Suvestinė redakcija nuo 2020-09-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 127-6488, i. k. 110203NISAK0001-297

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 25 d. Nr. 1-297

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355) 13 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2010 m. spalio 25 d.

įsakymu Nr. 1-297

 

Šilumos TIEKimo IR VARTOJIMO taisyklės

 

PIRMA DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I. ĮVADINĖS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

 

1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.

2. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 3 punktas).

4. Vartotojų sprendimai dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo ar karšto vandens tiekėjo pasirinkimo priimami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka.

5. Neteko galios nuo 2012-09-27

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 156-7408 (2011-12-22), i. k. 111502VSPRERG117408           

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

6. Neteko galios nuo 2011-07-29

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

II. PRIEDAI

 

7. Taisyklių priedai:

7.1. 1 priedas „Nuorodos“;

7.2. 2 priedas „Pastato parengties šildymo sezonui aktas“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

7.3. 3 priedas Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas“;

7.4. 4 priedas „Paraiška gauti pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygas“;

7.5. 5 priedas „Pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygos“;

7.6. 6 priedas „Mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimas“;

7.7. 7 priedas „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos“;

7.8. 8 priedas „Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“;

7.9. 9 priedas „Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“.

 

III. SĄVOKOS

 

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atsiskaitymo laikotarpis – ne ilgesnis negu vieno mėnesio terminas, nurodytas šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse, už kurį šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo apskaičiuojamos šilumos vartotojo mokėtinos sumos už patiektą šilumą bei apskaičiuojamos karšto vandens vartotojo mokėtinos sumos už patiektą karštą vandenį, šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti, karšto vandens skaitiklio aptarnavimą bei kitas su karšto vandens tiekimu susijusias paslaugas.

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį – pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi paskirtas asmuo, atestuotas sertifikavimo įstaigoje ir turintis energetikos darbuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingu už pastate įrengtų šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.

Atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – vartotojui patiektos šilumos kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą.

Buitinis karšto vandens vartotojas – fizinis asmuo, kuris karštą vandenį perka savo buities reikmėms pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

Buitinis šilumos skaitiklis – neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas ties tiekimo–vartojimo riba butuose ir kitose patalpose ir matuojantis suvartotą šilumos kiekį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų nustatytam šilumos kiekiui paskirstyti buitiniams vartotojams.

Buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas – buto ar kitų patalpų visų kambarių, verslo patalpų ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma.

Buto ar kitų patalpų sąlyginis šildomas plotas – buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas, padidintas proporcingai tiek, kiek yra padidinta statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galia. Kai šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytąją galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingasis (šildomas) plotas sutampa.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (toliau – valdytojas) – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Deklaruoti matavimo prietaisų rodmenys – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo ar jo pavedimu kito asmens Taisyklėse ir (ar) sutartyse nustatyta tvarka ir forma, vadovaujantis matavimo prietaisų rodmenimis, pateikiami duomenys apie atsiskaitymo laikotarpiu suvartotą šilumos, šilumnešio ir karšto vandens kiekį, pagal kuriuos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai apskaičiuoja mokėjimus už šį laikotarpį.

Įrengtoji šilumos galia – pastato projekte nurodytų ir sumontuotų įrenginių šilumos galia.

Įvadinis šilumos skaitiklis – pagal techninius reikalavimus įrengtas atsiskaitomasis šilumos kiekio, tiekiamo pastato šildymo ir karšto vandens sistemoms, matavimo prietaisas.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo vietavamzdynų vieta, kurioje vartotojo bute ar kitose patalpose įrengti karšto vandens skaitikliai ir kurioje karšto vandens tiekėjai parduoda karštą vandenį karšto vandens vartotojui.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis – pastate, projekte nurodytoje vietoje, prieš karšto vandens ruošimo įrenginį šilumos tiekėjo įrengtas šilumos kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo prietaisas.

Karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis – pastato geriamojo vandens įvade prieš karšto vandens ruošimo įrenginį statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo (apskaitos) prietaisas.

Karšto vandens skaitiklis – Vartotojo sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su karšto vandens tiekėju už sunaudotą karštą vandenį.

Karšto vandens tiekimo–vartojimo riba – vartotojo bute ar kitoje patalpoje esanti pastato karšto vandens vamzdynų vieta, kurioje įrengiami atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai.

Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir buto ar kitų patalpų savininko – buitinio karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį buities reikmėms.

Karšto vandens vartotojas – asmuo, kurio naudojami karšto vandens vartojimo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie karšto vandens perdavimo tinklų ar pastato vidaus karšto vandens sistemų ir kuris karštą vandenį perka pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

Kita patalpa gyvenamojo pastato negyvenamoji patalpa – dviejų ir daugiau butų namuose kitai paskirčiai (prekybai, paslaugų teikimui ir pan.) naudojama patalpa, kuri nekilnojamojo turto registre registruojama atskiru turto vienetu.

Neteisėtas šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimas tai tokie atvejai, kada asmuo vartoja tiekiamą šilumą ir (ar) karštą vandenį savavališkai prijungęs šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginius prie šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos įrenginių ir (ar) pastato vidaus karšto vandens sistemų, arba savavališkai prijungęs juos prieš atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus ir (ar) atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, arba daro įtaką šiems apskaitos prietaisams ar jų rodmenims taip, kad negalima naudotis jų rodmenimis.

Pastato butų ir kitų patalpų šildymo prietaisas – pastato šildymo sistemos įrenginys, skirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti, vėdinti.

Pastato parengties šildymo sezonui aktas – dokumentas, pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo, kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties šildymo sezonui įvykdymas.

Pastato savininkas – juridinis arba fizinis asmuo (asmenys), kuriam pastatas priklauso nuosavybės (bendrosios dalinės nuosavybės) teise arba kuris pastatą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo, panaudos, nuomos teise ar kitais teisėtais pagrindais.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis – sutartis tarp pastato savininko arba valdytojo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai).

Pastato šilumos įrenginys – pastato šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens sistemų įrenginys, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, kaupti, transformuoti ir (ar) transportuoti į butų ir kitų patalpų šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens įrenginius.

Sublokuoto daugiabučio namo sekcija (blokas) – sublokuoto daugiabučio namo dalis, kuri turi atskirus nuo kitų to namo dalių energijos (šilumos, vandens, elektros, gamtinių dujų) įvadus ir kurią galima naudoti (eksploatuoti) atskirai nuo kitų to namo dalių.

Sutartinė šilumos galia – pastato projekte arba šilumos įrenginių inventorizavimo projekte nustatyta ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta sumontuotų ir veikiančių šilumos įrenginių galia.

Šilumos įrenginių modernizavimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, kuriuos atliekant keičiami visi ar atskiri seni jo mazgai šiuolaikiniais naujais.

Šilumos įrenginio pertvarkymas – šilumos įrenginio remontas ar rekonstravimas.

Šilumos įrenginio rekonstravimaspastato šilumos įrenginyje atliekami darbai (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas), kuriais keičiamas įrenginio tipas, sukuriama nauja įrenginio kokybė ir pakinta pradinės, pastato šilumos įrenginio pase nurodytos, charakteristikos (našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai), energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo schema, įrengiami papildomi šilumos gamybos šaltiniai ir kt.

Šilumos įrenginio remontas – pastato šilumos įrenginyje atliekami darbai (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas), po kurių nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos (našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai), energijos ar žaliavos sąnaudos ir kt.

Šilumnešio kiekio apskaitos prietaisas – atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso sudėtinė dalis, skirta matuoti pratekančio šilumnešio kiekį.

Šilumnešio parametrų grafikas – šilumnešio temperatūros, srauto, slėgio skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros.

Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis sutartis tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo, vartojančio tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojančio šilumą patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Vidutinė šilumos galia – pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia;

Vidutinė šilumos vartojimo galia – per vidutinės šilumos vartojimo galios nustatymo laikotarpį pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių suvartotos šilumos energijos kiekio ir šio laikotarpio valandų skaičiaus santykis, išreikštas kilovatais (kW).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Nr. 1-328, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20306

 

9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

 

ANTRA DALIS

ŠILUMOS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS

 

I. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

 

10. Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų ar prie kito pastato šilumos įrenginių, privalo teisės akto (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus ir įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

11. Šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, pateikia paraišką šilumos tiekėjui dėl pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

12. Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktas (Taisyklių 1 priedo 4 punktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

13. Neteko galios nuo 2017-03-03

Punkto naikinimas:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

14. Šilumos tiekėjas, gavęs iš vartotojo ar valdytojo paraišką išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

15. Vartotojų pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus pagal teisės aktų reikalavimus, ir jas atitinkantį projektą atlieka vartotojas savo lėšomis.

16. Vartotojas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei jų kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

17. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo Taisyklių 16 punkte paminėto statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo. Šilumos energiją jais tiekti galima nuo šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos pasirašymo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

II. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

18. Šilumos tiekėjo, valdytojo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (toliau – prižiūrėtojas) ir vartotojų tarpusavio teisės, pareigos, atsakomybė nustatomos:

18.1. šilumos pirkimo–pardavimo sutartimi;

18.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi;

18.3. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimi.

19. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo sudaroma taip:

19.1. šilumos tiekėjo su pastato savininku – šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos pirkimo–pardavimo sutartis;

19.2. šilumos pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjas, esant pastato savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su pastato savininkais, bet ir su pastato nuomininkais. Prieš sudarant šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti pastato savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis pastato savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys su pastato nuomininkais sudaromos pastato savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir pastato nuomininkas susitaria, esant raštiškam pastato savininko sutikimui, pratęsti šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Pasibaigus šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminui ir nesudarius naujos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su pastato nuomininku, šilumos tiekėjo ir pastato savininko tarpusavio santykiai grindžiami teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) nustatyta tvarka;

19.3. šilumos tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos vartotoju, jeigu šilumos vartotojas yra skolingas už suvartotą šilumą, šilumos vartotojui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros arba jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutarties negalima sudaryti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

20. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų pagal individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, ypatybės:

20.1. su pastato butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis;

20.2. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjai, esant buto ar kitų patalpų savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su butų ir kitų patalpų savininkais, bet ir su butų ir kitų patalpų nuomininkais – buitiniais šilumos vartotojais. Prieš sudarant šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko butu ar kitomis patalpomis patvirtinantys dokumentai. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku sudaroma buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, pratęsti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

21. Vartotojams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pagal šalių individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo valdytojo atstovas.

22. Jeigu prie pastato savininkui nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių yra prijungti kito pastato (ar kitų pastatų) šilumos įrenginiai, Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka sudaroma daugiašalė šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo bei šilumos įrenginių savininko ir visų kitų pastatų savininkų – šilumos vartotojų. Šiuo atveju, jeigu kitas pastatas (ar kiti pastatai) yra daugiabutis namas, su jo butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais šilumos vartotojais sudaromos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys Taisyklių 20–40 punktuose nustatyta tvarka.

23. Neatskiriama šilumos pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių dalis yra šalių Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (Taisyklių 3 priedas).

24. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų vietoje, kurioje šilumos tiekėjo įrenginiai sujungti su šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais prieš šilumos punkto įrenginius arba už šilumos punkto įrenginių priklausomai nuo jų nuosavybės. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimis tiekimo–vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje vietoje negu šilumos pirkimo–pardavimo vieta arba bute ar kitose patalpose. Neatsižvelgiant į tai, kur nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba, atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje. Tokiu atveju šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo–vartojimo ribos papildomas sąnaudas apmoka šie šilumos vartotojai. Pirmenybė pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą suteikiama buitiniam šilumos vartotojui.

25. Jeigu pastato (daugiabučio namo) buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai turi šilumos įvadą, sujungtą su šilumos perdavimo tinklais, šilumos vartotojų prašymu tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose šilumos vartotojo buto ar kitos patalpos šilumos įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su buto ar kitos patalpos šilumos įrenginiais. Šiuo atveju Taisyklių 24 punkte nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba taikoma pastato bendro naudojimo patalpoms.

26. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

27. Standartinės sąlygos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims galioja iki šalys individualiai susitaria dėl šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

28. Standartinės sąlygos galioja šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

29. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

29.1. šalių suderintas šilumos ir šilumnešio tiekimo–vartojimo režimas;

29.2. šilumos vartotojų sprendimu pasirinktas ar, nesant priimto sprendimo, šilumos tiekėjo parinktas iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai) arba kitas su Komisija suderintas šilumos kiekio, nustatyto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodas, atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus. Komisijos rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai rengiami ir taikomi vadovaujantis teisės akte (Taisyklių 1 priedo 86 punktas) nustatyta tvarka. Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų taikymo sąlygos yra nustatytos teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

29.3. mokėjimų už suvartotą šilumą buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose apskaičiavimo būdas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas, 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

29.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

29.5. šilumos ir šilumnešio kiekių, suvartotų pastato bendro naudojimo patalpose ir (ar) pastato bendrosioms reikmėms, kai šilumos tiekimas daugumos savininkų sutikimu bendrojo naudojimo patalpose yra nutrauktas, nustatymo bei mokėjimų už juos butų ir kitų patalpų savininkams, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos, apskaičiavimo būdas (Taisyklių 1 priedo 67 punktas), mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-119, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07125

 

29.6. šalių suderinti arba nurodyti pastato ar jo dalies projekte pastato ir buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

29.7. mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato, buto ar kitų patalpų ir (arba) prijungto kito pastato techninės charakteristikos;

29.8. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius, palaikyti Taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus;

29.9. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

29.10. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;

29.11. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

29.12. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

29.13. vartotojui siunčiamose šilumos ir karšto vandens tiekėjų atsiskaitymo dokumentuose (sąskaitose), teikiamose sutartyse ar jų pakeitimuose – nuoroda į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

29.14. vartotojo prašymu tiekėjai raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pateikia aiškias ir suprantamas prognozes dėl ateinančių metų šilumos kainų, išreikštų euro centais už kilovatvalandę, ir (ar) karšto vandens kainų, išreikštų eurais ir euro centais už kubinį metrą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-307, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28125

 

29.15. vartotojui siunčiamose šilumos ir karšto vandens tiekėjų atsiskaitymo dokumentuose (sąskaitose) – informacija apie praėjusiais kalendoriniais metais šilumos tiekėjo pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinę kuro struktūrą ir išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, vartotojo suvartojamos energijos kiekio palyginimą su Taisyklių 129.25 papunktyje nurodytu atitinkamos kategorijos šilumos tiekėjo vartotojų suvartojamos šilumos vidurkiu bei nuorodas į vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus nagrinėjančių valstybės institucijų interneto svetaines ir ginčų nagrinėjimo procedūras.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-278, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18825

 

30. Jeigu šilumos tiekėjas arba buitinis šilumos vartotojas Taisyklėmis apibrėžtas visas arba kai kurias teises, pareigas ir atsakomybę perduoda teisėtai įgaliotam juridiniam ar fiziniam asmeniui, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nurodomos tokio perdavimo sąlygos.

31. Šilumos tiekėjas pagal šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam šilumos vartotojui šilumą butams ar kitoms patalpoms, įskaitant bendro naudojimo patalpas, šildyti, vėdinti, geriamam vandeniui pašildyti iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.

32. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaroma tarp daugiabučio namo valdytojo ir pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo. Šiuo atveju teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 ir 3 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, prižiūrėtoją pasirenka daugiabučio namo valdytojas ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį. Daugiabučio namo valdytojas gali būti prižiūrėtojas, jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

33. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys Taisyklių 32 punkte nurodytu atveju sudaromos (keičiamos) pagal Taisyklių nuostatas ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrąsias sąlygas (Taisyklių 7 priedas), išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims, iki daugiabučio namo valdytojas susitaria su prižiūrėtoju dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių šalių individualiai aptartų sąlygų. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos valdytojui, jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. Šiuo atveju valdytojas turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms, jeigu jos nepažeidžia buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

34. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

35. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyse šalių individualiai aptartos sąlygos negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų ir Taisyklių nuostatoms bei pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

36. Šilumos pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14, 15 punktai) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

37. Standartinės sąlygos sudarytoms šilumos pirkimo–pardavimo sutartims galioja tol, kol šalys individualiai susitaria dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

38. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

39. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

39.1. šalių sutartas šilumos tiekimo ir vartojimo režimas;

39.2. šilumos perdavimo tinklų bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

39.3. mokėjimų už suvartotą šilumą ir šilumnešį apskaičiavimo būdas, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas; 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo pristatymo būdas ir terminai, atsiskaitymo būdas ir terminai;

39.4. šalių suderinti arba nurodyti pastato (ar jo dalies) projekte pastato šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

39.5. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

39.6. kitos šalių teisės, pareigos ir atsakomybė;

39.7. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

39.8. sutarties keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

40. Šilumos tiekėjas pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui – šilumos vartotojui šilumą pastatui šildyti, vėdinti. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos pirkimo–pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis.

41. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis, vadovaujantis Taisyklių 7 priedo nuostatomis, sudaroma tarp šių šalių:

41.1. individualaus gyvenamojo namo savininko ir prižiūrėtojo;

41.2. negyvenamojo pastato savininko ir prižiūrėtojo.

42. Jeigu pastato savininkas nesudaro pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties su prižiūrėtoju, tai neatleidžia jo nuo prievolės vykdyti teisės aktuose nustatytas prižiūrėtojo funkcijas. Šiuo atveju pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma taip:

42.1. negyvenamojo pastato savininkai, išskyrus nurodytus Taisyklių 42.2 punkte, turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius tik gavę Inspekcijos atestatą šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai;

42.2. individualių gyvenamųjų namų savininkai ir vieno juridinio ar fizinio asmens negyvenamųjų pastatų, kurių plotas neviršija 200 kvadratinių metrų, savininkai, pasirašę šilumos pirkimo–pardavimo sutartį ir išklausę šilumos tiekėjo instruktažą, turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius.

43. Neteko galios nuo 2011-10-30

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

44. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys sudaromos vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

45. Kai šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir yra įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti, valdytojas, pagal sudarytą sutartį su elektros energijos tiekėju, šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirsto daugiabučio namo butų ir (ar) patalpų savininkams proporcingai jų turimai nuosavybės daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

45.1. neteko galios nuo 2011-10-30

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

45.2. Šilumos tiekėjai su elektros tiekėjais 45 punkte nurodytas sutartis turi sudaryti per 5 metų laikotarpį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

451. Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui, o elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti nėra įrengtas, elektros energijos sąnaudos už šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirstomos jas priskiriant bendrosioms namo elektros energijos sąnaudoms ir apmokamos gyventojų bei pastate esančių juridinių asmenų pagal proporcingą jų nuosavybės dalį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

III. ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

46. Šilumos vartotojui patiektas šilumos kiekis per atsiskaitymo laikotarpį šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba nustatomas pagal įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengiamų vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 12 punktai), rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu, vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 76–85 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje bei šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodytais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

47. Šilumos vartotojams:

47.1. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

47.1.1. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis taikomas, kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį;

47.1.2. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir taikomas kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastatui šildyti, vėdinti šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas šilumos kiekiui, suvartotam pastato karšto vandens sistemoje, išmatuoti. Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį. Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas, vadovaudamasis teisės aktuose ir Taisyklėmis nustatyta tvarka, yra sudaręs karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su valdytoju ar kitu asmeniu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo veikla, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, jis atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

47.2. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir atsiskaitomojo šilumos kiekio apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas;

47.3. kai pastatas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiau kaip vienam juridiniam asmeniui, patalpų savininkams – šilumos vartotojams ir kai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų šilumos įrenginiai nėra tiesiogiai sujungti su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais ir jie yra patalpų savininkai – šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas įrengiamas pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių patalpų savininkų – šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su visais pastato šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Visas šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir ties tiekimo–vartojimo riba, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas šilumos tiekėjo yra paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas šilumos vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, šilumos tiekėjui išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šilumai paskirstyti patalpų savininkams – šilumos vartotojams gali būti naudojami ir statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip. Šilumai paskirstyti gali būti naudojami tokie apskaitos prietaisai:

47.3.1. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

47.3.2. buitiniai šilumos skaitikliai;

47.3.3. karšto vandens skaitikliai;

47.4. kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, savininkų pasirinkimu jie gali būti šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

47.4.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais;

47.4.2. pastato kitų patalpų įvadų šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų autonominiais patalpų šilumos įrenginiais;

47.4.3. šiose vietose nustatomos tiekimo–vartojimo ribos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su pastato visais šilumos vartotojais nenustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos;

47.4.4. visas šilumos kiekis, suvartotas pastato bendro naudojimo šilumos įrenginiuose, nustatytas šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo-vartojimo riba pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, įrengto pastato įvade, rodmenų ataskaitas, paskirstomas šilumos vartotojams pagal vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų, kurį pasirenka šilumos vartotojai ar, nesant priimto sprendimo, parenka šilumos tiekėjas, atsižvelgiant į pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-87, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04514

 

47.4.5. šilumai paskirstyti gali būti naudojami ir kiti Taisyklių 47.3 punkte nurodyti prietaisai.

48. Buitiniams šilumos vartotojams:

48.1. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

48.2. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį. Jeigu buitiniai šilumos vartotojai pageidauja ir (ar) vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių nustatyta tvarka yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju, įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, gali būti naudojami šilumai, skirtai šildymui bei karštam vandeniui ruošti arba su karštam vandeniui ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti ir jiems paskirstyti skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai). Šilumos tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

48.3. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. Jų rodmenys naudojami šilumos, karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus ar su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1  priedo 76–85 punktai). Šilumos tiekėjas ar karšto vandens tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

48.4. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio, skirto visam šilumos, pateiktos į pastatą, kiekiui išmatuoti, ir šildymo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir kai negalima įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio prieš pašildytuvą (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai ir kt.) ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinio šilumos ir šildymo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. Jų rodmenys naudojami šilumos, karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus arba su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai). Šilumos ar karšto vandens tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

48.5. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas, jeigu teisės aktuose ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenumatyta kitaip;

48.6. kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie neturi butų ar kitų patalpų šilumos įrenginių, tiesiogiai sujungtų su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, ir jie yra buitiniai šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar jų komplektai įrengiami daugiabučio namo įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su buitiniais šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas buitiniams šilumos vartotojams, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų buitinių šilumos vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Komisija. Kol buitiniai šilumos vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Šilumai paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams gali būti naudojami tokie butuose ir kitose patalpose įrengti šilumos, šilumnešio kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai ir jų rodmenų ataskaitos naudojamos tik šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti:

48.6.1. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

48.6.2. buitiniai šilumos skaitikliai;

48.7. Taisyklių 48.6 punkte nurodytu atveju konkretaus daugiabučio gyvenamojo namo vartotojams pasirinkus šilumos išdalinimo metodą, kuris suderintas su Komisija, taikyti kitame name, konkretaus namo valdytojas kreipiasi į Komisiją su prašymu leisti taikyti šį metodą. Esant galimybei taikyti šį metodą be pakeitimų šiame konkrečiame name, Komisija raštu pateikia teigiamą išvadą.

49. Kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir butų ar kitų patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, butų ar kitų patalpų savininkų pasirinkimu jie gali būti vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Šiuo atveju šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai bei neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami Taisyklių 48.1, 48.5 ir 48.6 punktuose nurodyta tvarka.

50. Šilumos vartotojams, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir (ar) tiekimo–vartojimo ribos nustatomos ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

50.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už bendro naudojimo patalpose suvartotą šilumos kiekį;

50.2. namo, daugiabučio namo arba buto ar kitų patalpų įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų autonominiais butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už pastate, bute ar kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį;

50.3. Taisyklių 47, 47.2 ir 47.4 punktuose nurodytus atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) šilumnešio kiekio apskaitos prietaisus šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos tiekėjas.

51. Taisyklių 47.3 ir 48.6 papunkčiuose nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus savo lėšomis gali įsigyti, įrengti ir prižiūrėti šilumos vartotojas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

52. Vartotojų prašymu, jeigu tai yra techniškai įmanoma, neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įsigyja, įrengia, prižiūri ir (ar) jų rodmenis nuotoliniu būdu nuskaito šilumos tiekėjas. Šiuo atveju neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, priežiūros ir (ar) nuotolinio rodmenų nuskaitymo sąnaudas apmoka šilumos vartotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

53. Pastato savininkui, pastato buto (patalpos) savininkui priklausantys atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami (parduodami) šilumos tiekėjo nuosavybei, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

54. Šilumos kiekiui matuoti, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrams registruoti gali būti naudojami tik tokie prietaisai, kurie įrašyti (įtraukti) į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas. Matavimo priemonės, naudojamos šilumos apskaitai vykdyti, turi atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus.

55. Draudžiama naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis, jeigu:

55.1. sugadintas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

55.2. siekiant sumažinti apskaitomos šilumos kiekį arba skaitiklio rodmenis, suklastotos atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) šilumos tiekėjo uždėtos plombos, kitaip paveikiamas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

55.3. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą;

55.4. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas dirba už gamintojo nustatytų minimalių ar maksimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

56. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui, butų ir (ar) patalpų savininkams, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ar neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55.3 ir 55.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.1 ir 55.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, šilumos vartotojo suvartotos šilumos kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 13, 14, 15 punktai) nustatyta tvarka.

57. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui, butų ir (ar) patalpų savininkams, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55.3 ir 55.4 papunkčiuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.1 ir 55.2 papunkčiuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, pastate suvartotos šilumos kiekiai vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 76–85 punktai) nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-138, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08796

 

58. Už šilumos tiekėjui priklausančių, bet įrengtų pastato savininko, pastato butų arba patalpų savininko patalpose atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų saugumą atsako šių patalpų savininkas, o už įrengtų daugiabučio pastato bendro naudojimo patalpose saugumą atsako butų ir kitų patalpų savininkai bei bendro naudojimo objektus administruojantis valdytojas. Tyčinio sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto šilumos vartojimo atveju atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka.

59. Už karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklių ir apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų apsaugą atsako patalpų, kuriuose jie įrengti, savininkai arba šias patalpas administruojantys asmenys, jeigu geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

60. Pastato, pastato butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu šilumos tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų šilumos ar karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už šilumą ar karštą vandenį, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. ŠILUMOS VARTOJIMAS

 

61. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija.

62. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-328, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20306

 

63. Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu.

64. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas iki daugiabučio namo įvado nepriklausomai nuo to ar šildomi ar nešildomi butai ir kitos patalpos. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytas higienos normas.

65. Vartotojai turi teisę teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5 punktai) nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų higienos normų.

66. Vartotojams, išskyrus nurodytus Taisyklių 63 punkte, nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti, arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Valdytojas teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga.

67. Šilumos tiekėjas, įvertinęs teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas ir suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo – pradedant šildymo sezoną, ir išjungimo – baigiant šildymo sezoną, eiliškumą.

68. Pastatų, daugiabučių namų, kuriuose buvo atliekami Taisyklių 78–86, 101–103, 104 ir 108 punktuose nurodyti darbai, savininkai apie savo sprendimą pradėti vartoti šilumą praneša raštu šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo. Šiuo atveju, jeigu iki šios datos Taisyklių 78–86, 101–103, 104 ir 108 punktuose nurodytų darbų užbaigimas neįformintas juose nustatyta tvarka, pastato šilumos įrenginiai šildymo sezonui gali būti prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos tiekėjui pateikus Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą:

68.1. Inspekcija tikrina, ar pastato, buto ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka projektus ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus ir išduoda šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą;

68.2. Inspekcijos pažymoje įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato savininkui yra privalomi;

68.3. neatitinkantys projekto ar teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimų pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų nejungiami tol, kol pastato savininkas, valdytojas ar patalpų savininkas nepašalina Inspekcijos pažymoje nurodymų trūkumų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

69. Šilumos energiją galima tiekti pastato naujais arba rekonstruotais šilumos įrenginiais, kurie prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų, kai:

69.1. pastato savininkas, valdytojas arba buto šilumos įrenginių savininkas pateikia šilumos tiekėjui teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų šilumos įrenginių statinio statybos užbaigimo dokumento ir šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos kopijas;

69.2. pasirašytas pastato parengties šildymo sezonui aktas;

69.3. sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-60, 2017-03-02, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03543

 

70. Atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą, išskyrus Taisyklių 71 ir 72 punktuose nurodytus atvejus.

71. Jeigu pastato savininkas ar valdytojas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

 

72. Individualiems ir dviejų butų gyvenamiesiems namams bei vienam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantiems pastatams (jų dalims, turinčioms atskirą šilumos įvadą), kurių šilumos įrenginių galia neviršija 50 kW, leidžiama pradėti tiekti šilumą, kai jų savininkai šilumos tiekėjui raštu įsipareigoja tinkamai prižiūrėti šildymo ar karšto vandens sistemą ir išklauso šilumos tiekėjo instruktažą.

73. Pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi prijungti pastato šilumos vartojimo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų pagal pastato savininko, valdytojo arba pastato statybos rangovo prašymą. Šiluma gali būti pradėta tiekti tik įrengus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir sudarius su šilumos tiekėju šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos ir šilumnešio kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-191, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4575 (2011-07-28), i. k. 111203NISAK0001-191

 

74. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. valdytojui turi pateikti:

74.1. dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privaloma atlikti pagal Taisykles ir teisės aktus (Taisyklių 1 priedo 3, 21 punktai);

74.2. dokumentus apie atliktus darbus pagal valdytojo pagrįstus nurodymus, vadovaujantis teisės aktuose joms nustatyta kompetencija;

74.3. Taisyklių 74.1 ir 74.2 punktuose nurodytų dokumentų pagrindu užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą pastato parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

75. Už Taisyklių 74 punkte nurodytuose dokumentuose teikiamos valdytojui informacijos tikrumą atsako juos pateikęs asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

76. Prieš šildymo sezono pradžią valdytojas Taisyklių 74 punkte išvardytų dokumentų pagrindu pasirašo pastato parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas) arba nurodo pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187

 

77. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas pateikia valdytojui trūkumų, dėl kurių nepasirašytas pastato parengties šildymo sezonui aktas, pašalinimo bei šilumos įrenginių darbo saugumo užtikrinimo priemonių planą. Nesant teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29), i. k. 111203NISAK0001-265

Nr. 1-187, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 111-5655 (2012-09-26), i. k. 112203NISAK0001-187