Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 127-6488, i. k. 110203NISAK0001-297

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 25 d. Nr. 1-297

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355) 13 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2010 m. spalio 25 d.

įsakymu Nr. 1-297

 

Šilumos TIEKimo IR VARTOJIMO taisyklės

 

PIRMA DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I. ĮVADINĖS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

 

1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.

2. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 3 punktas).

4. Vartotojų sprendimai dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo ar karšto vandens tiekėjo pasirinkimo priimami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka.

5. Neteko galios nuo 2012-09-27

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 156-7408 (2011-12-22), i. k. 111502VSPRERG117408           

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

6. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

II. PRIEDAI

 

7. Taisyklių priedai:

7.1. 1 priedas „Nuorodos“;

7.2. 2 priedas „Pastato parengties šildymo sezonui aktas“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

7.3. 3 priedas Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas“;

7.4. 4 priedas „Paraiška gauti pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygas“;

7.5. 5 priedas „Pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygos“;

7.6. 6 priedas „Mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimas“;

7.7. 7 priedas „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos“;

7.8. 8 priedas „Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“;

7.9. 9 priedas „Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“.

 

III. SĄVOKOS

 

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atsiskaitymo laikotarpis – ne ilgesnis negu vieno mėnesio terminas, nurodytas šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse, už kurį šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo apskaičiuojamos šilumos vartotojo mokėtinos sumos už patiektą šilumą bei apskaičiuojamos karšto vandens vartotojo mokėtinos sumos už patiektą karštą vandenį, šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti, karšto vandens skaitiklio aptarnavimą bei kitas su karšto vandens tiekimu susijusias paslaugas.

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį – pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi paskirtas asmuo, atestuotas sertifikavimo įstaigoje ir turintis energetikos darbuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingu už pastate įrengtų šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.

Atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – vartotojui patiektos šilumos kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą.

Buitinis karšto vandens vartotojas – fizinis asmuo, kuris karštą vandenį perka savo buities reikmėms pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

Buitinis šilumos skaitiklis – neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas ties tiekimo–vartojimo riba butuose ir kitose patalpose ir matuojantis suvartotą šilumos kiekį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų nustatytam šilumos kiekiui paskirstyti buitiniams vartotojams.

Buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas – buto ar kitų patalpų visų kambarių, verslo patalpų ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma.

Buto ar kitų patalpų sąlyginis šildomas plotas – buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas, padidintas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galia. Kai šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytąją galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingasis (šildomas) plotas sutampa.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (toliau – valdytojas) – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Deklaruoti matavimo prietaisų rodmenys – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo ar jo pavedimu kito asmens Taisyklėse ir (ar) sutartyse nustatyta tvarka ir forma, vadovaujantis matavimo prietaisų rodmenimis, pateikiami duomenys apie atsiskaitymo laikotarpiu suvartotą šilumos, šilumnešio ir karšto vandens kiekį, pagal kuriuos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai apskaičiuoja mokėjimus už šį laikotarpį.

Įrengtoji šilumos galia – pastato projekte nurodytų ir sumontuotų įrenginių šilumos galia.

Įvadinis šilumos skaitiklis – pagal techninius reikalavimus įrengtas atsiskaitomasis šilumos kiekio, tiekiamo pastato šildymo ir karšto vandens sistemoms, matavimo prietaisas.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo vietavamzdynų vieta, kurioje vartotojo bute ar kitose patalpose įrengti karšto vandens skaitikliai ir kurioje karšto vandens tiekėjai parduoda karštą vandenį karšto vandens vartotojui.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis – pastate, projekte nurodytoje vietoje, prieš karšto vandens ruošimo įrenginį šilumos tiekėjo įrengtas šilumos kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo prietaisas.

Karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis – pastato geriamojo vandens įvade prieš karšto vandens ruošimo įrenginį statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo (apskaitos) prietaisas.

Karšto vandens skaitiklis – Vartotojo sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su karšto vandens tiekėju už sunaudotą karštą vandenį.

Karšto vandens tiekimo–vartojimo riba – vartotojo bute ar kitoje patalpoje esanti pastato karšto vandens vamzdynų vieta, kurioje įrengiami atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai.

Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir buto ar kitų patalpų savininko – buitinio karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį buities reikmėms.

Karšto vandens vartotojas – asmuo, kurio naudojami karšto vandens vartojimo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie karšto vandens perdavimo tinklų ar pastato vidaus karšto vandens sistemų ir kuris karštą vandenį perka pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

Kita patalpa gyvenamojo pastato negyvenamoji patalpa – dviejų ir daugiau butų namuose kitai paskirčiai (prekybai, paslaugų teikimui ir pan.) naudojama patalpa, kuri nekilnojamojo turto registre registruojama atskiru turto vienetu.

Neteisėtas šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimas tai tokie atvejai, kada asmuo vartoja tiekiamą šilumą ir (ar) karštą vandenį savavališkai prijungęs šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginius prie šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos įrenginių ir (ar) pastato vidaus karšto vandens sistemų, arba savavališkai prijungęs juos prieš atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus ir (ar) atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, arba daro įtaką šiems apskaitos prietaisams ar jų rodmenims taip, kad negalima naudotis jų rodmenimis.

Pastato butų ir kitų patalpų šildymo prietaisas – pastato šildymo sistemos įrenginys, skirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti, vėdinti.

Pastato parengties šildymo sezonui aktas – dokumentas, pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo, kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties šildymo sezonui įvykdymas.

Pastato savininkas – juridinis arba fizinis asmuo (asmenys), kuriam pastatas priklauso nuosavybės (bendrosios dalinės nuosavybės) teise arba kuris pastatą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo, panaudos, nuomos teise ar kitais teisėtais pagrindais.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis – sutartis tarp pastato savininko arba valdytojo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai).

Pastato šilumos įrenginys – pastato šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens sistemų įrenginys, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, kaupti, transformuoti ir (ar) transportuoti į butų ir kitų patalpų šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens įrenginius.

Sublokuoto daugiabučio namo sekcija (blokas) – sublokuoto daugiabučio namo dalis, kuri turi atskirus nuo kitų to namo dalių energijos (šilumos, vandens, elektros, gamtinių dujų) įvadus ir kurią galima naudoti (eksploatuoti) atskirai nuo kitų to namo dalių.

Sutartinė šilumos galia – pastato projekte arba šilumos įrenginių inventorizavimo projekte nustatyta ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta sumontuotų ir veikiančių šilumos įrenginių galia.

Šilumos įrenginių modernizavimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, kuriuos atliekant keičiami visi ar atskiri seni jo mazgai šiuolaikiniais naujais.

Šilumos įrenginio pertvarkymas – šilumos įrenginio remontas ar rekonstravimas.

Šilumos įrenginio rekonstravimaspastato šilumos įrenginyje atliekami darbai (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas), kuriais keičiamas įrenginio tipas, sukuriama nauja įrenginio kokybė ir pakinta pradinės, pastato šilumos įrenginio pase nurodytos, charakteristikos (našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai), energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo schema, įrengiami papildomi šilumos gamybos šaltiniai ir kt.

Šilumos įrenginio remontas – pastato šilumos įrenginyje atliekami darbai (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas), po kurių nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos (našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai), energijos ar žaliavos sąnaudos ir kt.

Šilumnešio kiekio apskaitos prietaisas – atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso sudėtinė dalis, skirta matuoti pratekančio šilumnešio kiekį.

Šilumnešio parametrų grafikas – šilumnešio temperatūros, srauto, slėgio skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros.

Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis sutartis tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo, vartojančio tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojančio šilumą patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Vidutinė šilumos galia – pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia;

Vidutinė šilumos vartojimo galia – per vidutinės šilumos vartojimo galios nustatymo laikotarpį pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių suvartotos šilumos energijos kiekio ir šio laikotarpio valandų skaičiaus santykis, išreikštas kilovatais (kW).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Nr. 1-328, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20306

 

9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

 

ANTRA DALIS

ŠILUMOS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS

 

I. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

 

10. Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų ar prie kito pastato šilumos įrenginių, privalo teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus ir įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

11. Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, pateikia paraišką šilumos tiekėjui dėl pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

12. Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktas (Taisyklių 1 priedo 4 punktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

13. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

14. Šilumos tiekėjas, gavęs iš vartotojo ar valdytojo paraišką išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

15. Vartotojų pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus pagal teisės aktų reikalavimus, ir jas atitinkantį projektą atlieka vartotojas savo lėšomis.

16. Vartotojas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei jų kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

17. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo Taisyklių 16 punkte paminėto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo. Šilumos energiją jais tiekti galima nuo šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos pasirašymo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

II. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

18. Šilumos tiekėjo, valdytojo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (toliau – prižiūrėtojas) ir vartotojų tarpusavio teisės, pareigos, atsakomybė nustatomos:

18.1. šilumos pirkimo–pardavimo sutartimi;

18.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi;

18.3. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimi.

19. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo sudaroma taip:

19.1. šilumos tiekėjo su pastato savininku – šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos pirkimo–pardavimo sutartis;

19.2. šilumos pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjas, esant pastato savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su pastato savininkais, bet ir su pastato nuomininkais. Prieš sudarant šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti pastato savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis pastato savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys su pastato nuomininkais sudaromos pastato savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir pastato nuomininkas susitaria, esant raštiškam pastato savininko sutikimui, pratęsti šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Pasibaigus šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminui ir nesudarius naujos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su pastato nuomininku, šilumos tiekėjo ir pastato savininko tarpusavio santykiai grindžiami teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) nustatyta tvarka;

19.3. šilumos tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos vartotoju, jeigu šilumos vartotojas yra skolingas už suvartotą šilumą, šilumos vartotojui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros arba jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutarties negalima sudaryti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

20. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų pagal individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, ypatybės:

20.1. su pastato butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis;

20.2. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjai, esant buto ar kitų patalpų savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su butų ir kitų patalpų savininkais, bet ir su butų ir kitų patalpų nuomininkais – buitiniais šilumos vartotojais. Prieš sudarant šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko butu ar kitomis patalpomis patvirtinantys dokumentai. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku sudaroma buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, pratęsti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

21. Vartotojams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pagal šalių individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo valdytojo atstovas.

22. Jeigu prie pastato savininkui nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių yra prijungti kito pastato (ar kitų pastatų) šilumos įrenginiai, Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka sudaroma daugiašalė šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo bei šilumos įrenginių savininko ir visų kitų pastatų savininkų – šilumos vartotojų. Šiuo atveju, jeigu kitas pastatas (ar kiti pastatai) yra daugiabutis namas, su jo butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais šilumos vartotojais sudaromos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys Taisyklių 20–40 punktuose nustatyta tvarka.

23. Neatskiriama šilumos pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių dalis yra šalių Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (Taisyklių 3 priedas).

24. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų vietoje, kurioje šilumos tiekėjo įrenginiai sujungti su šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais prieš šilumos punkto įrenginius arba už šilumos punkto įrenginių priklausomai nuo jų nuosavybės. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimis tiekimo–vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje vietoje negu šilumos pirkimo–pardavimo vieta arba bute ar kitose patalpose. Neatsižvelgiant į tai, kur nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba, atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje. Tokiu atveju šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo–vartojimo ribos papildomas sąnaudas apmoka šie šilumos vartotojai. Pirmenybė pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą suteikiama buitiniam šilumos vartotojui.

25. Jeigu pastato (daugiabučio namo) buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai turi šilumos įvadą, sujungtą su šilumos perdavimo tinklais, šilumos vartotojų prašymu tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose šilumos vartotojo buto ar kitos patalpos šilumos įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su buto ar kitos patalpos šilumos įrenginiais. Šiuo atveju Taisyklių 24 punkte nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba taikoma pastato bendro naudojimo patalpoms.

26. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

27. Standartinės sąlygos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims galioja iki šalys individualiai susitaria dėl šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

28. Standartinės sąlygos galioja šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

29. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

29.1. šalių suderintas šilumos ir šilumnešio tiekimo–vartojimo režimas;

29.2. šilumos vartotojų sprendimu pasirinktas ar, nesant priimto sprendimo, šilumos tiekėjo parinktas iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai) arba kitas su Komisija suderintas šilumos kiekio, nustatyto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodas, atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus. Komisijos rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai rengiami ir taikomi vadovaujantis teisės akte (Taisyklių 1 priedo 86 punktas) nustatyta tvarka. Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų taikymo sąlygos yra nustatytos teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

29.3. mokėjimų už suvartotą šilumą buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose apskaičiavimo būdas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas, 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

29.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

29.5. šilumos ir šilumnešio kiekių, suvartotų pastato bendro naudojimo patalpose ir (ar) pastato bendrosioms reikmėms, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas, nustatymo bei mokėjimų už juos butų ir kitų patalpų savininkams, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos, apskaičiavimo būdas (Taisyklių 1 priedo 67 punktas), mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

29.6. šalių suderinti arba nurodyti pastato ar jo dalies projekte pastato ir buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

29.7. mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato, buto ar kitų patalpų ir (arba) prijungto kito pastato techninės charakteristikos;

29.8. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius, palaikyti Taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus;

29.9. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

29.10. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;

29.11. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

29.12. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

29.13. vartotojui siunčiamose šilumos ir karšto vandens tiekėjų atsiskaitymo dokumentuose (sąskaitose), teikiamose sutartyse ar jų pakeitimuose – nuoroda į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

29.14. vartotojo prašymu tiekėjai raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pateikia aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų šilumos kainų, išreikštų euro centais už kilovatvalandę, ir (ar) karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

29.15. vartotojui siunčiamose šilumos ir karšto vandens tiekėjų atsiskaitymo dokumentuose (sąskaitose) – informacija apie praėjusiais kalendoriniais metais šilumos tiekėjo pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinę kuro struktūrą ir išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, vartotojo suvartojamos energijos kiekio palyginimą su Taisyklių 129.25 papunktyje nurodytu atitinkamos kategorijos šilumos tiekėjo vartotojų suvartojamos šilumos vidurkiu bei nuorodas į vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus nagrinėjančių valstybės institucijų interneto svetaines ir ginčų nagrinėjimo procedūras.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-278, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18825

 

30. Jeigu šilumos tiekėjas arba buitinis šilumos vartotojas Taisyklėmis apibrėžtas visas arba kai kurias teises, pareigas ir atsakomybę perduoda teisėtai įgaliotam juridiniam ar fiziniam asmeniui, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nurodomos tokio perdavimo sąlygos.

31. Šilumos tiekėjas pagal šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam šilumos vartotojui šilumą butams ar kitoms patalpoms, įskaitant bendro naudojimo patalpas, šildyti, vėdinti, geriamam vandeniui pašildyti iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.

32. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaroma tarp daugiabučio namo valdytojo ir pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo. Šiuo atveju teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 ir 3 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, prižiūrėtoją pasirenka daugiabučio namo valdytojas ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį. Daugiabučio namo valdytojas gali būti prižiūrėtojas, jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

33. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys Taisyklių 32 punkte nurodytu atveju sudaromos (keičiamos) pagal Taisyklių nuostatas ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrąsias sąlygas (Taisyklių 7 priedas), išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims, iki daugiabučio namo valdytojas susitaria su prižiūrėtoju dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių šalių individualiai aptartų sąlygų. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos valdytojui, jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. Šiuo atveju valdytojas turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms, jeigu jos nepažeidžia buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

34. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

35. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyse šalių individualiai aptartos sąlygos negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų ir Taisyklių nuostatoms bei pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

36. Šilumos pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14, 15 punktai) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

37. Standartinės sąlygos sudarytoms šilumos pirkimo–pardavimo sutartims galioja tol, kol šalys individualiai susitaria dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

38. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

39. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

39.1. šalių sutartas šilumos tiekimo ir vartojimo režimas;

39.2. šilumos perdavimo tinklų bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

39.3. mokėjimų už suvartotą šilumą ir šilumnešį apskaičiavimo būdas, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas; 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo pristatymo būdas ir terminai, atsiskaitymo būdas ir terminai;

39.4. šalių suderinti arba nurodyti pastato (ar jo dalies) projekte pastato šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

39.5. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

39.6. kitos šalių teisės, pareigos ir atsakomybė;

39.7. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

39.8. sutarties keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

40. Šilumos tiekėjas pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui – šilumos vartotojui šilumą pastatui šildyti, vėdinti. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos pirkimo–pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis.

41. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis, vadovaujantis Taisyklių 7 priedo nuostatomis, sudaroma tarp šių šalių:

41.1. individualaus gyvenamojo namo savininko ir prižiūrėtojo;

41.2. negyvenamojo pastato savininko ir prižiūrėtojo.

42. Jeigu pastato savininkas nesudaro pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties su prižiūrėtoju, tai neatleidžia jo nuo prievolės vykdyti teisės aktuose nustatytas prižiūrėtojo funkcijas. Šiuo atveju pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma taip:

42.1. negyvenamojo pastato savininkai, išskyrus nurodytus Taisyklių 42.2 punkte, turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius tik gavę Inspekcijos atestatą šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai;

42.2. individualių gyvenamųjų namų savininkai ir vieno juridinio ar fizinio asmens negyvenamųjų pastatų, kurių plotas neviršija 200 kvadratinių metrų, savininkai, pasirašę šilumos pirkimo–pardavimo sutartį ir išklausę šilumos tiekėjo instruktažą, turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius.

43. Neteko galios nuo 2011-10-30

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

44. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys sudaromos vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

45. Kai šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir yra įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti, valdytojas, pagal sudarytą sutartį su elektros energijos tiekėju, šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirsto daugiabučio namo butų ir (ar) patalpų savininkams proporcingai jų turimai nuosavybės daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

45.1. neteko galios nuo 2011-10-30

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

45.2. Šilumos tiekėjai su elektros tiekėjais 45 punkte nurodytas sutartis turi sudaryti per 5 metų laikotarpį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

451. Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui, o elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti nėra įrengtas, elektros energijos sąnaudos už šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirstomos jas priskiriant bendrosioms namo elektros energijos sąnaudoms ir apmokamos gyventojų bei pastate esančių juridinių asmenų pagal proporcingą jų nuosavybės dalį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

III. ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

46. Šilumos vartotojui patiektas šilumos kiekis per atsiskaitymo laikotarpį šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba nustatomas pagal įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengiamų vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 12 punktai), rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu, vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 76–85 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje bei šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodytais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

47. Šilumos vartotojams:

47.1. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

47.1.1. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis taikomas, kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį;

47.1.2. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir taikomas kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastatui šildyti, vėdinti šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas šilumos kiekiui, suvartotam pastato karšto vandens sistemoje, išmatuoti. Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį. Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas, vadovaudamasis teisės aktuose ir Taisyklėmis nustatyta tvarka, yra sudaręs karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su valdytoju ar kitu asmeniu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo veikla, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, jis atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

47.2. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir atsiskaitomojo šilumos kiekio apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas;

47.3. kai pastatas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiau kaip vienam juridiniam asmeniui, patalpų savininkams – šilumos vartotojams ir kai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų šilumos įrenginiai nėra tiesiogiai sujungti su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais ir jie yra patalpų savininkai – šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas įrengiamas pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių patalpų savininkų – šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su visais pastato šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Visas šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir ties tiekimo–vartojimo riba, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas šilumos tiekėjo yra paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas šilumos vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, šilumos tiekėjui išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šilumai paskirstyti patalpų savininkams – šilumos vartotojams gali būti naudojami ir statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip. Šilumai paskirstyti gali būti naudojami tokie apskaitos prietaisai:

47.3.1. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

47.3.2. buitiniai šilumos skaitikliai;

47.3.3. karšto vandens skaitikliai;

47.4. kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, savininkų pasirinkimu jie gali būti šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

47.4.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais;

47.4.2. pastato kitų patalpų įvadų šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų autonominiais patalpų šilumos įrenginiais;

47.4.3. šiose vietose nustatomos tiekimo–vartojimo ribos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su pastato visais šilumos vartotojais nenustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos;

47.4.4. visas šilumos kiekis, suvartotas pastato bendro naudojimo šilumos įrenginiuose, nustatytas šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo-vartojimo riba pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, įrengto pastato įvade, rodmenų ataskaitas, paskirstomas šilumos vartotojams pagal vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų, kurį pasirenka šilumos vartotojai ar, nesant priimto sprendimo, parenka šilumos tiekėjas, atsižvelgiant į pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

 

47.4.5. šilumai paskirstyti gali būti naudojami ir kiti Taisyklių 47.3 punkte nurodyti prietaisai.

48. Buitiniams šilumos vartotojams:

48.1. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

48.2. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį. Jeigu buitiniai šilumos vartotojai pageidauja ir (ar) vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių nustatyta tvarka yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju, įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, gali būti naudojami šilumai, skirtai šildymui bei karštam vandeniui ruošti arba su karštam vandeniui ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti ir jiems paskirstyti skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai). Šilumos tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

48.3. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. Jų rodmenys naudojami šilumos, karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus ar su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1  priedo 76–85 punktai). Šilumos tiekėjas ar karšto vandens tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

48.4. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio, skirto visam šilumos, pateiktos į pastatą, kiekiui išmatuoti, ir šildymo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir kai negalima įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio prieš pašildytuvą (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai ir kt.) ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinio šilumos ir šildymo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. Jų rodmenys naudojami šilumos, karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus arba su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai). Šilumos ar karšto vandens tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

48.5. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas, jeigu teisės aktuose ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenumatyta kitaip;

48.6. kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie neturi butų ar kitų patalpų šilumos įrenginių, tiesiogiai sujungtų su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, ir jie yra buitiniai šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar jų komplektai įrengiami daugiabučio namo įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su buitiniais šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas buitiniams šilumos vartotojams, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų buitinių šilumos vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Komisija. Kol buitiniai šilumos vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Šilumai paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams gali būti naudojami tokie butuose ir kitose patalpose įrengti šilumos, šilumnešio kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai ir jų rodmenų ataskaitos naudojamos tik šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti:

48.6.1. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

48.6.2. buitiniai šilumos skaitikliai;

48.7. Taisyklių 48.6 punkte nurodytu atveju konkretaus daugiabučio gyvenamojo namo vartotojams pasirinkus šilumos išdalinimo metodą, kuris suderintas su Komisija, taikyti kitame name, konkretaus namo valdytojas kreipiasi į Komisiją su prašymu leisti taikyti šį metodą. Esant galimybei taikyti šį metodą be pakeitimų šiame konkrečiame name, Komisija raštu pateikia teigiamą išvadą.

49. Kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir butų ar kitų patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, butų ar kitų patalpų savininkų pasirinkimu jie gali būti vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Šiuo atveju šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai bei neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami Taisyklių 48.1, 48.5 ir 48.6 punktuose nurodyta tvarka.

50. Šilumos vartotojams, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir (ar) tiekimo–vartojimo ribos nustatomos ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

50.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už bendro naudojimo patalpose suvartotą šilumos kiekį;

50.2. namo, daugiabučio namo arba buto ar kitų patalpų įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų autonominiais butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už pastate, bute ar kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį;

50.3. Taisyklių 47, 47.2 ir 47.4 punktuose nurodytus atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) šilumnešio kiekio apskaitos prietaisus šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos tiekėjas.

51. Taisyklių 47.3 ir 48.6 papunkčiuose nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (buitinius šilumos skaitiklius, šildymo prietaisų daliklius - indikatorius) savo lėšomis gali įsigyti, įrengti ir prižiūrėti šilumos vartotojas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip.

51.1. Sunaudotos šilumos matavimas kiekviename pastato (daugiabučio namo) vienete (bute, kitoje patalpoje) ir Taisyklių 51 punkte nurodyti šilumos apskaitos prietaisai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu turi būti įrengiami, jeigu pastatas atitinka šiuos techninius reikalavimus:

51.1.1. pastato šilumos punktas yra modernizuotas (automatizuotas);

51.1.2. pastato šildymo sistema atitinka techninį projektą ir privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas);

51.1.3. pastato šildymo sistemoje (ant stovų ir (ar) kolektorių) įrengti balansiniai ventiliai;

51.1.4. atliktas šildymo sistemos subalansavimas;

51.1.5. pastato šildymo sistemoje prie šildymo prietaisų įrengti termostatiniai ventiliai ir kitos reikalingos techninės priemonės jiems įrengti, tinkamai eksploatuoti ir užtikrinti tolygų šildymo sistemos darbą.

51.2. Sunaudotos šilumos matavimas kiekviename pastato vienete (bute, kitoje patalpoje) ir Taisyklių  51 punkte nurodyti šilumos apskaitos prietaisai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu turi būti įrengiami, jei  atitinka 51.1. reikalavimus ir tai ekonomiškai naudinga, kaip apibrėžta Taisyklių 51.2.1. papunktyje.

51.2.1. Laikoma, kad Taisyklių  51 punkte numatytus šilumos apskaitos prietaisus įrengti ekonomiškai naudinga, jeigu investicijos šilumos apskaitos prietaisų įrengimui ir eksploatacijai (priežiūrai), įskaitant nuotolinio duomenų nuskaitymo įrengimą ir priežiūrą per 7 metus yra mažesnės už galimus sutaupymus šiam laikotarpiui. Atliekant skaičiavimus vertinama, kad įrengus šilumos apskaitos prietaisus bus galima sutaupyti 5 procentus nuo pastato bendro metinio energijos šildymui suvartojimo (vertinimui priimant 3 paskutinių metų faktinio šilumos suvartojimo šildymui vidurkį). Ekonominio naudingumo vertinimą vartotojų lėšomis organizuoja ir (ar) atlieka pastato valdytojas.

51.2.2. Pastato  valdytojas atliktą ekonominio naudingumo vertinimą pateikia pastato gyventojams (pastato butų ar kitų patalpų savininkams).

51.2.3. Pastato valdytojas atsako už ekonominio naudingumo vertinimo išvadų pagrįstumą Taisyklėse (143.2 punktas)  ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas 48 punktas) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Nr. 1-399, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26430

 

52. Vartotojų prašymu, jeigu tai yra techniškai įmanoma, neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įsigyja, įrengia, prižiūri ir (ar) jų rodmenis nuotoliniu būdu nuskaito šilumos tiekėjas. Šiuo atveju neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, priežiūros ir (ar) nuotolinio rodmenų nuskaitymo sąnaudas apmoka šilumos vartotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

53. Pastato savininkui, pastato buto (patalpos) savininkui priklausantys atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami (parduodami) šilumos tiekėjo nuosavybei, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

54. Šilumos kiekiui matuoti, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrams registruoti gali būti naudojami tik tokie prietaisai, kurie įrašyti (įtraukti) į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas. Matavimo priemonės, naudojamos šilumos apskaitai vykdyti, turi atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus.

55. Draudžiama naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis, jeigu:

55.1. sugadintas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

55.2. siekiant sumažinti apskaitomos šilumos kiekį arba skaitiklio rodmenis, suklastotos atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) šilumos tiekėjo uždėtos plombos, kitaip paveikiamas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

55.3. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą;

55.4. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas dirba už gamintojo nustatytų minimalių ar maksimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

56. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui, butų ir (ar) patalpų savininkams, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ar neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55.3 ir 55.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.1 ir 55.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, šilumos vartotojo suvartotos šilumos kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 13, 14, 15 punktai) nustatyta tvarka.

57. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui, butų ir (ar) patalpų savininkams, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55.3 ir 55.4 papunkčiuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.1 ir 55.2 papunkčiuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, pastate suvartotos šilumos kiekiai vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 76–85 punktai) nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

58. Už šilumos tiekėjui priklausančių, bet įrengtų pastato savininko, pastato butų arba patalpų savininko patalpose atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų saugumą atsako šių patalpų savininkas, o už įrengtų daugiabučio pastato bendro naudojimo patalpose saugumą atsako butų ir kitų patalpų savininkai bei bendro naudojimo objektus administruojantis valdytojas. Tyčinio sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto šilumos vartojimo atveju atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka.

59. Už karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklių ir apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų apsaugą atsako patalpų, kuriuose jie įrengti, savininkai arba šias patalpas administruojantys asmenys, jeigu geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

60. Pastato, pastato butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu šilumos tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų šilumos ar karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už šilumą ar karštą vandenį, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. ŠILUMOS VARTOJIMAS

 

61. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija.

62. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-328, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20306

 

63. Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu.

64. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas iki daugiabučio namo įvado nepriklausomai nuo to ar šildomi ar nešildomi butai ir kitos patalpos. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytas higienos normas.

65. Vartotojai turi teisę teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5 punktai) nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų higienos normų.

66. Vartotojams, išskyrus nurodytus Taisyklių 63 punkte, nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti, arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Valdytojas teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga.

67. Šilumos tiekėjas, įvertinęs teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas ir suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo – pradedant šildymo sezoną, ir išjungimo – baigiant šildymo sezoną, eiliškumą.

68. Pastatų, daugiabučių namų, kuriuose buvo atliekami Taisyklių 78–86, 101–103, 104 ir 108 punktuose nurodyti darbai, savininkai apie savo sprendimą pradėti vartoti šilumą praneša raštu šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo. Šiuo atveju, jeigu iki šios datos Taisyklių 78–86, 101–103, 104 ir 108 punktuose nurodytų darbų užbaigimas neįformintas juose nustatyta tvarka, pastato šilumos įrenginiai šildymo sezonui gali būti prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos tiekėjui pateikus Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą:

68.1. Inspekcija tikrina, ar pastato, buto ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka projektus ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus ir išduoda šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą;

68.2. Inspekcijos pažymoje įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato savininkui yra privalomi;

68.3. neatitinkantys projekto ar teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimų pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų nejungiami tol, kol pastato savininkas, valdytojas ar patalpų savininkas nepašalina Inspekcijos pažymoje nurodymų trūkumų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

69. Šilumos energiją galima tiekti pastato naujais arba rekonstruotais šilumos įrenginiais, kurie prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų, kai:

69.1. pastato savininkas, valdytojas arba buto šilumos įrenginių savininkas pateikia šilumos tiekėjui teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų šilumos įrenginių statinio statybos užbaigimo dokumento ir šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos kopijas;

69.2. pasirašytas pastato parengties šildymo sezonui aktas;

69.3. sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

70. Atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą, išskyrus Taisyklių 71 ir 72 punktuose nurodytus atvejus.

71. Jeigu pastato savininkas ar valdytojas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

72. Individualiems ir dviejų butų gyvenamiesiems namams bei vienam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantiems pastatams (jų dalims, turinčioms atskirą šilumos įvadą), kurių šilumos įrenginių galia neviršija 50 kW, leidžiama pradėti tiekti šilumą, kai jų savininkai šilumos tiekėjui raštu įsipareigoja tinkamai prižiūrėti šildymo ar karšto vandens sistemą ir išklauso šilumos tiekėjo instruktažą.

73. Pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi prijungti pastato šilumos vartojimo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų pagal pastato savininko, valdytojo arba pastato statybos rangovo prašymą. Šiluma gali būti pradėta tiekti tik įrengus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir sudarius su šilumos tiekėju šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos ir šilumnešio kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

74. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. valdytojui turi pateikti:

74.1. dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privaloma atlikti pagal Taisykles ir teisės aktus (Taisyklių 1 priedo 3, 21 punktai);

74.2. dokumentus apie atliktus darbus pagal valdytojo pagrįstus nurodymus, vadovaujantis teisės aktuose joms nustatyta kompetencija;

74.3. Taisyklių 74.1 ir 74.2 punktuose nurodytų dokumentų pagrindu užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą pastato parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

75. Už Taisyklių 74 punkte nurodytuose dokumentuose teikiamos valdytojui informacijos tikrumą atsako juos pateikęs asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

76. Prieš šildymo sezono pradžią valdytojas Taisyklių 74 punkte išvardytų dokumentų pagrindu pasirašo pastato parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas) arba nurodo pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

77. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas pateikia valdytojui trūkumų, dėl kurių nepasirašytas pastato parengties šildymo sezonui aktas, pašalinimo bei šilumos įrenginių darbo saugumo užtikrinimo priemonių planą. Nesant teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

771. Ginčą, kilusį tarp šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir valdytojo dėl pastato parengties šildymo sezonui darbų atlikimo ir akto sudarymo, sprendžia Inspekcija. Prižiūrėtojas arba valdytojas turi teisę kreiptis į Inspekciją ir pateikti skundą dėl pastato parengties šildymo sezonui darbų neatlikimo ir (ar) akto nepasirašymo, nurodant išsamius skundo motyvus ir visas ginčui reikšmingas aplinkybes.

Papildyta punktu:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

772. Inspekcija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Taisyklių 771 punkte numatyto skundo gavimo dienos kreipiasi į kitą ginčo šalį dėl informacijos, susijusios su skundo nagrinėjimu, pateikimo. Informaciją šalis privalo pateikti per Inspekcijos paklausime nurodytą terminą, o jei jis nenurodytas, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų ginčui išspręsti, gavimo dienos priima sprendimą. Iškilus klausimams dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengimo šildymo sezonui darbų atlikimo ar kitų faktinių aplinkybių, Inspekcijos pareigūnas turi teisę patikrinti faktinę pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių būklę. Skundo pateikimas Inspekcijai neatleidžia šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato valdytojo nuo tinkamo pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui darbų atlikimo ir teisės aktuose numatytų funkcijų vykdymo bei pastato parengties šildymo sezonui akto sudarymo pareigos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

V. ŠILUMOS PUNKTŲ MODERNIZAVIMAS

 

78. Pastato savininkas, pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 95–102 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

79. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

80. Šilumos tiekėjas, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos modernizavimo, grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir karšto vandens tiekimo tinklų likvidavimo darbus, esant pastato savininko sutikimui, pastato savininko lėšomis turi įrengti ir prijungti prie pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų modernizuojamos šilumos tiekimo sistemos reikalavimus atitinkančius šilumos punktus arba šilumos gamybos ir (ar) perdavimo įrenginius šilumos vartotojų pastatuose (esamo šilumos punkto patalpose) ir darbus atlikti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 24 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

81. Šilumos tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti skirtas tiekiamos šilumos ir šilumnešio pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba sutartiniams parametrams reguliuoti, iš likviduojamų grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir tinklų tiektam karštam vandeniui ruošti jo įrengto šilumos punkto šilumos įrenginiuose ir jo parametrams pastato šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba reguliuoti. Įrengtas šilumos punktas gali būti jungiamas prie esamo pastato šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių, nepažeidžiant pagal paskirtį jų veikimo savybių.

82. Pastato savininko prašymu ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka priimtu sprendimu Taisyklių 81 punkte nurodytu būdu tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti jungiamas prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ir skirtas šilumai, šilumnešiui bei karštam vandeniui tiekti ir parametrams reguliuoti šiose sistemose. Tokiu atveju seno šilumos punkto likvidavimo klausimus sprendžia pastato savininkas, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

83. Jeigu dėl darbų, modernizuojant pastato šilumos punktą, pažeidžiamos kito pastato, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, savininko teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3 punktai) nurodytus reikalavimus.

84. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

85. Taisyklių 78 ir 81 punktuose nurodytais atvejais įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas, vadovaudamasis Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

86. Taisyklių 81 ir 82 punktuose nurodytais atvejais šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo santykiai įrengiant, prižiūrint ir apsaugant šilumos punktą reglamentuojami Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 21, 57, 66 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

6 skyrius. Neteko galios nuo 2011-07-29

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin. 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

VII. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PERTVARKYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

93. Atliekant daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimą, pertvarkymą, atjungimą ir (ar) prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, nurodytas pastato savininko funkcijas vykdo ir darbus organizuoja valdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

94. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, sprendimai dėl daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimo, pertvarkymo, ir prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų priimami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

95. Pastato savininkas, pageidaujantis pertvarkyti pastato inžinerines sistemas, privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Jeigu dėl inžinerinių sistemų pertvarkymo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

96. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

97. Prisijungimo sąlygų projektavimui išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4 punktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

98. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

99. Šilumos ar kitas šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjas, gavęs iš pastato savininko paraiškas išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda sąlygas (Taisyklių 5 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus, arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą išduoti sąlygas.

100. Pastato ar jo dalies patalpų inžinerinių sistemų  pertvarkymo projektas (aprašas) privalo būti parengtas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 35 punktas) nustatyta tvarka. Prieš pradedant statybos darbus, atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui privalo būti pateikti:

100.1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

100.2. pastato pertvarkytų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų pertvarkymo brėžiniai;

100.3. pastato pertvarkytos šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos galia, reglamentuota teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 36 ir 45 punktai);

100.4. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir inžinerinių sistemų  pertvarkymo brėžiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

101. Pastato savininkas inžinerinių sistemų pertvarkymo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 24 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 45 punktai) reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

102. Baigęs šilumos įrenginių rekonstravimo darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

1021. Baigęs šilumos įrenginių remonto darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui.

Papildyta punktu:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

103. Pastato ir kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami pertvarkytais nuo Taisyklių 102 ar 1021 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

VIII. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ VARTOTOJŲ INICIATYVA

 

104. Pastato ar jo dalies patalpų šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų vykdomas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 4 punktas) nustatyta tvarka. Pastato, sekcijos (bloko) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungtais nuo Taisyklių 102 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo, kurio kopija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikiama atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

105. Vartotojai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Taisyklių 104 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos tiekėjui apie numatomą atjungimą (šilumos pirkimo-pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

106. Pastato šildymo būdo keitimas negali trukdyti tiekti kokybišką šilumos energiją kitiems šilumos vartotojams. Jeigu dėl šilumos įrenginių atjungimo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginiai prijungti prie pastato šilumos punkto, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

107. Savivaldybė, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 34 punktai) nustatyta tvarka išduodama statybą leidžiančius dokumentus dėl pastato ar jo dalies šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų, atsižvelgia į inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planus ir šilumos ūkio specialųjį planą (Taisyklių 1 priedo 3, 10 punktai).

Punkto pakeitimai:

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

108. Atjungiant daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos šilumos įrenginius:

108.1. atsakingas už šilumos ūkį asmuo ar prižiūrėtojas tikrina, ar dėl keičiamo daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų šildymo būdo nepažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai ir įvykdyti Taisyklių 108.3.1 papunkčio reikalavimai;

108.2. su daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų savininkų šilumos įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų ir pastato ar jo sekcijos (bloko) ar buto (patalpos) šildymo būdo pakeitimu susiję daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) rekonstravimo darbai atliekami daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų, kurie savo šilumos įrenginius atjungia nuo daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų ir keičia buto ar kitos patalpos šildymo būdą, lėšomis;

108.3. daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų savininkai, pageidaujantys atjungti pastato sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti pastato sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos šildymo būdą:

108.3.1. atlygina dėl šildymo būdo keitimo atsiradusias pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentų (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) pakeitimo ir iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai) arba kito su Komisija suderinto šilumos kiekio paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodo pakeitimo išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

108.3.2. privalo vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;

108.3.3. privalo pakeisti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo pastato bendrosioms reikmėms;

108.4. daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungtais, savininkų su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos pirkimo–pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 108.3.3 papunkčio nuostatas nuo Taisyklių 102 punkte nurodyto dokumento išdavimo dienos. Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. Kol butų ir kitų patalpų savininkai, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, nuo Taisyklių 102 punkte nurodyto dokumento išdavimo momento taikomos sutarčių standartinės sąlygos (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 14, 15 punktai). Butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungtais, savininkai šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo76–85 punktai) nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

Punkto pakeitimai:

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

109. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

110. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

111. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

112. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

113. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

114. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

115. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

116. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

117. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

118. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

119. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

120. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

121. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

122. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

123. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

124. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. I-858-13-14, 2014-10-31, paskelbta TAR 2014-11-24, i. k. 2014-17765

 

IX. ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

125. Šilumos tiekėjas turi teisę:

125.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkams, vartotojams priklausančių šilumos įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;

125.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą tik Taisyklėse nurodyta tvarka;

125.3. nuskaityti šilumos apskaitos prietaisų rodmenis tiesiogiai arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

126. Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio projektavimo operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

127. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu atsiskaitymo laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

128. Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų, dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo ar vartotojų ar kitų jų įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį ir surašo aktą. Jeigu valdytojas ar vartotojai ar jų įgalioti atstovai, ar šilumos tiekėjas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

129. Šilumos tiekėjas privalo:

129.1. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15 punktai) nustatyta tvarka šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo arba šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su kiekvienu vartotoju arba tiekti šilumą pagal sutarčių standartines sąlygas (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 14, 15 punktai), jeigu vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

129.2. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis nenutrūkstamai tiekti vartotojams šilumą;

129.3. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus;

129.4. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo ir teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintus bešeimininkiais, bet naudojamus šilumos aprūpinimo sistemoje, šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus bei eksploatuoti bendrai naudojamus energetikos objektus, skirtus šilumai perduoti, sutinkamai su teisės akto (Taisyklių 1 priedo, 68 punktas) reikalavimais;

129.5. pateikti savivaldybės institucijai šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas šilumos tiekimas šilumos vartotojams, grafikus;

129.6. informuoti vartotojus ir (arba) valdytoją apie šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo dėl įrenginių remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

129.7. pagal pastato savininko ar valdytojo, buto ar kitų patalpų savininko paraišką leisti prijungti prie veikiančių šilumos tiekimo įrenginių Taisyklių 69 ar 73 punkte nustatyta tvarka sumontuotus naujų ar rekonstruotų pastatų arba butų ir kitų patalpų šilumos įrenginius ir pradėti tiekti šilumą, jeigu tuo nenutraukiamas šilumos tiekimas kitiems šilumos vartotojams;

129.8. sudaryti šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju, ją suderinti su savivaldybės institucija ir informuoti pastatų savininkus ir valdytojas, kuriems šiluma turi būti tiekiama nepertraukiamai;

129.9. užtikrinti šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių, kurie yra jo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą;

129.10. palaikyti šilumnešio parametrus ties pirkimo–pardavimo riba ir/ar ties tiekimo–vartojimo riba pagal pateiktą šilumos tiekėjo šilumnešio temperatūrų grafiką, sudarytą šilumos vartotojų teritorijoms iš vienodų charakteristikų ir leistinų parametrų nukrypimo riba, nurodyta Taisyklų 130.1 punkte;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

129.11. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 51 punktai) nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

129.12. palaikyti pastatų šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 51 punktai) nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo–vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

129.13. nustatyta tvarka pranešti pastato savininkui ar valdytojui ar Inspekcijai, arba prižiūrėtojui apie įvykusius sutrikimus, avarijas, susijusias su šilumos šaltinių, šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, jeigu jos gali lemti sutrikimus, avarijas pastato šilumos įrenginiuose;

129.14. prieš šildymo sezono pradžią parengti ir, įvertinus teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas, pateikti savivaldybių institucijoms tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikus bei suderinti šildymo pradžios eilę pastatams. Šilumnešio parametrų grafikai turi būti suderinti su savivaldybe. Šilumnešio parametrų grafikai pateikiami pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-328, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20306

 

129.15. pastato savininko ar valdytojo arba prižiūrėtojo pretenziją dėl šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti juos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos;

129.16. įrengti ir prižiūrėti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 26, 31, 34, 35, 37, 39, 45 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

129.17. šilumos punktui priklausant šilumos tiekėjui ir vartotojams ar valdytojui pageidaujant ne rečiau kaip kartą per savaitę pateikti valdytojui ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens sistemos prižiūrėtojui ar vartotojo teisėtam atstovui įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus (pratekėjusio šilumnešio debitas, paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros, slėgiai), kurie tiesiogiai paveikia šilumos suvartojimą, už laikotarpį ne ilgesnį kaip 1 savaitė, pateikiant kiekvienos valandos duomenis;

129.18. turėti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 ir 19 punktai) nustatytas licencijas;

129.19. pastato savininko ar valdytojo arba prižiūrėtojo prašymu teikti kitas, Taisyklėmis nustatytas paslaugas;

129.20. užtikrinti daugiabučio namo butų savininkų teisę į savarankišką, laikantis nustatytų higienos normų, šilumos punkto įrenginių darbo režimo reguliavimą;

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

129.21. savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo suvartotos energijos už šilumą atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

Papildyta punktu:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

129.22. vartotojo prašymu raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teikti aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų šilumos kainų, išreikštų euro centais už kilovatvalandę;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

129.23. tiekėjo interneto svetainėje arba savitarnos svetainėje pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

129.24. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir be papildomo mokesčio suteikti šilumos vartotojams slaptažodžius, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis bet kuriuo metu susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

129.25. interneto svetainėje arba savitarnos svetainėje pateikti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais šilumos tiekėjo pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinę kuro struktūrą ir išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, šilumos tiekėjo buitinių vartotojų, gyvenančių daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m., suvartojamos šilumos vidurkį, išreikštą kWh/m2, šilumos tiekėjo buitinių vartotojų, gyvenančių atnaujintuose (modernizuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose, suvartojamos šilumos vidurkį, išreikštą kWh/m2, šilumos tiekėjo viešojo sektoriaus vartotojų suvartojamos šilumos vidurkį, išreikštą kWh/m2, šilumos tiekėjo vartotojų, vykdančių ūkinę ir/ar komercinę veiklą, suvartojamos šilumos vidurkį, išreikštą kWh/m2, ir nuorodas į vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus nagrinėjančių valstybės institucijų interneto svetaines;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-278, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18825

 

129.26. užtikrinti vartotojų duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 87 ir 88 punkte nurodytais teisės aktais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-278, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18825

 

130. Šilumos tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

130.1. šilumnešio parametrų nukrypimus (leistini vidutiniai paros nukrypimai ne didesni kaip +/- 5 %), daugiau nei nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės. Tokiu atveju už suvartotą šilumą vartotojas atlygina šilumos tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

130.2. nepatiektą šilumą, išskyrus Taisyklių 131 punkte nurodytus atvejus. Tokiu atveju šilumos tiekėjas atlygina vartotojų patirtus tiesioginius nuostolius įstatymų nustatyta tvarka;

130.3. Vartotojo patirtą žalą dėl šilumos tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

131. Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

131.1. stichinių nelaimių ar kitos nenugalimos jėgos aplinkybių ir ilgalaikio atšalimo, kurio metu lauko oro temperatūra ilgiau kaip 72 val. buvo 3 oC arba daugiau, laipsniais žemesnė už teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 30, 36 punktai) šildymo sistemų projektavimui nustatytą ir nurodytą statinio projekte (ar jo dalyje) išorės oro temperatūrą ir jeigu tuo metu buvo išlaikomi tiekiamo šilumnešio projektavimo parametrai pagal šilumnešio parametrų grafiką;

131.2. pastato savininko ar valdytojo arba vartotojų, prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų;

131.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto nutarimo sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą.

 

X. ŠILUMOS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

132. Vartotojai turi teisę:

132.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo, kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 45 punktai) bei šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta patalpų temperatūra, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

132.2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15 punktai) gauti iš šilumos tiekėjo mokėjimų už šilumą ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už šilumą pranešimą (Taisyklių 6 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

132.3. informavęs šilumos tiekėją, pratęsti apmokėjimo už šilumą laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje, buvo įteiktas mokėjimo už šilumą pranešimas;

132.4. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15 punktai) neatlygintinai gauti informaciją iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo apie šilumos kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

132.5. kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos paskirstymo butams ir kitoms patalpoms metodų arba parengti ir, suderinus su Komisija, taikyti (nurodyti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas; naudoti apskaičiuojant butų ir kitų patalpų savininkų patirtą žalą, buto ar kitų patalpų savininkui savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą ir panašiais atvejais) metodą, atitinkantį esamus pastato bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ypatumus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

 

132.6. reikalauti iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo atlyginti dėl jų kaltės patirtą žalą vartojant šilumą;

132.7. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 31, 33, 34, 35, 37 punktai) nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti šilumos įrenginius nepažeidžiant daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

132.8. reikalauti iš šilumos tiekėjo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) nustatyta tvarka atlikti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų neeilinę patikrą;

132.9. kartu su kitais vartotojais įstatymų nustatyta tvarka įsteigti bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ar kitų bendro naudojimo objektų valdymo ir priežiūros;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

132.10. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar bloko šildymo būdą;

132.11. reikalauti vartojant šilumą patirtos žalos atlyginimo iš kitų vartotojų dėl jų neteisėtų veiksmų ar neveikimo;

132.12. Taisyklėse nustatyta tvarka gauti iš šilumos tiekėjo slaptažodį, kuriuo naudodamasis elektroninėmis ryšio priemonėmis galėtų bet kuriuo metu susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis;

Papildyta punktu:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

132.13. reikalauti, kad šilumos tiekėjas vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teiktų informaciją apie vartotojo suvartotos energijos už šilumą atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

132.14. reikalauti, kad šilumos tiekėjas raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teiktų aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų šilumos kainų, išreikštų euro centais už kilovatvalandę;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

132.15. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais išrinkti įgaliotą atstovą, kuris teisės akte (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatytu darbų atlikimo periodiškumu kartu su prižiūrėtoju turėtų teisę susipažinti su šilumos punkte esančio žurnalo duomenimis bei apskaitos prietaisų rodmenimis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei pašildyto vandens kiekį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

133. Vartotojai privalo:

133.1. tinkamai prižiūrėti savo pastato ar buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius bei išorės atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę bei jų eksploatavimo saugumą, eksploatuoti savo šilumos įrenginius taip, kad jie neblogintų šilumnešio bei cirkuliacijos kokybės;

133.2. laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą;

133.3. informuoti apie pastebėtus buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose šilumnešio nuotėkius valdytoją ar prižiūrėtoją ar šilumos tiekėją ir imtis galimų veiksmų juos skubiai stabdyti;

133.4. pateikti šilumos tiekėjui šilumos pirkimo–pardavimo ar šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta forma ir terminais patalpos ar buto duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti;

133.5. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai prie pastato šilumos įrenginių būtų prijungiami tik Taisyklių 10–17, 93-108 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu, tuomet su šilumos tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

133.6. užtikrinti sumontuotų atsiskaitomųjų šilumos kiekio apskaitos prietaisų ir kitų šilumos įrenginių apsaugą bei reikalaujamas jų darbo aplinkos sąlygas, pastebėjus per 24 valandas pranešti šilumos tiekėjui apie visus apskaitos prietaisų ar apskaitos schemose naudojamų elementų gedimus, apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamų elementų, kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, plombų pažeidimus arba jeigu nepagrįstai sumažėjo arba padidėjo šilumos sunaudojimas;

133.7. leisti iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas, raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams apžiūrėti, šilumos įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto darbus, o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes, leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

133.8. leisti šilumos tiekėjo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas, raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, apžiūrėti šilumos apskaitos prietaisus, atlikti jų priežiūros ir remonto darbus;

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

133.9. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo pateiktų klaidingų duomenų suvartotos šilumos sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

133.10. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

133.11. Valdytojo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo nurodytais terminais savo lėšomis atstatyti statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą šildymo prietaisų galią bute ar kitose patalpose nepriklausomai nuo to, kada ir kaip padaryti nukrypimai;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

133.12. Pateikti pastato, buto ir kitų patalpų nuomininkams, mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimo arba sąskaitos elektroninę ar popierinę kopiją, jeigu nuomininkai nėra sudarę šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su šilumos tiekėju Taisyklių 19.2 ir 20.2 papunkčiuose nustatyta tvarka ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties su karšto vandens tiekėju Taisyklių 163.2 papunktyje nustatyta tvarka.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-278, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18825

 

134. Vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę vartotojo padarytą Taisyklių pažeidimą, valdytojo, šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Vartotojui nesutikus su valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu vartotojas, valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

135. Nustatant vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. Vartotojo arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės.

 

XI. PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

136. Prižiūrėtojas turi teisę:

136.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) reglamentuoti šilumnešio parametrai pagal šilumnešio parametrų grafikus ties tiekimo–vartojimo riba arba kitoje šiose sutartyse nurodytoje vietoje;

136.2. gauti informaciją apie šilumos ir šilumnešio tiekimo laikinus ribojimus ir nutraukimus;

136.3. reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl valdytojo, šilumos tiekėjo ar buto ir kitų patalpų savininko kaltės bei kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie prižiūrimo pastato šilumos įrenginių, kaltės;

136.4. ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus apžiūrėti buto ir kitų patalpų savininkui priklausančių šilumos įrenginių, kurie turi tiesioginę įtaką pastato šildymo ir karšto vandens sistemos darbui, būklę;

136.5. patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų būklę ir rodmenis;

136.6. reguliuoti, laikantis nustatytų higienos normų, pastato šilumos punkto įrenginių darbo režimą;

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

136.7. nepriklausomai nuo šilumos punkto priklausomybės, teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) organizuoti arba atlikti šilumos punkto įrenginių remonto ir renovacijos darbus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

137. Prižiūrėtojas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

137.1. Taisyklėse, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje bei šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka jam prižiūrėti pavestų šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

137.2. Taisyklėse, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 51, 57 punktai), pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje nustatytą butų ir kitų patalpų kokybišką šildymą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

137.3. Vartotojo patirtą žalą dėl prižiūrėtojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo;

137.4. tinkamą privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties naujam šildymo sezonui atlikimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

138. Prižiūrėtojas privalo:

138.1. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) reglamentuotus darbus bei pastato savininko ar valdytojo pagrįstus nurodymus ir nustatyta tvarka parengti bei pasirašyti pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas). Kai administratorius yra pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, vykdyti šiose Taisyklėse priskirtas administratoriaus ir prižiūrėtojo funkcijas ir pasirašyti pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą privalo skirtingi administratoriaus (prižiūrėtojo) atstovai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

138.2. neteko galios nuo 2011-10-30

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

138.3. laikytis vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytose šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo bei šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

138.4. neleisti, kad būtų viršytas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas) nustatytas leistinas šilumnešio nuotėkių dydis pastato šilumos įrenginiuose, o atsiradus tokiam nuotėkiui jį operatyviai stabdyti;

138.5. užtikrinti, kad šildymo ir karšto vandens sistemoje nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

138.6. šalims sutarus, pateikti šilumos tiekėjui su juo sutarta forma ir terminais atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą, jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos arba jeigu šalys nesusitarė kitaip;

138.7. užtikrinti, kad vartotojų naujai sumontuotus ar rekonstruotus pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 10–17, 93-108 punktuose nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

138.8. suderinti su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju ir valdytoju ar vartotojais pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių laikino atjungimo sąlygas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

138.9. užtikrinti vartotojams priklausančioje teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų ir atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl tinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų neužtikrinimo, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

138.10. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos tiekimo įrenginių apsaugos reikalavimus;

138.11. leisti vartotojams priklausančioje teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus, jeigu tai nesusiję su avarijų likvidavimo darbais, gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir atlikti priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

138.12. informuoti šilumos tiekėją tarpusavyje nustatyta tvarka apie šilumos įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

138.13. pranešti Inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

138.14. užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytą temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

138.15. siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

138.16. pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate kiekvieną mėnesį nustatyti santykinius šilumos pastatui šildyti, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoti gautus duomenis, ir pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikti juos pastato savininkui arba valdytojui, o savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui;

Papildyta punktu:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

138.17. pagal kompetenciją kartą per metus rengti ir teikti pastato savininkui arba valdytojui pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

138.18. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos ir šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

138.19. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, išrašyti ir pateikti (išsiųsti) valdytojui atsiskaitymo dokumentus už priežiūrą. Prižiūrėtojo teisės ir pareigos taikomos valdytojui, jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir pastato (išskyrus individualius gyvenamuosius namus) savininkas arba valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. Šiuo atveju valdytojas atestuojamas šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

138.20. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą, dėl jo neteisėtų veiksmų ar neveikimo pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytas šilumos įrenginių priežiūros sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

139. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę prižiūrėtojo padarytą Taisyklių pažeidimą, valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Prižiūrėtojui nesutikus su valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai. Prižiūrėtojo atstovo, dalyvavusio nustatant Taisyklių pažeidimo faktą, atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia pastato prižiūrėtojo nuo atsakomybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

140. Kai pastato valdytojas yra pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, Taisyklių 139 punkte nurodytoje pažeidimo tyrimo ir nustatymo procedūroje dalyvauja Inspekcijos įgaliotas atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

XII. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

141. Pastato valdytojas turi teisę:

141.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 20, 21, 22, 23, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka pats prižiūrėti arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su pastatų šildymo ir karšto vandens prižiūrėtoju;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

141.2. keisti, rekonstruoti arba atjungti pastato šilumos įrenginius teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 31, 34, 35 punktai) ir Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu tai nepažeidžia kitų namų savininkų bei pastato butų (patalpų) savininkų daugiabučiame name teisių ir teisėtų interesų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

141.3. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyti ar teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) ir Taisyklėse reglamentuoti šilumnešio ir (ar) karšto vandens parametrai karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

141.4. neatlygintinai gauti informaciją apie šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, mokėjimų ir atsiskaitymo skaičiavimo tvarką, mokėjimams apskaičiuoti panaudotus duomenis ir atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

141.5. gauti informaciją apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimus ir sustabdymus;

141.6. reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl:

141.6.1. šilumos tiekėjo kaltės;

141.6.2. kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos įrenginių, kaltės;

141.6.3. pastato buitinio šilumos vartotojo kaltės;

141.6.4. Prižiūrėtojo kaltės;

141.7. netrukdomai apžiūrėti pastato buitinių šilumos vartotojų šilumos įrenginių būklę, kuri turi tiesioginę įtaką pastato šilumos įrenginiams;

141.8. nutraukti ar riboti šilumos tiekimą kitiems šilumos vartotojams, kurių pastato šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių tik Taisyklėse nustatyta tvarka;

141.9. reikalauti pastato šilumos įrenginių bei apskaitos prietaisų, esančių kitų juridinių ar fizinių asmenų teritorijoje ir patalpose, tinkamos apsaugos ir atlyginti dėl jų kaltės jam padarytą žalą;

141.10. šilumos punktui priklausant šilumos tiekėjui, iš jo, vartotojui ar valdytojui pageidaujant, ne rečiau kaip kartą per savaitę iš šilumos tiekėjo gauti įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus (pratekėjusio šilumnešio debitas, paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros, slėgiai), kurie tiesiogiai paveikia šilumos suvartojimą, už laikotarpį ne ilgesnį kaip 1 savaitė, pateikiant kiekvienos valandos duomenis.

142. Patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, karšto vandens skaitiklių ir neatsiskaitomųjų šilumos prietaisų būklę ir rodmenis, jeigu jų rodmenys turi įtakos kitų butų savininkų mokėjimams, nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos.

143. Pastato valdytojas teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka atsako už:

143.1. pastato šilumos įrenginių bei išorės atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę ir priežiūrą;

143.2. Vartotojo patirtą žalą dėl valdytojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

144. Pastato valdytojas privalo:

144.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka prižiūrėti pastato išorės atitvaras (langų, durų, sienų, stogo ir pan.), šilumos įrenginius ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemas arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu Inspekcijos leidimą (atestatą) verstis šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veikla;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

144.2. ruošiantis šildymo sezonui duoti pagrįstus nurodymus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui dėl Taisyklėse bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 21, 22, 23 punktai) reglamentuotų darbų atlikimo bei nustatyta tvarka teikti pastabas dėl pastato parengties šildymo sezono akto;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

144.3. neteko galios nuo 2011-10-30

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

144.4. laikytis nustatytų šilumos vartojimo režimų;

144.5. neleisti viršnormių šilumnešio nuotėkių, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;

144.6. užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

144.7. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų būtų prijungiami tik Taisyklių 10–17, 93-108 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu, tuomet su šilumos tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

144.8. suderinti su šilumos tiekėju pastato šilumos įrenginių laikino atjungimo sąlygas;

144.9. užtikrinti pastato teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl netinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų;

144.10. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos įrenginių apsaugos reikalavimus;

144.11. leisti pastato teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos įrenginius ir atlikti remonto ar avarijų likvidavimo darbus;

144.12. informuoti šilumos tiekėją ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją apie šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo jose nurodyto darbo režimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

144.13. pranešti Inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

144.14. valdytojui esant šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtoju – užtikrinti tolygų visų pastato patalpų ir prijungtų kitų pastatų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekti į patalpas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos temperatūros karštą vandenį, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) privalomuosius reikalavimus ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

144.15. siekti, kad išnaudojant visas turimas projektavimo ir organizacines galimybes pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

144.16. analizuoti ir vertinti prižiūrėtojo pateiktus santykinius šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius bei pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

144.17. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

144.18. įgyvendinant Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, ir 5 punktai) numatytas buitinių šilumos vartotojų teises bei pareigas dėl apsirūpinimo šiluma ir karštu vandeniu, pastato šildymo bei karšto vandens sistemos valdymo ir naudojimo savo iniciatyva arba butų ir kitų patalpų savininkų prašymu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5 ir 48 punktai) nustatyta tvarka ir laiku organizuoti sprendimų priėmimo procedūras.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

145. Jei vartotojai pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai geriamasis vanduo karštam vandeniu ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, o šiluma – iš šilumos tiekėjo, tiekėjo ir vartotojo sutartiniai santykiai reguliuojami vartotojų sutartimis su atitinkamais tiekėjais arba sutartimi su subjektu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla.

146. Valdytojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę valdytojo padarytą Taisyklių pažeidimą, šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo valdytojui pašalinti nustatytus pažeidimus. Valdytojui nesutikus su šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai. Valdytojo ar jo atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia valdytojo nuo atsakomybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

147. Valdytojo ir šilumos tiekėjo sutartimis gali būti nustatytos valdytojo teikiamos šilumos tiekėjui paslaugos (pvz., teikti pastato ar jo atskirų butų ir kitų patalpų duomenis ar jų pasikeitimus, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti, teikti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas ir kt.) ir šių paslaugų apmokėjimo tvarka.

148. Neteko galios nuo 2011-10-30

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

XIII. SLAPTAŽODŽIO SUTEIKIMO TVARKA

 

149. Vartotojo vardas ir slaptažodis (toliau – prisijungimo duomenys), kuriais naudodamasis šilumos vartotojas elektroninių ryšių priemonėmis gali bet kuriuo metu susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenimis, yra suteikiamas pagal šilumos tiekėjui pateiktą vartotojo prašymą. Prašyme privalo būti nurodyta vartotojo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, prašymo padavimo data.

150. Prašymas dėl prisijungimo duomenų suteikimo gali būti paduodamas raštu arba, esant techninėms galimybėms, internetu pagal šilumos tiekėjo pateiktas instrukcijas.

151. Šilumos tiekėjas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl prisijungimo duomenų vartotojui suteikimo.

152. Šilumos tiekėjas turi teisę nesuteikti vartotojui prisijungimo duomenų, jei nustato, kad joje pateikti duomenys apie vartotoją yra neteisingi, ir apie savo sprendimą raštu informuoja vartotoją per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodydamas atsisakymo nesuteikti prisijungimo duomenų motyvus.

153. Vartotojas, kuriam buvo suteikti prisijungimo duomenys, atsako už šių duomenų apsaugą ir konfidencialumą. Pagal individualų prašymą vartotojui suteikti prisijungimo duomenys prie sistemos turi būti žinomi tik prašymą padavusiam vartotojui.

154. Vartotojui, kuris prarado (užmiršo, prarado vardo bei slaptažodžio slaptumo kontrolę) prisijungimo vartotojo vardą ir (ar) slaptažodį, prisijungimo vartotojo vardas ir slaptažodis atnaujinami ar suteikiami nauji vartotojui pateikus paraišką šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, prašyme nurodant papildomų prisijungimo duomenų prašymo priežastį.

155. Vartotojai prisijungimo duomenis gauna pagal duomenų teikimo ir gavimo sutartis. Ši sutartis tampa neatskiriama šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties dalimi.

156. Vartotojui suteikiami prisijungimo duomenys susipažinti tik su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengto atsiskaitomojo šilumos prietaiso rodmenimis, kurie tiesiogiai formuoja prašymą padavusiam vartotojui šilumos tiekėjo pateikiamas sąskaitas už suvartotą šilumą. Slaptažodžio suteikimo ir naudojimosi juo paslauga negali būti papildomai apmokestinama.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

TREČIA DALIS

KARŠTO VANDENS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS

 

I. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

 

157. Pastato savininkas ar savininkus atstovaujantis asmuo, pageidaujantis prijungti pastato karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, pateikia paraišką šilumos tiekėjui arba kitam asmeniui, teisėtai užsiimančiam šilumos tiekimo veikla, dėl pastato karšto vandens įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo ir teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka privalo gauti statybą leidžiančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

158. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

159. Tiekėjai, gavę iš pastato savininko ar savininkui atstovaujančio asmens Taisyklių 157 punkte nurodytą paraišką, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda prisijungimo sąlygas (Taisyklių 5 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, techninius reikalavimus arba pateikia motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

160. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo projektavimo, montavimo, prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis, jeigu su šilumos tiekėju nesusitaria kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

161. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo, baigęs montavimo ir prijungimo darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei jų kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

162. Pastato karšto vandens įrenginiai laikomi prijungtais prie šilumos perdavimo tinklų nuo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įforminto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

II. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

163. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

163.1. su buitiniu karšto vandens vartotoju sudaroma neterminuota karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis;

163.2. karšto vandens tiekėjai, esant savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis ne tik su butų ar kitų patalpų savininkais, bet ir su butų ar kitų patalpų nuomininkais. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys su butų ir kitų patalpų nuomininkais sudaromos buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai karšto vandens tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, kitaip;

163.3. jeigu su karšto vandens tiekėju vartotojai nesudarė karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekėjo ir vartotojų santykiams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos;

163.4. butų bei kitų patalpų savininkams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį tarp karšto vandens tiekėjo ir buitinių karšto vandens vartotojų, ją pasirašo valdytojo atstovas.

164. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo, kartu ir vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos taikomos iki šalys susitaria dėl karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių pagal šalių individualiai aptartas sąlygas arba pasirenka kitą karšto vandens tiekėją ir su juo sudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo ar karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

165. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 8 priedas).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

166. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti imperatyvių įstatymo nuostatų ir buitinių karšto vandens vartotojų teisių bei teisėtų interesų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

III. KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

167. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka karšto vandens tiekimo būdą su karšto vandens tiekėju ir karšto vandens tiekimo–vartojimo ribą bute, jame įrengiami karšto vandens skaitikliai:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

167.1. Karšto vandens skaitiklius, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai), įrengia karšto vandens tiekėjas;

167.2. Karšto vandens tiekėjas už geriamąjį vandenį ir šilumą karštam vandeniui ruošti ir temperatūrai palaikyti atsiskaito su geriamojo vandens ir šilumos tiekėjais pagal atitinkamų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, kuriuos jie įrengia prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

168. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka 2-ą karšto vandens tiekimo būdą, naudojami karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis ir karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

168.1. karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas), įrengia ir eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas;

168.2. karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas), įrengia šilumos tiekėjas.

169. Karšto vandens skaitikliui prijungti apskaitos mazge gali būti naudojami pagalbiniai įrenginiai (filtrai, uždaromoji armatūra, antgaliai, fasoninės detalės ir pan.), kuriuos naudojant karšto vandens skaitiklis sumontuojamas projekte nurodytoje vietoje ir gamintojo instrukcijoje nurodyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

170. Naujuose arba rekonstruojamuose daugiabučiuose namuose karšto vandens apskaitos mazgai turi būti įrengiami bendro naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai apskaitos prietaisams skirtose patalpose ir pan.) arba namo šilumos punkte.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

171. Karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Karšto vandens tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, jei tokių skaitiklių įrengimas yra ekonomiškai pagrįstas ir nedidina karšto vandens kainos vartotojams. Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis nustatomas teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

172. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka 2-ą karšto vandens tiekimo būdą, karšto vandens skaitiklių įrengimą, priežiūrą, metrologinę patikrą organizuoja subjektas, užsiimantis karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

173. Karšto vandens skaitiklių prijungimo schema ir karšto vandens apskaitos mazgo schema bei jo įrengimo vieta turi būti numatyta pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus suderintame projekte. Projekto užsakovas – karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo, teisėtai užsiimantis šia veikla. Esamuose daugiabučiuose namuose atsiskaitomieji buitiniai karšto vandens skaitikliai įrengiami pagal tipines schemas, kuriose turi būti numatyta skaitiklio įrengimo tipinė vieta. Tipines schemas kiekvienoje savivaldybėje parengia atitinkamas karšto vandens tiekėjas ir suderina su Inspekcija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

174. Bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose karšto vandens skaitikliai, neatsižvelgiant į nustatytas nekilnojamojo turto nuosavybės ribas, turi būti įrengiami kiekvienam butui atskirai bendro naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai apskaitos prietaisams skirtose patalpose ir pan.). Kol karšto vandens skaitikliai neįrengti ar jų įrengti techniškai neįmanoma, suvartoto karšto vandens kiekis skaičiuojamas pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nustatytas normas. Šis kiekis skaičiuojamas nustatytam ir tinkamai užfiksuotam pastoviam faktiškai gyvenančių žmonių skaičiui. Jei bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose karšto vandens skaitikliai įrengti butuose arba jų iš viso nėra, tai rekonstruojant namą šiuos apskaitos prietaisus reikia įrengti įvadinėse karšto vandens apskaitos spintose (skydeliuose) bendro naudojimo patalpose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

175. Priėjimai prie karšto vandens apskaitos prietaisų turi būti laisvi. Draudžiama dėti pašalinius daiktus ant karšto vandens apskaitos prietaisų, karšto vandens apskaitos spintų (skydelių) arba į jas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

176. Karšto vandens skaitiklių metrologinę patikrą atlikusios akredituotos laboratorijos uždeda plombas arba žymenis (lipdukus) ir (arba) patikros sertifikatus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

177. Karšto vandens skaitikliai ir karšto vandens apskaitos mazgo elementai turi būti užplombuoti tokia tvarka:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

177.1. ant karšto vandens skaitiklio gaubto turi būti gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios akredituotos laboratorijos plombos, o ant karšto vandens apskaitos schemos elementų – karšto vandens tiekėjo plombos;

177.2. atsižvelgiant į karšto vandens apskaitos schemą gali būti plombuojamos ir kitos apskaitos prietaisų ir įrenginių dalys. Karšto vandens tiekėjas turi teisę nustatyti konkrečias plombuojamas vietas, su kuriomis turi būti supažindintas buitinis karšto vandens vartotojas. Visais atvejais nenuėmus plombų, vartotojui turi būti suteikta galimybė nuskaityti karšto vandens skaitiklio rodmenis;

177.3. už karšto vandens skaitiklių ir karšto vandens apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako patalpų, valdomos teritorijos ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai (nuomininkai, turintys pasirašytą sutartį su karšto vandens tiekėju) arba šias patalpas, valdomą teritoriją ir (ar) įrenginius eksploatuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, jeigu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

178. Karšto vandens skaitiklių ir karšto vandens apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar išardymas be karšto vandens tiekėjo sutikimo, savavališkas karšto vandens apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, kitoks karšto vandens apskaitos prietaisų ar karšto vandens apskaitos schemos elementų paveikimas arba savavališkas karšto vandens ėmimo įrenginių prijungimas prie karšto vandens tiekėjo tinklo yra Taisyklių pažeidimas ir už juos atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

179. Vartotojų atsiskaitymo pagal butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius ypatumai:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

179.1. Karšto vandens tiekimo pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba vartotojui patiektas karšto vandens kiekis per atsiskaitymo laikotarpį nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

179.2. sugedus karšto vandens skaitikliui arba karšto vandens apskaitos mazgo schemos elementui ne dėl vartotojo kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar kita), apie kuriuos buitinis karšto vandens vartotojas pranešė karšto vandens tiekėjui iki jo atstovo atvykimo į vietą, už suvartotą karštą vandenį per tą laikotarpį, kai karšto vandens apskaita veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio karšto vandens suvartojimo iki gedimo vidurkį buitiniam karšto vandens vartotojui nustatytu karšto vandens tarifu ir kainomis. Laikotarpis, per kurį karšto vandens apskaita veikė netiksliai, nustatomas pagal vartotojo pateiktus ir karšto vandens tiekėjo turimus duomenis apie vartotojo karšto vandens įrenginius bei iš atitinkamo karšto vandens suvartojimo (paros, savaitės, mėnesio ir t. t.) analizės. Analizes atlieka karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo, teisėtai užsiimantis šia veikla. Nustatęs karšto vandens skaitiklio gedimus, karšto vandens tiekėjas juos turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Kiekvieną ne dėl vartotojo kaltės karšto vandens apskaitos prietaiso gedimo, pažeidimo ar dingimo atvejį karšto vandens tiekėjas ir vartotojas įformina dvišaliu aktu;

179.3. Vartotojui nepranešus apie karšto vandens skaitiklio gedimus iki karšto vandens tiekėjo atstovo atvykimo ar karšto vandens apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas arba korpusas; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; taip pat siekiant sumažinti buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos stabdymo priemonės), arba pakeitus karšto vandens skaitiklio, arba vartotojui atsisakius įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą patikrinti karšto vandens skaitiklio būklę ir (ar) rodmenis, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti laikotarpiu nuo karšto vandens tiekėjo paskutinės karšto vandens skaitiklio patikrinimo dienos, bet ne ilgesniu kaip teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyti senaties terminai vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato karšto vandens tiekėjo sudaryta komisija. Vartotojo suvartotas karšto vandens kiekis už perskaičiuojamą laikotarpį nustatomas taikant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nurodytas geriamojo vandens suvartojimo normas padauginant iš laikotarpio trukmės. Kai nustatoma, kad vartotojas, siekdamas sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, kitaip paveikia karšto vandens skaitiklį ar karšto vandens apskaitos schemos elementus, o karšto vandens tiekėjo atstovas per paskutinį atsiskaitomojo karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elementų patikrinimą šios vartotojo veikos negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, su prietaisais atsukant apskaitos prietaisų rodmenis atgal ir kita) arba, įrengdamas paslėptą atvadą, prijungė karšto vandens imtuvus prieš karšto vandens apskaitą arba be jos, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti tokio vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, taikydamas perskaičiavimo laikotarpiu galiojusius karšto vandens tarifus ir kainas;

179.4. neteko galios nuo 2011-10-30

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

179.5. Vartotojui nepranešus karšto vandens tiekėjui butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų iki sutartyje nurodyto termino, suvartoto karšto vandens kiekiai už atsiskaitymo laikotarpį nustatomi pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 71, 72 punktai) nuostatas. Ši nuostata netaikoma tiems vartotojams, kurie prieš išvykdami ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui apie tai raštu informavo karšto vandens tiekėją. Vartotojui vėliau, po sutartyje nurodyto termino, pranešus karšto vandens skaitiklių rodmenis, suvartoto karšto vandens kiekis įvertinamas pagal skaitiklio rodmenis, bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius iš eilės, atliekant skaičiavimus kitą, po atsiskaitymo laikotarpio, mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

180. Tuo atveju, kai subjektas užsiimantis karšto vandens tiekimo veikla perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų, vartotojų suvartoto karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius, o su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis paskirstomas vadovaujantis vienu iš Komisijos patvirtintų metodų, jei vartotojai nepasirenka kito būdo, kuris nepažeidžia teisingumo ir protingumo kriterijų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

181. Įsigaliojus šioms Taisyklėms, karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

182. Pastato buto ar kitų patalpų savininkui arba bendrosios dalinės nuosavybės teise – nuosavybės bendraturčiam iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

183. Vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Karšto vandens skaitiklis įrengiamas prieš vartotojo karšto vandens skaitiklį, karšto vandens tiekėjui priimtinoje vietoje. Apskaitai naudojami karšto vandens tiekėjo įrengto skaitiklio rodmenys. Keičiant vartotojui priklausantį karšto vandens skaitiklį su pasibaigusia metrologine patikra, nuimtasis skaitiklis grąžinamas vartotojui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

184. Karšto vandens apskaitai naudojami skaitikliai turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus. Visi skaitikliai turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

185. Draudžiama naudotis karšto vandens skaitiklio rodmenimis, jeigu:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

185.1. karšto vandens skaitiklis ar karšto vandens apskaitos schemos elementas sugadinti taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

185.2. siekiant sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, suklastotos karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) karšto vandens tiekėjo uždėtos plombos;

185.3. paveikiamas karšto vandens skaitiklis ar karšto vandens apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

185.4. karšto vandens tiekėjo įrengtas karšto vandens skaitiklis naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą;

185.5. karšto vandens skaitiklis veikia už gamintojo nustatytų maksimalių ar minimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

186. Karšto vandens kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu kai:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

186.1. karšto vandens tiekėjas eksploatuoja karšto vandens skaitiklius nesilaikydamas Taisyklių 176 punkte nustatytų reikalavimų arba nustatoma karšto vandens tiekėjo kaltė dėl taisyklių 177 punkte nurodytų pažeidimų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 12, 71, 72 punktai) bei metodikose nustatyta tvarka;

186.2. neteko galios 2011-07-29

186.3. kai nustatoma butų ir kitų patalpų savininkų kaltė pažeidus Taisyklių 177 punkte nurodytus reikalavimus, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 12, 73 punktai) bei metodikose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

187. Skaičiuojant sunaudojimą pagal normas (kai yra vartotojo kaltė), žmonių skaičius nustatomas pagal faktiškai gyvenančiųjų skaičių. Nepavykus jo nustatyti, skaičiuojama pagal deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičių.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

188. Karšto vandens tiekėjui priklausančių, bet buto ir kitų patalpų savininko patalpose įrengtų karšto vandens skaitiklių apsaugą užtikrina šių patalpų savininkas. Sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto karšto vandens vartojimo atveju karšto vandens skaitiklių įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

189. Pastato butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu karšto vandens tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų karšto vandens skaitiklių apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už karštą bei nepaskirstytą karštą vandenį, atlyginama teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

190. Pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti nustatomas pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis. Šis kiekis išdalinamas vadovaujantis Komisijos patvirtintais metodais. Kai karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas, tuomet vartotojams neprieštaraujant šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti gali būti nustatytas skaičiavimo būdu pagal Komisijos patvirtintus metodus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

191. Teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) apibrėžtas nepaskirstytasis karšto vandens kiekis nustatomas skaičiuojant bei analizuojant karšto vandens pardavimų duomenis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

IV. APSIRŪPINIMO karštU vandenIU BŪDO pasirinkimo įgyvendinimas

 

192. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka karšto vandens tiekimo būdą su karšto vandens tiekėju, karšto vandens tiekėjas su vartotojais pasirašo karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo ar karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, įrengia namo butuose ir (ar) kitose patalpose karšto vandens skaitiklius, juos prižiūri ir atlieka jų patikrą bei atlieka kitus Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytus darbus. Laikinai, iki bus sudarytos tokios sutartys, karšto vandens tiekėjo ir vartotojų tarpusavio santykiai grindžiami vadovaujantis atitinkamų sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 8 ir 9 priedai).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

193. Daugiabučiuose namuose, kurių gyventojai, vadovaudamiesi teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktų) nuostatomis, priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu, vartotojai privalo:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

193.1. per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti šilumos ir geriamo vandens tiekėjams šiuos dokumentus:

193.1.1. daugumos daugiabučio namo gyventojų – buitinių karšto vandens vartotojų teisės aktų nustatyta tvarka priimtas (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) sprendimas dėl sutikimo pasirinkti šį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą;

193.1.2. juridiškai tinkama forma patvirtintas įgaliojimas asmeniui, galinčiam sudaryti sutartis su tiekėjais;

193.1.3. įgalioto asmens išsami kontaktinė informacija;

193.2. jeigu pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginys priklauso vartotojams:

193.2.1. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su šilumos tiekėju patalpų savininkų–vartotojų vardu pasirašo šilumos pirkimo–pardavimo sutartį šilumos, skirtos karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai, pirkti. Šiuo atveju su šilumos tiekėju atsiskaitoma pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis;

193.2.2. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su geriamojo vandens tiekėju patalpų savininkų – vartotojų vardu pasirašo geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartis. Šiuo atveju su geriamojo vandens tiekėju atsiskaitoma pagal karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio rodmenis;

193.3. neteko galios nuo 2012-09-27

Punkto pakeitimai:

2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 156-7408 (2011-12-22), i. k. 111502VSPRERG117408           

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

193.4. Kol buitiniai karšto vandens vartotojai nepateikia šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 193.1 papunktyje nurodytų dokumentų, ir nesudaro Taisyklių 193.2 papunktyje nustatytų sutarčių, laikoma, kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai, o atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų vyksta vadovautis Taisyklių nuostatomis, reglamentuojančiomis karšto vandens tiekėjo veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

v. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

194. Inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja karšto vandens ruošimo įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, karšto vandens ruošimo, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

195. Nuolatinę karšto vandens tiekėjo šilumos ir karšto vandens gamybos ir perdavimo tinklų įrenginių priežiūrą atlieka karšto vandens tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 26, 40 punktai).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

196. Nuolatinę pastato (išskyrus daugiabučius namus) karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka pastato savininkas ir (arba) paskirtas atsakingas už šilumos ir (ar) karšto vandens ūkį asmuo arba paskirtas šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

197. Nuolatinę daugiabučio namo karšto vandens bendro naudojimo įrenginių priežiūrą atlieka prižiūrėtojas, su kuriuo valdytojas yra sudaręs pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį arba Valdytojas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

198. Nuolatinę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka butų ir kitų patalpų savininkai savo lėšomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

199. Vartotojai, pageidaujantys rekonstruoti karšto vandens įrenginius, prijungtus prie pastato šilumos punkto, kai prijungimo schema keičiama į kombinuotą (Taisyklių 1 priedo 70 punktas), privalo vadovautis teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 4, 11, 12, 24, 31, 34, 35, 36, 37, ir 45 punktai) reikalavimais, susijusiais su paprastojo remonto darbais. Pakeitus pastato karšto vandens ruošimo schemą į kombinuotą vartotojai už šilumos tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

vI. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PERTVARKYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

200. Vartotojas, pageidaujantis pertvarkyti karšto vandens įrenginius, prijungtus prie pastato šilumos punkto, ar visą karšto vandens tiekimo sistemą, privalo teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus. Jeigu dėl pertvarkymo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginiai prijungti prie pastato šilumos punkto, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

201. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

202. Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4 punktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

203. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

204. Tiekėjai, gavę iš vartotojo paraiškas išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

205. Pastato ar jo dalies patalpų karšto vandens įrenginių inžinerinių sistemų  pertvarkymo projektas (aprašas) privalo būti parengtas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 35 punktas) nustatyta tvarka. Prieš pradedant statybos darbus, atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtoju privalo būti pateikti:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

205.1. pastato karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

205.2. pastato pertvarkytų karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

205.3. pastato pertvarkytos karšto vandens sistemos šilumos galia reglamentuota teisės akte (Taisyklių 1 priedo 36 punktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

206. Pastato savininkas inžinerinių sistemų pertvarkymo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 45 punktai) reikalavimus ir projektą (aprašą) savo lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

207. Pastato savininkas, baigęs pastato karšto vandens įrenginių rekonstravimo darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir karšto vandens tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

2071. Pastato savininkas, baigęs pastato karšto vandens įrenginių remonto darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui.

Papildyta punktu:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

208. Pastato, pastato butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginių pertvarkymas pripažįstamas baigtu nuo Taisyklių 207 ar 2071 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

viI. KARŠTO VANDENS TIEKIMO SUSTABDYMAS KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR (AR) ŠILUMOS TIEKĖJO INICIATYVA

 

209. Karšto vandens tiekėjas turi teisę nedelsdamas sustabdyti karšto vandens tiekimą pastatui arba pavieniams pastato karšto vandens vartotojų įrenginiams šiais atvejais:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

209.1. už savavališką karšto vandens vartojimą be karšto vandens skaitiklių, juos išjungus arba karšto vandens įrenginius prijungus per juos apeinančias linijas;

209.2. jeigu dėl savavališkai prijungtų karšto vandens įrenginių ar kitų vartotojo veikų padidėja šilumnešio vartojimas, pasikeičia karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytas įrenginių darbo režimas, viršijama sutartinė šilumos galia taip, kad sutrinka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginių normalus darbo režimas, dėl kurio gali įvykti avarija arba nutrūkti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams;

209.3. jeigu pastato karšto vandens įrenginių techninė būklė nepatenkinama ir dėl to gresia avarija arba susidaro pavojus žmonių gyvybei ar saugumui;

209.4. jeigu nevykdomi karšto vandens tiekėjo nurodymai likviduoti gedimus, dėl kurių gali įvykti avarija, sutrikimas arba nelaimingas atsitikimas;

209.5. lokalizuojant avarijos židinį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose;

209.6. dėl avarijos šilumos šaltinyje, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose arba dėl force majeure nenugalimos jėgos poveikio, sutrikus šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių darbo režimui taip, kad yra jų sugadinimo, avarijos pavojus arba gresia pavojus žmonių gyvybei ar saugumui.

210. Visais Taisyklių 201 punkte nurodytais atvejais karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas privalo per 24 valandas pranešti pastato savininkui apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimų arba sustabdymo priežastis bei laiką.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

211. Taisyklių 201 punkte nurodytais atvejais karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas neatsako už šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo arba apribojimo pasekmes dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemų sugadinimo, bet privalo imtis visų veiksmų, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos nebūtų sugadintos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

212. Karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas savo iniciatyva turi teisę laikinai sustabdyti arba apriboti karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams karšto vandens vartotojams, įspėjęs ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, šiais atvejais:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

212.1. prijungiant naujus šilumos tiekėjo ar karšto vandens tiekėjo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybos ir perdavimo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius, jeigu negalima šių darbų atlikti planinio remonto metu;

212.2. atliekant šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse aptartą šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių planinį remontą ir bandymus;

212.3. šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui, nesumokėjusiam sąskaitos už šilumą ir (ar) karštą vandenį daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos apmokėjimo dienos, nurodytos šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartyje, pagal pateiktą sąskaitą ar mokėjimo pranešimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

212.4. jeigu be šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutikimo sistemingai viršijama pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių sutartinė šilumos galia (šildymo sistemose paskaičiuota pagal faktines šilumnešio temperatūras), jeigu tai turi įtakos mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį apskaičiavimui arba dėl to šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas patyrė žalos ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas atsisako nustatyta tvarka pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį;

212.5. neteko galios nuo 2011-10-30

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

213. Visais 204 punkte nurodytais atvejais karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas privalo papildomai prieš 24 valandas įspėti pastato savininką apie karšto vandens tiekimo apribojimus arba sustabdymą. Jeigu pastato savininkas per 5 kalendorines dienas nuo pirmo pranešimo gavimo dienos nesuderina šilumnešio tiekimo nutraukimo laiko, šilumos ir (ar) karšto vandens, tiekėjas įgyja teisę vienašališkai nustatyti šį laiką.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

214. Jeigu įmanoma, visais 204 punkte nurodytais atvejais šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo laikinas sustabdymas ar apribojimas turi būti atliktas pastato savininkui patogiu laiku.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

215. Jeigu pastatas neturi rezervinio karšto vandens tiekimo šaltinio, karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje turi būti nustatyta planinių šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo iniciatyva trukmė ir kiekis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

216. Jeigu šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams buvo teisėtai sustabdytas, tai karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas nedelsdamas turi pradėti tiekti šilumą, šilumnešį ir (ar) karštą vandenį, kai pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas pašalina šilumnešio, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo priežastis ir sumoka prijungimo išlaidas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

217. Savavališkai prijungęs karšto vandens įrenginius per apeinančias karšto vandens skaitiklius linijas, išjungęs ar sugadinęs karšto vandens skaitiklius arba pažeidęs plombavimo ar kitas kontrolines žymas, savavališkai nuėmęs plombas, atsisakęs leisti patikrinti esančius jo patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus, vartotojas atsako Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir atsiskaito su karšto vandens tiekėju teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 12, 29, 36, 39 punktai) nustatyta tvarka kaip vartotojas, neturintis karšto vandens skaitiklių.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

viiI. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ (SISTEMOS) ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ VARTOTOJŲ INICIATYVA

 

218. Vartotojai, pageidaujantys atjungti karšto vandens įrenginius ir keisti apsirūpinimo karšto vandeniu būdą, privalo priimti sprendimą teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

219Priėmus atitinkamą sprendimą, valdytojas apie jį privalo pateikti informaciją esamam karšto vandens tiekėjui. Valdytojas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Taisyklių 224 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos pateikia esamam karšto vandens tiekėjui prašymą nutraukti karšto vandens tiekimą ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

220. Jeigu dėl atjungimo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, būtina įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

221. Karšto vandens tiekėjas, gavęs 219 punkte nurodytą informaciją ir prašymą, jeigu tenkinamos 220 punkto sąlygos, nuo 225 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo dienos, nutraukia karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis ir karšto vandens tiekimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

222. Dalies pastato karšto vandens cirkuliacinės sistemos atjungimo darbams, kai nėra rekonstruojama visa pastato karšto vandens sistema, taikomi 104-108 punktų reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

223. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

224. Vartotojas karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

225. Baigęs pastato karšto vandens įrenginių atjungimo darbus, pastato savininkas privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui ir karšto vandens tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

226. Pastato karšto vandens įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 225 punkte nurodyto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar surašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

IX. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

227. Karšto vandens tiekėjas turi teisę:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

227.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti vartotojams priklausančių karšto vandens įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką karšto vandens tiekimo įrenginių darbui bei jo tiekimo kitiems karšto vandens vartotojams režimui, būklę;

227.2. nuskaityti karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis tiesiogiai arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nuotoliniu būdu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

227.3. sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą tik Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 priedas) nurodytais pagrindais bei nustatyta tvarka;

227.4. reikalauti, kad šilumos tiekėjas ir geriamojo vandens tiekėjas karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba atitinkamai užtikrintų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 28, 29, 45 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą šilumos, šilumnešio kokybę bei geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą geriamojo vandens kokybę.

228. Karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal karšto vandens tiekėjo arba geriamojo vandens tiekėjo operatyvinių duomenų techninių registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

229. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės nepatiekto karšto vandens kiekis nustatomas pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

230. Karšto vandens tiekėjo kaltę dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo bei nepatiektą karšto vandens kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato valdytojo, vartotojo ar jų įgalioto atstovo ir karšto vandens tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato nepatiektą karšto vandens kiekį ir surašo aktą. Jeigu nors vienas iš komisijos narių reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtrauktas Inspekcijos atstovas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

231. Karšto vandens tiekėjas privalo:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

231.1. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3 punktai) nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su kiekvienu vartotoju, jeigu vartotojo karšto vandens įrenginiai prijungti prie karšto vandens tiekėjo teisėtais pagrindais valdomų (išskyrus nuosavybės teise) pastato šilumos ar (ir) karšto vandens ruošimo įrenginių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

231.2. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 13, 26, 31, 34, 35, 37, 39, 45 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje arba karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytoje vietoje įrengti ir prižiūrėti karšto vandens skaitiklius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

231.3. karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 28, 29, 45 punktai) nustatytomis sąlygomis ir parametrais, karšto vandens parametrai turi būti išlaikomi karšto vandens vartojimo vietoje ne mažiau kaip 50 0C ir ne daugiau kaip 60 0C, nenutrūkstamai tiekti karšto vandens vartotojams karštą vandenį;

231.4. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) buitiniams karšto vandens vartotojams mokėjimo už karštą vandenį dokumentus;

231.5. neteko galios nuo 2011-10-30

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

231.6. informuoti karšto vandens vartotojus apie karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

231.7. pagal paraišką leisti prijungti prie veikiančių karšto vandens tiekimo įrenginių naujo ar rekonstruoto pastato arba buto ar kitų patalpų karšto vandens įrenginius ir pradėti tiekti karštą vandenį, jeigu tuo nenutraukiamas karšto vandens tiekimas kitiems karšto vandens vartotojams;

231.8. sudaryti karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų savininkais – karšto vandens vartotojais, kuriems karštas vanduo turi būti tiekiamas nenutrūkstamai;

231.9. užtikrinti karšto vandens įrenginių, kurie yra karšto vandens tiekėjo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą;

231.10. nustatyta tvarka pranešti Inspekcijai, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojui apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su karšto vandens tiekimo įrenginiais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

231.11. išnagrinėti valdytojo ar vartotojo pretenzijas ir apie priimtą sprendimą juos informuoti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

231.12. esant 15 % ir daugiau pastato karšto vandens skaitiklių rodmenų nesutapimams su karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenims, ne rečiau kaip kartą per pusę metų atlikti pastate kontrolinius atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų rodmenų patikrinimus;

231.13. savininko arba vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo suvartotos šilumos energijos karštam vandeniui ruošti atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

231.14. vartotojui siunčiamose atsiskaitymo dokumentuose (sąskaitose), teikiamose sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

231.15. vartotojo prašymu raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teikti aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

231.16. karšto vandens vartotojo prašymu teikti kitas Taisyklėse nurodytas paslaugas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

232. Karšto vandens tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

232.1. karšto vandens temperatūrinių parametrų nukrypimus, nuo nustatytų galiojančiuose teisės aktuose ir karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje, bei karšto vandens kokybę;

232.2. nepatiektą karštą vandenį, išskyrus force majeure aplinkybes. Tokiu atveju karšto vandens tiekėjas atlygina vartotojo patirtus nuostolius įstatymų nustatyta tvarka, jei šalys nesusitarė kitaip;

232.3. Vartotojo patirtą žalą dėl karšto vandens tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

233. Karšto vandens tiekėjas neatsako už karšto vandens tiekimo nutraukimą, apribojimą, taip pat už karšto vandens parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl force majeure aplinkybių.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

X. KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

234. Vartotojas turi teisę:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

234.1. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo, kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatyta karšto vandens temperatūra vandens paėmimo (vartojimo) vietoje ir vonių šildytuvų darbo režimas, jeigu pastato karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus;

234.2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11 punktai) gauti iš karšto vandens tiekėjo mokėjimų už karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už karštą vandenį pranešimą (Taisyklių 5 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis karšto vandens tiekėjas apskaičiavo mokėtinas sumas. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad jis galėtų pasitikrinti, ar jam teisingai apskaičiuoti mokesčiai;

234.3. informavęs karšto vandens tiekėją, pratęsti apmokėjimo už karštą vandenį laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje, buvo įteiktas mokėjimo už šilumą pranešimas;

234.4. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11 punktai) gauti informaciją iš karšto vandens tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, valdytojo apie karšto vandens kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

234.5. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo ar prižiūrėtojo, ar valdytojo atlyginti dėl jų kaltės patirtą žalą;

234.6. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 35, 31, 34, 35, 37 punktai) nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti karšto vandens įrenginius, jei tai nepažeidžia daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

234.7. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) nustatyta tvarka atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų neeilinę patikrą;

234.8. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba pasirinkti kitą karšto vandens tiekėją;

234.9. reikalauti vartojant karštą vandenį ir šilumą patirtos žalos atlyginimo iš kitų vartotojų dėl jų neteisėtų veiksmų ar neveikimo;

234.10. reikalauti, kad karšto vandens tiekėjas vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teiktų informaciją apie vartotojo suvartotos šilumos energijos karštam vandeniui ruošti atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas) ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

234.11. reikalauti, kad karšto vandens tiekėjas raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis teiktų aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

235. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas privalo:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

235.1. tinkamai prižiūrėti savo buto ar kitų patalpų karšto vandens tiekimo įrenginių būklę bei jų eksploatavimo saugumą, eksploatuoti juos taip, kad jie neblogintų karšto vandens bei cirkuliacijos kokybės;

235.2. laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei kitas karšto vandens tiekėjo suteiktas paslaugas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

235.3. informuoti valdytoją ar prižiūrėtoją, ar karšto vandens tiekėją apie pastebėtus buto ar kitų patalpų karšto vandens įrenginiuose nuotėkius ir imtis galimų veiksmų juos skubiai stabdyti;

235.4. jeigu nėra karšto vandens skaitiklių rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos, pateikti karšto vandens tiekėjui karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais karšto vandens skaitiklių rodmenų, fiksuotų sutartyje nurodytu laiku, ataskaitą. Vartotojui nepranešus karšto vandens tiekėjui butuose įrengtų karšto vandens skaitiklio rodmenų iki sutartyje nurodyto termino, karšto vandens kiekis už atsiskaitymo laikotarpį nustatomas pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 71, 72 punktai) nuostatas. Buto ar kitų patalpų savininkui arba nuomininkui nepateikiant karšto vandens tiekėjui karšto vandens skaitiklio rodmenų sutartyje nustatyta tvarka, karšto vandens tiekėjas arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai turi teisę atlikti rodmenų nuskaitymą savininkams priklausančiose patalpose. Buto ar kitų patalpų savininkas (nuomininkas) atlygina šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo patirtas sąnaudas, susijusias su atliktu darbu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

235.5. leisti karšto vandens tiekėjo, pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, įrengti karšto vandens skaitiklius, nuskaityti jų rodmenis, apžiūrėti karšto vandens bendro naudojimo sistemos elementus, esančius vartotojo bute, karšto vandens skaitiklius, jų įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto darbus, o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes, leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus;

235.6. neteisėtai įrengtą grindinį šildymą nuo karšto vandens cirkuliacijos linijos atjungti ir atstatyti pagal projektą savo lėšomis nepriklausomai nuo to, kada ir kaip buvo padaryti nukrypimai;

235.7. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo pateiktų klaidingų duomenų suvartoto karšto vandens ir šilumos sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas.

236. Vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant karšto vandens įrenginių apžiūras arba techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę padarytą pažeidimą, valdytojo, karšto vandens tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Vartotojui nesutikus su valdytojo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, pažeidimo faktą turi konstatuoti komisija, sudaryta iš valdytojo, prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir karšto vandens tiekėjo atstovų. Jeigu vartotojas, valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

237. Nustatant buitinio karšto vandens vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. Vartotojo arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

ketvirta DALIS

bAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

i. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

238. Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų skundai dėl Taisyklių reglamentuojamų santykių tarp šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų pateikiami ir nagrinėjami, taip pat ginčai, kylantys iš Taisyklių reguliuojamų santykių, sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 9, 14, 15, 42, 52, 74 ir 75 punktai), šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

239. Neteko galios nuo 2016-03-11

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

 

240. Neteko galios nuo 2016-03-11

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

II. VARTOTOJŲ SPRENDIMO DĖL APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU 2-U KARŠTO VANDENS TIEKIMO BŪDU, PRIIMTO IKI ŠIŲ TAISYKLIŲ ĮSIGALIOJIMO, ĮGYVENDINIMAS

 

241. Kol buitiniai karšto vandens vartotojai, kurie iki šių Taisyklių įsigaliojimo priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu, nepateikia šilumos bei geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 185.1 punkte nurodytų dokumentų ir nesudaro Taisyklių 185.2 punkte nustatytų sutarčių, laikoma, kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai, o atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki šių Taisyklių įsigaliojimo vyksta pagal tvarką, kuri galiojo iki vartotojų priimto sprendimo keisti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

Punkto pakeitimai:

2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 156-7408 (2011-12-22), i. k. 111502VSPRERG117408           

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

242. Buitiniai karšto vandens vartotojai, kuriems dėl netinkamai įgyvendinto sprendimo apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu, per laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki šių Taisyklių įsigaliojimo, susidarė apskaityti, bet neapmokėti geriamojo vandens kiekiai karštam vandeniui ruošti, turi atsiskaityti už šiuos kiekius per ateinančius 12 mėnesių.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

243. Šilumos tiekėjas privalo 234 punkte nurodytiems vartotojams susidariusius neapmokėtus geriamojo vandens kiekius ir sumas proporcingai paskirstyti per ateinančius 12 mėnesių ir pateikti apmokėjimui, įtraukiant į kas mėnesį buitiniams vartotojams išrašomas sąskaitas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

III SKYRIUS

VIDUTINĖS ŠILUMOS VARTOJIMO GALIOS NUSTATYMAS

 

244. Vartotojų vidutinė šilumos vartojimo galia nustatoma pagal paskutinių 3-jų metų faktinio šilumos vartojimo duomenis.

245. Nesant paskutinių 3-jų metų faktinio šilumos vartojimo duomenų, vidutinei šilumos vartojimo galiai nustatyti gali būti vertinamas trumpesnis laikotarpis (2-jų metų ar 1-rių metų duomenys), tačiau ne trumpesnis nei 12 mėn. iš eilės laikotarpis.

246. Jeigu pastatas ir (ar) šilumos punktas buvo atnaujintas (modernizuotas) ir sumažėjo jo šilumos poreikis, vidutinei šilumos vartojimo galiai nustatyti turi būti vertinamas tik po pastato ir (ar) šilumos punkto atnaujinimo (modernizavimo) šilumos vartojimo duomenų laikotarpis, tačiau ne trumpesnis nei 12 mėn. iš eilės laikotarpis.

247. Nesant mažiausiai 12 mėn. iš eilės faktinių šilumos vartojimo duomenų, iki tokie duomenys atsiras, vartotojų vidutinė šilumos vartojimo galia nustatoma pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projekte nurodytą šilumos galią.

248. Nesant pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projekto ir faktinių šilumos suvartojimo duomenų, vartotojo vidutinė šilumos vartojimo galia nustatoma sumuojant vidutines šilumos vartojimo galias šildymui, karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) ir karštam vandeniui paruošti, apskaičiuotas teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 71 ir 72 punktai).

249. Esant faktiniams šilumos suvartojimo per kalendorinius metus duomenims,  kiekvienų kalendorinių metų sausio mėn. nustatyta vidutinė šilumos vartojimo galia koreguojama, įvertinant praeitų kalendorinių metų faktinį šilumos suvartojimą. Jeigu faktinio šilumos suvartojimo duomenų už praeitų kalendorinių metų laikotarpį nėra, vartotojų vidutinė šilumos vartojimo galia kalendorinių metų sausio mėnesį koreguojama nebus.

250. Vidutinė šilumos vartojimo galia nustatoma atskirai kiekvienam šilumos vartotojui, laikantis šiose taisyklėse nurodytų reikalavimų, jeigu sutartyje tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo nenustatyta kitaip.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-328, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20306

 

_________________

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

1 priedas

 

NUORODOS

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir standartus:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224);

3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259);

4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401);

5. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639);

6. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3260);

7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3261);

8. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515);

9. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488);

10. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);

11. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966);

12. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);

13. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613);

14. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

15. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 „Dėl Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

16. Neteko galios nuo 2011-10-30

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

17.Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

18. Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228 (Žin., 2009, Nr. 143-6310);

19. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 33-1556);

20. Energetikos objektus, ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

21. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311);

22. Energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 41-1119);

23. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 35 (Žin., 1996, Nr. 63-1493);

24. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442);

25. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

26. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945);

27. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219; 2010, Nr. 2);

28. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (2003, Nr. 79-3606);

29. Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76;

30. Respublikinės statybos normos „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“, patvirtinta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394);

31. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

32. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

33. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733);

34. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

35. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 (Žin., 2010, Nr. 115-5902);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

36. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-248 (Žin., 2008, Nr. 58-2185);

37. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729);

38. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071);

39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-56);

40. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);

41. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin., 1999, Nr. 80-2372);

42. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. O3-157 (Žin., 2008, Nr. 125-4791);

43. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165);

44. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363);

45. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175);

46. Neteko galios nuo 2016-03-11

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

 

47. Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 (Žin., 2011, Nr. 11-487);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

48. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2004, Nr. 5-94);

49. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145 (Žin., 2010, Nr. 59-2923);

50. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 (Žin., 2009, Nr. 93-4011);

51. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252);

52. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-169 (Žin., 2008, Nr. 117-4471);

53. Neteko galios nuo 2016-03-11

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

 

54. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26 (Žin., 2009, Nr. 28-1133);

55. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451);

56. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 (Žin., 2003, Nr. 80-3679);

57. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084);

58. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959);

59. Neteko galios nuo 2017-06-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

60. Neteko galios nuo 2017-06-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

61. Neteko galios nuo 2017-06-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

62. Lietuvos standartas LST EN 834:2000 „Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai“;

63. Neteko galios nuo 2017-06-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

64. Neteko galios nuo 2017-06-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

65. Neteko galios nuo 2017-06-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

66. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

67. Neteko galios nuo 2017-06-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

68. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumos energijai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 (Žin., 2009, Nr. 140-6157);

69. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 2009, Nr. 93-3961);

70. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 (Žin., 2009, Nr. 118-5094);

71. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889);

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

72. Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika (Žin., 2007, Nr. 15-579);

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

73. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjo bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo įgaliotus atstovus, metodika (Žin., 2009, Nr. 28-1133);

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

74. Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“;

Papildyta punktu:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

75. Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. O3-123 „Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“;

Papildyta punktu:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

76. Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-180 „Dėl Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

77. Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodas Nr. 2, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-181 „Dėl Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodo Nr. 2 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

78. Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 „Dėl Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

79. Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-183 „Dėl Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

80. Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodas Nr. 5, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 „Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

81. Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-185 „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

82. Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodas Nr. 7, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-186 „Dėl Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 7 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

83. Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 8, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

84. Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodas Nr. 9, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-188 „Dėl Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodo Nr. 9 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

85. Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 10, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-179 „Dėl Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10 patvirtinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

86. Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-178 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“;

Papildyta punktu:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

87. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

Papildyta punktu:

Nr. 1-278, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18825

 

88. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-278, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18825

 

_________________

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

2 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI AKTAS

 

_____________ Nr.______

(data)           

 

Pastato pavadinimas _________________ kodas ____________________________________

Adresas __________________________ Nr. ________ bt. ___________________________

 

1. PROFILAKTINIAI DARBAI:

Atlikimo data

Akto Nr.

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

1.1. šildymo sistemos praplovimas

 

 

 

1.2. vėdinimo sistemos praplovimas

 

 

 

1.3. karšto vandens šilumokaičio valymas

 

 

 

1.4. šildymo sistemos šilumokaičio valymas

 

 

 

1.5. šilumos mazgo hidraulinis bandymas

 

 

 

1.6. šildymo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.7. šildymo sistemos šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.8. karšto vandens šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.9. vėdinimo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.10. įvadinės šilumos trasos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.11. šilumos trasos prieš šilumos punktą hidraulinis bandymas

 

 

 

1.12. šilumos trasos po šilumos punkto hidraulinis bandymas

 

 

 

1.13. karšto vandens šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

1.14. šildymo sistemos šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

 


2. ATESTACIJA:

 

2.1. paskirtas 20........ d. įsakymu Nr.

 

2.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas

Atestuotas

20_ _ _

 

2.3. šilumos ūkį aptarnaujantys darbuotojai

Atestuoti (-as)

20_ _ _

20_ _ _

3. PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

3.1. kontroliniai matavimo prietaisai

 

3.2. karštų paviršių izoliacija

 

3.3. apskaitos prietaisų metrologinė patikra

 

3.3.1. Qš

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.2. Qkv

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.3. Qš+Qkv

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.4. Qkvc

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.5. Qvėd

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.6. Qgaro

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.7. Qkondensato

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.8. Gkv1

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.9. Gkv2

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.10. G šv prieš karšto vandens šilumokaičio

Galiojanti iki 20_ _ _

 

 

Galiojanti iki 20_ _ _

 

 

4. ATSAKINGAS UŽ APSKAITOS PRIETAISO SAUGOJIMĄ _____________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                            (adresas, telefonas)

5. TIKRINIMO IŠVADA:

Pastato šilumos įrenginiai paruošti 20_ – 20_ metų šildymo sezonui

20_ m. __ _ d

 

PASTABOS ________________________________________________________________

 

Prižiūrėtojo atstovas __________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)    (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

Pastato savininko, valdytojo atstovas _____________________________________________

(pareigų pavadinimas)    (parašas)    (vardas ir pavardė)

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

3 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ, ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS PIRKIMO–PARDAVIMO VIETOS IR TIEKIMO–VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

 

_____________

(miestas)

 

____________

(data)

 

Mes, toliau pasirašę šilumos tiekėjas (karšto vandens tiekėjas) ............................................

...............................................................................................................................................

(pavadinimas, pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

ir pastato ................... (buto, patalpų) ...................................................................................

(pavadinimas, adresas)                              (Nr.)

Savininkas (Valdytojas) ........................................................................................................ ,

(pavadinimas, valdytojo, valdytojo atstovo ir (ar) savininko vardas, pavardė)

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos (karšto vandens) įrenginių būklę ribas        

...............................................................................................................................................

(įrenginių, kur nustatytos ribos, pavadinimas)

Šilumos (karšto vandens) įrenginių schema:

 

 

 

 

 

1. Pastatas prijungtas ............................................................................................................

2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma .........................................................

3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma ......................................

4. Šilumos (karšto vandens) pirkimo–pardavimo vieta nustatoma .......................................

5. Šilumos (karšto vandens) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ...........................................

6. Atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso įrengimo vieta ...................

7. Papildomi duomenys apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų charakteristikas bei šilumos (karšto vandens) vartotojus pateikiami akto prieduose (.... lapų).

8. Schemoje pažymėta: nuosavybės riba – raudona linija, priežiūros atsakomybės riba – mėlyna linija, tiekimo–vartojimo riba – žalia linija, atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso vieta – juoda linija, pirkimo–pardavimo vieta – geltona linija (jeigu šis aktas sudaromas tik juoda spalva, akto 8 punkte nurodoma linijų skiriamosios žymos).

9. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Vieną iš jų turi šilumos (karšto vandens) tiekėjas, antrą – pastato (buto, patalpų) savininkas.

Šilumos (karšto vandens) tiekėjo atstovas ______________________________________

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

 

Pastato (buto, patalpų) savininko, valdytojo atstovas _____________________________

(parašas)      (vardas ir pavardė)

Prižiūrėtojo atstovas _______________________________________________________

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

_________________

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

4  priedas

 

(Paraiškos formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________

(savivaldybės institucijos pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. Nr.)

 

Paraiška GAUTI PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) SĄLYGAS

_____________ Nr.______

(data)

 

Statinio pavadinimas ..............................................................................................................

Statybos vieta .........................................................................................................................

Statytojas, adresas, telefonas .................................................................................................

Statinio šilumos (karšto vandens) įrenginiai: ..........................................................................

(naujai įrengiami arba esami rekonstruojami, atjungiami, remontuojami, techniškai

pertvarkomi ar kita)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Projektavimo pradžia

... m. ................. ketv.

Statybos pradžia

... m. ................. ketv.

 

Eil. Nr.

Charakteristikos

Pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekis

esamas

naujas

iš viso

1.

Šildymo įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

2.

Vėdinimo įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

3.

Karšto vandentiekio įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

4.

Technologijos įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

5.

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

6.

Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

7.

Didžiausias slėgis

kPa

 

 

 

8.

Mažiausias slėgis

kPa

 

 

 

9.

Skaičiuojama hidraulinė varža

kPa

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

Kiti duomenys ........................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

PRIDEDAMA: ......................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Paraišką užpildė: ....................................................................................................................

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

5 priedas

 

(Prisijungimo sąlygų formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) SĄLYGOS

_____________ Nr.______

(data)           

___________________

(sudarymo vieta)

 

Projektavimo sąlygos galioja iki

....... m. ................. .... d.

Projektavimo sąlygos išduodamos .........................................................................................

....................................... ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam pastatui.

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

 

Eil. Nr.

Charakteristikos

pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekis

esamas

naujas

iš viso

1.

Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią

kW

 

 

 

2.

Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią

kW

 

 

 

3.

Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galią

kW

 

 

 

4.

Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galią

kW

 

 

 

5.

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

6.

Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

7.

Didžiausias slėgis tiekimo linijoje

kPa

 

 

 

8.

Mažiausias slėgis tiekimo linijoje

kPa

 

 

 

9.

Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje

kPa

 

 

 

10.

Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje

kPa

 

 

 

11.

Prisijungimo taškas

Mazgas

 

12.

Prisijungimo taško altitudė

M

 

 

 

13.

Šilumos šaltinis

 

 

14.

Šilumos tiekimo reguliavimo būdas

 

 

 

Eil. Nr.

Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai

Jungimo būdas

Automatika

Šilumos apskaita

1.

Šildymo įrenginių

 

 

 

2.

Vėdinimo įrenginių

 

 

 

3.

Karšto vandens įrenginių

 

 

 

4.

Technologinių įrenginių

 

 

 

 

Kiti reikalavimai .....................................................................................................................

 

PRIDEDAMA: ......................................................................................................................

 

Projektavimo sąlygas užpildė: ................................................................................................

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

Projektavimo sąlygas išdavė: .................................................................................................

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

SUDERINTA ........................................................................................................................

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

Registro Nr. ....................................

 

_________________

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo

taisyklių

6 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ IR (AR) KARŠTĄ VANDENĮ PRANEŠIMAS

 

I. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI PATEIKIAMA PRIVALOMOJI INFORMACIJA

 

1. Vartotojo rekvizitai

 

Atsiskaitymo laikotarpis nuo 20__ m. _______        d._______ iki 20__ m. _______         d.

 

·    Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo (mokėtojo) kodas

·    Mokėtojo vardas, pavardė

·    Mokėtojo adresas: gatvė, namas, butas, pašto kodas, miestas

·    Mokėtojo buto (patalpų) naudingasis (šildomas) plotas – __  m2

·    Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas –  ___ m2

·    Sumokėti iki 200__ m. _______       d.

·    Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys: nuo __ MWh iki __ MWh, skirtumas __ MWh*

·    Butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis _____ m3*

·    Butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamojo vandens kiekis ___ m3*

·    Daugiabučio namo geriamojo vandens apskaitos karštam vandeniui ruošti prietaiso rodmenys: nuo _ m3 iki __ m3, skirtumas __ m3*

·    Dienolaipsniai per atsiskaitymo mėnesį – ___ parų skaičius x oC*

·    Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m2 naudingojo ploto per atsiskaitymo laikotarpį ___ kWh/ m2/dienolaipsniui *

·    Vidutinis šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu, teko namo 1 m2 naudingojo ploto ___ kWh/ m2/dienolaipsniui *

·    Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, priskirtas pastato bendrosioms reikmėms   _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, priskirtas geriamajam vandeniui šildyti  _____ kWh*

·    Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)_____ kWh*

·    Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis pastate _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu buvo priskirtas geriamajam vandeniui šildyti _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu buvo priskirtas karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)_____ kWh*

 

 

*Informacija, gavus vartotojo tinkamą patvirtinimą, gali būti teikiama tik elektroniniu būdu.


2. Informacija apie mokėjimą už atsiskaitymo laikotarpį

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM

Taikomas PVM ir jo dalis, Eur

Suma

su PVM, Eur

Butui (patalpoms) šildyti suvartotas šilumos kiekis

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis

kWh

 

ct/kWh

 

 

Suvartotas karštas vanduo

m3

 

Eur/m3

 

 

Apskaitos prietaisų aptarnavimas

vnt.

 

Eur/vnt

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

3. Mokėjimo už atsiskaitymo  laikotarpį ataskaita

 

Atsiskaitymo laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Eur

 

Sumokėta, Eur

 

Delspinigiai, Eur

 

Perskaičiuota iš ankstesnio mokėjimo suma, Eur

 

Apskaičiuota, Eur

 

Kompensacija už šildymą, Eur

 

Kompensacija už karštą vandenį, Eur

 

Pabaigos likutis, Eur

 

 

Mokėti iš viso, Eur

 

 

4. Šilumos vartotojo ir karšto vandens vartotojo deklaruota atsiskaitymo  laikotarpio informacija

 

Mokėdamas už šilumą, šilumos vartotojas turi deklaruoti

Registruotų (deklaruotų) gyventojų skaičius (jeigu pasikeitė)

 

 

Pavadinimas

nuo

iki

skirtu-mas

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 1 rodmenys, m3

 

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 2 rodmenys, m3

 

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 3 rodmenys, m3

 

 

 

 

Buto šilumos skaitiklio rodmenys, MWh

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu šilumos tiekėjas kartu su mokėjimo už šilumą pranešimu pateikia šilumos vartotojui banko tipines įmokų priėmimo dokumentų formas su skaitiklių rodmenų deklaravimo langeliais, mokėjimo už šilumą pranešimo 4 punkto atskirai nurodyti nereikia.

2. Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas rašomas, jeigu jis naudojamas pastate suvartotai šilumai išdalyti.

 

5. Duomenys apie bendrą visame pastate šilumos suvartojimą ir šilumos paskirstymą.

 

51. Informacija apie praėjusiais kalendoriniais metais šilumos tiekėjo pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinę kuro struktūrą ir išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

 

52. Vartotojo suvartojamos energijos kiekio palyginimas su Taisyklių 129.25 papunktyje nurodytos atitinkamos kategorijos šilumos tiekėjo vartotojų suvartojamos šilumos vidurkiu.

 

53. Nuorodos į vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus nagrinėjančių valstybės institucijų interneto svetaines ir ginčių nagrinėjimo procedūras.

 

Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas __ m2 arba tūris ___ m3

Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___

 

Nurodomos priežastys, sąlygojusios mokėjimo pranešime esančių duomenų už atsiskaitymo laikotarpį perskaičiavimą.

 

II. Papildoma informacija, pateikiama šilumos VARTOTOJUI ir (ar) karšto vandens vartotojui, ir (ar) VALDYTOJUI TEISĖS AKTE (TAISYKLIŲ 1 PRIEDO 49 PUNKTAS), taisyklėse ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka

 

 

6. Informacija (6.1 arba 6.2 papunktis) apie šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimą už atsiskaitymo laikotarpį:

6.1. šilumos vartotojui pasirinkus vienanarę kainą

 

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, ct/kWh

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis,

Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis,

Eur

Perskaičiuota suma,

Eur

Suma su mokėtinu PVM,

Eur

Butui (patalpoms) šildyti suvartotas šilumos kiekis

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. šilumos vartotojui pasirinkus dvinarę kainą

 

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, ct/kWh

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis,

Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis,

Eur

Perskaičiuota suma

Eur

Suma su mokėtinu PVM,

Eur

Butui (patalpoms) šildyti suvartotas šilumos kiekis

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinarės kainos pastovioji dalis

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos pardavimas bute

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šilumos vartotojo ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimo už atsiskaitymo laikotarpį ataskaita

 

Atsiskaitymo laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Eur

 

Sumokėta, Eur

 

Delspinigiai, Eur

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką mokama

 

Perskaičiuota suma, Eur

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką ir kiek mokama

 

Apskaičiuota, Eur

 

Kompensacija už šildymą, Eur

 

Kompensacija už karštą vandenį, Eur

 

 

 

Pabaigos likutis, Eur

 

 

Mokėti iš viso, Eur

 

 

8. Informacija šilumos vartotojui ir (ar) karšto vandens vartotojui apie mokėjimą už atsiskaitymo  laikotarpį (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Kiti šilumos tiekėjo administruojami mokėjimai

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, Eur

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis , Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis

Eur

Perskaičiuota suma, Eur

Iš viso su PVM,

Eur

Geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karštas vanduo

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karšto vandens pardavimas bute

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Eur/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos paskirstymo (daliklių) sistemos priežiūra

Eur/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Informacija buitiniam šilumos vartotojui apie šildymo daliklių rodmenis ir koeficientų skaičiavimus (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje arba jeigu pastate šilumos paskirstymui taikomos Taisyklių 1 priedo 81 punkte nurodyto teisės akto nuostatos)

 

Bute (patalpoje) įrengtų daliklių rodmenų nuskaitymo ir skaičiavimo duomenys

(pateikiami, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Butui (patalpai) nustatyti koeficientai: KQ=__, KT=__, KC=__, KLAF=__

Šilumos daliklio rezultatinis vertinimo veiksnys K= KQ * KT * KC  * KLAF

Patalpa

Dalik-lio markė

Daliklio Nr.

Nuskai-tymo data

Rodmenys

Šilumos daliklio rezultatinis vertinimo veiksnys,

Ki

 

Reda-guotas šilumos daliklių rodmuo

(7*8)

Koreguotas šilumos daliklių rodmuo (suminis butui ar kitai patalpai), DBŠkor

nuo

iki

skirtu-mas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

Butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamų koreguotų šilumos daliklių rodmenų suma,

 

 

Butui (patalpai) tenkančio šilumos kiekio skaičiavimas

(pateikiamas, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Šildymo sąnaudų dalių nustatymas

Butui priskirtini koeficientai

Butui tenkantis šilumos kiekis, kWh

 

%

kWh

Koeficientas

Koeficiento vertė

Pastato bendrosioms reikmėms priskirtas šilumos kiekis

 

 

kBBr

 

 

Nuo butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų šildymo sistemos vamzdynų išsiskiriantis šilumos kiekis

 

 

kBŠL

 

 

Pagal šilumos daliklius paskirstomas šilumos kiekis

 

 

 

Iš viso namui                                    

 

Iš viso butui

 

___________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                              (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

10. Pildant sąskaitas pateikiama šilumos kaina (ct/kWh) susideda iš dviejų skaičių po kablelio.

11. Sąskaita apskaičiuojama nurodyta seka – kiekis dauginamas iš kainos, o gauta suma dauginama iš galiojančios PVM dalies (procentais).

12. Informacija apie sunaudotą karštą vandenį vartotojui pateikiama kubinio metro šimtosiomis dalimis.

13. Visi reikšmių apvalinimai atliekami vadovaujantis aritmetinėmis apvalinimo taisyklėmis.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-334, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21339

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

Nr. 1-278, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18825

 

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

7 priedas

 

PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

 

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Sutarties formą parengia pastato savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai, arba valdytojas, arba jų pavedimu – prižiūrėtojas.

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama pagal Sutartį. Sutartis turi atitikti Sąlygas ir joms neprieštarauti.

4. Sutartis sudaroma tarp pastato savininko arba valdytojo ir fizinio ar juridinio asmens, turinčio Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos leidimus (atestatus) verstis šilumos įrenginių ir karšto vandens eksploatavimo (priežiūros) veikla bei atitinkančio kitas teisės aktuose numatytas privalomąsias sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

5. Sutartyje, be Sąlygų, gali būti individualiai įtrauktos Sutarties šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės), kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas). Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų buitinio šilumos vartotojo ar buitinio karšto vandens vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas.

 

III. privalomos SUTARties dalys

 

7. Sutartyje privalo būti numatyta, kad šalys vadovaujasi Taisyklėmis ir teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 21 punktas).

8. Sutartyje turi būti šios dalys:

8.1. pastato savininko arba valdytojo ir prižiūrėtojo rekvizitai;

8.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros apimčių ir kokybės reikalavimai;

8.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos nustatymas;

8.4. atsiskaitymo tvarka;

8.5. informacijos pateikimo tvarka;

8.6. pastato savininko arba valdytojo pareigos;

8.7. prižiūrėtojo teisės ir pareigos;

8.8. pastato savininko arba valdytojo ir prižiūrėtojo atsakomybė;

8.9. Sutarties galiojimo terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos;

8.10. ginčų nagrinėjimo tvarka.

 

IV. pastato savininko arba Valdytojo ir PRIŽIŪRĖTOJO REKVIZITAI

 

9. Sutartyje nurodoma pastato savininko arba valdytojo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

10. Sutartyje nurodoma prižiūrėtojo – juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris ar elektroninio pašto adresas, juridinis asmuo, kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas, pavadinimas ir telefono numeris arba prižiūrėtojo – fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

11. Sutartyje nurodoma pastato, kuriame prižiūrėtojas atlieka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą), adresas.

 

V. pastato šildymo ir karšto vandens sistemOS priežiūros apimTIES ir kokybės reikalavimai

 

12. Vadovaujantis šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribų aktu, nustatytos pastato šilumos įrenginių priežiūros ribos yra pastato savininkui (bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčiam) priklausančių pastato šilumos įrenginių nuosavybės ribos, jeigu šalys nesutarė kitaip. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbai vykdomi Sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais taip, kad būtų užtikrintas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (ties tiekimo–vartojimo riba) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis užtikrintų higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytus karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus.

13. Sutartyje nustatoma pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų apimtys privalo būti ne mažesnės ir jų atlikimo terminai ne ilgesni, nei yra nustatyta Taisyklėse ir teisės akte (Taisyklių 1 priedo 21 punktas).

14. Prižiūrėtojas kontroliuoja šildomų patalpų, įskaitant vonios patalpas, temperatūrą ir įgyvendina visas galimas technines priemones, kurios užtikrintų tolygų visų patalpų šildymą bei nustatytą šildomų patalpų oro temperatūrą, atitinkančią higienos normas (Taisyklių 1 priedo 27 punktas).

15. Prižiūrėtojas turi teisę reikalauti iš šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo nedelsiant pašalinti pažeidimus, jeigu dėl jų kaltės prižiūrėtojas negali užtikrinti buitiniams šilumos vartotojams higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų šildomų patalpų oro temperatūrų bei buitiniams karšto vandens vartotojams higienos normomis (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytų pristatomo karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų.

 

VI. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS KAINOS NUSTATYMAS

 

16. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 56 punktas), nustato daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus.

17. Daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainas siūlo prižiūrėtojas, neviršydamas savivaldybės tarybos nustatytų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų, ir jos nustatomos su valdytoju arba individualaus namo savininku sudarytoje Sutartyje.

18. Pastatų, išskyrus daugiabučius ir individualius gyvenamuosius namus, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos nustatomos prižiūrėtojo ir pastato savininko sutarimu ir nurodomos Sutartyje.

19. Pastato savininkas arba valdytojas turi teisę, pateikęs prašymą prižiūrėtojui prieš mėnesį, siūlyti pakeisti Sutartyje nustatytą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainą. Sutartyje nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą per vienerius metus, jeigu Sutarties šalys nesusitarė kitaip.

 

VII. ATSISKAITYMO TVARKA

 

20. Už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą butų ir kitų patalpų savininkai Sutartyje nustatyta kaina moka prižiūrėtojui, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip:

20.1. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka priėmę sprendimą gali už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą mokėti valdytojui, šiuo sprendimu nustačius, kokią dalį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos turi sumokėti kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas;

20.2. butų ir kitų patalpų savininkams priėmus Sąlygų 20.1 punkte nurodytą sprendimą ir pavedus valdytojui, už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą prižiūrėtojui moka valdytojas Sutartyje nustatyta kaina ir sąlygomis.

21. Pastato savininkui arba valdytojui, arba butų ir kitų patalpų savininkams terminas atsiskaityti už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą per atsiskaitymo laikotarpį yra vienas kalendorinis mėnuo po atsiskaitymo laikotarpio. Tuo atveju, kai prižiūrėtojas siunčia pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojas ar valdytojas siunčia pastato butų ir kitų patalpų savininkams atsiskaitymo dokumentus paštu ar kitais būdais, atsiskaitymo terminas yra einamasis mėnuo po atsiskaitymo dokumento gavimo, bet ne mažiau kaip 20 dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

22. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą, pastato savininkui arba valdytojui, arba buto ar kitų patalpų savininkui gali būti skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Prižiūrėtojas raštu informuoja pastato savininką arba valdytoją, arba buto ar kitų patalpų savininką arba valdytojas raštu informuoja buto ar kitų patalpų savininką apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

23. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki mokėjimo datos apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai.

 

VIII. informacijos pateikimo tvarka

 

24. Prižiūrėtojas turi nurodyti Sutartyje juridinio asmens pavadinimą, adresą, telefono numerį, kitus informavimo šaltinius, kur pastato savininkas arba valdytojas, arba butų ir kitų patalpų savininkai teisės aktais ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi gautų informaciją.

25. Sutartyje nurodoma mokėjimo sumai apskaičiuoti naudojamų pastato, butų ar kitų patalpų ir šilumos įrenginių techninės charakteristikos ir jų nustatymo tvarka bei informacijos iš Sutarties šalių gavimo būdas.

26. Prižiūrėtojas turi būti informuojamas apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) raštu, elektroniniu paštu, visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. Prižiūrėtojui informaciją apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) turi teisę teikti tiesiogiai šilumos tiekėjas arba pastato savininkas ar valdytojas.

261. Sutartyje nurodoma santykinių šilumos šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklių ir pasiūlymų dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo teikimo tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

27. Prižiūrėtojo informacija pastato savininkui arba valdytojui, arba butų ir kitų patalpų savininkams turi būti skelbiama prižiūrėtojo interneto svetainėje, jeigu jis tokią turi, kurios adresas nurodomas Sutartyje.

28. Privaloma vieša informacija apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos pajamas, sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas, taip pat pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ketvirtiniai ir metiniai finansiniai-balansiniai rodikliai, investicijų dydžiai, duomenys apie investuotojus, darbuotojų skaičių yra skelbiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

iX. pastato savininkO ar Valdytojo PAREIGOS

 

29. Pastato savininkas ar valdytojas privalo:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265</