Suvestinė redakcija nuo 2011-07-01 iki 2013-03-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 50-2470, i. k. 110110MISAK00B1-173

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR

VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. balandžio 27 d. Nr. B1-173

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-4563) 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728) ir įgyvendindamas 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 2007/43/EB, nustatančią būtiniausias broilerių apsaugos taisykles (OL 2007 L 182, p. 19):

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-255, 2011-06-10, Žin., 2011, Nr. 73-3535 (2011-06-16), i. k. 111110MISAK00B1-255

 

1. Tvirtinu pridedamus Viščiukų broilerių laikymo reikalavimus.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Vidaus audito skyriams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-255, 2011-06-10, Žin., 2011, Nr. 73-3535 (2011-06-16), i. k. 111110MISAK00B1-255

 

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. birželio 30 d.

 

 

Direktorius                                                                        Kazimieras Lukauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-173

 

VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti intensyviai auginamų viščiukų broilerių minimalius laikymo reikalavimus, apibrėžti viščiukus broilerius prižiūrinčiųjų asmenų kompetenciją, siekiant užtikrinti viščiukų broilerių gerovę ir sveikatingumą.

2. Reikalavimai taikomi viščiukams broileriams ir viščiukų broilerių laikymo vietoms. Visos paukštidės turi atitikti Reikalavimų III skyriuje nurodytus reikalavimus.

Jeigu gyvūnų laikymo vietoje yra laikomi veislinių Gallus gallus rūšies paukščių ir viščiukų broilerių pulkai, Reikalavimai taikomi viščiukų broilerių pulkams.

3. Reikalavimai netaikomi:

3.1. gyvūnų laikymo vietoms, kuriose laikoma mažiau kaip 500 viščiukų broilerių;

3.2. gyvūnų laikymo vietoms, kuriose laikomi tik veislinių Gallus gallus rūšies paukščių pulkai;

3.3. perykloms;

3.4. paukštidėse ekstensyviai auginamiems viščiukams broileriams ir laisvai auginamiems viščiukams broileriams, kaip nurodyta 2008 m. birželio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (OL 2008 L 157, p. 46), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 508/2009 (OL 2009 L 151, p. 28), V priedo b, c, d ir e punktuose;

3.5. ekologiškai auginamiems viščiukams broileriams pagal 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967/2008 (OL 2008 L 264, p. 1).

4. Viščiukų broilerių savininkai arba viščiukų broilerių laikytojai privalo užtikrinti Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 (Žin., 2002, Nr. 51-1974), ir šių Reikalavimų nuostatų laikymąsi. Viščiukų broilerių savininkai arba viščiukų broilerių laikytojai turi parengti viščiukų broilerių auginimo ir priežiūros geros praktikos vadovus, kuriais vadovaudamiesi vykdytų viščiukų broilerių stebėseną.

5. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Gaištamumo per dieną procentas – nugaišusių, įskaitant nužudytus dėl ligos ar kitų priežasčių, viščiukų broilerių skaičius, padalytas iš paukštidėje tą pačią dieną esančių viščiukų broilerių skaičiaus ir padaugintas iš 100.

Kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas – gaištamumo per dieną procentų suma.

Kvalifikuotas asmuo – teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atlikti kai kurias veterinarines procedūras bei kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą turintis fizinis asmuo arba veterinarijos felčeris.

Naudojamas plotas – pakratais dengtas plotas, kuriuo viščiukai broileriai gali naudotis bet kuriuo metu.

Paukštidė – viščiukų broilerių laikymo vietoje esantis pastatas, kuriame laikomas vienas viščiukų broilerių pulkas.

Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) –Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.

Valstybinis veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, pagal veterinarijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus atliekantis valstybinės veterinarijos funkciją.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, atsakinga už viščiukų broilerių laikymo reikalavimų įgyvendinimo kontrolę.

Viščiukas broileris – mėsai auginamas Gallus gallus rūšies gyvūnas.

Viščiukų broilerių laikytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra viščiukų broilerių savininkas ar juos savininko pavedimu laiko už atlyginimą arba nemokamai.

Viščiukų broilerių laikymo vieta (toliau – laikymo vieta) – paukštidė (-ės) arba tuo atveju, kai viščiukai broileriai laikomi lauke, bet kuri vieta, kur viščiukai broileriai yra laikomi, auginami ir prižiūrimi.

Viščiukų broilerių savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso viščiukai broileriai.

Viščiukų broilerių pulkas – viščiukų broilerių, kurie vienu metu yra patalpinami paukštidėje ir joje laikomi, grupė.

Viščiukų broilerių tankumas (toliau – tankumas) – vienu metu paukštidėje esančių viščiukų broilerių bendras svoris, tenkantis naudojamo ploto kvadratiniam metrui.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-255, 2011-06-10, Žin., 2011, Nr. 73-3535 (2011-06-16), i. k. 111110MISAK00B1-255

 

II. VIŠČIUKŲ BROILERIŲ TANKUMAS

 

6. Viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas turi užtikrinti, kad tankumas laikymo vietoje arba laikymo vietoje esančiose paukštidėse būtų ne didesnis kaip 33 kg/m2.

7. Jeigu viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas užtikrina Reikalavimų III ir IV skyriuose nurodytų reikalavimų laikymąsi, teritorinė VMVT gali leisti Reikalavimų 6 punkte nurodytą maksimalų tankumą padidinti iki 39 kg/m2.

8. Jeigu viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas užtikrina Reikalavimų V skyriuje nurodytų reikalavimų laikymąsi, teritorinė VMVT gali leisti Reikalavimų 7 punkte nurodytą maksimalų tankumą padidinti iki 3 kg/m2.

 

III. VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI

 

9. Girdyklos turi būti įrengtos ir prižiūrimos taip, kad būtų sumažinta vandens išsiliejimo galimybė.

10. Lesalai viščiukams broileriams turi būti tiekiami nuolat arba tam tikrais laiko tarpais. Prieš skerdimą viščiukai broileriai gali būti nelesinami, tačiau ne ilgiau kaip 12 valandų iki numatyto skerdimo laiko.

11. Visiems viščiukams broileriams turi būti nuolat prieinami naudingo ploto paviršiuje sausi ir purūs pakratai.

12. Paukštidėje turi būti pakankama ventiliacija, kad būtų išvengta viščiukų broilerių perkaitimo. Prireikus ventiliacija gali būti derinama su šildymo sistemomis drėgmės pertekliui pašalinti.

13. Garso lygis paukštidėje turi būti sumažintas iki minimalaus. Ventiliatoriai, lesinimo įrenginiai ir kita įranga projektuojama, įrengiama, eksploatuojama ir prižiūrimi taip, kad keltų kuo mažiau triukšmo.

14. Paukštidėse šviesiuoju laikotarpiu turi būti ne mažesnis kaip 20 liuksų apšviestumo intensyvumas, apšviečiantis ne mažiau kaip 80 % naudojamo ploto. Apšviestumo intensyvumas matuojamas viščiuko broilerio akies lygyje. Prireikus, leidus privačiam veterinarijos gydytojui, apšviestumo intensyvumas gali būti laikinai sumažintas.

15. Septynias dienas nuo viščiukų broilerių patalpinimo į paukštides ir tris dienas iki numatyto skerdimo laiko paukštidės turi būti apšviečiamos laikantis 24 valandų ritmo. Taikant paukštidėse 24 valandų apšvietimo ritmą, viščiukams broileriams turi būti suteikiami ne mažiau kaip 6 valandų trukmės tamsieji laikotarpiai, iš kurių bent vienas nepertraukiamas tamsusis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 4 valandos, neįskaitant pritemdytos šviesos laikotarpių.

16. Viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas ne mažiau kaip du kartus per dieną privalo patikrinti visus laikymo vietoje laikomus viščiukus broilerius. Tikrinimo metu turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys į požymius, rodančius sumažėjusį viščiukų broilerių gerovės ir / arba sveikatos lygį.

17. Viščiukai broileriai, kurie yra sužeisti arba turi aiškių sveikatos sutrikimo požymių (pavyzdžiui: sunkiai vaikšto, serga ascitu, išsigimę, kenčia), turi būti tinkamai gydomi arba iškart nužudomi. Prireikus kreipiamasi į privatų veterinarijos gydytoją.

18. Prieš įleidžiant į paukštides naujus viščiukų broilerių pulkus, paukštidėse esanti įranga, reikmenų dalys ir paukštidžių konstrukcijos, prie kurių gali liestis viščiukai broileriai, turi būti kruopščiai išvalomos ir išdezinfekuojamos, paukštidėse turi būti pakreikta švarių pakratų. Iš paukštidžių pašalinus viščiukus broilerius, turi būti pašalinamas mėšlas ir visi pakratai.

19. Viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas apie kiekvieną laikymo vietoje esančią paukštidę privalo registruoti atitinkamuose žurnaluose arba elektroninėse laikmenose šiuos duomenis:

19.1. patalpintų viščiukų broilerių skaičių;

19.2. naudojamą plotą;

19.3. broilerių hibridus arba veislę, jei žinoma;

19.4. po kiekvieno tikrinimo rastų nugaišusių viščiukų broilerių skaičių, nurodant gaišimo priežastis (jei jos žinomos), ir dėl tam tikros priežasties nužudytų viščiukų broilerių skaičių;

19.5. pardavus arba išvežus skersti viščiukų broilerių pulke likusių viščiukų broilerių skaičių.

20. Reikalavimų 19 punkte nurodyti duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip trejus metus ir pateikiami teritorinėms VMVT tikrinimų metu ar joms paprašius.

21. Visos ne gydymo ar ligų diagnozavimo tikslais atliekamos chirurginės intervencijos, kurias atliekant žalojamos jautrios viščiukų broilerių kūno dalys arba kurių metu šių kūno dalių netenkama arba pakinta kaulų struktūra, yra draudžiamos. Tais atvejais, kai siekiant užkirsti kelią plunksnų pešiojimui ir kanibalizmui, kitos išbandytos priemonės nepadeda, leidžiama iki 10 dienų amžiaus viščiukams broileriams patrumpinti snapus. Taip pat gali būti leidžiama kastruoti viščiukus broilerius. Viščiukams broileriams patrumpinti snapus gali privatūs veterinarijos gydytojai arba kvalifikuoti asmenys, tik pasikonsultavę su privačiu veterinarijos gydytoju ir gavę jo rekomendacijas, kastruoti viščiukus broilerius gali tik privatus veterinarijos gydytojas.

 

IV. VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMAS DIDESNIU KAIP 33 KG/M2 TANKUMU

 

22. Viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas, ketinantis laikyti viščiukus broilerius didesniu kaip 33 kg/m2 tankumu, ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pirmo viščiukų broilerių pulko patalpinimo į paukštidę, teritorinei VMVT turi pateikti prašymą, kuriame nurodo numatomą laikyti viščiukų broilerių skaičių, ir dokumentą, kuriame pateikiama Reikalavimų 23 punkte nurodytuose dokumentuose esamos informacijos santrauka.

23. Viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentus apie kiekvieną laikymo vietoje esančią paukštidę. Dokumentuose turi būti nurodoma informacija apie kiekvieną paukštidę ir apie kiekvienoje paukštidėje esančios įrangos techninius parametrus:

23.1. paukštidės planas, nurodant naudojamo ploto matmenis;

23.2. paukštidės ventiliacijos, jei būtina vėdinimo ir šildymo sistemos, aprašymus, nurodant įrangos išdėstymo vietas; ventiliacijos sistemos aprašyme turi būti nurodomi oro kokybės parametrai, pavyzdžiui: oro srautas, judėjimo greitis ir temperatūra;

23.3. lesinimo ir girdymo įrangos sistemos aprašymas, nurodant lesyklų ir girdyklų išdėstymo vietas;

23.4. signalizacijos sistemos, informuojančios apie viščiukų broilerių sveikatai ir gerovei svarbių automatinių ar mechaninių įrengimų gedimo atvejus, aprašymas;

23.5. atsarginių sistemų, kurios bus naudojamos viščiukų broilerių sveikatai ir gerovei svarbių automatinių ar mechaninių įrengimų gedimo atvejais, aprašymai;

23.6. grindų rūšis ir naudojami pakratai;

23.7. duomenys apie ventiliacijos ir signalizacijos sistemų techninius patikrinimus.

24. Reikalavimų 23 punkte nurodyti dokumentai turi būti nuolat atnaujinami ir pateikiami teritorinei VMVT paprašius. Viščiukų broilerių savininkai arba viščiukų broilerių laikytojai nedelsdami turi pranešti teritorinei VMVT apie visus paukštidžių, juose esančios įrangos arba tvarkos pakeitimus, kurie gali turėti įtakos viščiukų broilerių gerovei.

25. Viščiukų broilerių savininkai arba viščiukų broilerių laikytojai turi užtikrinti, kad visose paukštidėse būtų įrengtos ventiliacijos ir prireikus šildymo ir vėdinimo sistemos, kurios turi būti suprojektuotos, įrengtos ir eksploatuojamos taip, kad:

25.1. viščiukų broilerių galvų lygyje išmatuota amoniako (NH3) koncentracija neviršytų 20 ppm, o anglies dioksido (CO2) koncentracija neviršytų 3000 ppm;

25.2. kai šešėlyje išmatuota lauko temperatūra yra didesnė nei 30 °C, paukštidės vidaus temperatūra neviršytų šios lauko temperatūros daugiau nei 3 °C;

25.3. vidutinis santykinis oro drėgnumas paukštidėje per 48 valandas neviršytų 70 %, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei 10 °C.

 

V. DIDESNIO KAIP 39 KG/M2 TANKUMO TAIKYMO KRITERIJAI

 

26. Teritorinės VMVT gali leisti viščiukų broilerių savininkams arba viščiukų broilerių laikytojams tankumą padidinti pagal Reikalavimų 8 punktą, jeigu:

26.1. teritorinė VMVT pastaruosius dvejus metus vykdė paukštidės, esančios laikymo vietoje, tikrinimus ir nenustatė Reikalavimų pažeidimų; jei teritorinė VMVT per pastaruosius dvejus metus nevykdė minėtų tikrinimų, turi būti atliktas ne mažiau kaip vienas tikrinimas; ir

26.2. viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas vykdo paukštidės stebėseną, vadovaudamasis Reikalavimų 4 punkte nurodytais viščiukų broilerių auginimo ir priežiūros geros praktikos vadovais; ir

26.3. ne mažiau kaip septyniuose iš eilės viščiukų broilerių pulkuose, laikytuose ir tikrintuose paukštidėje, kaupiamojo gaištamumo per dieną procentas buvo mažesnis nei procentų suma, gauta prie 1 procento pridėjus 0,06 procento, padauginto iš skerdžiamų viščiukų broilerių amžiaus (dienomis).

27. Teritorinė VMVT gali leisti padidinti Reikalavimų 8 punkte nurodytą tankumą, jeigu nėra vykdomas Reikalavimų 26.3 punktas, kai viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas argumentuotai pagrindžia didesnio kaupiamojo gaištamumo per dieną procento priežastis arba įrodo, kad negali kontroliuoti šių priežasčių.

 

VI. SKERDYKLŲ STEBĖSENA IR TOLESNĖ VEIKLA

 

28. Kai tankumas viršija 33 kg/m2, viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas skerdimui siunčiamą viščiukų broilerių siuntą lydinčiuose dokumentuose turi nurodyti gaištamumo per dieną procentą, kaupiamąjį gaištamumo per dieną procentą ir informaciją apie viščiukų broilerių hibridus ir veisles. Viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas, registruojantis duomenis elektroninėse laikmenose, šiame punkte nurodytus duomenis į skerdyklą gali perduoti elektroniniu būdu. Duomenys skerdyklai turi būti pateikti nedelsiant po viščiukų broilerių išsiuntimo skerdimui, o skerdykla elektroniniu būdu turi patvirtinti duomenų gavimą. Jei viščiukų broilerių savininkas arba viščiukų broilerių laikytojas negauna patvirtinimo apie duomenų gavimą, laikoma, kad skerdykla duomenų negavo.

29. Skerdykloje, prižiūrint valstybiniam veterinarijos gydytojui, registruojami Reikalavimų 28 punkte nurodyti duomenys, nugaišusių viščiukų broilerių skaičius, užfiksuotas atvežimo metu, laikymo vieta ir joje esanti paukštidė. Duomenų patikimumas ir kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas tikrinami atsižvelgiant į paskerstų viščiukų broilerių skaičių ir į skerdyklą atvežtų nugaišusių viščiukų broilerių skaičių.

30. Valstybinis veterinarijos gydytojas, atliekantis skerdykloje valstybinę veterinarinę priežiūrą pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), vertina po skerdimo atlikto patikrinimo rezultatus, siekdamas nustatyti, ar laikymo vietoje arba joje esančioje paukštidėje nėra galimų viščiukų broilerių gerovės pažeidimų požymių (pavyzdžiui: kontaktinio dermatito, parazitinių ir sisteminių ligų požymių).

31. Jei Reikalavimų 28 punkte nurodytas gaištamumo procentas arba Reikalavimų 30 punkte nurodyti poskerdiminio patikrinimo rezultatai parodo viščiukų broilerių gerovės pažeidimus, valstybinis veterinarijos gydytojas informaciją pateikia viščiukų broilerių savininkui arba viščiukų broilerių laikytojui, laikymo vietą kontroliuojančiai teritorinei VMVT. Viščiukų broilerių savininkas arba laikytojas ir laikymo vietą kontroliuojanti teritorinė VMVT turi imtis viščiukų broilerių gerovės pažeidimus šalinančių veiksmų.

 

VII. VIŠČIUKUS BROILERIUS PRIŽIŪRINČIŲJŲ ASMENŲ MOKYMAS

 

32. Viščiukų broilerių savininkai arba viščiukų broilerių laikytojai užtikrina, kad viščiukus broilerius prižiūrintieji fiziniai asmenys (toliau – prižiūrintieji asmenys) būtų išklausę mokymus, kurių metu turi būti supažindinami su viščiukų broilerių laikymu ir jų priežiūra, įskaitant:

32.1. Reikalavimų III ir IV skyriuose nurodytus reikalavimus;

32.2. viščiukų broilerių fiziologiją, girdymo ir lesinimo poreikius, viščiukų broilerių elgesį ir streso sukėlimo priežastis;

32.3. praktinius viščiukų broilerių atidžios priežiūros aspektus, viščiukų broilerių gaudymą, krovimą ir vežimą;

32.4. neatidėliotiną viščiukų broilerių priežiūrą, priverstinį skerdimą ir žudymą;

32.5. prevencines biologinio saugumo priemones.

33. Asmenys, organizuojantys ir vykdantys mokymus prižiūrintiesiems asmenims (toliau – mokymų organizatoriai), privalo parengti mokymų programas, kuriose turi būti Reikalavimų 32 punkte nurodytos temos, kiekvienai temai numatoma mokymų trukmė (valandomis), duomenys apie lektorius (vardas, pavardė, kvalifikacija). Mokymų organizatoriai, prieš pradėdami mokymus, parengtas mokymo programas turi pateikti vertinimui VMVT. Be mokymo programos mokymų organizatoriai turi pateikti informaciją apie save (pavadinimas / vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas (jeigu turi) ir informaciją apie už mokymus atsakingus asmenis (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, faksas, elektroninis paštas (jeigu turi).

34. VMVT, gavusi Reikalavimų 33 punkte nurodytas programas ir informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina pateiktų mokymų programų tinkamumą ir raštu informuoja mokymų organizatorių apie mokymų programos tinkamumą arba nurodo nustatytus mokymų programos trūkumus.

35. Informacija apie mokymų organizatorius skelbiama VMVT interneto svetainėje. Informacija apie organizuojamus mokymus skelbiama mokymų organizatorių interneto svetainėse.

36. Mokymų organizatoriai mokymus pagal Reikalavimų 32 punkte nurodytas temas išklausiusiems asmenims išduoda pažymėjimus, kuriuose turi būti nurodyta:

36.1. mokymų organizatoriaus pavadinimas / vardas, pavardė;

36.2. mokymus išklausiusio asmens vardas, pavardė;

36.3. mokymų programos pavadinimas;

36.4. mokymų data, vieta ir trukmė;

36.5. pažymėjimo registracijos numeris ir išdavimo data;

36.6. pažymėjimą pasirašiusio asmens vardas, pavardė.

37. VMVT paprašius, mokymų organizatoriai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti informaciją apie asmenis, kuriems buvo išduoti Reikalavimų 36 punkte nurodyti pažymėjimai. VMVT paprašius, mokymų organizatoriai taip pat turi pateikti informaciją apie organizuojamus mokymus ir sudaryti VMVT sąlygas įvertinti, kaip vyksta mokymai.

38. Viščiukų broilerių savininkai arba viščiukų broilerių laikytojai turi parengti viščiukams broileriams prižiūrėti, gaudyti arba pakrauti įdarbintiems arba pasamdytiems asmenims skirtus nurodymus ir rekomendacijas dėl viščiukų broilerių gerovės reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl gyvūnų laikymo vietose taikomų viščiukų broilerių žudymo.

39. Prižiūrinčiųjų asmenų, kurie iki 2010 m. birželio 30 d. prižiūrėjo viščiukus broilerius, žinios, įgūdžiai ir profesinė patirtis prilyginama dalyvavimui Reikalavimų 32 punkte nurodytuose mokymuose.

40. Teritorinės VMVT, kurių kontroliuojamose laikymo vietose prižiūrintieji asmenys dirbo Reikalavimų 39 punkte nurodytu laikotarpiu, šiems prižiūrintiesiems asmenims išduoda pažymas, patvirtinančias, kad šie prižiūrintieji asmenys turi pakankamai žinių, įgūdžių ir profesinės patirties viščiukų broilerių gerovės reikalavimų srityje.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. VMVT, teritorinės VMVT kontroliuoja, kaip atliekami patikrinimai skerdyklose ir perduodama Reikalavimų 31 punkte nurodyta informacija, kaip viščiukų broilerių laikytojai, viščiukų broilerių savininkai vykdo šiuos Reikalavimus.

42. VMVT, teritorinių VMVT pareigūnai, tikrindami, ar nepažeidžiami tankumo reikalavimai, iš viščiukų broilerių pulko pasirinktinai atrenka ne mažiau kaip 10 viščiukų broilerių ir juos pasveria. Remdamiesi viščiukų broilerių savininko arba viščiukų broilerių laikytojo pagal Reikalavimų 19 punktą užfiksuotais duomenimis apie patikrinimo dieną paukštidėje esantį viščiukų broilerių skaičių ir naudojamą plotą, tikrinimą atliekantys pareigūnai apskaičiuoja tankumą. Tuo atveju, kai nėra įrašų apie tikrinimo dieną paukštidėje esantį viščiukų broilerių skaičių, remiamasi paskutiniu įrašu apie viščiukų broilerių skaičių tikrinamoje paukštidėje.

43. VMVT kiekvienais metais iki birželio 30 d. Europos Komisijai pateikia metinę patikrinimų ataskaitą, nurodant, kokių priemonių buvo imtasi siekiant užtikrinti šių Reikalavimų vykdymą.

44. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

45. VMVT, teritorinių VMVT sprendimai, kontroliuojančių pareigūnų veiksmai vykdant šiuos Reikalavimus gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-255, 2011-06-10, Žin., 2011, Nr. 73-3535 (2011-06-16), i. k. 111110MISAK00B1-255

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. B1-173 "Dėl Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo