Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 24-1200, i. k. 111231GISAK00001-70

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo

 

2011 m. vasario 23 d. Nr. 1-70

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) 12 straipsnio 5 dalies 5 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodines rekomendacijas;

1.2. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodines rekomendacijas;

1.3. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodines rekomendacijas.

2. Rekomenduoju ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, savivaldybių administracijoms, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms remiantis šiuo įsakymu patvirtintomis rekomendacijomis 2011 metais parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą per 3 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 

 

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2011 m.  vasario  23 d. įsakymu Nr. 1-70

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos 2016 m. sausio 14 d.

įsakymo Nr. 1-11 redakcija)

 

ŪKIO SUBJEKTO, KITOS ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant detalizuoti ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – planas) rengimo, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūras ir pateikti rekomendacijas dėl plano turinio, jame esamos informacijos ir duomenų.

2.         Rekomendacijos taikomos ūkio subjektams, kitoms įstaigoms, kurios atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ patvirtintus Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – Kriterijai).

3.         Plano tikslas – padėti ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovui organizuoti ir koordinuoti ūkio subjekto ar kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų veiksmus įvykio metu, taip pat Rekomendacijose numatytais atvejais padėti ūkio subjekto ar kitos įstaigos vadovui ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui, jei teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti sudaromas, organizuoti ir koordinuoti įvykio likvidavimą ir jo padarinių šalinimą ir įgyvendinti kitas dėl įvykio būtinas vykdyti funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

4.         Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

PLANO RENGIMAS, TVIRTINIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

5.         Planas rengiamas atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Jeigu ūkio subjekte, kitoje įstaigoje nustatyti keli pavojai (pvz., gaisras, sprogimas arba didelio pavojingųjų medžiagų kiekio išsiveržimas į aplinką), plane aprašomi veiksmai ir priemonės turi užtikrinti maksimalią ūkio subjekto, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengtį kiekvieno pavojaus atveju.

6.         Ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į ūkio subjekto, kitos įstaigos ypatumus, gali papildyti atitinkamus plano skyrius nekeisdamas Rekomendacijų reikalavimų.

7.         Už plano rengimo, tvirtinimo ir atnaujinimo, taip pat plane pateiktos informacijos ir duomenų atitikties realiai padėčiai peržiūros organizavimą yra atsakingas ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

8.         Planui parengti ir atnaujinti ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas gali sudaryti darbo grupę. Į ūkio subjekto, kitos įstaigos, kurios teritorijoje yra ir (ar) kurios atsakomybei priskiriami kultūros paveldo objektai ir kuri užtikrina kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, valdo ir administruoja statinius ir jų kompleksus, ansamblius, įregistruotus kaip nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės, darbo grupės planui parengti veiklą rekomenduojama įtraukti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ar jo padalinio atstovą.

9. Ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas plano projektą, suderintą su institucijomis, įtrauktomis į planą, patvirtina.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

10. Plano tikslinimas, atnaujinimas:

10.1. plano tikslinimas – plane esančios informacijos pakeitimas ir (ar) papildymas. Ilgainiui gali keistis ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojai, jų telefonų numeriai, materialinių išteklių suvestinėse, kalendoriniuose veiksmų planuose, schemose pateikti duomenys ir t. t. Tikslinimo procedūra atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Patikslinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos į planą įtrauktoms institucijoms;

10.2. plano atnaujinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės. Jį rekomenduojama atlikti vieną kartą per 3 metus arba anksčiau, atsižvelgiant į ūkio subjekto, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems galimų įvykių riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą). Plano atnaujinimai turi būti suderinti su institucijomis, įtrauktomis į planą. Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos į planą įtrauktoms institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

11.       Patvirtinto plano kopijos turi būti ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietoje, jei teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti sudaromas, ūkio subjekto padaliniuose, dalyvaujančiuose organizuojant ir koordinuojant darbuotojų ir lankytojų veiksmus įvykio vietoje ir organizuojant ir koordinuojant įvykio likvidavimą ir jo padarinių šalinimą.

12.       Plano veiksmingumas išbandomas per teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas civilinės saugos pratybas.

 

III SKYRIUS

REKOMENDACIJOS PLANO TURINIUI

 

13. Planas pradedamas tituliniu lapu, kuriame nurodomas ūkio subjekto, kitos įstaigos plano pavadinimas, ūkio subjekto, kitos įstaigos adresas, įsakymo ar kito ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovo priimamo dokumento dėl plano patvirtinimo data ir numeris. Toliau – Plano turinys; Plano tikslinimo lapas, kuriame nurodoma, kas tikslinta, data ir atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas; Plano atnaujinimo lapas, kuriame nurodomi pakeitimai ir jų data, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas; Plano kopijų (plano išrašų) skirstymo lapas, kuriame nurodoma, kam pateiktos plano kopijos (plano išrašai), pateikimo būdas, data, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

14.       Planą sudaro šie skyriai:

14.1.    „Bendrosios nuostatos“, kuriose pateikiama:

14.1.1. plano tikslas;

14.1.2. ūkio subjekto, kitos įstaigos trumpas apibūdinimas (veiklos pobūdis, nuolat ar laikinai esančių žmonių skaičius, vietos, kurios gali būti pavojingos, komunikacijų atjungimo vietos);

14.1.3. plane vartojamos sąvokos ir santrumpos;

14.1.4. plano teisinis pagrindas, plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

14.1.5. plano aktyvinimas ir atšaukimas. Pateikiamos ūkio subjektų ir kitų įstaigų atstovų, įgaliotų suaktyvinti planą, vadovauti veiksmams ir juos koordinuoti, vardai, pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys, taip pat vardai, pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys asmenų, kurie atliks šias funkcijas minėtų atstovų nesant. Nurodomas ryšys su kitais planais, jei tokių yra, kurie bus suaktyvinti kartu su išorės avariniu planu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

14.2.    „Gresiantys įvykiai“ – prioriteto tvarka išvardijami visi galimi pavojai, nustatyti atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, kurių rizika įvertinta kaip labai didelė ar didelė;

14.3.    „Perspėjimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas ir veiksmų koordinavimas“ – aprašomi ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų perspėjimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas, ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai vykdant darbuotojų ir lankytojų perspėjimą gresiant ar susidarius įvykiui ir numatomos perspėjimo priemonės. Aprašomi ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai įvykio metu, taip pat būtinų veiksmų įvykio metu vykdymo organizavimas, nurodomos atsakingų darbuotojų pareigybės;

14.4.    „Informacijos apie įvykį gavimo ir perdavimo tvarka“ – pateikiama informacijos apie įvykį ūkio subjekte, kitoje įstaigoje gavimo ir perdavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir (ar) Bendrajam pagalbos centrui, savivaldybės administracijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka, nurodomos asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, pareigybės;

14.5.    Ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų apsauga gresiant ar susidarius įvykiui“ – pateikiama:

14.5.1. ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų evakavimo organizavimas:

14.5.1.1.   aprašoma, kaip bus įgyvendinamas ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovo sprendimas dėl darbuotojų ir lankytojų evakavimo, nurodomos būtinos priemonės ir materialiniai ištekliai, atsakingi darbuotojai;

14.5.1.2.   numatomos galimos ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų evakavimo iš ūkio subjekto, kitos įstaigos skirtingų teritorijos ir (ar) pastato vietų kryptys, pridedama ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų evakavimo schema (gali būti priede), kurioje pažymimos iš anksto suplanuotos ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų surinkimo ir evakavimo vietos arba kryptys;

14.5.2.      ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gresiančio ar susidariusio įvykio, aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis organizavimo tvarka, asmenų, paskirtų atsakingais už asmeninės apsaugos priemonių išdavimo organizavimą, pareigybės;

14.5.3.      kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ūkio subjektas, kita įstaiga turi juos numatyti;

14.5.4.      pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams ir lankytojams, nukentėjusiems įvykių metu, organizavimas;

14.6.    „Gresiančių ar įvykusių įvykių likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas“ – pateikiama:

14.6.1. Rekomendacijų 14.2 papunktyje numatytų galimų pavojų, kurių rizikos lygis, atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, nustatytas didelis arba labai didelis, valdymo, likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas (detaliai aprašomi veiksmai, kaip bus organizuojamas įvykio, ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos  padarinių šalinimas, kokie ūkio subjekto padaliniai ir (ar) specialistai bus patelkiami. Nurodomi konkretūs ūkio subjekto padalinių ir (ar) specialistų veiksmai įvykio, ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos  atveju. Išvardijamos kitų tarnybų, ūkio subjektų ar savivaldybės pajėgos, pasitelkiamos esant būtinybei). Šie veiksmai turi atsispindėti ir kalendoriniame veiksmų plane;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

14.6.2. ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant gelbėjimo darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimas. Nurodoma, kaip bus vykdomas atliekamų įvykio, ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos likvidavimo darbų koordinavimas, kokie darbuotojai atsakingi už informacijos gavimą ir teikimą įvykio vietoje dirbantiems specialistams, savivaldybės, kitų institucijų ar tarnybų atstovams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

14.6.3. ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų perspėjimas, informavimas, apsaugos organizavimas, materialinių išteklių telkimo, gelbėjimo, paieškos, aplinkos taršos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti plane aprašytos procedūros privalo detaliai atsispindėti kalendoriniame veiksmų plane;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

14.6.4. ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas, jei teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti sudaromas;

14.6.5. ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas gali iš anksto sudaryti ekstremaliųjų situacijų valdymo grupę, kuri, vadovaudamasi vadovo patvirtinta ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo organizavimo tvarka ir planu, koordinuotų pasirengimą dirbti ir pačią veiklą įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

14.7.    „Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo organizavimas“:

14.7.1. pateikiamos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodyto ūkio subjekto, kitos įstaigos, kurių turimų materialinių išteklių teikimas ekstremaliųjų situacijų atvejais yra tikslingas, užduotys;

14.7.2. aprašomi ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų veiksmai, gavus savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimą dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo ir (ar) turimų materialinių išteklių teikimo, pagal pasirašytas sutartis;

14.7.3. aprašomi ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų veiksmai, gavus iš savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą ūkio subjektui ar kitai įstaigai priklausančias (valdomas) patalpas, statinius pritaikyti gyventojų kolektyvinei apsaugai, jei ūkio subjektui, kitai įstaigai priklausančios (valdomos) patalpos ar statiniai yra įtraukti į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą;

14.8. „Veiklos tęstinumo užtikrinimas“ – nustatoma, kurios veiklos sritys turi būti atkuriamos pirmiausia ir aprašomi joms atkurti reikalingi veiksmai ir priemonės. Ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurios užtikrina gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą, socialinės paramos, švietimo paslaugų, komunalinių paslaugų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumo užtikrinimą, plane turi numatyti priemones veiklos tęstinumui užtikrinti ir jų funkcijoms vykdyti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu. Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu, plane turi būti aprašyti šie reikalavimai:

14.8.1. nustatytos svarbiausios veiklos sritys, kurios įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu būtų vykdomos nepertraukiamai, ir veiksmai, kurie būtini užtikrinant nepertraukiamą svarbiausių funkcijų vykdymą;

14.8.2. numatyti minimalūs žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, kurie reikalingi vykdant svarbiausias funkcijas ir veiksmus;

14.8.3. nustatytos veiklos sritys ir veiksmai, kurių vykdymas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu gali būti laikinai nutrauktas arba apribotas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

15.       Planas turi priedus, kuriuose pateikiama plano tekstinę dalį papildanti informacija:

15.1.    atlikta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė;

15.2.    toje savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus ir grupių vadovų, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininko, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo už civilinės saugos funkcijų vykdymą, kontaktiniai duomenys;

15.3.    ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai ir sudėtis (pateikiama, jei jis sudaromas);

15.4. ūkio subjekto, kitos įstaigos materialinių išteklių žinynas (1 priedas). Jame nurodomos transporto priemonės ir kiti materialiniai ištekliai, būtini gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti. Taip pat nurodomas pavojus, į kurį atsižvelgiant numatyti materialiniai ištekliai. Ūkio subjekto, kitos įstaigos materialinių išteklių žinynas pildomas Excel formatu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

15.5.    sutarčių dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo kopijos;

15.6.    ūkio subjekto, kitos įstaigos teritorijos ir (ar) pastato planas;

15.7.    ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų evakavimo schema;

15.8.    kolektyvinės apsaugos statinio planas su pažymėtomis gyvenamosiomis, sanitarinėmis, maitinimo, maisto paruošimo ir kitomis, esant galimybei ir poreikiui, patalpomis, jei ūkio subjektui, kitai įstaigai priklausančios (valdomos) patalpos ar statiniai yra įtraukti į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą;

15.9.    perspėjimo apie įvykį schema;

15.10.  keitimosi informacija apie įvykį schema;

15.11.  ūkio subjekte, kitoje įstaigoje esančių pavojingųjų medžiagų sąrašai, nurodomi jų kodai ir kiekiai (pateikiama, jeigu ūkio subjektas, kita įstaiga turi pavojingųjų medžiagų);

15.12.  ūkio subjekte, kitoje įstaigoje esančių kilnojamųjų ir (ar) nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai;

15.13. kitos įstaigos, numatytos Kriterijuose, kurios privalo užtikrinti svarbiausių kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, planus rengia vadovaudamosi Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ ir kultūros ministro patvirtintomis rekomendacijomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

15.14.  ūkio subjekto, kitos įstaigos įvykių likvidavimo planas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti rengiamas;

15.15.  valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti rengiamas. Rekomendacijų 14.6 papunktyje nurodytame plano skyriuje neaprašomi gaisro likvidavimo ir padarinių šalinimo darbai;

15.16. Atsakomybių tarp institucijų paskirstymo suvestinė, kurioje nurodomi už civilinės saugos pagrindinių veiksmų vykdymą ir koordinavimą atsakingi vykdytojai, remiančios ir materialinius išteklius teikiančios institucijos (2 priedas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.       Rekomendacijų 14.6 papunktyje nurodytą plano skyrių rengia tie ūkio subjektai, kurie atitinka Kriterijų 2 punktą, ir ūkio subjektai, kuriuose įsteigti avarijų likvidavimo darbus atliekantys padaliniai.

17.       Patvirtinto ar atnaujinto plano skaitmeninė versija siunčiama savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo ar atnaujinimo dienos. Jeigu ūkio subjekte, kitoje įstaigoje susidariusio įvykio padariniai galėtų išplisti daugiau nei vienoje savivaldybėje, plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija siunčiama ir atitinkamos (-ų) savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) direktoriui (-iams).

18. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai su planu, jo atnaujinimais supažindinami civilinės saugos mokymų darbo vietose metu. Darbuotojams kalendorinio veiksmų plano pagrindu parengiamos atmintinės, kad jie žinotų savo funkcijas įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai. Šios atmintinės turi būti jų darbo vietoje, gerai matomos ir lengvai prieinamos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

19. Kalendorinis veiksmų planas (3 priedas). Kalendorinio veiksmų plano paskirtis – numatyti vykdomų priemonių eigą ir laiką, per kurį ši priemonė turi būti įvykdyta, ir atsakinguosius vykdytojus. Kalendorinis veiksmų planas taip pat yra vaizdinė priemonė, parodanti vieno ar kito veiksmo vykdymo trukmę minutėmis, valandomis ar paromis. Kalendoriniame veiksmų plane kai kurioms priemonėms yra skiriamas laiko apibrėžimas „nedelsiant“, kuris reiškia, kad veiksmas turi būti įvykdytas kuo greičiau – negaištant, nieko nelaukiant. Kalendorinis veiksmų planas sudaromas atsižvelgiant į kiekvieną plane išvardytą labai didelės ar didelės rizikos pavojų.

Papildyta punktu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70

 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinės rekomendacijos

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – planas) rengimo metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant detalizuoti plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūras ir pateikti rekomendacijas dėl plano turinio, jame esamos informacijos ir duomenų.

2. Plano tikslas – padėti savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui organizuoti ir koordinuoti gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų ir didelių pramoninių avarijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. Taip pat padėti savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti kitas dėl ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos būtinas vykdyti funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

3. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PLANO RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

4. Planas rengiamas atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Plane aprašomi veiksmai ir priemonės turi užtikrinti maksimalią civilinės saugos sistemos parengtį savivaldybėje kiekvieno pavojaus atveju.

5. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į savivaldybės ypatumus, gali papildyti atitinkamus plano skyrius nekeisdamas Rekomendacijų reikalavimų.

6. Už plano rengimo, derinimo, viešojo jo svarstymo, tvirtinimo ir atnaujinimo, taip pat plane pateiktos informacijos ir duomenų atitikties realiai padėčiai peržiūros organizavimą yra atsakingas savivaldybės administracijos direktorius.

7. Planui parengti ir atnaujinti savivaldybės administracijos direktorius sudaro darbo grupę. Į šią darbo grupę turi įeiti toje savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų atstovai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų atstovai, kurių turimų materialinių išteklių teikimas ekstremaliųjų situacijų atvejais yra tikslingas, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre įregistruotų ūkio subjektų ir už kultūros paveldo apsaugą atsakingo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ar jo padalinio atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

8. Teikiamas savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti planas turi būti apsvarstytas viešai. Planas skelbiamas savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje ir skiriamas trijų savaičių laikotarpis visuomenei su plano projektu susipažinti ir pastaboms, kurios turi būti įvertintos, pateikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

9. Įvertinus visuomenės pateiktas pastabas, pataisytas planas derinamas su apskrities, kurios teritorijoje yra savivaldybė, priešgaisrine gelbėjimo valdyba.

10. Įvertinus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pateiktas pastabas, pataisytas planas tvirtinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

11. Plano tikslinimas, atnaujinimas:

11.1. tikslinimas – plane esančios informacijos pakeitimas ir (ar) papildymas. Ilgainiui gali keistis savivaldybės administracijos, ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojai, jų telefonų numeriai, materialinių išteklių suvestinėse, kalendoriniuose veiksmų planuose, schemose pateikti duomenys ir t. t. Tikslinimo procedūra atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Patikslinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos į planą įtrauktoms institucijoms;

11.2. plano atnaujinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės. Jį rekomenduojama atlikti vieną kartą per 3 metus arba anksčiau, atsižvelgiant į plano tikslui pasiekti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems ekstremaliųjų situacijų riziką ir keliantiems galimą pavojų gyventojų sveikatai ir (ar) gyvybei, turtui ir (ar) aplinkai). Plano atnaujinimai turi būti suderinti su institucijomis, įtrauktomis į planą. Patvirtinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos į planą įtrauktoms institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

12. Turi būti apsvarstyti viešai ir įvertinus visuomenės pastabas derinami su toje savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, jei jie susiję su jų kompetencija, ir su apskrities, kurios teritorijoje yra savivaldybė, priešgaisrine gelbėjimo valdyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

 

13. Patvirtinto plano kopijos turi būti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietoje.

14. Plano veiksmingumas išbandomas per teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas civilinės saugos pratybas. 11 punkte nurodytas plano priedas išbandomas ne rečiau kaip kas treji metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

 

III. REKOMENDACIJOS PLANO TURINIUI

 

15. Planas pradedamas tituliniu lapu, kuriame nurodomas savivaldybės plano pavadinimas, savivaldybės administracijos adresas, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl plano patvirtinimo data ir numeris. Toliau – Plano turinys; Plano tikslinimo lapas, kuriame nurodoma, kas tikslinta, data ir atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas; Plano atnaujinimo lapas, kuriame nurodomi pakeitimai ir jų data, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas; Plano kopijų (plano išrašų) skirstymo lapas, kuriame nurodoma, kam pateiktos plano kopijos (plano išrašai), pateikimo būdas, data, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

16. Planą sudaro šie skyriai:

16.1. „Bendrosios nuostatos“, kuriame pateikiama:

16.1.1. plano tikslas;

16.1.2. savivaldybės trumpas apibūdinimas (gyventojų skaičius, geografinė padėtis, vietos, kurios gali būti pavojingos, ir kt.);

16.1.3. plane vartojamos sąvokos ir santrumpos;

16.1.4. plano teisinis pagrindas, plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

16.1.5. plano aktyvinimas ir atšaukimas. Pateikiamos savivaldybės administracijos atstovų, įgaliotų suaktyvinti planą, vadovauti veiksmams ir juos koordinuoti, vardai, pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys, taip pat vardai, pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys asmenų, kurie atliks šias funkcijas minėtų atstovų nesant. Nurodomas ryšys su kitais planais, jei tokių yra, kurie bus suaktyvinti kartu su išorės avariniu planu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

16.2. „Gresiančios ekstremaliosios situacijos“ – prioriteto tvarka išvardijami visi galimi pavojai, nustatyti atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, kurių rizika įvertinta kaip labai didelė ar didelė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

16.3. „Perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizavimas“ remiantis Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašu (toliau – Gyventojų perspėjimo ir informavimo tvarkos aprašas), patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1-193 (Žin., 2010, Nr. 80-4204, Nr. 115-5911), pateikiama gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizavimo tvarka:

16.3.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymą perspėti ir informuoti savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti kitus nurodymus;

16.3.2. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinio padalinio darbuotojo nurodymą perspėti gyventojus ir savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus;

16.3.3. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus pranešimą apie įvykusią avariją iš tų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus nustatytų ūkio subjektų, įregistruotų Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre, kuriems nėra rengiamas išorės avarinis planas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

 

16.3.4. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir informavimo sistemai;

16.3.5. pasiuntinių išvykimo tvarka ir maršrutai tose gyvenamosiose vietovėse (teritorijose), kuriose nėra sirenų arba nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams perspėti ir informuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

 

16.4. „Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo tvarka“:

16.4.1. pateikiama informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka, nurodomos asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, pareigybės;

16.4.2. pateikiamos ryšių organizavimo schemos ir informacija apie ryšių priemones, naudojamas informacijai priimti ir perduoti tarp savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, kitų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų ir gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus vykdančių civilinės saugos sistemos pajėgų (nurodomi telefonai, faksai, elektroninių paštų sąrašai ir šaukiniai, taip pat asmenys, atsakingi už ryšių organizavimą);

16.4.3. aprašomas informacijos teikimo gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu organizavimas (karštoji linija);

16.4.4. aprašoma, kas ir kaip koordinuos informacijos gavimą ir jos pateikimą gyventojams ir suinteresuotoms institucijoms;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

16.5. „Gyventojų evakavimo organizavimas“:

16.5.1. aprašoma, kas ir kokia tvarka organizuoja iš ekstremaliosios situacijos židinio iškeldintiems gyventojams laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt.) suteikimą;

16.5.2. aprašoma, kas ir kokia tvarka vykdo gyventojų evakavimą, priėmimą;

16.5.3. nustatoma gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų struktūra ir numatomos jų įkūrimo vietos, asmenų, vykdysiančių šių punktų funkcijas, telkimo tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

16.5.4. pateikiamos galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai;

16.5.5. aprašomos gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais būtinos priemonės ir materialiniai ištekliai;

16.5.6. kiekviena savivaldybė turi žemėlapyje pažymėti pagrindinius automobilių ir geležinkelio kelius, išdėstyti galimus gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir evakuotų gyventojų priėmimo punktus, nurodyti galimus evakavimo maršrutus (šiaurės, pietų, rytų, vakarų kryptimis). Numačius evakavimo maršrutus, turi būti pažymėti privažiavimo iki evakavimo maršrutų keliai;

16.5.7. nurodomi kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės;

16.6. „Gresiančių ar įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas“ – pateikiama:

16.6.1. asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (aprašoma, kokio pobūdžio turi būti informacija, kad būtų inicijuotas savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas, nurodomas laikas, per kurį minėtasis asmuo turi aprašytus veiksmus atlikti);

16.6.2. Rekomendacijų 16.2 punkte numatytų galimų pavojų, kurių rizikos lygis po atliktos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės nustatytas kaip didelis arba labai didelis išskyrus pavojus, susijusius su II lygio pavojingojo objekto veikla, ir Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 (Žin., 2010, Nr. 125-6425), 2 priede įvardytų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas. Aprašomi savivaldybės administracijos bei savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmai likviduojant ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, atliekant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, nustatoma bendrų veiksmų koordinavimo tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

 

16.6.3. savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos tęstinumo užtikrinimas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms. Numatomos alternatyvios darbo vietos, atsakingi asmenys ir jų veiksmai paskelbus savivaldybės administracijos ir (ar) jos struktūrinių padalinių darbuotojų evakavimą ar skubų iškeldinimą;

16.6.4. informacija apie materialinių išteklių telkimą ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų veiklai palaikyti ir atkurti;

16.6.5. sanitarinio švarinimo organizavimas, numatomos jo atlikimo vietos, būtinos priemonės ir materialiniai ištekliai;

16.6.6. Evakuotų gyventojų apgyvendinimo kolektyvinės apsaugos statiniuose organizavimas vadovaujantis Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintomis rekomendacijomis:

16.6.6.1. aprašoma, kaip bus užtikrinamas numatytų apgyvendinti evakuotų gyventojų maitinimas, higienos ir fiziologinių poreikių tenkinimas, medicinos, psichologinė pagalba, apsauga ir aprūpinimas būtiniausiomis materialinėmis priemonėmis (toliau – paslauga);

16.6.6.2. aprašoma, kokios institucijos ir organizacijos pasitelkiamos ir kokios funkcijos joms numatomos organizuojant kolektyvinę gyventojų apsaugą;

16.6.6.3. aprašomos ūkio subjektų ir kitų įstaigų, atsakingų kolektyvinės apsaugos statinių paruošimą, užduotys, jų funkcijos, nustatomas personalo skaičius, nurodomas kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apgyvendinti sutartyse su kolektyvinės apsaugos statinio savininku nustatytas terminas;

16.6.6.4. aprašoma, kaip bus organizuojamas paslaugų teikimas gyventojams, jei jų teikimas kolektyvinės apsaugos statinių patalpose nenumatomas ir neplanuojamas;

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

16.7. „Pagalbos teikimo nukentėjusiems gyventojams ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu organizavimas“ – aprašomas medicininės, socialinės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimo organizavimas, švietimo ir kitų būtiniausių paslaugų teikimas gyventojams ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu;

16.8. „Viešosios tvarkos palaikymo organizavimas“:

16.8.1. nurodoma, kas atsako už viešosios tvarkos palaikymą savivaldybėje įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai;

16.8.2. aprašomi civilinės saugos sistemos pajėgų, atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą, veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai;

16.8.3. pateikiama, kokius materialinius ir žmogiškuosius išteklius viešajai tvarkai savivaldybėje palaikyti panaudos civilinės saugos sistemos pajėgos, atsakingos už viešosios tvarkos palaikymą savivaldybėje;

16.9. „Privalomų darbų organizavimas“ – remiantis Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 512 (Žin., 2010, Nr. 54-2652), aprašomas gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų privalomiems darbams atlikti telkimas (eiliškumo numatymas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinimas, jų aprūpinimas nemokama nakvyne, maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, taip pat atvežimo ir išvežimo organizavimas, minimalių sanitarinių higienos sąlygų sudarymas);

16.10. „Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimo ir kitų būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimo organizavimas“ – aprašomas ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimo ir būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimo organizavimas, įvardijami civilinės saugos sistemos subjektai ir asmenys, atsakingi už minėtų darbų atlikimą;

16.11. „Gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimo organizavimas“ – pateikiama, kaip bus organizuojamas gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimas, numatomi šių darbų vykdytojai ir nustatomos galimos laidojimo vietos.

17. Planas turi priedus, kuriuose pateikiama plano tekstinę dalį papildanti informacija:

17.1. atlikta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė;

17.2. savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, savivaldybės civilinės saugos darbuotojo, ūkio subjektų, kurie vykdo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas užduotis, gretimų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų ir ekstremalių situacijų komisijų, už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos ar jos padalinio kontaktiniai duomenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.3. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sudėtis ir nuostatai;

17.4. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis ir nuostatai;

17.5. savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudėtis ir nuostatai;

17.6. savivaldybės materialinių išteklių žinynas (1 priedas). Jame nurodomos transporto priemonės ir kiti ištekliai, būtini gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliesiems įvykiams, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti. Taip pat nurodomas pavojus, į kurį atsižvelgiant numatyti materialiniai ištekliai. Savivaldybės materialinių išteklių žinynas pildomas Excel formatu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

17.7. gretimų savivaldybių tarpusavio pagalbos planų kopijos. Savivaldybių tarpusavio pagalbos planuose turi būti numatyta: keitimosi informacija tvarka, evakuojamų gyventojų priėmimas, laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų suteikimas, materialinių išteklių telkimo procedūros;

17.8. su ūkio subjektais sudarytų sutarčių dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo kopijos;

17.9. savivaldybės žemėlapis (M 1:10 000, 1:25 000 arba M 1:50 000 pasirinktinai), kuriame paženklinamos savivaldybės ribos ir sutartiniais ženklais – visi civilinės saugos požiūriu svarbūs savivaldybės objektai, savivaldybėje esantys pavojingieji objektai, valstybinės reikšmės objektai, kolektyvinės apsaugos statiniai, slėptuvės, taip pat potencialios grėsmės. Esant galimybei, pavaizduojama kiekvieno žemėlapyje pažymėto objekto ir potencialių grėsmių galimų padarinių (poveikio) zona – teritorija, esanti aplink grėsmę keliantį objektą, kurioje dėl pažymėtame objekte esančių medžiagų kiekio, jų fizinių ir cheminių savybių, agregatinio būvio, pavojingumo gali susidaryti neigiamų padarinių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.10. savivaldybės žemėlapis (M 1:10 000 arba M 1:25 000 pasirinktinai), kuriame pažymima patikėjimo teise savivaldybės valdoma, naudojama ir disponuojama valstybinė žemė, nurodomi žemės plotai, kurie gali būti naudojami evakuotiems gyventojams laikinai apgyvendinti, žuvusiesiems ekstremaliųjų situacijų metu laidoti ir sprogmenims neutralizuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.11. savivaldybės gyventojų evakavimo schema, kurioje sutartiniais ženklais pažymimi kolektyvinės apsaugos statiniai, galimos evakavimo kryptys (kiekvienai krypčiai nurodomas maršrutas), galimi tarpiniai evakavimo punktai;

17.12. perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema;

17.13. keitimosi informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją su kitomis institucijomis ir įstaigomis schema.

17.14. pagal Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinių rekomendacijų 1 priedą parengti savivaldybės teritorijoje esančių II lygio pavojingųjų objektų arba tų II lygio pavojingųjų objektų, kurių avarijos padariniai galėtų apimti savivaldybę, išorės avariniai planai.

Papildyta punktu:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

 

17.15. savivaldybėje esančios kultūros vertybės, pažymėtos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro interneto tinklalapyje;

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.16. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, jeigu toks parengtas, dėl darbo grupės, kuriai pavedamas gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimas kolektyvinės apsaugos statiniuose, sudarymo, taip pat darbo grupės sudėtis ir grupės narių kontaktiniai duomenys, grupės nuostatai;

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.17. kolektyvinės apsaugos statinių sąrašai, su kolektyvinės apsaugos statinių savininkais sudarytų sutarčių dėl kolektyvinės apsaugos statinių panaudojimo data ir numeris, kolektyvinės apsaugos statiniuose numatomų apgyvendinti žmonių skaičius, kolektyvinės apsaugos statinių paruošimo laikas, kolektyvinės apsaugos statinių savininkų ir (ar) atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys;

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.18. kolektyvinės apsaugos statinio planas su pažymėtomis gyvenamosiomis, sanitarinėmis, maitinimo, maisto paruošimo ir kitomis, esant galimybei ir poreikiui, patalpomis;

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.19. kolektyvinės apsaugos statiniui priklausančios teritorijos ir šalia esančios teritorijos žemėlapis su pažymėtomis aktualiomis teritorijomis (vaikų žaidimų ir sporto aikštelės, rūkymo ir naminių gyvūnų vedžiojimo vietos ir kt.). Žemėlapyje taip pat pažymimos paslaugas teikiančios artimiausios įstaigos (jų adresai ir nuvykimo maršrutai), jei paslaugos būtų organizuojamas ne kolektyvinės apsaugos statinyje, – privažiavimo prie kolektyvinės apsaugos statinio keliai, automobilių stovėjimo aikštelės ir kiti civilinės saugos požiūriu svarbūs savivaldybės objektai;

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.20. kolektyvinės apsaugos statiniams aprūpinti reikalingų materialinių išteklių žinynas. Jame nurodomi materialiniai ištekliai, kuriais per nustatytą terminą būtų aprūpinti kolektyvinės apsaugos statiniai, jų skaičius,materialinių išteklių pateikimą atsakingi ūkio subjektai ir kitos įstaigos ir vykdytojai;

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.21. Atsakomybių tarp institucijų paskirstymo suvestinė, kurioje nurodomi už civilinės saugos pagrindinių veiksmų vykdymą ir koordinavimą atsakingi vykdytojai, remiančios ir materialinius išteklius teikiančios institucijos (2 priedas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Planas, išskyrus tuos skyrius, kuriuose esamą informaciją teikti draudžia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254), skelbiamas savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje.

19. Patvirtinto ir atnaujinto plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija siunčiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritoriniam struktūriniam padaliniui ir kitoms institucijoms, su kuriomis planas buvo derintas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

20. Savivaldybės administracijos darbuotojai su planu, jo atnaujinimais supažindinami civilinės saugos mokymų darbo vietose metu. Darbuotojams kalendorinio veiksmų plano pagrindu parengiamos atmintinės, kad jie žinotų savo funkcijas įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai. Šios atmintinės turi būti jų darbo vietoje, gerai matomos ir lengvai prieinamos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

21. Kalendorinis veiksmų planas (3 priedas). Kalendorinio veiksmų plano paskirtis – numatyti vykdomų priemonių eigą ir laiką, per kurį ši priemonė turi būti įvykdyta, ir atsakinguosius vykdytojus. Kalendorinis veiksmų planas taip pat yra vaizdinė priemonė, parodanti vieno ar kito veiksmo vykdymo trukmę minutėmis, valandomis ar paromis. Kalendoriniame veiksmų plane kai kurioms priemonėms yra skiriamas laiko apibrėžimas „nedelsiant“, kuris reiškia, kad veiksmas turi būti įvykdytas kuo greičiau – negaištant, nieko nelaukiant. Kalendorinis veiksmų planas sudaromas atsižvelgiant į kiekvieną plane išvardytą labai didelės ar didelės rizikos pavojų.

Papildyta punktu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

_________________

 

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo

plano rengimo metodinių rekomendacijų

1 priedas

 

PAVOJINGOJO OBJEKTO IŠORĖS AVARINIAME PLANE PRIVALOMI NURODYTI DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

1. Pavojingojo objekto išorės avarinis planas (toliau – išorės avarinis planas) rengiamas kiekvienam II lygio pavojingajam objektui atskirai, nepriklausomai nuo pavojų, susijusių su tuo pavojinguoju objektu, vertinimo galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metu nustatyto rizikos lygio, remiantis veiklos vykdytojo pateiktu pavojingojo objekto vidaus avariniu planu ir kita informacija, kurios reikia išorės avariniam planui parengti, ir patvirtinamas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tokios informacijos gavimo.

2. Išorės avariniame plane numatomi veiksmai ir priemonės turi būti skirti galimoms avarijoms konkrečiame pavojingajame objekte likviduoti ir jų padariniams šalinti. Kur reikia, gali būti nurodoma, kad tam tikri tolesni veiksmai atliekami savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatyta tvarka.

3. Planą sudaro šios dalys:

3.1. „Informacija apie pavojingąjį objektą“. Pateikiama informacija apie pavojingąjį objektą (adresas, trumpas veiklos apibūdinimas, esamos pavojingosios medžiagos, jų kiekiai ir keliamas pavojus, darbuotojų skaičius ir pan.);

3.2. „Plano aktyvinimas ir atšaukimas“. Pateikiamos savivaldybės administracijos atstovų, įgaliotų suaktyvinti išorės avarinį planą, vadovauti veiksmams už pavojingojo objekto ribų ir juos koordinuoti, pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys, taip pat pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys asmenų, kurie atliks šias funkcijas minėtų atstovų nesant. Nurodomas ryšys su kitais planais, kurie bus suaktyvinti kartu su išorės avariniu planu, jei tokių yra;

3.3. „Perspėjimo ir informavimo apie didelę pramoninę avariją organizavimas“. Remiantis Gyventojų perspėjimo ir informavimo tvarkos aprašu, pateikiama gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie didelę pramoninę avariją organizavimo tvarka:

3.3.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus II lygio pavojingojo objekto pranešimą apie įvykusią avariją;

3.3.2. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinio padalinio darbuotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus arba savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo nurodymą;

3.4. „Informacijos apie didelę pramoninę avariją teikimo tvarka“:

3.4.1. pateikiama informacijos apie avariją pavojingajame objekte teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarka, nurodomos asmenų, atsakingų už informacijos teikimą, pareigos;

3.4.2. savivaldybės, kurios teritorijoje esančio II lygio pavojingojo objekto galimos didelės pramoninės avarijos padariniai gali peržengti kaimyninės valstybės sienas, parengtame išorės avariniame plane turi būti aprašyta, kaip pasirengta teikti informaciją apie įvykusią avariją tos valstybės avarinėms tarnyboms;

3.5. „Avarijų likvidavimo veiksmų organizavimas ir koordinavimas“. Atsižvelgiant į galimą avarijos mastą ir galimą kitų civilinės saugos sistemos subjektų pasitelkimą, aprašomi savivaldybės administracijos bei savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmai ir bendrų veiksmų koordinavimo tvarka:

3.5.1. koordinuojant išteklius, būtinus išorės avariniam planui įgyvendinti;

3.5.2. teikiant pagalbą, kai likviduojama avarija ir šalinami jos padariniai pavojingojo objekto teritorijoje;

3.5.3. likviduojant avariją ir šalinant jos padarinius už pavojingojo objekto teritorijos ribų;

3.6. „Aplinkos būklės atkūrimo organizavimas“. Aprašomi veiksmai ir priemonės, skirti užtikrinti, kad po avarijos pavojingajame objekte būtų išvalyta aplinka ir atkurta jos būklė, įvardijami civilinės saugos sistemos subjektai ir asmenys, atsakingi už minėtų veiksmų ir priemonių įgyvendinimą.

4. Išorės avarinis planas gali turėti priedų, kuriuose pateikiama plano tekstinę dalį papildanti informacija:

4.1. materialinių išteklių žinynas, kuriame nurodomos transporto priemonės ir kiti ištekliai, būtini avarijai pavojingajame objekte likviduoti ir jos padariniams šalinti;

4.2. pavojingojo objekto teritorijos planas ir pavojingojo objekto aplinkos teritorijų žemėlapis, kuriuose pažymėti galimi tarpiniai evakavimo punktai, privažiavimo keliai, kaimyniniai objektai ir gyventojai, kiti avarijai likviduoti ir jos padariniams šalinti svarbūs objektai;

4.3. jei reikia, esamų pavojingųjų medžiagų saugos duomenų lapai.

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

 

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70

 

ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinės rekomendacijos

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – planas) rengimo metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant detalizuoti plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūras ir pateikti rekomendacijas dėl plano turinio, jame esamos informacijos ir duomenų.

2. Rekomendacijos taikomos ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, išvardytoms Civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 7 punkte ir įtrauktoms į Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5272).

3. Plano tikslas – padėti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovui ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui organizuoti ir koordinuoti valstybės lygio gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, taip pat užtikrinti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtos veiklos srities (sektoriaus) tęstinumą gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų metu.

4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PLANO RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

5. Planas rengiamas atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Plane aprašomi veiksmai ir priemonės turi užtikrinti veiksmingą valstybės lygio gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, taip pat ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtos veiklos srities (sektoriaus) tęstinumą gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų metu.

6. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ypatumus, gali papildyti atitinkamus plano skyrius nekeisdamas Rekomendacijų reikalavimų.

7. Ministerijos plane neaprašomas ministerijos reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų kompetencijai priskirtų veiklos sričių (sektorių) tęstinumo užtikrinimas, kai jos teisės aktų nustatyta tvarka turi rengti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus, ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus.

8. Už plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo, taip pat plane pateiktos informacijos ir duomenų atitikimo realiai padėčiai peržiūros organizavimą yra atsakingas ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovas.

9. Planui parengti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovas gali sudaryti darbo grupę. Kai ministerijoje ar kitoje valstybės institucijoje yra kultūros vertybių, į šią darbo grupę rekomenduojama įtraukti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ar jo padalinio atstovą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

10. Planas derinamas su visomis jį įgyvendinančiomis institucijomis ir įstaigomis.

11. Planą tvirtina ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovas.

12. Plano tikslinimas, atnaujinimas:

12.1. tikslinimas – plane esančios informacijos pakeitimas ir (ar) papildymas. Ilgainiui gali keistis ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos darbuotojai, jų telefonų numeriai, materialinių išteklių suvestinėse, kalendoriniuose veiksmų planuose, schemose pateikti duomenys ir t. t. Tikslinimo procedūra atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Patikslinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos į planą įtrauktoms institucijoms;

12.2. plano atnaujinimas – procesas, kai planas yra peržiūrimas iš esmės. Jį rekomenduojama atlikti vieną kartą per 3 metus arba anksčiau, atsižvelgiant į plano tikslui pasiekti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems ekstremaliųjų situacijų riziką ir keliantiems galimą pavojų jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims (sektoriams), civilinės saugos požiūriu svarbioms funkcijoms. Plano atnaujinimai turi būti suderinti su institucijomis, kurios yra įtrauktos į planą, patvirtinto plano kopijos (plano išrašai) išsiunčiamos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, taip pat į planą įtrauktoms institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

13. Patvirtinto plano kopijos turi būti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietoje.

14. Plano veiksmingumas išbandomas per teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas civilinės saugos pratybas.

 

III. REKOMENDACIJOS PLANO TURINIUI

 

15. Planas pradedamas tituliniu lapu, kuriame nurodomas ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos plano pavadinimas, ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos adresas, ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovo įsakymo dėl plano patvirtinimo data ir numeris. Toliau – Plano turinys; Plano tikslinimo lapas, kuriame nurodoma, kas tikslinta, data ir atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas; Plano atnaujinimo lapas, kuriame nurodomi pakeitimai ir jų data, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas; Plano kopijų (plano išrašų) skirstymo lapas, kuriame nurodoma, kam pateiktos plano kopijos (plano išrašai), pateikimo būdas, data, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

16. Planą sudaro šie skyriai:

16.1. „Bendrosios nuostatos“, kuriame pateikiama:

16.1.1. plano tikslas;

16.1.2. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtos veiklos srities (sektoriaus) trumpas apibūdinimas;

16.1.3. plane vartojamos sąvokos ir santrumpos;

16.1.4. plano teisinis pagrindas, plano rengėjai ir jų kontaktiniai duomenys;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

16.1.5. plano aktyvinimas ir atšaukimas. Pateikiamos ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos atstovų, įgaliotų suaktyvinti planą, vadovauti veiksmams ir juos koordinuoti, vardai, pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys, taip pat vardai, pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys asmenų, kurie atliks šias funkcijas minėtų atstovų nesant. Nurodomas ryšys su kitais planais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

16.2. „Gresiančios ekstremaliosios situacijos“ – prioriteto tvarka išvardijami:

16.2.1. galimos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, nurodytos Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (Žin., 2010, Nr. 125-6425) 2 priede, atsižvelgiant į ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtą veiklos sritį (sektorių), kai ministerija, kita valstybės institucija ir įstaiga yra atsakingoji ar remiančioji institucija;

16.2.2. visi galimi pavojai, nustatyti atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, kurie gali turėti neigiamą įtaką ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai prisikirtai veiklos sričiai (sektoriui) (pirmiausia nurodomi galintys sukelti didžiausius padarinius ir labiausiai tikėtini, po jų – galintys sukelti didžiausius padarinius, paskui – labiausiai tikėtini ir visi kiti galimi pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka);

16.3. „Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos darbuotojų ir jų reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų perspėjimo organizavimas“ – pateikiama:

16.3.1. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus nurodymą perspėti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos darbuotojus;

16.3.2. techninės ir organizacinės priemonės, naudojamos ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos darbuotojams perspėti ir informuoti;

16.3.3. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus nurodymą perspėti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojus;

16.3.4. techninės ir organizacinės priemonės, naudojamos ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams perspėti ir informuoti;

16.4. „Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo tvarka“:

16.4.1. remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 40-1515; 2010, Nr. 94-4963) pateikiama informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo civilinės saugos sistemos subjektams tvarka, nurodomos asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, pareigybės;

16.4.2. keitimosi informacija apie ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas tarp ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ir jų reguliavimo srities bei pavaldžiomis įstaigomis tvarka;

16.4.3. aprašoma, kas ir kaip koordinuos informacijos gavimą ir jos pateikimą gyventojams ir suinteresuotoms institucijoms;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

16.5. „Gresiančių ar įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas“ – aprašoma:

16.5.1. asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją apie gresiantį ar susidariusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (aprašoma, kokio pobūdžio turi būti informacija, kad būtų inicijuotas ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas, taip pat, kai dėl gresiančios ar susidariusios savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos į juos kreipėsi savivaldybė, nurodomas laikas, per kurį minėtasis asmuo turi aprašytus veiksmus atlikti);

16.5.2. Rekomendacijų 16.2.1 punkte nurodytų galimų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas, materialinių ir techninių išteklių ir paslaugų teikimas;

16.5.3. Rekomendacijų 16.2.2 punkte minimų galimų pavojų, kurių rizikos lygis po atliktos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės nustatytas kaip didelis arba labai didelis, valdymo organizavimas ir koordinavimas, materialinių ir techninių išteklių ir paslaugų teikimas;

16.5.4. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos veiklos tęstinumo užtikrinimas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, taip pat ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos būtiniausių veiklos sąlygų atkūrimo organizavimas. Numatomos alternatyvios darbo vietos, atsakingi asmenys ir jų veiksmai, darbuotojų apsaugos organizavimas, dokumentų (taip pat įslaptintų) evakavimo arba sunaikinimo, turto gelbėjimo gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms organizavimas, kilnojamųjų kultūros vertybių evakavimo organizavimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

16.5.5. galimų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas, materialinių ir techninių išteklių ir paslaugų teikimas, kai dėl gresiančios ar susidariusios savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos į juos kreipėsi savivaldybė (-ės).

16.5.6. valstybės institucijos ir įstaigos,  nurodytos Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1171 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 27.1 papunktyje ir 31, 32 punktuose, plane išdėsto gyventojų, kuriuos šios valstybės institucijos ir įstaigos evakuoja, evakavimo organizavimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17. Planas turi priedus, kuriuose pateikiama plano tekstinę dalį papildanti informacija:

17.1. atlikta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė;

17.2. civilinės saugos sistemos pajėgų, ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, kitų ministerijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, ministerijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo už civilinės saugos funkcijų įgyvendinimą, jų reguliavimo srities institucijų ir įstaigų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro kontaktiniai duomenys;

17.3. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis ir nuostatai;

17.4. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtinoms galimoms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti materialinių išteklių žinynas (toliau – Materialinių išteklių žinynas) (1 priedas). Jame nurodomos transporto priemonės ir kiti ištekliai, būtini gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti. Taip pat nurodomas pavojus, į kurį atsižvelgiant numatyti materialiniai ištekliai. Materialinių išteklių žinynas pildomas Excel formatu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

17.5. perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema;

17.6. keitimosi informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis (įskaitant jų reguliavimo srities valstybės institucijas ir įstaigas) schema.

17.7. ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje esančių kilnojamųjų ir (ar) nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai;

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.8. valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti rengiamas. Rekomendacijų 16.5 papunktyje nurodytame plano skyriuje neaprašomi gaisro likvidavimo ir padarinių šalinimo darbai;

Papildyta punktu:

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

 

17.9. Atsakomybių tarp institucijų paskirstymo suvestinė, kurioje nurodomi už civilinės saugos pagrindinių veiksmų vykdymą ir koordinavimą atsakingi vykdytojai, remiančios ir materialinius išteklius teikiančios institucijos (2 priedas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Patvirtinto ir atnaujinto plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija siunčiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms institucijoms, su kuriomis planas buvo derintas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

19. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos darbuotojai su planu, jo atnaujinimais supažindinami civilinės saugos mokymų darbo vietose metu. Darbuotojams kalendorinio veiksmų plano pagrindu parengiamos atmintinės, kad jie žinotų savo funkcijas įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ir susidarius ekstremaliajai situacijai. Šios atmintinės turi būti jų darbo vietoje, gerai matomos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

20. Kalendorinis veiksmų planas (3 priedas). Kalendorinio veiksmų plano paskirtis – numatyti vykdomų priemonių eigą ir laiką, per kurį ši priemonė turi būti įvykdyta, ir atsakinguosius vykdytojus. Kalendorinis veiksmų planas taip pat yra vaizdinė priemonė, parodanti vieno ar kito veiksmo vykdymo trukmę minutėmis, valandomis ar paromis. Kalendoriniame veiksmų plane kai kurioms priemonėms yra skiriamas laiko apibrėžimas „nedelsiant“, kuris reiškia, kad veiksmas turi būti įvykdytas kuo greičiau – negaištant, nieko nelaukiant. Kalendorinis veiksmų planas sudaromas atsižvelgiant į kiekvieną plane išvardytą labai didelės ar didelės rizikos pavojų.

Papildyta punktu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

21. Ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pavaldžios įstaigos ir ūkio subjektai, teisės aktų nustatyta tvarka rengiantys ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, parengtą ir suderintą ekstremaliųjų situacijų valdymo planą turi pateikti ministerijai, kitai valstybės institucijai ir įstaigai, kuriai vadovaujančio ministro ar vadovo valdymo sričiai priskirta įstaiga ar ūkio subjektas. Ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pavaldžių įstaigų ir ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų valdymo planai tampa ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedais.

Papildyta punktu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

22. Atsakingosios institucijos, nurodytos Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 2 priede, rengdamos savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, aprašo remiančių institucijų paramą atsakingajai institucijai likviduoti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinti jos padarinius, teikti turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius, taip pat nustato bendrų veiksmų koordinavimo tvarką. Ši plano dalis gali būti atskira ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalis, kuri turi būti suderinta su remiančiomis institucijomis.

Papildyta punktu:

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

 

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas Materialinių ŪS

 

1 priedas Materialiniu SAV

 

1 priedas Materialiniu MIN

 

2 priedas ATSAKOMYBES ŪS

 

2 priedas ATSAKOMYBES SAV

 

2 priedas ATSAKOMYBES MIN

 

3 priedas Kalendorinis planas ŪS

 

3 priedas Kalendorinis planas SAV

 

3 priedas Kalendorinis planas MIN

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-38, 2012-02-01, Žin., 2012, Nr. 16-734 (2012-02-04), i. k. 112231GISAK00001-38

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 "Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-263, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 102-5217 (2012-08-31), i. k. 112231GISAK0001-263

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 "Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-11, 2016-01-14, paskelbta TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00603

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-524, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21179

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo