Suvestinė redakcija nuo 2022-01-07

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 34-1604, i. k. 1111100NUTA00000316

 

TAR pastaba. iki šio nutarimo įsigaliojimo gauti meno kūrėjų prašymai dėl kūrybinių prastovų išmokų skyrimo ir mokėjimo svarstomi ir sprendimai priimami vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusiomis nuostatomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 8, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-06, i. k. 2022-00183

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL MENO KŪRĖJŲ SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS

 

2011 m. kovo 16 d. Nr. 316

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 11 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnį Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

1. Patvirtinti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą (pridedama).

2. Patvirtinti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Įgalioti Kultūros ministeriją administruoti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą.

4. Šiuo nutarimu tvirtinamo Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimo tvarkos aprašo nuostatos, susijusios su meno kūrėjų privalomuoju sveikatos draudimu, įsigalioja 2012 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                       ARŪNAS GELŪNAS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316

 

MENO KŪRĖJŲ SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

1. Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti mažas ir nereguliarias pajamas gaunančių meno kūrėjų, taip pat meno kūrėjų, patiriančių kūrybines prastovas, socialines garantijas.

2. Programoje vartojamos sąvokos:

2.1. Kūrybinė prastova – laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai.

2.2. Kūrybinės prastovos išmoka – minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka mokama per kūrybinę prastovą meno kūrėjui iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų.

2.3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 263, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06044

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

3. Programą administruoja Kultūros ministerija.

 

II SKYRIUS
ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

4. Profesionalusis menas – nacionalinės kultūros dalis, atspindinti aukščiausio lygmens kūrybiškumo, kuris laiduoja tautos kultūros savitumą ir patrauklumą pasauliui, įtvirtinimą valstybės gyvenime. Profesionaliojo meno pažinimas siejamas su visuomenės išprusimu ir teigiamu valstybės įvaizdžiu. Meno vertybių kūrėjai dėl profesijos specifikos, kuri skiriasi nuo kitų profesijų veiklos pobūdžio tuo, kad nėra susieta su pastoviu darbdaviu ir reguliariomis pajamomis, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, nėra pakankamai socialiai apsaugoti. Europos Sąjunga skatina valstybes nares užtikrinti kūrybinių profesijų atstovams socialinį saugumą. Europos Sąjungos valstybės narės taiko įvairias priemones, kad kūrybinių profesijų atstovai turėtų galimybę laisvai kurti ir būtų socialiai saugūs.

5. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamento atliktoje studijoje „Menininkų socialinė apsauga Europos Sąjungos valstybėse“ pažymėta, kad Europos Sąjungos valstybėse narėse, palyginti su kitomis profesijomis, kūrybinių profesijų atstovų pajamos yra 30 procentų mažesnės, todėl Europos Sąjungos valstybės narės kūrybinių profesijų atstovams yra sukūrusios paramos sistemas. Europos Parlamento 2006 metų lapkričio mėnesio studijoje „Menininko statusas Europoje“ pažymima, kad kūrybinių profesijų atstovams socialinės apsaugos sistemas dažnai finansuoja valstybė. Taip jiems užtikrinama teisė į senatvės pensiją, jeigu jų pajamų lygis yra mažesnis už minimalų pajamų lygį, kuris būtinas pensijai apskaičiuoti (pavyzdžiui, Vokietija, Belgija, Ispanija, Italija, Šiaurės Europos šalys) ir minimalią sveikatos apsaugą (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė). Centrinės ir Pietryčių Europos Sąjungos valstybėse narėse nepriklausomiems (darbdavio neturintiems) kūrybinių profesijų atstovams yra sukurtos specialios socialinės apsaugos priemonės.

6. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, duomenys apie meno kūrėjus kaupiami Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje. Iki 2011 metų sausio mėnesio pabaigos Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje įregistruoti 3 897 meno kūrėjai, iš kurių apie 70 procentų yra darbingo amžiaus. Lietuvos meno kūrėjų organizacijų duomenimis, apie 20 procentų darbingo amžiaus meno kūrėjų pajamas gauna tik pagal autorines sutartis ar atlikėjo intelektinių paslaugų sutartis.

7. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos duomenimis, meno kūrėjai pajamas gauna dirbdami pagal darbo sutartis ar vykdydami savarankišką veiklą. Apie 20 procentų meno kūrėjų gauna mažesnes pajamas nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimalioji mėnesinė alga.

8. Kitaip negu kitų specialybių asmenų, kuriems darbo sutartys užtikrina nuolatines pajamas ir socialines garantijas, meno kūrėjų kūrybinės veiklos specifika ir pagal autorines sutartis bei atlikėjo intelektinių paslaugų sutartis gaunamos nereguliarios pajamos neužtikrina meno kūrėjams valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo.

9. Jeigu meno kūrėjas neturi autorinės kūrinio užsakymo sutarties ar kaip atlikėjas nedalyvauja scenos meno veikloje, jis laikinai patiria kūrybinę prastovą, tačiau kitaip nei asmenys, turintys darbo santykius, neturi teisės į nedarbo draudimo išmoką.

 

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

10. Programos tikslas – užtikrinti meno kūrėjų socialinę apsaugą.

11. Programos uždaviniai:

11.1. sumokėti mažas ir nereguliarias pajamas turinčių meno kūrėjų valstybinio socialinio draudimo įmokas;

11.2. sumokėti mažas ir nereguliarias pajamas turinčių meno kūrėjų privalomojo sveikatos draudimo įmokas;

11.3. mokėti kūrybinės prastovos išmokas laikinai kūrybinę prastovą patiriantiems meno kūrėjams.

 

IV SKYRIUS
SIEKIAMI REZULTATAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

12. Įgyvendinant Programoje numatytą tikslą ir uždavinius, meno kūrėjams būtų užtikrinta socialinė apsauga ir sudarytos geresnės sąlygos meno kūrybai ir jos rezultatų sklaidai. Šios priemonės meno kūrėjams suteiktų socialinio saugumo ir orumo jausmą ir galimybę kurti.

13. Programos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti rezultato vertinimo kriterijus ir jo reikšmė yra meno kūrėjo statusą turinčių asmenų socialinės apsaugos užtikrinimas.

 

V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

14. Programa finansuojama iš Kultūros ministerijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

15. Kultūros ministerija, kasmet rengdama atitinkamų metų strateginį veiklos planą, numato lėšas Programai įgyvendinti.

16. Kultūros ministerija:

16.1. Programai įgyvendinti planuojamą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikį derina su meno kūrėjų organizacijų asociacija (asociacijomis);

16.2. analizuoja meno kūrėjų socialinės padėties stebėsenos duomenis, kaupiamus pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 15 straipsnio nuostatas;

16.3. aptaria su meno kūrėjų organizacijų asociacija (asociacijomis) Programos administravimo tvarką ir galimus pasiūlymus, kaip ją gerinti.

17. Iki 30 procentų Programos finansavimui patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų skiriama kūrybinių prastovų išmokoms. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir dėl to apribojamas ar draudžiamas kultūros įstaigų lankymas, kultūros paslaugų teikimas ir (ar) kultūros renginių organizavimas, iki 80 procentų Programos finansavimui patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų skiriama kūrybinių prastovų išmokoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 263, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06044

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

18. Kultūros ministerija, vykdydama Programą, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Finansų ministerija.

 

_________________

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 316

 

MENO KŪRĖJŲ SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

1. Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos (toliau – Programa) administravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato meno kūrėjų duomenų teikimo, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų už meno kūrėjus iš Programos lėšų mokėjimo sąlygas ir tvarką, taip pat meno kūrėjų kūrybinių prastovų išmokų iš Programos lėšų skyrimo sąlygas ir mokėjimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

Nr. 8, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-06, i. k. 2022-00183

 

II SKYRIUS
MENO KŪRĖJŲ DUOMENŲ TEIKIMO, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ UŽ MENO KŪRĖJUS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

3. Meno kūrėjai iš Programos lėšų draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijų dalims bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jeigu jie yra darbingo amžiaus ir neturi draudžiamųjų pajamų arba jų draudžiamųjų pajamų suma per kalendorinius metus yra mažesnė už atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 12 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio sumą. Už meno kūrėjus sumokama trūkstama iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 12 minimaliųjų mėnesinių algų socialinio draudimo įmokų suma.

4. Meno kūrėjai iš Programos lėšų draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, jei negauna pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklauso asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 2 ir 4–10 dalyse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 263, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06044

 

5. Kultūros ministerija teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) duomenis apie meno kūrėjus pagal asmens duomenų teikimo sutartį.

6. Fondo valdybai teikiami šie meno kūrėjo duomenys:

6.1. vardas ir pavardė;

6.2. asmens kodas;

6.3. meno kūrėjo statuso suteikimo data;

6.4. meno kūrėjo statuso netekimo data.

7. Meno kūrėjų duomenis Fondo valdyba registruoja Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre.

8. Fondo valdyba, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647, nustatyta tvarka įvertinusi Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis apie meno kūrėjo statusą turinčių asmenų draudžiamąsias pajamas, draudimą valstybės lėšomis dėl kitų priežasčių, privalomąjį sveikatos draudimą ir iš Programos lėšų sumokėtas valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, už praėjusį kalendorinį mėnesį apskaičiuoja bendrą valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumą, kurią Kultūros ministerija iš Programos lėšų turi pervesti į Valstybinį socialinio draudimo fondą. Kultūros ministerijos ir Fondo valdybos tarpusavio atsiskaitymų sąlygos ir tvarka nustatomi Kultūros ministerijos ir Fondo valdybos sutartimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

9. Fondo valdyba iki kiekvieno mėnesio 25 dienos pateikia Kultūros ministerijai paraišką už praėjusį kalendorinį mėnesį. Paraiškoje nurodoma bendra valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma, kurią Kultūros ministerija iš Programos lėšų perveda į Valstybinį socialinio draudimo fondą ne vėliau kaip to mėnesio paskutinę dieną.

10. Fondo valdyba, nustačiusi valstybės lėšų permoką ar nepriemoką už praėjusius laikotarpius, atitinkamai mažina ar didina artimiausio kalendorinio mėnesio lėšų poreikį. Pasibaigus kalendoriniams metams, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647, nustatyta tvarka permokos grąžinamos asignavimų valdytojui Kultūros ministerijai.

 

III SKYRIUS
KŪRYBINIŲ PRASTOVŲ IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

11. Iš Programos lėšų darbingo amžiaus meno kūrėjui gali būti skiriama kūrybinės prastovos išmoka, jeigu jis laikinai neturi sąlygų vykdyti meno kūrybos ir (ar) jos rezultatų sklaidos ir jo pajamų pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų suteiktas licencijas, iš individualios veiklos gautų pajamų, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kitų pajamų, įskaitant valstybinio socialinio draudimo išmokas, iš Garantinio fondo mokamas išmokas, stipendijas (mokslinei, kūrybinei veiklai skirtas ar kitų veiklos sričių stipendijas), gautų per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, suma nesudaro atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

Nr. 8, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-06, i. k. 2022-00183

 

12. Kūrybinės prastovos išmoka iš Programos lėšų mokama 3 mėnesius. Nauja kūrybinės prastovos išmoka iš Programos lėšų gali būti skiriama praėjus metams nuo skirtos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir dėl to apribojamas ar draudžiamas kultūros įstaigų lankymas, kultūros paslaugų teikimas ir (ar) kultūros renginių organizavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 263, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06044

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

13. Kultūros ministerija, atsižvelgdama į Programos 17 punkto nuostatą, kasmet nustato kūrybinių prastovų išmokų kvotą (kiekvieną mėnesį galimų skirti kūrybinės prastovos išmokų skaičių).

14. Meno kūrėjas, siekdamas iš Programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia Kultūros ministerijai laisvos formos prašymą (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

14.1. kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės;

14.2. nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką;

14.3. informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

14.4. informacija apie Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio;

14.5. asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka);

14.6. įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, numatytas Tvarkos aprašo 27 punkte ir turinčias įtakos kūrybinės prastovos išmokai;

14.7. leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

15. Meno kūrėjas prie prašymo pateikia:

15.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją. Jei kreipiasi meno kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), turi būti pateikiamos ir šio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), kopijos;

15.2. paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą;

15.3. dokumentus, išduotus kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių apie pajamas, gautas pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų suteiktas licencijas, iš individualios veiklos gautas pajamas, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas ir kitus dokumentus apie kitas pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 8, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-06, i. k. 2022-00183

 

16. Jeigu prašymas neatitinka Tvarkos aprašo 14 ir 15 punktuose nurodytų reikalavimų, Kultūros ministerija per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo prašo jį pateikusį meno kūrėją ar jo įgaliotą atstovą per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo pateikti trūkstamą informaciją ar dokumentus. Jeigu prašymą pateikęs meno kūrėjas ar jo įgaliotas atstovas per nurodytą laiką nepateikia trūkstamos informacijos ar dokumentų, prašymas nesvarstomas.

17. Meno kūrėjų prašymus skirti kūrybinės prastovos išmokas svarsto Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija (toliau – Komisija), sudaryta iš penkių narių – vienas Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso suteikimo tarybos, du Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijos (asociacijų) atstovai ir du Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai. Komisijos reglamentą ir sudėtį tvirtina kultūros ministras.

18. Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Juos Komisija svarsto kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.

19. Jeigu prašymas buvo svarstomas, tačiau kūrybinės prastovos išmoka nebuvo paskirta, meno kūrėjas gali teikti prašymą kitą mėnesį, patikslinęs Tvarkos aprašo 15.3 punkte nurodytus duomenis.

20. Komisija meno kūrėjų prašymus vertina, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

20.1. kūrybinės prastovos priežastis ir aplinkybes;

20.2. Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

20.3. meno kūrėjo ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus.

21. Sprendimą dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo priima kultūros ministras, atsižvelgdamas į Komisijos pateiktas išvadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

22. Kultūros ministro sprendimas dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos išvadų pateikimo.

23. Apie kultūros ministro sprendimą skirti kūrybinės prastovos išmoką ar nutraukti jos mokėjimą Kultūros ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša meno kūrėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

24. Kultūros ministro sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

25. Kultūros ministrui priėmus sprendimą meno kūrėjui skirti kūrybinės prastovos išmoką, Kultūros ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo išsiunčia meno kūrėjui kultūros ministro įsakymo, kuriame nurodyta išmokos mokėjimo sąlygos, tvarka, terminai ir kita informacija, kopiją.

26. Kūrybinės prastovos išmoka pradedama mokėti nuo kultūros ministro įsakyme nustatytos dienos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos.

 

IV SKYRIUS
KŪRYBINIŲ PRASTOVŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

27. Meno kūrėjui kūrybinės prastovos išmokos iš Programos lėšų mokėjimas nutraukiamas, jeigu kūrybinės prastovos metu jo gaunamų Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų pajamų suma yra lygi ar viršija atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

28. Meno kūrėjas apie atsiradusias Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytas aplinkybes per 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Kultūros ministerijai.

29. Nustačius Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytą aplinkybę, kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas kultūros ministro sprendimu nuo pirmosios dienos mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį atsirado nurodyta aplinkybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

30. Kultūros ministerija turi teisę iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių įstaigų ar organizacijų, fizinių ar juridinių asmenų gauti informaciją apie meno kūrėjo gautas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

31. Kultūros ministerija, nustačiusi kūrybinės prastovos išmokos permoką, pasiūlo meno kūrėjui per nustatytą laikotarpį grąžinti permokėtą kūrybinės prastovos išmokos sumą. Per nustatytą laikotarpį negrąžinta permoka išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32. Jeigu kūrybinės prastovos išmoka buvo paskirta asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, ir jam paskirtas globėjas (rūpintojas), apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimui, per 10 dienų nuo jų atsiradimo privalo pranešti meno kūrėjo globėjas (rūpintojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

33. Jeigu kūrybinės prastovos mokėjimo laikotarpiu meno kūrėjas sukaks senatvės pensijos amžių, kūrybinės prastovos išmoka skiriama ir mokama iki to mėnesio, kurį sukanka senatvės pensijos amžius, pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

 

34. Meno kūrėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 263, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-25, i. k. 2020-06044

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 228, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07891

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 8, 2022-01-05, paskelbta TAR 2022-01-06, i. k. 2022-00183

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo