Suvestinė redakcija nuo 2018-10-23 iki 2018-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 88-4637, i. k. 1101100NUTA00001052

 

Nauja redakcija nuo 2012-03-11:

Nr. 258, 2012-03-07, Žin. 2012, Nr. 30-1399 (2012-03-10), i. k. 1121100NUTA00000258

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 14 d. Nr. 1052

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

 

1. Patvirtinti pridedamą Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą (toliau – Aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

2. Pavesti valstybei atstovaujančioms institucijoms, kaip jos apibrėžtos Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – valstybei atstovaujančios institucijos), užtikrinti, kad:

2.1. valstybės valdomos įmonės, kaip jos apibrėžtos Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – valstybės valdomos įmonės), Aprašo nuostatų  laikytųsi pagal principą „laikykis arba paaiškink“, išskyrus valstybės valdomas įmones, nurodytas šio nutarimo 2.2 papunktyje;

2.2. valstybės valdomos įmonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą priskiriamos didelių įmonių kategorijai ar joms pagal šį įstatymą taikomi tokie patys reikalavimai kaip didelėms įmonėms (viešojo intereso įmonės), Aprašo nuostatų laikytųsi privalomai, išskyrus valstybės įmonę Ignalinos atominę elektrinę, kuriai Aprašo 16 punkto nuostata privalomai netaikoma.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1042, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-22, i. k. 2018-16497

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

3. Neteko galios nuo 2016-08-18

Punkto naikinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

4. Įgalioti Ūkio ministeriją patvirtinti Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

5. Neteko galios nuo 2016-08-18

Punkto naikinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

Papildyta punktu:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

 

6. Rekomenduoti:

6.1. valstybės valdomoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms imtis veiksmų, kad Aprašo nuostatų laikytųsi jų dukterinės akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybės valdomoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms priklauso daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

Punkto pakeitimai:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

6.2. savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ir savivaldybių institucijoms, įgyvendinančioms savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises, siekti, kad savivaldybių įmonės ir akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės, kurių savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, mutatis mutandis laikytųsi Aprašo nuostatų ir kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teiktų pagal Rekomendacijas šioms institucijoms informaciją apie jų vykdomus specialiuosius įpareigojimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 258
redakcija)

 

 

 

valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo UŽTIKRINIMO gairIŲ APRAŠAS

 

 

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

1. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – didinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą, atsakingumą Lietuvos visuomenei, patrauklumą investuotojams, galimiems verslo partneriams, taip pat sudaryti sąlygas diegti pasaulyje pripažintus gero valdymo principus valstybės valdomose įmonėse – rengti ir skelbti išsamią informaciją apie valstybės valdomų įmonių veiklą ir jos rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

2. Neteko galios nuo 2016-08-18

Punkto naikinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

 

3. Vienas iš svarbių Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslų – didinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą ir imtis priemonių gero valdymo principams jose įdiegti. Šių įmonių valdymas turi būti pagrįstas atvirumo, aktyvaus dalyvavimo valdant kapitalą ir gero valdymo principais. Jos turi kurti vertę. Be to, valstybės valdomoms įmonėms neturi būti sudaromos išskirtinės sąlygos. Jau šiuo metu jos vadovaujasi tais pačiais įstatymais kaip visos kitos įmonės, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu. Valstybės valdomoms bendrovėms taikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

 

II. SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

4. Apraše vartojama sąvoka „bendrovių valdymo kodeksas“ reiškia „NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1417, 2012-11-28, Žin., 2012, Nr. 139-7118 (2012-12-01), i. k. 1121100NUTA00001417

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

 

III. SKYRIUS
APRAŠO TAIKYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

6. Aprašu turi vadovautis visos valstybės valdomos įmonės, nesvarbu, kokio jos dydžio (kapitalo dydis, pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis, darbuotojų skaičius), kokia jų veiklos sritis ar koks teisinis statusas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

7. Jeigu valstybė yra viena iš akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkų, valstybei atstovaujanti institucija glaudžiai bendradarbiauja su kitais šios bendrovės akcininkais ir siekia, kad būtų įgyvendinamos Aprašo nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

8. Kad valstybės valdomos bendrovės akcijomis neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje, neturėtų būti pateisinama priežastis, dėl kurios nesilaikoma Aprašo ir Bendrovių valdymo kodekso nuostatų, nebent jos būtų susijusios su akcijų prekyba reguliuojamoje rinkoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

9. Kad valstybės valdoma įmonė yra valstybės įmonė, neturėtų būti pateisinama priežastis, dėl kurios nesilaikoma Aprašo ir Bendrovių valdymo kodekso nuostatų, nebent jas galima taikyti tik akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

IV. SKYRIUS
INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

10. Valstybės valdoma įmonė vadovaujasi Bendrovių valdymo kodekso nuostatomis dėl informacijos atskleidimo, išdėstytomis šio kodekso X principe („Informacijos atskleidimas“), kitomis Bendrovių valdymo kodekse nurodytus principus detalizuojančiomis nuostatomis, susijusiomis su viešu informacijos atskleidimu.

11. Valstybės valdoma įmonė skelbia valstybei atstovaujančios institucijos nustatytus įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, valstybės valdomos įmonės vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

12. Valstybės valdoma bendrovė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše priskirta I ar II kategorijai, rengia metinį pranešimą ir 6 mėnesių tarpinį pranešimą (toliau – tarpinis pranešimas), o valstybės įmonė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše priskirta I ar II kategorijai, rengia metinę veiklos ataskaitą ir 6 mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą (toliau – tarpinė veiklos ataskaita). Valstybės valdoma bendrovė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše nepriskirta I ar II kategorijai, rengia metinį pranešimą, o valstybės įmonė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše nepriskirta I ar II kategorijai, – metinę veiklos ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

13. Informacija apie valstybės valdomą įmonę pasiekiama visuomenei (skelbiama įmonės interneto svetainėje, o jeigu valstybės valdoma įmonė neturi savo interneto svetainės, – valstybei atstovaujančios institucijos interneto svetainėje).

 

 

V. SKYRIUS
VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ METINIO PRANEŠIMO, METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS, TARPINIO PRANEŠIMO IR TARPINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TURINYS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

14. Valstybės valdomos bendrovės metiniame pranešime, atitinkamai valstybės įmonės metinėje veiklos ataskaitoje, be įstatymų nustatytų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių metinių pranešimų, atitinkamai valstybės įmonės metinės veiklos ataskaitos, privalomų turinio reikalavimų, nurodoma (pateikiama):

14.1. valstybės valdomos įmonės:

14.1.1. veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), jeigu tai nėra valstybės valdomos įmonės komercinė paslaptis (jei valstybės valdomos įmonės veiklos strategijoje ir tiksluose yra informacijos, laikomos komercine paslaptimi, nurodoma (pateikiama) sutrumpinta veiklos strategija ir tikslai be šios informacijos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

14.1.2. pasiektų veiklos rezultatų atitiktis valstybės valdomos įmonės veiklos tikslams;

14.1.3. pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės valstybės valdomos įmonės veiklai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį;

14.1.4. informacija apie teikiamų paslaugų ar gaminamos produkcijos rinką, jeigu tai nėra valstybės valdomos įmonės komercinė paslaptis;

14.1.5. pagrindiniai klientai ir pagrindinės jų grupės, jeigu tai nėra valstybės valdomos įmonės komercinė paslaptis. Jei valstybės valdomos įmonės atskleidžia segmentų informaciją, pagrindiniai klientai pateikiami pagal atskirus segmentus;

14.1.6. investicijos per ataskaitinį laikotarpį, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai;

14.1.7. bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas ir (arba) padalinius;

14.1.8. vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika;

14.1.9. informacija apie Aprašo IV–VII skyrių nuostatų laikymąsi: nurodoma, kaip jos įgyvendinamos, kokių nuostatų nesilaikoma ir kodėl;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

14.1.10. veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai (pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo), jų kaita per 3 metus;

14.1.11. valdymo organai;

14.1.12. informacija apie atliktą metinių finansinių ataskaitų auditą (auditą atlikęs subjektas, atlyginimas už audito atlikimą);

Punkto pakeitimai:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

14.1.13. kita iki metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos paskelbimo dienos paaiškėjusi svarbi informacija, turinti įtakos valstybės valdomos įmonės veiklai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

14.2. valstybės valdomos bendrovės:

14.2.1. informacija ir ataskaitos, kurias pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir Bendrovių valdymo kodeksą savo metiniame pranešime turi atskleisti akcinės bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje;

14.2.2. dividendų politika;

14.2.3. informacija apie veiklos strategijos ir tikslų (finansinių ir nefinansinių) įgyvendinimą;

Papildyta punktu:

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

 

14.3. valstybės įmonės:

14.3.1. savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dydžio vertė, jų pokyčiai per ataskaitinius finansinius metus, kapitalo vertės padidinimo priežastys ir finansavimo šaltiniai;

14.3.2. pelno įmoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, jeigu ji nustatyta mažesnė kaip 50 procentų įmonės ataskaitinių finansinių metų pelno, nuoroda į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, kuriuo nustatyta mažesnė pelno įmoka.

15. Valstybės valdomos bendrovės tarpiniame pranešime ar valstybės įmonės tarpinėje veiklos ataskaitoje glaustai pateikiama svarbiausia informacija apie valstybės valdomos įmonės veiklą apibūdinančius rodiklius ir jų pokyčius, palyginti su praėjusiais laikotarpiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

VI. SKYRIUS
APSKAITOS TVARKYMAS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

16. Valstybės valdomos įmonės apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus.

17. Valstybės valdoma bendrovė rengia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, o valstybės įmonė – metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

18. Valstybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus.

181. Neteko galios nuo 2015-02-06

Punkto naikinimas:

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

Papildyta punktu:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

VII. SKYRIUS
PRANEŠIMŲ, VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMAS IR SKELBIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

19. Valstybės valdoma bendrovė metinį pranešimą, tarpinį pranešimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ar valstybės įmonė metinę veiklos ataskaitą ir tarpinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat informaciją apie valstybės valdomos įmonės atliekamas funkcijas, kurias, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintomis Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijomis, valstybės valdoma įmonė įstatymu ar kitu teisės aktu įpareigota atlikti, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgyvendinimas (toliau – specialusis įpareigojimas), ir metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadas skelbia savo interneto svetainėje:

19.1. valstybės valdoma įmonė teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus metinį pranešimą ar metinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, taip pat metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą – ne vėliau kaip balandžio 30 dieną;

19.2. valstybės įmonė 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip gegužės 31 dieną;

19.3. valstybės valdoma įmonė 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip rugpjūčio 31 dieną;

19.4. valstybės įmonė 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip lapkričio 30 dieną;

19.5. valstybės įmonė 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip kitų metų vasario 28 dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

20. Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai skelbiami PDF formatu, sudaromos techninės galimybės juos išsispausdinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

21. Valstybės valdoma bendrovė metinį pranešimą, tarpinį pranešimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, o valstybės įmonė – metinę veiklos ataskaitą, tarpinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius pateikia valstybei atstovaujančiai institucijai Aprašo 19.1–19.5 papunkčiuose nustatytu laiku. Valstybės valdoma bendrovė kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metiniu pranešimu, o valstybės įmonė – kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metine veiklos ataskaita teikia valstybei atstovaujančiai institucijai informaciją apie jų vadovų praėjusių metų darbo užmokestį, vadovų mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti taikomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, šių rodiklių vykdymą, vadovams nustatytą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais) ir išmokėtą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

VIII. SKYRIUS
APIBENDRINANČIŲ ATASKAITŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

22. Valstybei atstovaujanti institucija Aprašo 19.1 ir 19.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir Aprašo 21 punkte nurodytą informaciją Valdymo koordinavimo centrui pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigiasi Aprašo 19.1 ir 19.3 papunkčiuose nurodyti terminai. Valstybei atstovaujanti institucija taip pat teikia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija) su Aprašo nuostatų taikymu susijusią informaciją ir paaiškinimus, dėl kurių į valstybei atstovaujančią instituciją su motyvuotu prašymu kreipiasi Ūkio ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1417, 2012-11-28, Žin., 2012, Nr. 139-7118 (2012-12-01), i. k. 1121100NUTA00001417

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

23. Valdymo koordinavimo centras:

23.1. rengia apibendrinančias metines ir tarpines 6 mėnesių ataskaitas apie valstybės valdomas įmones ir jų veiklą, kuriose taip pat turi būti pateikiama Aprašo 23.2 papunktyje nurodyta informacija ir kita informacija apie laikymąsi; apibendrinančioje metinėje ataskaitoje apie valstybės valdomas įmones pateikiama ir informacija apie valstybės valdomų įmonių vykdomus specialiuosius įpareigojimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

23.2. vertina valstybės valdomų įmonių atskleidžiamos informacijos, metinių ir tarpinių pranešimų, metinių ir tarpinių veiklos ataskaitų, veiksmų pateikiant metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinius atitinkamoms institucijoms ir skelbiant atitiktį Aprašo nuostatoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1417, 2012-11-28, Žin., 2012, Nr. 139-7118 (2012-12-01), i. k. 1121100NUTA00001417

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

24. Valdymo koordinavimo centras apibendrinančias ataskaitas apie valstybės valdomas įmones rengia, skelbia savo interneto svetainėje ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, o Ūkio ministerijos ar valstybei atstovaujančios institucijos prašymu – šioms institucijoms:

24.1. metinę ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip rugpjūčio 15 dieną;

24.2. 6 mėnesių tarpinę ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip spalio 15 dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1417, 2012-11-28, Žin., 2012, Nr. 139-7118 (2012-12-01), i. k. 1121100NUTA00001417

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

 

241. Valdymo koordinavimo centras išanalizuoja valstybės valdomų įmonių pateiktą informaciją apie specialiųjų įpareigojimų vykdymą ir jų finansinę informaciją ir iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 dienos teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų vykdymo įtakos valstybės valdomų įmonių veiklos rodikliams, šių įpareigojimų apimties, finansavimo, kokybės kriterijų ir specialiųjų įpareigojimų kompensavimo mechanizmų tobulinimo, kurie prireikus naudojami valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų vykdymo įtakos valstybės valdomų įmonių veiklos rodikliams, šių įpareigojimų apimties, finansavimo, kokybės kriterijų ir specialiųjų įpareigojimų kompensavimo mechanizmų srities teisiniam reguliavimui tobulinti.

Papildyta punktu:

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

 

242. Valdymo koordinavimo centras išanalizuoja valstybės valdomų įmonių pateiktą informaciją apie valstybės valdomų įmonių vadovų praėjusių metų darbo užmokestį, vadovų mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti taikomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, šių rodiklių vykdymą, vadovams nustatytą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais), išmokėtą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais) ir iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 dienos teikia apibendrintą informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Papildyta punktu:

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

 

9 skyrius. Neteko galios nuo 2012-12-02

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1417, 2012-11-28, Žin. 2012, Nr. 139-7118 (2012-12-01), i. k. 1121100NUTA00001417

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 258, 2012-03-07, Žin., 2012, Nr. 30-1399 (2012-03-10), i. k. 1121100NUTA00000258

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 18, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-228 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000018

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 "Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 258, 2012-03-07, Žin., 2012, Nr. 30-1399 (2012-03-10), i. k. 1121100NUTA00000258

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 "Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1417, 2012-11-28, Žin., 2012, Nr. 139-7118 (2012-12-01), i. k. 1121100NUTA00001417

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 "Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1183, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6671 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001183

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 "Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 84, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-02-05, i. k. 2015-01793

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 822, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22415

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 314, 2018-03-28, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05672

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1042, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-22, i. k. 2018-16497

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo