Suvestinė redakcija nuo 2023-07-25 iki 2023-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 87-4617, i. k. 110301MISAK00D1-622

 

Nauja redakcija nuo 2023-07-11:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAUGOMŲ RŪŠIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 15 d. Nr. D1-622

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 6 punktu,

t v i r t i n u Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622

 

SAUGOMŲ RŪŠIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja saugomų rūšių paėmimo iš gamtos atvejus ir sąlygas, gausos reguliavimo tikslus, priemones ir būdus, laukinių paukščių lizdų tvarkymo ir ardymo sąlygas, saugomų rūšių stebėjimo, žymėjimo, filmavimo, fotografavimo, veisimo, laikymo nelaisvėje, naudojimo mokslo tiriamiesiems tikslams, leidimų naudoti saugomas rūšis išdavimo ir ataskaitų teikimo tvarką.

2. Paėmimu iš gamtos laikomas gyvūnų sumedžiojimas, sužvejojimas, sugavimas tam pritaikytomis priemonėmis ar be jų, taip pat gyvūnų, augalų ar grybų rinkimas ar kitoks paėmimas iš gamtinės aplinkos, jų sunaikinimas.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Populiacijos gausos reguliavimaspopuliacijos dydžio ir jos individų pasiskirstymo keitimas specialiomis priemonėmis.

3.2. Saugomų rūšių gyvūnų žymėjimassaugomų rūšių gyvūnų ženklinimas metaliniais ir (ar) plastikiniais žiedais, prie kūno tvirtinamais įvairių konstrukcijų ženklais, dažymas specialiais dažais, tatuiravimas, atskirų kūno dalių ar plunksnų iškarpymas, kitokių žymių padarymas kūne, ženklinimas mikroschemomis, radijo siųstuvų ar geolokatorių tvirtinimas, kad gyvūnus būtų galima identifikuoti ir stebėti.

3.3. Nedidelis tam tikros rūšies gyvūnų skaičius ‒ tam tikros gyvūnų rūšies individų skaičius, sudarantis nemedžiojamųjų gyvūnų mažiau nei 1 % rūšies populiacijos viso metinio natūralaus gaištamumo, medžiojamųjų gyvūnų mažiau nei 5 % rūšies populiacijos viso metinio natūralaus gaištamumo.

3.4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės).

4. Teisėtą įsigijimą patvirtinančiais dokumentais laikomi  dokumentai, nurodyti Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklės).

5. Tvarkos aprašas reglamentuoja prekybą saugomų rūšių gyvūnais, augalais ir grybais tiek, kiek jos nereglamentuoja Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas, Laukinės gyvūnijos įstatymas ir Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklės.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

II. SAUGOMŲ RŪŠIŲ PAĖMIMAS IŠ GAMTOS, FILMAVIMAS, STEBĖJIMAS, FOTOGRAFAVIMAS, NAUDOJIMAS MOKSLO TIRIAMIESIEMS DARBAMS

 

6. Saugomas rūšis, įrašytas į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas), ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, laukinių paukščių rūšis, natūraliai paplitusias Europos Sąjungos valstybių narių europinėje teritorijoje, paimti iš gamtos, reguliuoti populiacijų gausą, filmuoti, fotografuoti, stebėti, kai saugomos rūšies gyvūnai yra trikdomi, naudoti saugomas rūšis mokslo tiriamiesiems darbams, tvarkyti ir ardyti laukinių paukščių lizdus leidžiama fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui ir kitai organizacijai, jų atstovybei ir filialui (toliau ‒ Asmuo), turint Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą naudoti saugomas rūšis (toliau ‒ Leidimas) (Tvarkos aprašo 1 priedas), išskyrus atvejus, nurodytus Tvarkos aprašo 7 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

7. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytas Leidimas nereikalingas:

7.1. paimti iš gamtos saugomų rūšių žuvis, nėges ir vėžius. Žuvys, nėgės ir vėžiai iš gamtos paimami Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 (Žin., 2013, Nr. 4-127), Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 (Žin., 2013, Nr. 2-48), Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 (Žin., 2005, Nr. 69-2484; 2010, Nr. 29-1365), Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 (Žin., 2009, Nr. 74-3031), Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-630 (Žin., 2008, Nr. 141-5599; 2011, Nr. 17807), Verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir priekrantės žvejybos specialiųjų reikalavimų, patvirtintų žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 3D-20 (Žin., 2005, Nr. 7-210; 2009, Nr. 19-773), nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-377, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2804 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-377

 

7.2. paimti iš gamtos saugomas rūšis, kurios įrašytos į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis (toliau – Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašas) (išskyrus egzempliorius rūšių, kurios įrašytos ir į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą), kai šios rūšys paimamos iš gamtos Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ 2 punkto vykdymo“ (toliau – Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarka), nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

7.21. paimti iš gamtos vynuogines sraiges (lot. Helix pomatia),  kurių kiauto skersmuo yra 28 mm ir didesnis, nuo jų vegetacijos pradžios iki liepos 1 d.;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

7.3. paimti iš gamtos laukinių paukščių rūšis, kurios pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles priskiriamos medžiojamiesiems gyvūnams ir kurioms yra nustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, leidžiama Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytomis sąlygomis ir tikslais. Šios rūšys paimamos iš gamtos Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka;

7.4. jeigu 7.2 ir 7.3 papunkčiuose minimos rūšys paimamos iš gamtos ne Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka ar ne Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatytu medžiojimo termino metu arba medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti reikia panaudoti medžioklės įrankius ir būdus, kurie Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse priskirti medžioti draudžiamiems naudoti įrankiams, priemonėms, medžioklės būdams ar nepriskirti leistiniems medžioklės įrankiams ir priemonėms, ar vynuoginės sraigės paimamos iš gamtos kitu metu ir ne tokio dydžio, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 7.21 papunktyje, arba jeigu rūšys paimamos ne Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarka, šioms rūšims paimti iš gamtos reikalingas Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytas leidimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

7.5. jeigu reguliuojama medžiojamųjų gyvūnų gausa teritorijose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies reikalavimus medžioti draudžiama, vadovaujamasi Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 (Žin., 2002, Nr. 97-4309; 2009, Nr. 42-1626).

Papildyta punktu:

Nr. D1-377, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2804 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-377

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-840, 2010-10-04, Žin., 2010, Nr. 119-6061 (2010-10-07), i. k. 110301MISAK00D1-840

 

8. Leidimas stebėti, filmuoti, fotografuoti saugomas rūšis nereikalingas, kai šių rūšių individai netrikdomi, išskyrus:

8.1. tetervinų, kurtinių ir stulgių tuokvietėse;

8.2. veisimosi metu (išskyrus bestuburius, varliagyvius) prie saugomų rūšių gyvūnų buveinių (olų, jauniklių atsivedimo vietų ar lizdaviečių, maitinimo vietų);

8.3. šikšnosparnių žiemojimo vietose, saugomų rūšių gyvūnus žiemos miego metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

9. Asmuo, norintis paimti saugomas rūšis iš gamtos, filmuoti, fotografuoti, stebėti, kai saugomos rūšies gyvūnai yra trikdomi, naudoti saugomas rūšis mokslo tiriamiesiems darbams, Aplinkos apsaugos agentūrai raštu arba el. paštu pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens, kuriam prašoma išduoti Leidimą, vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą arba juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą; asmens, kuris skiriamas atsakingu už Leidimo sąlygų laikymąsi (jeigu šis asmuo yra ne Leidimo prašytojas), vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą; fizinio arba juridinio asmens arba organizacijos atstovo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą ir atstovavimo pagrindą, jeigu prašymas paduodamas per atstovą; numatomas naudoti rūšis, šių rūšių egzempliorių kiekį, naudojimo tikslus, paėmimo būdus ir priemones, laiką, vietą, taip pat asmens, kuris skiriamas atsakingu už ataskaitos pagal Tvarkos aprašą pateikimą, vardą, pavardę, telefono ryšio numerį (jeigu prašymą teikia juridinis asmuo). Prašymą leisti paimti iš gamtos vilkų Tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais teikia vieno arba kelių medžioklės plotų naudotojų vardu savivaldybės administracija, informavusi atitinkamus medžioklės plotų naudotojus apie teikiamą prašymą. Prašyme būtina nurodyti medžioklės plotų vienetų, kuriuose prašoma leisti paimti iš gamtos vilkų, pavadinimus ir jų naudotojų duomenis (jei naudotojas juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą, jei fizinis asmuo – vardą, pavardę). Kartu su prašymu leisti paimti iš gamtos vilkų 141 punkte nurodytais atvejais turi būti pateikiami atitinkamos savivaldybės komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams apžiūros aktų kopijos, kita vilkų paėmimo iš gamtos būtinumą pagrindžianti informacija arba nurodomas vilkų žalos, padarytos ūkiniams gyvūnams ir gyvūnams augintiniams, atvejų, apie kuriuos informacija pranešime apie vilkų buvimą registravimo anketose elektronine forma pateikta Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), prieiga prie kurios skelbiama Tarnybos interneto svetainėje, skaičius. Pateikiant informaciją būtina nurodyti žalos padarymo vietą, žalos padarymo datą, ūkinio gyvūno, kuriam padaryta žala, rūšį, sužalotų ir (ar) sudraskytų ūkinių gyvūnų ar gyvūnų augintinių skaičių; laukelyje „Pastabos apie stebėjimo ypatumus“ nurodomas kiekvieno ūkinio gyvūno registravimo numeris, gyvūno augintinio šeimininko vardas ir pavardė, gyvūno augintinio, registruoto Gyvūnų augintinių registre, mikroschemos numeris, pridedamos nuotraukos, įrodančios padarytą žalą. Duomenis apie atvejus, kai vilkai savivaldybės teritorijoje užpuola gyvūnus augintinius, į Tarnybos interneto svetainę suveda gyvūno augintinio savininkas ar laikytojas arba atitinkamos seniūnijos seniūnas; duomenis apie atvejus, kai vilkai savivaldybės teritorijoje užpuola ūkinius gyvūnus, į Tarnybos interneto svetainę suveda savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija iki savivaldybės administracijos prašymo išduoti Leidimą paimti iš gamtos vilkų pateikimo Aplinkos apsaugos agentūrai. Jeigu naujų ūkinių gyvūnų ar gyvūnų augintinių sudraskymo faktai paaiškėja vėliau, informacija pateikiama Tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų gavimo dienos. Leidimai paimti iš gamtos vilkų Tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais išduodami tik medžioklės plotų naudotojams. Jei savivaldybė kreipiasi dėl Leidimo paimti vilkų iš gamtos keliuose medžioklės plotų vienetuose išdavimo – išduodamas vienas Leidimas keliems medžioklės plotų naudotojams. Leidime paimti iš gamtos vilkų Tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais nurodomas savivaldybės tarnautojas, atsakingas už paimamų iš gamtos vilkų skaičiaus koordinavimą tarp skirtingų medžioklės plotų naudotojų ir ataskaitos pateikimą. Medžioklės plotų naudotojai, paėmę iš gamtos vilką pagal Tvarkos aprašo 141 punkte numatytus atvejus, prieš pradėdami jį doroti arba prieš išvykdami iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo paimtas vilkas iš gamtos, turi trumpąja telefono žinute informuoti Leidime nurodytą atsakingą savivaldybės tarnautoją ir telefonu 8 (5) 273 2995 informuoti Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-702, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-05, i. k. 2015-14780

Nr. D1-616, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-14, i. k. 2016-23587

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

10. Aplinkos apsaugos agentūra prašymą svarsto ir išduoda Leidimą arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti Leidimą per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei reikia papildomos informacijos, Aplinkos apsaugos agentūra kreipiasi į pareiškėją prašydama pateikti papildomą informaciją, tada Leidimas išduodamas arba pateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti Leidimą per 5 darbo dienas nuo papildomos informacijos gavimo dienos. Jei išduodant leidimą reikia konsultuotis su Lietuvos raudonosios knygos komisija ar suderinti su saugomų teritorijų direkcijomis, Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų. Saugomų teritorijų direkcija rašytinį pritarimą, pritarimą su pastabomis arba motyvuotą atsisakymą pritarti Leidimo išdavimui pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aplinkos apsaugos agentūros kreipimosi gavimo. Saugomų teritorijų direkcija priimdama sprendimą pritarti, pritarti su pastabomis arba nepritarti Leidimo išdavimui dėl saugomų rūšių paėmimo, trikdymo būdų, priemonių, įtaisų, laiko, vietos, paimamų saugomų rūšių egzempliorių kiekio atsižvelgia į galimą neigiamą įtaką, kurią gali sukelti šis paėmimas iš gamtos ar trikdymas, palankiai saugomų rūšių ir jų buveinių apsaugos būklei.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

101. Prašymas išduoti Leidimą nebenagrinėjimas, jeigu Leidimo prašytojas per 60 kalendorinių dienų nuo informacijos apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją gavimo dienos Aplinkos apsaugos agentūrai nepateikia visų prašomų dokumentų, duomenų ir informacijos, reikalingų Leidimui išduoti.

Papildyta punktu:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

102. Nutraukus prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimą, Leidimo prašytojui grąžinami jo pateikti dokumentai ir (ar) informacija (išskyrus dokumentus ir (ar) informaciją, pateiktus elektroninėmis priemonėmis).

Papildyta punktu:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

103. Jeigu pateiktas prašymas paimti iš gamtos vilkų Tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais (įskaičiuojami tik tie atvejai, apie kuriuos pateikta 9 punkte nurodyta informacija), Aplinkos apsaugos agentūra prašymą svarsto ir išduoda Leidimą arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti Leidimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu su prašymu leisti paimti iš gamtos vilkų Tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais pareiškėjas neprideda Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytų aktų kopijų ar Tarnybos interneto svetainėje nėra duomenų apie vilkų žalą, padarytą ūkiniams gyvūnams ir gyvūnams augintiniams, kitos vilkų paėmimo iš gamtos būtinumą pagrindžiančios informacijos, Aplinkos apsaugos agentūra ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos kreipiasi dėl šios informacijos pateikimo į atitinkamos savivaldybės administraciją. Jeigu kreipiamasi į savivaldybės administraciją, sprendimo dėl Leidimo išdavimo pagal Tvarkos aprašą priėmimas atidedamas tiek dienų, kiek užtrunka gauti sprendimui priimti reikalingą informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

104. Tvarkos aprašo 1 priede nurodyto pavyzdžio Leidimą pasirašo Aplinkos apsaugos agentūros atsakingas asmuo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

11. Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

12. Jeigu naudoti saugomas rūšis ketinama valstybiniame parke, valstybiniame gamtiniame ar biosferos rezervate ir saugomų teritorijų direkcijoms priskirtose nacionalinėse saugomose teritorijose, „Natura 2000“ tinklo teritorijose, Aplinkos apsaugos agentūra, prieš išduodama Leidimą, suderina jį su atitinkamų saugomų teritorijų direkcijomis, išskyrus atvejus, kai ketinama išduoti Leidimą paimti iš gamtos vilkų Tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

13. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi prašymą paimti iš gamtos griežtai saugomas rūšis, įrašytas į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, konsultuojasi dėl paėmimo būdo, priemonių, įtaisų, laiko, vietos, paimamų saugomų rūšių egzempliorių kiekio ir galimos neigiamos įtakos, kurią gali sukelti šis paėmimas iš gamtos, su Aplinkos ministerija ir Lietuvos raudonosios knygos komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-784, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13545

 

14. Leidimai paimti iš gamtos saugomas rūšis (išskyrus paukščius), įrašytas į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592  „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“ (toliau – Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašas),  į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą, nurodytas Tvarkos aprašo 7.4 papunktyje,  išduodami, jeigu nėra kito priimtino sprendimo ir saugomų rūšių egzempliorių paėmimas iš gamtos nesutrukdys palaikyti tos rūšies populiacijos palankios būklės jos natūraliame areale, šiais tikslais:

14.1. siekiant apsaugoti laukinę fauną ir florą, išsaugoti natūralias jų buveines;

14.2. siekiant išvengti didelės žalos, ypač pasėliams, naminiams gyvuliams, miškams, žūklės plotams, vandenims ir kitiems nuosavybės objektams;

14.3. atsižvelgiant į visuomenės sveikatą ir saugą arba į kitas įpareigojančias ir svarbias visuomenės intereso priežastis, tarp jų socialinio ir ekonominio pobūdžio, bei svarbias ir palankias pasekmes aplinkai;

14.4. mokslo tiriamųjų darbų ir švietimo tikslais, siekiant šių rūšių populiacijų atkūrimo ir reintrodukcijos ir dėl šiems tikslams įgyvendinti būtino veisimo, įskaitant dirbtinį augalų auginimą;

14.5. griežtai kontroliuojamais atrankos būdais ir ribotais kiekiais paimti ir laikyti ribotą tam tikrų Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, egzempliorių skaičių (ribotą leidžiamų paimti egzempliorių skaičių nustato Aplinkos ministerija, jeigu reikia, pasitarusi su mokslo institucijomis. Riboto skaičiaus egzempliorių paėmimas neturi pakenkti palankiai rūšies apsaugos būklei).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

141. Leidimai paimti iš gamtos vilkų ne Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nurodytu leistinu jų medžiojimo terminu ar išnaudojus nustatytą jų sumedžiojimo limitą, ar prireikus paimti iš gamtos šios rūšies individų nacionaliniuose parkuose, telmologiniuose, ornitologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose, Žuvinto biosferos rezervate ir Vištyčio regioniniame parke gali būti išduodami, jeigu atitinka bent vieną iš šių atvejų:

141.1. atvejų, kai vilkai savivaldybės teritorijoje užpuola ūkinius gyvūnus ar gyvūnus augintinius, skaičius, gautas susumavus tokius įvykius einamaisiais metais kaupiamuoju principu, įvykusius nuo datos, kai vilkų medžiojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje tų metų medžioklės sezono metu nutraukiamas (toliau – vilkų medžioklės sezono pabaiga), iki prašymo pateikimo dienos, ir perskaičiuotas 100 tūkst. hektarų savivaldybės teritorijos, yra 2 ar daugiau teikiant prašymą nuo vilkų medžioklės sezono pabaigos iki gegužės 31 d., 3 ar daugiau teikiant prašymą nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d., 4 ar daugiau teikiant prašymą nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d., 6 ar daugiau teikiant prašymą nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., 8 ar daugiau teikiant prašymą nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. arba 10 ar daugiau teikiant prašymą nuo spalio 1 d. iki spalio 14 d. Pagal šį papunktį leistų paimti iš gamtos vilkų skaičius per metus negali viršyti 30 % nuo praėjusio medžioklės sezono vilkų sumedžiojimo limito, o vienu Leidimu gali būti leidžiama paimti iš gamtos ne daugiau kaip 2 vilkus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-784, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13545

Nr. D1-138, 2020-03-06, paskelbta TAR 2020-03-06, i. k. 2020-05122

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

141.2. vilkai kelia pavojų visuomenės sveikatai ir saugai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-616, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-14, i. k. 2016-23587

 

15. Leidimas paimti paukščius iš gamtos išduodamas Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytomis sąlygomis ir tikslais.

16. Leidimą saugomas rūšis naudoti mokslo tiriamiesiems darbams, mokslo ir mokymo įstaigoms (kai iš anksto negalima numatyti, kur ir kokių saugomų rūšių egzemplioriai bus naudojami), aptarus sąlygas, iš anksto nustačius draudimus ir įrašius juos į Leidimo papildomų sąlygų skiltį, Aplinkos apsaugos agentūra gali išduoti nenurodydama konkrečios saugomos rūšies, kurios egzempliorius leidžiama naudoti, ir naudojimo vietos. Apie naudojimo vietą Leidimo gavėjas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) ir saugomų teritorijų direkciją ir gauna jos pritarimą, jei jos valdomoje teritorijoje planuojama naudoti saugomas rūšis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

 

17. Leidimas neišduodamas, jeigu pareiškėjas:

17.1. nenurodo ir negali pagrįsti Tvarkos aprašo 14 ir 25 punktuose numatytų tikslų;

17.2. nepateikia Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytos informacijos.

18. Apie išduotus Leidimus Aplinkos apsaugos agentūra per 3 darbo dienas informuoja Aplinkos apsaugos departamentą ir saugomos teritorijos direkciją, jeigu jos teritorijoje bus vykdomas saugomų rūšių egzempliorių paėmimas iš gamtos, išsiųsdama Leidimo kopiją. Jeigu išduotas Leidimas paimti iš gamtos vilkų Tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais, Aplinkos apsaugos agentūra šiame punkte nurodytas institucijas informuoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Leidimo išdavimo. Aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkos apsaugos departamentui su informacija apie Leidimo išdavimą pateikia Leidimo turėtojo fizinio asmens kontaktinius duomenis – vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir (arba) el. pašto adresą, asmens, kuris paskirtas atsakingu už Leidimo sąlygų laikymąsi (jeigu šis asmuo yra ne Leidimo turėtojas), vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, jeigu Leidimas išduotas juridiniam asmeniui arba organizacijai atsakingo asmens vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir el. pašto adresą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

19. Saugomų rūšių paėmimo iš gamtos, fotografavimo, filmavimo, stebėjimo, mokslo tiriamųjų darbų metu būtina turėti Leidimą.

20. Asmeniui, praradusiam Leidimą, pateikus prašymą Aplinkos apsaugos agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda Leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“. Apie Leidimo dublikatą Aplinkos apsaugos agentūra per 2 darbo dienas informuoja 18 punkte nurodytas įstaigas.

201. Asmens duomenys, nurodyti prašyme gauti Leidimą, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) nuostatomis. Prašyme išduoti Leidimą nurodyto fizinio asmens kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas) Leidime neįrašomi ir viešai neskelbiami. Fizinio asmens, kuris prašo išduoti Leidimą, kontaktiniai duomenys saugomi Aplinkos apsaugos agentūroje, kad būtų galima informuoti Leidimo prašytoją ar Leidimo turėtoją apie papildomos informacijos gauti Leidimą pateikimą, Leidimo išdavimą ar neišdavimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

202. Fizinio asmens kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas), nurodyti prašyme gauti Leidimą, saugomi Aplinkos apsaugos agentūroje visą Leidimo galiojimo laiką ir 5 metus nuo jo galiojimo termino pabaigos. Jeigu šiame  prašyme nurodyti fizinio (-ių) asmens (-ų) kontaktiniai duomenys perduodami kompetentingoms institucijoms arba naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais, jie gali būti saugomi tiek, kiek reikia juos tvarkyti šiais tikslais, kai nebereikia – sunaikinami.

Papildyta punktu:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

21. Pateikti dokumentai gauti Leidimą ir Leidimai (ar jų kopijos) saugomi Aplinkos apsaugos agentūroje jos nustatyta tvarka visą Leidimo galiojimo laiką ir ne trumpiau kaip 5 metus pasibaigus jo galiojimui. Leidimai registruojami Aplinkos apsaugos agentūroje jos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

22. Pasibaigus Leidimo galiojimo laikui, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti ataskaitą Leidimą išdavusiai Aplinkos apsaugos agentūrai. Leidimo ataskaitoje nurodomas Asmuo, kuriam išduotas leidimas (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (telefono ir (arba) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas); juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas (telefono ir/arba fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), paimtos rūšys, egzempliorių skaičius, paėmimo būdas, vieta, tvarkyti ir ardyti lizdai, ataskaitos užpildymo data, atsakingas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

 

23. Neteko galios nuo 2023-07-25

Punkto naikinimas:

Nr. D1-248, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-15053

 

24. Rastus žuvusius saugomų rūšių egzempliorius paimti draudžiama, išskyrus atvejus, kai jie surenkami ir sunaikinami Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gaišenų tvarkymą, nustatyta tvarka; kai egzempliorius bus naudojamas mokslo, mokymo įstaigose ar saugomų teritorijų direkcijose mokslo ar mokymo tikslais ir jo paėmimo faktas nurodomas Aplinkos apsaugos departamento išduotoje pažymoje; kai egzempliorius tiesiogiai pristatomas ir atiduodamas į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų ar Lietuvos jūrų muziejų. Asmuo, radęs saugomos rūšies egzempliorių, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas raštu arba el. paštu kreipiasi į Aplinkos apsaugos departamentą, kad šis išduotų pažymą dėl rasto žuvusio saugomos rūšies egzemplioriaus. Pažyma išduodama tik pristačius egzempliorių ar įsitikinus vietoje arba iš pateiktų nuotraukų, kad jis žuvęs. Pažymoje turi būti nurodyta egzemplioriaus žūties priežastis (jeigu žinoma), tiksli radimo vieta, laikas, radusio asmens vardas ir pavardė, įstaiga, kuriai perduodamas rastas egzempliorius. Pažyma išduodama arba motyvuotas atsisakymas išduoti pažymą pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Ši pažyma turi būti saugoma kaip teisėtą įsigijimą patvirtinantis dokumentas. Tokiu atveju Leidimas nereikalingas. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po pažymos išdavimo saugomos rūšies egzempliorius perduodamas pažymoje nurodytai įstaigai. Jeigu tiesiogiai  į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų ar Lietuvos jūrų muziejų pristatytą egzempliorių ketinama atiduoti kitai mokslo, mokymo įstaigai ar saugomų teritorijų direkcijai mokslo ar mokymo tikslais, Aplinkos apsaugos departamentas šią pažymą išduoda arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti pateikia remdamasis Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ar Lietuvos jūrų muziejaus pateikta informacija, šiuo atveju tiksli egzemplioriaus radimo vieta, laikas ir radusio asmens duomenys pažymoje gali būti nenurodomi, jeigu jie nežinomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-840, 2010-10-04, Žin., 2010, Nr. 119-6061 (2010-10-07), i. k. 110301MISAK00D1-840

Nr. D1-377, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2804 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-377

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

III. LAUKINIŲ PAUKŠČIŲ GAUSOS REGULIAVIMAS, LIZDŲ TVARKYMAS IR ARDYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

 

25. Leidimai (Tvarkos aprašo 1 priedas) paimti paukščius iš gamtos, reguliuoti laukinių paukščių populiacijų gausą, lizdams tvarkyti ir ardyti išduodami, jei nėra jokio kito priimtino sprendimo ir siekiama tikslų, nurodytų Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

 

26. Paukščių populiacijos gausa reguliuojama, lizdai tvarkomi ir ardomi atsižvelgiant į konkrečios rūšies populiacijos gausos tendencijas, rūšių gausos reguliavimo programose ir planuose, rūšių apsaugos planuose numatytus rodiklius, mokslinių tyrimų ataskaitas. Akvakultūros ūkiuose, siekiant apsaugoti žuvų išteklius nuo didelės žalos, paukščių populiacijos gausa reguliuojama atsižvelgiant ir į akvakultūros ūkių teikiamų ataskaitų (paukščių gausos, sumedžiotų individų ir žalos vertinimo apskaitos)  duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

27. Laukinių paukščių populiacijos gausos reguliavimas pagal Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus atliekamas šiais būdais:

27.1. naudojant garsines ir vizualines baidymo priemones;

27.2. paveikiant dėtis;

27.3. ardant lizdus;

27.4. medžiojant Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatytais būdais ir įrankiais.

28. Baidymas, naudojant garsines ir vizualines priemones, leidžiamas:

28.1. maitinimosi vietose kabinant veidrodinius siluetus ar rutulius, ištempiant lengvai pastebimus laidus, naudojant vizualius repelentus, atbaidančių juostų eiles, manekenus ir baidykles;

28.2. veisimosi ir maitinimosi vietose naudojant paukščio pavojaus balsą imituojančius garso įrašus, taip pat įvairius triukšmus, šūvius ir juos primenančius garsus, pirotechnikos priemones;

28.3. poilsio ir maitinimosi vietose naudoti manekenus, imituojančius žmogų su šautuvu.

29. Dėtys paveikiamos:

29.1. dėtys užšaldomos baidant paukščius iš lizdų garsinėmis bei vizualinėmis priemonėmis ir kurį laiką neleidžiant paukščiams grįžti į lizdus;

29.2. kiaušiniai dėtyse apipurškiami ar aptepami specialiomis medžiagomis.

30. Paukščių kolonijų plėtimasis į kitus medynus ir vasarojančių paukščių poilsio plėtimasis į gretimas teritorijas stabdomas naudojant garsines bei vizualines baidymo priemones, išvardintas 28 ir 29 punktuose.

31. Reguliuoti paukščių populiacijos gausą, tvarkyti ir ardyti lizdus turi teisę asmenys, turintys Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą (Tvarkos aprašo 1 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-377, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2804 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-377

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

 

32. Asmenys, siekdami reguliuoti paukščių populiacijos gausą, tvarkyti ir ardyti lizdus, raštu arba el. paštu pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą; juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą; paukščių rūšies pavadinimą, atsakingą asmenį ir vykdytojus, paukščių populiacijos gausos reguliavimo, lizdų tvarkymo ir ardymo tikslus, paėmimo būdus, priemones, laiką ir vietą. Leidimus per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti Leidimą gavimo išduoda arba priima motyvuotą sprendimą neišduoti Leidimo Aplinkos apsaugos agentūra. Jei reikia papildomos informacijos, Aplinkos apsaugos agentūra kreipiasi į pareiškėją prašydama pateikti papildomą informaciją, tada Leidimas išduodamas arba pateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti Leidimą per 5 darbo dienas nuo papildomos informacijos gavimo dienos. Jei laukinių paukščių gausa reguliuojama saugomose teritorijose, Aplinkos apsaugos agentūra išduodama Leidimą konsultuojasi su Saugomų teritorijų direkcija. Tokiu atveju Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų. Saugomų teritorijų direkcija rašytinį atsakymą dėl numatomų naudoti priemonių, įtaisų ar būdų, jų naudojimo masto, atsižvelgdama pavojų į kitoms rūšims mažinančias atsargumo priemones, pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aplinkos apsaugos agentūros kreipimosi gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

33. Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

34. Leidimas neišduodamas, jeigu:

34.1. vietovėje, kurioje prašoma leisti reguliuoti paukščių populiacijos gausą, jau populiacijos gausa sureguliuota arba netikslinga ją reguliuoti;

34.2. nepateikia Tvarkos aprašo 32 punkte nurodytos informacijos.

35. Asmeniui, praradusiam Leidimą, pateikus prašymą Aplinkos apsaugos agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda Leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

36. Pasibaigus Leidimo galiojimo laikui, per 30 kalendorinių dienų, leidimo turėtojas pateikia ataskaitą, nurodytą 22 punkte, Aplinkos apsaugos agentūrai apie populiacijos gausos reguliavimo priemones, atliktus lizdų tvarkymo ir ardymo darbus ir rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

 

37. Neteko galios nuo 2023-07-25

Punkto naikinimas:

Nr. D1-248, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-15053

 

IV. SAUGOMŲ RŪŠIŲ LAIKYMAS NELAISVĖJE, VEISIMAS, IŠLEIDIMAS Į APLINKĄ

 

38. Saugomų rūšių gyvus egzempliorius laikyti nelaisvėje leidžiama turint Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus vadovaujantis Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo, teisėtą saugomų rūšių įsigijimą Lietuvos Respublikoje ir jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtos, išveisimo ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybės) patvirtinančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-377, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2804 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-377

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

 

39. Draudžiama fiziniams ir juridiniams asmenims nelaisvėje laikyti laukinių paukščių rūšis, kurios natūraliai paplitusios Europos Sąjungos valstybių narių europinėje teritorijoje, pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles nepriskiriamos medžiojamiesiems gyvūnams ir kurioms nenustatytas leistinas jų medžioklės terminas, išskyrus atvejus, kai šie paukščiai buvo paimti iš gamtos vadovaujantis Tvarkos aprašo reikalavimais arba išsirito iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba buvo įgyti vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklėmis ir yra jų teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

40. Apie kiekvieną saugomos rūšies, įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašo patvirtinimo“, į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“, nurodytos Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priede, Paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-358 „Dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“ 1 priede, ir gyvūnų, saugomų pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinę prekybos konvenciją (CITES), pagausėjimo (jauniklių atsivedimo, išsiritimo) faktą aptvarų, voljerų ar kitų statinių naudotojas per 10 darbo dienų nuo jauniklių atsivedimo ar išsiritimo fakto turi raštu informuoti Aplinkos apsaugos departamentą, kuris gyvūnų pagausėjimo faktą įformina aktu per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Jeigu veisiami gyvūnai, kurių pagausėjimo neįmanoma tiksliai nustatyti (pvz., medicininės dėlės), jų skaičiaus pokytis įvertinamas apytiksliai ne rečiau kaip kartą per metus surašant patikrinimo aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

 

41. Saugomas rūšis veisti, dirbtinai dauginti leidžiama turint teisėtą saugomų rūšių įsigijimą Lietuvos Respublikoje ir jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtos, išveisimo ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybės) patvirtinančius dokumentus ir leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, o veisiant saugomas rūšis, įrašytas į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, turėti parengtas ir suderintas su Aplinkos ministerija mokslines programas.

42. Teisėtai iš laisvės paėmus ar nelaisvėje išveisus saugomų rūšių, įrašytų į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 338/97) A priedą, egzempliorius, saugomų rūšių egzempliorių savininkai per 30 kalendorinių dienų turi kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu išduoti 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, su visais pakeitimais nurodytus sertifikatus, skirtus naudoti tik Europos Bendrijoje. Kartu su prašymu reikia pateikti Aplinkos apsaugos departamento išduotą aktą, patvirtinantį saugomos rūšies gyvūno išveisimą nelaisvėje, arba dokumento, leidžiančio saugomos rūšies egzempliorių paimti iš gamtos, kopiją, arba kitus teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklėse, bei valstybinės rinkliavos sumokėjimą įrodantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-377, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2804 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-377

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

43. Išveisti ir išauginti nelaisvėje Lietuvos gamtoje anksčiau natūraliai paplitę ir išnykę saugomų rūšių egzemplioriai gali būti išleidžiami į aplinką ar reintrodukuojami tik laikantis Laukinės gyvūnijos įstatymo ir Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių organizmų kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-377, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2804 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-377

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

44. Siekiant išsaugoti saugomų rūšių gyvūnus, leidžiama išleisti į aplinką Lietuvos gamtoje natūraliai gyvenančius saugomus sveikus gyvūnus į buveines, iš kurių jie buvo paimti, ar į jiems būdingas buveines, laikantis Laukinės gyvūnijos įstatymo ir Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-377, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2804 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-377

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

V. SAUGOMŲ RŪŠIŲ GYVŪNŲ ŽYMĖJIMAS

 

45. Laisvėje gyvenančius saugomus gyvūnus (išskyrus šikšnosparnius ir paukščius), įrašytus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, ženklinti leidžiama tik turint Aplinkos apsaugos agentūros išduotą Leidimą. Laisvėje gyvenančius paukščius ir šikšnosparnius ženklinti leidžiama turint Paukščių ženklintojo (žieduotojo) pažymėjimą (Tvarkos aprašo 4 priedas).

46. Žymėti privaloma visus nelaisvėje laikomus saugomų rūšių stuburinius gyvūnus ir nuolat nelaisvėje laikomus globos tikslais paimtus iš aplinkos saugomų rūšių laukinius žinduolius ir paukščius, įrašytus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos I ir II priedus, Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B, C priedus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

47. Nelaisvėje laikomus saugomus gyvūnus žymėti mikroschemomis leidžiama tik veterinarijos specialistams.

48. Paukščiai ir šikšnosparniai ženklinami:

48.1. ištisiniais kojų žiedais, t. y. apskritais nenutrūkstamais metaliniais, plastikiniais žiedais arba juostelėmis be siūlių arba sujungimų su originaliu įrašu. Šie žiedai ar juostelės turi būti specialiai tam tikslui pagaminti ir būti tokio dydžio, kad jų nebūtų galima nuimti nuo kojos jai galutinai užaugus. Jeigu šie būdai dėl gyvūno fizinių ir elgesio ypatumų negali būti taikomi, tada taikomi ISO standartai 11784:1996 (E) ir 11785:1996 (E) su atitinkamomis mikroschemomis ir originaliais įrašais, kurių neįmanoma pakeisti. Uždėti žiedai, mikroschemos ar kiti žymekliai neturi kliudyti paukščiui normaliai judėti ar kitaip kenkti jo fizinei būklei;

48.2. įvairių konstrukcijų prie kūno tvirtinamais ženklais, dažant plunksnas specialiais dažais, atskirų plunksnų iškarpymais, mikroschemomis, tvirtinamais prie kūno radijo siųstuvais, geolokatoriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

49. Kiti gyvi saugomų rūšių gyvūnai, išskyrus paukščius, ženklinami ISO standartus 11784:1996(E) ir 11785:1996(E) atitinkančiomis, nepakeičiamomis mikroschemomis su originaliais įrašais arba, jei toks būdas dėl konkrečios rūšies gyvūno fizinių ir elgesio ypatumų negali būti taikomas, šie gyvūnai žymimi žiedais, juostelėmis, etiketėmis, tatuiruotėmis su originaliais įrašais ir panašiais žymekliais arba atpažįstami bet kuriais kitais tinkamais būdais.

Saugomų rūšių gyvūnų ženklinimas ženklu neturi trukdyti gyvūnui laisvai judėti, tenkinti fiziologinius poreikius ar kitaip jam kenkti. Ženklinti saugomų rūšių gyvūnus galima tik konkrečiai kiekvienai gyvūnų grupei ar rūšiai ženklinti pritaikytomis priemonėmis. Gyvūnų gaudymo ir ženklinimo priemonės, būdai, metodai privalo būti pagrįsti gyvūnų biologijos ir ekologijos ypatumais, būti jiems nekenksmingi, netraumuoti bei sukelti kuo mažesnį stresą.

50. Draudžiama laikyti, vežti, dovanoti ir prekiauti ar kitaip naudoti Tvarkos aprašo 46 punkte nurodytų rūšių nepažymėtus Tvarkos aprašo 48 ir 49 punktuose nurodytais būdais gyvūnus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

51. Nelaisvėje laikomi saugomų rūšių gyvūnai žymimi gyvūno savininko lėšomis.

52. Asmenys apie naujai pažymėtus nelaisvėje laikomus saugomų rūšių gyvūnus (įskaitant nuolat nelaisvėje laikomus globos tikslais paimtus iš aplinkos saugomų rūšių gyvūnus) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų turi pranešti Aplinkos apsaugos departamentui. Pranešime nurodoma gyvūno rūšis (lietuvių ir lotynų kalbomis), gyvūno amžius (jei žinomas), žymėjimo data, žymėjimą atlikusio veterinarijos specialisto vardas ir pavardė, žymėjimo būdas ir žymeklių įrašai, gyvūno laikymo vieta, laukinio gyvūno laikytojo vardas ir pavardė. Šią informaciją kaupia ir registruoja Aplinkos apsaugos departamentas savo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

53. Įsigijus nepažymėtą ar išveisus saugomos rūšies gyvūną ir, jei gyvūnas yra tinkamo žymėti amžiaus, savininkas turi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jo įsigijimo dienos šį gyvūną pažymėti 48 ar 49 Tvarkos aprašo punktuose nurodytais būdais.

54. Jei saugomo gyvūno fizinės savybės ar amžius neleidžia saugiai taikyti nė vieno žymėjimo būdo, Aplinkos apsaugos departamentas išduoda atskirą pažymą šiam egzemplioriui. Pažymoje nurodoma savininko vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės, gyvūno rūšis, dėl kokios priežasties gyvūnas negali būti pažymėtas, pažymos galiojimo laikas, pažymos išdavimo data. Jei gyvūno neįmanoma saugiai pažymėti viso jo gyvenimo metu, pažyma šiam gyvūnui išduodama iki jo nugaišimo. Norėdamas gauti šią pažymą, Aplinkos apsaugos departamentui saugomo gyvūno savininkas privalo pateikti veterinarijos specialisto raštišką patvirtinimą apie esamą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

 

55. Laisvėje gyvenančių paukščių ir šikšnosparnių žymėjimą vykdo Aplinkos ministerijos įgaliotas respublikinis specializuotas muziejus, turintis atskirą padalinį, organizuojantį ir koordinuojantį paukščių ir šikšnosparnių ženklinimą (žiedavimą) (toliau – Muziejus). Muziejus atlieka ženklinimo darbų koordinavimą, Paukščių ženklintojo (žieduotojo) pažymėjimų išdavimą, rengia kasmetines šio darbo suvestines ir ženklinimo (žiedavimo) apskaitas.

56. Neteko galios nuo 2023-07-11

Punkto naikinimas:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

57. Paukščių ir šikšnosparnių žymėjimo ženklai ir jų panaudojimo tvarka:

57.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje laisvėje gyvenančių paukščių ir šikšnosparnių ženklinimui metaliniais žiedais leidžiama naudoti tik Muziejaus užsakymu pagamintus ir jo išduotus žiedus, ant kurių turi būti šie įrašai: žiedo numeris (sudaromas iš skaitmenų arba iš skaitmenų ir raidžių), žodis „LITHUANIA“ ir (arba) Muziejaus pavadinimas anglų kalba, ant didesnio skersmens žiedų kaip Muziejaus adreso dalis gali būti rašomas ir miesto pavadinimas, kuriame yra muziejus;

57.2. jei paukščiai ar šikšnosparniai ženklinami pagal atskiras trumpalaikes Muziejuje suderintas ir užregistruotas tyrimų programas ir tam naudojami plastikiniai žiedai, įvairių konstrukcijų prie kūno tvirtinami ženklai, plunksnų dažai, atskirų plunksnų iškarpymas, ženklinimas mikroschemomis, tvirtinami prie kūno radijo siųstuvai ar geolokatoriai, paukščiai ar šikšnosparniai privalo būti paženklinti ir Tvarkos aprašo 57.1 papunktyje nurodytais metaliniais žiedais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

58. Paukščius ženklinantis asmuo privalo:

58.1. žiedavimo metu su savimi turėti galiojantį Paukščių ženklintojo (žieduotojo) pažymėjimą;

58.2. paukščius ženklinimui gaudyti tik saugiomis, juos kuo mažiau traumuojančiomis priemonėmis;

58.3. ženklinimo metu netraumuoti sugautų paukščių ir imtis visų galimų priemonių, kad jie patirtų kuo mažesnį stresą;

58.4. nekeisti paukščių lizdų aplinkos (jei gaudoma ir (ar) ženklinama lizduose ar prie jų);

58.5. griežtai laikytis Muziejaus nustatytos ženklinamų ir sugautų paženklintų paukščių duomenų užrašymo apimties ir formos reikalavimų;

58.6. ženklinimui sugautus paukščius kuo greičiau apibūdinti (nustatyti rūšį, amžių, lytį), paženklinti, užrašyti reikiamus duomenis ir nedelsiant saugiai paleisti sugavimo vietoje;

58.7. nustatyta tvarka Muziejui pateikti duomenis (ataskaitas) apie paženklintus paukščius, iš Muziejaus gautus ir nepanaudotus paukščių žiedus ir kitus ženklus, jo paties paženklintus ir jo paties vėliau vėl sugautus ar laisvėje identifikuotus paukščius;

58.8. skubiai pranešti Muziejui apie kiekvieną žinomą bet kokiu ženklu ne jo paženklinto gyvo paukščio sugavimo, pastebėjimo ar negyvo paukščio aptikimo faktą, nurodant visą ženklo įrašą, paukščio aptikimo datą (metai, mėnuo, diena; jei tiksli data nežinoma, pateikiama apytikslė data), vietą (savivaldybė, seniūnija, kaimas, miškas, ežeras, atstumas ir kryptis nuo artimiausios didesnės gyvenvietės ir pan.), aplinkybes (rastas negyvas, sumedžiotas, stebėtas laisvėje ir pan.), paukščio rūšį, lytį, žuvimo priežastį (jei šiuos duomenis galima nustatyti);

58.9. tinkamai saugoti nepanaudotus paukščių žiedus ir kitus ženklus, užtikrinti, kad jie nepatektų kitiems asmenims, be Muziejaus sutikimo neperduoti jų kitiems teisę ženklinti paukščius turintiems asmenims;

58.10. praradus paukščių žiedus ar kitus ženklus, Taisyklių 58.1 punkte nurodytą pažymėjimą, apie tai nedelsiant pranešti Muziejui, nurodant prarastų žiedų ar kitų ženklų numerius (kodus), pažymėjimo numerį;

58.11. jei dėl įvairių priežasčių paukščių ženklinimas nebus vykdomas, nedelsiant Muziejui grąžinti iš jo gautus ir nepanaudotus paukščių žiedus ir kitus ženklus.

Šio punkto reikalavimai taikomi ir tais atvejais, kai Muziejaus išduotais žiedais ženklinami šikšnosparniai.

59. Draudžiama ženklinti ar kitaip trikdyti žiemojimo vietose žiemojančius šikšnosparnius.

 

VII. SAUGOMŲ RŪŠIŲ MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI

 

60. Aplinkos ministerija skatina mokslinius tiriamuosius darbus, reikalingus laukinių paukščių, natūraliai paplitusių Europos Sąjungos valstybių narių europinėje teritorijoje, rūšių populiacijų apsaugai, tvarkymui ir naudojimui. Išskirtinis dėmesys skiriamas šioms tiriamųjų darbų temoms:

60.1. nacionaliniai sąrašai rūšių, kurioms kyla išnykimo grėsmė, arba sparčiai nykstančių rūšių, atsižvelgiant į jų geografinį paplitimą;

60.2. teritorijų, kurios ypač svarbios migruojančių rūšių migracijos keliams, žiemojimui ir perėjimui, sąrašai ir ekologinis aprašas;

60.3. žiedavimo būdu surinkti duomenys apie migruojančių rūšių populiacijas;

60.4. laukinių paukščių gaudymo būdų įtakos jų populiacijų gausumui vertinimas;

60.5. ekologinių metodų, padedančių išvengti paukščių daromos žalos, kūrimas ir tobulinimas;

60.6. nustatymas tam tikrų rūšių, galinčių būti užterštumo rodikliais;

60.7. cheminės taršos neigiamo poveikio paukščių rūšių populiacijos gausumui tyrimas.

61. Saugomų rūšių mokslo tiriamieji darbai turi:

61.1. būti atliekami turint Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytą Leidimą, jei reikia saugomas rūšis paimti iš gamtos, filmuoti, fotografuoti, stebėti, kai saugomos rūšies gyvūnai yra trikdomi, ir laikantis Leidime nurodytų sąlygų;

61.2. nekelti grėsmės saugomų rūšių populiacijoms ir palankiai rūšies apsaugos būklei;

61.3. būti paskelbti viešai.

62. Visuomenė turi turėti galimybę susipažinti su saugomų rūšių mokslo tiriamųjų darbų išvadomis.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

part_fc44a5f90c1d4a3a88a4588224719b86_end


 

Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Leidimo naudoti saugomas rūšis formos pavyzdys)

 

 

________________________________________________________________________

(leidimą išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS NAUDOTI SAUGOMAS RŪŠIS

 

_____________ Nr. _____________

(data)                                              

_____________________________

(vieta)

Pagal pateiktą ..........................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas; fizinio asmens vardas, pavardė)

..................................................................................................................................................

................................................................................. prašymą Nr. ...........................................

(prašymo gavimo data)                                                                                    (gavimo registracijos Nr.)

leidžiama .................................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

..................................................................................................................................................

(įrašyti, kas leidžiama: paimti iš gamtos, naudoti mokslo tiriamiesiems darbams, filmuoti, fotografuoti, stebėti,

reguliuoti paukščių populiaciją, tvarkyti paukščių lizdus, ardyti paukščių lizdus, ženklinti ir kt.)

..................................................................................................................................................

(vieta (vietovė), saugoma teritorija, kurioje bus naudojama saugoma rūšis)

šias saugomas rūšis:

..................................................................................................................................................

(saugoma (saugomos) rūšis (-ys), tikslus egzempliorių skaičius)

..................................................................................................................................................

(būdai, įtaisai ir priemonės)

..................................................................................................................................................

Pildoma, jei saugomų rūšių gyvūnai naudojami naudojant medžioklės įrankius:

..................................................................................................................................................

(medžioklės plotų vienetų, kuriuose saugomų rūšių gyvūnus leidžiama paimti iš gamtos arba naudoti mokslo tiriamiesiems darbams, pavadinimai ir paėmimą iš gamtos arba naudojimą mokslo tiriamiesiems darbams vykdysiančių asmenų duomenys – juridinių asmenų pavadinimai, kodai arba fizinių asmenų vardai, pavardės, medžiotojų bilietų Nr.)

..................................................................................................................................................

(papildomos (rizikos) sąlygos)

 

Leidimas galioja iki _____________________ nuo jo išdavimo datos.

 

Vykdytų darbų ataskaitą pateikti per ______________ dienų nuo šio leidimo galiojimo pabaigos.

 

Už ataskaitos pateikimą atsakingas asmuo:

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

 

..........................................

(pareigų pavadinimas).

 

................

(vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-702, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-05, i. k. 2015-14780

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

part_20a70905b8834fb08b03294344a54856_end

2 priedas. Neteko galios nuo 2023-07-25

Priedo naikinimas:

Nr. D1-248, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-15053

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2023-07-25

Priedo naikinimas:

Nr. D1-248, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-15053

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

 


 

Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Paukščių ženklintojo (žieduotojo) pažymėjimo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________

(pažymėjimą išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

PAUKŠČIŲ ŽENKLINTOJO (ŽIEDUOTOJO) PAŽYMĖJIMAS

NR. .............

 

Pažymima, kad ..............................................................................................................

(vardas, pavardė)

yra suteikta teisė ženklinti (žieduoti) šias paukščių rūšis: ......................................................

(rūšies (-ių) ar aukštesnės taksonominės grupės (-ių) pavadinimas (-ai)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

(būdai įtaisai ir priemonės)

..................................................................................................................................................

(papildomos (rizikos) sąlygos)

 

 

Ataskaitą pateikti iki ...............................................................................................................

(data)

 

Pažymėjimas išduotas 20.... m. ....................................... d.

Pažymėjimas galioja iki 20.... m. .............................. ..... d.

 

..................................................................................................................................................

(pažymėjimą išdavusio asmens vardas ir pavardė, parašas, pareigų pavadinimas)

 

A.V.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-840, 2010-10-04, Žin., 2010, Nr. 119-6061 (2010-10-07), i. k. 110301MISAK00D1-840

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 "Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-377, 2013-05-23, Žin., 2013, Nr. 56-2804 (2013-05-30), i. k. 113301MISAK00D1-377

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 "Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-702, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-05, i. k. 2015-14780

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-268, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10371

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-616, 2016-09-13, paskelbta TAR 2016-09-14, i. k. 2016-23587

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-568, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10923

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-748, 2018-08-06, paskelbta TAR 2018-08-07, i. k. 2018-12894

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. D1-702 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-784, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13545

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-138, 2020-03-06, paskelbta TAR 2020-03-06, i. k. 2020-05122

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-230, 2023-07-10, paskelbta TAR 2023-07-10, i. k. 2023-14259

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-248, 2023-07-24, paskelbta TAR 2023-07-24, i. k. 2023-15053

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_4a86d942b7d0455c830c0a9a4109af0a_end