Suvestinė redakcija nuo 2020-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 88-4695, i. k. 110110MISAK00B1-256

 

Nauja redakcija nuo 2020-03-19:

Nr. B1-202, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05661

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IMPORTUOJAMŲ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ KILMĖS RYŽIŲ PRODUKTŲ VALSTYBINĖS KONTROLĖS

 

2010 m. liepos 13 d. Nr. B1-256

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, įgyvendindamas 2010 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimą 2010/315/ES, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2006/601/EB dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleistinu genetiškai modifikuotu organizmu „LL RICE 601“ ryžių produktuose, ir nustatoma atlikti šio organizmo ryžių produktuose atrankinius tyrimus (OL 2010 L 141, p. 10), ir siekdamas užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ryžių produktai būtų saugūs:

1. N u s t a t a u, kad turi būti tiriama ne mažiau kaip 30 procentų tos pačios rūšies to paties eksportuotojo (gamintojo, tiekėjo) siunčiamų Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ryžių produktų, kurie įvežami į Europos Sąjungą ir kuriuos ketinama tiekti Lietuvos Respublikos rinkai, siuntų (toliau – ryžių produktų siunta), siekiant nustatyti, ar juose nėra genetiškai modifikuoto organizmo „LL RICE 601“.

2. N u r o d a u:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio veterinarijos postams (skyriams), vadovaujantis šio įsakymo 1 punkte nustatytu dažnumu, nukreipti ryžių produktų siuntas tolimesnei kontrolei į maisto kontrolės vietą;

2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams:

2.2.1. atlikti visų pagal šio įsakymo 2.1 papunktį nukreiptų tolimesnei kontrolei ryžių produktų siuntų dokumentų, atitikties ir fizinį tikrinimus,

2.2.2. paimti iš ryžių produktų siuntų, nukreiptų tolimesnei kontrolei pagal šio įsakymo 2.1 papunktį, mėginius genetiškai modifikuotiems organizmams nustatyti,

2.2.3. užbaigti maisto kontrolės procedūras tik gavus laboratorinių tyrimų rezultatus;

2.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriui informaciją apie laboratorinių tyrimų rezultatus, kai ryžių produktuose nustatytas neleistinas genetiškai modifikuotas organizmas „LL RICE 601“, pateikti Europos Komisijai Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės ir Maisto skyriams.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-202, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05661

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. B1-256 „Dėl importuojamų Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ryžių produktų, kurie galėtų būti užteršti genetiškai modifikuotu organizmu „Ll RICE 601“, valstybinės kontrolės“ pakeitimo