Suvestinė redakcija nuo 2019-05-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 12-541, i. k. 1112310ISAK0001V-57

 

Nauja redakcija nuo 2014-03-14:

Nr. 1V-178, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03031

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUMERIŲ PASTATAMS, PATALPOMS, BUTAMS IR ŽEMĖS SKLYPAMS, KURIUOSE PAGAL JŲ NAUDOJIMO PASKIRTĮ (BŪDĄ) AR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS LEIDŽIAMA PASTATŲ STATYBA, SUTEIKIMO, KEITIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS SUTEIKIMO, KEITIMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. sausio 25 d. Nr. 1V-57

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1030 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71 ir 9 straipsnius ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktą“ 1.2 papunktį,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašą.

2. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1V-178 redakcija)

 

 

NUMERIŲ PASTATAMS, PATALPOMS, BUTAMS ir žemės sklypams, KURIUOSE PAGAL JŲ NAUDOJIMO PASKIRTĮ (BŪDĄ) AR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS LEIDŽIAMA PASTATŲ STATYBA, SUTEIKIMO, KEITIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato numerių žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba (toliau – žemės sklypai, kuriuose leidžiama pastatų statyba), pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimą, keitimą, panaikinimą, apskaitą, gyventojų informavimo tvarką, žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, pastatų kompleksų ir korpusų vietos nustatymą, žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, pastatų kompleksų, butų, patalpų ir korpusų ženklinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Adreso koordinatės – plokštumos koordinatės (x, y), pagal valstybinę LKS-94 koordinačių sistemą patenkančios į žemės sklypų, pastatų, pastatų kompleksų ir korpusų horizontaliosios projekcijos kontūrą ir apibūdinančios adreso geografinę buvimo vietą.

2.2. Butas – kaip ši sąvoka nurodyta Adresų formavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Adresų formavimo taisyklės).

2.3. Pastatų kompleksas – pastatų grupė, esanti viename žemės sklype.

2.4. Kitos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Adresų formavimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

3. Numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams aprašo nustatyta tvarka suteikia, keičia ir panaikina savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnai.

4. Žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ar jų kompleksams suteikti numeriai nurodo jų vietą gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje. Korpusams suteikti numeriai nurodo pastato vietą pastatų komplekse. Patalpoms ir butams suteikti numeriai nurodo patalpos ar buto vietą konkrečiame pastate.

Šiame punkte nurodytų adresų objektų numeriai turi būti rašomi Adresų formavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

II skyrius

NUMERIŲ žemės sklypams, KURIUOSE LEIDŽIAMA PASTATŲ STATYBA, pastatams, PASTATŲ kompleksams, butams, PATALPOMS ir korpusams SUTEIKIMAS

 

5. Suteikus gatvėms pavadinimus ir juos įregistravus Lietuvos Respublikos adresų registre (toliau – Adresų registras), numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba ir pastatams, pastatų kompleksams (toliau – pastatai ir jų kompleksai), suteikiami nedelsiant bet ne vėliau kaip per mėnesį.

6. Suteikiant numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams nustatoma jų priklausomybė seniūnijai, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, gyvenamajai vietovei ir gatvei, taip pat adreso koordinatės.

7. Numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško, nustatomo pagal Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu.

Pagal gatvės ašinės linijos kryptį dešinėje gatvės pusėje paprastai suteikiami nelyginiai numeriai, kairėje pusėje – lyginiai numeriai.

8. Gatvėje, kurioje žemės sklypai, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatai ir jų kompleksai išsidėstę arba pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyti išdėstyti vienoje gatvės pusėje, numeriai jiems paprastai suteikiami iš eilės didėjimo tvarka.

9. Kai tas pats gatvės pavadinimas suteiktas gatvei, kuri tęsiasi per dvi ar daugiau gyvenamųjų vietovių, numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka per visas gyvenamąsias vietoves, pradedant nuo didesnės gyvenamosios vietovės arba gyvenamosios vietovės, esančios arčiau savivaldybės centro.

10. Pastatų kompleksui paprastai suteikiamas vienas numeris.

11. Prie gatvių sankryžų esantiems žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiamas numeris, nurodantis jų priklausomybę tik vienai gatvei (pavyzdžiui, tai gatvei, iš kurios yra privažiavimas prie pastatų ir jų kompleksų arba prie kurios pastatas ar pagrindinis pastatų komplekso pastatas stovi frontalia dalimi ar iš kurios yra įėjimas į pastatą ar pastatų kompleksą).

12. Nauji numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami atsižvelgiant į jau esančius žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerius. Siekiant nepažeisti jau esančių žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerių sekos, prie naujų žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerių rašomos didžiosios raidės.

13. Žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ar jų kompleksų, esančių retai apgyvendintose gyvenamosiose vietovėse, kuriose jų yra ne daugiau kaip 20, numeriai suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gyvenamosios vietovės pradžios pagal kelio, einančio per gyvenamosios vietovės teritoriją, kryptį. Ši kryptis parenkama nuo savivaldybės centro arba kitos didesnės gyvenamosios vietovės.

14. Suteikiant numerius patalpoms ir butams, jų adreso koordinatės nenustatomos.

15. Sprendimą dėl numerių patalpoms ir butams suteikimo vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas priima per 20 darbo dienų nuo rašytinio prašymo gavimo. Patalpoms ir butams numeriai suteikiami:

15.1. statomuose naujuose  pastatuose numeriai patalpoms ir butams suteikiami patvirtinus statinių projektus, bet ne anksčiau nei suteikus numerį pastatui. Prašymą dėl numerių suteikimo pateikia pastato savininkas, statytojas, valdytojas arba jų įgaliotas asmuo, kartu su pastato aukšto (-ų) planu (-ais);

15.2. faktiškai esančiuose pastatuose numeriai patalpoms suteikiami atsižvelgiant į jau esančių patalpų ir butų numerius. Prašymą dėl numerių suteikimo pateikia pastato savininkas, patalpos ar buto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

16. Pastatuose patalpos ir butai numeruoti pradedami nuo kairiosios laiptinės, žiūrint į pastato fasadą, pirmojo aukšto arba rūsio. Pastato aukšte patalpos ir butai numeruojami iš kairės pusės nuo įėjimo į laiptinės aikštelę. Ties įėjimu į laiptinę pritvirtinamos lentelės arba užrašomi užrašai, nurodantys laiptinėje esančių butų arba patalpų numerius.

Kai viename pastato aukšte yra daug patalpų ar butų, juos numeruojant rekomenduojama naudoti sistemą, pagal kurią pirmasis arba du pirmieji numerio skaitmenys žymi pastato aukštą, o likusieji skaitmenys žymi patalpos numerį pastato aukšte.

Pastatuose, kuriuose jau sunumeruotos patalpos ir/ar butai, patalpoms ar butams neturinčioms numerių, jie suteikiami atsižvelgiant į jau esančius patalpų ir butų numerius, siekiant nepažeisti jau esamos numerių sekos, prie suteikiamų numerių rašomos didžiosios raidės. Patalpoms ar butams, turintiems atskirą įėjimą iš lauko, numeriai suteikiami tęsiant esamą numeravimo seką, pradedant nuo kairiosios pastato pusės žiūrint į pastato fasadą. Rūsiuose esančioms patalpoms ar butams numeriai suteikiami iš eilės, prieš numerius gali būti rašoma raidė R.

17. Numeriai korpusams suteikiami atsižvelgiant į pastatų komplekso faktinį pastatų geografinį išsidėstymą. Jeigu numeriai korpusams suteikiami ne vienu metu, vėliau korpusui suteikiamas numeris turi tęsti prieš tai buvusią korpusų numerių seką (neturi būti palikta nepanaudotų numerių).

 

III skyrius

žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksŲ, BUTŲ, PATALPŲ IR korpusų NUMERIŲ KEITIMAS ir panaikinimas

 

18. Žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numeriai keičiami:

18.1. žemės sklypus, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatus, jų kompleksus priskyrus kitai gatvei, gyvenamajai vietovei;

18.2. pakeitus žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų numerių seką toje pačioje gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;

18.3. sujungus žemės sklypus, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatus, jų kompleksus; tokiu atveju suteikiamas vienas iš buvusių žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ar jų kompleksų numerių, likę pertekliniai numeriai panaikinami;

18.4. nelikus pastatų, jų kompleksų, jei jų vietoje pastatyti nauji pastatai ar jų kompleksai; naujai pastatytiems pastatams ar jų kompleksams suteikiamas vieno iš buvusių pastatų ar jų kompleksų numeris, iš naujo nustatomos pastatytų naujų pastatų ir jų kompleksų adreso koordinatės; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras) išregistravus pastatus, jų kompleksus ir jų vietoje nestatant naujų pastatų, jų kompleksų, jų numeriai panaikinami;

18.5. sujungus gatves ar pakeitus jų geografines charakteristikas; šiuo atveju žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numeriai keičiami vadovaujantis aprašo 79 punktais;

18.6. kai esantys žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų numeriai neatitinka aprašo ir/ar Adresų formavimo taisyklių reikalavimų.

18.7. kai gyvenamosiose vietovėse, kuriuose buvo suteikti numeriai be gatvių pavadinimų, suformuojami nauji adreso objektai ir jų yra daugiau kaip 20.

19. Butų ir patalpų numeriai keičiami:

19.1. sujungus butus ir patalpas; tokiu atveju butams ir patalpoms suteikiamas vieno iš buvusių butų ar patalpų numeris;

19.2. padalinus butus ir patalpas; tokiu atveju butams ir patalpoms suteikiamas vieno iš dalinamų butų ar patalpų numeris su didžiąja raide;

19.3. performavus sunumeruotus butus ir patalpas; suformuotiems naujiems butams ar patalpoms suteikiamas vieno iš buvusių performuotų butų ar patalpų numeris;

19.4. kai esantys butų ir patalpų numeriai neatitinka aprašo ir/ar Adresų formavimo taisyklių reikalavimų.

20. Sujungus butus ir patalpas ar performavus sunumeruotus butus ir patalpas, likę pertekliniai numeriai panaikinami.

21. Korpusų numeriai keičiami:

21.1. priskyrus korpusą (-us) kitam pastatų kompleksui;

21.2. pakeitus korpusų numerių seką tame pačiame pastatų komplekse;

21.3. kai esantys korpusų numeriai neatitinka aprašo ir Adresų formavimo taisyklių reikalavimų.

22. Sujungus ar performavus korpusus, pertekliniai numeriai panaikinami.

23. Nekilnojamojo turto registre išregistravus korpusą ir jo vietoje nestatant naujo, jo numeris panaikinamas.

 

IV skyrius

žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatŲ, jų kompleksŲ ir korpusų VIETOS NUSTATYMAS

 

24. Nustatant žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų ir korpusų vietą nustatomas taškas, nurodantis adreso koordinates (toliau – taškas).

25. Nustatant tašką, naudojamas kartografinis pagrindas. Taškui nustatyti papildomai gali būti naudojami ir kiti duomenys:

25.1. skaitmeninis ar analoginis ortofotografinis ar kitas rastrinis arba vektorinis žemėlapis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, užtikrinantis ne mažesnį negu M 1:10000 skaitmeninei topografinei medžiagai reikalingą tikslumą;

25.2. topografiniai planai M 1:500–1:2000 LKS-94 koordinačių sistemoje skaitmeniniu ar analoginiu pavidalu;

25.3. savivaldybių teritorijų ribos;

25.4. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos pagal Adresų registro duomenis;

25.5. gatvių tinklas;

25.6. detalieji planai;

25.7. sodininkų bendrijų paskirstymo sklypais projektai ir planai;

25.8. nekilnojamojo turto objektų grafiniai duomenys pagal Nekilnojamojo turto kadastrą;

25.9. Adresų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašai.

26. Taško vieta tikslinama pasikeitus adreso koordinatėms.

27. Adreso koordinatės nustatomos metro tikslumu, laikantis šių reikalavimų:

27.1. pastatų, jų kompleksų ir korpusų taškas turi patekti į skaitmeniniame žemėlapyje matomo pastato kontūrą;

27.2. kai adreso objektas yra pastatas, kuris skaitmeniniame žemėlapyje blogai matomas, taškas turi patekti į žemės sklypo kontūrą;

27.3. kai adreso objektas yra pastatų kompleksas, kurio pastatai numeruojami kaip korpusai, pastatų komplekso ir vieno iš korpusų adreso koordinatės negali sutapti; pastatų komplekso taškas nustatomas ant pagrindinio pastatų komplekso pastato (pavyzdžiui, administracinio), o korpusų adreso koordinatės nustatomos ant kitų komplekso pastatų, t. y. korpusų;

27.4. kai žemės sklypas, kuriame leidžiama pastatų statyba, pastatas, pastatų kompleksas gyvenamojoje vietovėje yra, tačiau turimoje kartografinėje medžiagoje jo geografinė buvimo vieta nepažymėta, tokio adreso objekto taškas nustatomos matavimo lauke būdu; tokiems matavimams patogiausia naudoti nedidelio tikslumo globalinės padėties nustatymo sistemos (GPNS) prietaisus.

 

V skyrius

žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatŲ, jų kompleksŲ, butŲ, PATALPŲ ir KORPUSŲ ŽENKLINIMAS

 

28. Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numeriai rašomi ant pastatų sienų pritvirtintose lentelėse, kurių standartą nustato savivaldybės vykdomoji institucija. Lentelių fonas ir jose pateikta informacija turi būti aiškiai matomi.

Daugiaaukščių pastatų kvartaluose pastatams, jų kompleksams ir korpusams ženklinti vietoj lentelių gali būti naudojami savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytos spalvos ir formos padidinti numeriai, užrašomi ant pastatų, jų kompleksų ar korpusų sienų.

Lentelės pritvirtinamos, o padidinti numeriai užrašomi tokiame aukštyje, kad būtų gerai matomi ir jų neužstotų prie pastatų, jų kompleksų ar korpusų augantys augalai ar šalia esantys kiti objektai.

Žemės sklypas, kuriame leidžiama pastatų statyba, neužstatytas pastatais, neprivalo būti ženklinamas numeriu. Žemės sklypo savininkas ar valdytojas savo lėšomis gali pritvirtinti laikinąjį numerį, kuris pastato numeriu pakeičiamas pastačius pastatą.

29. Patalpas ir butus žyminčius ženklus pasirenka jų savininkai ar valdytojai.

30. Pastatų, jų kompleksų ir korpusų ženklinimą, lentelių gamybą, pritvirtinimą, jų priežiūrą ir keitimą, taip pat padidintų numerių užrašymą organizuoja savivaldybės vykdomoji institucija.

31. Už patalpų ir butų ženklinimą, ženklų priežiūrą ir keitimą atsako patalpų ir butų savininkai ar valdytojai.

 

VI skyrius

žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatŲ, jų kompleksŲ, butŲ, PATALPŲ ir KORPUSŲ NUMERIŲ APSKAITA

 

32. Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatai), nustatyta tvarka savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnas per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl numerių žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams suteikimo, keitimo ar panaikinimo (toliau – sprendimas) įsigaliojimo pateikia Adresų registro tvarkymo įstaigai sprendimo ir sprendimo atitinkamo priedo, parengto pagal aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytą formą, kopijas.

33. Pildant aprašo 1 priede nustatytą formą, skiltyje „Unikalusis Nr.“ įrašomi žemės sklypo, kuriame leidžiama pastatų statyba ir visų adreso objektui priklausančių pastatų, įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, unikalieji numeriai.

Jeigu Nekilnojamojo turto registre neįregistruotam pastatui suteikiamas numeris ir šiam pastatui yra įregistruotas žemės sklypas, skiltyje „Unikalusis Nr.“ įrašomas žemės sklypo unikalusis numeris. Jeigu Nekilnojamojo turto registre neįregistruotam pastatui suteikiamas numeris ir šiam pastatui nėra suformuotas žemės sklypas, skiltyje „Unikalusis Nr.“ nurodomas pastato savininko (valdytojo) vardas ir pavardė arba pavadinimas, jeigu pastato savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo.

Kai suteikiamas adresas pastatui, kuris yra neįregistruotas ir į jį nuosavybės teisė nebus registruojama, nes jame yra arba bus suformuoti atskiri nekilnojamieji daiktai (patalpos), į kuriuos bus registruojama (-os) nuosavybės teisė (-ės), skiltyje „Unikalusis Nr.“ įrašoma „Neįregistruotas pastatas, kuriame bus registruojama nuosavybės teisė į jame suformuotus atskirus nekilnojamus daiktus (patalpas)“.

Pildant aprašo 2 priede nustatytą formą, skiltyje „Unikalusis patalpos, buto Nr.“ įrašomas unikalusis buto ar patalpos, jeigu butas ar patalpa yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, numeris. Jeigu numeris suteikiamas Nekilnojamojo turto registre neįregistruotai patalpai ar butui, skiltyje „Unikalusis patalpos, buto Nr.“ nurodomi pastato aukšto plane formuojamų patalpų ar butų numeriai.

34. Jeigu pastatų, jų kompleksų, korpusų, butų ar patalpų numeriai panaikinami, aprašo 1 ir 2 priedų nustatytų formų skiltys „Unikalusis Nr.“ paliekamos tuščios ir pildomos tik skiltys „Buvusio adreso duomenys“.

35. Adresų registro tvarkymo įstaiga Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų nustatyta tvarka įregistruoja, išregistruoja arba atsisako registruoti, išregistruoti suteiktą, pakeistą ar panaikintą žemės sklypo, kuriame leidžiama pastatų statyba, pastato, pastatų komplekso, buto, patalpos ar korpuso numerį ir apie tai praneša savivaldybės vykdomajai institucijai.

36. Žemės sklypo, kuriame leidžiama pastatų statyba, pastato, pastatų komplekso, buto, patalpos ir korpuso numeris gali būti naudojamas tik jį įregistravus Adresų registre.

37. Žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteiktų numerių apskaita tvarkoma Adresų registre.

 

VII SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE NUMERIŲ SUTEIKIMĄ, PAKEITIMĄ AR PANAIKINIMĄ ŽEMĖS SKLYPAMS, KURIUOSE LEIDŽIAMA PASTATŲ STATYBA, PASTATAMS, JŲ KOMPLEKSAMS, BUTAMS, PATALPOMS IR KORPUSAMS

 

38. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas informuoja gyventojus apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius, paskelbdama viešai seniūnijos patalpose (ten kur seniūnijos yra įsteigtos), savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.

39. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius papildomai gali informuoti gyventojus ir kitais būdais.

40. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas skelbia numatomo sprendimo tekstinę ir grafinę dalis.

41. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas neprivalo informuoti  gyventojų iš anksto, jei sprendimas yra priimamas gyventojo prašymu ir toks sprendimas teisines pasekmes sukelia tik prašymą pateikusiam gyventojui ir dėl to nereikia keisti jau esamo numeravimo žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams.

42. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotus ar panaikintus adresus gavimo, informuoja gyventojus apie suteiktus, pakeistus ar panaikintus žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius, paskelbdama viešai seniūnijos patalpose (ten kur seniūnijos yra įsteigtos), savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

43. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas skelbia priimto sprendimo tekstinę ir grafinę dalis.

44. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas apie suteiktus, pakeistus ar panaikintus žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius papildomai gali informuoti gyventojus ir kitais būdais.

 

____________________

 

Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Sprendimo priedo formos pavyzdys)

 

____________ savivaldybės_______________                         

                                                                                                                    20____ m. ____________ d. sprendimo Nr.__

                                                                                                                    _____ priedas

 

DUOMENYS APIE NUMERIŲ ŽEMĖS SKLYPAMS, PASTATAMS, JŲ KOMPLEKSAMS AR KORPUSAMS SUTEIKIMĄ, KEITIMĄ AR PANAIKINIMĄ

 

Seniūnijos pavadinimas

 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

Kartografinis pagrindas

 

Koordinačių sistema

 

Adreso koordinačių nustatymo būdas

 

__

Unikalusis Nr.

Buvusio adreso duomenys

Suteikto adreso duomenys

Adreso koordinatės

Gyvenamosios vietovės pavadinimas

Gatvės pavadinimas

Žemės sklypo,  kuriame leidžiama pastatų statyba, pastato ar pastatų komplekso Nr. gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje

Korpuso Nr.

Gatvės pavadinimas

Žemės sklypo, kuriame leidžiama pastatų statyba, pastato ar pastatų komplekso Nr. gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje

Korpuso Nr.

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(duomenis parengusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_______________________

(data)

 

Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprendimo priedo formos pavyzdys)

 

 

____________ savivaldybės_______________                         

                                                                                                                    20____ m. ____________ d. sprendimo Nr.__

                                                                                                                    _____ priedas

 

 

 

DUOMENYS APIE NUMERIŲ PATALPOMS IR BUTAMS SUTEIKIMĄ, KEITIMĄ AR PANAIKINIMĄ

 

Seniūnijos pavadinimas

 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

Gatvės pavadinimas

 

 

Unikalusis patalpos, buto Nr.

Buvusio adreso duomenys

Suteikto adreso duomenys

Pastato ar pastatų komplekso Nr.

Korpuso Nr.

Patalpos, buto Nr.

Pastato ar pastatų komplekso Nr.

Korpuso Nr.

Patalpos, buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(duomenis parengusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_______________________

(data)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1V-178 redakcija)

 

PAVADINIMŲ GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS SUTEIKIMO, KEITIMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimą, keitimą, panaikinimą, įtraukimą į apskaitą, nurodymą gyvenamojoje vietovėje ir gyventojų informavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Adresų formavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Adresų formavimo taisyklės) ir kituose teisės aktuose.

3. Pavadinimai gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikiami ir keičiami pagal šiuos kriterijus:

3.1. pavadinimai turi būti kalbiškai taisyklingi;

3.2. pavadinimai neturi trikdyti visuomenės saugumo, viešosios tvarkos, kurstyti tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos ar diskriminacijos;

3.3. pavadinimai su vietovardžiais turi:

3.3.1. būti oficialūs ir norminiai (išnykę vietovardžiai – tik norminiai);

3.3.2. būti parenkami prioritetą teikiant nykstančių ar išnykusių krašto vietovardžių vardams;

3.4. pavadinimai su asmenvardžiais turi būti parenkami vertinant personalijų nuopelnus Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims;

3.5. pavadinimai, susiję su istoriniais, kultūriniais įvykiais (datomis), vietomis, turi būti reikšmingi Lietuvos valstybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-480, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08231

 

4. Gatvės pavadinimą sudaro vardas (žodis ar žodžių junginys, žodžio ar žodžių junginio ir skaitmens derinys) ir gatvės tipas. Nustatomi šie gatvių tipai: gatvė, skersgatvis, akligatvis, alėja, prospektas, takas, plentas, kelias, aplinkkelis, vieškelis, aikštė, bulvaras, skveras ir krantinė.

 

II skyrius

PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMAS ir keitimas

 

5. Savivaldybės taryba nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo suteikia jame numatytoms naujoms gatvėms pavadinimus.

6. Savivaldybės vykdomoji institucija savivaldybės tarybai pateikia:

6.1. savivaldybės tarybos sprendimo dėl pavadinimo gatvei suteikimo ar keitimo projektą;

6.2. aiškinamąjį raštą, kuriame pagrindžiamas aprašo 6.1 papunktyje nurodytame sprendimo projekte teikiamų pasiūlymų tikslingumas;

6.3. pagal aprašo 1 priede nustatytą formą gatvių išdėstymo planą topografiniame plane ar ortofotografinio ar topografinio žemėlapio ištraukoje, kuriame nurodytos gatvių ašinės linijos (fiksuojant pradžią, pabaigą ir posūkio taškus), esančios valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, ir numatomi gatvių pavadinimai.

7. Rengiant aprašo 6.3 papunktyje nurodytą planą, naudojamas kartografinis pagrindas. Rengiant aprašo 6.3 papunktyje nurodytą planą, papildomai gali būti naudojami ir kiti duomenys:

7.1. skaitmeninis ar analoginis ortofotografinis, ar kitas rastrinis arba vektorinis žemėlapis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, užtikrinantis ne mažesnį negu M 1:10000 skaitmeninei topografinei medžiagai reikalingą tikslumą;

7.2. skaitmeninio ar analoginio pavidalo topografiniai planai M 1:500–1:2000 LKS-94 koordinačių sistemoje;

7.3. savivaldybių teritorijų ribos;

7.4. gyvenamosios vietovės, kurioje projektuojamos gatvės, teritorijos ribos;

7.5. esamo gatvių tinklo planas (duomenys);

7.6. valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklas ir kelių numeriai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus valstybinės reikšmės ir savivaldybių tarybų patvirtintus vietinės reikšmės kelių sąrašus;

7.7. kitų kelių ir pravažiavimų duomenys;

7.8. nekilnojamųjų daiktų grafiniai duomenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras);

7.9. Lietuvos Respublikos adresų registro (toliau – Adresų registro) ir Nekilnojamojo turto registro išrašai.

8. Jeigu gatvė yra teritorijoje, kurioje nėra tinkamo kartografinio pagrindo, arba kelias, pagal kurį projektuojama gatvė, nepažymėtas esamoje kartografinėje medžiagoje, gatvės planinė padėtis nustatoma atliekant matavimus vietovėje. Matavimai turi būti atlikti ne mažesniu kaip 6 metrų tikslumu. Tokius matavimus geriausia atlikti globalinės padėties nustatymo sistemos (GPNS) prietaisais.

9. Gatvių ašinių linijų koordinatės turi būti nustatytos tokiu tikslumu, kad patektų į gatvės kontūrą. Gatvių, kurių pradžios, pabaigos ar posūkio taškai sutampa (ties sankryžomis arba kai tas pats gatvės pavadinimas suteikiamas dvejose ar daugiau gyvenamųjų vietovių) nustatytos gatvių ašinės linijos koordinatės turi sutapti, t. y. būtų užtikrinta linijų topologija.

10. Rengiant aprašo 6 punkte išvardytus dokumentus, vadovaujamasi šiomis taisyklėmis:

10.1. gatvių pavadinimai gyvenamojoje vietovėje neturi kartotis;

10.2. gatvė negali būti projektuojama taip, kad prie jos nebūtų privažiavimo;

10.3. gatvė yra viena ištisinė linija;

10.4. kai gatvė sutampa su kitos gyvenamosios vietovės (savivaldybės) riba ir pastatai, jų kompleksai ar korpusai yra abiejose gatvės pusėse, tokiai gatvei suteikiamas toks pats pavadinimas abiejose (abiejų savivaldybių) gyvenamosiose vietovėse;

10.5. keičiant gyvenamosios vietovės pavadinimą arba nustatant naują gyvenamąją vietovę, gatvių pavadinimai neprivalo būti keičiami;

10.6. kai sujungiamos 2 ir daugiau besiribojančių gyvenamųjų vietovių arba dalis gyvenamosios vietovės prijungiama prie kitos gyvenamosios vietovės, vienodi gatvių pavadinimai keičiami aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

11. Kai per kelias gyvenamąsias vietoves tęsiasi tas pats kelias, jam savivaldybės tarybos sprendimu gali būti suteiktas toks pats gatvės pavadinimas visose šiose gyvenamosiose vietovėse, o gatvės išdėstymo plane, parengtame pagal aprašo 1 priede nustatytą formą, nurodoma jos ašinė linija (fiksuojant pradžią, pabaigą ir posūkio taškus kiekvienoje gyvenamojoje vietovėje atskirai), esanti valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje.

12. Suteikiant akligatviams pavadinimus, turi būti atsižvelgiama į galimą būsimų pastatų ar jų kompleksų skaičių. Jeigu akligatvyje būsimų pastatų ar jų kompleksų būtų ne daugiau kaip 10, tokiam akligatviui pavadinimas nesuteikiamas, o jame esantys žemės sklypai, pastatai ir pastatų kompleksai priskiriami tai gatvei, iš kurios yra įvažiavimas į akligatvį.

13. Gatvių pavadinimai suteikiami atsižvelgiant į Valstybinės lietuvos kalbos komisijos rekomendacijas dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo.

14. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose pastatų ir žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, yra ne daugiau kaip 20, gatvės gali būti neprojektuojamos.

 

 

III skyrius

GATVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMAS IR PANAIKINIMAS

 

15. Gatvių pavadinimų keitimas – bet koks gatvių pertvarkymas, dėl kurio pasikeičia gatvės geografinės charakteristikos, priklausomybė gyvenamajai vietovei, ilgis, pradžios, pabaigos ir posūkio taškai arba gatvės tipas ar vardas.

16. Gatvių pavadinimai keičiami:

16.1. keičiant gatvės vardą ar tipą;

16.2. keičiant gatvės geografines charakteristikas:

16.2.1. kai gatvė pratęsiama ar sutrumpinama;

16.2.2. pertvarkomi gatvės posūkio taškai (keičiama jos forma);

16.3. keičiant gatvės vardą ar tipą ir geografines charakteristikas; tokiu atveju:

16.3.1. vienai gatvės daliai pakeičiamos geografinės charakteristikos ir paliekamas buvęs gatvės vardas ar tipas, kitoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;

16.3.2. visoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;

16.3.3. sujungtai gatvei suteikiamas vienos iš buvusių gatvių pavadinimas;

16.4. gatvę priskyrus kitai gyvenamajai vietovei, jei toks gatvės pavadinimas jau yra toje gyvenamojoje vietovėje;

16.5. kai gatvės pavadinimas ar jos geografinės charakteristikos neatitinka aprašo ir Adresų formavimo taisyklių reikalavimų.

17. Gatvės pavadinimas panaikinamas, joje nelikus adresų objektų.

 

 

IV skyrius

GATVIŲ PAVADINIMŲ ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

 

18. Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatai), nustatyta tvarka savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas per 5 darbo dienas nuo savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo pateikia Adresų registro tvarkymo įstaigai savivaldybės tarybos sprendimo dėl pavadinimo gatvei suteikimo, keitimo ar panaikinimo ir jo priedo, parengto pagal aprašo 1 priede nustatytą formą, kopijas bei informaciją, parengtą pagal aprašo 2 priede nustatytą formą.

19. Adresų registro tvarkymo įstaiga Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų nustatyta tvarka įregistruoja, išregistruoja arba atsisako registruoti, išregistruoti suteiktą, pakeistą ar panaikintą gatvės pavadinimą ir apie tai praneša savivaldybės vykdomajai institucijai.

20. Gatvių pavadinimai gali būti naudojami tik juos įregistravus Adresų registre.

 

V skyrius

PAVADINIMŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIEMS PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

 

21. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl pavadinimo pastatui, statiniui ar kitam objektui suteikimo, keitimo ar panaikinimo, subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą dėl pavadinimo pastatui, statiniui ar kitam objektui suteikimo, keitimo ar panaikinimo, turi Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų nustatyta tvarka kreiptis į Adresų registro tvarkymo įstaigą dėl pastatui, statiniui ar kitam objektui suteikto, pakeisto ar panaikinto pavadinimo registravimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-480, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08231

 

22. Subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą dėl pavadinimo pastatui, statiniui ar kitam objektui suteikimo, keitimo ar panaikinimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotą, pakeistą ar panaikintą pastato, statinio ar kito objekto pavadinimą gavimo turi informuoti apie tai gyventojus, paskelbdamas nacionaliniame laikraštyje ir savo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-480, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08231

 

VI skyrius

PAVADINIMŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIEMS PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

 

23. Savivaldybės tarybos sprendimo dėl pavadinimo pastatui, statiniui ir kitam objektui suteikimo, keitimo ar panaikinimo projektą ir aiškinamąjį raštą, kuriame pagrindžiamas nurodytame sprendimo projekte teikiamų pasiūlymų tikslingumas, savivaldybės tarybai teikia savivaldybės vykdomoji institucija.

24. Įsigaliojus savivaldybės tarybos sprendimui dėl pavadinimo pastatui, statiniui ar kitam objektui suteikimo, keitimo ar panaikinimo, savivaldybės vykdomoji institucija turi Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų nustatyta tvarka kreiptis į Adresų registro tvarkymo įstaigą dėl pastatui, statiniui ar kitam objektui suteikto, pakeisto ar panaikinto pavadinimo registravimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-480, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08231

 

25. Savivaldybės vykdomoji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotą, pakeistą ar panaikintą pastato, statinio ar kito objekto pavadinimą gavimo turi informuoti apie tai gyventojus, paskelbdama savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-480, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08231

 

VII skyrius

SUTEIKTŲ PAVADINIMŲ NURODYMAS GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE

 

26. Gyvenamojoje vietovėje gatvės ženklinamos gatvės pradžios, pabaigos ir posūkio taškuose (ties sankryžomis) kelio informaciniais ženklais „Gatvės pavadinimas“, apibrėžtais Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, tvirtinamais ant metalinių stulpelių, įkastų žemėje (toliau – kelio informaciniai ženklai). Konkrečios kelio informacinių ženklų tvirtinimo vietos šalia valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turi būti suderintos Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimai gali būti nurodomi stenduose, skyduose, lentelėse ir kt., kurie gali būti tvirtinami ant pastatų ar statinių sienų, šalia pastatų, statinių ar kitų objektų (toliau – iškabos).

27. Gatvių, kurių neįmanoma paženklinti kelio informaciniais ženklais, pavadinimai nurodomi gatvių pradžios, pabaigos ir posūkio taškuose (ties sankryžomis) lentelėse, tvirtinamose ant pastatų sienų (toliau – lentelės), ar užrašais ant pastatų sienų (toliau – užrašai).

Ties gatvių sankryžomis gali būti įrengiamos nuorodos, kuriose nurodomi pastatų, jų kompleksų ar korpusų, kuriuos galima rasti pasukus viena ar kita kryptimi, numeriai (toliau – nuorodos).

28. Kelio informaciniai ženklai turi būti įrengiami ar pakeičiami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo gatvių pavadinimų įregistravimo Adresų registre.

Lentelės, iškabos turi būti pritvirtintos arba pakeistos, užrašai užrašomi ar perrašomi ne vėliau kaip per 60 dienų nuo gatvių, pastatų, statinių ar kitų objektų pavadinimų įregistravimo Adresų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-480, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08231

 

29. Lentelėms, užrašams, iškaboms gaminti naudojami dažai, fonas ir užrašų spalvos parenkami taip, kad įrašai būtų lengvai perskaitomi dieną ir tamsiu paros metu esant dirbtiniam apšvietimui.

30 Savivaldybės vykdomoji institucija organizuoja kelio informacinių ženklų, nuorodų įrengimą, lentelių, iškabų pritvirtinimą, užrašų užrašymą, jų priežiūrą ir keitimą.

31. Gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimai, pateikiami kelio informaciniuose ženkluose, lentelėse, užrašuose ar iškabose, turi būti nurodomi taip, kaip jie yra įregistruoti Adresų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-480, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08231

 

VIII SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ, KEITIMĄ IR PANAIKINIMĄ

 

32. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas informuoja gyventojus apie numatomą savivaldybės tarybos sprendimą suteikti, pakeisti ar panaikinti gatvės pavadinimą, paskelbdama viešai seniūnijos patalpose (ten kur seniūnijos yra įsteigtos), savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

Savivaldybės tarybos sprendimas suteikti, pakeisti ar panaikinti gatvės pavadinimą priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomą gatvės pavadinimo suteikimą, keitimą ar panaikinimą paskelbimo gyventojams.

33. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas skelbia numatomo savivaldybės tarybos sprendimo suteikti, pakeisti ar panaikinti gatvės pavadinimą tekstinę ir grafinę dalis.

34. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotus ar panaikintus gatvių pavadinimus gavimo, informuoja apie savivaldybės tarybos sprendimą suteikti, pakeisti ar panaikinti gatvės pavadinimą gyventojus paskelbdama viešai seniūnijos patalpose (ten kur seniūnijos įsteigtos), savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

35. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas skelbia priimto savivaldybės tarybos sprendimo suteikti, pakeisti ar panaikinti gatvės pavadinimą tekstinę ir grafinę dalis.

36. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas apie suteiktą, pakeistą ar panaikintą gatvės pavadinimą papildomai gali informuoti gyventojus ir kitais būdais.

 

__________________________

 

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Sprendimo priedo formos pavyzdys)

 

                            ____________ savivaldybės_______________                

                                                                                                                                                20____ m. ____________ d. sprendimo Nr.__

                                                                                                                                                _____ priedas

 

............................................................... GATVIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M 1: _____________

 

 

Plano vieta

 

Kartografinis pagrindas

 

 

Gatvės taškų koordinačių nustatymo būdas

 

 

GATVĖS TAŠKŲ KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

 

Nr. plane

X

Y

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(duomenis parengusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_______________________

               (data)

 

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems

objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprendimo priedo formos pavyzdys)

 

 

___________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(kodas, adresas, telefono, fakso Nr., kiti duomenys)

 

 

INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ, KEITIMĄ AR PANAIKINIMĄ

 

_____________ Nr. ___________

                                                                                          (data)

Savivaldybės pavadinimas ________________________________________________________________________________________.

Savivaldybės tarybos sprendimo dėl pavadinimo gatvei suteikimo, keitimo ar panaikinimo Nr. ir priėmimo data _________________

Gyvenamosios vietovės pavadinimas________________________________________________________________________________.

Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas _______________________.

 

Suteiktas gatvės pavadinimas

Buvęs gatvės pavadinimas

Gatvės taškų, pažymėtų plane, Nr.

Pastabos apie gatvės prijungimą, buvusį priklausymą kitai gyvenamajai vietovei ir kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(duomenis parengusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-862, 2012-11-29, Žin., 2012, Nr. 140-7202 (2012-12-05), i. k. 1122310ISAK001V-862

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 "Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-178, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03031

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-480, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08231

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo