Suvestinė redakcija nuo 2012-05-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 7-299, i. k. 11011SFISAK000V1-87

 

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS UŽ STUDENTĄ SUMOKĖTOS STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 16 d. Nr. V1-87

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 (Žin., 2009, Nr. 120-5153),

1. Tvirtinu Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                           Sigitas Renčys


PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-87

(Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2012 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V1-39 redakcija)

 

VALSTYBĖS UŽ STUDENTĄ SUMOKĖTOS STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies (toliau – studijų kaina) grąžinimo į valstybės biudžetą ir studijų kainos grąžinimo administravimo tvarką, atleidimo nuo studijų kainos grąžinimo tvarką.

2. Atvejai, kada asmuo turi grąžinti studijų kainą, jo grąžintinos studijų kainos dydis bei atvejai, kada asmuo yra atleidžiamas nuo studijų kainos grąžinimo, yra nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 (Žin., 2009, Nr. 120-5153; 2011, Nr. 130-6159) (toliau – Aprašas).

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140) (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), Valstybinio studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34-1098; 2009, Nr. 102-4256; 2010, Nr. 59-2901) bei Aprašu.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMAS IR GRĄŽINIMO ADMINISTRAVIMAS

 

5. Vadovaujantis Aprašo 8 punktu, asmuo, kuris, remiantis Aprašo nuostatomis, turi grąžinti studijų kainą, gali savo iniciatyva kreiptis į Fondą dėl studijų kainos grąžinimo. Kreipdamasis į Fondą, asmuo privalo pateikti:

5.1. tinkamai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos Pranešimą apie studijų nutraukimą, siekdamas grąžinti valstybės biudžeto lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamoje studijų vietoje apmokėti (Nuostatų 1 priedas) (toliau – Pranešimas);

5.2. aukštosios mokyklos išduotą pažymą apie einamųjų studijų metų studijų programos metinę kainą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją.

6. Kreipdamasis į Fondą dėl studijų kainos grąžinimo savo iniciatyva, be Nuostatų 5 punkte nurodytų dokumentų, asmuo papildomai gali pateikti Fondui šiuos dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas):

6.1. studijų sutartį su aukštąja mokykla;

6.2. dokumentą, patvirtinantį studijų nutraukimo ar pašalinimo iš aukštosios mokyklos faktą.

7. Pildydamas Pranešimą, asmuo turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jei asmens kodo nėra – gimimo metai, mėnuo, diena, lytis), gyvenamosios vietos adresą (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerius), pašto indeksą, telefoną su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, mokslo ir studijų instituciją, kurioje studijavo, studijų formą, studijų programos pavadinimą, studijų pakopą bei kitą informaciją, reikalingą studijų kainos grąžinimui administruoti.

8. Asmuo, pateikdamas Pranešimą, patvirtina, kad yra susipažinęs su Aprašo ir Nuostatų reikalavimais ir patvirtina, jog visi jo pateikti duomenys yra teisingi.

9. Pateikdamas Pranešimą, asmuo sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

10. Pranešimą ir Nuostatų 5 bei 6 punktuose nurodytus dokumentus Fondui gali pateikti ir asmens, turinčio grąžinti studijų kainą, įgaliotas asmuo. Kai pranešimą ir dokumentus Fondui teikia asmens, turinčio grąžinti studijų kainą, įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

11. Fondas, gavęs Pranešimą, informuoja Pranešimą pateikusį asmenį apie grąžintinos studijų kainos dydį bei jos grąžinimo tvarką Pranešime nurodytu asmens gyvenamosios vietos adresu. Apie šį asmenį Fondas informuoja aukštąją mokyklą.

12. Fondas, gavęs iš aukštosios mokyklos Aprašo 7 punkte nurodytą asmenų sąrašą (toliau – Sąrašas), per 30 dienų nuo Sąrašo gavimo dienos kiekvienam Sąraše nurodytam asmeniui Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka išsiunčia įspėjimą, išskyrus asmenis, kurie Aprašo 6 punkto pagrindu yra atleisti nuo studijų kainos grąžinimo, ir asmenis, kurie savo iniciatyva yra grąžinę studijų kainą.

13. Asmuo, gavęs Nuostatų 12 punkte nurodytą įspėjimą, per 3 metus nuo įspėjimo išsiuntimo iš Fondo dienos privalo grąžinti įspėjime nurodytą sumą, visą arba dalimis, į įspėjime nurodytą Fondo sąskaitą.

14. Už laiku negrąžintą studijų kainą ar likusią negrąžintą jos dalį Fondas skaičiuoja delspinigius – 0,02 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

15. Jeigu asmuo per įspėjime nurodytą terminą ir Fondo nustatyta tvarka studijų kainos ir delspinigių negrąžina, reikiama suma išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. ATLEIDIMAS NUO STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMO

 

16. Fondas atleidžia nuo studijų kainos grąžinimo asmenis, kurie Sąraše yra pažymėti kaip atitinkantys Aprašo 6 punkte nurodytas aplinkybes. Tokiems asmenims įspėjimas nėra siunčiamas.

17. Fondas atleidžia asmenis nuo studijų kainos grąžinimo ir tuo atveju, jei Aprašo 6 punkte nurodytos aplinkybės atsiranda ar paaiškėja po įspėjimo išsiuntimo, bet ne vėliau kaip iki nustatyto studijų kainos grąžinimo termino pabaigos.

18. Apie iki nustatyto studijų kainos grąžinimo termino pabaigos Aprašo 6 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą ar jų buvimą Fondui privalo raštu pranešti asmuo, turintis grąžinti studijų kainą, kartu pateikdamas dokumentus, patvirtinančius Aprašo 6 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, arba jo įgaliotas asmuo. Kai apie Aprašo 6 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą ar paaiškėjimą praneša ir šių aplinkybių buvimą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia asmens, turinčio grąžinti studijų kainą, įgaliotas asmuo, Fondui pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V1-39, 2012-05-10, Žin., 2012, Nr. 55-2755 (2012-05-12), i. k. 11211SFISAK000V1-39

 


Valstybės už studentą sumokėtos

studijų kainos grąžinimo nuostatų

1 priedas

 

PRANEŠIMAS APIE STUDIJŲ NUTRAUKIMĄ, SIEKIANT GRĄŽINTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠAS, SKIRTAS STUDIJŲ KAINAI VALSTYBĖS FINANSUOJAMOJE STUDIJŲ VIETOJE APMOKĖTI

 

1. Asmens, turinčio grąžinti valstybės biudžeto lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamoje studijų vietoje apmokėti, duomenys:

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei asmens kodo nėra: gimimo metai, mėnuo, diena

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

M

 

V

 

 

 

 

 

 

2. Kontaktiniai duomenys:

Gyvenamoji vieta:

Miestas (rajonas)

 

Adresas (gatvė, namo ir buto Nr.)

 

Pašto indeksas

 

 

Telefonai (su miesto kodu)

Fiksuotas

Mobilus

 

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

3. Duomenys apie nutrauktas studijas:

Mokslo ir studijų institucija

 

Fakultetas

 

Studijų forma

 

Studijų pakopa

 

Studijų programos pavadinimas

 

Studijų sutarties numeris*

 

Studijų sutarties data *

 

Studijų kaina

 

 

Studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos data

 

Dokumento, patvirtinančio studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos faktą, numeris*

 

Studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos pagrindas

 

 

Pranešu, kad nutraukiau studijas aukštojoje mokykloje (ar buvau iš jos pašalintas)  ir, vadovaudamastis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 120-5153; 2011, Nr. 130-6159) (toliau – Nutarimas), privalau grąžinti valstybės biudžeto lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamoje studijų vietoje apmokėti. Prašau informuoti mane apie turimų grąžinti lėšų dydį ir jų grąžinimo tvarką šiame pranešime nurodytu mano gyvenamosios vietos adresu.

 

4. Kartu su pranešimu pateikiu: ( pateikiamus dokumentus žymėti T)

Aukštosios mokyklos išduotą pažymą apie einamųjų studijų metų studijų programos metinę kainą

 

Studijų sutarties su aukštąja mokykla patvirtintą kopiją*

 

Dokumentą, patvirtinantį studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos faktą*

 

* neprivalomi laukai

 

Su Nutarimu ir Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-87 „Dėl valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010,  Nr. 7-299) susipažinau ir patvirtinu, kad visi čia pateikti duomenys yra teisingi.

 

Vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Aš, ..........................................., gimimo data .................., sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi mokslo ir studijų institucijoje, kurioje aš studijavau, ir Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas: A.Goštauto g. 12-407, Vilnius) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tikslu.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tikslu. Valstybinis studijų fondas ir mokslo ir studijų institucija, kurioje aš studijavau, turi teisę tikrinti/rinkti/gauti mano asmens duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijavau, kitų valstybės institucijų ir įstaigų ir šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tikslu.


Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Valstybiniame studijų fonde, mokslo ir studijų institucijoje, kurioje aš studijavau, ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

 

Vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. V1-39, 2012-05-10, Žin., 2012, Nr. 55-2755 (2012-05-12), i. k. 11211SFISAK000V1-39

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-39, 2012-05-10, Žin., 2012, Nr. 55-2755 (2012-05-12), i. k. 11211SFISAK000V1-39

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V1-87 "Dėl Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo