Suvestinė redakcija nuo 2021-10-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 8-378, i. k. 111231GISAK00001-14

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VISUOMENINIŲ STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. sausio 17 d. Nr. 1-14

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 7 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127) 4 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ (Žin., 2008, Nr. 46-1730) 5 punktu:

1. Tvirtinu Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14

 

VisuomeninIŲ STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

1. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [10.3], statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 [10.8] ir taisyklėmis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ [10.16].

2. Taisyklės parengtos pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką, reikalavimus.

3. Kiekviena prekė, įvežta iš Europos Bendrijos valstybės narės arba iš Europos ekonominės erdvės (EEE) sutartį pasirašiusios Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybės, gali būti be apribojimų tiekiama į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu ji buvo pagaminta Europos Sąjungos valstybėje narėje ar ELPA valstybėje teisėtais būdais arba teisėtai importuota į valstybę narę iš trečiųjų šalių ir ją leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Laisvo prekių judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis įvairių susijusių teisėtų interesų apsaugos lygis.

4. Taisyklės yra privalomos visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas.

5. Taisyklėse nustatyti visuomeninės paskirties pastatų ir visuomeninės paskirties inžinerinių statinių (toliau – visuomeniniai statiniai), visuomeninės paskirties patalpų [10.4, 10.11, 10.7] (toliau – visuomeninės patalpos) bei sklypo planavimo gaisrinės saugos reikalavimai. Kiti visuomeninių statinių gaisrinės saugos reikalavimai pateikiami teisės aktuose, nustatančiuose esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases.

6. Visuomeninių statinių ir patalpų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [10.3], taisyklių „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai [10.16], šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

7. Taisyklių reikalavimai taikomi:

7.1. projektuojant, rekonstruojant ir remontuojant visuomeninius statinius ir patalpas;

7.2. keičiant visuomeninių statinių ar patalpų naudojimo paskirtį.

8. Visuomeniniai statiniai priskiriami šioms statinių grupėms [10.16]: P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.2.6, P.2.10, P.2.11, P.2.12, P.2.13, P.2.14, P.2.15 ir P.4 [10.11].

9. Projektuojant naują, rekonstruojant, remontuojant ir naudojant visuomeninį statinį, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi atitikti savybes, užtikrinančias esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę [10.8].

 

II SKYRIUS
NUORODOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

10. Taisyklėse pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

10.1. Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);

10.2. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles;

10.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

10.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539);

10.5. Lietuvos standartą LST EN ISO 13943:2002 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai“;

10.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538);

10.7. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);

10.8. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424);

10.9. statybos techninį reglamentą STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009 Nr. 138-6095);

10.10. statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721);

10.11. statybos techninį reglamentą STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin., 2004, Nr. 54-1851);

10.12. statybos techninį reglamentą STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 54-1852);

10.13. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898);

10.14. statybos techninį reglamentą STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 21-653);

10.15. statybos techninį reglamentą STR. 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729);

10.16. taisykles „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510).

 

III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

11. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [10.3], statybos techniniuose reglamentuose STR 2.01.01(2):1999 [10.8], STR 2.02.02:2004 [10.11] ir LST EN ISO 13943:2002 [10.5], LST EN 13501 serijos standartuose vartojamas sąvokas.

 

IV SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

12. Statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad, kilus gaisrui, laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas pastate, gaisro išplitimas į gretimus statinius; pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti [10.3, 10.8].

13. Visuomeninio statinio sklypo planavimo gaisrinės saugos reikalavimai pateikti taisyklėse „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ [10.16].

14. Visuomeniniuose statiniuose aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė (toliau – aukščiausio aukšto grindų altitudė) skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato paviršiaus žemiausios altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės (toliau – žemės paviršiaus altitudė) [10.16].

15. Visuomeninio statinio, patalpos, gaisrinio skyriaus gaisro apkrova nustatoma vadovaujantis taisyklių „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ nuostatomis [10.16].

16. Visuomeninio statinio gaisriniame skyriuje [10.16] didžiausias žmonių skaičius, atsižvelgiant į statinio atsparumo ugniai laipsnį, neturi viršyti:

16.1. I atsparumo ugniai laipsnio statiniuose – nenormuojama;

16.2. II atsparumo ugniai laipsnio statiniuose – 1200 žmonių;

16.3. III atsparumo ugniai laipsnio statiniuose – 600 žmonių.

17. Visuomeniniuose statiniuose šalia, po ir ant patalpų, kuriose vienu metu būna 50 ir daugiau žmonių, draudžiama įrengti gamybos, pramonės, sandėliavimo, laboratorijų ir automobilių servisų patalpas bei kitas patalpas, nepriskirtinas visuomeninėms patalpoms (pvz., pagalbines, technines ir kt. patalpas), kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/kv. m. Minėtos patalpos nuo kitų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16] bei projektuojamos kaip gamybinės patalpos [10.12].

18. Visuomenines patalpas, kuriose ypač degių dujų, degių, labai degių, ypač degių skysčių, degių dulkių arba pluošto yra tiek, kad užsidegus sprogiam garų ar dujų, ar dulkių ir oro mišiniui patalpoje susidaro didesnis kaip 5 kPa sprogimo momentinis viršslėgis [10.16], draudžiama įrengti šalia, po ir ant patalpų, kuriose vienu metu būna 50 ir daugiau žmonių. Minėtos patalpos nuo kitų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16] bei projektuojamos kaip gamybinės patalpos [10.12].

19. Draudžiama pagal sprogimo ir gaisro pavojų Asg, Bsg kategorijoms [10.16] priskiriamas patalpas įrengti žemesnio kaip I atsparumo ugniai laipsnio visuomeniniuose statiniuose. Šios patalpos įrengiamos prie lauko sienų su langais, atskiriamos nuo kitų visuomeninio statinio patalpų gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis bei numatomas įėjimas per EI 45 priešgaisrinį šliuzą, kuriame gaisro metu sudaromas viršslėgis [10.16].

20. Visuomeninės patalpos, įrengtos kituose nei visuomeniniuose statiniuose, turi būti atskirtos nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16].

21. Visuomeniniuose statiniuose įrengtos gyvenamosios patalpos turi būti atskirtos nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16] bei turėti atskirą evakavimo(si) kelią į lauką. Gyvenamosios patalpos turi atitikti taisyklių „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ [10.16] ir Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių [10.2] reikalavimus.

22. Leidžiama laiptinių vidinėse sienose, 2 ir 3 tipo laiptų sienose įrengti dūmų plitimą ribojančias S200 klasės duris, kurių savaiminio užsidarymo klasė (C0-C5) parenkama pagal taisykles „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ [10.16].

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-390, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18105

 

23. Reikalavimai stumdomosioms (transformuojamoms) pertvaroms nustatomi kaip nelaikančioms vidinėms sienoms [10.16]. Visuomeninėse patalpose leidžiama įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai vidines stumdomąsias (transformuojamas) pertvaras.

24. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose esančių visuomeninių patalpų, kai jose būna iki 50 žmonių, sienoms ir luboms įrengti draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0, o grindų – BFL–s1 degumo klasės statybos produktus [10.16].

25. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama įrengti:

25.1. pagal sprogimo ir gaisro pavojų Asg, Bsg kategorijoms priskiriamas [10.16] patalpas;

25.2. pagal gaisro pavojų Cg kategorijai priskiriamas [10.16] didesnes kaip 400 kv. m ploto patalpas, o mokslo ir gydymo paskirties pastatuose, neatsižvelgiant į patalpos plotą;

25.3. patalpas, kuriose vienu metu gali būti 300 ir daugiau žmonių;

25.4. kultūros ir sporto paskirties patalpas, kuriose vienu metu gali būti 100 ir daugiau žmonių;

25.5. mokslo paskirties patalpas;

25.6. patalpas, kuriose gaisro apkrova [10.16] viršija 1200 MJ/kv. m.

26. Kiekviena ne didesnė kaip 700 kv. m visuomeninių statinių rūsio ar daugiau nei 0,5 m įgilinta cokolinio aukšto ploto dalis (išskyrus slėptuves) privalo turėti ne mažiau kaip dvi angas arba atidaromus langus lauko sienose dūmams išleisti. Kiekvienos angos arba lango plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m, aukštis – ne mažesnis kaip 1,2 m. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai aukšte įrengiama mechaninė priešdūminio vėdinimo sistema arba esančių patalpų gaisro apkrova neviršija 42 MJ/kv. m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-390, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18105

 

27. Patalpas su žiūrovų vietomis (žmonių susirinkimo patalpas, kino teatrus, klubus, muziejus, auditorijas, aktų, konferencijų, sporto sales ir pan.) būtina projektuoti laikantis 1 lentelės reikalavimų.

 

Patalpų su žiūrovų vietomis įrengimo reikalavimai

 

1 lentelė

Pastato atsparumo ugniai laipsnis

Žmonių skaičius, N (vnt.)

Įrengiama aukšte, kurio grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, neviršija A (m)

I

N 300

54

300 < N 600

15

N > 600

9

II

N 300

9

300 < N 600

6

III

N 300

3

 

28. Visuomeniniuose statiniuose liftų valdymas, kilus gaisrui, turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais. Viena lifto skirtoji aikštelė projektuojama pirmame aukšte tik tuo atveju, kai išėjimas iš lifto pirmame aukšte veda į EI 45 priešgaisrinį šliuzą [10.16], iš kurio įrengtas išėjimas tiesiai į lauką. Kai minėtas priešgaisrinis šliuzas nenumatomas ir (ar) iš jo nėra išėjimo tiesiai į lauką, vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais, turi būti įrengiamos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės. Šio punkto nuostatos netaikomos ugniagesių liftams [10.16].

29. Atliekų surinkimo patalpa [10.16] turi būti įrengiama po atliekų šalinimo vamzdžiu ir atskiriama nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. Iš atliekų surinkimo patalpos turi būti išėjimas tiesiai į lauką.

30. Neteko galios nuo 2021-10-28

Punkto naikinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

31. Neteko galios nuo 2021-10-28

Punkto naikinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

32. Visuomeniniame statinyje įrengiamų tribūnų, parterio, amfiteatro, balkonų pakylų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip stogo atsparumas ugniai [10.16].

 

V SKYRIUS
PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPŲ IR PASTATŲ REIKALAVIMAI“.

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

33. 20 ir daugiau vietų pirtys (saunos) turi būti įrengiamos ne žemesnio kaip I atsparumo ugniai laipsnio statiniuose.

34. Pirtis (saunas) draudžiama įrengti ligoninėse, klinikose, poliklinikose, mokslo paskirties pastatuose, taip pat šalia, po ir ant žiūrovų tribūnų. Įrengiant pirties (saunos) patalpas, turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

34.1. pirties (saunos) patalpos (persirengimo patalpa, kaitinimosi patalpa, baseinas, dušinė ir prausykla) turi būti atskirtos nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16]. Išėjimas iš pirties (saunos) patalpos turi būti tiesiai į lauką;

34.2. kaitinimosi patalpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 8 kub. m ir ne didesnis kaip 100 kub. m, o apdailai turi būti naudojama tik lapuočių mediena;

34.3. kaitinimosi patalpoje turi būti įrengtos vėdinimo sistemos, garantuojančios visišką oro apykaitą per valandą;

34.4. kaitinimosi patalpoje įrengiami sprinkleriai [10.6] turi būti prijungti prie bendro naudojimo vandentiekio ir tokiu būdu užtikrintas 0,12 l / s kv. m vandens tiekimo intensyvumas;

34.5. elektros kaitinimo krosnis turi turėti automatinę įrangą, išjungiančią krosnį iš elektros tinklo po 8 val. nenutrūkstamo krosnies veikimo.

Šio punkto reikalavimai netaikytini III atsparumo ugniai visuomeniniams statiniams.

 

VI SKYRIUS
KULTŪROS PASKIRTIES PATALPŲ IR PASTATŲ REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

35. Kai patalpoje su žiūrovų vietomis (teatruose, kultūros namuose, klubuose ir pan.) yra 800 ir daugiau vietų, gaisro metu patalpai su žiūrovų vietomis nuo scenos atskirti turi būti suprojektuota ne mažesnio kaip EI2 45 atsparumo ugniai portalo angos priešgaisrinė užsklanda (uždanga), šiuo atveju portalinės sienos ar pertvaros atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip (R)EI 60 [10.16].

Priešgaisrinė užsklanda (uždanga), veikiama savo svorio, turi nusileisti ne mažesniu kaip 0,2 m/s greičiu, lydima garso ir šviesos signalizacijos scenos grindyse ir gaisrinio posto patalpoje. Priešgaisrinė užsklanda (uždanga) turi būti valdoma nuo scenos grindų ir iš gaisrinio posto.

36. Scenos grindų ir triumo lygyje priešgaisrinėse sienose, taip pat ardelių laiptinėse (kai yra priešgaisrinė užsklanda (uždanga) durų angos apsaugomos EI 45 priešgaisriniais šliuzais [10.16].

37. Gamybos, pramonės, sandėliavimo bei kitas patalpas, nepriskirtinas visuomeninėms patalpoms (pvz., pagalbinės, techninės ir kt. patalpos), kuriose gaisro apkrova viršija 600 MJ/kv. m, draudžiama įrengti šalia, po ir ant patalpų su žiūrovų vietomis, žiūrovų tribūnomis ir po scenos grindimis.

38. Patalpos su žiūrovų vietomis parterio, amfiteatro ir balkonų pakylų (grindų nuolydžio arba pakopų) karkasas turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos produktų. Erdvę po pakylomis reikia suskirstyti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis į plotus, ne didesnius kaip 100 kv. m. Kai pakylos aukštis didesnis kaip 1,2 m, būtina numatyti įėjimus erdvei po pakyla apžiūrėti. Patalpos su žiūrovų vietomis tribūnų, parterio, amfiteatro ir balkonų pakylų atsparumas ugniai nustatomas pagal pastato stogui keliamus reikalavimus [10.16].

39. Scenos grindų laikančios konstrukcijos turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos produktų. Scenos grindys, darbo galerijų klojiniai ir ardyno grotelės turi būti ne žemesnės kaip B–s2, d0 degumo klasės.

40. Orkestrą nuo scenos atitveriančios pertvaros turi būti įrengiamos iš ne žemesnės kaip B–s2, d0, o grindys – BFL–s1 degumo klasės statybos produktų [10.16].

41. Projektuojant mechanines priešdūmines vėdinimo sistemas, scena prilyginama masinio žmonių rinkimosi patalpai [10.15].

42. Gaisrinio posto įrengimo reikalavimai pateikti Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse [10.6].

43. Kino projekcinės patalpos nuo patalpos su žiūrovų vietomis ir kitų patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16]. Leidžiama kino projekcinės patalpos langus įrengti ne mažesnio kaip E 30 atsparumo ugniai.

44. Krėslai, kėdės ir suolai patalpose su žiūrovų vietomis (išskyrus 12 ir mažiau vietų balkonus ir lodžijas) turi būti pritvirtinti prie grindų. Kai patalpos su žiūrovų vietomis projektuojamos su transformuojamomis vietomis, krėslų, kėdžių ir suolų leidžiama netvirtinti prie grindų, įrengti juos taip, kad nevirstų ir nesusistumtų.

45. Archyvų ir knygų saugyklos nuo kitos paskirties patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16]. 700 kv. m ir didesnio ploto archyvų ir knygų saugyklos turi būti suskirstytos EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir REI 45 perdangomis [10.16] į skyrius, kurių plotas neturi viršyti 600 kv. m.

 

VII SKYRIUS
MOKSLO PASKIRTIES PATALPŲ IR PASTATŲ REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

46. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų (darželių, lopšelių ir pan.) didžiausias vietų ir aukštų skaičius, atsižvelgiant į pastatų atsparumą ugniai, nustatomas pagal 2 lentelę.

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų (darželių, lopšelių ir pan.) įrengimo reikalavimai

 

2 lentelė

Vietų skaičius pastate, N (vnt.)

Pastato atsparumo ugniai laipsnis

Aukščiausio aukšto grindų altitudė (m)

N ≤ 50

III

3

N ≤ 100

II

3

N ≤ 350

I

9

 

47. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų (darželių, lopšelių ir pan.) aukštuose, kurių grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija 6 m, draudžiama įrengti miegamuosius.

48. Specializuoti (fiziškai ir psichiškai neįgaliems vaikams) ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatai (darželiai, lopšeliai) turi būti projektuojami I atsparumo ugniai laipsnio, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m.

49. Draudžiama ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpas (darželius, lopšelius) įrengti kitos paskirties pastatuose, išskyrus visuomeninius statinius ir gyvenamosios paskirties pastatus. Įrengiant ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpas (darželius, lopšelius) visuomeniniuose statiniuose (išskyrus darželių, lopšelių pastatus) ir gyvenamosios paskirties pastatuose [10.10] taikomi šie reikalavimai:

49.1. statinys turi būti I atsparumo ugniai laipsnio [10.16];

49.2. vaikų patalpos turi būti įrengiamos aukštuose, kurių grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, neviršija 3 m;

49.3. patalpos turi turėti atskirą išėjimą tiesiai į lauką;

49.4. patalpos nuo kitų patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16].

50. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastate (darželyje, lopšelyje ir pan.) įrengiamos ir pradinių mokyklų klasės arba personalo gyvenamosios patalpos turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai bei turėti atskirą išėjimą tiesiai į lauką.

51. Mokyklų didžiausias vietų ir aukštų skaičius, atsižvelgiant į pastato atsparumo ugniai laipsnį, nustatomas pagal 3 lentelę.

 

Mokyklų įrengimo reikalavimai

 

3 lentelė

Mokinių arba vietų skaičius pastate, N (vnt.)

Pastato atsparumo ugniai laipsnis

Aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija A(1), (m)

N ≤ 270

III

3

N ≤ 350

II

6

Nenormuojama

I

12

 

(1) – aukštosioms mokykloms aukščiausio aukšto altitudę leidžiama nustatyti pagal taisykles „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ [10.16].

 

52. Mokyklų aukštuose, kurių grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija 9 m, draudžiama įrengti patalpas pradinių klasių moksleiviams ir daugiau kaip 25 proc. kitų mokymo patalpų.

53. Specializuotos mokyklos (fiziškai ir psichiškai neįgaliems vaikams) turi būti įrengiamos I atsparumo ugniai laipsnio [10.16] visuomeniniuose statiniuose, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 9 m.

 

VIII SKYRIUS
GYDYMO PASKIRTIES PATALPŲ IR PASTATŲ REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

54. Ikimokyklinio amžiaus vaikų gydymo ir psichiatrijos skyrių patalpos turi būti įrengiamos I atsparumo ugniai laipsnio [10.16] visuomeninių statinių aukštuose, kurių grindų altitudė neviršija 6 m. Šio punkto nuostatos dėl aukšto grindų altitudės netaikomos, kai visose patalpose yra projektuojamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, o evakavimo(si) keliuose projektuojamos mechaninės dūmų ir šilumos valdymo sistemos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-390, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18105

 

55. Vaikų sanatorijų II atsparumo ugniai laipsnio [10.16] pastatų aukščiausio aukšto grindų altitudė neturi viršyti 6 m. Šiuo atveju aukštuose, kurių grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija 3 m, draudžiama įrengti miegamuosius.

56. Sanatorijų miegamieji nuo valgyklos su virtuve ir visuomeniniams renginiams skirtų patalpų (estradų, kino teatrų ir pan.) turi būti atskirti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16], išskyrus III atsparumo ugniai laipsnio statinius.

57. Gydymo paskirties pastatuose draudžiama įrengti centralizuotą ypač degių, labai degių ir degių dujų ir deguonies [10.16] tiekimą virtuvių, laboratorijų ir gydymo patalpose, jei jos neatskirtos nuo kitų patalpų ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16], išskyrus III atsparumo ugniai laipsnio statinius.

58. Gydymo paskirties pastatuose koridoriai ne rečiau kaip kas 42 m turi būti suskirstyti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis [10.16]. Nurodytose EI 15 atsparumo ugniai pertvarose turi būti įrengiamos ne žemesnės kaip C3S200 klasės dūmų plitimą ribojančios durys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-390, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18105

 

IX SKYRIUS
POILSIO PASKIRTIES PATALPŲ IR PASTATŲ REIKALAVIMAI“.

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

59. Vaikų stovyklų patalpos, naudojamos visus metus, turi būti įrengiamos visuomeniniuose statiniuose, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 9 m.

60. Poilsio ir turizmo pastatų miegamieji nuo valgyklos su virtuve ir visuomeniniams renginiams skirtų patalpų (estradų, kino teatrų ir pan.) turi būti atskirti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16], išskyrus III atsparumo ugniai laipsnio statinius.

61. Vaikų poilsio stovyklų pastatų miegamuosiuose turi būti ne daugiau kaip 40 vietų. Vaikų poilsio stovyklų pastatų miegamieji turėti atskirus evakavimo(si) kelius, iš kurių vienas gali eiti per bendrą laiptinę. Vaikų poilsio stovyklų pastatuose arba jų atskirose dalyse vaikų miegamųjų vietų skaičius neturi viršyti 160.

 

X SKYRIUS
SPORTO PASKIRTIES STATINIŲ REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

62. Pagalbinės patalpos nuo sporto salės turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16], išskyrus III atsparumo ugniai laipsnio statinius.

63. Kėdės atviruose sporto paskirties statiniuose, kuriuose įrengta daugiau kaip 300 žiūrovų sėdimų vietų, turi būti įrengiamos iš medžiagų, priskiriamų ne žemesnei kaip sunkiai degių medžiagų klasei [10.16].

64. Atviruose sporto paskirties statiniuose, kuriose įrengta daugiau kaip 300 žiūrovų sėdimų vietų, grindys turi būti iš ne žemesnės kaip BFL–s1 degumo klasės statybos produktų.

65. Rengiant tirus, draudžiama šaudmenų sandėlius įrengti po žiūrovų tribūnomis. Tirai nuo gretimų patalpų turi būti atskirti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16].

 

XI SKYRIUS
ŽMONIŲ EVAKAVIMO(SI) REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

66. Visuomeniniuose statiniuose įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesnio kaip 2 m aukščio, 1 m pločio. Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip:

66.1. 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių;

66.2. 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;

66.3. 1,2 m – 51 ir daugiau žmonių.

67. Visuomeniniuose statiniuose laiptų plotis turi būti ne mažesnis už plačiausio išėjimo iš aukšto į laiptinę plotį, tačiau ne mažesnis kaip (m):

67.1. 0,9 – vedančių į patalpas, kuriose būna 5 ir mažiau žmonių;

67.2. 1,2 – pastatuose ir patalpose, kuriose viename aukšte būna nuo 6 iki 200 žmonių;

67.3. 1,35 – pastatuose ir patalpose, kuriose viename aukšte būna 201 ir daugiau žmonių.

68. Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose turi būti ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 25 cm.

69. Laiptų, kuriais gali naudotis ne daugiau kaip 5 žmonės, nuolydį galima padidinti iki 2:1.

70. Visuomeniniuose statiniuose, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 26,5 m, draudžiama įrengti atrijus, angas ir 2 tipo laiptus [10.16].

71. I ir II atsparumo ugniai laipsnio visuomeniniuose statiniuose vieną evakavimo(si) kelią iš aukšto leidžiama įrengti 2 tipo laiptais. 2 tipo laiptų ar nuožulnos ilgį reikia įtraukti į evakavimo(si) kelią, skaičiuojamą nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpoje iki evakuacinio išėjimo iš patalpos. Evakavimo(si) 2 tipo laiptais kelio ilgis nustatomas dauginant laiptų aukštį iš trijų. Evakavimo(si) kelių laiptinėmis plotis nustatomas pagal visų aukštų, sujungiamų atrijais, angomis ar 2 tipo laiptais, žmonių skaičių, įvertinant, kad žmonės evakuojasi minėtuose aukštuose vienu metu, išskyrus kai atrijai, angos ar 2 tipo laiptai atskirti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [10.16].

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-390, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18105

 

72. Leidžiama vieną iš evakavimo(si) kelių įrengti 2 tipo laiptais iš rūsio ar cokolinio aukšto, kai jame įrengiamos tik fojė, drabužinės, rūkomieji ir tualetai. Evakavimo(si) kelių ir avarinių išėjimų skaičius minėtuose aukštuose nustatomas pagal taisykles „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ [10.16].

73. Kai vestibiulis su rūsio ar cokoliniu aukštu sujungiamas atrijais, angomis ar 2 tipo laiptais, tai viso pastato antžeminės dalies laiptinės be išėjimų į šį vestibiulį turi turėti išėjimus tiesiai į lauką.

74. Kai evakavimo(si) kelias iš laiptinės veda per vestibiulį, išskyrus III atsparumo ugniai laipsnio visuomeninius statinius:

74.1. vestibiulis nuo besiribojančių patalpų atskiriamas ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis bei priešdūminėmis, ne žemesnės kaip C3S200 klasės, durimis [10.16];

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-390, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18105

 

74.2. vestibiulio gaisro apkrova neturi viršyti 250 MJ/kv. m.

75. Visuomeniniuose statiniuose, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m, vieną evakavimo(si) kelią iš aukšto leidžiama įrengti 3 tipo laiptais, išskyrus specializuotus (fiziškai ir psichiškai neįgaliems vaikams) ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastatus (darželius, lopšelius ir pan.), gydymo paskirties pastatus. 3 tipo laiptų nuolydis neturi viršyti 450 ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatuose (darželiuose, lopšeliuose ir pan.) ir 600 kituose visuomeniniuose pastatuose. Evakuojamų žmonių skaičius 3 tipo laiptais turi būti ne didesnis kaip:

75.1. 70 – I atsparumo ugniai laipsnio pastatuose;

75.2. 50 – II atsparumo ugniai laipsnio pastatuose;

75.3. 30 – III atsparumo ugniai laipsnio pastatuose.

76. Visuomeniniuose statiniuose, kurių aukščiausio aukšto altitudė viršija 26,5 m, draudžiama įrengti L1 tipo laiptines.

77. L1 tipo laiptinių langai dūmams ir šilumai išleisti [10.16] privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, išskyrus stacionariąsias gaisrų gesinimo dujomis sistemas) ir (arba) rankinį (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) paleidimą [10.15]. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti.

78. Pastatuose, kurių žemiausio aukšto grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, neviršija minus 3 m, L1 tipo laiptinių rūsyje leidžiama neįrengti natūralaus apšvietimo pro angas išorinėse sienose ar denginyje [10.16]. Pastatuose, kurių žemiausio aukšto grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija minus 3 m, evakavimo(si) keliai iš rūsio turi būti įrengiami per neuždūmijamas laiptines [10.16].

79. Visuomeniniuose statiniuose, kurių aukščiausio aukšto altitudė viršija 15 m, draudžiama įrengti L2 tipo laiptines. Įrengiamos L2 tipo laiptinės privalo turėti:

79.1. natūralų apšvietimą per ne mažesnę kaip 4 kv. m ploto natūralios šviesos įstiklintą angą denginyje, kuri skirta dūmams ir šilumai išleisti [10.15];

79.2. ne mažesnį kaip 2 kv. m horizontalaus ploto natūralios šviesos šulinį, kurio plotis ne mažesnis kaip 0,7 m (1,5 m pločio, kai pastato aukščiausio aukšto altitudė viršija 6 m).

L2 tipo laiptinės langai denginyje, kurie skirti dūmams ir šilumai išleisti [10.16], privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, išskyrus stacionariąsias gaisrų gesinimo dujomis sistemas) ir (arba) rankinį (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) paleidimą [10.15]. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti.

80. Aukštuose ir labai aukštuose [10.16] visuomeniniuose statiniuose reikia įrengti N tipo neuždūmijamas laiptines. Viena iš dviejų neuždūmijamų laiptinių (arba ne mažiau kaip pusė laiptinių, kai jų yra daugiau kaip dvi) turi būti N1 tipo. Likusios laiptinės gali būti įrengiamos N2 arba N3 tipo.

81. Visuomeniniuose statiniuose evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose, išskyrus patalpas su žiūrovų vietomis, iki evakuacinio išėjimo turi būti ne ilgesnis, kaip nurodyta 4 lentelėje.

82. Visuomeniniuose statiniuose evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių patalpų durų (išskyrus prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose nuolat nebūna žmonių), o ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatuose (darželiuose, lopšeliuose ir pan.) nuo išėjimo iš vaikų buvimo patalpų iki išėjimo į lauką arba laiptinę turi būti ne ilgesnis, kaip nurodyta 5 lentelėje. Patalpose, kurių išėjimai veda į akliną koridorių arba holą, turi būti ne daugiau kaip 80 žmonių.

 

Evakavimo(si) kelių ilgių patalpose iki evakuacinio išėjimo reikalavimai

 

4 lentelė

Patalpos paskirtis

Aukšto altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, A (m)

Atstumas (m), kai patalpos tūris, V (tūkst. kub. m)

V 5

5 < V ≤ 10

V > 10

Visuomeninės patalpos

A > 6

20

30

45

6 A 0

30

45

55

A < 0

15

20

30

Prekybos paskirties patalpos

A > 6

35

45

65

6 A 0

50

65

80

A < 0

25

35

45

 

Evakavimo(si) kelių atstumų reikalavimai

 

5 lentelė

Aukšto altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, A (m)

Atstumas (m), kai evakuojamų žmonių srauto tankis, D (žm./kv. m)(1)

D ≤ 2

2 < D ≤ 3

3 < D ≤ 4

4 < D ≤ 5

D > 5

1

2

3

4

5

6

Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką

A > 6

40

35

30

25

15

6 V 0

60

50

40

35

20

A < 0

30

25

20

16

10

Iš patalpų į akliną koridorių arba holą

A > 6

20

15

15

10

7

6 V 0

30

25

20

15

10

A < 0

15

10

10

5

5

 

(1) – žmonių srauto tankiai nustatomi ne mažesni: ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatams (darželiams, lopšeliams ir pan.) – pagal 6 skiltį; mokslo paskirties pastatams – pagal 3 skiltį; gydymo paskirties pastatams – pagal 5 skiltį; viešbučiams – pagal 4 skiltį, kitiems pastatams žmonių srauto tankis koridoriuje nustatomas technologiniais skaičiavimais statinio projekte.

 

83. Evakavimo(si) kelių atstumai, nurodyti 5 lentelėje, taikomi koridoriams, vestibiuliams, fojė, holams ir pan., kurie atskirti EI 15 priešgaisrinėmis pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis [10.16]. Leidžiama minėtas pertvaras įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai, kai:

83.1. visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema;

83.2. bet kurios patalpos, besiribojančios su koridoriumi, vestibiuliu, fojė, holu ir pan., gaisro apkrova neviršija 250 MJ/kv. m, išskyrus priešgaisrinėmis užtvaromis atskirtas patalpas [10.16];

83.3. evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusios patalpos iki evakuacinio išėjimo į laiptinę arba į lauką neviršija 20 m.

84. Atstumas nuo labiausiai nutolusios patalpos evakuacinio išėjimo durų iki išėjimo į tolimesnę laiptinę neturi viršyti 100 m.

85. Evakuacinių išėjimų (durų varčių) iš visuomeninių patalpų (išskyrus patalpas, kuriose įrengiamos žiūrovų vietos) plotis ir evakuacinių išėjimų iš koridoriaus į laiptinę plotis, taip pat laiptų plotis nustatomas pagal 6 lentelę.

 

Evakavimo(si) kelių ir evakuacinių išėjimų pločio reikalavimai

 

6 lentelė

Patalpos paskirtis

Aukšto altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, A (m)

Žmonių skaičius, N (vnt.) 1 m evakuacinio išėjimo (durų), koridoriaus ir laiptinės pločio, kai patalpos tūris, V (tūkst. kub. m)

V ≤ 5

5 < V ≤ 10

V > 10

Visuomeninės patalpos

A > 6

115

155

165

6 V 0

165

220

275

A < 0

80

90

100

Evakavimo(si) kelio koridoriumi, išėjimų iš koridoriaus į laiptinę ir laiptų plotis

A > 6

115

6 V 0

165

A < 0

80

 

86. Evakavimo(si) kelius prekybos paskirties patalpose draudžiama numatyti tarp kontrolierių-kasininkų kabinų, sukamųjų vartelių ir pirkėjų atsiskaitymo aikštelėje.

87. Praeigos prekybos paskirties patalpose projektuojamos pagal evakavimo(si) kelių reikalavimus [10.16].

88. Prekybos, paslaugų ir maitinimo paskirties pastatuose evakavimo(si) kelius, kai jais evakuojasi 100 ir daugiau žmonių, draudžiama numatyti per tarnybines patalpas (administracinės, buitinės ir laikino prekių saugojimo, krovimo (ekspedicijos) patalpos pan.).

89. Atviruose sporto paskirties statiniuose pro vieną angą (evakuacinį išėjimą) evakuojamų žmonių skaičius neturi viršyti:

89.1. 1500 – kai tribūnos yra I atsparumo ugniai laipsnio;

89.2. 1050 – kai tribūnos yra II atsparumo ugniai laipsnio;

89.3. 600 – kai tribūnos yra III atsparumo ugniai laipsnio.

90. Sporto paskirties pastatuose pro vieną angą (evakuacinį išėjimą) evakuojamų žmonių skaičius neturi viršyti:

90.1. 600 – kai tribūnos yra I atsparumo ugniai laipsnio;

90.2. 420 – kai tribūnos yra II atsparumo ugniai laipsnio;

90.3. 300 – kai tribūnos yra III atsparumo ugniai laipsnio.

91. Atviruose sporto paskirties statiniuose evakavimo(si) žmonių skaičius 1 m pločio išėjimui iš tribūnų nustatomas pagal 7 lentelę.

 

Evakavimo(si) kelių ir evakuacinių išėjimų įrengimo reikalavimai atviruose sporto paskirties statiniuose

 

7 lentelė

Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Žmonių skaičius 1 m evakavimo(si) kelio ir evakuacinio išėjimo pločio, N (vnt.)

praeigų laiptais, vedančiais

pro angą tribūnose

horizontaliu keliu ar nuožulna

į apačią

į viršų

I

600

690

810

960

II

400

460

540

640

III

300

345

405

480

 

92. Patalpose su žiūrovų vietomis evakuojamų žmonių skaičius 1 m pločio išėjimui nustatomas pagal 8 lentelę.

 

Evakavimo(si) kelių ir evakuacinių išėjimų įrengimo reikalavimai

 

8 lentelė

Patalpos tūris V, (tūkst. kub. m)

Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Žmonių skaičius 1 m evakavimo(si) kelio ir evakuacinio išėjimo pločio, N (vnt.)

praeigų laiptais patalpoje, vedančiais

pro angą tribūnose ar duris

horizontaliu keliu ar nuožulna

į apačią

į viršų

V < 5

I

76

86

102

120

II

63

72

85

100

III

50

58

68

80

5 ≤ V< 10

I

107

122

145

170

II

88

101

119

140

III

69

79

94

110

10 ≤ V< 20

I

139

158

187

220

II

113

130

153

180

III

88

101

119

140

20 ≤ V< 40

I

176

202

238

280

II

139

158

187

220

40 ≤ V ≤ 60

I

202

230

272

320

II

158

180

213

250

 

93. Evakavimo(si) kelio ilgis patalpoje su žiūrovų vietomis nuo tolimiausios žiūrovo vietos iki evakuacinio išėjimo iš patalpos neturi viršyti:

93.1. 32 m – kai kelias veda horizontaliai arba nuožulna;

93.2. 23 m – kai kelias veda laiptais aukštyn;

93.3. 20 m – kai kelias veda laiptais žemyn.

Kai evakavimo(si) kelyje yra atkarpų, vedančių aukštyn ir (ar) žemyn, bendras evakavimo(si) kelio ilgis atskirai nesumuojamas, o nustatomas pagal šio ir horizontalaus kelio atkarpų ilgio santykį.

94. Evakavimo(si) laikas ir evakavimo(si) kelio ilgis neuždūmijamose laiptinėse [10.16] neįskaitomas į žmonių evakavimo(si) iš pastato laiką ir evakavimo(si) kelio ilgį.

95. Evakavimo(si) kelių plotis sporto paskirties statiniuose turi būti ne mažesnis kaip (m):

95.1. 1,0 – horizontalių ir nuožulnių praeigų bei laiptų atvirų sporto paskirties statinių ir sporto paskirties pastatų tribūnose;

95.2. 1,35 – evakavimo(si) angų sporto paskirties pastatų tribūnose;

95.3. 1,5 – evakavimo(si) angų atvirų sporto paskirties statinių tribūnose.

96. Evakavimo(si) keliai iš patalpos su žiūrovų vietomis turi užtikrinti žmonių evakavimą(si) per 9 lentelėje nurodytą laiką.

 

Evakavimo(si) iš patalpos ir pastato su žiūrovų vietomis laikas

 

9 lentelė

Patalpos su žiūrovų vietomis aprašymas

Ilgiausias evakavimo(si) laikas (1), t (min.)

iš patalpos, kai jos tūris(2)(3)(4), V (tūkst. kub. m)

iš pastato

V < 5

5 ≤ V< 10

10 ≤ V< 20

20 ≤ V< 25

25 ≤ V< 40

40 ≤ V 60

su ardeliais scenoje

1,5

2

2,5

2,5

3

3,5

6

be ardelių scenoje

2

3

3,5

3,7

4

4,5

6

 

(1) – II atsparumo ugniai laipsnio pastatams ilgiausias evakavimo(si) laikas turi būti mažinamas 30 proc., o III atsparumo – 50 proc.; patalpose, kurių tūris neviršija 60 tūkst. kub. m, kai evakuaciniai išėjimai iš jų įrengiami didesniame negu pusės patalpos aukštyje, ilgiausias evakavimo(si) laikas turi būti mažinamas 50 proc.;

(2) patalpos tūris nustatomas pagal ją ribojančias konstrukcijas (patalpose su tribūnomis tūris skaičiuojamas be tribūnų tūrio), tarpinės reikšmės nustatomos interpoliacijos būdu;

(3) kai patalpos su žiūrovų vietomis tūris viršija 60 tūkst. kub. m, ilgiausias evakavimo(si) laikas (min.) iš patalpos nustatomas pagal formulę:

 

,                                                                                                                    (1)

 

čia: V – patalpos tūris, kub. m.

Pagal formulę apskaičiuotas ilgiausias evakavimo(si) laikas iš patalpos turi būti mažinamas 35 proc., kai išėjimai įrengti patalpos aukščio viduryje, ir 65 proc., jei jie yra 0,8 patalpos aukštyje, tačiau neturi viršyti ilgiausio evakavimo(si) laiko iš pastato. Jeigu išėjimai yra tarpiniuose ar žemesniuose aukščiuose, negu nurodyta, evakavimo(si) laikas apskaičiuojamas interpoliacijos, o kai didesniuose – ekstrapoliacijos būdu. Evakavimo(si) laikas iš pastato, kurio patalpos su žiūrovų vietomis tūris viršija 60 tūkst. kub. m, turi būti ne didesnis kaip 10 min.;

(4) – leidžiama evakavimo(si) laiko nenustatyti iš patalpos ir pastato, kai žiūrovų vietų skaičius patalpoje neviršija 300.

 

97. Leidžiama patalpų su žiūrovų vietomis evakavimo(si) kelių ilgį ir plotį nustatyti sudėtingais gaisrinės inžinerijos skaičiavimais [10.16].

98. Evakavimo(si) laikas nuo scenos (estrados) turi būti ne didesnis kaip 1,5 min., o evakavimo(si) žmonių skaičius nustatomas imant 1 žmogų 2 kv. m scenos grindų ploto.

99. Kai patalpoje su žiūrovų vietomis, turinčioje tik du evakuacinius išėjimus, įrengiamas parteris, atstumas tarp šių išėjimų turi būti ne mažesnis kaip pusė patalpos ilgio.

100. Mokyklų medienos ar metalo dirbtuvėse reikia numatyti išėjimą tiesiai į lauką.

101. Draudžiama patalpos su žiūrovų vietomis evakavimo(si) kelius projektuoti per visuomenines patalpas, kuriose vienu metu gali būti 50 ir daugiau žmonių.

102. Draudžiama patalpose su estradomis antrą išėjimą iš estrados projektuoti per patalpą su žiūrovų vietomis. Šio punkto nuostatos netaikomos kino teatrams ir patalpoms, kuriose įrengta ne daugiau kaip 500 žiūrovų vietų.

103. Draudžiama įrengti vieną evakuacinį išėjimą iš patalpos su žiūrovų vietomis amfiteatro ar balkono, kai ten yra daugiau kaip 50 vietų ar kai tolimiausia vieta nuo išėjimo nutolusi daugiau kaip 25 m.

104. Draudžiama evakuoti iš balkonų žiūrovus per patalpas su žiūrovų vietomis.

105. Projektuojant patalpas, perskiriamas stumdomosiomis (transformuojamomis) pertvaromis, būtina numatyti evakuacinius išėjimus iš kiekvienos patalpos dalies.

106. Draudžiama iš aparatinių ir šviesos projekcinių įrengti išėjimą į patalpą su žiūrovų vietomis, išskyrus kai išėjimas atskiriamas EI 45 priešgaisriniu šliuzu [10.16].

107. Visuomeniniuose statiniuose ir patalpose evakavimo(si) keliai projektuojami atsižvelgiant į vienam žmogui skiriamą patalpos plotą pagal 10 lentelės reikalavimus. Vienam žmogui skiriamas patalpos, nenurodytos 10 lentelėje, plotas nustatomas technologiniais skaičiavimais statinio projekte.

 

Vienam žmogui skiriamas patalpos plotas

 

10 lentelė

Patalpos paskirtis (naudojimo būdas)

Tankis, D

(kv. m/ žm.)

Viešbučių paskirties pastatai

Svečių kambariai

lovų sk.

Restoranai, maitinimo patalpos, barai

1

Klubai, šokių aikštelės

0,5

Administracinės paskirties pastatai

Konferencijų patalpos

5

Lankytojų priėmimo patalpa

10

Administracinės patalpos

6,5

Techninės patalpos

25

Darbuotojų persirengimo patalpos

5

Administracinės patalpos, į kurias patenka lankytojai

1

Prekybos paskirties pastatai

Prekybos paskirties patalpos kitos nei prekybos paskirties pastate, taip pat rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose įrengtos prekybos paskirties patalpos

2

Prekybos paskirties patalpos, kai prekybos paskirties pastato plotas neviršija 1000 kv. m

3

Prekybos paskirties patalpos, kai prekybos paskirties pastato plotas nuo 1001 kv. m iki 10000 kv. m

6

Prekybos paskirties patalpos, kai prekybos paskirties pastato plotas viršija 10000 kv. m

15

Paslaugų ir maitinimo paskirties pastatai

Paslaugų ir maitinimo paskirties patalpos, įrengtos pirmame aukšte

2

Paslaugų ir maitinimo paskirties patalpos, įrengtos rūsyje ir antrame aukšte

3

Paslaugų ir maitinimo paskirties patalpos, įrengtos antrame žemiau rūsio ir aukščiau virš antro aukšto

4

Patalpos, kuriose rengiamos mugės ar parodos

1

Transporto paskirties pastatai

Transporto paskirties patalpos (laukiamieji)

3

Kultūros paskirties pastatai

Patalpos su sėdimomis žiūrovų vietomis

vietų sk.

Žmonių susirinkimo patalpos (zonos) be sėdimų žiūrovų vietų

0,25

Klubai be sėdimų žiūrovų vietų

0,5

Muziejai

5

Patalpos, kuriose rengiamos mugės ar parodos

2

Bibliotekos

10

Archyvai

40

Mokslo paskirties pastatai

Mokslo paskirties pastatų bendrosios patalpos

10

Mokymo klasės

1,5

Mokymo laboratorijos, dirbtuvės, sporto salės, braižyklos ir kt.

5

Skaityklos

1,65

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpos

2

Sporto salės

2

Gydymo paskirties pastatai

Gydymo paskirties pastatų laukimo patalpos

2

Ligoninių bendros patalpos

15

Poliklinikos ir diagnostikos patalpos

10

Reabilitacijos centrai

lovų sk.

Poilsio paskirties pastatai

Poilsio paskirties patalpos

vietų sk.

Sporto paskirties pastatai

Sporto salės

1

Čiuožyklos

2

Kėglinės, biliardinės

10

Religinės paskirties pastatai

Patalpos su sėdimomis žiūrovų vietomis

vietų sk.

Žmonių susirinkimo patalpos (zonos) be sėdimų žiūrovų vietų

0,25

Kitos patalpos

Garažų paskirties patalpos visuomeniniuose statiniuose

2 žm. / aut. st. vieta

 

108. Patalpų su žiūrovų vietomis evakavimo(si) keliuose esančios durys turi būti priešdūminės, ne žemesnės kaip C3S200 klasės [10.16].

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-390, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18105

 

109. Praeigų tarp kėdžių, krėslų ar suolų eilių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,45 m. Kėdžių eilėje turi būti ne daugiau kaip 26 vietos (esant išėjimui į vieną pusę) ir ne daugiau kaip 50 vietų (esant išėjimams į dvi puses).

 

XII SKYRIUS
INŽINERINĖS SISTEMOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

 

110. Projektuojant ir įrengiant visuomeninių statinių šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bei priešdūmines vėdinimo sistemas būtina vadovautis STR 2.09.02:2005 [10.15].

111. Dujų sistemos visuomeniniuose statiniuose įrengiamos vadovaujantis STR 2.08.01:2004 [10.14].

112. Elektros įrenginiai visuomeniniuose statiniuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis [10.1], statinių apsauga nuo žaibo projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2009 [10.9].

113. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema visuomeniniuose statiniuose įrengiama vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.6].

114. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos visuomeniniuose statiniuose įrengiamos vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.6].

115. Vidaus gaisrinis vandentiekis visuomeniniuose statiniuose įrengiamas vadovaujantis Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.6].

116. Visuomeninių statinių užstatymo teritorijoje lauko gaisrinio vandentiekio tinklai įrengiami vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.6].

117. Ugniagesių liftai visuomeniniuose statiniuose įrengiami vadovaujantis taisyklėmis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ [10.16].

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-390, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-08, i. k. 2018-18105

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-652, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-10-27, i. k. 2021-22335

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo