Suvestinė redakcija nuo 2020-09-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 99-5142, i. k. 1102330ISAK003D-677

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-11:

Nr. 3D-417, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11429

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOSTOLIŲ, KURIUOS PATYRĖ ŪKINIŲ GYVŪNŲ SAVININKAI, VYKDYDAMI GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ LIKVIDAVIMO IR (AR) PREVENCIJOS PRIEMONES, TAIP PAT SALMONELIOZĖS VALSTYBINĖS PROGRAMOS PRIEMONES, APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 16 d. Nr. 3D-677

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, apskaičiavimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                             Kazys Starkevičiu

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-677

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-417

redakcija)

 

NUOSTOLIŲ, KURIUOS PATYRĖ GYVŪNŲ SAVININKAI, VYKDYDAMI GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ LIKVIDAVIMO IR (AR) PREVENCIJOS PRIEMONES, TAIP PAT SALMONELIOZĖS VALSTYBINĖS PROGRAMOS PRIEMONES, APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, apskaičiavimo metodika (toliau – metodika) nustato nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) šių ligų prevencijos priemones ir (ar) įgyvendindami daugiametės programos, kuria kontroliuojama viena iš zoonozių – salmoneliozė – vištų dedeklių populiacijoje (The multiannual programme for the control of certain zoonotic Salmonella targeting one poultry population, namely layers of Gallus gallus) (toliau – salmoneliozės valstybinė programa) priemones, apskaičiavimo tvarką.

 

II skyrius

NUOSTOLIŲ aPSKAIČIAVIMAS, VYKDANT GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONES

 

2. Gyvūnų savininkų nuostoliai, atsirandantys dėl visų rūšių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, apskaičiuojami pagal formulę:

,

kur:

N – nuostoliai, pasireiškus gyvūnų užkrečiamajai ligai, Eur;

Ivd – ūkių ir įrangos valymo, dezinsekcijos, dezinfekcijos išlaidos, Eur (išmokos kodas –20313);

Ng – nuostoliai, patirti sunaikinus gyvūnus, Eur, apskaičiuojami pagal formulę:

Ng= Ng1 + Ng1k +Ntr + Nž + Ns ,

kur:

Ng1 nuostoliai, patirti dėl visų rūšių ūkinių gyvūnų išskyrus kiaules sunaikinimo, Eur (išmokos kodas – 20310), apskaičiuojami:

Nuostoliai (Ng1) apskaičiuojami pagal žemiau nurodytą formulę, jeigu skaičiavimams naudojama ūkinio gyvūno vidutinė kaina rinkoje yra nurodyta Eur už vnt.

x kj),

kur:

j – gyvūnų rūšis (aibė);

gj – sunaikintų gyvūnų pagal j rūšį skaičius, vnt.;

kj – gyvūnų pagal j rūšį praėjusio mėnesio prieš gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą, vidutinė rinkoje kaina, skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/, Eur už vnt.;

Nuostoliai (Ng1) apskaičiuojami pagal žemiau nurodytą formulę, jeigu skaičiavimams naudojama ūkinio gyvūno vidutinė kaina rinkoje yra nurodyta Eur už 100 kg;

x kj),

kur:

j – gyvūnų rūšis (aibė);

– sunaikintų gyvūnų pagal j rūšį svoris kg;

kj – gyvūnų pagal j rūšį praėjusio mėnesio prieš gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą, vidutinė gyvojo svorio supirkimo kaina rinkoje, skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/, Eur už kg. Nuostoliams apskaičiuoti faktinis gyvūnų svoris dauginamas iš vidutinės rinkos kainos, tenkančios 1 kg.;

Gyvūnų savininkų nuostoliai už dėl užkrečiamųjų ligų nužudytas kiaules Ng1k apskaičiuojami įvertinus: penimų (skerdimui auginamų) kiaulių Ng1k1,  paršavedžių Ng1k2, paršelių Ng1k3, kuilių Ng1k4 praėjusio mėnesio prieš kiaulių užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą, vidutines kainas rinkoje.

Ng1k =Ng1k1+ Ng1k2 +Ng1k3+Ng1k4

Ng1k1 nuostoliai, patirti dėl penimų (skerdimui auginamų) kiaulių sunaikinimo (išmokos kodas – 20310), apskaičiuojami pagal formulę:

Ng1k1 x kj),

kur:

j – penimos (skerdimui auginamos) kiaulės (aibė);

sj – sunaikintų penimų kiaulių svoris kg;

kj – kiaulių pagal j praėjusio mėnesio prieš kiaulių užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą gyvojo svorio vidutinė supirkimo kaina rinkoje, skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/ kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse Eur/100 kg gyvojo svorio. Nuostoliams apskaičiuoti faktinis kiaulių svoris dauginamas iš vidutinės rinkos kainos, tenkančios 1 kg;

Ng1k2nuostoliai, patirti dėl paršavedžių ir (ar), sukergtų kiaulių sunaikinimo, Eur (išmokos kodas – 20310), apskaičiuojami pagal formulę: 

Ng1k2 ={(qji x kpen) + (grjp x v x kp) x 0,5},

kur:

j – paršavedės, sukergtos kiaulės (aibė);

qji – sunaikintų paršavedžių, sukergtų kiaulių svoris, kg;

kpen – penimų kiaulių (trečia kiaulių kategorija pagal LST 1373:2004) praėjusio mėnesio prieš kiaulių užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą, gyvojo svorio vidutinė supirkimo rinkoje kaina, skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/kiaulių supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos įmonėse, Eur/100  kg gyvojo svorio. Nuostoliams apskaičiuoti faktinis kiaulių svoris dauginamas iš vidutinės rinkos kainos, tenkančios 1 kg;

grjp – sunaikintų paršavedžių ir (ar) sukergtų kiaulių skaičius, vnt.

v – vidutinis paršavedės per vadą atsivedamų paršelių skaičius, vnt. Vidutinis paršavedės atsivedamų paršelių kiekis nustatomas atsižvelgiant į sunaikintos kiaulių bandos vidutinį vislumą per laikotarpį iki vienerių metų arba, jeigu kiaulių savininkas negali pateikti kiaulių bandos vidutinio vislumo, skaičiuojamas sutartinis paršelių vados dydis – 10 paršelių;

kp – paršelio iki 1 mėn. amžiaus (6–8 kg) praėjusio mėnesio, prieš kiaulių užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą, vidutinė pardavimo rinkoje kaina, skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/paršelių, paršavedžių ir kuilių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos kiaulininkystės ūkiuose ir įmonėse Eur už vnt.;

0,5 – koeficientas, prilyginantis neapsiparšiavusios kiaulės paršelių skaičių pusei gyvų paršavedės atvedamų paršelių vados;

Ng1k3 nuostoliai, patirti dėl paršelių sunaikinimo, eurais (išmokos kodas – 20310), apskaičiuojami pagal formulę:

Ng1k x kj),

kur:

j – paršeliai (aibė);

gj – sunaikintų paršelių skaičius, vnt.;

kj – paršelių praėjusio mėnesio prieš kiaulių užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą, vidutinė pardavimo rinkoje kaina, skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/paršelių, paršavedžių ir kuilių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos kiaulininkystės ūkiuose ir įmonėse Eur/vnt.

Ng1k4 nuostoliai, patirti dėl kuilių sunaikinimo, Eur (išmokos kodas – 20310), apskaičiuojami pagal formulę:

Ng1k4 x kj),

kur:

j –kuiliai (aibė);

– kuilių svoris;

kj – kuilių praėjusio mėnesio prieš kiaulių užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą, vidutinė pardavimo rinkoje kaina, skelbiama interneto svtainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse, Eur /100 kg gyvojo svorio. Nuostoliams apskaičiuoti faktinis kuilių svoris dauginamas iš vidutinės rinkos kainos, tenkančios 1 kg;

Ntr  – nuostoliai, patirti dėl nugaišusių ar nužudytų ūkinių gyvūnų arba jų dalių transportavimo iki užkasimo (laidojimo) arba sunaikinimo vietos išlaidos, Eur (išmokos kodas – 20328);

Nž – gyvūnų žudymo darbų išlaidos, Eur (išmokos kodas – 20327);

Ns nugaišintų ar nužudytų ūkinių gyvūnų sunaikinimo darbų (užkasant arba sudeginant ne šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonėje) išlaidos, Eur (išmokos kodas – 20328);

Nq – nuostoliai, patirti dėl gyvūninių produktų sunaikinimo, Eur (išmokos kodas – 20311), apskaičiuojami pagal formulę:

, kur:

i – gyvūninio produkto rūšis (aibė);

qi – sunaikintų gyvūninių produktų pagal i rūšį kiekis, kg;

ki_q  – sunaikintų gyvūninių produktų pagal i rūšį praėjusio mėnesio, prieš gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą, vidutinė kaina rinkoje, Eur už kg;

Nplz – nuostoliai, patirti dėl pašarų, lesalų ir pašarinių žaliavų sunaikinimo, eurais (išmokos kodas – 20312), apskaičiuojami pagal formulę:

Nplz = ,

kur:

l – pašarų, lesalų, pašarinių žaliavų rūšis (aibė);

kl – sunaikintų l rūšies pašarų, lesalų, pašarinių žaliavų kiekis, kg;

pl – sunaikintų l rūšies pašarų, lesalų, pašarinių žaliavų įsigijimo rinkoje kaina, pagal buhalterinius įsigijimo dokumentus Eur už kg. (Kai pašarų, lesalų, pašarinių žaliavų įsigijimo kainos nustatyti negalima, taikoma artimiausiu laikotarpiu prieš sunaikinimą buvusi vidutinė rinkos kaina, remiantis duomenimis, skelbiamais interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/pašarų sektorius -vidaus-rinka-du/;

R – pašarų transportavimo iki sunaikinimo vietos ir sunaikinimo darbų išlaidos, Eur (išmokos kodas – 20329);

Ind – nepatirtos įprastos išlaidos ir draudimo išmokos už sunaikintus ūkinius gyvūnus, eurais, apskaičiuojamos pagal formulę:

,

kur:

ij_is – nepatirtos įprastos išlaidos pagal j gyvūno rūšį, Eur;

ij_d – draudimo išmokos už sunaikintus gyvūnus pagal j gyvūno rūšį, Eur

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-662, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19790

 

3. Nuostoliai, patirti dėl vištų dedeklių sunaikinimo, apskaičiuojami vadovaujantis IV skyriuje nurodytomis formulėmis.

4. Jei skaičiuojant nuostolius, patirtus už sunaikintus gyvūnus, nėra galimybės nustatyti faktinį kiaulių svorį, svoris nustatomas vadovaujantis metodikos priede nurodytu orientaciniu vidutiniu gyvu kiaulių svoriu (kg) pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų klasifikatoriuose skelbiamas kiaulių amžiaus grupes.

5. Ūkių ir įrangos valymo, dezinsekcijos, dezinfekcijos, ūkinių gyvūnų žudymo, nužudytų ar nugaišusių ūkinių gyvūnų transportavimo iki užkasimo (laidojimo) ar sunaikinimo vietos ir už nugaišintų ar nužudytų ūkinių gyvūnų sunaikinimo, užkrėstų pašarų transportavimo iki sunaikinimo vietos ir sunaikinimo darbų išlaidos nustatomos pagal juridinių ir fizinių asmenų, atliekančių šį darbą, gyvūnų savininkui pateiktus dokumentus.

 

III SKYRIUS

NUOSTOLIŲ aPSKAIČIAVIMAS, VYKDANT KIAULIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PREVENCIJOS PRIEMONES

 

6. Nuostoliai, kuriuos patyrė kiaulių savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos priemones, nustatomi pagal duomenis, susijusius su ankstyvuoju kiaulių skerdimu, transportavimu iki skerdyklos arba nugaišinimu ir ūkinės veiklos nevykdymu, kai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau VMVT) sprendimu nurodoma nelaikyti kiaulių užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų.

7. Kiaulių savininkų nuostoliai, atsirandantys dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonių vykdymo, apskaičiuojami pagal formulę:

7.1. kiaulių savininkų, laikančių penimas kiaules ir atjunkytus paršelius (nuo 1 mėn. amžiaus):

N=(s x ksp - Psk) + ( kt x m) + (g x 2 x ksp x 100 x 0,2 x n),

kur:

N – kiaulių savininko nuostoliai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonių vykdymo (išmokų kodai – pagal pirmąją formulės dalį (s x ksp - Psk) - 20314, pagal antrąją formulės dalį  ( kt x m) – 20338, pagal trečiąją formulės dalį (g x 2 x ksp x 100 x 0,2 x n) – 20323);

s – kiaulių, paskerstų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonių vykdymo, svoris, kg;

ksp – kiaulių gyvojo svorio vidutinė supirkimo rinkoje kaina, nustatoma pagal paskutinio mėnesio prieš VMVT direktoriaus įsakymo dėl buferinės zonos nustatymo įsigaliojimo dieną, kuri skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse Eur/100 kg. gyvojo svorio. Nuostoliams apskaičiuoti faktinis kiaulių svoris dauginamas iš vidutinės rinkos kainos, tenkančios 1 kg;

Psk – pajamos už realizuotas kiaules skerdykloje, Eur;

kt – 1 km pervežimo tarifas (ne daugiau kaip 0,58 Eur už km), Eur už km;

m – atstumas nuo kiaulių laikymo vietos iki skerdyklos kiaulių laikymo vietos savivaldybės teritorijoje, nesant skerdyklos – iki gretimos savivaldybės teritorijoje esančios skerdyklos, km;

g – įvairių svorių kiaulių (išskyrus, kurios yra daugiau kaip 100 kg svorio), paskerstų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonių vykdymo, skaičius, bet ne didesnis kaip VMVT direktoriaus įsakymo dėl buferinės zonos nustatymo įsigaliojimo dieną laikytų ir Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre įregistruotų įvairių svorių kiaulių skaičius, vnt. Tuo atveju, jei VMVT, vadovaudamasi VMVT direktoriaus įsakymu patvirtintais gyvūnų ligų kontrolės reikalavimais, atliko ūkių surašymą ir patikslino laikytų kiaulių skaičių Ūkinių gyvūnų registre po VMVT direktoriaus įsakymo dėl buferinės zonos nustatymo įsigaliojimo dienos, – kiaulių skaičius neturi viršyti VMVT patikslinto Ūkinių gyvūnų registre kiaulių skaičiaus, vnt.;

2 – kiaulių auginimo koeficientas (ciklų skaičius) per metus;

0,2 – negauto sąlyginio pelno ir darbo užmokesčio kiaulių savininkui lyginamoji dalis ateities pajamose, Eur;

n – metų, kuriuos kiaulių savininkas  įsipareigoja nelaikyti kiaulių, skaičius.

7.2. kiaulių savininkų, laikančių paršavedes ir (ar) paršavedes su paršeliais (iki 1 mėn. amžiaus):

Nr = ( +(qji  x kpen) - Psk) + ( kt x m) + (grjp x 10 x 2,4 x kp x 0,2 x n),

kur:

Nr – nuostoliai, patirti dėl paskerstų ar nugaišintų paršavedžių ir (ar) sukergtų kiaulių, ir (ar) paršelių (išmokų kodai – pagal pirmąją formulės dalį  +(qji  x kpen) - Psk) 20314, pagal antrąją formulės dalį ( kt x m) – 20338, pagal trečiąją formulės dalį (grjp x 10 x 2,4 x kp x 0,2 x n) - 20323, Eur;

grt – paskerstų ar nugaišintų paršelių skaičius, vnt.;

knt – paršelių praėjusio mėnesio, prieš VMVT direktoriaus įsakymo dėl buferinės zonos nustatymo įsigaliojimo dieną, vidutinė pardavimo rinkoje kaina, skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/paršelių, paršavedžių ir kuilių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos kiaulininkystės ūkiuose ir įmonėse Eur už vnt.;

qjipaskerstų ar nugaišintų paršavedžių ir (ar) sukergtų kiaulių svoris, kg;

t – paršelio grupė (pagal amžių);

kpen   penimų kiaulių (trečia kiaulių kategorija pagal LST 1373:2004) praėjusio mėnesio,  prieš VMVT direktoriaus įsakymo dėl buferinės zonos nustatymo įsigaliojimo dieną, vidutinė gyvojo svorio supirkimo rinkoje kaina, skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/kiaulių supirkimo kainos pagal gyvojo svorio kategorijas Lietuvos įmonėse, Eur/100 kg.;

grjp – paskerstų ar nugaišintų paršavedžių, sukergtų kiaulių skaičius, vnt.;

10 – vidutinis paršelių iš paršavedės per vadą skaičius;

2,4 – vados ciklai;

kp – paršelio iki 1 mėn. amžiaus (6–8 kg) praėjusio mėnesio, prieš VMVT direktoriaus įsakymo dėl buferinės zonos nustatymo įsigaliojimo dieną, vidutinė rinkos pardavimo rinkoje kaina, skelbiama interneto svetainėje https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mėsos-sektorius-vidaus-rinka-du/paršelių, paršavedžių ir kuilių vidutinės pardavimo kainos Lietuvos kiaulininkystės ūkiuose ir įmonėse Eur už vnt.;

0,2 – negauto sąlyginio pelno ir kiaulių savininkų darbo užmokesčio lyginamoji dalis ateities pajamose, Eur;

n – metų, kuriuos kiaulių savininkas įsipareigoja nelaikyti kiaulių, skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-662, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19790

 

8. Kiaulių savininkas parduoda kiaules skerdyklai ir gauna pajamas (Psk) pagal supirkimo kainas.

9. Kiaules iki skerdyklų pristato kiaulių savininkas arba skerdykla, arba kitas subjektas, galintis vykdyti šią veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Jei kiaules iki skerdyklos pristatė kitas subjektas ar skerdykla, transporto išlaidas jiems apmoka kiaulių savininkas. Tuo atveju, kai kiaules iki skerdyklos pristatė kitas subjektas ar skerdykla, transporto išlaidos kiaulių savininkui kompensuojamos, jeigu jis atsiskaito su paslaugos teikėju ir turi išduotą tai patvirtinantį dokumentą. Taip pat, jeigu skerdykloje kiaulės buvo paskerstos savininko reikmėms, skerdykla išduoda skerdimo faktą patvirtinantį dokumentą.

11. Jeigu kiaulės skerdžiamos savo reikmėms savininko ūkyje, savininkas iš anksto apie skerdimą informuoja VMVT. Nuostoliai gali būti kompensuojami, jeigu skerdimo metu dalyvauja VMVT atstovas arba VMVT įgaliotas privatus veterinarijos gydytojas, kuris po paskerdimo paima mėginius užkrečiamosios ligos stebėsenai ir išduoda tai patvirtinantį dokumentą, o savininkas parašo įsipareigojimą VMVT nelaikyti kiaulių. Patirtų nuostolių suma skaičiuojama pagal 7.1 ir (ar) 7.2. papunkčiuose nurodytas formules.

Nesant galimybės nustatyti faktinį skerdžiamų kiaulių svorį, svoris nustatomas vadovaujantis šios metodikos priede nurodytu orientaciniu vidutiniu gyvuoju kiaulių svoriu (kg) pagal Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazėje skelbiamas kiaulių amžiaus grupes.

12. Kiaulių savininkas, kuris kiaules pristatė į skerdyklą, turi turėti patvirtinimo dokumentus apie šios metodikos 8 ir 10 punktuose nurodytas gautas pajamas ir patirtas išlaidas (pinigų priėmimo, pinigų išmokėjimo kvitą, sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą ir (ar) kitus išlaidas ir (ar) pajamas patvirtinančius dokumentus), taip pat VMVT ar teritorinės VMVT patvirtinimą, kad iš paskerstų kiaulių paimti mėginiai užkrečiamosios ligos stebėsenai, kitus dokumentus, nurodytus 10–11 punktuose, ir pateikti šiuos dokumentus kartu su šios metodikos  17 punkte nurodytais dokumentais.

IV SKYRIUS

NUOSTOLIŲ, PATIRTŲ DĖL VIŠTŲ DEDEKLIŲ SUNAIKINIMO APSKAIČIAVIMAS

 

13. Vištų dedeklių savininkų nuostoliai, atsirandantys dėl salmoneliozės valstybinės programos priemonių vykdymo ir (ar) paukščių užkrečiamųjų ligų pasireiškimo, Eur, apskaičiuojami pagal formulę:

Ns= Nded + Nvišt. + Nk + Nng ,

kur:

Ns – nuostoliai dėl salmoneliozės valstybinės programos priemonių vykdymo ir (ar) paukščių užkrečiamųjų ligų pasireiškimo, Eur;

Nded – nuostoliai dėl priverstinai paskerstų ar nugaišintų vištų dedeklių (nuo 20 savaičių amžiaus), Eur (išmokos kodas – 20332), apskaičiuojami pagal formulę:

Nded = (72 – tpulko) x(Kstat . ⁄ 52)x Pd x Svid. x 0,2,

kur:

72 – maksimalus vištų dedeklių produktyvaus laikymo laikotarpis savaitėmis;

tpulko  – pulko amžius (≥ 20), savaitėmis;

Kstat  – vidutinis Lietuvos Respublikoje iš vienos vištos dedeklės surinktų kiaušinių skaičius per metus, skelbiamas Lietuvos Respublikos statistikos departamento Žemės ūkio rodiklių duomenų bazėje https://osp.stat.gov.lt (Rodiklių duomenų bazė / Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė, žuvininkystė / Žemės ūkis / Gyvulininkystė / Surinkta kiaušinių žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse iš vienos dedeklės, Lietuvos Respublikoje), vnt.;

52 – savaičių skaičius metuose;

Pd – priverstinai paskerstų ar nugaišintų vištų dedeklių skaičius pulke, vnt;

Svid. – vidutinė kiaušinių rinkos kaina (nustatoma pagal paskutinę savaitę prieš salmoneliozės patvirtinimą vištų dedeklių laikymo vietoje arba pagal paskutinę savaitę prieš gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą buvusią vidutinę kiaušinių rinkos kainą, skelbiamą interneto svetainėje http://www.vic.lt (Statistinė informacija / Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema / Paukštienos sektorius / Vidaus rinka / Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse), Eur už vnt. (be PVM) (L-M). Jei vidutinė rinkos kaina nurodyta Eur už 100 vnt., Svid apskaičiuojama nurodytą kiaušinių kainą dalinant iš 100;

0,2 – negauto sąlyginio pelno ir vištų dedeklių savininkų nepatirtų įprastų išlaidų lyginamoji dalis;

Nvišt – nuostoliai dėl priverstinai paskerstų ar nugaišintų dedeklinių vištaičių (iki 20 savaičių amžiaus), Eur (išmokos kodas – 20332), apskaičiuojami pagal formulę:

Nvišt = Nded 20  / 20  x tpulko . x Pv,

kur:

Nded 20  – 20 savaičių amžiaus dedeklinių vištaičių vertė, Eur, apskaičiuojama pagal formulę:

Nded 20  = (72– 20)x (Kstat . ⁄ 52).x Svid. x0,2,

kur:

20 – dedeklinių vištaičių amžius produktyvumo pradžioje, savaitėmis;

tpulko – dedeklinių vištaičių pulko amžius (≤ 20), savaitėmis;

P– priverstinai paskerstų ar nugaišintų dedeklinių vištaičių skaičius, vnt.

N– nuostoliai, patirti dėl sunaikintų tiekiamų perdirbti kiaušinių, Eur (išmokos kodas – 20333), apskaičiuojami pagal formulę:

Nk = k  Svid.,

kur:

k – sunaikintų tiektų perdirbti kiaušinių skaičius, vnt.

Nng – paukščių (vištų dedeklių) nugaišinimo jų laikymo vietoje darbų išlaidos, Eur (išmokos kodas – 20334), nustatomos pagal juridinių ir (ar) fizinių asmenų, atlikusių darbus, pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Skaičiuojant nuostolius, pasireiškus gyvūnų užkrečiamajai ligai ir (ar) vykdant šių ligų prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, galutiniai skaičiavimų rezultatai apvalinami iki dviejų skaitmenų po kablelio.

15. Jei skaičiuojant nuostolius, pasireiškus gyvūnų užkrečiamajai ligai ir (ar) vykdant prevencijos priemones, nėra paskelbtos praėjusio mėnesio, ėjusio prieš gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą ar VMVT direktoriaus įsakymo dėl buferinės zonos nustatymo įsigaliojimo dieną, vidutinės ūkinių gyvūnų supirkimo, gyvūninių produktų, pašarų, lesalų, pašarinių žaliavų kainos – imamos ankstesniojo nei praėjusio mėnesio kainos.

Jei skaičiuojant nuostolius dėl vištų dedeklių sunaikinimo nėra paskelbtos savaitės, ėjusios prieš salmoneliozės patvirtinimą vištų dedeklių laikymo vietoje arba prieš gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio pasireiškimą, kainos, imamos ankstesnės nei praėjusios savaitės kainos. Jei nepaskelbti praėjusių metų iš vienos vištos dedeklės gaunamų kiaušinių skaičiaus duomenys – imami ankstesnių nei praėjusių metų duomenys.

16. Nuostoliai, pasireiškus gyvūnų užkrečiamajai ligai ir (ar) vykdant šių ligų prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, kompensuojami ūkinių gyvūnų savininkams, kurie laikėsi Ženklinimo ir registravimo tvarkos aprašo reikalavimų.

17. Gyvūnų savininkas, vadovaudamasis šia metodika, apskaičiuoja gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemonių, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemonių taikymo nuostolius ir teikia Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka savivaldybės Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, įvertinimo komisijai šio aprašo 2–3 prieduose nustatytos formos dokumentus.

_________________

 

Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų

savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones,

taip pat salmoneliozės valstybinės programos

priemones, apskaičiavimo metodikos

priedas

 

 

ORIENTACINIS VIDUTINIS GYVASIS KIAULIŲ SVORIS PAGAL AMŽIAUS GRUPES

 

 

Eil. Nr.

Kiaulių amžiaus grupė

Svoris kg

1.

Paršeliai iki 3 mėn. amžiaus

24,0

2.

Kiaulės nuo 3 mėn. iki 8 mėn. amžiaus

69,5

3.

Kiaulės daugiau kaip 8 mėn. amžiaus

≥100

 

*Orientacinis vidutinis gyvasis kiaulių svoris pagal amžiaus grupes (VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registro duomenys)

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-750, 2013-10-31, Žin., 2013, Nr. 115-5770 (2013-11-07), i. k. 1132330ISAK003D-750

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 "Dėl Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-140, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03037

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-157, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-21, i. k. 2014-03390

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-256, 2014-05-07, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05245

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-819, 2014-11-04, paskelbta TAR 2014-11-05, i. k. 2014-15776

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-754, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14303

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-3, 2015-01-05, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00076

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3D-754 „Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-470, 2016-08-12, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22323

Dėl 2010 m. liepos 16 d. žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-677 ,,Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-527, 2016-09-09, paskelbta TAR 2016-09-09, i. k. 2016-23458

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl 2010 m. liepos 16 d. žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-563, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-28, i. k. 2016-24158

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-779, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19599

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-417, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-10, i. k. 2019-11429

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-662, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19790

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo