Suvestinė redakcija nuo 2016-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 102-5321, i. k. 1105080ISAK0000V-42

 

Nauja redakcija nuo 2016-07-01:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO KOMPIUTERIO SKAITOMO ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS MDOC-V1.0 PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-42

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 6 punktu,

tvirtinu Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikaciją MDOC-V1.0 (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktorius                                                       Vidas Grigoraitis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos archyvų departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus

2010 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr. V-42

 

ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO KOMPIUTERIO SKAITOMO ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJA MDOC-V1.0

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

1. Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacija MDOC-V1.0 (toliau – MDOC-V1.0 specifikacija) nustato elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo oficialiojo elektroninio dokumento (toliau – elektroninis dokumentas) loginę ir fizinę struktūrą, fizinės struktūros rinkmenų formatus, elektroninių parašų formatus, jų sukūrimo bei tikrinimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

2. Kompiuterio skaitomas elektroninis dokumentas turi atitikti Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijoje ADOC-V1.0, patvirtintoje Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (su visais pakeitimais) (toliau – ADOC-V1.0 specifikacija) ir MDOC-V1.0 specifikacijoje nustatytus elektroniniu parašu pasirašyto oficialiojo elektroninio dokumento reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

3. MDOC-V1.0 specifikacijoje vartojamos sąvokos:

3.1. Kompiuterio skaitomas formatas – struktūrizuotų duomenų rinkmenos formatas.

3.2. Atvaizdavimo aprašo rinkmena – rinkmena, atvaizduojanti kompiuterio skaitomos rinkmenos turinio informaciją žmogui suprantama forma.

3.3. Atvaizdavimo aprašo formatas – atvaizdavimo aprašo rinkmenos formatas.

3.4. Kompiuterio skaitomas elektroninis dokumentas – oficialusis elektroninis dokumentas, kurio turinį ar dalį turinio sudaro kompiuterio skaitomas formatas.

3.5. Kitos MDOC-V1.0 specifikacijoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ADOC-V1.0 specifikacijoje ir kituose teisės norminiuose aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

II SKYRIUS
KOMPIUTERIO SKAITOMO ELEKTRONINIO DOKUMENTO STRUKTŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

4. Kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento pakuotės fizinė struktūra ir ją sudarančių dalių tarpusavio sąsajos, metaduomenys, elektroniniai parašai turi visiškai atitikti ADOC-V1.0 specifikacijos nustatytus reikalavimus.

5. Kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento turinys rengiamas vadovaujantis ADOC-V1.0 specifikacijos reikalavimais tiek, kiek jie neprieštarauja MDOC-V1.0 specifikacijos 8–11 punktuose nustatytiems reikalavimams.

6. Kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento pakuotėje turi būti tekstinė rinkmena „mimetype“, įdėta vadovaujantis ADOC-V1.0 specifikacijos II skyriuje nustatytais reikalavimais, kurios turinyje turi būti nurodytas MIME tipo žymuo.

7. Kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacijos formato, turinio, elektroninių parašų ir metaduomenų tikrinimas vykdomas ADOC-V1.0 specifikacijos VI skyriuje nustatytais etapais, papildomai įtraukiant atitikties MDOC-V1.0 specifikacijos II ir III skyriuose nustatytiems reikalavimams patikrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

III SKYRIUS
KOMPIUTERIO SKAITOMO ELEKTRONINIO DOKUMENTO TURINYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

8. Kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento turinį sudaro šios dalys:

8.1. privaloma pagrindinio dokumento rinkmena, sudaryta vienu iš MDOC-V1.0 specifikacijos 1 priedo 1, 2 ir 5 punktuose nustatytų formatų (1 priedas);

8.2. MDOC-V1.0 specifikacijos 1 priede nustatyto formato viena privaloma pagrindinio dokumento priedo rinkmena MDOC-V1.0 specifikacijos 2 priedo 2–5 punktuose nustatytais atvejais ir priedo neprivalomų vieno arba kelių priedų rinkmenos MDOC-V1.0 specifikacijos 2 priedo 2–4 punktuose nustatytais atvejais;

8.3. MDOC-V1.0 specifikacijos 1 priede nustatyto formato pagrindinio dokumento neprivalomų vieno arba kelių priedų rinkmenos MDOC-V1.0 specifikacijos 2 priedo 1–5 punktuose nustatytais atvejais.

9. Pagal MDOC-V1.0 specifikaciją rengiamų kompiuterio skaitomų elektroninių dokumentų turinyje negali būti pridedamų dokumentų.

10. Kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento turinio pagrindinio dokumento ir priedų rinkmenų formatai (1 priedas) turi atitikti konkretų formatą aprašančio standarto ar rekomendacijos reikalavimus.

11. Kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento turinys sudaromas tokia tvarka:

11.1. kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento turinys sudaromas vienu iš MDOC-V1.0 specifikacijos 2 priedo 1–5 punktuose nurodytų būdų;

11.2. kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento turinio pagrindinio dokumento privalomi priedai gali turėti kitų priedų (2 priedas);

11.3. kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento turinio pagrindinio dokumento neprivalomi priedai negali turėti kitų priedų;

11.4. kiekvienu tvirtinimo paskirties elektroniniu parašu, kuriuo pasirašomas pagrindinis dokumentas, turi būti pasirašomas ir pagrindinio dokumento privalomas priedas bei šio priedo priedai, jei tokių yra;

Punkto pakeitimai:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

11.5. pagrindinio dokumento ir jo privalomų priedų turinio informacija turi sutapti.

 

IV SKYRIUS
ATVAIZDAVIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 

12. Kompiuterio skaitomos rinkmenos informacija turi būti atvaizduojama statiškai ir nekisti laikui bėgant. Informacijai atvaizduoti neturi būti naudojami garso ar vaizdo efektai, vaizdas turi būti formuojamas nenaudojant informacinių išteklių, esančių už kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento pakuotės ribų.

13. Atvaizdavimo aprašo rinkmenų ištekliams (pvz., piešiniams) identifikuoti turi būti naudojamos reliatyvios, pakuotės šakniniame kataloge esančios URI nuorodos (angl. relative‑ref), sudaromos pagal RFC 3986 „Universalusis išteklių identifikatorius (URI): Bendroji sintaksė“ rekomendacijas. Neturi būti absoliučių URI nuorodų, taip pat nuorodų ar jų fragmentų, žyminčių už pakuotės ribų esančias rinkmenas ar katalogus.

14. Pakopinių stilių lentelių formato (1 priedo 4.1 punktas) rinkmenos informacijai atvaizduoti turi būti naudojamos tik ekrano (angl. screen) tipo daugialypės terpės priemonės.

15. XSL transformacijų formato (1 priedo 4.2 punktas) rinkmenose negali būti naudojami:

15.1. xsl:include ir xsl:import instrukcijos;

15.2. W3C rekomendacijos „XSL transformacijos“ [8] 2.7 skyriuje „Embedding Stylesheets“ aprašytos įdėtinės stilių lentelės;

15.3. W3C rekomendacijos „XSL transformacijos“ [8] 12.1 skyriuje „Multiple Source Documents“ aprašyta funkcija document();

15.4. W3C rekomendacijos „XSL transformacijos“ [8] 12.4 skyriuje „Miscellaneous Additional Functions“ aprašyta system-property() funkcija;

15.5. W3C rekomendacijos „XSL transformacijos“ [8] 13 skyriuje „Messages“ aprašyta xsl:message instrukcija;

15.6. W3C rekomendacijos „XSL transformacijos“ [8] 14 skyriuje „Extensions“ aprašytas išplėtimų mechanizmas.

16. XSL formatavimo objektų formato (1 priedo 4.3 punktas) rinkmenose negali būti naudojami W3C rekomendacijos „Išplėstinė stilių lentelių kalba XSL“ [7] 6.9 skyriuje „Dynamic Effects: Link and Multi Formatting Objects“ ir 7.23 skyriuje „Properties for Dynamic Effects Formatting Objects“ aprašyti dinaminiai ir 7.7 skyriuje „Common Aural Properties“ aprašyti garso efektai.

17. Atlikus XSL transformaciją turi būti sukurta viena iš šių formatų rinkmenų:

17.1. HTML formato rinkmena, atitinkanti W3C rekomendacijos „Hiperteksto dokumentų aprašų kalba“ 4.01 versiją [3];

17.2. XHTLM formato rinkmena, atitinkanti W3C rekomendacijos „Išplėstinė hiperteksto dokumentų aprašų kalba (antras leidimas)“ 1.0 versijos [4] reikalavimus;

17.3. XSL formatavimo objektų formato rinkmena, atitinkanti W3C rekomendacijos „Išplėstinė stilių lentelių kalba (XSL)“ 1.1 versiją [7] ir MDOC-V1.0 specifikacijos 15 punkte nustatytus reikalavimus.

18. HTML ir XHTML formato rinkmenos turi atitikti šiuos reikalavimus:

18.1. šiose rinkmenose negali būti naudojamos scenarijų kalbos;

18.2. šiose rinkmenose gali būti naudojamos įdėtinės pakopinių stilių lentelės (2.1 versija) [2];

18.3. rinkmenose esantys ištekliai (pvz., piešinių) turi atitikti MDOC-V1.0 specifikacijos 13 punkto reikalavimus.

 

_________________


 

Elektroniniu parašu pasirašyto

kompiuterio skaitomo elektroninio

dokumento specifikacijos MDOC-V1.0

1 priedas

 

KOMPIUTERIO SKAITOMO ELEKTRONINIO DOKUMENTO TURINIO RINKMENŲ FORMATAI

 

Eil. Nr.

1. ABBYY eFormFiller duomenų formatas

1.1.

Formato pavadinimas

ABBYY eFormFiller duomenų formatas

Rinkmenos plėtinys

ffdata

Rinkmenos MIME tipo žymuo

application/vnd.abbyy.eformfiller.data

 

2. Išplėstinės dokumentų aprašų kalbos (XML) formatas

2.1.

Formato pavadinimas

Išplėstinės dokumentų aprašų kalbos (XML) formatas, 1.0 versija

Rinkmenos plėtinys

xml

Rinkmenos MIME tipo žymuo

text/xml

Formatą aprašantis standartas

W3C rekomendacija „Išplėstinė dokumentų aprašų kalba (penktas leidimas)“ (angl. „Extensible Markup Language – XML (Fifth Edition)“),

http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/, 2008

 

3. ABBYY eFormFiller šablonų formatas

3.1.

Formato pavadinimas

ABBYY eFormFiller šablonų formatas, 1.1, 1.2 versijos

Rinkmenos plėtinys

mxfd

Rinkmenos MIME tipo žymuo

application/vnd.abbyy.eformfiller.form

 

4. Atvaizdavimo aprašo formatai

4.1.

Formato pavadinimas

Pakopinių stilių lentelių (angl. Cascading Style Sheets) formatas, 2.1 versija

Rinkmenos plėtinys

css

Rinkmenos MIME tipo žymuo

text/css

Formatą aprašantis standartas

W3C rekomendacija „Pakopinės stilių lentelės“ (angl. „Cascading Style Sheets“),

http://www.w3.org/TR/CSS2/

W3C Candidate Recommendation, 08 September 2009

4.2.

Formato pavadinimas

XSL transformacijų formatas, 1.0 versija (XSLT 1.0)

Rinkmenos plėtinys

xsl, xslt

Rinkmenos MIME tipo žymuo

application/xslt+xml

Formatą aprašantis standartas

W3C rekomendacija „XSL transformacijos“ (angl. „XSL Transformations“),

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116/

W3C Recommendation 16 November 1999

4.3.

Formato pavadinimas

XSL formatavimo objektų formatas, 1.1 versijos (XSL-FO 1.1)

Rinkmenos plėtinys

fo

Rinkmenos MIME tipo žymuo

application/xml

Formatą aprašantis standartas

W3C rekomendacija „Išplėstinė stilių lentelių kalba (XSL)“ (angl. „Extensible Stylesheet Language (XSL)“),

http://www.w3.org/TR/2006/REC-xsl11-20061205/

W3C Recommendation 05 December 2006

 

5. Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai

5.1.

Formato pavadinimas

Ilgalaikio saugojimo PDF rinkmenos formatas (PDF/A)

Rinkmenos plėtinys

pdf

Rinkmenos MIME tipo žymuo

application/pdf*

Formatą aprašantis standartas

LST ISO 19005-1 „Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 „PDF/A-1“ naudojimas (tapatus ISO 19005-1)“

5.2.

Formato pavadinimas

PDF rinkmenos formatas

Rinkmenos plėtinys

pdf

Rinkmenos MIME tipo žymuo

application/pdf

Formatą aprašantis standartas

LST ISO 32000-1 „Dokumentų tvarkyba. PDF formatas. 1 dalis. PDF 1.7 (tapatus ISO 32000-1)

6. Taškinės grafikos vaizdų formatai

6.1.

Formato pavadinimas

Žymėtosios atvaizdų rinkmenos (TIFF) formatas

Rinkmenos plėtinys

tif, tiff

Rinkmenos MIME tipo žymuo

image/tif, image/tiff, image/tiff-fx

Formatą aprašantis standartas

LST ISO 12234-2 „Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji

atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas (tapatus ISO 12234-2)“

6.2.

Formato pavadinimas

Fotografinių vaizdų saugojimo (JPEG) formatas

Rinkmenos plėtinys

jpg, jpeg, jfif

Rinkmenos MIME tipo žymuo

image/jpeg

Formatą aprašantis standartas

LST ISO/IEC 10918-1 „Informacijos technologija. Nejudamųjų tolydžiojo atspalvio vaizdų skaitmeninė spūda ir kodavimas. 1 dalis. Reikalavimai ir gairės (tapatus ISO/IEC 10918-1)“

6.3.

Formato pavadinimas

Perkeliamosios tinklo grafikos (PNG) formatas

Rinkmenos plėtinys

png

Rinkmenos MIME tipo žymuo

image/png

Formatą aprašantis standartas

LST ISO/IEC 15948 „Informacijos technologija. Kompiuterinė grafika ir vaizdų apdorojimas. Internetinės grafikos (PNG) formatas. Funkcijų aprašas (tapatus ISO/IEC 15948)“

7. MDOC-V1.0 specifikaciją atitinkančio oficialiojo elektroninio dokumento rinkmenos formatas

7.1.

Formato pavadinimas

MDOC elektroninis dokumentas

Rinkmenos plėtinys

mdoc

Rinkmenos MIME tipo žymuo

application/vnd.lt.archyvai.mdoc-2010

Formatą aprašantis standartas

Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacija MDOC-V1.0

 

* PDF/A nuo kito PDF formato atskiriamas pagal metaduomenų vardų sritį: prefiksas – pdfaid, URI – http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/).

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

 


 

Elektroniniu parašu pasirašyto

kompiuterio skaitomo elektroninio

dokumento specifikacijos MDOC-V1.0

2 priedas

 

KOMPIUTERIO SKAITOMO ELEKTRONINIO DOKUMENTO TURINIO SUDARYMO BŪDAI

 

Eil. Nr.

Pagrindinio dokumento rinkmenos formatas

Privalomi pagrindinio dokumento priedai

Neprivalomi pagrindinio dokumento priedai

Rinkmenos formatas

Priedų skaičius

Priedo priedai (neprivalomi)

Rinkmenos formatas

Priedų skaičius (jei yra)

1.

ABBYY eFormFiller duomenų formatas (ffdata)

-

-

-

ABBYY eFormFiller šablonų formato rinkmena (mxfd)

Vienas

Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai (pdf)

Vienas ar keli

Taškinės grafikos vaizdų formatai (tiff, jpg, png)

Vienas ar keli

2.

ABBYY eFormFiller duomenų formatas (ffdata)

Atvaizdavimo aprašo formatas (css, xsl, xslt, fo)

Vienas

Vienas ar keli taškinės grafikos vaizdų formatų (tiff, jpg, png) priedai

Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai (pdf)

Vienas ar keli

Taškinės grafikos vaizdų formatai (tiff, jpg, png)

Vienas ar keli

3.

Išplėstinės dokumentų aprašų kalbos (XML) formatas (xml)

Atvaizdavimo aprašo formatas (css, xsl, xslt, fo)

Vienas

Vienas ar keli taškinės grafikos vaizdų formatų (tiff, jpg, png) priedai

Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai (pdf)

Vienas ar keli

Taškinės grafikos vaizdų formatai (tiff, jpg, png)

Vienas ar keli

4.

Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai (pdf)

ABBYY eFormFiller duomenų formatas (ffdata)

Vienas

Vienas ABBYY eFormFiller šablonų formato (mxfd) priedas

Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai (pdf)

Vienas ar keli

Taškinės grafikos vaizdų formatai (tiff, jpg, png)

Vienas ar keli

5.

Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai (pdf)

Išplėstinės dokumentų aprašų kalbos (XML) formatas

Vienas

-

Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai (pdf)

Vienas ar keli

Taškinės grafikos vaizdų formatai (tiff, jpg, png)

Vienas ar keli

 

_________________


 

Elektroniniu parašu pasirašyto

kompiuterio skaitomo elektroninio

dokumento specifikacijos MDOC-V1.0

3 priedas

 

STANDARTŲ, REKOMENDACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

1. Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0.

2. W3C rekomendacija „Pakopinės stilių lentelės“ (angl. „Cascading Style Sheets“), http://www.w3.org/TR/CSS2/, 2009.

3. W3C rekomendacija „Hiperteksto dokumentų aprašų kalba“ (angl. „Hypertext Markup Language“), http://www.w3.org/TR/REC-html40/, 1999.

4. W3C rekomendacija „Išplėstinė hiperteksto dokumentų aprašų kalba (antras leidimas)“ (angl. „The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition)“), http://www.w3.org/TR/2002/REC-xhtml1-20020801, 2002.

5. RFC 3986 „Universalusis išteklių identifikatorius (URI): Bendroji sintaksė“ (angl. „Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax“), http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt, 2005.

6. W3C rekomendacija „Išplėstinė dokumentų aprašų kalba (penktas leidimas)“ (angl. „Extensible Markup Language – XML (Fifth Edition)“), http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/, 2008.

7. W3C rekomendacija „Išplėstinė stilių lentelių kalba (XSL)“ (angl. „Extensible Stylesheet Language (XSL)“) http://www.w3.org/TR/2006/REC-xsl11-20061205/, 2006.

8. W3C rekomendacija „XSL transformacijos“ (angl. „XSL Transformations“), http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116, 1999.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Įsakymas

Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17169

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacijos MDOC-V1.0 patvirtinimo“ pakeitimo