Suvestinė redakcija nuo 2011-07-29 iki 2011-10-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 127-6488, i. k. 110203NISAK0001-297

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 25 d. Nr. 1-297

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355) 13 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2010 m. spalio 25 d.

įsakymu Nr. 1-297

 

Šilumos TIEKimo IR VARTOJIMO taisyklės

 

PIRMA DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I. ĮVADINĖS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

 

1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.

2. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 3 punktas).

4. Vartotojų sprendimai dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo ar karšto vandens tiekėjo pasirinkimo priimami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka.

5. Karšto vandens tiekimo veikla gali užsiimti asmenys (išskyrus tuos, kuriems tai daryti tiesiogiai neleista įstatymais), nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį. Pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio įsigijimą ir (ar) valdymą iki įsigijimo reglamentuoja teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai). Iki kol bus įgyta nuosavybės teisė ar įgyvendintas kitoks teisėtas šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio valdymo būdas, karšto vandens tiekimo veiklą vykdo tuo metu ja užsiimantis asmuo. Daugiabučio namo patalpų savininkai, nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginius, gali pasirinkti teisės aktuose numatytą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ir jį įgyvendinti, nepažeidžiant kitų šių Taisyklių nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

6. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

II. PRIEDAI

 

7. Taisyklių priedai:

7.1. 1 priedas „Nuorodos“;

7.2. 2 priedas „Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas“;

7.3. 3 priedas Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas“;

7.4. 4 priedas „Paraiška gauti pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygas“;

7.5. 5 priedas „Pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygos“;

7.6. 6 priedas „Mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimas“;

7.7. 7 priedas „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos“;

7.8. 8 priedas „Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“;

7.9. 9 priedas „Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“.

 

III. SĄVOKOS

 

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atsiskaitymo laikotarpis – ne ilgesnis negu vienas mėnuo laikotarpis, nurodytas šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse, už kurį šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo apskaičiuojamos šilumos vartotojo mokėtinos sumos už patiektą šilumą bei apskaičiuojamos karšto vandens vartotojo mokėtinos sumos už patiektą karštą vandenį, šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti, karšto vandens skaitiklio aptarnavimą bei kitas su karšto vandens tiekimu susijusias paslaugas.

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį – pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi paskirtas asmuo, turintis techninį išsilavinimą, atestuotas darbo vietai ir turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) išduotą galiojantį pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingam už šilumos ūkį, už efektyvų, patikimą ir saugų įrenginių eksploatavimą.

Atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – vartotojui patiektos šilumos kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą.

Buitinis karšto vandens vartotojas – fizinis asmuo, kuris karštą vandenį perka savo buities reikmėms pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

Buitinis šilumos skaitiklis – neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas ties tiekimo–vartojimo riba butuose ir kitose patalpose ir matuojantis suvartotą šilumos kiekį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų nustatytam šilumos kiekiui paskirstyti buitiniams vartotojams.

Buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas – buto ar kitų patalpų visų kambarių, verslo patalpų ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma.

Buto ar kitų patalpų sąlyginis šildomas plotas – buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas, padidintas proporcingai statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų padidintai galiai. Kai šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytąją galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingasis (šildomas) plotas sutampa.

Deklaruoti matavimo prietaisų rodmenys – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo ar jo pavedimu kito asmens Taisyklėse ir (ar) sutartyse nustatyta tvarka ir forma, vadovaujantis matavimo prietaisų rodmenimis, pateikiami duomenys apie atsiskaitymo laikotarpiu suvartotą šilumos, šilumnešio ir karšto vandens kiekį, pagal kuriuos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai apskaičiuoja mokėjimus už šį laikotarpį.

Įrengtoji šilumos galia – pastato projekte nurodytų ir sumontuotų įrenginių šilumos galia.

Įvadinis šilumos skaitiklis – pagal techninius reikalavimus įrengtas atsiskaitomasis šilumos kiekio, tiekiamo pastato šildymo ir karšto vandens sistemoms, matavimo prietaisas.

Karšto vandens tiekėjas – šilumos tiekėjas arba kitas teisėtai karšto vandens tiekimo veikla užsiimantis asmuo, tiekiantis karštą vandenį pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo arba pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo vietavamzdynų vieta, kurioje vartotojo bute ar kitose patalpose įrengti karšto vandens skaitikliai ir kurioje karšto vandens tiekėjai parduoda karštą vandenį karšto vandens vartotojui.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis – pastate, projekte nurodytoje vietoje, prieš karšto vandens ruošimo įrenginį šilumos tiekėjo įrengtas šilumos kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo prietaisas.

Karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis – pastato geriamojo vandens įvade prieš karšto vandens ruošimo įrenginį statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo (apskaitos) prietaisas.

Karšto vandens skaitiklis – Vartotojo sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su karšto vandens tiekėju už sunaudotą karštą vandenį.

Karšto vandens tiekimo–vartojimo riba – vartotojo bute ar kitoje patalpoje esanti pastato karšto vandens vamzdynų vieta, kurioje įrengiami atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai.

Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir buto ar kitų patalpų savininko – buitinio karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį buities reikmėms.

Karšto vandens vartotojas – asmuo, kurio naudojami karšto vandens vartojimo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie karšto vandens perdavimo tinklų ar pastato vidaus karšto vandens sistemų ir kuris karštą vandenį perka pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

Kita patalpa gyvenamojo pastato negyvenamoji patalpa – dviejų ir daugiau butų namuose kitai paskirčiai (prekybai, paslaugų teikimui ir pan.) naudojama patalpa, kuri nekilnojamojo turto registre registruojama atskiru turto vienetu.

Neteisėtas šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimas tai tokie atvejai, kada asmuo vartoja tiekiamą šilumą ir (ar) karštą vandenį savavališkai prijungęs šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginius prie šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos įrenginių ir (ar) pastato vidaus karšto vandens sistemų, arba savavališkai prijungęs juos prieš atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus ir (ar) atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, arba daro įtaką šiems apskaitos prietaisams ar jų rodmenims taip, kad negalima naudotis jų rodmenimis.

Pastato butų ir kitų patalpų šildymo prietaisas – pastato šildymo sistemos įrenginys, skirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti, vėdinti.

Pastato savininkas – juridinis arba fizinis asmuo (asmenys), kuriam pastatas priklauso nuosavybės (bendrosios dalinės nuosavybės) teise arba kuris pastatą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo, panaudos, nuomos teise ar kitais teisėtais pagrindais.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis – sutartis tarp pastato savininko arba valdytojo ir fizinio ar juridinio asmens, teikiančio pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros paslaugas ir atitinkančio nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 65 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas.

Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas – šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ir pastato savininko arba valdytojo, arba atsakingo už šilumos ūkį asmens bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pasirašytas dokumentas, kuriame fiksuojamas privalomų darbų dėl šilumos ūkio parengties įvykdymas.

Pastato šilumos įrenginys – pastato šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens sistemų įrenginys, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, kaupti, transformuoti ir (ar) transportuoti į butų ir kitų patalpų šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens įrenginius.

Sublokuoto daugiabučio namo sekcija (blokas) – sublokuoto daugiabučio namo dalis, kuri turi atskirus nuo kitų to namo dalių energijos (šilumos, vandens, elektros, gamtinių dujų) įvadus ir kurią galima naudoti (eksploatuoti) atskirai nuo kitų to namo dalių.

Sutartinė šilumos galia – pastato projekte arba šilumos įrenginių inventorizavimo projekte nustatyta ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta sumontuotų ir veikiančių šilumos įrenginių galia.

Šilumos įrenginių modernizavimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, kuriuos atliekant keičiami visi ar atskiri seni jo mazgai šiuolaikiniais naujais.

Šilumos įrenginių rekonstravimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas, kuriuos atlikus keičiamas jų tipas, sukuriama jų nauja kokybė ir pakinta pradinės, pastato šilumos įrenginio pase nurodytos, charakteristikos našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos tiekimo schema ir kita.

Šilumos įrenginių remontas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas), kuriuos atlikus nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos, našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, pagerinama šilumos ir karšto vandens tiekimo schema, įrengiami papildomi (ekologiškai švarūs ir naudojantys atsinaujinančios energijos šaltinius) šilumos gamybos šaltiniai ir kita.

Šilumnešio kiekio apskaitos prietaisas – atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso sudėtinė dalis, skirta matuoti pratekančio šilumnešio kiekį.

Šilumnešio parametrų grafikas – šilumnešio temperatūros, srauto, slėgio skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros.

Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis sutartis tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo, vartojančio tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojančio šilumą patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Valdytojas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Vidutinė šilumos galia – pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

 

ANTRA DALIS

ŠILUMOS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS

 

I. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

 

10. Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas. Vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie kito pastato šilumos įrenginių, prašymą turi suderinti su to pastato savininku.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

11. Savivaldybės institucija, gavusi vartotojo prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jį pateikia vartotojui (Taisyklių 4 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

12. Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai).

13. Jeigu pastato šildymo ar karšto vandens sistema įrengiama keliais etapais, vartotojas ar valdytojas prisijungimo sąlygas turi gauti kiekvienam statybos etapui atskirai.

14. Šilumos tiekėjas, gavęs iš vartotojo ar valdytojo paraišką išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

15. Vartotojų pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus pagal teisės aktų reikalavimus, ir jas atitinkantį projektą atlieka vartotojas savo lėšomis.

16. Vartotojas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą ir jo kopiją pateikti šilumos tiekėjui.

17. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo Taisyklių 16 punkte paminėto akto-pažymos pasirašymo datos. Šilumos energiją jais tiekti galima nuo šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

II. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

18. Šilumos tiekėjo, valdytojo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (toliau – prižiūrėtojas) ir vartotojų tarpusavio teisės, pareigos, atsakomybė nustatomos:

18.1. šilumos pirkimo–pardavimo sutartimi;

18.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi;

18.3. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimi.

19. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo sudaroma taip:

19.1. šilumos tiekėjo su pastato savininku – šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos pirkimo–pardavimo sutartis;

19.2. šilumos pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjas, esant pastato savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su pastato savininkais, bet ir su pastato nuomininkais. Prieš sudarant šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti pastato savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis pastato savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys su pastato nuomininkais sudaromos pastato savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir pastato nuomininkas susitaria, esant raštiškam pastato savininko sutikimui, pratęsti šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Pasibaigus šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminui ir nesudarius naujos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su pastato nuomininku, šilumos tiekėjo ir pastato savininko tarpusavio santykiai grindžiami teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) nustatyta tvarka;

19.3. šilumos tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos vartotoju, jeigu šilumos vartotojas yra skolingas už suvartotą šilumą, šilumos vartotojui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros arba jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutarties negalima sudaryti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

20. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų pagal individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, ypatybės:

20.1. su pastato butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis;

20.2. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjai, esant buto ar kitų patalpų savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su butų ir kitų patalpų savininkais, bet ir su butų ir kitų patalpų nuomininkais – buitiniais šilumos vartotojais. Prieš sudarant šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko butu ar kitomis patalpomis patvirtinantys dokumentai. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku sudaroma buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, pratęsti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

21. Vartotojams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pagal šalių individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo valdytojo atstovas.

22. Jeigu prie pastato savininkui nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių yra prijungti kito pastato (ar kitų pastatų) šilumos įrenginiai, Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka sudaroma daugiašalė šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo bei šilumos įrenginių savininko ir visų kitų pastatų savininkų – šilumos vartotojų. Šiuo atveju, jeigu kitas pastatas (ar kiti pastatai) yra daugiabutis namas, su jo butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais šilumos vartotojais sudaromos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys Taisyklių 20–40 punktuose nustatyta tvarka.

23. Neatskiriama šilumos pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių dalis yra šalių Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (Taisyklių 3 priedas).

24. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų vietoje, kurioje šilumos tiekėjo įrenginiai sujungti su šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais prieš šilumos punkto įrenginius arba už šilumos punkto įrenginių priklausomai nuo jų nuosavybės. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimis tiekimo–vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje vietoje negu šilumos pirkimo–pardavimo vieta arba bute ar kitose patalpose. Neatsižvelgiant į tai, kur nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba, atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje. Tokiu atveju šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo–vartojimo ribos papildomas sąnaudas apmoka šie šilumos vartotojai. Pirmenybė pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą suteikiama buitiniam šilumos vartotojui.

25. Jeigu pastato (daugiabučio namo) buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai turi šilumos įvadą, sujungtą su šilumos perdavimo tinklais, šilumos vartotojų prašymu tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose šilumos vartotojo buto ar kitos patalpos šilumos įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su buto ar kitos patalpos šilumos įrenginiais. Šiuo atveju Taisyklių 24 punkte nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba taikoma pastato bendro naudojimo patalpoms.

26. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

27. Standartinės sąlygos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims galioja iki šalys individualiai susitaria dėl šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

28. Standartinės sąlygos galioja šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

29. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

29.1. šalių suderintas šilumos ir šilumnešio tiekimo–vartojimo režimas;

29.2. šilumos tiekėjo parinktas ir su vartotoju suderintas iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 punktai) arba kitas su Komisija suderintas šilumos kiekio, nustatyto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodas, atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus. Komisijos rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai gali būti taikomi taip:

29.2.1. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato įvade įrengti šilumos apskaitos prietaisai, matuojantys atskirai šildymui suvartotą šilumos kiekį ir geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį, taikomas balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas) kartu su Šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);

29.2.2. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir kiekvieno buto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja visą buto suvartotą šilumos kiekį, o visų buitinių šilumos vartotojų suvartota šiluma pastato bendro naudojimo patalpoms šildyti nustatoma iš įvadinio šilumos apskaitos prietaiso išmatuoto šilumos kiekio atimant butuose suvartotų šilumos (visoms reikmėms) kiekių sumą, taikomas metrologinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 2 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas);

29.2.3. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengta kolektorinė šildymo sistema su buto įvade įrengtais šilumos apskaitos prietaisais bei kiekvieno buto įvade įrengtais karšto vandens kiekio apskaitos prietaisais, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 3 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas);

29.2.4. šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) kai ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungta nuo centralizuotos šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 10 (Taisyklių 1 priedo 67 punktas) kartu su šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

29.2.5. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą tik šildymui viso pastato suvartotą šilumos kiekį arba šis kiekis nustatomas pagal Komisijos rekomenduotą arba buitinių šilumos vartotojų siūlomą ir su Komisija suderintą šilumos paskirstymo metodą, kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja šildymui, geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumą, o visuose butuose pagal projektą įrengti vieno tipo šilumos dalikliai, vadovaujantis Lietuvos standartu (Taisyklių 1 priedo 62 punktas), šilumos paskirstymui taikomas šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6 (Taisyklių 1 priedo 64 punktas);

29.2.6. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja pastato suvartotą šilumos kiekį, kai karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte įrengtu šilumokaičiu ir per atsiskaitymo laikotarpį pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas šalto vandens skaitikliu, įrengtu karšto vandens sistemos papildymo linijoje, o gyventojai atsiskaito už suvartotą karštą vandenį pagal karšto vandens skaitiklių, neturinčių duomenų nuskaitymo, rodmenis, jiems neveikiant ar sugedus pagal karšto vandens suvartojimo normas ir visų pastato vartotojų butuose ar kitose patalpose nėra įrengti nei individualūs patalpų šildymui suvartotos šilumos kiekio apskaitos (matavimo) prietaisai, nei šilumos dalikliai, šilumai paskirstyti taikomas šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodas Nr.9 (Taisyklių 1 priedo 63 punktas).

29.2.7. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį ir iki Taisyklių įsigaliojimo šilumos sąnaudos geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti buvo nustatomos iš šilumos punkto įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atėmus šilumos kiekį cirkuliacijai, taikomas Komisijos rekomenduojamas Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ siūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7 (toliau – Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7) (Taisyklių 1 priedo 65 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7 (Taisyklių 1 priedo 65 punktas) kartu su šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);

29.2.8. kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipas bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengti šilumai paskirstyti naudojami apskaitos prietaisai neatitinka nė vieno Komisijos rekomenduojamo taikyti šilumos paskirstymo metodo reikalavimų, taikomas su Komisija suderintas šilumos paskirstymo metodas, atitinkantis pastato charakteristikas bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus;

29.3. mokėjimų už suvartotą šilumą buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose apskaičiavimo būdas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas, 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

29.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

29.5. šilumos ir šilumnešio kiekių, suvartotų pastato bendro naudojimo patalpose, nustatymo bei mokėjimų už juos butų ir kitų patalpų savininkams, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos, apskaičiavimo būdas (Taisyklių 1 priedo 67 punktas), mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

29.6. šalių suderinti arba nurodyti pastato ar jo dalies projekte pastato ir buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

29.7. mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato, buto ar kitų patalpų ir (arba) prijungto kito pastato techninės charakteristikos;

29.8. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius, palaikyti Taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus;

29.9. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

29.10. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;

29.11. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

29.12. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

30. Jeigu šilumos tiekėjas arba buitinis šilumos vartotojas Taisyklėmis apibrėžtas visas arba kai kurias teises, pareigas ir atsakomybę perduoda teisėtai įgaliotam juridiniam ar fiziniam asmeniui, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nurodomos tokio perdavimo sąlygos.

31. Šilumos tiekėjas pagal šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam šilumos vartotojui šilumą butams ar kitoms patalpoms, įskaitant bendro naudojimo patalpas, šildyti, vėdinti, geriamam vandeniui pašildyti iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.

32. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaroma tarp šių šalių:

32.1. daugiabučio namo valdytojo ir prižiūrėtojo (juridinio ar fizinio asmens, turinčio Inspekcijos leidimus (atestatus) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai). Šiuo atveju teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, prižiūrėtoją pasirenka daugiabučio namo valdytojas ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį. Daugiabučio namo valdytojas gali būti prižiūrėtojas, jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas;

32.2. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų ir esamo prižiūrėtojo, jeigu Taisyklių 32.1 punkte nurodytos šalys nesudarė pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties arba jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nepriėmė sprendimo sudaryti tokią sutartį.

33. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys Taisyklių 32.2 punkte nurodytu atveju sudaromos (keičiamos) pagal Taisyklių nuostatas ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrąsias sąlygas (Taisyklių 7 priedas), išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims, iki daugiabučio namo valdytojas susitaria su prižiūrėtoju dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių šalių individualiai aptartų sąlygų. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos valdytojui, jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. Šiuo atveju valdytojas turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms, jeigu jos nepažeidžia buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

34. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

35. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyse šalių individualiai aptartos sąlygos negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų ir Taisyklių nuostatoms bei pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

36. Šilumos pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

37. Standartinės sąlygos sudarytoms šilumos pirkimo–pardavimo sutartims galioja tol, kol šalys individualiai susitaria dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

38. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

39. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

39.1. šalių sutartas šilumos tiekimo ir vartojimo režimas;

39.2. šilumos perdavimo tinklų bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

39.3. mokėjimų už suvartotą šilumą ir šilumnešį apskaičiavimo būdas, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas; 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo pristatymo būdas ir terminai, atsiskaitymo būdas ir terminai;

39.4. šalių suderinti arba nurodyti pastato (ar jo dalies) projekte pastato šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

39.5. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

39.6. kitos šalių teisės, pareigos ir atsakomybė;

39.7. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

39.8. sutarties keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

40. Šilumos tiekėjas pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui – šilumos vartotojui šilumą pastatui šildyti, vėdinti. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos pirkimo–pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis.

41. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis, vadovaujantis Taisyklių 7 priedo nuostatomis, sudaroma tarp šių šalių:

41.1. individualaus gyvenamojo namo savininko ir prižiūrėtojo;

41.2. negyvenamojo pastato savininko ir prižiūrėtojo.

42. Jeigu pastato savininkas nesudaro pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties su prižiūrėtoju, tai neatleidžia jo nuo prievolės vykdyti teisės aktuose nustatytas prižiūrėtojo funkcijas. Šiuo atveju pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma taip:

42.1. negyvenamojo pastato savininkai, išskyrus nurodytus Taisyklių 42.2 punkte, turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius tik gavę Inspekcijos atestatą šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai;

42.2. individualių gyvenamųjų namų savininkai ir vieno juridinio ar fizinio asmens negyvenamųjų pastatų, kurių plotas neviršija 200 kvadratinių metrų, savininkai, pasirašę šilumos pirkimo–pardavimo sutartį ir išklausę šilumos tiekėjo instruktažą, turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius.

43. Jeigu Taisyklių 41 punkte nurodytais atvejais šilumos tiekėjas ir prižiūrėtojas yra tas pats juridinis asmuo, šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato savininku – šilumos vartotoju ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaromos atskirai.

44. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys sudaromos vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

45. Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui, šilumos tiekėjas pagal sudarytą sutartį su elektros tiekėju tiesiogiai atsiskaito už šilumos punkto įrenginiuose sunaudotą elektros energiją. Pasirašius atitinkamą elektros, šilumos tiekėjų ir valdytojo susitarimą, informaciją apie šilumos punkte suvartotos elektros energijos kiekį gali pateikti valdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

45.1. Kol bus pasirašytos sutartys tarp šilumos ir elektros tiekėjų, elektros energijos sąnaudos už šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirstomos jas priskiriant bendrosioms namo elektros energijos sąnaudoms ir apmokamos gyventojų bei pastate esančių juridinių asmenų pagal proporcingą jų nuosavybės dalį;

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

45.2. Šilumos tiekėjai su elektros tiekėjais 45 punkte nurodytas sutartis turi sudaryti per 5 metų laikotarpį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

III. ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

46. Šilumos vartotojui patiektas šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba nustatomas pagal įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengiamų vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 12 punktai), rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu, vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje bei šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartyse nurodytais būdais.

47. Šilumos vartotojams:

47.1. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

47.1.1. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis taikomas, kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį;

47.1.2. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir taikomas kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastatui šildyti, vėdinti šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas šilumos kiekiui, suvartotam pastato karšto vandens sistemoje, išmatuoti. Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį. Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas, vadovaudamasis teisės aktuose ir Taisyklėmis nustatyta tvarka, yra sudaręs karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su valdytoju ar kitu asmeniu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo veikla, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, jis atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai);

47.2. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir atsiskaitomojo šilumos kiekio apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas;

47.3. kai pastatas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiau kaip vienam juridiniam asmeniui, patalpų savininkams – šilumos vartotojams ir kai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų šilumos įrenginiai nėra tiesiogiai sujungti su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais ir jie yra patalpų savininkai – šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas įrengiamas pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių patalpų savininkų – šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su visais pastato šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Visas šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir ties tiekimo–vartojimo riba, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas šilumos tiekėjo yra paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas šilumos vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, šilumos tiekėjui išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šilumai paskirstyti patalpų savininkams – šilumos vartotojams gali būti naudojami ir statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip. Šilumai paskirstyti gali būti naudojami tokie apskaitos prietaisai:

47.3.1. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

47.3.2. buitiniai šilumos skaitikliai;

47.3.3. karšto vandens skaitikliai;

47.4. kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, savininkų pasirinkimu jie gali būti šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

47.4.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais;

47.4.2. pastato kitų patalpų įvadų šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų autonominiais patalpų šilumos įrenginiais;

47.4.3. šiose vietose nustatomos tiekimo–vartojimo ribos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su pastato visais šilumos vartotojais nenustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos;

47.4.4. visas šilumos kiekis, suvartotas pastato bendro naudojimo šilumos įrenginiuose, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, įrengto pastato įvade, rodmenų ataskaitas, paskirstomas šilumos vartotojams pagal vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų, kurį parenka šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus;

47.4.5. šilumai paskirstyti gali būti naudojami ir kiti Taisyklių 47.3 punkte nurodyti prietaisai.

48. Buitiniams šilumos vartotojams:

48.1. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

48.2. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį. Jeigu buitiniai šilumos vartotojai pageidauja ir (ar) vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių nustatyta tvarka yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju, įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, gali būti naudojami šilumai, skirtai šildymui bei karštam vandeniui ruošti arba su karštam vandeniui ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti ir jiems paskirstyti skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67 punktai). Šilumos tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

48.3. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. Jų rodmenys naudojami šilumos, karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus ar su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67 punktai). Šilumos tiekėjas ar karšto vandens tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

48.4. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio, skirto visam šilumos, pateiktos į pastatą, kiekiui išmatuoti, ir šildymo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir kai negalima įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio prieš pašildytuvą (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai ir kt.) ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinio šilumos ir šildymo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. Jų rodmenys naudojami šilumos, karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus arba su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 64, 65, 67 punktai). Šilumos ar karšto vandens tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

48.5. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas, jeigu teisės aktuose ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenumatyta kitaip;

48.6. kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie neturi butų ar kitų patalpų šilumos įrenginių, tiesiogiai sujungtų su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, ir jie yra buitiniai šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar jų komplektai įrengiami daugiabučio namo įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su buitiniais šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas buitiniams šilumos vartotojams, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų buitinių šilumos vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Komisija. Kol buitiniai šilumos vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Šilumai paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams gali būti naudojami tokie butuose ir kitose patalpose įrengti šilumos, šilumnešio kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai ir jų rodmenų ataskaitos naudojamos tik šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti:

48.6.1. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

48.6.2. buitiniai šilumos skaitikliai;

48.7. Taisyklių 48.6 punkte nurodytu atveju konkretaus daugiabučio gyvenamojo namo vartotojams pasirinkus šilumos išdalinimo metodą, kuris suderintas su Komisija, taikyti kitame name, konkretaus namo valdytojas kreipiasi į Komisiją su prašymu leisti taikyti šį metodą. Esant galimybei taikyti šį metodą be pakeitimų šiame konkrečiame name, Komisija raštu pateikia teigiamą išvadą.

49. Kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir butų ar kitų patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, butų ar kitų patalpų savininkų pasirinkimu jie gali būti vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Šiuo atveju šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai bei neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami Taisyklių 48.1, 48.5 ir 48.6 punktuose nurodyta tvarka.

50. Šilumos vartotojams, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir (ar) tiekimo–vartojimo ribos nustatomos ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

50.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už bendro naudojimo patalpose suvartotą šilumos kiekį;

50.2. namo, daugiabučio namo arba buto ar kitų patalpų įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų autonominiais butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už pastate, bute ar kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį;

50.3. Taisyklių 47, 47.2 ir 47.4 punktuose nurodytus atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) šilumnešio kiekio apskaitos prietaisus šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos tiekėjas.

51. Taisyklių 47.3 punkte nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (išskyrus karšto vandens skaitiklius, kuriuos teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia karšto vandens tiekėjas) savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos vartotojas, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip.

52. Vartotojų prašymu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyta tvarka neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus gali įsigyti, įrengti ir prižiūrėti šilumos tiekėjas, jeigu pagal šilumos vartotojų pasirinktą vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų šiluma šilumos vartotojams paskirstoma pagal šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijas. Šiuo atveju neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir priežiūros sąnaudas apmoka šilumos vartotojas pagal atskirai pateikiamą sąskaitą.

53. Pastato savininkui, pastato buto (patalpos) savininkui priklausantys atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami (parduodami) šilumos tiekėjo nuosavybei, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

54. Šilumos kiekiui matuoti, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrams registruoti gali būti naudojami tik tokie prietaisai, kurie įrašyti (įtraukti) į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas. Matavimo priemonės, naudojamos šilumos apskaitai vykdyti, turi atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus.

55. Draudžiama naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis, jeigu:

55.1. sugadintas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

55.2. siekiant sumažinti apskaitomos šilumos kiekį arba skaitiklio rodmenis, suklastotos atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) šilumos tiekėjo uždėtos plombos, kitaip paveikiamas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

55.3. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą;

55.4. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas dirba už gamintojo nustatytų minimalių ar maksimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

56. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui, butų ir (ar) patalpų savininkams, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ar neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55.3 ir 55.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.1 ir 55.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, šilumos vartotojo suvartotos šilumos kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 13, 14, 15 punktai) nustatyta tvarka.

57. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui, butų ir (ar) patalpų savininkams, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55.3 ir 55.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.1 ir 55.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, pastate suvartotos šilumos kiekiai vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti.

58. Už šilumos tiekėjui priklausančių, bet įrengtų pastato savininko, pastato butų arba patalpų savininko patalpose atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų saugumą atsako šių patalpų savininkas, o už įrengtų daugiabučio pastato bendro naudojimo patalpose saugumą atsako butų ir kitų patalpų savininkai bei bendro naudojimo objektus administruojantis valdytojas. Tyčinio sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto šilumos vartojimo atveju atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka.

59. Už karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklių ir apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų apsaugą atsako patalpų, kuriuose jie įrengti, savininkai arba šias patalpas administruojantys asmenys, jeigu geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

60. Pastato, pastato butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu šilumos tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų šilumos ar karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už šilumą ar karštą vandenį, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. ŠILUMOS VARTOJIMAS

 

61. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija.

62. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 oC, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 oC.

63. Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu.

64. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas iki daugiabučio namo įvado nepriklausomai nuo to ar šildomi ar nešildomi butai ir kitos patalpos. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytas higienos normas.

65. Vartotojai turi teisę teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5 punktai) nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų higienos normų.

66. Vartotojams, išskyrus nurodytus Taisyklių 63 punkte, nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti, arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Valdytojas teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga.

67. Šilumos tiekėjas, įvertinęs teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas ir suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo – pradedant šildymo sezoną, ir išjungimo – baigiant šildymo sezoną, eiliškumą.

68. Pastatų, daugiabučių namų, kuriuose buvo atliekami Taisyklių 78–90 , 101–103, 105.1–121 punktuose nurodyti darbai, savininkai apie savo sprendimą pradėti vartoti šilumą praneša raštu šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo. Šiuo atveju, jeigu iki šios datos Taisyklių 78–90, 101–103, 105.1–121 punktuose nurodytų darbų užbaigimas neįformintas juose nustatyta tvarka:

68.1. Inspekcija tikrina, ar pastato, buto ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka projektus ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus ir išduoda šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą;

68.2. Inspekcijos akte-pažymoje įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato savininkui yra privalomi;

68.3. neatitinkantys projekto ar teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimų pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų nejungiami tol, kol pastato savininkas, valdytojas ar patalpų savininkas nepašalina Inspekcijos akte-pažymoje nurodymų trūkumų.

69. Pastato nauji arba rekonstruoti šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ar karšto vandens sistemos, kai:

69.1. pastato savininkas, valdytojas arba buto šilumos įrenginių savininkas pateikia šilumos tiekėjui Inspekcijos išduotos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti akto kopijas;

69.2. pasirašytas pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (Taisyklių 2 priedas);

69.3. sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.

70. Atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą, išskyrus Taisyklių 71 ir 72 punktuose nurodytus atvejus.

71. Jeigu pastato savininkas ar Valdytojas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti prižiūrėtojui, turinčiam Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 20, 51, 57 punktai) nustatytą kvalifikaciją ir leidimus (atestatus) prižiūrėti šildymo ir karšto vandens sistemas.

72. Individualiems ir dviejų butų gyvenamiesiems namams bei vienam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantiems pastatams (jų dalims, turinčioms atskirą šilumos įvadą), kurių šilumos įrenginių galia neviršija 50 kW, leidžiama pradėti tiekti šilumą, kai jų savininkai šilumos tiekėjui raštu įsipareigoja tinkamai prižiūrėti šildymo ar karšto vandens sistemą ir išklauso šilumos tiekėjo instruktažą.

73. Pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi prijungti pastato šilumos vartojimo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų pagal pastato savininko, valdytojo arba pastato statybos rangovo prašymą. Šiluma gali būti pradėta tiekti tik įrengus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir sudarius su šilumos tiekėju šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos ir šilumnešio kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

74. Pastato savininkas, valdytojas arba, jeigu taip nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje, prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią šilumos tiekėjui turi pateikti:

74.1. dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privalu atlikti pagal Taisykles ir teisės aktus (Taisyklių 1 priedo 3, 21 punktai);

74.2. dokumentus apie atliktus darbus pagal Inspekcijos ar savivaldybės arba jos įgaliotos institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose joms nustatyta kompetencija, nurodymus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

74.3. neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

75. Už Taisyklių 74 punkte nurodytuose dokumentuose teikiamos šilumos tiekėjui informacijos tikrumą atsako juos pateikęs asmuo.

76. Prieš šildymo sezono pradžią Taisyklių 74 punkte išvardytų dokumentų pagrindu turi būti pasirašomas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (Taisyklių 2 priedas).

77. Valdytojas pateikia šilumos tiekėjui trūkumų, dėl kurių nepasirašytas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas, pašalinimo bei šilumos įrenginių darbo saugumo užtikrinimo priemonių planą ir, jeigu yra techninės galimybės, šilumos tiekėjas šildymo sezono laikotarpiu leidžia vartoti šilumą ir (ar) karštą vandenį. Neturint pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą gali būti leista tik gavus raštišką Inspekcijos leidimą. Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 1 šildymo sezono laikotarpiui ir ne daugiau kaip 2 šildymo sezonus paeiliui.

 

V. ŠILUMOS PUNKTŲ MODERNIZAVIMAS

 

78. Pastato savininkas, pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 95–102 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.

79. Pastato savininkas, pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, kai nekeičiama punkto šilumos galia bei prijungimo schema, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 87–90 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.

80. Šilumos tiekėjas, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos modernizavimo, grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir karšto vandens tiekimo tinklų likvidavimo darbus, turi įrengti ir pajungti prie pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų modernizuojamos šilumos tiekimo sistemos reikalavimus atitinkančius šilumos punktus arba šilumos gamybos ir (ar) perdavimo įrenginius šilumos vartotojų pastatuose (esamo šilumos punkto patalpose) ir darbus atlikti Taisyklių 87–90 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

81. Šilumos tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti skirtas tiekiamos šilumos ir šilumnešio pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba sutartiniams parametrams reguliuoti, iš likviduojamų grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir tinklų tiektam karštam vandeniui ruošti jo įrengto šilumos punkto šilumos įrenginiuose ir jo parametrams pastato šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba reguliuoti. Įrengtas šilumos punktas gali būti jungiamas prie esamo pastato šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių, nepažeidžiant pagal paskirtį jų veikimo savybių.

82. Pastato savininko prašymu ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka priimtu sprendimu Taisyklių 81 punkte nurodytu būdu tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti jungiamas prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ir skirtas šilumai, šilumnešiui bei karštam vandeniui tiekti ir parametrams reguliuoti šiose sistemose. Tokiu atveju seno šilumos punkto likvidavimo klausimus sprendžia pastato savininkas, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

83. Jeigu dėl darbų, modernizuojant pastato šilumos punktą, pažeidžiamos kito pastato, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, savininko teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3 punktai) nurodytus reikalavimus.

84. Taisyklių 81 punkte nurodytu atveju įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri šilumos tiekėjas, o pastato esamą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas vadovaudamasis Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 5, 16 punktai), jeigu šalys nesusitarė kitaip.

85. Taisyklių 78 ir 79 punktuose nurodytais atvejais įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas vadovaudamasis Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 16, 21 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

86. Taisyklių 81 ir 82 punktuose nurodytais atvejais šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo santykiai įrengiant, prižiūrint ir apsaugant šilumos punktą reglamentuojami Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 21, 57, 66 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

6 skyrius. Neteko galios nuo 2011-07-29

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin. 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

VII. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PERTVARKYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

93. Atliekant daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimą, pertvarkymą, atjungimą ir (ar) prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, nurodytas pastato savininko funkcijas vykdo ir darbus organizuoja valdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

94. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, sprendimai dėl daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimo, pertvarkymo, ir prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų priimami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

95. Pastato savininkas, pageidaujantis pertvarkyti pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo), privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą šiam projektui (aprašui). Jeigu dėl inžinerinių sistemų pertvarkymo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina prašymą suderinti su šiais savininkais ir įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

96. Savivaldybė teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 34 punktai) nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus, po kurių išduoda rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo), arba motyvuotu pagrindu atsisako jį išduoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

97. Prisijungimo sąlygų projektavimui išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4 punktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

98. Jeigu pastato šilumos įrenginiai rekonstruojami keliais etapais, pastato ar kitų patalpų savininkas turi gauti prisijungimo sąlygas rekonstravimo projektavimui kiekvienam etapui atskirai.

99. Šilumos ar kitas šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjas, gavęs iš pastato savininko paraiškas išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda sąlygas (Taisyklių 5 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus, arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą išduoti sąlygas.

100. Pastato ar jo dalies patalpų inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo projekte (apraše) privalo būti:

100.1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

100.2. pastato pertvarkytų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų pertvarkymo brėžiniai;

100.3. pastato pertvarkytos šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos galia, reglamentuota teisės akte (Taisyklių 1 priedo 36 punktas);

100.4. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo brėžiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

101. Pastato savininkas inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

102. Baigęs inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo darbus, pastato savininkas privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti baigtų pertvarkyti pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

103. Pastato ir kitų patalpų inžinerinės sistemos (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pripažįstamos pertvarkytomis nuo Taisyklių 102 punkte nurodytos pažymos pasirašymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

VIII. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ VARTOTOJŲ INICIATYVA

 

104. Atjungiant negyvenamuosius pastatus:

104.1. Pastato savininkas, pageidaujantis atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šilumos įrenginius ar keisti pastato šildymo būdą, privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai apie numatomus atlikti darbus ir prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo). Pridedama kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą ar kitą) atjungiamam objektui šildyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

105. Atjungiant individualų arba dvibutį namą:

105.1. pastato savininkas (-ai), pageidaujantis atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šilumos įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą, privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai apie numatomus atlikti darbus ir prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo). Pridedama kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą ar kitą) atjungiamam objektui šildyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

105.2. jeigu dėl atjungimo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos perdavimo tinklų ar šildymo ir karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma prašymą suderinti su jais.

106. Atjungiant daugiabutį namą:

106.1. daugiabučio namo valdytojas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka organizuoja bendrosios dalinės nuosavybės savininkų susirinkimą, kurio metu jie priima sprendimą ir paveda valdytojui pakeisti pastato šildymo būdą. Valdytojas privalo savivaldybės institucijai pateikti prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo). Privalomai pridedami šie dokumentai:

106.1.1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui atjungti daugiabutį namą nuo centralizuoto šildymo sistemos;

106.1.2. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio juridinio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam objektui šildyti;

106.1.3. daugumos atjungiamo objekto bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams.

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

107. Atjungiant daugiabučio namo sekciją (bloką) (toliau šiame skyriuje – pastatas ar jo sekcija (blokas):

107.1. daugiabučio namo valdytojas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka organizuoja bendrosios dalinės nuosavybės savininkų susirinkimą, kurio metu jie priima sprendimą ir paveda valdytojui pakeisti pastato sekcijos (bloko) šildymo būdą. Valdytojas privalo savivaldybės institucijai pateikti prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo). Privalomai pridedami šie dokumentai:

107.1.1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui keisti pastato sekcijos (bloko) šildymo būdą;

107.1.2. jeigu atsijungia dalis pastato, buto ar kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pageidaujančių atjungti pastato sekcijos (bloko) šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti pastato sekcijos (bloko) šildymo būdą, įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;

107.1.3. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio juridinio asmens išduotą pažymą apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam objektui šildyti;

107.1.4. buto ar kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pageidaujančių atjungti pastato, ar jo sekcijos (bloko) šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti pastato ar jo sekcijos (bloko) šildymo būdą, įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose;

107.1.5. daugumos atjungiamo objekto bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams.

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

108. Atjungiant daugiabučio namo butą ar kitą patalpą:

108.1. daugiabučio namo valdytojas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka organizuoja bendrosios dalinės nuosavybės savininkų susirinkimą, kurio metu jie priima sprendimą ir leidžia pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą susirinkimo nutarimu aptartomis sąlygomis. Atsijungimo iniciatoriai privalo savivaldybės institucijai pateikti prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo). Privalomai pridedami šie dokumentai:

108.1.1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą bei valdytojo raštiškas sutikimas;

108.1.2. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;

108.1.3. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam butui ar kitoms patalpoms šildyti;

108.1.4. neteko galios nuo 2011-07-29

108.1.5. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įrenginiuose;

108.1.6. valdytojo pažyma, grindžiama techniniais, ekonominiais bei teisiniais argumentais, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai;

108.1.7. visų daugiabučio namo ar sekcijos (bloko), kuriame yra atjungiamas butas ar kita patalpa, bendrosios dalinės nuosavybės savininkų rašytiniai pritarimai projekto (aprašo) sprendiniams. Projektas (aprašas) turi būti suderintas su valdytoju.

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

109. Savivaldybė teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 34 punktai) nustatytais terminais atlieka numatytus veiksmus, po kurių išduodamas rašytinis pritarimas pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo), arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

110. Gavęs rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo), pastato savininkas arba valdytojas pateikia kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą ar kitą) tieksiančiam asmeniui paraišką gauti prisijungimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

111. Jeigu vartotojų pasirinkimas neatitinka savivaldybės infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiojo plano ir šilumos ūkio specialiųjų planų, savivaldybė, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 34 punktai) nustatytais terminais, atlieka numatytus veiksmus, po kurių motyvuotu pagrindu atsisakoma išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

112. Šių Taisyklių 111 punkto reikalavimai dėl atsisakymo išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) netaikomi, kai atsijungus nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, atjungiamo objekto šildymui ir (ar) karštam vandeniui ruošti bus naudojami atsinaujinantys neiškastinių išteklių (elektros energijos, saulės energijos, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai, biodujos, kiti atsinaujinantys neiškastiniai ištekliai, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje) šilumos energijos šaltiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

113. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

114. Individualaus ar dvibučio namo savininkai, pageidaujantys atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą, turi teisę vienašališkai nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, apie tai pranešę šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu dėl individualaus namo atjungimo pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma atlikti darbus, užtikrinančius kitų savininkų interesus. Šilumos tiekėjas ir (ar) karšto vandens tiekėjas, gavęs individualaus gyvenamojo namo savininko – buitinio šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo, informaciją apie numatomą atjungti prie šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų prijungtas pastato šildymo ar karšto vandens sistemas ir keisti pastato šildymo būdą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia namo savininkui sutartį dėl šilumos tiekimo–vartojimo sutarties nutraukimo, kurios sąlygos negali nepagrįstai trukdyti atsijungti. Pastato šildymo būdo keitimas negali trukdyti tiekti šilumą kitiems šilumos vartotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

115. Pastato savininkas, pageidaujantis atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo ar karšto vandens įrenginius, kada keičiama pastato paskirtis ir pastatas nebus šildomas (taip pat ir dėl veiklos nutraukimo) arba kai numatoma pastatą nugriauti, privalo parengti pastato paskirties keitimo projektą arba griovimo projektą (arba supaprastintąjį griovimo aprašą). Savivaldybė, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 34 punktai) nustatytais terminais, atlieka numatytus veiksmus, po kurių pritariama arba motyvuotai atsisakoma pritarti šiame punkte minimiems projektams (aprašams).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

116. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

117. Vartotojai arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo šilumos vartojimo įrenginių atjungimo ir po atjungimo liekančių sistemų pertvarkymo bei naujų pasirinktų šildymo sistemų organizacinius, priešprojektinius, projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą suinteresuotų patalpų savininkų lėšomis. Jei numatant atlikti šilumos vartojimo įrenginių atjungimą, po atjungimo liekančių inžinerinių sistemų pertvarkymą ar naujų šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų įrengimą nenumatoma atlikti jokių kitų statybos darbų arba numatomi atlikti tik statinio paprastojo remonto darbai, rengiamas paprastojo remonto projektas (aprašas). Jei numatomi atlikti kiti statybos darbai, priskirtini statinio kapitaliniam remontui ar statinio rekonstravimui, atitinkamai rengiamas statinio (pastato) kapitalinio remonto arba rekonstravimo projektas (aprašas), kurio sudėtyje pateikiami šilumos vartojimo įrenginių atjungimo, liekančių inžinerinių sistemų pertvarkymo ar naujų inžinerinių sistemų įrengimo sprendiniai. Vienu metu numatant atjungti kelis atskirus daugiabučio namo ar sublokuoto daugiabučio namo bloko (sekcijos) butus ar kitas patalpas rengiamas bendras atitinkamos rūšies projektas (aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

118. Daugiabučio namo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo ir susijusių su atjungimu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo projekte (apraše) privalo būti:

118.1. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras ir vidines atitvaras, ribojančias gretimas patalpas, skaičiuotė;

118.2. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras, tuomet turi būti pateikiami jų rekonstravimo, sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius, nustatytus teisės akte (Taisyklių 1 priedo 33 punktas) iki neviršijančių per išorines atitvaras, brėžiniai;

118.3. rekonstruotos šildymo ar karšto vandens sistemos hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

118.4. po rekonstravimo likusių šilumos ar karšto vandens įrenginių šilumos galia;

118.5. pastato bendrųjų šilumos nuostolių ir kitų šildymo ar karšto vandens sistemų charakteristikos, reikalingos buitinių šilumos vartotojų pasirinktam šilumos paskirstymo pagal Komisijos rekomenduotus ar suderintus metodus, būdui realizuoti ir atsijungusio buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo mokėjimams už šilumą ar karštą vandenį, suvartotą pastato bendro naudojimo reikmėms, apskaičiuoti;

118.6. šilumos punkto įrenginių darbo režimo ir suderinimo po buto ar kitų patalpų atjungimo skaičiuotė ir prireikus jų rekonstravimo brėžiniai;

118.7. techniniai sprendimai, leidžiantys pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti pažeistos kitų to namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai.

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

119. Vartotojai arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo, jeigu prie atjungiamo objekto šilumos ir karšto vandens įrenginių yra prijungtos kitų namų, butų ar patalpų šildymo ir karšto vandens sistemos, gali atjungti savo šilumos įrenginius Taisyklių 120 punkte nurodyta tvarka tik nepažeisdami kitų pastatų, butų ar patalpų savininkų teisių bei teisėtų interesų. Su daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir pastato ar jo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šildymo būdo pakeitimu susiję daugiabučio namo šildymo sistemos inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo darbai atliekami vadovaujantis Taisyklių 93–102 punktuose nustatyta tvarka daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų, kurie savo šilumos vartojimo įrenginius atjungia nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir keičia buto ar kitos patalpos šildymo būdą, lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

120. Vartotojas arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo ne vėliau kaip per 30 dienų iki Taisyklių 117 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos tiekėjui apie numatomą atjungimą (šilumos pirkimo–pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

121. Baigęs Taisyklių 117 punkte nurodytus darbus, atsijungimo iniciatorius, pastato savininkas arba valdytojas ir šilumos tiekėjo įgaliotas atstovas surašo šilumos tiekimo nutraukimą patvirtinantį aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

122. Pastato, sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant valdytojo ir šilumos tiekėjo įgaliotiems atstovams. Baigus pastato, jo sekcijos (bloko) ar buto (kitų patalpų) šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, valdytojas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

123. Pastato, sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto atjungimo akto ir susitarimo dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pasirašymo dienos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

124. Daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkų – buitinių šilumos vartotojų, su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 107.1.4 ir 108.1.5 punktų nuostatas nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto akto surašymo dienos. Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. Iki butų ir kitų patalpų savininkai, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto akto pasirašymo momento taikomos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos (Taisyklių 1 priedo 15 punktas). Butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

IX. ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

125. Šilumos tiekėjas turi teisę:

125.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkams, vartotojams priklausančių šilumos įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;

125.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą tik Taisyklėse nurodyta tvarka.

126. Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio projektavimo operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

127. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

128. Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų, dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo ar vartotojų ar kitų jų įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį ir surašo aktą. Jeigu valdytojas ar vartotojai ar jų įgalioti atstovai, ar šilumos tiekėjas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

129. Šilumos tiekėjas privalo:

129.1. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16 punktai) nustatyta tvarka šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo arba šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su kiekvienu vartotoju arba tiekti šilumą pagal sutarčių standartines sąlygas (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 14, 15 punktai), jeigu vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų;

129.2. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis nenutrūkstamai tiekti vartotojams šilumą;

129.3. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus;

129.4. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo ir teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintus bešeimininkiais, bet naudojamus šilumos aprūpinimo sistemoje, šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus bei eksploatuoti bendrai naudojamus energetikos objektus, skirtus šilumai perduoti, sutinkamai su teisės akto (Taisyklių 1 priedo, 68 punktas) reikalavimais;

129.5. pateikti savivaldybės institucijai šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas šilumos tiekimas šilumos vartotojams, grafikus;

129.6. informuoti vartotojus ir (arba) valdytoją apie šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo dėl įrenginių remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

129.7. pagal pastato savininko ar valdytojo, buto ar kitų patalpų savininko paraišką leisti prijungti prie veikiančių šilumos tiekimo įrenginių Taisyklių 69 ar 73 punkte nustatyta tvarka sumontuotus naujų ar rekonstruotų pastatų arba butų ir kitų patalpų šilumos įrenginius ir pradėti tiekti šilumą, jeigu tuo nenutraukiamas šilumos tiekimas kitiems šilumos vartotojams;

129.8. sudaryti šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju, ją suderinti su savivaldybės institucija ir informuoti pastatų savininkus ir valdytojas, kuriems šiluma turi būti tiekiama nepertraukiamai;

129.9. užtikrinti šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių, kurie yra jo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą;

129.10. palaikyti šilumos parametrus ties pirkimo–pardavimo riba ir/ar ties tiekimo–vartojimo riba pagal pateiktą šilumos tiekėjo šilumnešio temperatūrų grafiką, sudarytą šilumos vartotojų teritorijoms iš vienodų charakteristikų ir leistinų parametrų nukrypimo riba, nurodyta Taisyklų 130.1 punkte;

129.11. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 51, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus;

129.12. palaikyti pastatų šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 51, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo–vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią;

129.13. nustatyta tvarka pranešti pastato savininkui ar valdytojui ar Inspekcijai, arba prižiūrėtojui apie įvykusius sutrikimus, avarijas, susijusias su šilumos šaltinių, šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, jeigu jos gali lemti sutrikimus, avarijas pastato šilumos įrenginiuose;

129.14. prieš šildymo sezono pradžią parengti ir, įvertinus teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas, pateikti savivaldybių institucijoms tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikus bei suderinti šildymo pradžios eilę pastatams. Šilumnešio parametrų grafikai turi būti suderinti su Inspekcija ir savivaldybe. Šilumnešio parametrų grafikai pateikiami pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui;

129.15. pastato savininko ar valdytojo arba prižiūrėtojo pretenziją dėl šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti juos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos;

129.16. įrengti ir prižiūrėti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 45, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;

129.17. šilumos punktui priklausant šilumos tiekėjui ir vartotojams ar valdytojui pageidaujant ne rečiau kaip kartą per savaitę pateikti valdytojui ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens sistemos prižiūrėtojui ar vartotojo teisėtam atstovui įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus (pratekėjusio šilumnešio debitas, paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros, slėgiai), kurie tiesiogiai paveikia šilumos suvartojimą, už laikotarpį ne ilgesnį kaip 1 savaitė, pateikiant kiekvienos valandos duomenis;

129.18. turėti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 ir 19 punktai) nustatytas licencijas;

129.19. pastato savininko ar valdytojo arba prižiūrėtojo prašymu teikti kitas, Taisyklėmis nustatytas paslaugas.

130. Šilumos tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

130.1. šilumnešio parametrų nukrypimus (leistini vidutiniai paros nukrypimai ne didesni kaip +/- 5 %), daugiau nei nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės. Tokiu atveju už suvartotą šilumą vartotojas atlygina šilumos tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

130.2. nepatiektą šilumą, išskyrus Taisyklių 131 punkte nurodytus atvejus. Tokiu atveju šilumos tiekėjas atlygina vartotojų patirtus tiesioginius nuostolius įstatymų nustatyta tvarka;

130.3. Vartotojo patirtą žalą dėl šilumos tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

131. Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

131.1. stichinių nelaimių ar kitos nenugalimos jėgos aplinkybių ir ilgalaikio atšalimo, kurio metu lauko oro temperatūra ilgiau kaip 72 val. buvo 3 oC arba daugiau, laipsniais žemesnė už teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 30, 36 punktai) šildymo sistemų projektavimui nustatytą ir nurodytą statinio projekte (ar jo dalyje) išorės oro temperatūrą ir jeigu tuo metu buvo išlaikomi tiekiamo šilumnešio projektavimo parametrai pagal šilumnešio parametrų grafiką;

131.2. pastato savininko ar valdytojo arba vartotojų, prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų;

131.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto nutarimo sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą.

 

X. ŠILUMOS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

132. Vartotojai turi teisę:

132.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo, kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) bei šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta patalpų temperatūra, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus;

132.2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) gauti iš šilumos tiekėjo mokėjimų už šilumą ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už šilumą pranešimą (Taisyklių 6 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai;

132.3. informavęs šilumos tiekėją, pratęsti apmokėjimo už šilumą laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje, buvo įteiktas mokėjimo už šilumą pranešimas;

132.4. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) neatlygintinai gauti informaciją iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo apie šilumos kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

132.5. kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos ir (ar) karšto vandens išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodų arba parengti ir, suderinus su Komisija, taikyti (nurodyti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas; naudoti apskaičiuojant butų ir kitų patalpų savininkų patirtą žalą, buto ar kitų patalpų savininkui savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą ir panašiais atvejais) metodą, atitinkantį esamus pastato bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ypatumus;

132.6. reikalauti iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo atlyginti dėl jų kaltės patirtą žalą vartojant šilumą;

132.7. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37 punktai) nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti šilumos įrenginius nepažeidžiant daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų;

132.8. reikalauti iš šilumos tiekėjo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) nustatyta tvarka atlikti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų neeilinę patikrą;

132.9. kartu su kitais vartotojais įstatymų nustatyta tvarka įsteigti bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ar kitų bendro naudojimo objektų valdymo;

132.10. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar bloko šildymo būdą;

132.11. reikalauti vartojant šilumą patirtos žalos atlyginimo iš kitų vartotojų dėl jų neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

133. Vartotojai privalo:

133.1. tinkamai prižiūrėti savo pastato ar buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius bei išorės atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę bei jų eksploatavimo saugumą, eksploatuoti savo šilumos įrenginius taip, kad jie neblogintų šilumnešio bei cirkuliacijos kokybės;

133.2. laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą;

133.3. informuoti apie pastebėtus buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose šilumnešio nuotėkius valdytoją ar prižiūrėtoją ar šilumos tiekėją ir imtis galimų veiksmų juos skubiai stabdyti;

133.4. pateikti šilumos tiekėjui šilumos pirkimo–pardavimo ar šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta forma ir terminais patalpos ar buto duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti;

133.5. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai prie pastato šilumos įrenginių būtų prijungiami tik Taisyklių 10–17, 107–121, 87–92 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu, tuomet su šilumos tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos;

133.6. užtikrinti sumontuotų atsiskaitomųjų šilumos kiekio apskaitos prietaisų ir kitų šilumos įrenginių apsaugą bei reikalaujamas jų darbo aplinkos sąlygas, pastebėjus per 24 valandas pranešti šilumos tiekėjui apie visus apskaitos prietaisų ar apskaitos schemose naudojamų elementų gedimus, apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamų elementų, kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, plombų pažeidimus arba jeigu nepagrįstai sumažėjo arba padidėjo šilumos sunaudojimas;

133.7. leisti šilumos tiekėjo, pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus apžiūrėti atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, šilumos įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto darbus, o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes, leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus;

133.8. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo pateiktų klaidingų duomenų suvartotos šilumos sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas;

133.9. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

133.10. Valdytojo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo nurodytais terminais savo lėšomis atstatyti statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą šildymo prietaisų galią bute ar kitose patalpose nepriklausomai nuo to, kada ir kaip padaryti nukrypimai.

134. Vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę vartotojo padarytą Taisyklių pažeidimą, valdytojo, šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Vartotojui nesutikus su valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu vartotojas, valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

135. Nustatant vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. Vartotojo arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės.

 

XI. PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

136. Prižiūrėtojas turi teisę:

136.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) reglamentuoti šilumnešio parametrai pagal šilumnešio parametrų grafikus ties tiekimo–vartojimo riba arba kitoje šiose sutartyse nurodytoje vietoje;

136.2. gauti informaciją apie šilumos ir šilumnešio tiekimo laikinus ribojimus ir nutraukimus;

136.3. reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl valdytojo, šilumos tiekėjo ar buto ir kitų patalpų savininko kaltės bei kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie prižiūrimo pastato šilumos įrenginių, kaltės;

136.4. ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus apžiūrėti buto ir kitų patalpų savininkui priklausančių šilumos įrenginių, kurie turi tiesioginę įtaką pastato šildymo ir karšto vandens sistemos darbui, būklę;

136.5. patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų būklę ir rodmenis.

137. Prižiūrėtojas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

137.1. Taisyklėse, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje bei šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 16, 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka jam prižiūrėti pavestų šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą;

137.2. Taisyklėse, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 51, 57 punktai), pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje nustatytą butų ir kitų patalpų kokybišką šildymą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

137.3. Vartotojo patirtą žalą dėl prižiūrėtojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

138. Prižiūrėtojas privalo:

138.1. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) reglamentuotus darbus bei šilumos tiekėjo ir savivaldybės institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jiems nustatyta kompetencija, nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas);

138.2. vykdyti šilumos tiekėjo operatyvinius dispečerinius nurodymus dėl šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimo;

138.3. laikytis vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytose šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo bei šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

138.4. neleisti, kad būtų viršytas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas) nustatytas leistinas šilumnešio nuotėkių dydis pastato šilumos įrenginiuose, o atsiradus tokiam nuotėkiui jį operatyviai stabdyti;

138.5. užtikrinti, kad šildymo ir karšto vandens sistemoje nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

138.6. šalims sutarus, pateikti šilumos tiekėjui su juo sutarta forma ir terminais atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą, jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos arba jeigu šalys nesusitarė kitaip;

138.7. užtikrinti, kad vartotojų naujai sumontuotus ar rekonstruotus šildymo sistemų įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 10–17, 107–121, 87–92 punktuose nustatyta tvarka;

138.8. suderinti su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju ir valdytoju ar vartotojais pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių laikino atjungimo sąlygas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

138.9. užtikrinti vartotojams priklausančioje teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų ir atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl tinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų neužtikrinimo, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

138.10. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos tiekimo įrenginių apsaugos reikalavimus;

138.11. leisti vartotojams priklausančioje teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus, jeigu tai nesusiję su avarijų likvidavimo darbais, gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir atlikti priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

138.12. informuoti šilumos tiekėją tarpusavyje nustatyta tvarka apie šilumos įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

138.13. pranešti Inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

138.14. užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytą temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

138.15. siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

138.16. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos ir šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

138.17. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, išrašyti ir pateikti (išsiųsti) valdytojui atsiskaitymo dokumentus už priežiūrą. Prižiūrėtojo teisės ir pareigos taikomos valdytojui, jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir pastato (išskyrus individualius gyvenamuosius namus) savininkas arba valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. Šiuo atveju valdytojas atestuojamas šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

138.18. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą, dėl jo neteisėtų veiksmų ar neveikimo pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 12, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytas šilumos įrenginių priežiūros sąlygas.

139. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę prižiūrėtojo padarytą Taisyklių pažeidimą, valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Prižiūrėtojui nesutikus su valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

140. Nustatant prižiūrėtojo padaryto pažeidimo faktą, pastato valdytojui gali atstovauti atsakingas už šilumos ūkį asmuo arba kitas įgaliotas asmuo, šilumos tiekėjui – jo įgaliotas asmuo, prižiūrėtojui – jo įgaliotas asmuo. Prižiūrėtojo atstovo, dalyvavusio nustatant Taisyklių pažeidimo faktą, atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia pastato prižiūrėtojo nuo atsakomybės.

 

XII. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

141. Pastato valdytojas turi teisę:

141.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 16, 20, 21, 22, 23, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka pats prižiūrėti arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su Asmeniu, turinčiu Inspekcijos leidimą (atestatą) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai, arba kartu su šilumos tiekėju atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose nurodytas prižiūrėtojo pareigas. Šiais atvejais pastato valdytojas neatsako už Taisyklėse nustatytų pareigų vykdymą, kurios pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį tenka prižiūrėtojui;

141.2. keisti, rekonstruoti arba atjungti pastato šilumos įrenginius teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 34, 35 punktai) ir Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu tai nepažeidžia kitų namų savininkų bei pastato butų (patalpų) savininkų daugiabučiame name teisių ir teisėtų interesų;

141.3. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyti ar teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) ir Taisyklėse reglamentuoti šilumnešio ir (ar) karšto vandens parametrai karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje;

141.4. neatlygintinai gauti informaciją apie šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, mokėjimų ir atsiskaitymo skaičiavimo tvarką, mokėjimams apskaičiuoti panaudotus duomenis ir atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

141.5. gauti informaciją apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimus ir sustabdymus;

141.6. reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl:

141.6.1. šilumos tiekėjo kaltės;

141.6.2. kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos įrenginių, kaltės;

141.6.3. pastato buitinio šilumos vartotojo kaltės;

141.6.4. Prižiūrėtojo kaltės;

141.7. netrukdomai apžiūrėti pastato buitinių šilumos vartotojų šilumos įrenginių būklę, kuri turi tiesioginę įtaką pastato šilumos įrenginiams;

141.8. nutraukti ar riboti šilumos tiekimą kitiems šilumos vartotojams, kurių pastato šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių tik Taisyklėse nustatyta tvarka;

141.9. reikalauti pastato šilumos įrenginių bei apskaitos prietaisų, esančių kitų juridinių ar fizinių asmenų teritorijoje ir patalpose, tinkamos apsaugos ir atlyginti dėl jų kaltės jam padarytą žalą;

141.10. šilumos punktui priklausant šilumos tiekėjui, iš jo, vartotojui ar valdytojui pageidaujant, ne rečiau kaip kartą per savaitę iš šilumos tiekėjo gauti įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus (pratekėjusio šilumnešio debitas, paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros, slėgiai), kurie tiesiogiai paveikia šilumos suvartojimą, už laikotarpį ne ilgesnį kaip 1 savaitė, pateikiant kiekvienos valandos duomenis.

142. Patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, karšto vandens skaitiklių ir neatsiskaitomųjų šilumos prietaisų būklę ir rodmenis, jeigu jų rodmenys turi įtakos kitų butų savininkų mokėjimams, nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos.

143. Pastato valdytojas teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka atsako už:

143.1. pastato šilumos įrenginių bei išorės atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę ir priežiūrą;

143.2. Vartotojo patirtą žalą dėl valdytojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

144. Pastato valdytojas privalo:

144.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 16, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka prižiūrėti pastato išorės atitvaras (langų, durų, sienų, stogo ir pan.), šilumos įrenginius ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemas arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu Inspekcijos leidimą (atestatą) verstis šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veikla;

144.2. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 21, 22, 23 punktai) reglamentuotus darbus bei šilumos tiekėjo ir savivaldybės institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jiems nustatyta kompetencija, nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ūkio parengties šildymo sezonui aktą;

144.3. vykdyti šilumos tiekėjo operatyvinius–dispečerinius nurodymus dėl šilumos vartojimo;

144.4. laikytis nustatytų šilumos vartojimo režimų;

144.5. neleisti viršnormių šilumnešio nuotėkių, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;

144.6. užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

144.7. užtikrinti, kad naujai sumontuotus ar rekonstruotus pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 10–17, 107–121, 87–92 punktuose nustatyta tvarka;

144.8. suderinti su šilumos tiekėju pastato šilumos įrenginių laikino atjungimo sąlygas;

144.9. užtikrinti pastato teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl netinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų;

144.10. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos įrenginių apsaugos reikalavimus;

144.11. leisti pastato teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos įrenginius ir atlikti remonto ar avarijų likvidavimo darbus;

144.12. informuoti šilumos tiekėją apie šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo jose nurodyto darbo režimo;

144.13. pranešti Inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

144.14. valdytojui esant šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtoju – užtikrinti tolygų visų pastato patalpų ir prijungtų kitų pastatų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekti į patalpas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos temperatūros karštą vandenį, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 25 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

144.15. siekti, kad išnaudojant visas turimas projektavimo ir organizacines galimybes pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

144.16. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

144.17. įgyvendinant Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, ir 5 punktai) numatytas buitinių šilumos vartotojų teises bei pareigas dėl apsirūpinimo šiluma ir karštu vandeniu, pastato šildymo bei karšto vandens sistemos valdymo ir naudojimo savo iniciatyva arba butų ir kitų patalpų savininkų prašymu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5 ir 48 punktai) nustatyta tvarka ir laiku organizuoti sprendimų priėmimo procedūras.

145. Jei vartotojai pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai geriamasis vanduo karštam vandeniu ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, o šiluma – iš šilumos tiekėjo, tiekėjo ir vartotojo sutartiniai santykiai reguliuojami vartotojų sutartimis su atitinkamais tiekėjais arba sutartimi su subjektu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla.

146. Valdytojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę valdytojo padarytą Taisyklių pažeidimą, šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo valdytojui pašalinti nustatytus pažeidimus. Valdytojui nesutikus su šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

147. Valdytojo ir šilumos tiekėjo sutartimis gali būti nustatytos valdytojo teikiamos šilumos tiekėjui paslaugos (pvz., teikti pastato ar jo atskirų butų ir kitų patalpų duomenis ar jų pasikeitimus, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti, teikti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas ir kt.) ir šių paslaugų apmokėjimo tvarka.

148. Nustatant padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, pastato valdytojui gali atstovauti atsakingas už šilumos ūkį asmuo arba kitas įgaliotas asmuo, šilumos tiekėjui – jo įgaliotas asmuo, buitiniam šilumos vartotojui – jo įgaliotas asmuo. Valdytojo ar jo atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia valdytojo nuo atsakomybės.

 

TREČIA DALIS

KARŠTO VANDENS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS

 

I. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

 

149. Pastato savininkas ar savininkus atstovaujantis asmuo, pageidaujantis prijungti pastato karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, pateikia prašymą šilumos tiekėjui arba kitam asmeniui, teisėtai užsiimančiam šilumos tiekimo veikla dėl pastato karšto vandens įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo, o savivaldybės institucijai – prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui), pertvarkant pastato inžinerines sistemas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

150. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko ar savininkus atstovaujančio asmens prašymą išduoti rašytinį pritarimą pastato paprastojo remonto projektui (aprašui) pertvarkant pastato inžinerines sistemas ir prijungiant pastato karšto vandens įrenginius prie pastato šilumos įrenginio ar šilumos perdavimo tinklų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų juos pateikia prašytojui arba motyvuotai atsisako juos išduoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

151. Tiekėjai, gavę iš pastato savininko ar savininkui atstovaujančio asmens Taisyklių 150 punkte nurodytą paraišką, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda prisijungimo sąlygas (Taisyklių 4 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, techninius reikalavimus arba pateikia motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

152. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo projektavimo, montavimo, prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis, jeigu su šilumos tiekėju nesusitaria kitaip.

153. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo arba šilumos tiekėjas, baigęs montavimo ir prijungimo darbus, privalo gauti Inspekcijos karšto vandens tiekimo įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą–pažymą.

154. Pastato karšto vandens įrenginiai laikomi prijungtais prie pastato šilumos tiekimo įrenginio nuo karšto vandens tiekimo įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pripažinimo tinkamais naudoti akto–pažymos gavimo dienos.

 

II. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

155. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų taip:

155.1. su buitiniu karšto vandens vartotoju sudaroma neterminuota karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis;

155.2. karšto vandens tiekėjai, esant savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis ne tik su butų ar kitų patalpų savininkais, bet ir su butų ar kitų patalpų nuomininkais. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys su butų ir kitų patalpų nuomininkais sudaromos buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai karšto vandens tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, kitaip;

155.3. jeigu su karšto vandens tiekėju vartotojai nesudarė karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekėjo ir vartotojų santykiams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos;

155.4. butų bei kitų patalpų savininkams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį tarp karšto vandens tiekėjo ir buitinių karšto vandens vartotojų, ją pasirašo valdytojo atstovas.

156. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo, kartu ir vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos taikomos iki šalys susitaria dėl karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių pagal šalių individualiai aptartas sąlygas arba pasirenka kitą karšto vandens tiekėją ir su juo sudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo ar karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

157. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 8 priedas).

158. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti imperatyvių įstatymo nuostatų ir buitinių karšto vandens vartotojų teisių bei teisėtų interesų.

 

III. KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

159. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka karšto vandens tiekimo būdą su karšto vandens tiekėju ir karšto vandens tiekimo–vartojimo ribą bute, jame įrengiami karšto vandens skaitikliai:

159.1. Karšto vandens skaitiklius, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai), įrengia karšto vandens tiekėjas;

159.2. Karšto vandens tiekėjas už geriamąjį vandenį ir šilumą karštam vandeniui ruošti ir temperatūrai palaikyti atsiskaito su geriamojo vandens ir šilumos tiekėjais pagal atitinkamų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, kuriuos jie įrengia prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

160. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka 2-ą karšto vandens tiekimo būdą, naudojami karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis ir karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis:

160.1. karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas), įrengia ir eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas;

160.2. karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas), įrengia šilumos tiekėjas.

161. Karšto vandens skaitikliui prijungti apskaitos mazge gali būti naudojami pagalbiniai įrenginiai (filtrai, uždaromoji armatūra, antgaliai, fasoninės detalės ir pan.), kuriuos naudojant karšto vandens skaitiklis sumontuojamas projekte nurodytoje vietoje ir gamintojo instrukcijoje nurodyta tvarka.

162. Naujuose arba rekonstruojamuose daugiabučiuose namuose karšto vandens apskaitos mazgai turi būti įrengiami bendro naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai apskaitos prietaisams skirtose patalpose ir pan.) arba namo šilumos punkte.

163. Karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Karšto vandens tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, jei tokių skaitiklių įrengimas yra ekonomiškai pagrįstas ir nedidina