Suvestinė redakcija nuo 2021-10-02 iki 2022-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 158-8058, i. k. 1102250ISAK00V-1131

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-01:

Nr. V-967, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12768

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 27 d. Nr. V-1131

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 10 straipsnio 6 punktu, siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-2410, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22486

 

1. Tvirtinu Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                             RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2010 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. V-1131

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2019 m.  rugpjūčio 2 d. įsakymo

Nr. V-967 redakcija)

 

 

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas, jų teikimo organizavimo ir išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Gerų GMP rezultatų rodikliai – GMP įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai.

2.2. Skatinamasis priedas už GMP paslaugas – paslaugos kainos dalis, mokama GMP įstaigai iš PSDF biudžeto lėšų už suteiktas GMP paslaugas, nustatytas Aprašo 20 punkte.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-130, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02840

 

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme ir kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

GMP PASLAUGOS

 

3. GMP paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, priskiriama:

3.1. GMP dispečerinės paslaugos;

3.2. GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos:

3.2.1. GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;

3.2.2. GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;

3.2.3. stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ (toliau – stacionarinė ASPĮ) skubiosios pagalbos skyriaus į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti tais atvejais, kai pacientas nehospitalizuojamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ (nepriklausomai nuo to, kokiu būdu pacientas pateko į ASPĮ) ir pervežimas yra būtinas dėl paciento sveikatos būklės;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-130, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02840

 

3.2.4. pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP budinčios brigados atvežtam pacientui suteikiamos būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

3.2.5. pacientų pervežimas iš stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti;

3.2.6. užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti;

3.2.7. Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių tai patvirtinančius dokumentus, pervežimas nuo ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;

3.3. pacienčių pervežimas nuo iškvietimo vietos į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo;

3.4. pacientų transportavimas (išskyrus pervežimą iš ASPĮ) dėl ūminio miokardo infarkto, esant ST segmento pakilimui, į perkutaninės koronarinės intervencijos paslaugas teikiančias ir jų teikimą organizuojančias ASPĮ (toliau – PKI centrai), numatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-244 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“, arba dėl ūminio galvos smegenų insulto į intervencinės radiologijos paslaugas teikiančius ir jų teikimą organizuojančius insulto gydymo centrus (toliau – insulto gydymo centras), numatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-40 „Dėl Ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba dėl sunkios traumos į atitinkamo lygio traumų gydymo centrus, numatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-824 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – traumų centrai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1501, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21794

 

3.5. pacientų, kuriems namuose taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija (toliau – DPV), pervežimas iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti.

4. GMP įstaigos teikia ne tik GMP paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, bet ir kitas toliau išvardytas paslaugas:

4.1. pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ, kai pacientas buvo hospitalizuotas stacionarinėje ASPĮ, į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-130, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02840

 

4.2. pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);

4.3. pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ);

4.4. pacientų pervežimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.

5. Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose numatytais atvejais paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji ASPĮ pagal sutartį su GMP įstaiga, 4.4 papunktyje numatytu atveju pacientas moka savo lėšomis.

 

III SKYRIUS

GMP PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

6. GMP įstaigos paslaugas teikia sutartyje su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) nustatytoje teritorijoje. GMP įstaigos privalo sudaryti sutartis su šalia aptarnaujamos teritorijos esančiomis GMP įstaigomis dėl GMP paslaugų teikimo (prireikus) viena kitos aptarnaujamose teritorijose.

61. GMP įstaigų, su kuriomis teritorinės ligonių kasos sudaro sutartis dėl GMP dispečerinių paslaugų teikimo, aptarnaujamos teritorijos:

Eil. Nr.

GMP  dispečerinių paslaugas teikianti įstaiga

GMP įstaigos aptarnaujama teritorija

1.

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis

 

Vilniaus apskritis:

Elektrėnų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Utenos apskritis (išskyrus Anykščių savivaldybę):

Ignalinos rajono savivaldybė

Molėtų rajono savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė

Visagino miesto savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė

2.

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

Kauno apskritis:

Birštono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė

Raseinių rajono savivaldybė

Marijampolės apskritis (išskyrus Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybes):

Šakių rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Alytaus apskritis:

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Druskininkų savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė

Varėnos rajono savivaldybė

Tauragės apskritis:

Jurbarko rajono savivaldybė

Pagėgių savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė

3.

VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis

 

Klaipėdos apskritis:

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos rajono savivaldybė

Kretingos rajono savivaldybė

Neringos savivaldybė

Palangos miesto savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybė

4.

VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

Šiaulių apskritis:

Akmenės rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

Radviliškio rajono savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė

Telšių apskritis (išskyrus Mažeikių rajono  ir Telšių rajono savivaldybes):

Plungės rajono savivaldybė

Rietavo savivaldybė

5.

VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

Panevėžio apskritis:

Biržų rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė

Pasvalio rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybė

Marijampolės apskritis (išskyrus Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybes):

Kalvarijos savivaldybė

Kazlų Rūdos savivaldybė

Marijampolės savivaldybė

Utenos apskritis (išskyrus Ignalinos rajono, Molėtų rajono, Utenos rajono, Zarasų rajono ir Visagino miesto savivaldybes):

Anykščių rajono savivaldybė

Telšių apskritis (išskyrus Plungės rajono ir Rietavo savivaldybes):

Mažeikių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybė

 

Papildyta punktu:

Nr. V-2410, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22486

Punkto pakeitimai:

Nr. V-566, 2021-03-18, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05512

 

7. Atitinkamos teritorijos GMP budinčių brigadų skaičius nustatomas pagal:

7.1. miesto gyvenamųjų vietovių (joms priskiriami miestai, kurių gyventojų skaičius viršija 3 tūkstančius) gyventojų skaičių: viena budinti GMP brigada aptarnauja 18 000 miesto gyvenamųjų vietovių gyventojų;

7.2. kaimo gyvenamųjų vietovių (joms priskiriami miesteliai, kaimai ir viensėdžiai) bei miestų, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojų skaičių: viena budinti GMP brigada aptarnauja 16 000 kaimo gyvenamųjų vietovių ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojų.

8. GMP budinti brigada gali aptarnauti iki 20 procentų didesnį arba mažesnį gyventojų skaičių, nei nustatyta Aprašo 7.1 ir 7.2 papunkčiuose. Jei GMP budinti brigada aptarnauja daugiau gyventojų, nei nustatyta minėtuose papunkčiuose, ne mažiau kaip 80 procentų iškvietimų, Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede priskirtų skubių iškvietimų tipui (I reagavimo kategorija), turi sudaryti kvietimai, pagal kuriuos GMP budinti brigada nuvyksta pas pacientą ne vėliau kaip per 25 minutes kaimo gyvenamosiose vietovėse bei miestuose, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, ir ne vėliau kaip per 15 minučių miesto gyvenamosiose vietovėse.

9. Savivaldybės teritorijoje vienu metu privalo dirbti ne mažiau kaip dvi GMP budinčios brigados. Jeigu GMP paslaugas teikianti įstaiga savivaldybės teritorijoje negali užtikrinti dviejų GMP budinčių brigadų darbo, jos steigėjas (dalininkas) GMP budinčių brigadų paslaugų teikimo funkciją turi perduoti kitai GMP paslaugas teikiančiai įstaigai. GMP budinčių brigadų paslaugas teikianti įstaiga privalo užtikrinti racionalų GMP pastočių išdėstymą kiekvienos aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

10. Organizuojamos papildomos GMP budinčios brigados:

10.1. kurortams (Palangos, Druskininkų, Birštono ir Neringos savivaldybių) aptarnauti: viena nuolatinė GMP brigada Neringai aptarnauti visus metus, po 0,5 nuolatinės GMP brigados Druskininkams ir Birštonui aptarnauti visus metus ir 3 sezoninės GMP brigados – 1 brigada Neringai ir 2 brigados Palangai aptarnauti laikotarpiu nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos (imtinai). Kurortinėms teritorijoms aptarnauti organizuojama po 0,2 papildomos nuolatinės GMP brigados, dirbančios visus metus;

10.2. pacientams transportuoti į PKI centrus, insulto gydymo centrus, traumų centrus ir Aprašo 12.3 papunktyje nurodytais atvejais kitoms GMP paslaugoms teikti VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotyje, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje, VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotyje, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje ir VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotyje gali būti organizuojamos ne daugiau kaip 4 papildomos nuolatinės pažangaus gyvybės palaikymo GMP brigados. Kiekvienai iš šių brigadų turi būti priskirti ne mažiau kaip 9 GMP įstaigos darbuotojų etatai, iš kurių ne mažiau kaip 4,5 etato turi užimti asmens sveikatos priežiūros specialistai, nurodyti Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – GMP paslaugų teikimo reikalavimai), 17.1–17.5 papunkčiuose, ir ne mažiau kaip 4,5 etato – vairuotojai ir (arba) vairuotojai paramedikai (toliau – klasterinė GMP brigada);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

Nr. V-2215, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20671

 

10.3. atsižvelgiant į padidėjusį pacientų pervežimų per parą skaičių, papildomai gali būti organizuojamas iki 1 GMP brigados darbas (kiekvienam papildomam pacientų pervežimui per parą vidutiniškai tenka 0,125 brigados):

10.3.1. savivaldybėse, kurių stacionarinėse ASPĮ neteikiamos chirurgijos ir (ar) reanimacijos bei intensyviosios terapijos paslaugos (GMP pervežimų skaičiaus pokytis nustatomas lyginant praėjusių metų ir 2009 m. atitinkamo laikotarpio pervežimų skaičių. Savivaldybėse, kurių stacionarinėse ASPĮ chirurgijos ir (ar) reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyriai buvo uždaryti iki sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo įgyvendinimo, GMP pervežimų skaičiaus pokytis nustatomas lyginant praėjusiais metais ir vienų metų laikotarpiu iki chirurgijos ir (ar) reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių uždarymo atliktų pervežimų skaičių);

10.3.2. savivaldybėse, kurių stacionarinėse ASPĮ vaikams nebeteikiamos aktyviajam gydymui priskiriamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (GMP pervežimų skaičiaus pokytis nustatomas lyginant praėjusiais metais ir 2015 m. atliktų pervežimų skaičių. Savivaldybėse, kurių stacionarinėse ASPĮ vaikų ligų skyriai buvo uždaryti iki arba po ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo įgyvendinimo, GMP pervežimų skaičiaus pokytis nustatomas lyginant praėjusiais metais ir vienų metų laikotarpiu iki vaikų skyrių uždarymo atliktų pervežimų skaičių).

101. GMP įstaigoms, kurioms pagal aptarnaujamos savivaldybės statistinį gyventojų skaičių skiriamų lėšų nepakanka užtikrinti dviejų GMP budinčių brigadų darbą, skiriamos trūkstamos lėšos dviejų GMP budinčių brigadų darbui užtikrinti. Trūkstamos lėšos apskaičiuojamos vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1022 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 91 punkte nustatyta tvarka. Dviejų GMP budinčių brigadų darbui aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje užtikrinti GMP įstaigoje turi būti ne mažiau kaip 9 asmens sveikatos priežiūros specialistų, nurodytų GMP paslaugų teikimo reikalavimų 17.1–17.5 papunkčiuose, etatai ir ne mažiau kaip 9 vairuotojų ir (arba) vairuotojų paramedikų etatai. Šio punkto nuostatos netaikomos GMP įstaigoms, kurios, vadovaudamosi Aprašo 9 punktu, yra perėmusios iš kitų įstaigų GMP budinčių brigadų paslaugų teikimo funkciją ir aptarnauja daugiau negu vienos savivaldybės gyventojus.

Papildyta punktu:

Nr. V-2215, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20671

 

IV SKYRIUS

KLASTERINIŲ GMP BRIGADŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

11. Klasterinių GMP brigadų aptarnaujamos teritorijos nustatomos ir šių brigadų darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-244 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-40 „Dėl Ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-824 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1501, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21794

 

12. Klasterinės GMP brigados teikia šias paslaugas:

12.1. transportuoja pacientą iš įvykio vietos į atitinkamą PKI, insulto gydymo centrą ar traumų centrą;

12.2. prireikus perima pacientą iš GMP brigados, teikusios paslaugas pacientui įvykio vietoje, ir transportuoja pacientą į atitinkamą PKI, insulto gydymo centrą ar traumų centrą;

12.3. teikia būtinas GMP paslaugas, jei iškvietimas priskiriamas I reagavimo kategorijai ir klasterinė GMP brigada yra arčiausiai įvykio vietos.

12.4. Neteko galios nuo 2020-02-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-130, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02840

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1501, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21794

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

13. Klasterinių GMP brigadų darbą koordinuoja GMP dispečerinės.

14. GMP dispečeris, gavęs iškvietimą ir įvertinęs informaciją bei įtaręs, kad pacientas patyrė sunkią traumą, miokardo infarktą ar insultą, aktyvuoja arčiausiai įvykio vietos esančią GMP budinčią brigadą bei klasterinę GMP brigadą.

15. Jeigu į įvykio vietą anksčiau atvyksta GMP budinti brigada ir nustato, kad nėra poreikio pacientą transportuoti į atitinkamą PKI, insultų gydymo ar traumų centrą, informuojamas GMP dispečeris, kuris atšaukia klasterinę GMP brigadą.

16. Jeigu į įvykio vietą anksčiau atvyksta GMP budinti brigada ir nustato, kad pacientą reikia transportuoti nedelsiant, GMP budinčios brigados vadovas priima sprendimą, informuoja GMP  dispečerį ir transportuoja pacientą į atitinkamą PKI, insulto gydymo centrą ar traumų centrą. Dėl paciento perdavimo klasterinei GMP brigadai sprendžia GMP budinčios brigados vadovas, bendradarbiaudamas su GMP dispečeriu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

V SKYRIUS

GMP PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA

 

17. PSDF biudžeto lėšomis apmokamos klasterinių GMP brigadų, suformuotų iš Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų etatų, kurie GMP įstaigoje įsteigti po 2019 m. rugpjūčio 2 d., teikiamos GMP paslaugos. Klasterinių GMP brigadų, už kurių ataskaitinį laikotarpį teiktas paslaugas apmokama iš PSDF biudžeto, skaičius nustatomas įvertinus 2019 m. rugpjūčio 2 d. ir ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną užimamų Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų etatų skaičių.

Papildyta punktu:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

171. Aprašo 10.2 papunktyje nurodytoms GMP įstaigoms skiriamas klasterinės funkcijos užtikrinimo organizacinis priedas už kiekvieną klasterinės GMP brigados aptarnaujamos teritorijos, nurodytos Aprašo 11 punkte, statistinį gyventoją. Tais atvejais, kai Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai GMP įstaigai negalint suteikti Aprašo 12.1 ir (ar) 12.2 papunkčiuose nurodytos paslaugos ją suteikia kito GMP paslaugų teikėjo budinti GMP brigada, kuri nuo įvykio vietos iki PKI centro, insulto gydymo centro ar traumų centro nuvažiuoja daugiau nei 50 km, už vieną Aprašo 12.1 ir (ar) 12.2 papunkčiuose nurodytą  paslaugą Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta GMP įstaiga kitam GMP paslaugų teikėjui moka 50 eurų, tam panaudodama klasterinės funkcijos užtikrinimo organizacinio priedo lėšas.

Papildyta punktu:

Nr. V-1501, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21794

Punkto pakeitimai:

Nr. V-130, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02840

 

18. PSDF biudžeto lėšomis mokama:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

18.1. už GMP dispečerinės paslaugas;

18.2. už GMP budinčių brigadų teikiamas paslaugas;

18.3. skatinamieji priedai už GMP paslaugas;

18.4. už gerus GMP rezultatus;

18.5. klasterinės funkcijos užtikrinimo organizacinis priedas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1501, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21794

 

181. GMP įstaigoms už Aprašo 18.1, 18.2 ir 18.5 papunkčiuose nurodytas GMP paslaugas mokama pagal aptarnaujamos savivaldybės statistinį gyventojų skaičių, kurį nustatant suimtieji ir nuteistieji, atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, priskiriami savivaldybės, kurioje yra jų suėmimo ar bausmės atlikimo vieta, gyventojams, tokiu būdu mažinant tos savivaldybės, kurioje yra šių asmenų deklaruota gyvenamoji vieta, gyventojų skaičių, o užsieniečiai, neteisėtai kirtę Lietuvos Respublikos valstybės sieną, priskiriami savivaldybės, kurioje jie yra apgyvendinti, gyventojams (toliau – statistinis gyventojas). Nustatant GMP įstaigoms mokamą sumą naudojami:

181.1. einamųjų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d. duomenys apie suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, skaičių pagal suėmimo ar bausmės atlikimo vietos savivaldybes, kuriuos Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iki einamųjų metų sausio 5 d. ir liepos 5 d. pateikia Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ir Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys apie šių asmenų, kurie privalomuoju sveikatos draudimu yra apdrausti valstybės lėšomis, sausio 1 d. ir liepos 1 d. deklaruotą gyvenamąją vietą;

181.2. kiekvieno mėnesio 5 d. Lietuvos statistikos departamento Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos Duomenų valdymo platformos posistemio duomenys apie savivaldybėse praėjusį kalendorinį mėnesį apgyvendintų užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vidutinį skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2215, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20671

 

19. GMP paslaugų bazinių kainų sąrašas:

Eil. Nr.

Paslauga

Bazinė kaina (balais)

1

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

1,57

2

Vienam miesto gyvenamosios vietovės gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

17,04

3

Vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

18,97

4

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam miesto gyvenamųjų vietovių gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga

17,82

5

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga

19,74

 

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

191. Nustatant PSDF biudžeto lėšų, kuriomis mokamas klasterinės funkcijos užtikrinimo organizacinis priedas Aprašo 10.2 papunktyje nurodytoms GMP įstaigoms, metinę sumą, laikoma, kad vienam statistiniam klasterinės GMP brigados aptarnaujamos teritorijos gyventojui tenka 0,04 balo.

TAR pastaba: pakeitimas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Papildyta punktu:

Nr. V-1501, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21794

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1012, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09064

 

20. GMP paslaugų, už kurias mokamas skatinamasis priedas, sąrašas:

Eil. Nr.

Paslauga

Bazinė kaina (balais)

1

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km, bazinė kaina

25,00

2

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km, bazinė kaina

50,00

3

Paciento, kuriam namuose taikoma DPV, pervežimo iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km, bazinė kaina

25,00

4

Paciento, kuriam namuose taikoma DPV, pervežimo iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km, bazinė kaina

50,00

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

VI SKYRIUS

GERŲ GMP REZULTATŲ RODIKLIAI IR JŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

21. Gerų GMP rezultatų rodikliai:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

21.1. GMP operatyvumo rodiklis;

21.2. GMP intensyvumo rodiklis.

22. Kiekvienos GMP įstaigos gerų darbo rezultatų rodiklių reikšmė nustatoma kartą per pusmetį:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

22.1. GMP operatyvumo rodiklio reikšmė nustatoma atsižvelgiant į laiką nuo skubaus GMP kvietimo (skambučio priėmimo GMP dispečerinėje) iki pagalbos teikimo pradžios;

22.2. GMP intensyvumo rodiklio reikšmė nustatoma atsižvelgiant į įvykdytų skubių kvietimų skaičių, tenkantį 1000 aptarnaujamos teritorijos statistinių gyventojų pagal Lietuvos statistikos departamento vėliausiai paskelbtus aktualius  sausio 1 dienos duomenis.

23. Gerų GMP rezultatų rodiklių reikšmės nustatomos taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

23.1. rodiklio, nurodyto Aprašo 20.1 papunktyje, reikšmė nustatoma atsižvelgiant į per metus įvykdytų skubių kvietimų, pagal kuriuos GMP brigada pas pacientą nuvyksta ne vėliau kaip per 25 minutes kaimo gyvenamosiose vietovėse ir miestuose, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, ir ne vėliau kaip per 15 minučių miesto gyvenamosiose vietovėse, dalį, lyginant su visais GMP įstaigos įvykdytais skubiais kvietimais. Jei ši dalis sudaro:

23.1.1. daugiau kaip 95 proc., rodiklio reikšmė – 4 sąlyginiai vienetai;

23.1.2. nuo 95 iki 90 proc., rodiklio reikšmė – 3 sąlyginiai vienetai;

23.1.3. nuo 90 iki 85 proc., rodiklio reikšmė – 2 sąlyginiai vienetai;

23.1.4. nuo 85 iki 80 proc., rodiklio reikšmė – 1 sąlyginis vienetas;

23.1.5. 80 proc. ir mažiau, rodiklio reikšmė – 0 sąlyginių vienetų;

23.2. rodiklio, nurodyto Aprašo 20.2 papunktyje, reikšmė nustatoma atsižvelgiant į per metus įvykdytų skubių kvietimų skaičių, tenkantį 1000 aptarnaujamos teritorijos statistinių gyventojų pagal Lietuvos statistikos departamento vėliausiai paskelbtus aktualius sausio 1 dienos duomenis. Jei šis skaičius yra:

23.2.1. 200 ir daugiau, rodiklio reikšmė – 4 sąlyginiai vienetai;

23.2.2. nuo 180 iki 200, rodiklio reikšmė – 3 sąlyginiai vienetai;

23.2.3. nuo 155 iki 180, rodiklio reikšmė – 2 sąlyginiai vienetai;

23.2.4. nuo 130 iki 155, rodiklio reikšmė – 1 sąlyginis vienetas;

23.2.5. mažiau nei 130, rodiklio reikšmė – 0 sąlyginių vienetų.

24. Už gerus GMP rezultatus mokama lėšų suma nustatoma:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

24.1. atsižvelgiant į Aprašo 20.1 papunktyje nurodyto rodiklio reikšmę: kiekvienai GMP įstaigai tenkanti sąlyginių vienetų suma nustatoma jos pasiektą GMP operatyvumo rodiklio reikšmę sąlyginiais vienetais dauginant iš jos įvykdytų skubių kvietimų skaičiaus. Vieno sąlyginio vieneto vertė eurais nustatoma bendrą lėšų sumą, skiriamą atsižvelgiant į operatyvumo rodiklį, dalijant iš visoms GMP įstaigoms tenkančios bendros sąlyginių vienetų sumos. Kiekvienai GMP įstaigai tenkanti lėšų suma, atsižvelgiant į operatyvumo rodiklį, nustatoma vieno sąlyginio vieneto vertę eurais dauginant iš GMP įstaigos surinktos sąlyginių vienetų sumos;

24.2. atsižvelgiant į Aprašo 20.2 papunktyje nurodyto rodiklio reikšmę: kiekvienai GMP įstaigai tenkanti sąlyginių vienetų suma nustatoma jos pasiektą GMP intensyvumo rodiklio reikšmę sąlyginiais vienetais dauginant iš jos įvykdytų skubių kvietimų skaičiaus. Vieno sąlyginio vieneto vertė eurais nustatoma bendrą lėšų sumą, skiriamą atsižvelgiant į GMP intensyvumo rodiklį, dalijant iš visoms GMP įstaigoms tenkančios bendros sąlyginių vienetų sumos. Kiekvienai GMP įstaigai tenkanti lėšų suma, atsižvelgiant į GMP intensyvumo rodiklį, nustatoma vieno sąlyginio vieneto vertę eurais dauginant iš GMP įstaigos surinktos sąlyginių vienetų sumos.

25. Nustatant PSDF biudžeto lėšų, kuriomis papildomai mokama už gerus GMP rezultatus, metinę sumą, vienam statistiniam gyventojui tenka 0,78 balo.

TAR pastaba: pakeitimas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1012, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09064

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

26. GMP įstaigų gerų darbo rezultatų rodiklių reikšmės skaičiuojamos pagal GMP įstaigų, sudariusių sutartis su TLK dėl GMP dispečerinės paslaugų teikimo, kvietimų duomenis, automatiniu būdu perduodamus privalomojo sveikatos draudimo informacinei sistemai „Sveidra“.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-369, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-04, i. k. 2018-05188

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-740, 2011-07-29, Žin., 2011, Nr. 100-4723 (2011-08-06), i. k. 1112250ISAK000V-740

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1124, 2011-12-27, Žin., 2011, Nr. 161-7659 (2011-12-29), i. k. 1112250ISAK00V-1124

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-638, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 76-3961 (2012-06-30), i. k. 1122250ISAK000V-638

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-659, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 77-3996 (2012-07-01), i. k. 1122250ISAK000V-659

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-681, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 82-4307 (2012-07-13), i. k. 1122250ISAK000V-681

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1010, 2012-11-09, Žin., 2012, Nr. 132-6741 (2012-11-15), i. k. 1122250ISAK00V-1010

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1066, 2012-11-23, Žin., 2012, Nr. 139-7134 (2012-12-01), i. k. 1122250ISAK00V-1066

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-214, 2013-03-01, Žin., 2013, Nr. 25-1238 (2013-03-08), i. k. 1132250ISAK000V-214

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1023, 2013-10-31, Žin., 2013, Nr. 118-5950 (2013-11-16), i. k. 1132250ISAK00V-1023

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-263, 2014-02-20, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02022

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-359, 2014-03-17, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03232

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-870, 2014-08-14, paskelbta TAR 2014-08-14, i. k. 2014-11056

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1015, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13860

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1555, 2015-12-30, paskelbta TAR 2016-01-05, i. k. 2016-00052

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-467, 2016-04-08, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08643

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-770, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17270

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-858, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17966

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 ,,Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1095, 2016-09-20, paskelbta TAR 2016-09-21, i. k. 2016-23844

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-203, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03075

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 ,,Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-727, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10211

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-46, 2018-01-16, paskelbta TAR 2018-01-16, i. k. 2018-00664

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-369, 2018-04-03, paskelbta TAR 2018-04-04, i. k. 2018-05188

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-453, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06367

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-618, 2018-05-28, paskelbta TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08740

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-369 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-680, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09657

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-882, 2018-08-03, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13209

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-869, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11941

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-967, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12768

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1259, 2019-11-06, paskelbta TAR 2019-11-07, i. k. 2019-17828

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1501, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21794

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-130, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02840

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1012, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09064

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2410, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22486

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-566, 2021-03-18, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05512

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1815, 2021-08-06, paskelbta TAR 2021-08-06, i. k. 2021-17146

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2215, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20671

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo