Suvestinė redakcija nuo 2018-12-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 101-5222, i. k. 1102330ISAK003D-768

 

Nauja redakcija nuo 2018-12-28:

Nr. 3D-954, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21532

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYNO GAMYBOS ĮMONIŲ SERTIFIKAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 3D-768

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), 2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/273, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, vynuogynų registro, lydimųjų dokumentų ir sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų, pranešimų bei praneštos informacijos skelbimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl atitinkamų patikrų bei nuobaudų, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 555/2008, (EB) Nr. 606/2009 bei (EB) Nr. 607/2009 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 bei Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560 (OL 2018 L 58, p. 1), ir 2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/274, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų bei pranešimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl atitinkamų patikrų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561 (OL 2018 L 58, p. 60),

tvirtinu Vyno gamybos įmonių sertifikavimo ir kontrolės taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2010-08-13 raštu Nr. B6-(1.13)-1332

SUDERINTA

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-05 raštu  Nr. 35-1473

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-768

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-954

redakcija)

 

VYNO GAMYBOS ĮMONIŲ SERTIFIKAVIMO IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vyno gamybos įmonių sertifikavimo ir kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Lietuvos įmonėms, gaminančioms vynus be saugomos kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos, kuriuos ženklinant ar pateikiant nurodoma vyninių vynuogių veislė (-ės) ir (arba) derliaus metai (toliau – vynai), ir reglamentuoja šių vynų sertifikavimą ir kontrolę.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), 2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/273, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, vynuogynų registro, lydimųjų dokumentų ir sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų, pranešimų bei praneštos informacijos skelbimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl atitinkamų patikrų bei nuobaudų, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 555/2008, (EB) Nr. 606/2009 bei (EB) Nr. 607/2009 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 bei Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560 (OL 2018 L 58, p. 1), ir 2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/274, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų bei pranešimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl atitinkamų patikrų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561 (OL 2018 L 58, p. 60), ir Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklės).

3. Taisyklės yra privalomos visoms teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, turinčioms alkoholio produktų gamybos licenciją ir gaminančioms ir (arba) perdirbančioms, tiekiančioms rinkai vynus pagal Taisykles, taip pat kompetentingoms institucijoms, atliekančioms šių vynų sertifikavimą ir kontrolę.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, Reglamente (ES) 2018/273, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose vyno sektorių.

 

II skyrius

ĮSTAIGOS, ATLIEKANČIOS SERTIFIKAVIMĄ

 

5. Vynų sertifikavimą ir kontrolę atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1587 (OL 2018 L 264, p. 20), 4 straipsnyje, Reglamento (ES) 2018/273 36 ir 37 straipsniuose bei Reglamento (ES) 2018/274 12 straipsnyje ir VI skyriuje nustatytus kriterijus.

 

III skyrius

VYNŲ SERTIFIKAVIMAS IR KONTROLĖ

 

6. Sertifikavimo tvarkos aprašą tvirtina Tarnybos vadovas.

7. Tarnyba apie išduotą arba panaikintą sertifikatą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų raštu  ar el. paštu informuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją.

8. Sertifikatu pareiškėjas pripažįstamas vyno gamintoju ir jam suteikiamas leidimas ženklinant ar pateikiant vynus naudoti vynuogių derliaus metų ar vyninių vynuogių veislės (-ių) nuorodą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/274 12 straipsnio 3 dalyje.

9. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad ženklinant ar pateikiant vynus nebūtų nurodoma vynuogių veislė (-ės) ir (arba) derliaus metai, jeigu Tarnybos sprendimu sertifikato galiojimas yra sustabdytas ar panaikintas.

10. Sertifikatas išduodamas neterminuotam laikui.

11. Sertifikavimo išlaidas apmoka pareiškėjas.

12. Tarnyba informaciją apie priimtą sprendimą išduoti, sustabdyti arba panaikinti sertifikatą skelbia savo tinklalapyje.

13. Sertifikavimo procedūra turi būti grindžiama informacija, nurodyta Reglamento (ES) 2018/274 12 straipsnio 1 dalyje. Tarnyba gali nuspręsti, kad būtina atlikti analitinių savybių tyrimą, jei vynas pagamintas iš vienos vyninių vynuogių veislės.

14. Tarnyba nustato atsitiktinių ir rizika grindžiamių oficialių patikrų sistemą, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2018/273 36 ir 37 straipsniais ir Reglamento (ES) 2018/274 VI skyriaus nuostatomis.

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-954, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21532

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-768 "Dėl Įmonių, gaminančių vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo