Suvestinė redakcija nuo 2015-10-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 48-2362, i. k. 1102020ISAK05/V-546

 

Nauja redakcija nuo 2012-12-06:

Nr. 4-1158/V-1645, 2012-11-30, Žin. 2012, Nr. 140-7193 (2012-12-05), i. k. 1122020ISAK8/V-1645

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. balandžio 20 d. Nr. 4-305/V-546

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (Žin., 2010, Nr. 128-6529 ) 1.15 ir 2 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. 23 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros“ (Žin., 1999, Nr. 5-118; 2012, Nr. 109-5527):

1. T v i r t i n a m e Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatus (pridedama).

2. Į g a l i o j a m e Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorių Arūną Karloną atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų įregistravimu.

3. N u s t a t o m e, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros buveinė: Vilnius, A. Goštauto g. 12-219.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Dainius Kreivys

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu

Nr. 4-305/V-546

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo

Nr. 4-1158/V-1645 redakcija)

 

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) (toliau – Agentūra) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija).

2. Agentūros paskirtis – įgyvendinti inovacijų plėtrai, naujų technologijų atsiradimui reikalingų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) politiką.

3. Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140; 2012, Nr. 53-2639), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), kitais įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Agentūra yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Agentūra yra iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) nustatyta tvarka. Kitas Agentūros lėšas gali sudaryti Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių fondų, institucijų finansinė parama (piniginės lėšos), subsidijos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

6. Agentūros savininkė yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina, išskyrus sprendimų dėl Agentūros reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą, Ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija kartu, kurios koordinuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklą, bendru ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu tvirtina ir keičia Agentūros nuostatus, priima sprendimą dėl Agentūros buveinės pakeitimo, sprendžia kitus teisės aktuose jų kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Iniciatyvos teisę teikti siūlymus dėl Agentūros nuostatų pakeitimo turi Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Agentūros direktorius, Agentūros koordinavimo taryba (toliau – Taryba).

8. Agentūros vieši pranešimai skelbiami Agentūros interneto svetainėje (www.mita.lt), o pranešimai, kuriuos privaloma skelbti pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, – taip pat Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.

 

II. AGENTŪROS veiklos tikslai, FUNKCIJOS, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

 

9. Agentūros veiklos tikslai:

9.1. įgyvendinti inovacijų politiką Lietuvoje Respublikoje, vykdant priemones, skatinančias įvairaus pobūdžio inovacijų plėtrą, inovacijų tinklų kūrimąsi ir plėtrą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą;

9.2. įgyvendinti MTEP politiką, skatinančią inovatyvių produktų atsiradimą;

9.3. formuoti MTEP ir inovacijoms diegti palankią aplinką;

9.4. skatinti Lietuvos Respublikos įstaigų, įmonių, organizacijų ir asmenų integraciją į tarptautinę MTEP ir inovacijų erdvę;

9.5. plačiai skleisti MTEP veiklos rezultatus.

Papildyta punktu:

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

 

10. Agentūra, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

10.1. ūkio ministro ir (arba) švietimo ir mokslo ministro pavedimu administruoja MTEP ir inovacijų programas ir teisės aktų nustatyta tvarka finansuoja šių programų projektų įgyvendinimą valstybės biudžeto, užsienio ir tarptautinių fondų bei institucijų lėšomis;

10.2. ūkio ministro ir (arba) švietimo ir mokslo ministro pavedimu administruoja tarptautinių MTEP ir inovacijų programų bei tarptautinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, skatina ir finansuoja tarptautinį mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą tarp mokslo ir studijų institucijų bei ūkio subjektų, kuriant inovatyvius produktus, remia Lietuvos Respublikos ūkio subjektų dalyvavimą tarptautinių inovacijų ir su jomis susijusių programų projektuose bei organizacijų veiklose;

10.3. teikia siūlymus Ūkio ministerijai ir Švietimo ir mokslo ministerijai dėl inovacijų politikos formavimo;

10.4. įgyvendina Lietuvos Respublikos kosmoso politiką;

10.5. dalyvauja įgyvendinant inovacijų paklausą skatinančias priemones;

10.6. koordinuoja ir finansuoja Ūkio ministerijos ir (arba) Švietimo ir mokslo ministerijos, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka kitų institucijų programų ir priemonių, skirtų mokslo ir verslo bendradarbiavimui, įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones;

10.7. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka skirsto lėšas mokslo ir studijų institucijoms ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymui remti;

10.8. įgyvendina programas ir priemones, skatinančias integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių), mokslo ir technologijų parkų, technologinių inkubatorių ir inovacijų centrų veiklą, teikia siūlymus Ūkio ministerijai ir Švietimo ir mokslo ministerijai dėl šių programų ir priemonių rengimo;

10.9. konsultuoja Lietuvos įstaigas, įmones, organizacijas ir kitus asmenis dėl intelektinės nuosavybės apsaugos ir efektyvaus panaudojimo, MTEP rezultatų komercinimo ir sklaidos, žinių perdavimo, inovatyvių įmonių kūrimo, klasterizacijos, tarptautinės partnerystės galimybių, paramos mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektams ir kitais MTEP ir inovacijų skatinimo srities klausimais, padeda ieškoti partnerių, teikia jiems informacinę ir finansinę pagalbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-442/V-732, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11255

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

 

10.10. organizuoja administruojamų programų ir priemonių projektų ir jų vykdymo ataskaitų ekspertinį vertinimą, teikia ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP, ūkio ministro ir (arba) švietimo ir mokslo ministro pavedimu atlieka kitą ekspertinę veiklą;

10.11. dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei tarptautinių organizacijų veikloje;

10.12. organizuoja informacijos apie Lietuvos Respublikos pasiekimus MTEP ir inovacijų srityje, apie inovacijų plėtrai reikalingų MTEP įgyvendinimą ir Agentūros veiklos sklaidą Lietuvoje Respublikoje ir užsienyje;

10.13. plačiai skleisdama MTEP veiklos rezultatus, rengia mokymus, organizuoja leidinių leidimą ir žinių perdavimą;

Papildyta punktu:

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

 

10.14. vykdo administruojamų MTEP ir inovacijų programų bei jų priemonių įgyvendinimo stebėseną, jų poveikio vertinimą; rengia su technologine plėtra susijusias įžvalgas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

 

10.15. teikia siūlymus Ūkio ministerijai bei Švietimo ir mokslo ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl MTEP bei inovacijų skatinimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

 

10.16. teikia su inovacijų vadyba susijusias paslaugas, organizuoja verslo ir mokslo gebėjimų inovacijų vadybos srityje ugdymą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

 

10.17. renka ir tvarko duomenis apie užsakomuosius MTEP darbus, atviros prieigos centrus ir mokslo ir technologijų parkus, yra MTEP informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas;

Punkto pakeitimai:

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

 

10.18. švietimo ir mokslo ministro pavedimu organizuoja mokslo ir studijų institucijų studentų stipendijų stažuotėms užsienyje (toliau – stipendija) konkursus, skiria stipendijas ir administruoja stipendijų sutartis;

Papildyta punktu:

Nr. 4-442/V-732, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11255

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

 

10.19. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 4-442/V-732, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11255

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

 

11. Agentūros veiklos sritys – įgyvendinti valstybės politiką ūkio ministrui pavestoje inovacijų aplinkos gerinimo srityje ir švietimo ir mokslo ministrui pavestoje MTEP srityje.

12. Agentūros veiklos rūšys:

12.1. bendroji viešojo valdymo veikla;

12.2. užsienio reikalai.

 

III. AGENTŪROS TEISĖS

 

13. Agentūra, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

13.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir organizacijų, valstybės registrų, kitų asmenų informaciją, būtiną nustatytoms funkcijoms atlikti;

13.2. kviesti Lietuvos Respublikos ir užsienio ekspertus teikti konsultacijas ir išvadas, būtinas Agentūros funkcijoms atlikti, pagal poreikį sudaryti ekspertų grupes ir teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti už ekspertų darbą;

13.3. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;

13.4. ūkio ministro ir (arba) švietimo ir mokslo ministro pavedimu teikti piniginius ir kitokius prizus ir paskatinimus, apdovanojimus;

Papildyta punktu:

Nr. 4-442/V-732, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11255

 

13.5. turėti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 4-442/V-732, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11255

 

IV. aGENTŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Agentūros veikla organizuojama vadovaujantis bendru ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu tvirtinamu Agentūros metiniu veiklos planu, rengiamu vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), ir skelbiamu Agentūros interneto svetainėje.

15. Agentūros, jos administracijos padalinių, nepriklausančių administracijos padaliniams valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Agentūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai), veikla reguliuojama Agentūros direktoriaus tvirtinamais Agentūros darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Agentūros administracijos padalinių nuostatais, Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymais ir kitais vidaus tvarką reguliuojančiais teisės aktais.

16. Agentūros administracijos struktūrą bendru įsakymu tvirtina ūkio ministras ir švietimo ir mokslo ministras.

17. Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į darbą (pareigas), atsakomybės, darbo užmokesčio mokėjimo, socialinių ir kitų garantijų suteikimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir kiti teisės aktai.

18. Agentūrai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų ūkio ministras ir švietimo ir mokslo ministras bendru įsakymu. Agentūros direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ūkio ministrui ir švietimo ir mokslo ministrui. Agentūros direktorius gali būti skiriamas eiti Agentūros direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

19. Agentūros direktoriaus pareigybės aprašymas tvirtinamas bendru ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

20. Konkursą Agentūros direktoriaus pareigoms eiti skelbia ir organizuoja Ūkio ministerija. Konkurso Agentūros direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisija (toliau – Komisija) sudaroma bendru ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Komisiją sudaro 6 nariai. Po tris atstovus skiria ūkio ministras ir švietimo ir mokslo ministras, iš kurių skiriama po vieną Ūkio ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautoją, atsakingą už personalo administravimą. Įsakyme dėl Komisijos sudarymo nurodomas Komisijos pirmininkas bei Komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

21. Agentūros direktoriaus asmens byla saugoma Ūkio ministerijos Personalo administravimo skyriuje.

22. Ūkio ministras ir švietimo ir mokslo ministras bendru įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka skatina Agentūros direktorių, skiria jam tarnybines nuobaudas ir pašalpas.

23. Ūkio ministras, suderinęs su švietimo ir mokslo ministru, teisės aktų nustatyta tvarka suteikia Agentūros direktoriui atostogas, siunčia į komandiruotes, vykdo kitus įgaliojimus personalo valdymo srityje.

24. Agentūros direktorius:

24.1. organizuoja Agentūros darbą, atsako už Agentūrai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

24.2. užtikrina, kad Agentūros veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Agentūros nuostatų;

24.3. užtikrina programų ir priemonių vykdymo ir Agentūrai paskirtų valstybės biudžeto asignavimų bei kitų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, atsiskaito už Agentūrai Ūkio ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos paskirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą;

24.4. kasmet iki gruodžio 15 d. teikia Tarybai svarstyti ateinančių metų Agentūros metinį veiklos planą, o jai apsvarsčius ir pateikus nuomonę, iki sausio 20 d. teikia ūkio ministrui ir švietimo ir mokslo ministrui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-253/V-376, 2014-05-05, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05131

 

24.5. kasmet iki sausio 15 d. teikia Tarybai svarstyti, o Tarybai apsvarsčius ir pateikus nuomonę – kasmet iki sausio 31 d. teikia Ūkio ministerijai ir Švietimo ir mokslo ministerijai Agentūros veiklos ataskaitas ir viešai atsiskaito už savo veiklą;

24.6. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

24.7. teikia ūkio ministrui ir švietimo ir mokslo ministrui, Tarybai siūlymus dėl Agentūros veiklos, Agentūros nuostatų pakeitimų;

24.8. Tarybai apsvarsčius ir pateikus siūlymus, teikia ūkio ministrui ir švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti Agentūros administracijos struktūrą, tvirtina Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

24.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines ar tarnybines nuobaudas ir pašalpas;

24.10. organizuoja Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą pagal tam tikslui parengtas programas;

24.11. priima ir pasirašo įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

24.12. sudaro sutartis Agentūros veiklos tikslams įgyvendinti;

24.13. atstovauja Agentūrai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

24.14. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

25. Agentūros direktorius gali turėti pavaduotojų, kuriuos jis priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Agentūros direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Agentūros direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-253/V-376, 2014-05-05, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05131

 

26. Agentūros direktoriaus pavaduotojai Agentūros direktoriaus jiems nustatytose veiklos srityse:

26.1. atstovauja Agentūrai Agentūros direktoriaus pavedimu;

26.2. koordinuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos tikslų ir atliekamų funkcijų įgyvendinimą;

26.3. atlieka kitas Agentūros direktoriaus jiems pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-253/V-376, 2014-05-05, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05131

 

27. Laikinai nesant Agentūros direktoriaus, jo funkcijas atlieka vienas iš Agentūros direktoriaus pavaduotojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-253/V-376, 2014-05-05, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05131

 

28. Taryba yra kolegialus Agentūros veiklos koordinavimo organas. Tarybą sudaro devyni nariai: du Ūkio ministerijos atstovai, du Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, vienas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas, du Ūkio ministerijos pasiūlyti verslo srities atstovai ir du Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlyti mokslo srities atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-442/V-732, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11255

 

29. Tarybos sudėtį tvirtina ūkio ministras ir švietimo ir mokslo ministras bendru įsakymu. Įsakyme gali būti nustatyta pirmininkavimo Tarybai tvarka. Tarybos darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos darbo reglamentu, kurį tvirtina Taryba.

30. Taryba:

30.1. svarsto ir teikia pasiūlymus ūkio ministrui ir švietimo ir mokslo ministrui dėl Agentūros veiklos;

30.2. svarsto Agentūros metinį veiklos planą ir veiklos ataskaitą;

30.3. teikia ūkio ministrui ir švietimo ir mokslo ministrui siūlymus dėl Agentūros nuostatų pakeitimų;

30.4. svarsto ir teikia nuomonę Agentūros direktoriui dėl Agentūros komiteto(-ų) sudėties ir šio (-ių) komiteto (-ų) pirmininko kandidatūros;

30.5. atlieka kitas Tarybai pavestas funkcijas.

31. Taryba nutarimus priima Tarybos posėdžiuose.

32. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi Tarybos nariai. Tarybos sprendimai priimami, kai už siūlymą balsuoja ne mažiau kaip keturi jos nariai arba bendru sutarimu.

33. Agentūros ekspertinę veiklą koordinuojančią funkciją atlieka Technologinės plėtros ekspertų komitetas (toliau – Komitetas), į kurį po du atstovus – ekspertus – siūlo Ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija, ir vieną – Agentūra. Komiteto sudėtį tvirtina Agentūros direktorius įsakymu, prieš tai Komiteto sudėtį ir pirmininko kandidatūrą apsvarsčius Tarybos posėdyje.

34. Komitetas:

34.1. teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl ekspertų grupių sudėties;

34.2. teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl organizuojamų konkursų administruojant programas ir priemones;

34.3. vertina Agentūros įgyvendinamų programų ir priemonių veiksmingumą, teikia ekspertinius siūlymus Agentūros direktoriui dėl MTEP ir inovacijų plėtros;

34.4. svarsto apeliacijas dėl Agentūros organizuojamų ekspertinių vertinimų procedūrų;

34.5. svarsto ir sprendžia kitus klausimus, susijusius su Komiteto kuruojama veikla.

35. Komiteto darbas organizuojamas vadovaujantis Komiteto darbo reglamentu, kurį tvirtina Agentūros direktorius.

 

v. aGENTŪROS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

36. Agentūros valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

37. Agentūros finansų kontrolę atlieka Agentūros direktoriaus paskirti Agentūros valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

38. Agentūros vidaus auditą atlieka Ūkio ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos administracijos padaliniai, atliekantys vidaus auditą.

39. Agentūros metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Taryba, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Agentūra reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-1158/V-1645, 2012-11-30, Žin., 2012, Nr. 140-7193 (2012-12-05), i. k. 1122020ISAK8/V-1645

Dėl ūkio ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4-305/V-546 "Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. 4-253/V-376, 2014-05-05, paskelbta TAR 2014-05-06, i. k. 2014-05131

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4-305/V-546 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. 4-442/V-732, 2015-07-08, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11255

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4-305/V-546 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr.  4-616/V-1032, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16928

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4-305/V-546 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo