Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 23-1138, i. k. 111231GISAK00001-64

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

Dėl GYVENAMŲJŲ PASTATŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ patvirtinimo

 

2011 m. vasario 22 d. Nr. 1-64

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 7 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127) 4 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ (Žin., 2008, Nr. 46-1730) 5 punktu:

1. Tvirtinu Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. balandžio 15 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64

 

gyvenamųjų pastatų GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS nuostatos

 

1. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [10.3] ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [10.16].

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

2. Taisyklės parengtos pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką, reikalavimus.

3. Kiekviena prekė, įvežta iš Europos Bendrijos valstybės narės arba iš Europos ekonominės erdvės (EEE) sutartį pasirašiusios Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybės, gali būti be apribojimų tiekiama į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu ji buvo pagaminta Europos Sąjungos valstybėje narėje ar ELPA valstybėje teisėtais būdais arba teisėtai importuota į valstybę narę iš trečiųjų šalių ir ją leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Laisvo prekių judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis įvairių susijusių teisėtų interesų apsaugos lygis.

4. Taisyklės yra privalomos visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas.

5. Taisyklėse nustatyti gyvenamosios paskirties pastatų (toliau – gyvenamieji pastatai), gyvenamosios paskirties patalpų [10.4, 10.8] (toliau – gyvenamosios patalpos) bei sklypo planavimo gaisrinės saugos reikalavimai. Kiti gyvenamųjų pastatų ir patalpų gaisrinės saugos reikalavimai pateikiami teisės aktuose, nustatančiuose esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases.

6. Gyvenamųjų pastatų ir patalpų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [10.3], Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų [10.16], šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatas.

7. Taisyklių reikalavimai taikomi:

7.1. projektuojant, rekonstruojant ir remontuojant gyvenamuosius pastatus ir patalpas;

7.2. keičiant statinių ar statinių dalių naudojimo paskirtį į gyvenamąją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

8. Gyvenamieji pastatai priskiriami šioms statinių grupėms: P.1.1, P.1.2, P.1.3 ir P.1.4 [10.16].

9. Projektuojant naują, rekonstruojant, remontuojant ir naudojant gyvenamąjį pastatą, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi atitikti savybes, užtikrinančias esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę [10.3].

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

II. NUORODOS

 

10. Taisyklėse pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

10.1. Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

10.2. Lietuvos higienos normą HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. 93-3483);

10.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

10.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539);

10.5. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

10.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538);

10.7. respublikines statybos normas „Naftos ir jos produktų sandėliai. Priešgaisriniai reikalavimai RSN 157-94“ (Žin., 1994, Nr. 49-924);

10.8. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);

10.9. Neteko galios nuo 2014-08-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

10.10. statybos techninį reglamentą STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6095);

10.11. statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721);

10.12. statybos techninį reglamentą STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-83 (2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-345 redakcija);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

10.13. statybos techninį reglamentą STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);

10.14. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

10.15. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

10.16. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);

10.17. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 (Žin., 2011, Nr. 8-378).

10.18. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

III. Pagrindinės sąvokos

 

11. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [10.3], statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 [10.11], LST EN ISO 13943 ir LST EN 13501 serijos standartuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

12. Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad kilus gaisrui, statinių laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies bei dūmų susidarymas ir plitimas statiniuose, būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius, juose esantys asmenys galėtų išeiti iš statinių ar būti išgelbėti naudojant kitas priemones, būtų atsižvelgiama į gelbėtojų komandų saugą [10.3].

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

13. Gyvenamuosiuose pastatuose aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė (toliau – aukščiausio aukšto grindų altitudė) skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato paviršiaus žemiausios altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės (toliau – žemės paviršiaus altitudė) [10.16].

14. Gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos pirtys (saunos), automobilių saugyklos, katilinės, gamybos, pramonės, sandėliavimo bei kitos patalpos, nepriskirtinos gyvenamosioms patalpoms (pvz., pagalbinės, techninės ir kt. patalpos), kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/kv. m, nuo kitų patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16]. Šio punkto nuostatos netaikomos III atsparumo ugniai laipsnio [10.16] pastatams.

15. Draudžiama pagal sprogimo ir gaisro pavojų Asg, Bsg kategorijoms priskiriamas [10.16] patalpas įrengti gyvenamuosiuose pastatuose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

16. Gyvenamosios patalpos, įrengtos kituose nei gyvenamuosiuose pastatuose, turi būti atskirtos nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16] bei turėti atskirą evakavimo(si) kelią į lauką.

17. Gyvenamuosiuose pastatuose įrengtos visuomeninės patalpos [10.17] turi būti atskirtos nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16] bei turėti atskirą evakavimo(si) kelią į lauką. Visuomeninės patalpos turi atitikti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų [10.16] ir Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių [10.17] nuostatas.

18. Leidžiama laiptinių vidinėse sienose ir 2 ir 3 tipo laiptų sienose įrengti C3Sm duris, kurių savaiminio užsidarymo mechanizmais klasė (C0-C3) parenkama pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [10.16].

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

19. P.1.1, P.1.2 ir P.1.3 grupės [10.16] pastatuose vidines buto nelaikančiąsias sienas tarp gyvenamųjų patalpų ir jas jungiančius laiptus leidžiama įrengti nenormuojamo degumo ir atsparumo ugniai.

20. Atstumai tarp gyvenamųjų pastatų ir inžinerinių statinių reglamentuojami šiose Taisyklėse ir atitinkamuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose [10.7, 10.13]. Gyvenamojo pastato sklypo planavimo gaisrinės saugos nuostatos pateiktos Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [10.16].

21. Gyvenamųjų pastatų sklypuose ir pastatuose įrengiami antžeminiai ir požeminiai rezervuarai, skirti kurui tiekti į gyvenamojo pastato šildymo įrenginius (toliau – rezervuarai), projektuojami pagal šių serijų standartų reikalavimus:

21.1. LST EN 12542 ir LST EN 14075 – suskystintųjų naftos dujų rezervuarai;

21.2. LST EN 976 – požeminiai stiklaplasčio rezervuarai skystiesiems naftos degalams be slėgio laikyti;

21.3. LST EN 1993-4-2 – plieniniai rezervuarai;

21.4. kitų Europos darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus.

22. Požeminis rezervuaras turi būti įgilintas arba užpiltas ne mažesniu kaip 60 cm storio grunto sluoksniu, matuojamu nuo rezervuaro išorinio paviršiaus.

23. Draudžiama rezervuarus įrengti vieną virš kito.

24. P.1.1 ir P.1.2 grupės statinių sklypuose draudžiama įrengti antžeminius arba požeminius rezervuarus, kai:

24.1. skystojo kuro rezervuarų bendra talpa didesnė kaip 3,5 kub. m;

24.2. suskystintųjų naftos dujų (toliau – suskystintosios dujos) rezervuarų bendra talpa didesnė kaip 5 kub. m.

25. P.1.3 ir P.1.4 grupės statinių sklypuose draudžiama įrengti antžeminius rezervuarus, neatsižvelgiant į jų tūrį, o požeminius rezervuarus draudžiama įrengti, kai:

25.1. skystojo kuro rezervuarų bendra talpa didesnė kaip 10 kub. m;

25.2. suskystintųjų dujų rezervuarų bendra talpa didesnė kaip 15 kub. m.

26. P.1.1 ir P.1.2 grupės statiniuose draudžiama įrengti suskystintųjų dujų rezervuarą ir daugiau kaip vieną skystojo kuro rezervuarą, kurio talpa didesnė kaip 1 kub. m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

27. P.1.3 ir P.1.4 grupės statiniuose draudžiama įrengti suskystintųjų dujų rezervuarą ir daugiau kaip vieną skystojo kuro rezervuarą, kurio talpa didesnė kaip 3,5 kub. m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

28. Atstumai nuo gyvenamojo pastato iki skystojo kuro ir (ar) suskystintųjų dujų rezervuaro nustatomi pagal 1 lentelės reikalavimus.

Atstumai tarp rezervuaro ir gyvenamojo pastato

1 lentelė

Atstumas matuojamas nuo:

Atstumas (m) iki rezervuaro(1)(2)

požeminio

antžeminio

Pastato

1,5(3)

3

Sklypo ribos

3

Atviro ugnies šaltinio

 

(1) Atstumas matuojamas nuo rezervuaro išorinio paviršiaus iki pastato išsikišančių konstrukcijų.

(2) Atstumas nuo pastato iki rezervuaro gali būti sumažintas iki 1 m, kai siena tarp pastato ir rezervuaro yra ne mažesnio kaip EI–M 180 atsparumo ugniai (žr. 1 paveikslą). Kai rezervuarai priskiriami Cgi kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų [10.16], siena tarp pastato ir rezervuaro gali būti ne mažesnio kaip REI 180 atsparumo ugniai.

(3) 3 m atstumu iki rezervuaro draudžiama įrengti rūsio ar cokolinio aukšto langus ar kitas angas, pro kurias sunkesnės už orą dujos ar garai patektų į pastatą.

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

29. Minimalūs priešgaisrinės sienos (ekrano) [10.16] plotis ir aukštis ties rezervuaru nustatomi pagal 1 paveikslą.

 

1 paveikslas. Priešgaisrinės sienos (ekrano) matmenų nustatymo reikalavimai: A – minimalus priešgaisrinės sienos (ekrano) plotis ir aukštis, matuojant juos nuo rezervuaro projekcijos pastato sienoje, turi būti ne mažesni kaip 0,3 m; B – minimalus priešgaisrinės sienos (ekrano) plotis, matuojant jį nuo rezervuaro jungties (uždaromojo įtaiso, dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginio vožtuvo ir pan.) projekcijos pastato sienoje, turi būti ne mažesnis kaip 1 m; C – minimalus priešgaisrinės sienos (ekrano) aukštis, matuojant jį nuo rezervuaro jungties (uždaromojo įtaiso, dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginio vožtuvo ir pan.) projekcijos pastato sienoje, turi būti ne mažesnis kaip 9 m; kai siena žemesnė, jos aukštis matuojamas iki stogo karnizo arba lauko sienos viršaus (parapeto)

 

30. Draudžiama skystojo kuro rezervuarą ir šildymo įrenginį naudojantį skystąjį kurą ar suskystintąsias dujas (toliau – šildymo įrenginys) įrengti rūsyje ar cokoliniame aukšte, taip pat skystojo kuro rezervuarą ir šildymo įrenginį projektuoti vienoje patalpoje.

31. Patalpos, kuriose projektuojamas skystojo kuro rezervuaras ir šildymo įrenginys, turi būti įrengiamos prie lauko sienų su langais ir tarpusavyje bei nuo kitų patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16].

32. Patalpoje, kurioje projektuojamas skystojo kuro rezervuaras ar šildymo įrenginys, turi būti:

32.1. įrengiamas natūralus vėdinimas pro ne mažiau kaip dvi atviras angas lauko sienoje, kurių bendras plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 proc. patalpos grindų ploto;

32.2. natūralaus vėdinimo angos lauko sienoje įrengiamos skirtinguose sienos kampuose ir 0,3 m atstumu nuo grindų bei lubų;

32.3. lauko sienoje įrengiamas ne mažiau kaip vienas langas, kurio plotas ne mažesnis kaip 0,03 kv. m vienam patalpos tūrio kub. metrui, tačiau ne mažesnis kaip 1 kv. m;

32.4. įrengiamos tokios atitvaros, kad išsiliejęs kuras nepasklistų po kitas patalpas;

32.5. įrengiamos grindys iš ne žemesnės kaip A2FL– s1 degumo klasės statybos produktų.

33. Draudžiama patalpoje, kurioje projektuojamas skystojo kuro rezervuaras ar šildymo įrenginys, įrengti bendrą su gyvenamosiomis patalpomis vėdinimo įrangą ar angas, taip pat skirtingo aukščio grindis.

34. Neteko galios nuo 2014-08-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

V. P.1.1, P.1.2 GRUPĖS STATINIŲ REIKALAVIMAI

 

35. Gyvenamuosiuose pastatuose bendras didžiausias evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpoje iki išėjimo į lauką arba laiptinę neturi viršyti 30 m. Gyvenamuosiuose pastatuose vieną evakavimo(si) kelią iš aukšto leidžiama įrengti 2 tipo laiptais, turinčiais skirtingą pakopų aukštį ar plotį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

351. P.1.1 ir P.1.2 grupės pastatuose, kuriuose aukščiausio aukšto grindų lygis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo paviršiaus neviršija 15 m, leidžiama įrengti vieną evakavimo(si) kelią. Jeigu pastatų aukštuose grindų lygis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo paviršiaus viršija 15 m, juose papildomai turi būti numatomi avariniai išėjimai [10.16].

Papildyta punktu:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

VI. P.1.3, P.1.4 GRUPĖS STATINIŲ REIKALAVIMAI

 

TŪRINIAI PLANINIAI SPRENDINIAI

 

36. Gyvenamųjų pastatų sekcijos ir butai turi būti atskirti ne mažesnio, kaip nurodyta 2 lentelėje, atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis.

 

Gyvenamųjų pastatų sekcijas ir butus atskiriančių priešgaisrinių užtvarų atsparumas ugniai

2 lentelė

Pastato atsparumo ugniai laipsnis

Pastato sekcijas skiriančios priešgaisrinės užtvaros

Butus skiriančios priešgaisrinės užtvaros

siena

pertvara

siena

pertvara

I

REI 45

EI 45

REI 30

EI 30

II

REI 30

EI 30

REI 15

EI 15

III

REI 15

EI 15

REI 15

EI 15

 

37. Gyvenamuosiuose pastatuose liftų valdymas, kilus gaisrui, turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais. Viena lifto skirtoji aikštelė projektuojama pirmame aukšte tik tuo atveju, kai išėjimas iš lifto pirmame aukšte veda į EI 45 priešgaisrinį šliuzą [10.16], iš kurio įrengtas išėjimas tiesiai į lauką. Kai minėtas priešgaisrinis šliuzas nenumatomas ir (ar) iš jo nėra išėjimo tiesiai į lauką, vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais, turi būti įrengiamos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės. Šio punkto nuostatos netaikomos ugniagesių liftams [10.16].

38. Atliekų surinkimo patalpa turi būti įrengiama po atliekų šalinimo vamzdžiu ir atskiriama nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16]. Iš atliekų surinkimo patalpos turi būti išėjimas tiesiai į lauką.

39. Gyvenamuosiuose pastatuose su neuždūmijamomis laiptinėmis visuose evakavimo(si) keliuose (koridoriuose, vestibiuliuose, fojė, holuose ir pan.) turi būti įrengtos mechaninės priešdūminio vėdinimo sistemos [10.15].

40. Gyvenamųjų pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 26,5 m, evakavimo(si) keliuose (koridoriuose, vestibiuliuose, fojė, holuose ir pan.), kuriais evakuojama 50 ir daugiau žmonių ir nėra natūralaus apšvietimo, turi būti įrengtos mechaninės priešdūminio vėdinimo sistemos [10.16].

41. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama įrengti pirtį (sauną) [10.2] ir kitas patalpas, kuriose gaisro apkrova [10.16] viršija 1200 MJ/kv. m.

42. 600 kv. m ir didesnio ploto gyvenamojo pastato rūsiai ir cokoliniai aukštai turi būti suskirstyti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16] į skyrius, kurių plotas neturi viršyti 500 kv. m. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai gyvenamojo pastato rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose įrengiamos automobilių saugyklos [10.12] ar visuomeninės patalpos [10.17].

43. Kiekviena ne didesnė kaip 500 kv. m gyvenamojo pastato rūsio ar daugiau nei 0,5 m įgilinta cokolinio aukšto ploto dalis (išskyrus slėptuves) privalo turėti ne mažiau kaip dvi angas arba atidaromus langus lauko sienose dūmams išleisti. Kiekvienos angos arba lango plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,75 m, aukštis – ne mažesnis kaip 1,2 m. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai aukšte įrengiama mechaninė priešdūminio vėdinimo sistema [10.15] arba esančių patalpų gaisro apkrova neviršija 42 MJ/kv. m.

44. Butuose, kurių grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija 26,5 m, balkonų arba lodžijų, kuriuose yra avariniai išėjimai, įstiklintos konstrukcijos turi būti varstomos ar stumdomos, kad kilus gaisrui ir nesant galimybės pasinaudoti avariniu išėjimu būtų sudarytos sąlygos gelbėti žmones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

45. Neteko galios nuo 2014-08-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

ŽMONIŲ EVAKAVIMAS(IS)

 

46. Evakavimo(si) kelių skaičius gyvenamuosiuose pastatuose ir juose įrengiamų laiptų ir laiptinių tipas nustatomas pagal 3 lentelę ir Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [10.16]. Vietoj laiptų ir laiptinių tipo, nurodyto 3 lentelėje, gali būti naudojami aukštesnio prioriteto laiptai ar laiptinės (2 tipo laiptai – žemiausias prioritetas, N1 tipo laiptinė – aukščiausias prioritetas):

46.1. N1 tipo laiptinės;

46.2. N2 arba N3 tipo laiptinės;

46.3. L1 tipo laiptinės;

46.4. L2 tipo laiptinės;

46.5. 3 tipo laiptai;

46.6. 2 tipo laiptai

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-248, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12304

 

Evakavimo(si) kelių gyvenamuosiuose pastatuose įrengimo reikalavimai (1)

3 lentelė

Pastato aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė, l (m)

Pastato sekcijos arba aukšto (įskaitant mansardinį) plotas, F (kv. m)

F≤500

500<F≤800

F>800

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

l ≤ 15

2 tipo laiptai

RN(2)

L2 tipo laiptinė

RN(2, 3)

L1 tipo laiptinė

L2 tipo laiptinė

15 < l ≤ 26,5

L1 tipo laiptinė

RN(3)

L1 tipo laiptinė

L1 tipo laiptinė

L1 tipo laiptinė

L1 tipo laiptinė

26,5< l ≤ 54

N1 tipo laiptinė

RN(3)

N1 tipo laiptinė

N2 arba N3 tipo laiptinė

N1 tipo laiptinė

N2 arba N3 tipo laiptinė

l > 54

N2 arba N3 tipo laiptinė

 

(1) Parenkant avarinius išėjimus, laiptų ir laiptinių tipą, turi būti vertinamas konkretaus aukšto (įskaitant mansardinį) ar sekcijos plotas ir to aukšto altitudė matuojant nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo paviršiaus arba gaisrinių kopėčių pastatymo paviršiaus. Sekcijoje ir (arba) aukšte nustatytas aukščiausio prioriteto laiptų ar laiptinių tipas turi būti vienodas per visą pastato aukštį.

(2) Vaikų namuose, prieglaudose, globos namuose turi būti projektuojama L2 tipo laiptinė [10.16].

(3) Kiekviename bute, kurio grindų altitudė, matuojant nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, yra didesnė kaip 3 m, turi būti įrengiamas avarinis išėjimas arba 3 tipo laiptai [10.16]. Kai aukšto (įskaitant mansardinį) altitudė yra didesnė nei 15 m, įrengiant avarinį išėjimą draudžiama numatyti LST EN 341 serijos standarto reikalavimus atitinkančius asmeninius nusileidimo įtaisus.

RN – reikalavimai nekeliami.

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

Nr. 1-248, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12304

 

461. Įrengiamos L2 tipo laiptinės privalo turėti natūralų apšvietimą, sklindantį per ne mažesnę kaip 4 kv. m ploto įstiklintą angą denginyje, ir ne mažesnį kaip 2 kv. m horizontalaus ploto šulinį natūraliai šviesai sklisti. L2 tipo laiptinių stoglangių, kurie skirti dūmams ir šilumai išleisti, bendras geometrinis plotas turi būti ne mažesnis kaip 1,2 kv. m, o atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 90 laipsnių. Kai L2 tipo laiptinių stoglangių atidarymo kampas yra nuo 60 iki 90 laipsnių, jų atidarymo bendras geometrinis plotas turi būti ne mažesnis kaip 1,7 kv. m. Kai stoglangio atidarymo kampas yra nuo 30 iki 60 laipsnių, jų atidarymo bendras geometrinis plotas turi būti ne mažesnis kaip 2,4 kv. m. Šie stoglangiai privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, išskyrus stacionariąsias gaisrų gesinimo dujomis sistemas) ir (arba) rankinį (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną, įrengiamą ne aukščiau kaip per 1,8 m nuo grindų) paleidimą [10.17]. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti.

Papildyta punktu:

Nr. 1-248, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12304

 

47. Gyvenamųjų pastatų evakavimo(si) laiptais kelio plotis ir nuolydis nustatomas pagal 5 lentelę.

 

Laiptų parametrai

5 lentelė

Laiptų tipas

Mažiausias plotis(1) (3) (m)

Didžiausias nuolydis

Gyvenamųjų pastatų laiptai:

sekcijinių pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m

sekcijinių pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 6 m

kitų gyvenamųjų pastatų

 

1,05

 

1,05

 

1,2(2)

 

1:1,5

 

1:1,75

 

1:1,75

Rūsio, palėpės laiptai

0,9

1:1,25

 

(1) Laiptų plotis matuojamas neįskaičiuojant pagalbinių įrenginių (turėklų, šildymo įrenginių, šiukšlių vamzdžių, pašto dėžučių ir pan.) užimamo pločio.

(2) Leidžiama laiptų plotį sumažinti iki 1,05 m, kai jais evakuojasi ne daugiau kaip 100 žmonių.

(3) Butų vidinius laiptus leidžiama įrengti skirtingo pakopų aukščio ar pločio.

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

48. Laiptų skaičius tarp laiptinių aikštelių turi būti ne mažesnis kaip 3, tačiau neturi viršyti 18.

49. Gyvenamuosiuose pastatuose evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimo iš jos ir nuo šio išėjimo iki išėjimo į laiptinę arba lauką nustatomas pagal 6 lentelę.

 

Evakavimo(si) kelio ilgio reikalavimai

6 lentelė

Pastato atsparumo ugniai laipsnis

Atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki išėjimo iš jos(2)

Atstumas nuo patalpos durų iki laiptinės arba išėjimo į lauką (m)(1)(2)

kai patalpos durys yra tarp laiptinių ar išėjimų į lauką

kai patalpos durys yra aklinoje koridoriaus ar holo dalyje

I

25

40

25

II

15

30

15

III

10

20

10

 

(1) Evakavimo(si) kelio ilgis koridoriuose, holuose ir pan., kai juose nėra natūralaus apšvietimo, turi būti mažinamas perpus. Ši pastaba netaikoma koridoriams, holams ir pan., kai juose įrengiamos mechaninės priešdūminio vėdinimo sistemos [10.15].

(2) Evakavimo(si) 2 tipo laiptais kelio ilgis nustatomas pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [10.16].

 

VII. INŽINERINĖS SISTEMOS

 

50. Vėdinimo sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos, taip pat šildymo sistemos, naudojančios kietąjį kurą, gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos vadovaujantis Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklėmis [10.5], Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.15] ir Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklėmis [10.18].

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

51. Dujų sistemos gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos vadovaujantis Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis [10.14].

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

 

52. Elektros įrenginiai gyvenamuosiuose pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis [10.1], apsauga nuo žaibo projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2009 [10.10].

53. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.6].

54. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.6].

55. Vidaus gaisrinis vandentiekis gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamas vadovaujantis Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.6].

56. Gyvenamųjų pastatų užstatymo teritorijoje lauko gaisrinio vandentiekio tinklai įrengiami vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.6].

57. Ugniagesių liftai gyvenamuosiuose pastatuose įrengiami vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [10.16].

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-311, 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11129

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-64 „Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-248, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-24, i. k. 2018-12304

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-64 "Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo