Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 30-1427, i. k. 11100GKISAK05-V-180

 

Nauja redakcija nuo 2019-10-08:

Nr. 5-V-739, 2019-10-07, paskelbta TAR 2019-10-07, i. k. 2019-15885

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl  ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo  reikalavimų patvirtinimo

 

2011 m. kovo 3 d. Nr. 5-V-180

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ 1.5 papunkčiu:

1. Tvirtinu Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimus (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2023-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

 

 

 

Einantis policijos generalinio komisaro
pareigas                                                                                     Vizgirdas Telyčėnas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ginklų fondo

prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos direktorius

Gintautas Mišeikis

2011 m. kovo 2 d.

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-739

redakcija)

 

ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo Reikalavimai

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus patalpoms, kuriuose gaminami, taisomi, perdirbami, parduodami, perduodami, įgyjami, laikomi, saugomi, naudojami, realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnyje nurodyti A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, 4 straipsnyje nurodyti B kategorijos ginklai, 5 straipsnyje nurodyti C kategorijos ginklai ir 6 straipsnyje nurodyti D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus) ir šaudmenys (toliau – patalpos).

2. Šie Reikalavimai netaikomi specialaus statuso subjektams.

3. Šie Reikalavimai privalomi:

3.1. Europos fiziniams ar Europos juridiniams asmenims (toliau – ūkio subjektai), pageidaujantiems verstis ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba, taisymu, perdirbimu, importu, eksportu, prekyba, nuoma, tirų, šaudyklų eksploatavimu, tarpininko veikla arba ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis jų dalis įsigyti (naudoti) profesinei veiklai, sportui, medžioklei, medžioklės ūkių veiklai, mokymui, moksliniams tyrimams ir kitai įstatymų nustatytai veiklai, kuriai reikalingi ginklai;

3.2. Lietuvos Respublikos nuolatiniams gyventojams, turintiems leidimus laikyti ar nešiotis ginklus.

4. Neteko galios nuo 2020-01-18

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

5. Reikalavimai patalpoms, kuriose laikomi tik C kategorijos ginklai ar D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus), šaudmenys, ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius) taikomi tik šių Reikalavimų VI skyriuje numatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

6. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

6.1. Antrasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojama visa patalpos erdvė saugomame objekte.

6.2. Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

6.3. Apsauginė signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, registruojančių bandymą įsibrauti, įsibrovimą, užpuolimą ar gaisrą ir pranešančių apie šiuos įvykius. Apsauginė signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

6.4. Apsauginės grotos – grotos, pagamintos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų, juos sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150 x 150 mm. Strypų galai įtvirtinami (ne mažiau kaip 80 mm) lubose, grindyse ar sienose ir užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžiavimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai turi būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės.

6.5. Apsauginės žaliuzės – plieninės arba aliumininės (pagamintos ekstruzijos būdu ir užpildytos epoksidinėmis dervomis) žaliuzės, skirtos patalpoms nuo įsilaužimo apsaugoti arba įsilaužimo galimybei sumažinti.

6.6. Apsauginė užpuolimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių (pavojaus mygtukų), kurias įjungus nustatomas ir fiksuojamas užpuolimas. Apsauginė užpuolimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė užpuolimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

6.7. Apsaugos sistema visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą bei turi garso signalizatorius. Apsaugos sistema privalo turėti atsarginį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nenutrūkstamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

6.8. Centralizuoto stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomų objektų apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Į gautą signalą nedelsdami reaguoja apsaugos tarnybos darbuotojai, ginkluoti B kategorijos ginklais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

6.9. Įeigos kontrolės sistema – įrenginys (ar jų grupė), kuris nustato asmens tapatybę surenkant kodą, iš tam tikrų informacijos laikmenų nuskaitant koduotą informaciją ar pagal jo individualius antropometrinius parametrus (akies rainelę, papiliarinius raštus ir pan.), ir suteikia galimybę asmeniui patekti į tam tikras patalpas arba jos nesuteikia.

6.10. Judesio jutiklis – prietaisas (mikrobangų, infraraudonųjų spindulių pasyvusis ar aktyvusis, ultragarso ir kita), registruojantis fizinių kūnų mechaninius judesius jo kontroliuojamoje erdvėje ir formuojantis signalą apie įsilaužimą ar bandymą įsilaužti į patalpas.

6.11. Ginklų priėmimo ir išdavimo patalpa – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje ginklininkas perduoda ginklą, šaudmenis naudotojui.

6.12. Ginklų saugykla – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje Europos fiziniai ar juridiniai asmenys laiko, saugo ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis jų dalis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

6.13. Kulkų gaudyklė – įrenginys, pagamintas gamykliniu būdu ir turintis šalies gamintojos atitikties sertifikatą, arba pačių pagamintas įrenginys, atitinkantis šiuos minimalius reikalavimus: pilna smėlio medinė dėžė, kurios ilgis, plotis ir aukštis ne mažesni kaip 70 cm, arba ne trumpesnis kaip 1 metro ilgio apie 45 laipsnių kampu įtvirtintas plieninis cilindras, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, ir kuris iki pusės pripildytas smėliu.

6.14. Kodinė spyna – spyna, atrakinama surinkus atitinkamą simbolių seką.

6.15. Magnetokontaktinis jungiklis – magnetu valdomas jungiklis, montuojamas ant varstomų konstrukcijų.

6.16. Objekto apsaugos pultas – prietaisas, kuris kontroliuoja ir valdo kitas objekto signalizacijos priemones ir perduoda informaciją apie jų būklę kitoms sistemoms.

6.17. Pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamos saugomo objekto įėjimo durys (atidarant ar laužiant), langai (atidarant, išdaužus ar imant langų stiklą, žaliuzes), ventiliacijos ir kitos angos.

6.18. Plokštelinė spyna – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto iškilimai ir įdubimai yra stačiakampio formos) tiesiogiai arba per papildomus spynos elementus veikiant spynos sklendę.

6.19. Prekybos salė – specialiuosius reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje Europos fiziniai ar juridiniai asmenys parduoda, įgija, realizuoja ginklus,  ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis.

6.20. Seisminis jutiklis – prietaisas, registruojantis mechaninius virpesius ir formuojantis atitinkamą signalą.

6.21. Stiklo dūžio jutiklis – prietaisas, registruojantis akustines bangas, atitinkančias dūžtančio stiklo garsą, ir formuojantis atitinkamą signalą.

6.22. Šerdelinė spyna – spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto įdubimai yra trapecijos arba kūgio formos) per spynos šerdį veikiant spynos sklendę.

6.23. Trečiasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamas konkretus daiktas (seifas, metalinė dėžė ar kita) arba patalpos dalis, kurioje saugomi ginklai ir šaudmenys.

6.24. Trumpalaikis ginklų saugojimas – trumpalaikis (iki 24 val.) ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų saugojimas tam pritaikytose vietose, jei subjektai draudžia fiziniams asmenims įnešti ginklus ir šaudmenis į jiems priklausančius ar jų valdomus objektus (valstybės institucijų, įstaigų, įmonių patalpas, bankus, stadionus, restoranus, barus, teatrus, parduotuves ar kitas panašaus pobūdžio visuomeninės paskirties patalpas), teritorijas, kuriose organizuojami masiniai renginiai, ar kitas visuomeninės paskirties vietas.

6.25. Vietinio stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomo objekto (saugomas objektas turi būti vienas) apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Į gautą signalą nedelsdama reaguoja stebimo objekto apsauga, ginkluota B kategorijos ginklais. Vietinio stebėjimo pultas turi turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jo nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas.

7. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.

8. Patalpų, kuriose laikomi, gaminami, parduodami ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys ir metalinių spintų (seifų) raktų komplektus turi ūkio subjektų administracijos (filialo) vadovas ir ginklininkas. Draudžiama raktus palikti spynose, stalčiuose, kitose pašaliniams asmenims prieinamose vietose.

 

II skyrius

Ginklų saugykloms keliami reikalavimai

 

9. Ginklų saugykla turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. turi būti izoliuota nuo kitų šalia esančių patalpų, turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines, 250 mm storio mūrines sienas arba pagal stiprumą joms analogiškas kitokias sienas. Sienos, neatitinkančios šių Reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

9.2. turi turėti ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius perdengimus arba pagal stiprumą jiems analogiškus. Lubos ir grindys, neatitinkančios šių Reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

9.3. turi turėti šių Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nurodytas I saugumo klasės duris;

9.4. ant langų turi būti uždėtos apsauginės grotos. Jei ginklų saugykla įrengta pirmame arba paskutiniame pastato aukšte, papildomai turi būti įrengtos apsauginės žaliuzės;

9.5. ventiliacijos kanaluose (jeigu anga didesnė nei 180 x 180 mm) turi būti įrengtos apsauginės grotos;

9.6. ginklai ir šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai turi būti laikomi prie pastato konstrukcijų nejudamai (rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su vidine plokšteline spyna. Taip pat ginklai, A kategorijos ginklų priedėliai ir šaudmenys gali būti laikomi prie pastato konstrukcijų nejudamai (rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurios atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus. Seifų pritvirtinti nereikia, jei jų svoris ne mažesnis kaip 300 kilogramų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

9.7. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų, kuri turi atitikti šiuos Reikalavimus:

9.7.1. pirmajame saugomo objekto apsaugos ruože blokuojama:

9.7.1.1. durų, ginklų išdavimo angos ir langų atidarymas – magnetokontaktiniais jungikliais;

9.7.1.2. langų stiklų (stiklo išdaužimas) – stiklo dūžio jutikliais; stiklo išėmimas – pasyviaisiais infraraudonųjų spindulių (toliau – PIR) jutikliais su užuolaidos tipo jautrumo sritimi;

9.7.1.3. ventiliacijos kanalai ar kitos angos (jei anga didesnė nei 180 x 180 mm) – dvigubo veikimo PIR mikrobangų (ultragarso) jutikliais su užuolaidos tipo jautrumo sritimi arba signalinėmis grotelėmis. Grotelės gaminamos iš 6–10 mm skersmens vamzdelių, juos sukryžiuojant. Grotelių tankis turi būti ne didesnis kaip 100 x 100 mm, vamzdeliai sukryžiavimo taškuose suvirinami. Signalines groteles reikia nejudamai pritvirtinti prie blokuojamos angos sienelės. Grotelių vamzdeliuose tiesiami signaliniai laidai;

9.7.1.4. apsauginės žaliuzės – magnetokontaktiniais jungikliais;

9.7.2. antrajame apsaugos ruože judesio jutikliais blokuojama patalpų erdvė. Atskirų patalpų jutikliai turi būti jungiami į atskirus apsauginės įsilaužimo signalizacijos spindulius. Apsauginės signalizacijos jutiklių tipas, skaičius bei jų išdėstymas nustatomas projektuojant ginklų saugyklos apsauginę signalizaciją;

9.7.3. ginklų saugyklos apsauginė užpuolimo signalizacija įjungiama atskiru apsauginės signalizacijos spinduliu;

9.7.4. apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos priemonės turi turėti sabotažinius kontaktus, sujungtus į atskirą apsauginės signalizacijos spindulį;

9.7.5. apsauginės signalizacijos objekto apsaugos pultas turi būti įrengtas ginklų saugyklos viduje;

9.7.6. ginklų saugyklos apsauginės įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos vietinio stebėjimo pultas montuojamas fizinės apsaugos poste (jeigu apsauginė įsilaužimo signalizacija įjungta į vietinio stebėjimo pultą);

9.7.7. apsauginė įsilaužimo bei užpuolimo signalizacija turi turėti garso ir šviesos signalizatorius. Tokių signalizatorių tipas, skaičius ir jų išdėstymas nustatomas projektuojant ginklų saugyklos apsauginę signalizaciją.

10. Ginklų saugykloje nebūtina įrengti šių Reikalavimų 9.6 papunktyje nurodytas metalines spintas (seifus), jeigu ginklų saugykla atitinka visus papildomus reikalavimus:

10.1. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos trečiasis apsaugos ruožas;

10.2. ginklų saugykloje nėra langų;

10.3. į ginklų saugyklą patenkama per patalpą, kurioje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo apsaugos ruožų.

11. Ginklų saugyklos sienoje ar duryse gali būti įrengta anga ginklams, šaudmenims išduoti ir priimti. Angos durelės turi atitikti šių Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nurodytus I saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus. Jeigu per visą durelių aukštį arba plotį iš vidinės pusės įrengiami ne mažiau kaip du metaliniai skląsčiai, spynų šiose durelėse įrengti nereikia.

12. Neteko galios nuo 2023-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

13. Draudžiama palikti atrakintą ginklų saugyklą.

14. Kartu su ginklininku į ginklų saugyklą gali įeiti:

14.1. administracijos vadovas;

14.2. techninę priežiūrą atliekantis darbuotojas;

14.3. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę.

15. Ūkio subjektai, turintys ne daugiau kaip 5 vnt. Įstatymo 3 straipsnio 2, 6–10 punktuose nurodytų ar B kategorijos ginklų, juos laiko metalinėje spintoje (seife), įrengtoje pagal šių Reikalavimų 9.6 papunkčio reikalavimus, patalpoje, kurioje:

15.1. ant langų įrengtos apsauginės grotos arba apsauginės žaliuzės (šis reikalavimas netaikomas, jei ginklai laikomi gyvenamosiose patalpose, kuriose nuolat gyvenama ir kurios yra ne pirmame ir ne viršutiniame namo aukšte);

15.2. įrengtos šių Reikalavimų 1 ir 4 prieduose nurodytos III saugumo klasės durys;

15.3. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

16. Ūkio subjektai, turintys daugiau kaip 20 vnt. C kategorijos ginklų, juos laiko metalinėje spintoje (seife), įrengtoje pagal šių Reikalavimų 9.6 punkto reikalavimus, patalpoje, kurioje:

16.1. ant langų įrengtos apsauginės grotos arba apsauginės žaliuzės;

16.2. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

 

III Skyrius

Prekybos salėms keliami reikalavimai

 

17. Prekybos salė turi atitikti šiuos reikalavimus:

17.1. ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys turi būti eksponuojami prekybos salėje uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atviruose stenduose (vitrinose), arba atviruose stenduose (vitrinose), jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

17.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija;

17.3. rekomenduojama įrengti vaizdo stebėjimo sistemą, turinčią įrenginį, 24 valandas per parą įrašantį vaizdo kamerų tuo metu fiksuojamus vaizdus.

18. A ir B kategorijos ginklai ir jų šaudmenys prekybos salėje eksponuojami (laikomi) tik darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui, ginklai ir jų šaudmenys išnešami į ginklų saugyklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

19. Draudžiama darbo metu prekybos salę palikti be darbuotojų priežiūros.

20. Reikalavimas, nurodytas šių Reikalavimų 18 punkte, netaikomas, jeigu patalpa atitinka visus šiuos papildomus reikalavimus:

20.1. prekybos salėje iš išorinės ir vidinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės (ant durų apsauginių žaliuzių įrengti nereikia, jeigu tai vidinės durys, ir patalpoje, esančioje priešais duris, įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija), arba prekybos salėje iš išorinės pusės ant langų ir durų įrengtos apsauginės žaliuzės, o ant langų vidinės pusės įrengtos apsauginės grotos arba grotomis atskirta ta patalpos dalis, kurioje laikomi ginklai, šaudmenys. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose);

20.2. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos trečiasis saugomo objekto apsaugos ruožas;

20.3. prekybos salėje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įrengta pagal šių Reikalavimų 9.7 papunkčio nuostatas;

20.4. prekybos salė atitinka šių Reikalavimų 9.1, 9.2 ir 9.3 papunkčių nuostatas. 9.3 papunkčio nuostatos gali būti netaikomos, jei ant prekybos salės išorinių durų iš išorinės ir vidinės pusės įrengtos apsauginės žaliuzės;

20.5. objekto apsaugos pultas įrengtas prekybos salėje.

 

IV SKYRIUS

PATALPOMS, KURIOSE ŪKIO SUBJEKTAI GAMINA GINKLŲ PRIEDĖLIUS, GINKLUS (GAMYBOS APIMTYS – NE DAUGIAU KAIP 500 GINKLŲ PER METUS), ŠAUDMENIS (GAMYBOS APIMTYS – NE DAUGIAU KAIP 1 MLN. 500 TŪKST. ŠOVINIŲ PER METUS) JŲ DALIS BEI JUOS TAISO, PERDIRBA, KELIAMI REIKALAVIMAI

 

21. Patalpos, kuriose ūkio subjektai gamina ginklų priedėlius (gamybos apimtys neribojamos), ginklus (gamybos apimtys – ne daugiau kaip 500 ginklų per metus) šaudmenis (gamybos apimtys – ne daugiau kaip 1 mln. 500 tūkst. šovinių per metus) jų dalis ir juos taiso, perdirba, turi atitikti šiuos reikalavimus:

21.1. turi būti atskirtos nuo bendro naudojimo patalpų, į kurias gali įeiti pašaliniai asmenys;

21.2. turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

21.3. negali būti laikoma daugiau kaip 20 kg parako ir daugiau kaip 10 000 vnt. kapsulių;

21.4. ginklai, šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai gamybos, taisymo, perdirbimo patalpoje laikomi tik juridinio asmens darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui, ginklai, ginklų dalys, šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai išnešami į ginklų saugyklą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

22. Reikalavimas, nurodytas šių Reikalavimų 21.4 papunktyje, netaikomas, jeigu patalpa, kurioje gaminami, taisomi perdirbami ginklai, šaudmenys, A kategorijos ginklų priedėliai atitinka šių Reikalavimų 20 punkto nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

23. Į šių Reikalavimų 21 punkte nurodytas patalpas gali įeiti administracijos vadovas, darbuotojai, gaminantys ar taisantys perdirbantys ginklus (šaudmenis), taip pat ginklininkas ir:

23.1. techninę priežiūrą atliekantys darbuotojai;

23.2. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvartos kontrolę.

24. Medžiagos, reikalingos šoviniams gaminti, turi būti laikomos:

24.1. parako kiekis iki 100 kg – izoliuotoje patalpoje, kurioje nėra įrengtų nuolatinių darbo vietų;

24.2. parako kiekis didesnis kaip 100 kg – atskiroje saugykloje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus;

24.3. kapsulės (daugiau kaip 10 000 vnt.), šoviniams gaminti naudojamas lakas ir kitos lengvai užsidegančios medžiagos – izoliuotoje patalpoje, kurioje nėra įrengtų nuolatinių darbo vietų;

24.4. ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius), jų dalys gali būti laikomi šių Reikalavimų 21 punkte nurodytose patalpose.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

241. Patalpoms, kuriose ūkio subjektai taiso A kategorijos ginklus, Policijos departamentas pagal ūkio subjekto pateiktą prašymą gali nustatyti specialiuosius reikalavimus, jei dėl gaminamų ar taisomų A kategorijos ginklų specifikos neįmanoma laikytis šiame skyriuje nustatytų reikalavimų. Nustatant specialiuosius reikalavimus patalpoms, kuriose ūkio subjektai taiso A kategorijos ginklus, taikant minimalius reikalavimus atsižvelgiama į Reikalavimų 25.1 ir 25.2 papunkčiuose nustatytas sąlygas.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-511, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15300

 

V SKYRIUS

objektams IR patalpoms, kuriose ŪKIO SUBJEKTAI gamina ginklus, šaudmenis, jų dalis (gamybos apimtys neribojamos), keliami reikalavimai

 

25. Objektai ir patalpos, kuriose ūkio subjektai gamina ginklus, šaudmenis jų dalis (gamybos apimtys neribojamos) (toliau – gamyklos), turi atitikti šiuos reikalavimus:

25.1. visa gamyklos teritorija turi būti aptverta. Pagal visą gamyklos perimetrą turi būti įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatoma, ar apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą ir reikalingas apsaugos ruožų skaičius;

25.2. gamyklą turi saugoti fizinė ginkluota apsauga arba apsauga, organizuojama techninėmis priemonėmis, signalizaciją įjungiant į centralizuoto stebėjimo pultą. Apsaugos tarnybos reagavimas į apsauginės užpuolimo signalizacijos suveikimą turi būti ne ilgesnis kaip 15 minučių. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatomos konkrečios apsaugos organizavimo priemonės, ginkluotų apsaugos darbuotojų skaičius, techninės apsaugos priemonės, jų išdėstymas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

25.3. gamyklos teritorijoje esančiose ginklų saugyklose, patalpose, kuriose gaminami ginklai, šaudmenys, jų dalys ir kuriose laikomas parakas šaudmenims užtaisyti, turi būti:

25.3.1. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, įjungta į vietinio stebėjimo pultą. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatomi reikalavimai apsauginei signalizacijai ir nustatoma, ar ji turi būti įjungta į centralizuoto stebėjimo pultą;

25.3.2. įrengta vaizdo stebėjimo sistema, turinti įrenginį, 24 valandas per parą įrašantį vaizdo kamerų tuo metu fiksuojamus vaizdus. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 31 dieną. Vaizdo stebėjimo kamerų turi būti tiek, kad būtų užtikrintas gamyklos teritorijos ir patalpų, įėjimo ir įvažiavimo į gamyklą, taip pat prieigų stebėjimas. Jų skaičius, tipai ir montavimo vietos nustatomi gamyklos specialiuose reikalavimuose;

25.3.3. įrengta valdoma kompiuterinė įeigos kontrolės sistema. Įeigos kontrolės sistemos monitoriuje turi būti stebimi kontroliuojami įėjimai (valdomos durys) ir jų funkcionavimas, turi būti numatyta galimybė kontroliuojamų įėjimų (valdomų durų) atidarymą ir uždarymą valdyti kompiuteriu. Įeigos kontrolės sistemos valdymo blokas montuojamas gamyklos apsaugos tarnybos poste. Gamyklos specialiuose reikalavimuose nustatoma, kokie gamyklos įėjimai (valdomos durys) turi būti kontroliuojami įeigos kontrolės sistema ir jai keliami būtini specialieji reikalavimai;

25.3.4. apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos turi turėti rezervinį maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nenutrūkstamą šių sistemų funkcionavimą.  

26. Draudžiama pasibaigus darbo laikui patalpose, skirtose ginklams ir šaudmenims gaminti, pagamintus ginklus ir šaudmenis laikyti neužplombuotoje pakuotėje.

27. Parakas šaudmenims užtaisyti (daugiau kaip 100 kg) turi būti laikomas atskiroje patalpoje, įrengtoje pagal nustatytus sprogstamųjų medžiagų laikymo reikalavimus.

28. Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliota policijos įstaiga (toliau – policijos įstaiga), gavusi paraišką su reikiamais duomenimis gamyklos specialiesiems reikalavimams nustatyti, nustato specialiuosius gamyklos teritorijos ir patalpų apsaugos sistemos reikalavimus, į kuriuos turi būti atsižvelgta, kai rengiami gamyklos projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

VI SKYRIUS

C KATEGORIJOS GINKLŲ IR D KATEGORIJOS GINKLŲ (IŠSKYRUS ŠALTUOSIUS GINKLUS) LAIKYMO (SAUGOJIMO) REIKALAVIMAI

 

30. Ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius), C kategorijos ginklai ir D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus), kurie yra ūkinės-komercinės veiklos objektai:

30.1. darbo metu eksponuojami eksponuojami prekybos salėje uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atviruose stenduose (vitrinose), arba atviruose stenduose (vitrinose), jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis. Įstatymo 5 straipsnio 5 punkte nurodytų C kategorijos didelių gabaritų sunkieji ginklai gali būti eksponuojami atvirose saugomose aikštelėse, jei pirkėjui sudarytos kliūtys pačiam paimti ginklus ir šaudmenis;

30.2. pasibaigus darbo laikui laikomi (saugomi) šių Reikalavimų 9.6 papunktyje nustatyta tvarka arba patalpoje, kurioje yra apsauginės žaliuzės ir apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomo objekto apsaugos ruožų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

31. Reikalavimų 30.2 papunkčio reikalavimas netaikomas, jeigu laikoma ne daugiau kaip 20 vnt. C kategorijos ginklų ar laikomi ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius), ar D kategorijos ginklai (išskyrus šaltuosius ginklus). Šiuo atveju ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys turi būti saugomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

VII SKYRIUS

Patalpų, kuriose priimami ir išduodami ginklai, ŠAUDMENYS, reikalavimai

 

32. Ginklai, šaudmenys priimami ir išduodami patalpoje, kurioje nėra pašalinių asmenų (leidžiama būti tik ginklus, šaudmenis išduodantiems ir juos priimantiems asmenims).

33. Patalpa turi atitikti šiuos reikalavimus:

33.1. turi būti įrengta kulkų gaudyklė, kurią naudojant, būtų galima saugiai patikrinti ginklus. Šio punkto nuostata netaikoma C kategorijos ginklams;

33.2. patalpoje turi būti stalas ar lentyna ginklui, šaudmenims ir dėtuvėms padėti.

34. Ginklų išdavimo ir priėmimo patalpoje, kai išduodami ir priimami ginklai, šaudmenys, vienu metu gali būti tiek asmenų, kiek yra įrengta kulkų gaudyklių ir stalų (išskyrus ginklininką).

341. Reikalavimas įsirengti ginklų priėmimo ir išdavimo patalpą netaikomas tirams ir šaudykloms, kuriuose ginklai perduodami naudoti tik ugnies linijoje.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

VIII SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIŲ GYVENTOJŲ GINKLŲ, ginklų priedėlių, ŠAUDMENŲ, jų dalių LAIKYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

35. Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų laikomų ginklų ir jų šaudmenų, ginklų priedėlių laikymo vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

35.1. A kategorijos ginklai, A kategorijos ginklų priedėliai, taip pat B kategorijos ginklai ir jų šaudmenys turi būti laikomi:

35.1.1. gyvenamojoje vietoje ir (ar) kitoje su policijos įstaiga suderintoje vietoje prie pastato konstrukcijų nejudamai (rekomenduojama taip, kad, atsižvelgiant į pastato konstrukciją, metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintoje metalinėje spintoje (seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 arba S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, arba kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 mm ir kuri užrakinta vidine raktine arba kodine spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti) (šio punkto reikalavimai taikomi tik tuo atveju, kai laikoma ne daugiau kaip 5 B kategorijos ginklai ar laikomi A kategorijos ginklų priedėliai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

35.1.2. patalpoje, kurioje yra metalinė spinta (seifas), atitinkantis Reikalavimų 35.1.1 papunktį, įrengta apsaugos sistema. Rekomenduojama, kad apsaugos sistema būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į vietą, kurioje yra metalinė spinta (seifas), ir kuri informuotų ginklo savininką apie užfiksuotą įsilaužimą SMS žinute arba kitu būdu (šio punkto reikalavimai taikomi tik tuo atveju, kai laikoma daugiau nei 5, bet ne daugiau kaip 12 B kategorijos ginklų);

35.1.3. patalpoje, kurioje yra metalinė spinta (seifas), atitinkantis Reikalavimų 35.1.1 papunktį, įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta bent iš vieno apsaugos ruožo. Rekomenduojama, kad apsauginė įsilaužimo signalizacija būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į patalpą, kurioje yra metalinė spinta (seifas) (šio punkto reikalavimai taikomi tik tuo atveju, kai laikoma daugiau kaip 12 B kategorijos ginklų ar laikomi A kategorijos ginklai). Į apsauginės įsilaužimo signalizacijos signalą nedelsdami reaguoja apsaugos tarnybos darbuotojai, ginkluoti B kategorijos ginklais;

35.2. C kategorijos ginklai ir jų šaudmenys, D kategorijos ginklai ir jų šaudmenys, ginklų priedėliai (išskyrus A kategorijos ginklų priedėlius) turi būti laikomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

Nr. 5-V-701, 2022-07-01, paskelbta TAR 2022-07-01, i. k. 2022-14373

 

36. Neteko galios nuo 2023-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

37. Metalinės spintos (seifo) tvirtinti neprivaloma, jei dėl jos dydžio neįmanoma jos išnešti iš patalpos arba jei jos svoris didesnis nei 300 kg. Draudžiama metalinės spintos (seifo) ar durų nuo patalpos, kurioje saugomi ginklai, raktus laikyti matomose, lengvai prieinamose vietose ar perduoti juos kitiems asmenims, taip pat ir ginklų naudotojams, jei spintoje (seife) ar patalpoje yra saugomi ginklai, kurie nėra perleisti naudotojui. Už metalinės spintos (seifo) pritvirtinimą ir spynos patikimumą atsako ginklo savininkas. Metalinės spintos (seifo) įrengti nereikia, jei ginklai, šaudmenys laikomi atskiroje patalpoje, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

37.1. lubos, sienos ir grindys atitinka šių Reikalavimų 9.1 ir 9.2 papunkčių nuostatas;

37.2. įrengtos šių Reikalavimų 1 ir 3 prieduose nurodytos II saugumo klasės durys;

37.3. ant langų įrengtos apsauginės grotos ir patalpoje, per kurią patenkama į ginklų laikymo patalpą, ir ginklų laikymo patalpoje yra įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija.

 

IX SKYRIUS

PATALPŲ, KURIOSE TEIKIAMA TRUMPALAIKIO GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ IR ŠAUDMENŲ SAUGOJIMO PASLAUGA, REIKALAVIMAI

 

38. Patalpoje, kurioje ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys priimami trumpalaikiam saugojimui, yra saugomi ir išduodami, ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų priėmimo ar išdavimo metu negali būti pašalinių asmenų (leidžiama būti tik ginklininkui ir fiziniam asmeniui, kuris perduoda ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis laikinai saugoti ar juos atsiima). Kiti asmenys į šią patalpą gali įeiti tik kartu su ginklininku.

39. Neteko galios nuo 2023-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

40. Trumpalaikiam ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų saugojimui naudojamas seifas (metalinė dėžė) turi būti rakinamas dviem skirtingomis vidinėmis spynomis arba dviem skirtingomis vidinėmis spynomis užrakinamas metalinės spintos atskiras skyrius. Metalinės dėžės ar spintos sienelių (pertvarų) storis turi būti ne plonesnis kaip 3 mm.

41. Metalinė dėžė ar spinta, kurioje saugomi ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys turi būti pritvirtinta prie sienos ar grindų taip, kad jos negalima būtų išnešti ar išgabenti, išskyrus atvejį, kai visas jos svoris yra didesnis nei 300 kg.

42. Vieno asmens ginklams, ginklo priedėliams ir šaudmenims sudėti turi būti skiriamas atskiras seifas ar metalinės spintos atskiras skyrius.

43. Seifo, kuriame saugomi ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys raktų turi būti du komplektai. Vieną seifo raktų komplektą turi ir naudoja ginklininkas, atsakingas už trumpalaikį ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų saugojimą. Atsarginį seifo raktų komplektą saugo subjektų, teikiančių trumpalaikę ginklų saugojimo paslaugą, administracijos (padalinio) vadovas. Draudžiama seifo raktus laikyti paliktus seifų spynose, nerakinamuose stalčiuose, spintose ar kitose pašaliniams asmenims lengvai prieinamose vietose.

44. Masinių renginių metu, kai nėra galimybės priimti trumpą laiką saugoti ginklo (-ų), ginklo priedėlio (-ių) ir šaudmenų patalpose, ginklai ir šaudmenys gali būti priimami ir ne patalpose. Metalinė dėžė ar spinta gali būti įrengta automobilyje arba kitoje vietoje (ne patalpoje). Tokiu atveju metalinę dėžę ar spintą, kurioje laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, turi saugoti ne mažiau kaip du subjekto, vykdančio asmens ir turto saugą, ginkluoti B kategorijos ginklais darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

45. Asmeniui, palikusiam ginklą, ginklo priedėlį ir šaudmenis trumpalaikiam saugojimui, pametus ar kitaip praradus seifo raktus (-ą), subjektas privalo pakeisti spynas, kurios raktai (-as) pamesti (-as) ar kitaip prarasti (-as). Draudžiama saugoti ginklus tame seife, kol nebus pakeistos spynos. Vietoj pamestų ar kitaip prarastų raktų (-o) draudžiama gaminti naujus raktus (-ą).

 

X Skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

46. Policijos įstaiga, atsižvelgusi į pateiktus motyvuotus prašymus, gali leisti vykdyti ginklų, šaudmenų, ginklų priedėlių apyvartą patalpose, kuriose tokia pati arba geresnė ginklų apsauga užtikrinama kitomis negu nustatyta šiuose Reikalavimuose techninėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

47. Patalpų, kuriose vykdoma ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemas gali projektuoti ir įrengti tik ūkio subjektai, tokiems darbams turintys atitinkamų valstybės įstaigų išduotus atestatus. Su šiais ūkio subjektais turi būti pasirašytos sutartys, kuriose nustatyta, kad informacija, susijusi su patalpų, kuriose vykdoma ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvarta, apsaugos sistemų projektavimu ir įrengimu, nebus atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus policijos ar kitų įstaigų pareigūnus, kurie atlieka minėtų patalpų atitikimo šiems Reikalavimams vertinimo ir kontrolės funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

 

48. Policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta komisija, priimdama eksploatuoti ginklų saugyklas, kitas šiuose Reikalavimuose nurodytas patalpas, vertina jas dalyvaujant ūkio subjekto, įrengusio signalizaciją, atstovams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

49. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 policijos įstaigos policijos pareigūnų. Esant poreikiui, į komisijos sudėtį gali būti įtraukiamas reikiamos kompetencijos specialistas ar ekspertas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

50. Kai priimamos eksploatuoti gamyklos, teisės aktų nustatyta tvarka sudaroma valstybinė komisija.

51. Ūkio subjekto atstovas komisijai, kuri priima eksploatuoti patalpas, turi pateikti šiuos dokumentus:

51.1. teritorijos, patalpų projektų dokumentus ir paslėptų darbų aktus;

51.2. gamintojų išduotus durų, seifų, apsauginių žaliuzių pasus;

51.3. asmens, įrengusio signalizaciją, pažymą, patvirtinančią, kad įsilaužimo ir užpuolimo signalizacija atitinka šių Reikalavimų nuostatas.

52. Komisija apžiūri ginklų saugyklas, kitas šiuose Reikalavimuose paminėtas patalpas, įvertina, ar patalpos atitinka nustatytus reikalavimus, išbando signalizacijos priemones ir surašo aktą. Akte nurodomi nustatyti trūkumai ir terminas jiems pašalinti.

53. Policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę kontroliuoti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos Reikalavimus.

54. Įgalioti pareigūnai turi teisę reikalauti, kad asmenys dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti, ar patalpos ir jų eksploatavimo tvarka atitinka šiuos Reikalavimus, pateiktų raštu arba žodžiu nustatytu laiku. Nustatę pažeidimus, pareigūnai turi teisę duoti privalomus nurodymus atsakingiems asmenims, kaip pašalinti trūkumus, imtis kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų priemonių.

55. Patikrinimo metu kontroliuojantys asmenys turi teisę tikrinti ginklus, šaudmenis  bei ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamybos, taisymo, perdirbimo, pardavimo, perdavimo, įgijimo, laikymo ir saugojimo, realizavimo vietas (patalpas, seifus, seifų turinius, signalizaciją), buhalterinės apskaitos dokumentus ir apskaitos tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

 

56. Ūkio subjektai ir (ar) fiziniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šiais Reikalavimais, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

part_4edfaf53884c4cd592bf8a5c2da46773_end


 

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių

laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo

reikalavimų

1 priedas

 

DURŲ SAUGUMO KLASĖMS NUSTATYTI REIKALAVIMAI

 

Saugumo klasė

Stakta

Staktos tvirtinimas

Varčios karkasas ir užpildas

Išorinė varčios pusė

Vidinė varčios pusė

Vyriai (lankstai)

Spyna (spynos)

Mechanizmas

I

Stakta gaminama iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis kaip 80 x 40 mm, sienelės storis 3 mm).

Stakta tvirtinama ne mažiau kaip aštuoniuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo visu perimetru turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu.

Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20 x 40 mm, sienelės storis ne mažesnis negu 2 mm). Vamzdinis profilis dedamas pagal visą karkaso perimetrą, taip pat spynos montavimo vieta turi būti sustiprinta vamzdinio profilio (ne mažesnio kaip 20 x 40 mm) dėžute pagal visą spynos perimetrą, durų plokštumoje. Esant didesniam negu 800 mm varčios pločiui, turi būti montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos negali būti didesnis negu 6 mm. Akmens vatos užpildas turi būti ne mažesnio kaip 40 mm storio.

Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profilių turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 2 mm, privirinimo žingsnis prie varčios karkaso turi būti ne mažesnis negu 150 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.

Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 2 mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.

Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip keturi ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 20 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.

Duryse turi būti ne mažiau kaip dvi spynos: pagrindinė spyna – plokštelinė, kurioje yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip                 500 000; papildoma spyna – plokštelinė arba šerdelinė su legiruoto plieno šerdies apsauga nuo gręžimo ir laužimo.

Turi būti seifinis mechanizmas, kuriuo durys rakinamos ne mažiau kaip trimis kryptimis.

II

Stakta gaminama iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis kaip 80 x 40 mm, sienelės storis 3 mm).

Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba varžtais, arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu.

Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profilinio plieno (vamzdinis profilis ne mažesnis negu 20 x 28 mm, sienelės storis ne mažesnis negu 1,5 mm). Vamzdinis profilis dedamas pagal visą karkaso perimetrą, taip pat spynos montavimo vieta turi būti sustiprinta vamzdinio profilio (ne mažesnio kaip 20 x 28 mm) dėžute pagal visą spynos perimetrą, durų plokštumoje. Esant didesniam negu 800 mm varčios pločiui, turi būti montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos negali būti didesnis negu 6 mm. Akmens vatos užpildas turi būti ne mažesnio kaip 28 mm storio.

Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profilių turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.

Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.

Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip trys ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.

Duryse turi būti ne mažiau kaip dvi spynos: pagrindinė spyna – plokštelinė, kurioje yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip                   100 000; papildoma spyna – šerdelinė su šerdies apsauga nuo gręžimo ir laužimo.


III

Stakta gaminama iš profilinio plieno arba lankstyto lakštinio plieno, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 2 mm.

Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 10 mm skersmens ir 150 mm ilgio metaliniais strypais arba varžtais. Tarpas tarp staktos ir sienos po strypų įstatymo turi būti užliejamas cemento mišiniu arba montažinėmis putomis.

Varčios konstrukcija turi būti pagaminta iš profiliuoto plieno arba lankstyto plieno lakšto, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Varčios konstrukcija turi būti pagal visą varčios perimetrą bei papildomi standinimai vidinėje varčios dalyje. Varčios storis turi būti ne mažesnis kaip 28 mm. Galimi įvairūs termoizoliaciniai varčios užpildai.

Iš išorinės varčios pusės ant metalinės konstrukcijos turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios.

Iš vidinės varčios rėmelio pusės turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip                    1 mm. Ant plieno lakšto galimos įvairios apdailos.

Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip du ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai stacionarūs kaiščiai.

Duryse turi būti ne mažiau kaip du užraktai arba spynos: pagrindinis užraktas – plokštelinis, kuriame yra ne mažiau kaip 6 plokštelės (paslaptys). Plokštelinių raktų kombinacijų skaičius ne mažesnis kaip                    100 000; papildomas užraktas – šerdelinis.

 

_________________

part_b6506fa405e24817b4824a6443d412a6_end


Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių

laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų

2 priedas

 

REIKALAVIMAI I SAUGUMO KLASĖS DURIMS

 

(pav.)

 

 

_________________

part_f291d804636442f1a957846a50d9ad3f_end


Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių

laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų

3 priedas

 

REIKALAVIMAI II SAUGUMO KLASĖS DURIMS

 

(pav.)

 

_________________

part_7682e31bdf7d473fb31143cb9b04255b_end


 

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių

laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų

4 priedas

 

REIKALAVIMAI III SAUGUMO KLASĖS DURIMS

 

(pav.)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-443, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 63-3017 (2011-05-26), i. k. 11100GKISAK05-V-443

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-895, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 124-5935 (2011-10-15), i. k. 11100GKISAK05-V-895

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-1157, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7732 (2011-12-30), i. k. 11100GKISAK5-V-1157

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-895 "Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-534, 2012-07-24, Žin., 2012, Nr. 90-4716 (2012-07-28), i. k. 11200GKISAK05-V-534

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-655, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 115-5850 (2012-10-04), i. k. 11200GKISAK05-V-655

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-510, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-05-25, i. k. 2015-08004

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-534, 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09546

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-72, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-25, i. k. 2018-01134

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-739, 2019-10-07, paskelbta TAR 2019-10-07, i. k. 2019-15885

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-44, 2020-01-17, paskelbta TAR 2020-01-17, i. k. 2020-00749

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-511, 2021-07-05, paskelbta TAR 2021-07-05, i. k. 2021-15300

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-701, 2022-07-01, paskelbta TAR 2022-07-01, i. k. 2022-14373

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-281, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05547

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_a64a2116c3884ab6952d39f92ff74ae3_end