Suvestinė redakcija nuo 2020-03-27

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 36-880, i. k. 0971100NUTA00000377

 

Nauja redakcija nuo 2014-02-01:

Nr. 81, 2014-01-29, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00840

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO IR INFORMACIJOS APIE UŽFIKSUOTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS PAŽEIDIMUS PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

1997 m. balandžio 21 d. Nr. 377

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Preambulės pakeitimai:

Nr. 280, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06109

 

Patvirtinti Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                               ČESLOVAS STANKEVIČIUS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 377
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 81
redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO IR INFORMACIJOS APIE UŽFIKSUOTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS PAŽEIDIMUS PERDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo, informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms tvarką ir asmenis, atsakingus už viešosios informacijos apie užfiksuotus oro erdvės pažeidimus perdavimą visuomenei ir užsienio valstybių institucijoms. Reagavimo į Lietuvos Respublikos suvereniteto pažeidimus oro erdvėje tvarką nustato kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2. Užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijos Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus fiksuoja ir informaciją apie juos teikia pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar tarptautinius tarpžinybinius susitarimus, o Aprašo nuostatos joms taikomos, kai tai numatyta minėtose sutartyse ar susitarimuose.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1Oro erdvės pažeidimas (toliau – pažeidimas) – orlaiviu atliekami veiksmai, kuriais pažeidžiami teisės aktų nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės sienos oro erdvėje kirtimo, skrydžių pagal leidimus užsienio šalių valstybės orlaiviams skristi į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją, skrydžių pasienio zonoje ir specialiosios veiklos oro erdvėje reikalavimai.

3.2Pažeidimo fiksavimas – Lietuvos Respublikos oro erdvės stebėjimą ir kontrolę atliekančių ir kitų institucijų veiksmai, kuriais nustatomas pažeidimo faktas.

3.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme, 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 su visais pakeitimais ir Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. 280, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06109

 

II SKYRIUS

 

PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMAS

 

4. Pažeidimus techninėmis ir vizualiosiomis priemonėmis fiksuoja Lietuvos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, taip pat užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijos (toliau kartu – nustatančiosios institucijos).

5. Nustatančiosios institucijos pažeidimus fiksuoja tada, kai, įvertinus orlaivio atliekamus veiksmus su orlaiviui stebėti naudojamomis techninėmis ar vizualiosiomis priemonėmis, kuriomis nustatoma orlaivio padėtis oro erdvėje, nustatomas galimas pažeidimo faktas.

6. Užfiksavusios pažeidimą, nustatančiosios institucijos turi imtis visų įmanomų priemonių, siekdamos nustatyti:

6.1. ar orlaivis yra civilinis, ar valstybės;

6.2orlaivio nacionalinę priklausomybę;

6.3orlaivio tipą, registracijos numerį, šaukinį, įgulos sudėtį, išskridimo ir paskirties aerodromus;

6.4. kitas svarbias su pažeidimu susijusias aplinkybes – pažeidimo vietą, laiką, orlaivio skrydžio kryptį, aukštį ir greitį.

7. Užfiksavusi pažeidimą, nustatančioji institucija turi imtis visų būtinų veiksmų ir priemonių šį pažeidimą patvirtinantiems įrodymams išsaugoti (daryti vaizdo įrašus, išsaugoti laikmenose techninių priemonių rodmenis ir kita).

 

 

III SKYRIUS

 

INFORMACIJOS APIE UŽFIKSUOTUS PAŽEIDIMUS PERDAVIMAS SUINTERESUOTOMS LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJOMS, VISUOMENEI IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOMS

 

8. Nustatančioji institucija, užfiksavusi pažeidimą arba gavusi apie jį informacijos, nedelsdama žodžiu praneša Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų operatyviniam budėtojui. Pranešime turi būti pateikta turima informacija apie pažeidimą, taip pat turima Aprašo 6 punkte nurodyta informacija ir šį pranešimą pateikusio asmens vardas, pavardė ir pareigos.

9. Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka gavęs informaciją, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas nedelsdamas praneša apie pažeidimą kitoms nustatančiosioms institucijoms.

10. Jeigu pateikta ne visa Aprašo 8 punkte nurodyta informacija ar ją reikia patikslinti, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas nedelsdamas kreipiasi į informavusią apie pažeidimą ar kitą nustatančiąją instituciją dėl trūkstamos informacijos pateikimo ar turimos informacijos patikslinimo.

11. Apie užfiksuotą Lietuvos Respublikos valstybės sienos oro erdvėje kirtimo reikalavimų pažeidimą Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų operatyvinis budėtojas nedelsdamas žodžiu praneša Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadui (arba jo įgaliotam asmeniui) ir pateikia šią informaciją raštu. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas (arba jo įgaliotas asmuo) nedelsdamas žodžiu apie tai praneša Lietuvos kariuomenės vadui, krašto apsaugos ministrui (arba jų įgaliotiems asmenims) ir pateikia jiems ir užsienio reikalų ministrui šią informaciją raštu.

12Nustatančiosios institucijos, Aprašo 8 ir 10 punktuose nustatyta tvarka pateikusios informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms pateikia turimą šią informaciją patvirtinančią medžiagą (dokumentus, vaizdo įrašus ir kita).

13. Medžiagą, gautą Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka, kartu su turima informacija apie pažeidimą Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos nedelsdamos perduoda institucijai, kurios įgaliotieji asmenys turi teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolą, vykdyti administracinių nusižengimų teiseną arba pradėti ikiteisminį tyrimą. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos pateikia pažeidimo faktą patvirtinančios medžiagos kopijas krašto apsaugos ministrui ir Lietuvos kariuomenės vadui. Kai užfiksuojamas valstybės sienos kirtimo pažeidimas arba pažeidimą padaro užsienio šalies valstybės orlaivis, Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos pateikia pažeidimo faktą patvirtinančios medžiagos kopijas ir užsienio reikalų ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1257, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19577

 

14. Išskyrus Aprašo 9 punkte nustatytą atvejį, informaciją apie pažeidimus nustatančiosioms institucijoms, taip pat kitoms kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijoms ir visuomenei teikia krašto apsaugos ministras (arba jo įgaliotas asmuo). Užsienio reikalų ministerijos atstovai šią informaciją gali teikti kitoms užsienio valstybių institucijoms ir visuomenei, suderinę ją su krašto apsaugos ministru (arba jo įgaliotu asmeniu).

15. Atsižvelgdamas į pažeidimo svarbą ir galimus padarinius nacionaliniam saugumui, krašto apsaugos ministras (arba jo įgaliotas asmuo) gali sudaryti iš krašto apsaugos sistemos institucijų, o prireikus – ir Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos bei šioms ministerijoms pavaldžių institucijų atstovų darbo grupę pažeidimo priežastims ir padariniams nacionaliniam saugumui nustatyti. Atsižvelgęs į pažeidimo svarbą ir galimus padarinius nacionaliniam saugumui, krašto apsaugos ministras (arba jo įgaliotas asmuo) informaciją apie pažeidimą teisės aktų nustatyta tvarka teikia kitoms kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijoms.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos tvarko fiksuotų pažeidimų apskaitą.

17. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos raštu pateikia kitoms nustatančiosioms institucijoms Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų operatyvinio budėtojo duomenis ryšiams palaikyti ir nedelsdamos praneša apie šių duomenų pasikeitimą, o kitos nustatančiosios institucijos atitinkamai  raštu pateikia savo duomenis ir nedelsdamos praneša apie šių duomenų pasikeitimą Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų operatyviam budėtojui.

18. Nustačius pažeidimų fiksavimo ir keitimosi informacija apie šiuos pažeidimus trūkumų, nustatančiųjų institucijų vadovai imasi priemonių šiems trūkumams ištirti ir pašalinti, o prireikus teikia kitoms nustatančiosioms institucijoms pasiūlymus, kaip šias procedūras tobulinti.

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 433, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1930 (2007-05-10), i. k. 1071100NUTA00000433

Nr. 81, 2014-01-29, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00840

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 433, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 50-1930 (2007-05-10), i. k. 1071100NUTA00000433

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų tyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 81, 2014-01-29, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00840

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1257, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19577

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 280, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06109

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo