Suvestinė redakcija nuo 2016-03-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 18-890, i. k. 1112310ISAK0001V-94

 

Nauja redakcija nuo 2016-03-16:

Nr. 1V-186, 2016-03-14, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04803

 

Lietuvos Respublikos VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL VIENKARTINIŲ TERMINUOTŲ LEIDIMŲ EKSPORTUOTI, IMPORTUOTI, VEŽTI TRANZITU CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 3 d. Nr. 1V-94

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 20 straipsnio 6 ir 8 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 636 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymą“ 1.2 papunkčiu:

t v i r t i n u Vienkartinių terminuotų leidimų eksportuoti, importuoti, vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

SUDERINTA                                                   SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                        Muitinės departamento prie Lietuvos

ūkio ministras                                                    Respublikos finansų ministerijos

2011 m. sausio 30 d.                                         2010 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 3B-17.2/02-9769

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1V-94

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymo

Nr. 1V-186 redakcija)

 

 

VIENKARTINIŲ TERMINUOTŲ LEIDIMŲ EKSPORTUOTI, IMPORTUOTI, VEŽTI TRANZITU CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMO

taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vienkartinių terminuotų leidimų eksportuoti, importuoti, vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vienkartinių terminuotų leidimų (toliau – leidimai), nurodytų Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 1–4 dalyse, kurie suteikia teisę eksportuoti, importuoti, vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką civilines pirotechnikos priemones, jų pavyzdžius atitikties įvertinimui atlikti bei civilinių pirotechnikos priemonių sudedamąsias dalis, žaliavas ar pirotechninius mišinius, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų patvirtintus pavojingų medžiagų sąrašus (toliau – civilinės pirotechnikos priemonės), išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Įstatyme.

3. Leidimus išduoda, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą panaikina ar leidimų galiojimą panaikina, leidimų tipinę formą nustato Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ RŪŠYS

 

4. Nustatomos šios leidimų eksportuoti, importuoti, vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką civilines pirotechnikos priemones rūšys:

4.1. leidimas eksportuoti civilines pirotechnikos priemones;

4.2. leidimas importuoti civilines pirotechnikos priemones;

4.3. leidimas vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LEIDIMUI GAUTI

 

5. Kreipiantis dėl leidimo eksportuoti, importuoti, vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones gavimo, Policijos departamentui tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau – PEPS) arba per kontaktinį centrą pateikiamas prašymas (toliau – prašymas). Prašyme turi būti nurodyta:

5.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas arba juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas, buveinės adresas; telefono ir fakso numeriai;

5.2. pasienio kontrolės punktai, per kuriuos civilinės pirotechnikos priemonės bus įvežamos į Lietuvos Respublikos teritoriją (išvežamos iš jos) (taikoma tik civilinių pirotechnikos priemonių importo, eksporto atvejais ar kai civilinės pirotechnikos priemonės vežamos tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją į šalis arba teritorijas, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – valstybės narės) arba nepriklauso Europos ekonominei erdvei ar iš jų, taip pat tais atvejais, kai vidaus sienos kontrolė laikinai atnaujinama);

5.3. vežamų civilinių pirotechnikos priemonių pavadinimas, kategorija pagal Įstatymo 3–6 straipsniuose nurodytas kategorijas (išskyrus gabenant tranzitu ar įvežant į Lietuvos Respublikos teritoriją civilines pirotechnikos priemones, pagamintas specialiai moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir bandymams, atitikčiai įvertinti reikalingus civilinių pirotechnikos priemonių pavyzdžius ar prekybos mugėse, parodose ar pirotechnikos priemonių reklamai rengiamuose pristatymuose rodyti ir naudoti skirtas civilines pirotechnikos priemones), Jungtinių Tautų Organizacijos identifikacinis numeris, klasifikacinis kodas, kiekvienos atskiros kategorijos civilinių pirotechnikos priemonių kiekis;

6. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

6.1. leidimui importuoti civilines pirotechnikos priemones gauti:

6.1.1. civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimą ar kitokį teisėtą valdymą ar disponavimą patvirtinantys dokumentai;

6.1.2. jei civilinių pirotechnikos priemonių pavyzdžiai importuojami atitikčiai įvertinti –  šią importo paskirtį įrodantys dokumentai;

6.1.3. jei importuojamos, eksportuojamos ar vežamos tranzitu civilinės pirotechnikos priemonės, skirtos specialiai moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir bandymams arba skirtos prekybos mugėse, parodose ar pirotechnikos priemonių reklamai rengiamuose pristatymuose rodyti ir naudoti –  šias importo, eksporto ar vežimo tranzitu paskirtis įrodantys dokumentai (pvz., sutartis, tarpininkavimo raštas ir pan.);

6.1.4. informacija apie patalpose, kurioms išduotas apskrities vyriausiojo policijos komisariato leidimas gaminti ir laikyti visų kategorijų civilines pirotechnikos priemones arba leidimas laikyti visų kategorijų civilines pirotechnikos priemones, saugomų pirotechnikos priemonių kiekį (svorį);

6.1.5. atlikus civilinių pirotechnikos priemonių atitikties įvertinimą paskelbtosios įstaigos išduotas atitikties sertifikatas (Įstatymo 7 straipsnio 4 dalies atveju) arba valstybės narės kompetentingos paskelbtosios įstaigos išduotas atitikties sertifikatas, patvirtinantis, kad importuojamos civilinės pirotechnikos priemonės atitinka reikalavimus, numatytus derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE (Įstatymo 7 straipsnio 5 dalies atveju);

6.2. leidimui eksportuoti civilines pirotechnikos priemones gauti –  Taisyklių 6.1.1, 6.1.3 ir 6.1.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir informacija;

6.3. leidimui vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones gauti:

6.3.1.  Taisyklių 6.1.1 papunktyje nurodyti dokumentai;

6.3.2. valstybės, iš kurios išvežamos civilinės pirotechnikos priemonės, kompetentingos institucijos išduotos licencijos ar kito dokumento, suteikiančio teisę importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti civilines pirotechnikos priemones, kopija;

6.3.3. valstybės, į kurią vežamos civilinės pirotechnikos priemonės, kompetentingos institucijos išduoto leidimo (sutikimo) įvežti civilines pirotechnikos priemones kopija arba dokumentai (informacija), įrodantys, kad civilinės pirotechnikos priemonės į minėtą valstybę įvežamos be leidimo (sutikimo).

7. Nurodyti dokumentai leidimams gauti pateikiami lietuvių, rusų arba anglų kalba. Jeigu dokumentai leidimams gauti pateikiami ne nurodytomis kalbomis, kartu pateikiami ir šių dokumentų patvirtinti vertimai pasirinktinai į vieną iš nurodytų kalbų (šis reikalavimas taikomas tik dokumentams, kurie išduoti ne valstybėse narėse).

 

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKA

 

8. Policijos departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tinkamai įformintų prašymo ir visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos išduoda leidimą arba raštu informuoja prašymą pateikusį subjektą (toliau – pareiškėjas) apie atsisakymą išduoti leidimą ir nurodo tokio sprendimo priežastis. Pareiškėjas informuojamas tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą.

9. Leidimas neišduodamas, jeigu nustatomas bent vienas iš Įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje nurodytų leidimo neišdavimo pagrindų.

10. Leidimai išduodami dviem egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas pareiškėjui, antrasis – Policijos departamentui.

11. Leidimo galiojimo trukmė – 6 mėnesiai.

12. Leidimas atsiimamas sumokėjus valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą.

13. Leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu nustatomas bent vienas iš Įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nurodytų leidimo galiojimo sustabdymo pagrindų. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas leidimo turėtojui per Policijos departamento nustatytą ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą pašalinus leidimo sustabdymo priežastis ir pateikus tai įrodančius dokumentus.

14. Leidimo galiojimas panaikinamas Įstatymo 20 straipsnio 12 dalyje numatytais pagrindais.

15. Policijos departamentas, nustatęs, kad yra Įstatymo 20 straipsnio 10 ar 12 dalyse numatytų leidimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo pagrindų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių pagrindų nustatymo dienos priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti leidimo galiojimą ir apie šį sprendimą tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per PEPS arba per kontaktinį centrą nedelsdamas informuoja leidimo turėtoją ir Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos.

16. Leidimo turėtojas, gavęs pranešimą apie leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, nedelsdamas privalo grąžinti leidimo originalą Policijos departamentui.

17. Informacija apie leidimų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Importuojant į Lietuvos Respubliką, eksportuojant iš jos ir vežant tranzitu civilines pirotechnikos priemones, muitinės poste muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams kartu su kitais muitiniam tikrinimui atlikti privalomais dokumentais būtina pateikti leidimo originalą. Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas, padaręs žymas leidime, leidimo originalą grąžina importuotojui, eksportuotojui ar vežančiajam tranzitu asmeniui.

19. Asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis Taisyklėmis, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-186, 2016-03-14, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04803

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-186, 2016-03-14, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04803

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1V-94 „Dėl Vienkartinių terminuotų leidimų importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti ar vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo