Suvestinė redakcija nuo 2022-04-02

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 142-7286, i. k. 1101100NUTA00001702

 

Nauja redakcija nuo 2013-07-01:

Nr. 82, 2013-01-29, Žin. 2013, Nr. 13-619 (2013-02-02) ; Žin. 2013, Nr. 18-0 (2013-02-16), i. k. 1131100NUTA00000082

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PASLAUGŲ IR GAMINIŲ KONTAKTINIO CENTRO VEIKLOS IR BENDRADARBIAVIMO SU LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPETENTINGOMIS INSTITUCIJOMIS TVARKOS APRAŠO IR STATYBOS SRITIES GAMINIŲ KONTAKTINIO CENTRO BENDRADARBIAVIMO SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, PAGAL VYRIAUSYBĖS PRISKIRTĄ KOMPETENCIJĄ NUSTATANČIOMIS ESMINIUS STATINIŲ REIKALAVIMUS IR STATINIŲ TECHNINIUS PARAMETRUS PAGAL STATINIŲ AR STATYBOS PRODUKTŲ CHARAKTERISTIKŲ LYGIUS IR KLASES, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 1 d. Nr. 1702

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi ir 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir 11 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 63 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 412, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10657

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

 

1. Patvirtinti Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti Statybos srities gaminių kontaktinio centro bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, pagal Vyriausybės priskirtą kompetenciją nustatančiomis esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, tvarkos aprašą (pridedama).

3. Įgalioti viešąją įstaigą Inovacijų agentūrą atlikti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

3.1. Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nustatytas kontaktinio centro funkcijas;

3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyto Statybos srities gaminių kontaktinio centro funkcijas Lietuvos Respublikoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

 

3.3. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 63 straipsnyje nustatytas kontaktinio centro funkcijas.

Papildyta punktu:

Nr. 412, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10657

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI ŪKIO MINISTRĄ                                                  INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1702

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 82

redakcija)

 

PASLAUGŲ IR GAMINIŲ KONTAKTINIO CENTRO VEIKLOS IR BENDRADARBIAVIMO SU LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPETENTINGOMIS INSTITUCIJOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro (toliau – Kontaktinis centras) ir Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų informacijos pateikimo Kontaktiniam centrui, teikėjams ir gavėjams, Kontaktinio centro teikiamos informacijos, procedūrų ir formalumų, susijusių su teisės teikti paslaugas įgijimu arba paslaugų teikimo veiklos vykdymu, atlikimo elektroninėmis priemonėmis per atstumą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Dokumentai – prašymai ir informacija, būtini leidimams gauti arba ūkinei veiklai nutraukti, taip pat deklaracijos, pranešimai ar Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms teikiami prašymai įrašyti į registrą, sąrašą, duomenų bazę arba įsiregistruoti profesinėje organizacijoje.

Kontaktinio centro portalas – informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis sukurta Kontaktinio centro interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija ūkio subjektams.

Kontaktinio centro pranešimų sistema (toliau – Sistema) – informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis sukurta sistema, skirta teikėjams ir gavėjams bendrauti su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis, kai reikia pateikti dokumentus ir gauti Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų atsakymus apie priimtus sprendimus, išduotus leidimus ar kitokius dokumentus.

Pranešimų dėžutė – prieigos prie Sistemos priemonė.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901) ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

 

II. TEIKĖJŲ IR GAVĖJŲ INFORMAVIMAS

 

3. Dėl Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (toliau – Paslaugų įstatymas) 19 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pateikimo teikėjai ir gavėjai turi teisę kreiptis į Kontaktinį centrą arba tiesiogiai į Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją.

4. Kontaktinis centras informaciją teikėjams ir gavėjams teikia:

4.1. Kontaktinio centro portale;

4.2. žodžiu, raštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

5. Kontaktinis centras į prašymą pateikti informaciją (toliau – prašymas) atsako per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

6. Jeigu prašymas klaidingas, Kontaktinis centras apie tai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo informuoja teikėją arba gavėją.

7. Jeigu prašymas pateiktas ne pagal kompetenciją arba prašomą informaciją gali pateikti tik Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, Kontaktinis centras nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, persiunčia jį Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, įgaliotai teikti prašomą informaciją, apie tai informuoja teikėją arba gavėją ir paaiškina prašymo persiuntimo priežastis.

8. Kontaktinis centras esant galimybei Kontaktinio centro portale skelbia, taip pat teikėjams ir gavėjams teikia informaciją ne tik valstybine, bet ir anglų kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

 

III. PROCEDŪRŲ IR FORMALUMŲ ATLIKIMAS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS

 

9. Kontaktinis centras užtikrina galimybę teikėjams ir gavėjams elektroninėmis priemonėmis per atstumą atlikti Paslaugų įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodytas su teisės teikti paslaugas įgijimu ir paslaugų teikimo veiklos vykdymu susijusias procedūras ir formalumus (toliau – procedūros ir formalumai).

10. Procedūros ir formalumai atliekami naudojantis Sistema, kurios naudojimo instrukcijos pateikiamos Kontaktinio centro portale.

11. Teikėjas arba gavėjas Sistemoje susikuria pranešimų dėžutę, per kurią turi teisę pateikti dokumentus Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai.

12. Teikėjas arba gavėjas gali pateikti dokumentus per pranešimų dėžutę tik identifikavęs savo asmenį per Kontaktinio centro portalą. Jeigu teikėjas arba gavėjas yra juridinis asmuo, jo vardu dokumentus per pranešimų dėžutę pateikia įgaliotas fizinis asmuo.

13. Per pranešimų dėžutę pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, teisinę galią turinčiu nekvalifikuotu elektroniniu parašu, jeigu tokio elektroninio parašo naudotojai dėl to iš anksto susitaria raštu ir jeigu yra galimybė  šį susitarimą išsaugoti patvariojoje laikmenoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

 

14. Teikėjas arba gavėjas iš pranešimų dėžutėje nurodyto Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų sąrašo turi pats pasirinkti Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją, kuriai nori pateikti dokumentus. Jeigu teikėjas arba gavėjas negali identifikuoti Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, prašymas identifikuoti kompetentingą instituciją gali būti pateiktas Kontaktiniam centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

 

15. Teikėjas arba gavėjas per pranešimų dėžutę gali stebėti Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pateiktų dokumentų priėmimo laiką.

16. Teikėjų ir gavėjų Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pateikti dokumentai laikomi gautais Lietuvos Respublikos kompetentingoje institucijoje nuo jų gavimo į šios institucijos pranešimų dėžutę dienos. Apie teikėjų arba gavėjų pateiktus į Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos pranešimų dėžutę dokumentus Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija per informacines technologijas informuojama nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną – jai išsiunčiamas informacinis pranešimas šios institucijos nurodytu elektroninio pašto adresu.

17. Kiekviena Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija savo pranešimų dėžutės nustatymuose turi nurodyti tikslų institucijos elektroninio pašto adresą, į kurį būtų perduodami Aprašo 16 punkte nurodyti informaciniai pranešimai, taip pat užtikrinti šio elektroninio pašto adreso nepertraukiamą veikimą.

18. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija nagrinėja teikėjų ir gavėjų į jos pranešimų dėžutę pateiktus dokumentus ir pateikia atsakymus apie priimtus sprendimus, išduotus leidimus ar kitus dokumentus Paslaugų įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

19. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija į jos pranešimų dėžutę teikėjų arba gavėjų pateiktus dokumentus, taip pat teikėjams arba gavėjams per pranešimų dėžutę pateiktus atsakymus turi tvarkyti, į apskaitą įtraukti ir saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

20. Jeigu teikėjų arba gavėjų dokumentai pateikti į Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos pranešimų dėžutę, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija atsakymą teikėjui arba gavėjui pateikia į prašymą pateikusio teikėjo arba gavėjo pranešimų dėžutę arba tiesiogiai raštu, jeigu teikėjas arba gavėjas pageidavo rašytinio atsakymo.

21. Kontaktinis centras neatsako už teikėjų ir gavėjų Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms, taip pat Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų teikėjams ir gavėjams per pranešimų dėžutę pateikiamų dokumentų turinį ir duomenų tikrumą.

22. Kontaktinis centras užtikrina Sistemos nepertraukiamą veikimą, teikia techninę pagalbą, kurios reikia Sistemoje sukurtoms pranešimų dėžutėms prižiūrėti.

23. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, naudodamosi Sistema, turi laikytis šių reikalavimų:

23.1. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos joms sukurtomis pranešimų dėžutėmis naudojasi atlikdamos pranešimų peržiūrą ir tvarkydamos dokumentus, atsakydamos teikėjams ir gavėjams apie priimtus sprendimus, išduotus leidimus ar kitus dokumentus.

23.2. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos prie Sistemos prijungiamos Sistemoje sukuriant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos pranešimų dėžutę.

23.3. Prie Sistemos prisijungiančios Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos pasirašo su viešąja įstaiga Inovacijų agentūra bendradarbiavimo sutartį ir prisijungimo prie Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos pranešimų dėžutės duomenų perdavimo ir priėmimo aktą. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija prisijungia prie jai sukurtos pranešimų dėžutės ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prisijungimo duomenų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, vadovaudamasi naudotojo instrukcija, kuri pateikiama Kontaktinio centro portale.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

 

23.4. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos turi teisę prireikus kurti atskiras pranešimų dėžutes savo padaliniams arba kitoms institucijoms, kurioms perduotos visos Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijos, susijusios su leidimų išdavimu, arba jų dalis, taip pat suteikti teisę naudotis pranešimų dėžute keliems asmenims.

23.5. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos pranešimų dėžutes administruoja šios institucijos paskirtas asmuo (administratorius), kuriam Kontaktinis centras suteikia dalį pranešimų dėžučių administravimo teisių.

 

IV. KONTAKTINIO CENTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS

 

24. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos, siekdamos užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su Kontaktiniu centru, paskiria kontaktinį asmenį ar asmenis, atsakingus už:

24.1. Aprašo 25 punkte nurodytos informacijos pateikimą Kontaktiniam centrui nustatytais terminais;

24.2. bendradarbiavimą su Kontaktiniu centru sprendžiant klausimus, susijusius su Sistemos ir pranešimų dėžučių administravimu ir naudojimu pagal Aprašo 23 punkte nustatytus reikalavimus.

25. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos per Kontaktinio centro pranešimų dėžutę Kontaktiniam centrui teikia informaciją:

25.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos kontaktinių duomenų ar nuorodos į interneto svetainę pasikeitimo;

25.2. iš karto po teisės akto, priskirtino Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos kompetencijai, priėmimo.

26. Kontaktinis centras, iš Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų gavęs reikiamą informaciją, nedelsdamas (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) atnaujina Kontaktinio centro portalo duomenis.

27. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos turi teisę siūlyti Kontaktiniam centrui papildyti Kontaktinio centro portalą nauja informacija, kuri būtų aktuali teikėjams arba gavėjams.

28. Kiekviena Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija informaciją Kontaktiniam centrui pateikia vadovaudamasi vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintu viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

 

29. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos atsako už jų pateiktos ir Kontaktinio centro portale skelbiamos informacijos aktualumą ir teisingumą.

30. Kontaktinis centras atlieka Kontaktinio centro portale esančios informacijos stebėseną ir prireikus Lietuvos Respublikos kompetentingas institucijas informuoja apie nustatytus informacijos netikslumus.

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 82, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 13-619 (2013-02-02); Žin., 2013, Nr. 18-0 (2013-02-16), i. k. 1131100NUTA00000082

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1702

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 82

redakcija)

 

STATYBOS SRITIES GAMINIŲ KONTAKTINIO CENTRO BENDRADARBIAVIMO SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PRISKIRTĄ KOMPETENCIJĄ NUSTATANČIOMIS ESMINIUS STATINIŲ REIKALAVIMUS IR STATINIŲ TECHNINIUS PARAMETRUS PAGAL STATINIŲ AR STATYBOS PRODUKTŲ CHARAKTERISTIKŲ LYGIUS IR KLASES, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos srities gaminių kontaktinio centro bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės priskirtą kompetenciją nustatančiomis esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato statybos srities gaminių kontaktinio centro (toliau – Kontaktinis centras) funkcijas atliekančio viešojo juridinio asmens, informuojančio ekonominės veiklos vykdytojus, kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingas institucijas, bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės priskirtą kompetenciją nustatančiomis esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases (toliau – Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančios institucijos), tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011).

 

II. KONTAKTINIO CENTRO IR ESMINIUS STATINIŲ REIKALAVIMUS IR STATINIŲ TECHNINIUS PARAMETRUS NUSTATANČIŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS

 

3. Kontaktinis centras turi teisę žodžiu, raštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais kreiptis į Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančias institucijas su prašymu pateikti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 10 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją. Šios informacijos pateikimo būdą (žodžiu, raštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais) prašyme nurodo Kontaktinis centras, atsižvelgdamas į tai, kokiu būdu jos paprašė ekonominės veiklos vykdytojas ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, ir protingumo, ekonominio pagrįstumo ir efektyvumo kriterijus. Pirmenybė teikiama informacijos pateikimui elektroninėmis priemonėmis.

4. Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančios institucijos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 10 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją Kontaktiniam centrui pateikia per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo.

5. Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančios institucijos paskiria už Reglamento (ES) Nr. 305/2011 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos informacijos teikimą Kontaktiniam centrui nustatytais terminais atsakingą ir jį pavaduojantį asmenis (kai atsakingi asmenys laikinai dėl tam tikrų aplinkybių negali atlikti informacijos teikimo Kontaktiniam centrui funkcijos) ir praneša Kontaktiniam centrui apie tokių asmenų paskyrimą.

6. Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančios institucijos turi teisę raštu ar elektroninėmis priemonėmis siūlyti Kontaktiniam centrui papildyti Kontaktinio centro interneto svetainę nauja informacija, aktualia ekonominės veiklos vykdytojams ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Kontaktinis centras per 10 darbo dienų nuo Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančių institucijų pasiūlymų gavimo papildo Kontaktinio centro interneto svetainę siūloma nauja informacija.

7. Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančios institucijos atsako už jų pateiktos informacijos teisingumą. Kontaktinis centras atsako už tinkamą šios informacijos paskelbimą Kontaktinio centro interneto svetainėje.

8. Kontaktinis centras atlieka Kontaktinio centro interneto svetainėje esančios informacijos stebėseną ir prireikus raštu ar elektroninėmis priemonėmis praneša Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančioms institucijoms apie nustatytus informacijos netikslumus. Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančios institucijos per 10 darbo dienų nuo Kontaktinio centro pranešimo apie nustatytus informacijos netikslumus gavimo pateikia Kontaktiniam centrui patikslintą informaciją.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 82, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 13-619 (2013-02-02); Žin., 2013, Nr. 18-0 (2013-02-16), i. k. 1131100NUTA00000082

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 82, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 13-619 (2013-02-02); Žin., 2013, Nr. 18-0 (2013-02-16), i. k. 1131100NUTA00000082

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1702 "Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 412, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10657

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo ir Statybos srities gaminių kontaktinio centro bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, pagal Vyriausybės priskirtą kompetenciją nustatančiomis esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 314, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06742

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo ir Statybos srities gaminių kontaktinio centro bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, pagal Vyriausybės priskirtą kompetenciją nustatančiomis esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo