Suvestinė redakcija nuo 2012-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 130-6663, i. k. 110301MISAK00D1-895

 

Nauja redakcija nuo 2012-07-01:

Nr. D1-549, 2012-06-27, Žin. 2012, Nr. 74-3855 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-549

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO AR KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ)  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ APRAŠO TIPINĖS (PAVYZDINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 2 d. Nr. D1-895

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440) 2 straipsnio 3 dalimi ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2004, Nr. 5-94; 2010, Nr. 31-1421; 2011, Nr. 125-5963), 5.2 punktu:

1. T v i r t i n u Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinę (pavyzdinę) formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2012 m. liepos 1 d.

3. N u s t a t a u, kad daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotiems asmenims šis įsakymas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

 

 

 

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties

pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo

tipinė (pavyzdinė) forma, patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-549

redakcija)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojas)

 

TVIRTINU

 

(pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

Daugiabučio GYVENAMOJO NAMO ar KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) bendrojo naudojimo objektų aprašas

 

_____________ Nr. ______________

(data)

 

______________________________

(sudarymo vieta)

 

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) (nurodoma paskirtis) (toliau – pastatas) adresas (gatvės pavadinimas, pastato Nr.) ______________.

Pastato unikalus numeris _____________________________________.

Bendrieji pastato rodikliai:

Statybos metai _______,

Bendrasis plotas __________ m2,

Naudingasis plotas __________ m2,

Butų skaičius ___________ vnt.,

Patalpų skaičius ___________ vnt.,

Aukštų skaičius ____ vnt.,

Priklausinių skaičius ___________ vnt.,

Priklausinių paskirtis ________________________________________, priklausinių bendrasis plotas _________ m2.

Įstatymų nustatyta tvarka pastato butų, patalpų savininkų naudojamo ar valdomo žemės sklypo ar jo dalies plotas _______ m2, įregistravimo data ____________, unikalus numeris __________, kadastrinis numeris ________________.

 

 

I. BENDROSIOS PASTATO KONSTRUKCIJOS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)

Su bendrosiomis konstrukcijomis susiję pastato butų ir kitų patalpų (toliau – patalpos) savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)

Pastabos

1.

Pamatai

 

 

 

2.

Laikančiosios sienos ir kolonos

 

 

 

3.

Išorinės sienos

 

 

 

4.

Vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių patalpų

 

 

 

5.

Perdangos

 

 

 

6.

Stogas

 

 

 

7.

Fasado architektūros detalės

 

 

 

8.

Bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos

 

 

 

9.

Kitų balkonų, lodžijų išorinės (fasado) konstrukcijos

 

 

 

10.

Išorinės durys

 

 

 

11.

Laiptinių laiptų konstrukcijos

 

 

 

12.

Išoriniai laiptai, nuožulnos

 

 

 

13.

Stogeliai

 

 

 

14.

Kiti (nurodyti, kokie)

 

 

 

 

II. BENDROSIOS PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)

Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)

Pastabos

1.

Vandentiekio sistema

(geriamojo vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra pastato viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso namo įvade iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo junglį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)

 

 

 

2.

Nuotekų šalinimo sistema

(nuotekų tinklai nuo patalpų nuotekų tinklų įsijungimo į stovo trišakį iki pirmo nuotekų šulinio už pastato sienos)

 

 

 

3.

Dujų sistema

(nuo įvadinės uždaromosios armatūros   pastato įvade iki dujų uždaromosios armatūros patalpose, bendrojo naudojimo virtuvėse)

 

 

 

4.

Šildymo sistema

 

 

Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d.  įsakymu Nr. 1-229.

4.1.

Šilumos punktas

 

 

 

4.2.

Šilumos vamzdynai ir armatūra nuo šilumos punkto uždaromosios armatūros iki šildymo prietaiso patalpose, bendrojo naudojimo patalpose įskaitytinai, patalpų šildymo prietaisai

 

 

 

5.

Karšto vandens sistema

 

 

Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229.

5.1.

Šilumokaitis

 

 

 

5.2.

Karšto vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra pastato viduje nuo pastato sienos arba šilumokaičio, įrengto pastate iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo junglį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)

 

 

 

6.

Elektros sistema

(elektros instaliacijos nuo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos pastato įvade iki elektros apskaitos prietaiso patalpose, o pastatuose, kur nėra įrengtų apskaitos prietaisų kiekvienam butui, nuo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos pastato įvade iki apšvietimo skydelio kiekvienam aukštui, oro kabelinių linijų nuo izoliatorių, įrengtų ant namo elektros linijos galinės atramos iki apskaitos prietaiso butui, požeminių kabelių nuo ribų atsakomybės akte nurodytų vietų iki  pastato įvadinės apskaitos skirstomosios spintos)

 

 

 

7.

Bendrojo naudojimo patalpų, kiemo ir kitų objektų apšvietimo įrenginiai

 

 

 

8.

Bendroji vėdinimo sistema

 

 

 

9.

Bendroji oro kondicionavimo sistema

 

 

 

10.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, dūmų ir šilumos valdymo sistema ir kitos gaisrinės saugos inžinerinės sistemos

 

 

 

11.

Liftas (liftai)

 

 

 

12.

Šiukšlių šalinimo sistema

 

 

 

13.

Lietaus nuotekų sistema

(lietaus nuotekų tinklai nuo įlajos, esančios ant pastato sutapdinto stogo iki pirmo lietaus nuotekų šulinio už pastato sienos. Šlaitinių stogų lietvamzdžiai ir latakai)

 

 

 

14.

Kitos (nurodyti, kokios)

 

 

 

 

III. PASTATO Bendrojo naudojimo patalpos

(jei tai nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Techniniai rodikliai (plotas, skaičius ir pan., jei tokie duomenys nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)

Su bendrojo naudojimo patalpomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)

Pastabos

1.

Laiptinės

 

 

 

2.

Holai

 

 

 

3.

Koridoriai

 

 

 

4.

Galerijos

 

 

 

5.

Palėpės

 

 

 

6.

Sandėliai

 

 

 

7.

Rūsiai

 

 

 

8.

Pusrūsiai

 

 

 

9.

Kitos (nurodyti, kokios)

 

 

 

 

IV. VIETINIAI INŽINERINIAI TINKLAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Techniniai rodikliai

(medžiaga ir kt.)

Su vietiniais inžineriniais tinklais susiję pastato patalpų savininkai

(buto, kitos patalpos unikalus Nr.)

Pastabos

1.

vandentiekio

 

 

 

2.

nuotekų šalinimo

 

 

 

3.

šilumos

 

 

 

4.

dujų

 

 

 

5.

naftos ar kito kuro

 

 

 

6.

technologiniai vamzdynai

 

 

 

7.

elektros perdavimo

 

 

 

8.

energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais

 

 

 

 

V. BENDROJO NAUDOJIMO ŽEMĖS SKLYPAS

 

Įstatymų nustatyta tvarka pastato patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo ar jo dalies (toliau – sklypas) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ____________________________________ .

 

Sklypo naudojimo ir (ar) valdymo teisinis pagrindas _________________________________ .

Sklypo naudojimo būdas ______________________________________________________ .

Sklypo naudojimo pobūdis _____________________________________________________ .

Sklypo užstatyta teritorija _____________________________________________________  .

 

Pastabos:

1. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašas sudaromas kiekvienam namui ar kitos paskirties pastatui nurodant tik su juo susijusius duomenis.

2. Dokumento registracijos numeris ir Tvirtinimo žyma pildomi teisės aktų nustatytais atvejais.

 

______________________

(Dokumento sudarytojo atsakingo asmens pareigos)

_____________

(Parašas)

__________________

(Vardas ir pavardė)

 

Aprašo pateikimo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų, pastato (pastatų) savininkams data

 

(Rengėjo nuoroda)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-549, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3855 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-549

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-549, 2012-06-27, Žin., 2012, Nr. 74-3855 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-549

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. D1-895 "Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo