Suvestinė redakcija nuo 2022-03-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 42-1039, i. k. 0972250ISAK00000221

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-01:

Nr. V-1303, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11201

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ, NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ LAIKYTI AR LEIDIMĄ NEŠIOTIS GINKLUS, MEDICININIO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO BEI LIGŲ IR FIZINIŲ TRŪKUMŲ, DĖL KURIŲ ASMUO NEGALI ĮSIGYTI AR TURĖTI GINKLO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

1997 m. balandžio 24 d. Nr. 221
Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 ir 3 dalis:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašą;

1.2. Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                         JUOZAS GALDIKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr.  V-1303

redakcija)

 

FIZINIŲ ASMENŲ, NORINČIŲ GAUTI LEIDIMĄ laikyti ar leidimą nešiotis GINKLUS, MEDICININIO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato fizinių asmenų, norinčių įsigyti ir turėti ginklus, išankstinių, periodinių ir neeilinių privalomų profilaktinių sveikatos patikrinimų reikalavimus ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos priežiūrą, vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS PATIKRINIMO REIKALAVIMai ir TVARKA

 

3. Fiziniai asmenys, norintys įsigyti ir turėti ginklus  (toliau – pacientai), privalo tikrintis sveikatą prieš įgydami teisę įsigyti ir turėti ginklus ir vėliau – periodiškai.

4. Paciento sveikatos patikrinimas (toliau – sveikatos tikrinimas) atliekamas įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – ASPĮ).

5. Pacientas gydytojui psichiatrui prieš konsultaciją pateikia darbovietės, seniūnijos ar kitos institucijos charakteristiką, nurodytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakyme Nr. 751 „Dėl Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“, užpildo ir pasirašo Asmens, norinčio įsigyti ir turėti ginklus, sveikatos tikrinimo klausimyną (priedas), kuris pridedamas prie gydytojo psichiatro pildomos jo Ambulatorinės asmens sveikatos istorijos, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014  m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a).

6. Pacientas, norintis tikrintis sveikatą ASPĮ, kurioje yra prisirašęs, pateikia:

6.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

6.2. neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – policijos, darbdavio ar jo įgalioto asmens siuntimą;

6.3. gydytojo psichiatro, dirbančio paciento pasirinktoje ASPĮ, teikiančioje pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (psichikos sveikatos centre, prie kurio asmuo yra prisirašęs arba kuriam, kaip sudariusiam sutartį su asmens pasirinkta pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia ASPĮ dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, asmuo yra priskirtas) (toliau – PSC), išduotą formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014  m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 027/a), kurioje įrašyta, kad pacientui pastarųjų 10 metų laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra teiktos arba kad pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, kada ir kokios, bei pateikta išvada dėl paciento psichikos sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ir turėti ginklus.

7. Pacientas, norintis tikrintis sveikatą ASPĮ, prie kurios nėra prisirašęs, pateikia:

7.1. dokumentus, nurodytus 6.1 ir 6.2 papunkčiuose;

7.2. formą Nr. 027/a, išduotą šeimos arba vidaus ligų gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas, prie kurio pacientas yra prisirašęs, kurioje įrašyta, kada ir kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos teiktos pacientui;

7.3. gydytojo psichiatro, dirbančio PSC, išduotą formą Nr. 027/a, kurioje įrašyta, kad pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugos pastarųjų 10 metų laikotarpiu nėra teiktos arba kad pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, kada ir kokios.

8. Sveikatos tikrinimus atlieka:

8.1. gydytojas psichiatras (jei reikia, psichiatro nurodymu psichologas atlieka psichologinius tyrimus);

8.2. šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai (šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas) arba darbo medicinos gydytojas;

8.3. jei sveikatą tikrina vidaus ligų gydytojas ar darbo medicinos gydytojas, papildomai tikrina:

8.3.1. gydytojas neurologas;

8.3.2. gydytojas oftalmologas;

8.3.3. gydytojas otorinolaringologas;

8.3.4. gydytojas chirurgas.

9. Gydytojas siunčia pacientą kitų gydytojų specialistų konsultacijos, įtaręs ligas ar fizinius trūkumus, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąraše (toliau – Sąrašas). Gydytojai, konsultavę pacientą, į formą Nr. 027/a įrašo atsakymą dėl sveikatos būklės tinkamumo įsigyti ir turėti ginklus.

10. Sveikatą tikrinantys gydytojai, vadovaudamiesi savo profesinės kvalifikacijos gydytojo Lietuvos medicinos norma, Aprašu, Sąrašu, paskiria pacientui tyrimus, nustato jų dažnumą ir atsako už sveikatos tikrinimo kokybę.

11. Kiekvienas sveikatą tikrinantis gydytojas, vadovaudamasis Sąrašu, tikrinimo metu nustatęs, kad pacientas negali įsigyti ir turėti ginklų, tikrinimo netęsia, o tikrinimo duomenis ir išvadas įrašo į formą Nr. 025/a ir (ar) į formą Nr. 027/a.

12. Gydytojas psichiatras privalo patikrinti, ar pacientas 10 metų laikotarpiu nesilankė ir nebuvo sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sveikatos problemų. Į formą Nr. 025/a ir (ar) į formą Nr. 027/a gydytojas psichiatras turi įrašyti paciento pateiktą informaciją, ar per pastaruosius 10 metų pacientas anonimiškai ir privačiai nesigydė pas gydytoją psichiatrą ar vaikų ir paauglių psichiatrą.

13. Gydytojui psichiatrui skyrus, jei reikia patikslinti diagnozę, siekiant įvertinti, ar pacientas dėl psichologinių savybių gali įsigyti ir turėti ginklus, psichologas atlieka paciento psichologinį įvertinimą, parengia išvadą apie jo psichologinį funkcionavimą (kognityvinę, asmenybės, afektinę, motyvacinę santykių sritis) ir tyrimo rezultatus pateikia gydytojui psichiatrui įvertinti.

14. Sveikatos tikrinimo, tyrimų duomenis ir išvadą dėl asmens sveikatos būklės tinkamumo įsigyti ir turėti ginklus kiekvienas tikrinantis gydytojas įrašo į formą Nr. 025/a ir (ar) į formą Nr. 027/a. Jeigu atliekamas asmens, turinčio Aprašo 6.2 papunktyje nurodytą siuntimą, neeilinis sveikatos tikrinimas, informacija apie tai turi būti įrašyta į formą Nr. 025/a.

15. ASPĮ gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) pirmininkas arba kitas ASPĮ vadovo įsakymu paskirtas gydytojas, vadovaudamasis Sąrašu, įvertinęs tyrimų duomenis, šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo, gydytojo psichiatro ir kitų konsultavusių gydytojų išvadas, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau   ESPBI IS) užpildo Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę, nurodytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – forma Nr. E049), ir formose Nr. 025/a ir Nr. E049 įrašo vieną iš šių išvadų:

15.1. dėl sveikatos būklės gali įsigyti ir turėti ginklus;

15.2. dėl sveikatos būklės negali įsigyti ir turėti ginklų.

16. Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais sveikatos tikrinimą atliekančio gydytojo arba ASPĮ vadovo sprendimu dėl asmens sveikatos būklės tinkamumo įsigyti ir turėti ginklus sprendžia GKK, o dėl galimybės įsigyti ir turėti ginklus dėl psichikos sveikatos būklės psichikos sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija, sudaryta iš gydytojų psichiatrų.

17. Esant ESPBI IS arba ASPĮ vidinių informacinės sistemos veikimo sutrikimų, forma E049 užpildoma atkūrus sistemos / sistemų veiklą.

18. Išvada dėl sveikatos būklės tinkamumo įsigyti ir turėti ginklus galioja 5 metus nuo jos priėmimo dienos. Atsižvelgdama į paciento sveikatos būklę, GKK, priimdama išvadą dėl asmens sveikatos būklės tinkamumo įsigyti ir turėti ginklus, gali nustatyti trumpesnį nei 5 metų išvados galiojimo terminą.

19. Policija, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, nurodę priežastį, gali siųsti asmenį, turintį galiojančią sveikatos tikrinimo išvadą, atlikti   neeilinį sveikatos tikrinimą.

20. Bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, nustatęs, kad asmuo dėl sveikatos būklės negali įsigyti ir turėti ginklų, informuoja savo ASPĮ administraciją, o jos įgaliotas asmuo nedelsdamas elektroniniu būdu ir per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą, kad asmuo dėl sveikatos būklės negali įsigyti ir turėti ginklų, nurodydamas tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą ir kito sveikatos tikrinimo laiką.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Atlikus sveikatos tikrinimą, užpildytą formą Nr. E049, leidimus laikyti  ar leidimus nešiotis ginklus išduodanti įstaiga gauna tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis. Pacientui pageidaujant, ASPĮ nustatyta tvarka išduodama atspausdinta formos Nr. E049 kopija.

22. Pacientas, nesutinkantis su sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo

priedas

 

asmenS, NORINČIo ĮSIGYTI IR TURĖTI ginklUS, sveikatos tikrinimo klausimynas

 

________________________

(data)

______________________________

(užpildymo vieta)

 

Eil. Nr.

Klausimai ir tikslinančioji informacija

Atsakymai (taip / ne)

1.

Ar šeimoje ir pirmos eilės giminėje (tėvai, globėjai, broliai, seserys) yra (buvo) sergančių psichikos liga?

Jei taip, pateikite tikslinančią informaciją:

 

2.

Ar šeimoje ir pirmos eilės giminėje (tėvai, globėjai, broliai, seserys) buvo asmenų, baigusių gyvenimą savižudybe?

Jei taip, įrašykite tikslinančią informaciją (kas, kada ir kt.):

 

3.

Ar šeimoje yra (buvo) asmenų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio (sveikatos, socialinių, teisėtvarkos ar kt. su alkoholiu susijusių problemų)?

Jei taip, įrašykite tikslinančią informaciją (kas, kada ir kt.):

 

4.

Ar esate patyręs (-usi) galvos smegenų traumų, dėl kurių buvote  netekę sąmonės?

Jei taip, įrašykite (kiek, kada ir kt.):

 

5.

Ar esate patyręs (-usi) epilepsijos, kitokių priepuolių, dėl kurių buvote netekę sąmonės?

Jei taip, pateikite tikslinančią informaciją (kiek, kada ir kt.):

 

6.

Ar esate įsigijęs (-usi) ginklą savigynai?

7.

Ar šiuo metu gydotės vaistais nuo kokios nors ligos?

Jei taip, įrašykite, nuo kokios (kokių)?

 

8.

Ar turite nusiskundimų savo psichikos sveikata?

 

9.

Ar per pastaruosius 10 (dešimt) metų turėjote psichikos sutrikimų, sirgote psichikos liga ir dėl to buvote gydomas (-a) vaistais, ar jums buvo taikyta psichoterapija ar kt.?

Jei taip, įrašykite:

 

10.

Ar šiuo metu vartojate gydytojo paskirtus raminamuosius ar kitaip psichiką veikiančius vaistus? Jei taip, įrašykite, kokius

 

11.

Ar teko praeityje vartoti gydytojo nepaskirtų raminamųjų, nuskausminamųjų ar kitokių psichiką veikiančių vaistų? Jei taip, įrašykite, kada, kokių:

 

12.

Ar turite darbingumo apribojimų dėl ligos ar kitų sveikatos problemų?

Jei taip, įrašykite, nuo kada, kokių:

 

13.

Ar turite miego sutrikimų?

14.

Ar jaučiate nerimą pabudęs (-usi) ryte? Ar dienos metu kyla nerimas be priežasties?

 

15.

Ar patiriate nuotaikos svyravimų?

16.

Ar manote, kad Jūsų ateitis beviltiška ir niekas negali pagerėti?

17.

Ar, Jūsų manymu, Jums reikia psichologo, gydytojo psichiatro ar psichoterapeuto konsultacijų?

 

 

Pateiktus klausimus supratau, atsakiau į juos sąžiningai ir laisva valia.

Suprantu, kad pablogėjus sveikatos būklei, turiu nedelsdamas (-a) kreiptis į gydytoją.

 

 

 

_______________                                                                              _____________________

(parašas)                                                                                            (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-720

redakcija)

 

LIGŲ IR FIZINIŲ TRŪKUMŲ, DĖL KURIŲ ASMUO NEGALI ĮSIGYTI AR TURĖTI GINKLO, SĄRAŠAS

 

1. Psichikos ir elgesio sutrikimai:

1.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai F00F09;

Pastaba. Kiekvienu individualiu atveju, kai pasveikstama nuo trumpalaikių simptominių psichikos sutrikimų, dėl galimybės įsigyti ar turėti ginklą sprendžia gydytojų konsultacinė komisija.

1.2. psichikos ir elgesio sutrikimai, kylantys dėl psichoaktyviųjų medžiagų (išskyrus tabaką) vartojimo:

1.2.1. F10.1F10.9, F11.1F11.9, F12.1F12.9, F13.1F13.9, F14.1F14.9, F15.1F15.9 (išskyrus dėl kofeino vartojimo), F16.1F16.9, F18.1F18.9, F19.1F19.9 kai remisija trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;

1.2.2. dėl F10.0, F11.0, F12.0, F13.0, F14.0, F15.0, F16.0, F18.0, F19.0 sprendžiama individualiai;

1.3. šizofrenijos grupės sutrikimai F20.0F20.9, F21, F22.0–F22.9, F24, F25.0F25.9, F28, F29;

1.4. ūminiai ir praeinantys psichoziniai sutrikimai F23.0F23.9 kai remisija trunka trumpiau kaip 10 (dešimt) metų;

1.5. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai:

1.5.1. F30.2, F31.2, F31.5, F32.3, F33.3 kai remisija trunka trumpiau kaip 10 (dešimt) metų;

1.5.2. F30.0–F30.9 (išskyrus F30.2), F31.0–F31.9 (išskyrus F31.2 ir F31.5), F32.1–F32.9 (išskyrus F32.3), F33.0–F33.9 (išskyrus F33.3) kai remisija trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;

1.5.3. dėl F32.0, F34.0F34.9, F38.0–F38.8, F39 sprendžiama individualiai;

1.6. neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai:

1.6.1. F42.0–F42.9, F43.1 kai remisija trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;

1.6.2. F40.0F40.9, F41.0F41.9, F43.2F43.9, F44.0F44.9, F45.0F45.9, F48.0F48.9 kai remisija trunka trumpiau kaip 3 (trejus) metus;

1.7. dėl neorganinių miego sutrikimų F51.0F51.9 esant trumpesnei nei 3 (trejų) metų remisijai sprendžiama individualiai;

1.8. kitur neklasifikuojami psichikos ir elgesio sutrikimai, atsirandantys laikotarpiu po gimdymo F53.0F53.9 – visi pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, jeigu stabili remisija po jų trunka trumpiau kaip 3 (trejus) metus;

1.9. suaugusiųjų asmenybės sutrikimai ir elgesio sutrikimai:

1.9.1. F62.0–F62.9, F63.1, F65.4, F68.8, F69;

1.9.2. F60.0–F60.9, F61, F63.0, F63.2, F63.3, F63.8, F63.9, F65.0–F65.9 (išskyrus F65.4), F68.0F68.1 kai asmenybės bruožų kompensacija trunka trumpiau kaip 5 (penkerius) metus;

1.9.3. F64.064.9, F66.066.9 sprendžiama individualiai;

1.10. protinis atsilikimas F70F79;

1.11. dėl psichologinės raidos sutrikimų F80F89, elgesio ir emocijų sutrikimų, prasidėjusių vaikystėje ir paauglystėje, F90F98 sprendžiama individualiai tais atvejais, kai jie turi įtakos dabartinei individo darbinei, psichologinei ir socialinei adaptacijai;

1.12. kitų sutrikimų, kurie esamuoju metu gydomi arba pastarųjų 3 (trijų) mėnesių laikotarpiu buvo gydomi psichotropiniais vaistais (antipsichotikais, antidepresantais, nuotaikos stabilizatoriais, anksiolitikais, migdomaisiais ir pan.), atvejais – sprendžiama individualiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-644, 2022-03-25, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05872

 

11. Šio sąrašo 1 punkte pateikiama formuluotė „sprendžiama individualiai“ reiškia, kad asmenys, atsakingi už fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ginklus, sveikatos tikrinimus gali priimti individualų sprendimą, atsižvelgdami į susirgimo sunkumą, remisijos kokybę, adaptacijos kokybę, patologinio proceso grįžtamumą, jo progresavimą, psichikos ir charakterio ypatumus, specializuotų gydymo įstaigų, specialistų išvadas ir rekomendacijas, jeigu sprendimui priimti ar patikslinti reikalingos specializuotų gydymo įstaigų specialistų išvados ar rekomendacijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-644, 2022-03-25, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05872

 

2. Nervų sistemos ligos:

2.1. Huntingtono liga;

2.2. Alzheimerio liga bei kitos degeneracinės nervų sistemos ligos, esant išreikštiems pažintinių funkcijų sutrikimams;

2.3. ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai (Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas, savaiminis (esencialinis) tremoras, distonijos) esant ryškiems judėjimo funkcijos sutrikimams;

2.4. mioneuralinės jungties ir raumenų ligos esant išreikštiems judėjimo funkcijos sutrikimams;

2.5. epilepsija bei išsėtinė (dauginė) sklerozė esant išreikštiems asmenybės ir (ar) judėjimo funkcijos sutrikimams;

2.6. cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiaus sindromai esant išreikštiems judėjimo funkcijos sutrikimams.

3. Regėjimas su regėjimo korekcija yra silpnesnis nei 0,5 viena ir 0,2 kita akimi.

4. Ligos, dėl kurių sutrikusi koordinuota rankų raumenų veikla, ir abiejų rankų plaštakų ir pirštų įgimti arba įgyti defektai, trukdantys tinkamai naudotis šaunamuoju ginklu. Esant atramos judėjimo funkcijos sutrikimų, kiekvienu individualiu atveju dėl galimybės įsigyti ar turėti ginklų sprendžia GKK po gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos.

5. Visiškas kurtumas, kurčnebylumas; stabilus III laipsnio prikurtimas (išskyrus, kai klausos reabilitacija klausos aparatais kalbos zonoje yra 40 ir mažiau dB), lėtinis vienos arba abiejų ausų uždegimas, komplikuotas cholestestomos, granuliacijų, polipų, labirinto fistulės, taip pat nesant efekto po atliktos operacijos.

Pastaba. Jeigu po chirurginio ausų gydymo, kai rezultatai geri, nėra svaigimo ir kontraindikacijų, kiekvienu individualiu atveju dėl galimybės įsigyti ar turėti ginklą sprendžia GKK po gydytojo otorinolaringologo konsultacijos.

6. Cukrinis diabetas, jeigu hipoglikeminių būklių metu pacientas nesugeba sau suteikti pagalbos.

7. Nekoreguoti ir pasikartojantys paroksizminės skilvelinės tachikardijos epizodai ir nekoreguota atrioventrikulinė blokada su hemodinamikos sutrikimais; sunkios lėtinės kraujotakos sistemos ligos esant širdies ir kraujagyslių funkcijos nepakankamumui (funkcinė klasė pagal NYHA IV, stadija D).

Pastaba. Esant sunkių širdies ir kraujagyslių funkcijos sutrikimų, juos koregavus, individualiu atveju dėl galimybės įsigyti ar turėti ginklą sprendžia GKK po gydytojo kardiologo konsultacijos.

8. Lėtinės kvėpavimo takų ligos, kai yra indikacijų taikyti ilgalaikę oksigenoterapiją.

9. Kitos ligos ar būklės, kurios nenurodytos šiame sąraše, tačiau dėl kurių GKK sprendimu asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo. Sprendimą priėmusi GKK tokį sprendimą argumentuoja ir įrašo į medicinos dokumentus.

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. V-720, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 82-4096 (2013-07-27), i. k. 1132250ISAK000V-720

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 107, 1998-03-02, Žin., 1998, Nr. 25-654 (1998-03-13), i. k. 0982250ISAK00000107

Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio tikrinimo tvarkos

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-720, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 82-4096 (2013-07-27), i. k. 1132250ISAK000V-720

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 221 "Dėl Ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašo ir Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio patikrinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1303, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11201

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-644, 2022-03-25, paskelbta TAR 2022-03-25, i. k. 2022-05872

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo