  LITNET dalyvauja tarptautinių kompiuterių tinklų organizacijose (TERENA, CEENet, CERT ir kt.), atstovus į kurias skiria LITNET taryba LITNET techninio centro teikimu.

16.  Siekiant LITNET veiksmų planuose nustatytų tikslų, esant LITNET tarybos sprendimui, LITNET techninių centrų funkcijas vykdantys universitetai gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis su kitais juridiniais asmenimis dėl bendro abipusiškai naudingo išteklių naudojimo nekomercinėms veikloms.

17.  LITNET veikla ir plėtra finansuojama valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų investicijų, prie LITNET prijungtų institucijų ir kitomis teisėtai gautomis lėšomis. Visos LITNET veiklai ir plėtrai finansuoti naudojamos lėšos apskaitomos metinėse LITNET sąmatose.

18.  Lėšos LITNET veiklai ir plėtrai kasmet skiriamos su Administruojančiu universitetu sudarant lėšų naudojimo sutartį ir  atsižvelgiant į LITNET veiksmų planą ir Ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus. Administruojantis universitetas, vadovaudamasis LITNET veiksmų planu, lėšų naudojimo sutartimi, perveda lėšas LITNET techninių centrų funkcijas vykdantiems universitetams.

 

_________________

part_fabf56084e8b464ba3588550d9a5a219_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2011 m. kovo 16 d.

įsakymu Nr. V-436 (Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. rugpjūčio 9 d.  įsakymu Nr. V-1228

redakcija)

 

 

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tarybos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET (toliau – LITNET) tarybos (toliau – Taryba) veiklos tikslą, funkcijas bei darbo organizavimo tvarką.

2Taryba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais bei šiuo reglamentu.

3.  Tarybos veikla grindžiama teisėtumo, kolegialumo ir nešališkumo principais.

 

II sKYRIUS

TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

4.  Pagrindinis Tarybos veiklos tikslas – koordinuoti daugiamečių LITNET veiklos užtikrinimo ir plėtros veiksmų planų (toliau – LITNET veiksmų planai) vykdymą, užtikrinti efektyvų LITNET veikimą.

5.  Taryba vykdo šias funkcijas:

5.1. sudaro LITNET veiksmų plano vertinimo kriterijų projektą, LITNET veiksmų plano įgyvendinimo lėšų poreikio projektą ir teikia tvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui;

5.2. teikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui nuomonę apie vykdomus ir inicijuojamus Europos Sąjungos fondų investicijų projektus, susijusius su LITNET veikla bei plėtra;

5.3. LITNET administruojančio universiteto (toliau – Administruojantis universitetas) teikimu tvirtina metines LITNET veiklos ataskaitas ir teikia jas švietimo, mokslo ir sporto ministrui;

5.4. teikia pasiūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl LITNET veiksmų plano ir sąmatos patikslinimo;

5.5. rengia LITNET veiksmų planus ir teikia juos tvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui;

5.6. atsižvelgdama į technologijų raidą, LITNET vystymosi bei plėtros tendencijas, priima sprendimus dėl LITNET infrastruktūros pokyčių bei plėtros;

5.7. rengia LITNET paslaugų teikimo tvarkos aprašą ir LITNET naudojimo taisykles ir teikia juos tvirtinti švietimo, mokslo ir sporto ministrui;

5.8. sudaro LITNET ekspertų grupę ir Tinklo incidentų tyrimo tarnybą CERT;

5.9. atskirų veiklų vykdymui koordinuoti gali sudaryti ekspertų (darbo) grupes;

5.10.  atlieka bendrąją LITNET infrastruktūros bei teikiamų paslaugų priežiūrą;

5.11.  periodiškai organizuoja prijungtų institucijų sąrašo peržiūrėjimą, priima sprendimus dėl LITNET paslaugų teikimo prijungtoms institucijoms apimties;

5.12.  priima sprendimą dėl prie LITNET prijungtos institucijos, pažeidusios LITNET naudojimo taisykles, atjungimo;

5.13.  nustato standartines institucijos prijungimo prie LITNET sutarties sąlygas;

5.14.  vertina biudžeto lėšų panaudojimo LITNET veiklai efektyvumą;

5.15.  vykdo kitas teisės aktų jai priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6Tarybos posėdžius kviečia, jų darbotvarkes rengia ir jiems pirmininkauja Tarybos išrinktas Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininkui negalint dalyvauti posėdyje, posėdyje atviru balsavimu išrenkamas posėdžio pirmininkas.

7.  Taryba renkasi į posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Tarybos posėdis gali būti sušauktas trečdalio Tarybos narių reikalavimu.

8.  Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių.

9.  LITNET valdymo klausimais Taryba posėdžiuose priima sprendimus, kurie įforminami protokolais.

10.  Tarybos sprendimas priimamas bendru sutarimu arba jei už jį balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

11.  Negalintis dalyvauti posėdyje Tarybos narys savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti raštu, elektroniniu paštu arba per jo įgaliotą atstovą, turintį raštišką įgaliojimą. Šiais būdais pateikta nuomonė turi būti paskelbta posėdyje. Tokiu atveju laikoma, kad Tarybos narys dalyvavo posėdyje ir balsavo nagrinėjamu klausimu.

12.  Posėdis gali vykti pasitelkiant vaizdo perdavimo technologijas.

13.  Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą rengia Administruojančio universiteto paskirtas asmuo. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomi klausimai, klausimą pateikęs asmuo bei svarstomu klausimu pasisakę asmenys, balsavimo rezultatai ir priimtas sprendimas.

14.  Tarybos posėdžio protokolą pasirašo protokolą rengęs asmuo ir posėdžiui pirmininkavęs asmuo. Protokolai aprobuojami kito posėdžio metu.

15.  Kai reikia skubiai priimti sprendimą ar netikslinga kviesti Tarybos posėdį, balsavimas gali vykti išimtinai elektroniniu paštu:

15.1.  protokolo projektas išsiunčiamas elektroniniu paštu, nurodant balsavimo pabaigos laiką;

15.2.  Tarybos sprendimas laikomas priimtu, jei už išsiųstą projektą balsavo daugiau kaip du trečdaliai Tarybos narių;

15.3.  jei nors vienas Tarybos narys prieštarauja, kad klausimas būtų sprendžiamas pasitelkiant elektroninį paštą, balsavimas nutraukiamas ir šis klausimas įtraukiamas į kito Tarybos posėdžio darbotvarkę.

16.  Tarybos sprendimai skelbiami Tarybos nustatyta tvarka.

17.  Tarybos veiklos techninį aprūpinimą atlieka Administruojantis universitetas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18Šis reglamentas gali būti keičiamas Tarybos teikimu.

19.  Kiekvienas Tarybos narys gali Tarybos pirmininkui raštu pateikti pasiūlymą keisti šį reglamentą. Toks siūlymas privalo būti apsvarstytas artimiausiame Tarybos posėdyje ir dėl jo turi būti priimtas Tarybos sprendimas.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1359, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 112-5693 (2012-09-28), i. k. 1122070ISAK00V-1359

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 "Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1530, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 133-6820 (2012-11-17), i. k. 1122070ISAK00V-1530

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 "Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-628, 2014-07-10, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10197

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-58, 2015-01-29, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01772

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-738, 2015-07-13, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11312

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1205, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-27, i. k. 2015-18866

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-342, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09855

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1001, 2016-11-14, paskelbta TAR 2016-11-14, i. k. 2016-26775

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-239, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06115

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-748, 2018-09-10, paskelbta TAR 2018-09-11, i. k. 2018-14318

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-394, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-12, i. k. 2019-06032

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-698, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-13, i. k. 2019-09587

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1228, 2022-08-09, paskelbta TAR 2022-08-09, i. k. 2022-16899

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-668, 2023-05-10, paskelbta TAR 2023-05-10, i. k. 2023-08876

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo „LITNET“ pakeitimo

 

 

part_76efc0f1cb5942ebbfc2ab78d23b1afd_end