Suvestinė redakcija nuo 2019-01-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 122-6247, i. k. 110110MISAK00B1-353

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VETERINARIJOS SERTIFIKATO ŠUNŲ SPERMOS IMPORTUI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 8 d. Nr. B1-353

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo  6 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“, 45 punktą:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-299, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3944 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-299

Nr. B1-1, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00167

 

1. Tvirtinu pridedamą Veterinarijos sertifikato šunų spermos importui į Lietuvos Respubliką formą.

2. Nurodau, kad šunų spermos siuntas, importuojamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką, turi lydėti šio įsakymo 1 punktu patvirtintos formos Veterinarijos sertifikatas šunų spermos importui į Lietuvos Respubliką.

3. Pavedu:

3.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio veterinarijos postams;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-1, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00167

 

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-299, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3944 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-299

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

SUDERINTA

Lietuvos archyvų departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010-09-20 raštu Nr. (6.20) V4-837

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 8 d.

įsakymu Nr. B1-353

 

Veterinarijos sertifikatas šunų spermos importui į Lietuvos Respubliką

 

Veterinary Certificate for Import of Dog Semen into the Republic of Lithuania

 

Data / Date ___________Nr. / No _______________

 

Siunčiančioji trečioji šalis: ______________________________________________________

 

Veterinarijos sertifikatą išdavusi kompetentinga tarnyba:

Competent authority issuing this veterinary certificate:_____________________________

 

I. Siuntos identifikavimo duomenys

Identity of consignment

 

Spermos kilmės šalis

Semen country of origin

Šuns donoro

Dog donor

Spermos paėmimo data

Date of semen collection

Pakuotės tipas

Type of packaging

Kiekis

Quantity

identifikacijos Nr.

identification No

veislė

breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso / Total

 

 

Spermos surinkimo centro pavadinimas, adresas, patvirtinimo / registracijos Nr. :

Name, address, approval / registration No of semen collection centre:_________________

___________________________________________________________________________

 

II. Produkcijos paskirtis

Destination of production

 

Pakrovimo vieta:

Place of loading:

 

Siuntėjo pavadinimas ir adresas:

Name and address of consignor:

 

Gavėjo pavadinimas ir adresas:

Name and address of consignee:

 

Įvažiavimo į Europos Sąjungą pasienio veterinarijos postas:

Entry Border Inspection Post into European Union:

 

 

1 psl./page iš/of 2

 

III. Informacija apie sveikatą

Health information

 

Aš, žemiau pasirašęs veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad:

I, the undersigned veterinarian, certify that:

1. Sperma iš šunų donorų yra surinkta spermos surinkimo centre (-uose), kuris (-ie) yra nuolat kontroliuojamas (-ami) eksportuojančios šalies kompetentingos tarnybos. / Semen from donor dogs is received in semen collection centre(s) that are under permanent control of the official competent authority of exporting country.

2. Sperma gauta iš spermos surinkimo centro (-ų), kuris (-ie) yra administracinėje teritorijoje, oficialiai neužkrėstoje šiomis užkrečiamosiomis ligomis: / Semen originates from semen collection centre(s) located in administrative territory officially free from following contagious diseases:

– snukio ir nagų liga per paskutinius 12 mėnesių valstybės teritorijoje; / foot-and-mouth disease during the last 12 months on the territory of the country;

leptospiroze per paskutinius 3 mėnesius spermos surinkimo centre (-uose) ir  (ar) administracinėje teritorijoje. / during the last 3 months in the semen collection centre(s) and  (or) administrative territory.

3. Spermos surinkimo metu šuniui donorui buvo atliktas klinikinis tyrimas ir nustatyta, kad jis yra kliniškai sveikas. Šuo donoras nėra įtariamas sergantis užkrečiamosiomis ligomis, įskaitant parvovirusinę infekciją, kuri gali būti perduota per spermą. / At the time of semen collection the donor dog was clinically examined and found to be clinically healthy. The donor dog is not suspected of carrying infectious diseases, including Parvovirus infection, which can be transmitted via semen.

4. Spermos surinkimo metu šuo donoras yra vakcinuotas nuo pasiutligės. / The donor dog has valid vaccination against Rabies at the time of semen collection.

5. Spermos skiediklis / The semen extender ________________________________
savo sudėtyje neturi pieno produktų. / does not contain milk products.

 

 

Veterinarijos gydytojas                          ___________                     ______________________

Veterinarian                                             (Parašas /                                 (Vardas, pavardė

                                                                 Signature)                            didžiosiomis raidėmis /

                                                                                                            Name in capital letters)

 

(Antspaudas / Official stamp)

 

2 psl./page iš/of 2

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-147, 2011-03-31, Žin., 2011, Nr. 42-2029 (2011-04-09), i. k. 111110MISAK00B1-147

Nr. B1-1, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00167

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-147, 2011-03-31, Žin., 2011, Nr. 42-2029 (2011-04-09), i. k. 111110MISAK00B1-147

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. B1-353 "Dėl Veterinarijos sertifikato šunų spermos importui į Lietuvos Respubliką formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-299, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3944 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-299

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. B1-353 "Dėl Veterinarijos sertifikato šunų spermos importui į Lietuvos Respubliką formos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-1, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00167

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. B1-353 „Dėl Veterinarijos sertifikato šunų spermos importui į Lietuvos Respubliką formos patvirtinimo“ pakeitimo