Suvestinė redakcija nuo 2012-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 55-2741, i. k. 1102055ISAK000VA-57

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, NAUDOJANČIŲ ĮSIGYTĄ ELEKTROS ENERGIJĄ VERSLO REIKMĖMS, REGISTRAVIMO

 

2010 m. gegužės 11 d. Nr. VA-57

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) 47 straipsnio 2 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu,

nustatau, kad:

1. Elektros energijos tiekėjai asmenis, kuriems tiekia elektros energiją, apmokestinamą sumažintu akcizo tarifu, registruoja savo pasirinktu būdu ir forma. Tais atvejais, kai elektros energijos tiekėjas yra ir elektros energijos gamintojas, dalį pagamintos elektros energijos sunaudojantis savo verslo reikmėms, tai į tokio gamintojo sudarytą asmenų, turinčių teisę įsigyti elektros energiją su sumažintu akcizo tarifu, registrą turi būti įtrauktas ir pats gamintojas.

2. Laikoma, jog juridiniai asmenys įsigyja elektros energiją verslo reikmėms, jeigu jų teisinė forma yra: advokatų profesinė bendrija, akcinė bendrovė, Europos bendrovė, Europos ekonominių interesų grupė, Europos kooperatinė bendrovė, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija, kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), mažoji bendrija, savivaldybės įmonė, tikroji ūkinė bendrija, uždaroji akcinė bendrovė, valstybės įmonė, žemės ūkio bendrovė

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-95, 2012-10-23, Žin., 2012, Nr. 126-6366 (2012-10-31), i. k. 1122055ISAK000VA-95

 

3. Laikoma, kad fiziniai asmenys įsigyja elektros energiją verslo reikmėms, jeigu jie su elektros energijos tiekėjais yra sudarę elektros energijos pirkimo–pardavimo verslo reikmėms sutartis.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-95, 2012-10-23, Žin., 2012, Nr. 126-6366 (2012-10-31), i. k. 1122055ISAK000VA-95

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. VA-57 "Dėl asmenų, naudojančių įsigytą elektros energiją verslo reikmėms, registravimo" pakeitimo