Suvestinė redakcija nuo 2013-01-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 87-4628, i. k. 110110MISAK00B1-253

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PREKYBAI GYVŪNAIS AUGINTINIAIS PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 12 d. Nr. B1-253

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-159; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 1 dalies 9, 10 punktais ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6226), 1987 m. lapkričio 13 d. Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos (Žin., 2004, Nr. 80-2839) ir siekdamas užtikrinti gyvūnų augintinių, laikomų ir parduodamų specializuotose prekybai gyvūnais augintiniais skirtose vietose, gerovę:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

1. T v i r t i n u pridedamus Veterinarijos reikalavimus prekybai gyvūnais augintiniais.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Vidaus audito skyriams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. B1-253

 

VETERINARIJOS REIKALAVIMAI PREKYBAI GYVŪNAIS AUGINTINIAIS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti minimalius veterinarijos reikalavimus prekybai gyvūnais augintiniais, prekiautojų gyvūnais augintiniais patalpoms, užtikrinti gyvūnų gerovės ir sveikatingumo reikalavimų įgyvendinimą prekybos gyvūnais augintiniais metu.

2. Reikalavimai taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijos ir jų filialams, kurie perka gyvūnus augintinius pardavimui, prekybai skirtose patalpose juos laiko ir parduoda. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų filialai, kurie parduoda gyvūnus augintinius savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatytose vietose, tačiau jose gyvūnų augintinių nuolat nelaiko, turi laikytis šių Reikalavimų 6, 16, 18–21, 25, 49 ir 50 punktų nuostatų, nustatančių reikalavimus gyvūnų augintinių laikymui prekybos metu, ir pateikti Reikalavimų 54 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus gyvūną augintinį perkančiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

3. Vartojamos sąvokos:

Atsakingasis asmuo – prekiautojas gyvūnais augintiniais ar jo įgaliotas fizinis asmuo, turintis reikiamų praktinių ir teorinių žinių, atsakingas už gyvūnų augintinių priežiūrą, prekybą bei su gyvūnų augintinių priežiūra ir prekyba susijusių dokumentų tvarkymą.

Gyvūnas augintinis – naminis ar prijaukintas laukinis gyvūnas, laikomas estetiniams ir bendravimo poreikiams tenkinti.

Gyvūno augintinio laikymo įranga (toliau – laikymo įranga) – narvas, aptvaras, namelis, akvariumas, terariumas ar kita gyvūnui augintiniui laikyti skirta įranga.

Prekiautojas gyvūnais augintiniais (toliau – prekiautojas) – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, kuris turi specialias gyvūnų augintinių prekybai ir laikymui skirtas patalpas ir kurio ūkinė komercinė veikla yra gyvūnų augintinių pirkimas ir jų pardavimas.

Prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos (toliau – prekiautojo patalpos) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtintos patalpos, kuriose prekiautojas gyvūnais augintiniais laiko pardavimui skirtus gyvūnus augintinius ir juos parduoda.

Privatus veterinarijos gydytojas – pagal veterinarijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus privačia veterinarijos praktika užsiimantis veterinarijos gydytojas.

Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) –Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

4. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6226) ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

5. Prekiautojai privalo laikytis šių Reikalavimų ir Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097), nuostatų. Prekiaujant gyvūnais augintiniais su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, turi būti laikomasi Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559 (Žin., 2005, Nr. 128-4651).

6. Draudžiama prekiauti:

6.1. šunų ir kačių, šinšilų ir degu jaunikliais, jaunesniais kaip 8 savaičių amžiaus;

6.2. triušių jaunikliais, jaunesniais kaip 5 savaičių amžiaus;

6.3. jūrų kiaulyčių jaunikliais, jaunesniais kaip 4 savaičių amžiaus;

6.4. pelių ir žiurkėnų jaunikliais, jaunesniais kaip 3 savaičių amžiaus;

6.5. pavojingų veislių šunimis.

 

II. PREKIAUTOJŲ PATALPŲ VETERINARINIS PATVIRTINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

7. Prekiautojo patalpos turi būti patvirtintos vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 (Žin., 2005, Nr. 31-1025; 2012, Nr. 82-4321).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

8. Pareiškėjas, pateikdamas prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo, kartu su dokumentais, nurodytais Tvarkos aprašo 9.1, 9.2.1 (tik tuo atveju, kai pareiškėjas fizinis asmuo) ir 9.2.2 punktuose, pateikia raštu:

8.1. informaciją apie gyvūnų rūšis, kuriomis numatoma prekiauti;

8.2. informaciją apie gyvūnų augintinių priėmimo, laikymo, priežiūros ir išdavimo procedūras;

8.3. informaciją apie gyvūnų augintinių dokumentacijos tvarkymą;

8.4. kenkėjų kontrolės programos kopiją;

8.5. valymo, plovimo ir dezinfekavimo programos kopiją;

8.6. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo aprašo kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

9. Veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, veterinarinis patvirtinimas sustabdomas, veterinarinio patvirtinimo sustabdymas panaikinamas, veterinarinis patvirtinimas panaikinamas, prekiautojo veiklos ar duomenų pakeitimai įforminami vadovaujantis Tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

 

III. REIKALAVIMAI PREKIAUTOJO PATALPOMS IR GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMO ĮRANGAI

 

10. Prekiautojų patalpos, laikymo įranga turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad:

10.1. būtų sudarytos reikiamos sąlygos gyvūnų augintinių laikymui;

10.2. laikomi gyvūnai augintiniai negalėtų iš jų pabėgti ir į jas negalėtų patekti kiti, nežinomos sveikatos būklės, gyvūnai;

10.3. būtų įrengta vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema.

Papildyta punktu:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

11. Prekiautojų patalpų įrengimui, laikymo įrangai naudojamos medžiagos turi būti atsparios dezinfekuojančioms medžiagoms, nekenksmingos gyvūnams augintiniams ir žmonėms, konstrukcijų ir įrengimų paviršiai, prie kurių gali prisiliesti gyvūnai augintiniai, turi būti lengvai plaunami ir dezinfekuojami.

12. Priklausomai nuo to, kokius gyvūnus augintinius prekiautojas laiko ir kokiais prekiauja, prekiautojo patalpose turi būti:

12.1. patalpa (-os) gyvūnų augintinių laikymui, kurioje (-iose) turi būti įrengta šildymo / vėdinimo sistema. Vėdinimo sistema turi būti įrengta taip, kad būtų išvengta skersvėjų; gyvūnai augintiniai gali būti laikomi prekybai skirtoje patalpoje (prekybinėje salėje), užtikrinant šių Reikalavimų IV skyriaus nuostatų laikymąsi;

12.2. patalpa arba atskira vieta gyvūnų augintinių veterinarinei apžiūrai, sergančių ar įtariamų sergant gyvūnų augintinių izoliavimui, gyvūnų augintinių paruošimui transportuoti, gyvūnų augintinių maudymui, šukavimui ir kitoms higienos procedūroms atlikti;

12.3. patalpa pašarų laikymui, atitinkanti pašarų laikymui keliamus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

12.4. patalpa arba įrenginys šalutinių gyvūninių produktų laikymui;

12.5. įrengta priešgaisrinės saugos signalizacijos sistema, išskyrus atvejus, kai įrengta bendra pastato priešgaisrinės saugos signalizacijos sistema;

12.6. tinkamas stacionarus arba nešiojamas šviestuvas, kuriuo pasišviečiant gyvūnus augintinius būtų galima apžiūrėti bet kuriuo paros metu.

13. Laikymo įranga turi atitikti joje laikomų gyvūnų augintinių fiziologinius ir etologinius poreikius.

14. Prekiautojo patalpose esantys elektros laidai ir prietaisai turi būti apsaugoti ir nekelti pavojaus gyvūnams augintiniams.

15. Prekiautojų patalpose draudžiama rūkyti.

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMUI

 

16. Visiems gyvūnams augintiniams turi būti sudarytos jų sveikatos ir gerovės reikalavimus atitinkančios laikymo sąlygos. Apribojimai gyvūnams augintiniams tenkinti fiziologinius ir etologinius poreikius turi būti minimalūs.

17. Prekiautojai turi užtikrinti, kad gyvūnus augintinius prižiūrėtų pakankamas asmenų skaičius. Prekiautojas turi paskirti atsakingąjį asmenį, kuris turi stebėti gyvūnų augintinių gerovę ir sveikatos būklę ir nedelsiant turi imtis priemonių gyvūnų augintinių priežiūros, gerovės pažeidimų pašalinimui, veterinarinės pagalbos suteikimui. Atsakingasis asmuo ne rečiau kaip du kartus per dieną turi apžiūrėti laikomus gyvūnus augintinius ir apžiūros duomenis užfiksuoti atitinkamame žurnale arba elektroninėje laikmenoje, nurodydamas gyvūnų augintinių apžiūros datą, gyvūnų apžiūros rezultatus ir pastabas.

18. Prekiautojas turi užtikrinti, kad:

18.1. gyvūnai augintiniai nebūtų kankinami ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi;

18.2. agresyvūs gyvūnai augintiniai būtų laikomi atskirti nuo kitų gyvūnų augintinių;

18.3. nekastruoti žinduolių patinai būtų atskirti nuo nekastruotų patelių.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

19. Visi laikomi gyvūnai augintiniai turi būti atjunkyti ir sugebėti savarankiškai maitintis.

20. Parenkant gyvūnus augintinius laikymui grupėmis, turi būti įsitikinta, kad bus išvengta gyvūnų augintinių tarpusavio konkurencijos.

21. Gyvūnus augintinius, kurie negali būti laikomi kartu (pvz., paukščiai ir katės), rekomenduojama laikyti taip, kad jie neturėtų kontakto ir nematytų vieni kitų.

22. Prekiautojai turi užtikrinti, kad, atsižvelgiant į laikomų gyvūnų augintinių rūšį ir amžių:

22.1. gyvūnams augintiniams būtų suteiktas ne mažesnis nei Reikalavimų 1 priede nurodytas plotas. Prekiaujant kitais, nei Reikalavimų 1 priede nurodyti, gyvūnais augintiniais, jiems, atsižvelgiant į gyvūno rūšį, biologiją, etologiją ir dydį, turi būti suteikiama atitinkamo dydžio laikymo įranga;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

22.2. būtų įrengta tinkama gyvūnų augintinių poilsio vieta; joje esantys paklotai, gultai, nameliai, lizdai turi būti įrengti nuošaliau nuo šėrimo, girdymo ir tuštinimosi vietų;

22.3. būtų įrengtas tinkamas natūralus arba dirbtinis apšvietimas; gyvūnai augintiniai nebūtų visą parą laikomi tamsoje. Jeigu naudojamas tik dirbtinis apšvietimas, rekomenduojama, kad jo trukmė atitiktų natūralaus apšvietimo trukmę ir tenkintų gyvūno augintinio fiziologinius poreikius;

22.4. laikymo įrangos grindys būtų įrengtos taip, kad atitiktų laikomų gyvūnų augintinių fiziologinius poreikius, nekeltų pavojaus gyvūnų augintinių sveikatai ir gerovei;

22.5. laikymo įrangoje būtų įrengta gyvūnų augintinių etologinius poreikius tenkinanti įranga žaidimui ir / ar laipiojimui;

22.6. patalpoje, kurioje laikomi gyvūnai augintiniai, triukšmas būtų sumažinamas iki minimalaus;

22.7. patalpoje, kurioje laikomi gyvūnai augintiniai, arba laikymo įrangoje būtų palaikoma gyvūnų fiziologinius ir etologinius poreikius tenkinanti aplinkos temperatūra, santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis ir kitos būtinos mikroklimato sąlygos; gyvūnų laikymo įrangoje rekomenduojama palaikyti Reikalavimų 2 priede nurodytą rekomenduojamą aplinkos temperatūrą.

23. Gyvūnams augintiniams turi būti sudaroma galimybė bet kuriuo metu pasislėpti įrengtoje slėptuvėje, išskyrus gyvūnus augintinius, kuriems slėptuvė reikalinga tik veisimosi metu ir / ar jos įrengimas skatintų gyvūnų augintinių dauginimąsi.

24. Jeigu prie laikymo įrangos gali prieiti pašaliniai asmenys, bent dvi tarpusavyje susijungiančios laikymo įrangos sienelės turi būti visiškai uždengtos ar neprieinamos pašaliniams asmenims. Prekiautojai turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys neturėtų galimybės liesti, maitinti, belsti į laikymo įrangos sieneles ar / ir kitaip kontaktuoti su gyvūnais augintiniais. Laikymo įranga turi būti įrengta prekiautojų patalpose taip, kad jų negalima būtų matyti per permatomas pertvaras iš išorinės prekiautojų patalpų pusės. Šis reikalavimas netaikomas akvariumuose, tvenkiniuose laikomoms žuvytėms.

25. Vandenyje gyvenančių gyvūnų augintinių ir gyvūnų augintinių, kurie pagal biologines savybes tam tikrą laiką turi gyventi vandenyje, laikymui skirtas vanduo turi atitikti tokių gyvūnų augintinių fiziologinius poreikius.

26. Prie laikymo įrangos, matomoje vietoje, turi būti pateikiama informacija apie gyvūną (-us) augintinį (-ius), kurioje nurodoma:

26.1. gyvūno augintinio rūšis, veislė;

26.2. žinduolių lytis;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

26.3. laikymo sąlygos;

26.4. mitybos reikalavimai;

26.5. vidutinė gyvenimo trukmė.

27. Gyvūnų augintinių gaišenos nedelsiant turi būti pašalinamos iš laikymo įrangos ir patalpinamos į šalutinių gyvūninių produktų saugojimui skirtą įrenginį ar patalpą. Šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti tvarkomi pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

 

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMUI

 

28. Šunų, kačių ar šeškų laikymo įrangoje turi būti patiesti gultai ar paklotai.

29. Šunys ne mažiau kaip 1 kartą per dieną ne trumpiau kaip 1 valandą turi būti išleidžiami arba išvedami pasivaikščioti. Jeigu šunys nėra išvedami pasivaikščioti į lauką, šunų pasivaikščiojimui prekiautojo patalpose turi būti įrengtas stacionarus arba laikinas aptvaras (pasivaikščiojimui skirta vieta), kurio plotas, tenkantis vienam šuniui, būtų 2 kartus didesnis nei Reikalavimų 1 priede nurodytas minimalus plotas, arba laikymo įrangoje vienam šuniui tenkantis plotas turi būti 2 kartus didesnis nei Reikalavimų 1 priede numatytas plotas. Jeigu šunys išvedami pasivaikščioti į lauką, parvedus šunis į prekiautojo patalpas, jiems turi būti nuplaunamos ir nusausinamos kojos.

30. Prie šunų pasivaikščiojimui skirto stacionaraus arba laikino aptvaro, įrengto prekiautojo patalpoje, turi būti iškaba „Gyvūnus liesti draudžiama“.

31. Vienoje laikymo įrangoje rekomenduojama grupėmis laikyti šunis ir kates, bet ne daugiau kaip tris šunis ar / ir kates vienoje laikymo įrangoje. Parenkant šunis ir kates laikymui grupėmis, turi būti įsitikinta, kad jie sugyvens.

32. Kačių, šeškų ir triušių laikymo įrangoje turi būti vieta tuštinimuisi.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

33. Kačių laikymo įrangoje turi būti sudaryta galimybė nagų galandimui.

34. Graužikams dantų nusitrynimui turi būti nuolat duodamas graužti kietas pašaras ar kietas pašaro papildas.

35. Gyvūnams augintiniams, kuriems pagal biologines savybes medžiagų apykaitai užtikrinti reikalinga ultravioletinė spinduliuotė, laikymo įrangoje turi būti įrengtas ultravioletinės spinduliuotės šaltinis.

36. Gyvūnams augintiniams, kuriems pagal biologines savybes reikalingas dienos ir nakties aplinkos temperatūrų svyravimas, laikymo įrangoje turi būti įrengta gyvūno fiziologinius poreikius tenkinanti aplinkos temperatūros reguliavimo įranga.

37. Paukščių laikymo įranga turi būti:

37.1. tokio dydžio, kad paukščiai galėtų visiškai išskleisti sparnus; jei Reikalavimų 1 priede nurodytas minimalus laikymo įrangos plotas yra per mažas, kad paukštis (-čiai) galėtų visiškai išskleisti sparnus, prekiautojas turi užtikrinti, kad paukščiui (-iams) būtų suteiktas toks laikymo įrangos plotas, kad paukštis (-čiai) galėtų visiškai išskleisti sparnus;

37.2. Neteko galios nuo 2011-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin. 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

37.2. aprūpinta vandens ir / ar smėlio vonelėmis.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

 

VI. GYVŪNŲ AUGINTINIŲ PRIEŽIŪRA IR APSKAITA

 

38. Laikymo įrangoje nuolat turi būti geriamojo vandens.

39. Girdyklos turi būti įrengtos taip, kad gyvūnai augintiniai negalėtų jų užteršti ir iš jų išversti vandens. Girdyklos turi būti kasdien valomos ir pripildomos šviežio vandens. Jei naudojamos automatinės girdyklos, jos turi būti reguliariai tikrinamos, prižiūrimos ir išplaunamos. Jei naudojama laikymo įranga su ištisiniu dugnu, būtina užtikrinti apsaugą nuo patvinimo.

40. Pašaro sudėtis, forma ir jo pateikimas turi atitikti gyvūnų augintinių mitybos ir elgesio poreikius. Gyvūnai augintiniai turi būti šeriami / lesinami visaverčiu, švariu, gyvūnų augintinių fiziologines reikmes ir poreikį atitinkančiu pašaru. Negalima šerti / lesinti gyvūnų augintinių kitų rūšių gyvūnams augintiniams skirtu pašaru, išskyrus atvejus, kai pašaras yra skirtas kelių rūšių gyvūnams augintiniams.

41. Laikymo įrangoje turi būti pakankamas kiekis šėrimui skirtų indų arba pakankamas plotas, kad be konkurencijos vienu metu galėtų maitintis visi gyvūnai augintiniai, laikomi toje laikymo įrangoje.

42. Sergantiems gyvūnams augintiniams naudojamos gertuvės ir pašarams skirti indai turi būti laikomi atskirai nuo sveikų gyvūnų augintinių gertuvių ir pašarams skirtų indų.

43. Siekiant išvengti gyvūnų užkrečiamųjų ligų plitimo, patalpos, kuriose laikomi gyvūnai augintiniai, ar laikymo įranga turi būti reguliariai valoma, plaunama ir dezinfekuojama. Dezinfekcijai turi būti naudojami autorizuoti veterinariniai biocidai. Laikymo įranga, prieš patalpinant į ją naują gyvūną augintinį, išskyrus, kai joje tuo metu jau laikomi gyvūnai augintiniai, turi būti išvaloma, išplaunama ir išdezinfekuojama. Informacija apie atliktą patalpos, kurioje laikomi gyvūnai augintiniai, ar laikymo įrangos dezinfekciją (dezinfekcijos data ir laikas, dezinfekuotos patalpos pavadinimas, dezinfekcijai naudotos priemonės) turi būti registruojama atitinkamame žurnale arba kompiuterinėje laikmenoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

44. Laikymo įrangos dezinfekavimo metu gyvūnai augintiniai negali būti laikomi joje. Patalpinti gyvūnus augintinius į laikymo įrangą galima tik tada, kai ji visiškai išdžiūsta.

45. Išsitepę gyvūnai augintiniai turi būti nuvalomi, esant būtinybei, išmaudomi ir nusausinami.

46. Kiekvieną dieną, ryte ir vakare, turi būti valomos gyvūnų augintinių tuštinimosi dėžutės, esant būtinybei, keičiami pakratai. Šunų, kačių ir šeškų laikymo įrangoje ir šunų pasivaikščiojimui skirtame aptvare ekskrementai turi būti šalinami nedelsiant.

47. Prekiautojai atitinkamame žurnale ar elektroninėje laikmenoje turi nurodyti šią informaciją apie gyvūnų augintinių įsigijimą ir pardavimą:

47.1. gyvūno augintinio rūšį, veislę;

47.2. žinduolių lytį;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

47.3. individualų numerį (jeigu žinomas);

47.4. gyvūno augintinio pristatymo į prekiautojo patalpas datą, lydinčiojo dokumento pavadinimą ir numerį;

47.5. gyvūno augintinio tiekėją ir jo kontaktus;

47.6. informaciją apie gydymą, atliktas veterinarines procedūras (pvz.: kastracija, vakcinacijos data, vakcinos pavadinimas ir kt.) ir / ar gyvūno augintinio nugaišimą;

47.7. gyvūną augintinį priėmusiojo / pardavusio asmens vardą, pavardę;

47.8. gyvūno augintinio pardavimo datą.

48. Prekiautojas, prekiaujantis poodinėmis mikroschemomis paženklintais gyvūnais augintiniais, turi turėti skaitytuvą, kuriuo būtų galima nustatyti gyvūno augintinio tapatybės nustatymo numerį, jei gyvūnas (-ai) augintinis (-iai) yra paženklintas (-i) elektroninėmis tapatybės nustatymo priemonėmis.

 

VII. REIKALAVIMAI GYVŪNŲ AUGINTINIŲ SVEIKATAI

 

49. Prekiautojas gali prekiauti tik kliniškai sveikais gyvūnais augintiniais. Prekybai skirti gyvūnai augintiniai turi būti iš laikymo vietų arba teritorijų, kurioms netaikomi apribojimai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų pasireiškimo.

50. Šunys, katės, šeškai ir kiti pasiutligei imlūs gyvūnai turi būti vakcinuojami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Leidžiama prekiauti vakcinuotais gyvūnais augintiniais, jei po jiems atliktos vakcinacijos yra praėjęs vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje numatytas laikotarpis imunitetui susidaryti arba jei tokius gyvūnus augintinius įsigyjantys asmenys, pastariesiems apie tai pateikus informaciją, sutinka įsigyti gyvūnus augintinius, kuriems po atliktos vakcinacijos nėra praėjęs vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje numatytas laikotarpis. Gyvūnai augintiniai turi būti vakcinuojami pagal vakcinos gamintojo rekomendacijas, nurodytas vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

51. Prekiautojai arba atsakingieji asmenys, pastebėję įtariamą gyvūno augintinio sveikatos ar elgsenos sutrikimą (gyvūno augintinio patinimą arba navikus, plaukų slinkimą, kasymąsi, išangės trynimą į grindis, įvairius odos pažeidimus, apatiją, blogą apetitą, elgsenos pakitimus, koordinacijos sutrikimus, vėmimą, dažną kosėjimą, čiaudėjimą, galvos kratymą, šlubavimą, ištakas iš akių, ausų arba nosies, nemalonų kvapą iš ausų, raudonas arba pažeistas dantenas, klibančius, rudus dantis, skystas išmatas arba vidurių užkietėjimą, išmatų spalvos, kvapo pokyčius, užsikrėtimą parazitais ir kt.), nedelsiant turi kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją. Įtariamas sergantis gyvūnas augintinis turi būti atskiriamas nuo kitų gyvūnų augintinių ir juo turi būti tinkamai pasirūpinta iki tol, kol gyvūnui augintiniui bus suteikta veterinarinė pagalba.

52. Jei privatus veterinarijos gydytojas neturi techninių galimybių suteikti veterinarinę pagalbą prekiautojo patalpose, tokie gyvūnai augintiniai turi būti perkeliami į gydymui pritaikytas patalpas.

53. Prekiautojo patalpose privatus veterinarijos gydytojas gali nugaišinti gyvūnus augintinius, kai:

53.1. juos kliniškai ištiria ir nustato, kad gyvūnas augintinis serga nepagydoma liga, ar sunkių traumų atvejais, kai gyvūno augintinio nėra galimybės pagydyti;

53.2. gyvūnas augintinis yra agresyvus, kelia pavojų kitiems gyvūnams augintiniams, žmonėms.

54. Asmeniui, nusipirkusiam gyvūną augintinį, turi būti raštu pateikiama informacija apie gyvūno augintinio laikymą, priežiūrą ir, jei atlikta vakcinacija nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dokumentai ar jų kopijos, kuriose nurodyta vakcinos pavadinimas ir vakcinacijos data, informacija apie gydymą bei atliktas kitas veterinarines procedūras (pvz., kastracija ir kt.).

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Reikalavimuose nurodytus dokumentus ar informaciją prekiautojas turi saugoti ne mažiau kaip trejus metus.

56. Teritorinės VMVT kontroliuoja prekiautojus, prekiautojų patalpas, fizinius ir juridinius asmenis, kitas organizacijas ir jų filialus, kurie prekiauja gyvūnais augintiniais savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatytose vietose, siekdamos nustatyti, kaip laikomasi šių Reikalavimų nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

 

57. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

58. Teritorinių VMVT sprendimai, kontroliuojančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Veterinarijos reikalavimų

prekybai gyvūnais augintiniais

1 priedas

 

MINIMALIOS PLOTO NORMOS

 

Gyvūno rūšis

Vienam gyvūnui augintiniui skiriamas minimalus grindų plotas,

Kiekvienam papildomam gyvūnui augintiniui skiriamas papildomas grindų plotas,

Minimalus laikymo įrangos sienelės aukštis, m

Pelės

0,02

0,005

0,3

Smiltpelės

0,03

0,0075

0,3

Žiurkėnai

0,03

0,0075

0,3

Degu

0,04

0,0075

0,3

Žiurkės

0,04

0,0125

0,4

Jūrų kiaulytės

0,06

0,02

0,3

Šinšilos

0,075

0,02

0,5

Dekoratyviniai triušiai

0,2

0,05

0,5

Voverės

1

0,5

1

Šeškai

1

0,5

1

Katės

1

0,5

1

Šunys*:

 

 

 

Iki 30 cm

1

0,75

1

Nuo 30 cm iki 50 cm

1,5

1

1,2

50 cm iki 69

2

1,5

1,5

70 cm

3

2

2

Banguotoji papūgėlė

0,065

0,03

0,4

Kanarėlės

0,065

0,03

0,4

Papūga Nimfa

0,1

0,05

0,4

Neišskiriamoji papūga

0,075

0,04

0,4

Afrikos pilkoji papūga (Žako)

1,25

1

1

Papūga Kakadu **:

 

 

1

iki 40 cm;

1

0,75

 

per 45 cm.

1,5

1

 

Papūga Amazonė **:

 

 

1

iki 40 cm;

1

0,75

 

per 40 cm.

1,5

1

 

Papūga Ara **:

 

 

1

iki 40 cm;

1

0,75

 

nuo 41 iki 60 cm;

1,5

1

 

per 60 cm.

2

1,5

 

Driežai, pagal kūno ilgį be uodegos:

 

 

 

iki 15 cm;

0,065

0,045

0,5

per 16 cm

0,125

0,065

1

Vėžliai, pagal kiauto ilgį:

 

 

 

iki 15 cm;

0,06

0,03

0,2

per 16 cm

0,1

0,05

0,3

 

* – matuojamas šuns aukštis ties ketera;

** – matuojamas papūgos kūno ilgis nuo snapo galo iki uodegos galo.

 

_________________

 


Veterinarijos reikalavimų

prekybai gyvūnais augintiniais

2 priedas

 

REKOMENDUOJAMOS GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMO TEMPERATŪROS NORMOS

 

Gyvūno augintinio rūšis arba rūšių grupė

Rekomenduojama temperatūra, °C

Pelės

20–24

Žiurkės

20–24

Smiltelės

20–24

Sirijos žiurkėnai

20–24

Jūros kiaulytės

20–24

Triušiai

15–21

Katės

15–21

Šunys

15–21

Šeškai

15–21

Paukščiai

15–21

 

* – gyvūnų jaunikliams, beplaukiams gyvūnams augintiniams gali būti reikalinga aukštesnė, negu nurodyta rekomenduojama minimali temperatūra.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-260, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3584 (2011-06-18), i. k. 111110MISAK00B1-260

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. B1-253 "Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-29, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 11-545 (2013-01-30), i. k. 113110MISAK000B1-29

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. B1-253 "Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo" pakeitimo