Nutarimas skelbtas: Žin., 2010, Nr. 149-7646

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PAVADINIMO PAKEITIMO, LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PAVEDIMO KULTŪROS MINISTERIJAI

 

2010 m. gruodžio 15 d. Nr. 1786

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2010, Nr. 71-3541) 22 straipsnio 8 ir 9 punktais ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 5 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavadinimą ir vadinti jį Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

2. Patvirtinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti Kultūros ministerijai įgyvendinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą).

4. Įgalioti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinį direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti šiuo nutarimu patvirtintus nuostatus Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 8 d. nutarimą Nr. 197 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-590);

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimą Nr. 1755 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 109-4827);

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 21 d. nutarimą Nr. 59 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-368).

6. Šis nutarimas, išskyrus 4 punktą, įsigalioja 2011 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                            Arūnas Gelūnas

 

 


 

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. gruodžio 15
d. nutarimu Nr. 1786

 

 

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje, šią politiką įgyvendinanti ir padedanti Lietuvos vyriausiajam archyvarui įgyvendinti archyvų ir dokumentų srities valstybinį administravimą.

2. Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija.

4. Kultūros ministerija, įgyvendindama Tarnybos savininko teises ir pareigas, sprendžia įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tarnybos buveinės adresas – Mindaugo g. 8, Vilnius, Lietuvos Respublika. Sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.

6. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

7. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (www.archyvai.lt), leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, o teisės aktų nustatytais atvejais ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Šie nuostatai keičiami Vyriausybės nutarimu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Pagrindiniai Tarnybos veiklos tikslai – padėti Lietuvos vyriausiajam archyvarui:

9.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir ją įgyvendinti;

9.2. įgyvendinti archyvų ir dokumentų srities valstybinį administravimą.

10. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

10.1. užtikrina Europos Sąjungos dokumentų valdymo ir naudojimo srities teisės aktų vykdymą Lietuvoje;

10.2. teikia derinimo išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su archyvų ir dokumentų valdymo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;

10.3. formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;

10.4. sprendžia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams klausimus;

10.5. organizuoja ir koordinuoja valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninio turinio kūrimą, duomenų kaupimą ir tvarkymą, informacijos apie saugomus dokumentus sklaidą;

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda licencijas juridiniams ir fiziniams asmenims teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas;

10.7. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos;

10.8. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;

10.9. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

10.10. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

10.11. pagal kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus, įgyvendina tarptautinius projektus;

10.12. teisės aktų nustatyta tvarka rengia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių vidaus administravimo dokumentų, nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų veiklos dokumentų, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai, saugojimo terminų rodykles, kartu su centriniais valstybinio administravimo subjektais rengia jiems priskirtoje srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodykles;

10.13. teisės aktų nustatyta tvarka rengia teisės aktų projektus (išskyrus įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimų projektus) ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus susijusius su dokumentų ir archyvų valdymo valstybiniu administravimu;

10.14. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus;

10.15. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims Tarnybos kompetencijos klausimais;

10.16. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas;

10.17. vykdo kitus Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus.

 

III. TARNYBOS TEISĖS

 

11. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų gauti informaciją, susijusią su nurodytų veiklos tikslų įgyvendinimu ir pavestų funkcijų atlikimu;

11.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, valstybės įmonių atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktų projektams (išskyrus įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimų projektus) rengti;

11.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

11.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.

12. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais strateginiais veiklos planais, kuriuos tvirtina kultūros ministras, ir metiniais veiklos planais, kuriuos tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras, suderinęs su kultūros ministru. Tarnybos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje. Strateginio ir metinio veiklos planų vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

14. Tarnybai vadovauja Lietuvos vyriausiasis archyvaras – valstybės pareigūnas. Jį kultūros ministro teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka 4 metams skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė. Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali eiti šias pareigas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.

Lietuvos vyriausiasis archyvaras yra atsakingas ir atskaitingas Vyriausybei ir kultūros ministrui.

 

15. Lietuvos vyriausiasis archyvaras:

15.1. dalyvauja formuojant valstybės politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir ją įgyvendina;

15.2. Vyriausybės arba kultūros ministro pavedimu dalyvauja formuojant Europos Sąjungos politiką dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje;

15.3. koordinuoja kino paveldo kaupimą, saugojimą ir naudojimą;

15.4. sprendžia savo kompetencijos srities klausimus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybai nustatytų funkcijų atlikimą ir yra atsakingas už nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą;

15.5. pagal kompetenciją užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

15.6. užtikrina Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir kultūros ministro pavedimų vykdymą;

15.7. priima įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;

15.8. tvirtina arba paveda tvirtinti valstybės archyvo vadovui valstybės archyvų metinius veiklos planus;

15.9. Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už Tarnybos veiklą, Vyriausybės ar kultūros ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

15.10. Vyriausybės pavedimu tvirtina Tarnybos administracijos struktūrą;

15.11. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų ir Tarnybai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus; yra Tarnybai ir valstybės archyvams skirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojas;

15.12. tvirtina Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, valstybės archyvų vadovų pareigybių aprašymus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

15.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, valstybės archyvų vadovus; juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

15.14. tvirtina valstybės archyvų administracijų struktūras ir kiekvienam valstybės archyvui nustato konkretų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičių, neviršydamas Vyriausybės patvirtinto bendro didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus Tarnybai pavaldžiose įstaigose;

15.15. koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos administracijos padalinių ir valstybės archyvų veiklą, nustato jiems uždavinius, duoda pavedimus;

15.16. vertina valstybės archyvų ataskaitas, prireikus teikia jiems metodinius nurodymus;

15.17. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

15.18. užtikrina, kad Tarnybos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

15.19. priima sprendimus dėl dokumentų nuolatinio saugojimo ar įgalioja šiuos sprendimus priimti valstybės archyvus;

15.20. priskiria kiekvienam valstybės archyvui administruoti Nacionalinio dokumentų fondo dalį;

15.21. kontroliuoja, kaip administruojamas Nacionalinis dokumentų fondas;

15.22. atstovauja Tarnybai arba suteikia įgaliojimus Tarnybos valstybės tarnautojams ar darbuotojams jai atstovauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

15.23. atlieka kitas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų jam pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 729, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3666 (2012-06-26)

 

16. Laikinai nesant Lietuvos vyriausiojo archyvaro, jo funkcijas atlieka jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

17. Tarnybos vidaus tvarką ir administracijos padalinių veiklą reglamentuoja Tarnybos darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai. Juos tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

18. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

19. Tarnybos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka, finansų kontrolę atlieka Lietuvos vyriausiojo archyvaro paskirti Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

20. Tarnybos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Lietuvos vyriausiasis archyvaras arba jo paskirti valstybės tarnautojai.

21. Tarnybos vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

22. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 729, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3666 (2012-06-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1786 "DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PAVADINIMO PAKEITIMO, LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PAVEDIMO KULTŪROS MINISTERIJAI" PAKEITIMO

Šis nutarimas įsigalioja 2012-07-01.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2012-06-26)

                  aubodi@lrs.lt