Suvestinė redakcija nuo 2000-09-01

 

Nutarimas paskelbtas: , i. k. 0911100NUTARD910068

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS IR KITŲ VIDAUS REIKALŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ MATERIALINIO APRŪPINIMO GERINIMO

 

1991 m. sausio 7 d. Nr. 10

Vilnius

 

Siekdama stiprinti teisėtvarką Respublikoje, užtikrinti policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnų socialines garantijas, sumažinti operatyvinių, tardymo ir kitų tarnybų kadrų kaitą perėjimo į laisvos rinkos ekonomiką sąlygomis ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos policijos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad visos policijos ir vidaus reikalų įstaigos finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto, išskyrus tuos padalinius, kurie pagal Lietuvos Respublikos policijos įstatymą finansuojami iš vietos savivaldybių biudžetų bei išlaikomi iš atitinkamų įstaigų, įmonių ir organizacijų lėšų pagal sutartis.

2. Neteko galios nuo 1991-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 1991-07-18, , i. k. 0911100NUTA00000287

Punkto pakeitimai:

Nr. 105, 1991-03-27, , i. k. 0911100NUTA00000105

 

3. Neteko galios nuo 1991-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 105, 1991-03-27, , i. k. 0911100NUTA00000105

 

4. Neteko galios nuo 1991-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 287, 1991-07-18, , i. k. 0911100NUTA00000287

 

5. Neteko galios nuo 1991-12-01

Punkto naikinimas:

Nr. 20, 1992-01-11, , i. k. 0921100NUTA00000020

 

6. Neteko galios nuo 1995-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 83, 1995-01-20, Žin. 1995, Nr. 8-173 (1995-01-25), i. k. 0951100NUTA00000083

Punkto pakeitimai:

Nr. 105, 1991-03-27, , i. k. 0911100NUTA00000105

Nr. 16, 1992-01-10, Žin., 1992, Nr. 7-204 (1992-03-10), i. k. 0921100NUTA00000016

 

7. Nustatyti, kad Policijos akademijos ir Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų vidurinių mokyklų klausytojams, kurie įstojo į šias mokymo įstaigas būdami vidaus reikalų organų ir įstaigų pareigūnais ir turi ne mažesnį kaip dvejų metų darbo vidaus reikalų sistemoje stažą, mokama stipendija – 270 rublių per mėnesį, asmenims, kurie įstojo į Policijos akademiją turėdami mažesnį negu dvejų metų darbo vidaus reikalų sistemoje stažą arba visai jo neturėjo, – 170 rublių per mėnesį, o įstojusiems į specialiąsias vidurines mokyklas – 120 rublių per mėnesį.

Šios stipendijos taip pat mokamos praktikos bei atostogų laikotarpiu. Nemokamas maitinimas klausytojams nesuteikiamas.

Policijos akademijos ir kitų mokymo įstaigų klausytojams praktikos metu mokami nustatyto dydžio dienpinigiai.

8. Neteko galios nuo 2000-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 902, 2000-07-28, Žin. 2000, Nr. 65-1958 (2000-08-02), i. k. 1001100NUTA00000902

Punkto pakeitimai:

Nr. 127, 1991-04-12, Žin., 1991, Nr. 14-377 (1991-05-20), i. k. 0911100NUTA00000127

 

9. Palikti Vidaus reikalų ministerijos milicijos pareigūnams milicijos reorganizavimo į Respublikos policijos struktūras laikotarpiu, taip pat kitų vidaus reikalų įstaigų (įskaitant Policijos akademijos ir kitų specialiųjų mokyklų) darbuotojams mokamus atlyginimus pagal specialiuosius laipsnius, procentinius priedus už ištarnautus vidaus reikalų sistemoje metus, valstybines pensijas, kitas vienkartines išmokas bei socialines garantijas.

10. Šis nutarimas įsigalioja nuo 1991 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MINISTRĖ PIRMININKĖ                                                                                      K.PRUNSKIENĖ

 

1 priedas. Neteko galios nuo 1991-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. 287, 1991-07-18, , i. k. 0911100NUTA00000287

 

2 priedas. Neteko galios nuo 1991-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. 287, 1991-07-18, , i. k. 0911100NUTA00000287

 

5 priedas. Neteko galios nuo 1991-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. 287, 1991-07-18, , i. k. 0911100NUTA00000287

 

7 priedas. Neteko galios nuo 1991-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. 287, 1991-07-18, , i. k. 0911100NUTA00000287

 

8 priedas. Neteko galios nuo 1991-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. 105, 1991-03-27, , i. k. 0911100NUTA00000105

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 105, 1991-03-27, , i. k. 0911100NUTA00000105

Dėl Lietuvos Respublikos policijos komisariatų ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnų darbo apmokėjimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 127, 1991-04-12, Žin., 1991, Nr. 14-377 (1991-05-20), i. k. 0911100NUTA00000127

Dėl socialinių garantijų policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 287, 1991-07-18, , i. k. 0911100NUTA00000287

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir policijos įstaigų pareigūnų darbo apmokėjimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 16, 1992-01-10, Žin., 1992, Nr. 7-204 (1992-03-10), i. k. 0921100NUTA00000016

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų vidaus reikalų sistemos pareigūnų socialinių garantijų teikimo klausimais dalinio pakeitimo ir papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 20, 1992-01-11, , i. k. 0921100NUTA00000020

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų darbo užmokesčio klausimais laikino sustabdymo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 83, 1995-01-20, Žin., 1995, Nr. 8-173 (1995-01-25), i. k. 0951100NUTA00000083

Dėl Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui už ištarnautus metus gauti, nustatymo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 902, 2000-07-28, Žin., 2000, Nr. 65-1958 (2000-08-02), i. k. 1001100NUTA00000902

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 499 dalinio pakeitimo, 1991 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 10 8 punkto ir 1991 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 127 5 punkto pripažinimo netekusiais galios