Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 99-5162, i. k. 1102250ISAK000V-729

 

Nauja redakcija nuo 2022-07-01:

Nr. V-887, 2022-05-02, paskelbta TAR 2022-05-02, i. k. 2022-09155

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PACIENTŲ SIUNTIMO Į Užsienį KONSULTUOTI, TIRTI IR (AR) GYDYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 16 d. Nr. V-729
Vilnius

 

Vadovaudamasis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindamas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatas bei siekdamas užtikrinti racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimą ir tikslingą pacientų siuntimą konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti užsienyje:

1. Tvirtinu Pacientų siuntimo į užsienį konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                             RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-729

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-887

redakcija)

 

PACIENTŲ SIUNTIMO Į UŽSIENĮ KONSULTUOTI, TIRTI IR (AR) GYDYTI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pacientų siuntimo į užsienį konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja dokumentų pateikimo, jų nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dėl Lietuvoje apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų siuntimo konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti (toliau – gydyti) Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje bei Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – užsienis, užsienio valstybė) tvarką bei išlaidų apmokėjimo sąlygas.

2. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Dokumentas S2 – dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi teisę gauti socialinio sveikatos draudimo lėšomis apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas užsienio valstybėje. Įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (toliau – Reglamentas Nr. 883/2004), Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija patvirtino dokumento S2 formą;

2.2. EDMIS Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinė sistema;

2.3. Užsienio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas (toliau – užsienio ASPĮ) – fizinis arba juridinis asmuo, arba kitas subjektas, teisėtai teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas užsienio valstybėje.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

Gydymo užsienio valstybėje organizavimo PRINCIPAI

 

4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų pacientų (toliau – Lietuvos Respublikos apdraustieji, pacientai) planinis gydymas gali būti organizuojamas užsienyje, jei pacientas siunčiamas į užsienį gauti tokių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios toje užsienio valstybėje yra įtrauktos į socialinio sveikatos draudimo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą (t. y. gali būti teikiamos ir apmokamos dokumento S2 pagrindu), ir jei yra bent viena iš šių sąlygų:

4.1. Lietuvoje atitinkamos ar tokios pat veiksmingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, tačiau dėl paciento sveikatos būklės ir (ar) ligos eigos negali jam būti suteiktos Lietuvoje laiku;

4.2. Lietuvoje visos ištyrimo ir gydymo galimybės yra išnaudotos, o užsienyje taikomas gydymo metodas efektyviai paveiktų paciento sveikatos būklę sukeliančius patogenezinius veiksnius (lemiančius klinikinę ligos eigą) ir pailgintų paciento gyvenimą ir (ar) sumažintų neįgalumą (ar neleistų neįgalumui atsirasti ar didėti).

5. Sprendimus dėl pacientų siuntimo gydyti į užsienį priima Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymu sudaryta Sprendimų dėl pacientų gydymo užsienyje priėmimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Aprašu ir Komisijos darbo reglamentu. Komisijos darbo reglamentas tvirtinamas VLK direktoriaus įsakymu.

6. Komisijos funkcijos:

6.1. vertinti universitetų ar universitetinių ligoninių prašymus išduoti pacientams leidimą gydytis užsienio valstybėje;

6.2. nagrinėti užsienio valstybių kompetentingų sveikatos draudimo įstaigų prašymus išduoti užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos apdraustiesiems leidimą gauti planinį gydymą ne gyvenamojoje valstybėje;

6.3. vertinti užsienio ASPĮ prašymus išduoti Lietuvos Respublikos apdraustiesiems, kuriems užsienio valstybėje teikiama būtinoji medicinos pagalba, leidimą tęsti pradėtą gydymą, jei dėl medicininių priežasčių šie asmenys negali grįžti į Lietuvos Respubliką arba jiems reikalinga sveikatos priežiūra juos gydančioje užsienio valstybėje yra traktuojama kaip planinis gydymas;

6.4. nagrinėti Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigų prašymus dėl gyvam donorui teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, susijusių su organų donoryste, išlaidų apmokėjimo, kai transplantacijos paslaugos teikiamos Lietuvos Respublikoje, tačiau organų donoras nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje;

6.5. nagrinėti kitus klausimus, kurie yra pavesti spręsti sveikatos apsaugos ministro įsakymais ar kitais teisės aktais.

7. Informacija apie Komisijos priimtus sprendimus ir išduotus dokumentus S2 saugoma EDMIS.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO, JŲ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

8. Pacientą gydantis gydytojas, įvertinęs jo sveikatos būklę ir galimybę gauti reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, siunčia pacientą konsultuoti į universitetų ar universitetines ligonines (toliau – ligoninė) dėl jo gydymo užsienyje tikslingumo.

9. Ligoninės gydytojai specialistai, įvertinę paciento sveikatos būklę, jo individualius medicininius poreikius, ligos eigą bei tikėtinus padarinius ir aptarę tai gydytojų konsiliume (toliau – konsiliumas), užpildo, esant medicininių indikacijų siųsti pacientą gydytis į užsienį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtintą formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ (toliau – forma Nr. 027/a). Formoje Nr. 027/a turi būti nurodyti visi reikiami duomenys apie paciento sveikatos būklę (klinikinė diagnozė lietuvių ar lotynų kalbomis), atliktus tyrimus, skirtą gydymą. Užsienio ASPĮ parenka ir gydymo laiką suderina pacientą gydantis ligoninės gydytojas.

10. Ligoninė, prieš siųsdama dokumentus Komisijai, pacientą ir (ar) jo atstovą turi pasirašytinai supažindinti su paciento siuntimu gydytis užsienio ASPĮ ir informuoti apie tai, kad toje užsienio valstybėje taikomus mokesčius ir priemokas reikės sumokėti pačiam.

11. Pacientas ir (ar) jo atstovas turi būti pasirašytinai informuoti apie tai, kad Komisija, vertindama pateiktus dokumentus, turi teisę kreiptis ir pateikti  nuasmenintus dokumentus kitai ligoninei dėl papildomos nuomonės apie paciento sveikatos būklę ir siuntimo gydytis užsienio valstybėje pagrįstumą. Tai pažymima gydymo stacionare ligos istorijoje (apskaitos forma Nr. 003/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“; toliau – forma Nr. 003/a) arba ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (apskaitos forma Nr. 025/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“; toliau – forma Nr. 025/a).

12. Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki išvykstant pacientui gydytis į užsienį turi būti pateikti šie dokumentai:

12.1. nustatytos formos prašymas išduoti leidimą gydytis užsienio valstybėje (Aprašo priedas). Jei į užsienį dėl transplantacijos paslaugų siunčiamas donoras ir recipientas, kiekvienam asmeniui pildoma atskira forma;

12.2. ligoninės gydytojų specialistų konsiliumo išvada dėl gydymo užsienyje reikalingumo, patvirtinta ne mažiau kaip trijų konsiliume dalyvaujančių gydytojų parašais. Konsiliumo išvadoje turi būti nurodytos ją pasirašančių gydytojų profesinės kvalifikacijos. Dalyvauti konsiliume ir vertinti paciento sveikatos būklę, diagnozuoti ligą, įvertinti paciento gydymo galimybes turi teisę atitinkamos profesinės kvalifikacijos (nurodytos medicinos praktikos licencijoje) ir kompetencijos (nustatytos teisės aktuose) gydytojai. Konsiliumo išvadoje turi būti nurodyta:

12.2.1. paciento asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas);

12.2.2. klinikinė diagnozė (lietuvių ar lotynų kalbomis), jos kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“ (toliau – TLK-10-AM), bei klinikinės diagnozės nustatymo data. Jei paciento sveikatos būklė neatitinka tikslaus TLK-10-AM kodo, nurodomas artimiausias, vertinant pagal paciento sveikatos būklę, TLK-10-AM kodas ir pateikiamas šio neatitikimo paaiškinimas, taip pat, jei įmanoma, papildomai gali būti nurodomas ir kitos klasifikacijos kodas;

12.2.3. paciento sveikatos būklė išvados rašymo metu, taikytas gydymas, jo rezultatai;

12.2.4. rekomenduojamas gydymas užsienio valstybėje;

12.2.5. paciento siuntimo gydyti į užsienį pagrindimas, patvirtinantis, kad įvykdyta bent viena iš Aprašo 4 punkte nurodytų sąlygų;

12.2.6. preliminari gydymo užsienio valstybėje prognozė;

12.2.7 pacientui gydymo paslaugas teiksianti užsienio ASPĮ ir numatoma gydymo užsienyje pradžios data (jei ši data žinoma);

12.3. užsienio ASPĮ raštas, kuriame patvirtinama, kad gydymas pacientui bus teikiamas dokumento S2 pagrindu, ir nurodoma preliminari socialinio sveikatos draudimo įstaigos mokama gydymo kaina bei informacija apie pacientui taikomas priemokas.

13. Komisija per 5 darbo dienas nuo visų Aprašo 12 punkte išvardytų dokumentų gavimo dienos priima vieną iš šių sprendimų, įforminamų Komisijos posėdžio protokolu (toliau – protokolas):

13.1. siųsti pacientą gydyti į užsienį;

13.2. keiptis dėl papildomos informacijos, jei paaiškėja, kad pateiktuose dokumentuose trūksta duomenų sprendimui priimti. Komisija, vertindama pateiktus dokumentus, turi teisę kreiptis į užsienio valstybės kompetentingą sveikatos draudimo įstaigą ar užsienio ASPĮ dėl informacijos patikslinimo bei kitą ligoninę dėl papildomos nuomonės apie paciento sveikatos būklę ir siuntimo gydytis užsienyje pagrįstumą, pateikdama nuasmenintus paciento duomenis. Šiuo atveju sprendimas dėl dokumento S2 išdavimo priimamas per 5 darbo dienas nuo papildomos informacijos gavimo dienos;

13.3. nesiųsti paciento gydyti į užsienį, jei konsiliumo išvadoje nurodytas gydymo užsienyje pagrindimas neatitinka Aprašo 4 punkte nustatytų sąlygų arba jei nepateikiama visa reikiama informacija sprendimui priimti.

14. Apie priimtą sprendimą Komisija raštu per 5 darbo dienas informuoja pacientą ir (ar) jo atstovą bei ligoninę, kuri kreipėsi į Komisiją dėl paciento siuntimo gydyti į užsienį. Jei Komisija priėmė teigiamą sprendimą, pacientui ir (ar) jo atstovui pateikiamas EDMIS suformuotas dokumentas S2, patvirtinantis paciento teisę gauti jame nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas užsienio ASPĮ. Jei priimamas neigiamas sprendimas, pacientui ir ligoninei pateikiama informacija apie atsisakymo išduoti leidimą gydytis užsienyje priežastis ir galimybę apskųsti Komisijos sprendimą.

15. Dokumentas S2 galioja vienus metus. Pacientas per šį laikotarpį turi kreiptis į Komisijos sprendime nurodytą užsienio ASPĮ.

16. Komisijos sprendimas dėl paciento siuntimo gydytis užsienio šalyje gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, jei ligoninė raštu kreipiasi į Komisiją dėl paciento siuntimo gydyti užsienyje galiojimo pratęsimo ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki pasibaigiant dokumento S2 galiojimui, pateikdama:

16.1. motyvuotą gydymo užsienyje tikslingumo pagrindimą;

16.2. užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti leidimą gydytis užsienio valstybėje (priedas);

16.3 užsienio ASPĮ rekomendaciją dėl gydymo tęsimo užsienyje tikslingumo.

 

IV SKYRIUS

UŽSIENIO valstybių KOMPETENTINGŲ SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTAIGŲ ir UŽSIENIO ASPĮ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

17. Komisija, išnagrinėjusi užsienio valstybių kompetentingų sveikatos draudimo įstaigų prašymus išduoti leidimą tose šalyse gyvenantiems Lietuvos Respublikos apdraustiesiems gauti gydymą ne gyvenamojoje šalyje, gali atsisakyti išduoti prašomą leidimą tik tuo atveju, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

17.1. Lietuvos Respublikos apdraustasis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos Respublikos, todėl jam leidimas gydytis užsienio valstybėje turi būti išduodamas Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka;

17.2. gyvenamosios valstybės kompetentingoji įstaiga nurodo, kad nėra įvykdytos Reglamento Nr. 883/2004 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytos sąlygos;

17.3. atitinkamas paslaugas laiku galima suteikti Lietuvoje.

18. Komisija, išnagrinėjusi užsienio ASPĮ prašymus išduoti Lietuvos Respublikos apdraustiesiems, kuriems užsienio ASPĮ teikiama būtinoji medicinos pagalba, leidimą tęsti pradėtą gydymą dokumento S2 pagrindu, gali atsisakyti išduoti prašomą leidimą tik tuo atveju, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

18.1. asmenys gali grįžti į Lietuvos Respubliką tęsti gydymą;

18.2. prašoma išduoti leidimą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios toje užsienio valstybėje nėra įtrauktos į socialinio sveikatos draudimo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą (t. y. negali būti teikiamos ir apmokamos dokumento S2 pagrindu).

19. Komisija turi teisę kreiptis į prašymą pateikusią užsienio valstybės kompetentingą sveikatos draudimo įstaigą ar užsienio ASPĮ dėl papildomos informacijos apie pacientą ir jo sveikatos būklę, reikalingos sprendimui dėl gydymo užsienyje organizavimo priimti, pateikimo.

20. Sprendimas dėl užsienio valstybių kompetentingų sveikatos draudimo įstaigų ir užsienio ASPĮ prašymų priimamas per 5 darbo dienas nuo visos informacijos, reikalingos sprendimui priimti, gavimo dienos.

21. Apie priimtą sprendimą Komisija informuoja prašymą pateikusią užsienio valstybės kompetentingą sveikatos draudimo įstaigą ar užsienio ASPĮ.

22. Jei Komisija priima teigiamą sprendimą, užsienio kompetentingai sveikatos draudimo įstaigai ar užsienio ASPĮ pateikiamas EDMIS suformuotas dokumentas S2, patvirtinantis paciento teisę gauti dokumente S2 nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas užsienio ASPĮ. Jei priimamas neigiamas sprendimas, užsienio kompetentingai sveikatos draudimo įstaigai ar užsienio ASPĮ pateikiama informacija apie atsisakymo išduoti leidimą gydytis užsienyje priežastis ir Komisijos sprendimo apskundimo tvarką.

 

V SKYRIUS

GYDYMO UŽSIENYJE IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

23. VLK atsiskaito už užsienyje suteiktas dokumento S2 pagrindu planinio gydymo paslaugas Reglamento Nr. 883/2004 nustatyta tvarka ir terminais, gavusi gydymo šalies kompetentingos sveikatos draudimo įstaigos reikalavimų raštą.

24. Suteikus leidimą Lietuvos apdraustajam užsienyje gauti gyvų donorų organų donorystės paslaugą, kai organas gaunamas iš kitoje valstybėje apdrausto gyvo donoro, VLK, įgyvendindama Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2012 m. kovo 15 d. rekomendacijos S1 dėl tarpvalstybinės gyvų donorų organų donorystės finansinių aspektų 1 punktą, atsiskaito Reglamento Nr. 883/2004 nustatyta tvarka už gyvam donorui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, susijusias su donorystės procedūromis.

25. VLK, vadovaudamasi Reglamento Nr. 883/2004 nuostatomis, kompensuoja Lietuvos Respublikos apdraustojo gydymo užsienio valstybėje išlaidas, jei šios paslaugos pacientui dėl jo sveikatos būklės buvo suteiktos nuo dokumentų, išvardytų Aprašo 12 punkte, pateikimo Komisijai dienos iki Komisijos sprendimo siųsti pacientą gydytis užsienio šalyje priėmimo dienos. Jei pacientas gydytis į užsienio šalį išvyksta nuo dokumentų, išvardytų Aprašo 12 punkte, pateikimo Komisijai dienos iki Komisijai priimant sprendimą, siunčiantysis gydytojas pacientą pasirašytinai informuoja, kad, Komisijai priėmus neigiamą sprendimą, gydymo užsienyje išlaidas pacientui reikės apmokėti pačiam ir kad vėliau jo išlaidos galės būti kompensuojamos kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įrašas apie paciento informavimą daromas formoje Nr. 003/a arba formoje Nr. 025/a.

26. Paciento kelionės išlaidos, formos Nr. 027/a ir kitos vertimo išlaidos, taip pat pragyvenimo išlaidos bei sumokėtos priemokos ir mokesčiai nekompensuojami.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Komisija tvarko Aprašo 12 punkte nurodytus asmens duomenis, vadovaudamasi  Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, ir juos saugo EDMIS nuostatų, patvirtintų 2021 m. gruodžio 3 d. VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-387 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinės sistemos  nuostatų patvirtinimo“, 63 punkte nurodytą laiką (dešimt metų po išduoto dokumento S2 galiojimo pabaigos).

28. Vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, Komisija užtikrina organizacinėmis ir techninėmis asmens duomenų saugumo priemonėmis tvarkomų pacientų asmens duomenų apsaugą.

29. Komisijos nariai privalo neatskleisti, neperduoti pacientų asmens duomenų ir nesudaryti sąlygų programinėmis ir techninėmis priemonėms susipažinti su šiais duomenimis nė vienam asmeniui, kuris neturi teisės jais naudotis, ir saugoti tvarkomų pacientų asmens duomenų paslaptį perėję dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus valstybės tarnybos (darbo) santykiams. Komisijos nariai prieš pradėdami eiti pareigas privalo pasirašyti pasižadėjimą saugoti tvarkomų pacientų asmens duomenų paslaptį.

30. Komisijos posėdžių protokolai ir kiti su Komisijos darbu susiję dokumentai saugomi VLK Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

31. VLK yra atsakinga už dokumentų S2 tinkamą ir teisėtą tvarkymą.

 

______________

 

Pacientų siuntimo į užsienį konsultuoti, tirti ir (ar) gydyti tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Prašymo išduoti leidimą gydytis užsienio valstybėje forma)

 

prašymas

išdUOTI leidimĄ gydytis užsienio valstybėje

 

 

Sprendimų dėl pacientų gydymo

užsienyje priėmimo komisijai

________________________________

(Prašymo užpildymo data)

 

PRAŠAU priimti sprendimą dėl paciento siuntimo gydyti į užsienį ______________________

(nurodoma Europos ekonominei erdvei priklausanti valstybė arba Šveicarija, arba Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė)

 

1. Paciento duomenys:

1.1

vardas (-ai)

 

1.2

pavardė (-ės)

 

1.3

asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

gimimo data (pildoma, jei asmens kodas nežinomas)

 

 

2. Paciento gyvenamosios vietos adresas (adresas, kuriuo turėtų būti siunčiamas dokumentas S2):

2.1

miestas / kaimas

 

2.2

gatvė

 

2.3

namo Nr.

 

2.4

buto Nr.

 

2.5

pašto kodas

 

 

3. Paciento kontaktiniai duomenys:

3.1

telefonas

 

3.2

elektroninis paštas (nurodomas tuo atveju, jei pacientas ar jo atstovas pageidauja S2 dokumentą gauti elektroniniu paštu)

 

 

4. Informacija apie paciento ligą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pacientui tikslinga gauti užsienyje:

4.1

Klinikinė diagnozė

 

4.2

Paciento siuntimo į užsienio valstybę tikslas (nurodomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dėl kurių teikimo prašoma pacientą siųsti į užsienį)

 

 

5. Informacija apie užsienio ASPĮ, į kurią siunčiamas pacientas (jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos keliose užsienio ASPĮ, 5 dalį reikia pildyti dėl kiekvienos iš šių užsienio ASPĮ):

5.1

užsienio ASPĮ pavadinimas

 

5.2

užsienio ASPĮ adresas

 

5.2.1.

valstybė

 

5.2.2

miestas

 

5.2.3

gatvė

 

5.2.4

namo Nr.

 

5.2.5

korpuso Nr. ar kita svarbi su paslaugos teikimu susijusi informacija (pildoma, jei ši informacija žinoma)

 

5.2.6

pašto kodas

 

5.2.7

kontaktinis elektroninis adresas ar telefonas

 

 

 

Esu informuotas, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi siekiant priimti sprendimą dėl gydymo paslaugų užsienyje.

 

______________________

(Paciento (jo atstovo) parašas)

__________________

(Paciento (jo atstovo) vardas, pavardė)

_______________

(Data)

 

 

 

 

_______________________

(Universiteto ligoninės ar universitetinės ligoninės gydančiojo gydytojo parašas)

___________________

(Universiteto ligoninės ar universitetinės ligoninės gydančiojo gydytojo vardas, pavardė)

_______________

(Data)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-724, 2013-07-23, Žin., 2013, Nr. 82-4099 (2013-07-27), i. k. 1132250ISAK000V-724

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 "Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-736, 2019-06-20, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10051

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-489, 2021-03-09, paskelbta TAR 2021-03-09, i. k. 2021-04832

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-887, 2022-05-02, paskelbta TAR 2022-05-02, i. k. 2022-09155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo