Suvestinė redakcija nuo 2021-07-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 39-1877, i. k. 110203NISAK00001-93

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo

 

2010 m. kovo 29 d. Nr. 1-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 ir 5 dalimis,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-300, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18565

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

t v i r t i n u Elektros tinklų apsaugos taisykles (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 1-300

redakcija)

 

 

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros tinklų apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių (toliau – tinklų operatorius), nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančių elektros tinklus, ir kitų asmenų vykdomai veiklai elektros tinklų apsaugos zonose, įskaitant veiklą elektros tinklų proskynose (toliau – proskyna), keliamus reikalavimus, bei santykius su žemės savininkais ir valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniais (toliau – žemės savininkas) ir (ar) miško savininkais / valdytojais), vykdant veiklą elektros tinklų apsaugos zonose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

2. Taisyklės taikomos projektuojant, statant (įrengiant) ir eksploatuojant elektros tinklus nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, ir vykdant bet kokią veiklą elektros tinklų apsaugos zonų ribose ir šalia jų.

3. Taisyklės privalomos tinklų operatoriui, kitiems asmenims vykdantiems veiklą elektros tinklų apsaugos zonose, įskaitant veiklą elektros tinklų proskynose, bei žemės, kurioje įrengti elektros tinklai, savininkams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

4. Taisyklėse nustatytais atvejais fizinio asmens (žemės ir (ar) miško savininko) duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) siekiant, kad elektros tinklus eksploatuojančios įmonės palaikytų ryšį su žemės ir (ar) miško savininku / valdytoju).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Elektros tinklų proskyna – miškuose, želdynuose ar mažesniuose želdinių plotuose esanti elektros tinklų apsaugos zonos dalis, skirta elektros tinklų apsaugai ir saugiam jų eksploatavimui užtikrinti.

5.11. Elektros tinklams pavojų keliantis medis arba krūmas – nudžiūvęs, nulūžęs, skilęs, pakrypęs su išvirtusiomis ar pakilusiomis šaknimis, apdegęs ar kitaip pažeistas miško medis, kuris virsdamas gali sutrikdyti elektros tinklų veiklą ar padaryti kitokios žalos. Elektros tinklų apsaugos zonoje elektros tinklams pavojų keliančiu medžiu arba krūmu taip pat laikomas miško medis arba krūmas, kurio aukštis yra didesnis už atstumą nuo medžio arba krūmo iki elektros tinklų (elektros oro linijų, elektros kabelių oro linijų, transformatorinių, transformatorių pastočių, srovės keitimo stočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

5.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas) ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

 

6. Elektros tinklų apsaugos zonos ir jų dydis nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 23 ir 24 straipsniuose.

7. Elektros tinklų apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnyje.

 

III SKYRIUS

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

Pirmasis skirsnis

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8. Tinklų operatorius turi teisę elektros tinklų apsaugos zonoje nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jam priklausančių ar jo eksploatuojamų elektros tinklų, esančių žemės savininko teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, želdinių (medžių ir krūmų ir kt.) kirtimo (dėl iškirstos medienos naudojimo sprendžia žemės savininkai ar valdytojai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus elektros tinklus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų, prieš tai, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios (išskyrus avarinius atvejus), pranešus (raštu, paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, telefonu (skambučiu ar trumpąja žinute) ar kitu būdu) žemės savininkams ir (ar) miškų savininkams / valdytojams). Kai avariniais atvejais kertami medžiai arba krūmai, žemės savininkai ir (ar) miškų savininkai / valdytojai informuojami per 5 darbo dienas po šių medžių arba krūmų kirtimo darbų atlikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

9. Žemė, esanti elektros tinklų apsaugos zonose yra žemės savininko nuosavybė, išskyrus elektros energetikos objektų žemę, ir ji naudojama žemės ūkio bei kitoms reikmėms laikantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir Taisyklių reikalavimų.

10. Mažiausius atstumus nuo elektros tinklų iki statinių ir želdinių (medžių bei krūmų), taip pat nuo elektros oro linijų laidų ir elektros kabelių oro linijų kabelių iki žemės ir vandens paviršiaus nustato Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės) ir jų būtina laikytis projektuojant ir statant statinius, sodinant, genint ir kertant želdinius (medžius bei krūmus).

11. Išilgai elektros oro linijų, elektros kabelių oro linijų, iki 110 kV elektros kabelių požeminių linijų ir pagal transformatorinių, transformatorių pastočių, srovės keitimo stočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų, esančių miške, želdiniuose, želdynuose, perimetrą kertamos proskynos pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimus.

12. Asmenys turi vykdyti darbus elektros tinklų apsaugos zonose laikydamiesi Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, Taisyklių reikalavimų ir laikytis teisėtų tinklų operatoriaus nurodymų, kuriais siekiama užtikrinti saugias ir tinkamas elektros tinklų eksploatavimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

13. Elektros tinklų apsaugos zonose statinių, nurodytų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje, statybos, remonto, rekonstravimo projektuose prireikus turi būti numatomos elektros tinklų išsaugojimo arba jų iškėlimo priemonės. Šios priemonės derinamos su tinklų operatoriumi.

14. Įrengiant drėkinimo ir drenažo kolektorių kanalus, špalerius soduose ir atliekant kitokius darbus elektros tinklų apsaugos zonose, turi būti išsaugoti keliai, skirti privažiuoti prie elektros tinklų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE DRAUDŽIAMOS VEIKLOS

 

15. Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama atlikti darbus ir veiksmus, nurodytus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, taip pat bet kuriuos kitus veiksmus, kuriais būtų gadinami elektros tinklai ir (ar) dėl kurių gali kilti pavojus aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

16. Elektros tinklų apsaugos zonose negavus tinklų operatorius pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama atlikti darbus ir veiksmus, nurodytus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje.

17. Žemės savininkas, ketinantis įgyvendinti projektą ir (ar) vykdyti veiklą, nurodytą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje, raštu privalo pateikti prašymą ir žemės nuosavybės dokumentus tinklų operatoriui, kurio elektros tinklai įrengti savininko žemėje.

18. Tinklų operatorius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina Taisyklių 17 punkte nurodyto žemės savininko prašymą ir dokumentus ir raštu pateikia pritarimą (derinimą) / nepritarimą projektui ar numatomai veiklai.

19. Tinklų operatorius turi teisę nepritarti projektui ar numatomai veiklai, jei Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai pažeis elektros tinklų techninės saugos reikalavimus ir (ar) kels pavojų aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

20. Tinklų operatoriaus darbuotojams ar operatoriaus pavedimu veikiantiems asmenims, leidžiama elektros tinklų apsaugos zonose dirbti pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus žemės kasimo ir kitokius darbus, jeigu tai būtina remontuojant, eksploatuojant, modernizuojant ir techniškai prižiūrint šiuos elektros tinklus. Darbai atliekami šia tvarka:

20.1. planinis elektros linijų, nutiestų per žemės ūkio naudmenas, modernizavimas, eksploatavimas, remontas bei techninė priežiūra atliekami Taisyklių 8 punkto nustatyta tvarka pranešus apie tai žemės savininkams;

20.2. darbai, kuriais siekiama išvengti avarijų elektros linijose arba likviduoti avarijas, gali būti atliekami bet kuriuo laiku be išankstinio pranešimo žemės savininkui. Apie atliktus darbus žemės savininkas raštu informuojamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų;

20.3. baigus žemės kasimo ir kitokius darbus, tinklų operatorius turi sutvarkyti žemės savininko teritorijas ir žemės ūkio naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti žemės savininkui nuostolius, padarytus atliekant šiuos darbus. Žemės savininko patirti nuostoliai nustatomi ir atlyginami teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus požeminius elektros kabelius, turi nedelsdami nutraukti kasimo darbus, imtis šių kabelių išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai tinklų operatoriui ir savivaldybės administracijai, jeigu iš pastarosios buvo gautas leidimas žemės kasimo darbams.

22. Elektros tinklų, įrengtų miškuose, želdiniuose ar želdynuose, apsaugos zonoje tinklų operatorius privalo:

22.1. išlaikyti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse nustatytą proskynų plotį, iškertant proskynose medžius, krūmus bei išgenint medžių šakas, užtikrinant elektros tinklų eksploatavimo, įskaitant specialaus transporto privažiavimą, galimybes;

22.2. užtikrinti proskynų ir greta esančio miško priešgaisrinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, vykdant elektros tinklų modernizavimą, eksploatavimą, remontą ir techninę priežiūrą;

22.3. želdiniuose ar želdynuose iškirsti pavienius medžius, kurie auga už proskynos ir gresia nugriūti ant elektros oro linijų, elektros kabelių oro linijų, transformatorinių, transformatorių pastočių, srovės keitimo stočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

221. Tinklų operatorius turi teisę kirsti medžius Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1‑1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytais atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

23. Miškuose, kuriuose įrengti elektros tinklai, jų apsaugos zonose, elektros tinklams pavojų keliančius medžius arba krūmus, kerta bei geni medžių šakas tinklų operatorius arba pagal raštišką suderinimą su tinklų operatoriumi – miškų savininkai / valdytojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

24. Tinklų operatorius turi teisę kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius, augančius elektros tinklų apsaugos zonoje už elektros tinklų proskynos ribų, tik suderinęs tokį kirtimą su miško savininku / valdytoju. Suderinimas vykdomas šia tvarka:

24.1. tinklų operatorius miško savininkui / valdytojui praneša (raštu, paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį ar kitu būdu) apie ketinimą kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius;

24.2. miško savininkas / valdytojas per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos tinklų operatoriui pateikia sutikimą arba atsisakymą suderinti kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius, augančius elektros tinklų apsaugos zonoje už elektros tinklų proskynos ribų. Miško savininko / valdytojo atsisakymas suderinti šių medžių kirtimą privalo būti motyvuotas, pagrįstas ir įrodantis, kad konkrečiu atveju numatomas kirsti medis neatitinka Taisyklių 5.11 punkte nustatytų elektros tinklams pavojų keliančio medžio kriterijų;

24.3. jeigu tinklų operatorius per Taisyklių 24.2 papunktyje nustatytą terminą negavo miško savininko / valdytojo atsisakymo suderinti kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius, augančius elektros tinklų apsaugos zonoje už elektros tinklų proskynos ribų, arba gavo miško savininko / valdytojo sutikimą, tinklų operatorius įgyja teisę kirsti šiuos medžius;

24.4. tinklų operatorius, gavęs miško savininko / valdytojo atsisakymą suderinti kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius, turi teisę kreiptis į miško savininką / valdytoją su prašymu pateikti papildomus duomenis, susijusius su atsisakymu derinti medžių kirtimą. Prašomus papildomus duomenis miško savininkas / valdytojas privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo tinklų operatoriaus prašymo gavimo. Jeigu miško savininkas / valdytojas per pirmiau nurodytą terminą nepateikia papildomų duomenų, pagrįstų įrodymų, laikoma, kad šių medžių kirtimas suderintas;

24.5. jeigu miško savininkas / valdytojas atsisakė suderinti tinklų operatoriaus pranešime nurodytus kirsti elektros tinklams pavojų keliančius medžius arba nepateikė sutikimo dėl elektros tinklams pavojų keliančių medžių kirtimo, dėl kurių įvyko elektros įrenginių gedimas, miško savininkas / valdytojas, tinklų operatoriaus reikalavimu, privalo atlyginti (kompensuoti) tinklų operatoriaus patirtus tiesioginius nuostolius, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje;

24.6. tinklų operatorius parengia šiame Taisyklių punkte numatytų pranešimų formas ir paskelbia jas savo interneto svetainėje

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

25. Neteko galios nuo 2021-07-20

Punkto naikinimas:

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

 

26. Miestuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse, įskaitant sodininkų bendrijų teritorijas ir viensėdžius, kuriuose įrengti elektros tinklai, jų proskynose, užtikrinant saugų atstumą iki elektros tinklų, nustatytą Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse, vadovaudamiesi miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklėmis bei kitų teisės aktų reikalavimais, želdinius, želdynus kerta ir geni želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai, suderinę (išskyrus krūmų kirtimo darbus) su tinklų operatoriumi šių darbų atlikimo terminus.

27. Jei miestų ar kaimo gyvenamosiose vietovėse, įskaitant sodininkų bendrijų teritorijas ir viensėdžius, esančių želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai nesilaiko Taisyklių 26 punkte nustatytų reikalavimų ir tinklų operatoriaus nurodytais arba tarpusavyje suderintais terminais, bet ne trumpesniais kaip per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo gavimo dienos, elektros tinklų proskynose neiškerta ir (ar) neišgeni želdinių, želdynų, šiuos darbus atlieka tinklų operatorius, o želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai sudaro sąlygas tinklų operatoriui tokiems darbams atlikti.

Tais atvejais, kai želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai yra valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos, organizacijos, jos operatoriaus reikalavimu privalo atlyginti (kompensuoti) operatoriaus patirtas želdinių, želdynų kirtimo ir (ar) genėjimo darbų išlaidas, taip pat operatoriaus nuostolius, patirtus dėl elektros tinkluose įvykusių avarinių gedimų, kuriuos sukėlė želdinius, želdynus prižiūrinčių savininkų, valdytojų laiku neiškirsti želdiniai, želdynai.

Apie želdinių ar želdynų kirtimo ir (ar) genėjimo darbų pradžią želdinių, želdynų savininkai arba valdytojai informuojami Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka. Iškirsta mediena, krūmai, jeigu jie nebuvo susmulkinti, bei išgenėtos šakos paliekami želdinių, želdynų savininkams arba valdytojams, jei nesusitarta kitaip.

28. Jei želdinių, želdynų savininkai arba valdytojai tinklų operatoriui nesudarė sąlygų ar kitaip trukdė iškirsti ar išgenėti elektros tinklų apsaugos zonoje (proskynoje) esančius želdinius, želdynus dėl kurių įvyko elektros įrenginių gedimas, želdinių, želdynų savininkai, valdytojai, tinklų operatoriaus reikalavimu, privalo atlyginti (kompensuoti) tinklų operatoriaus patirtus nuostolius dėl elektros įrenginių gedimo, įskaitant dėl medžių genėjimo ir (ar) kirtimo.

29. Želdinių ar želdynų kirtimas, genėjimas už elektros tinklų proskynų ar apsaugos zonos ribų derinami su želdinių ar želdynų savininkais arba valdytojais, taip pat su vietos savivaldybių administracijomis – kertant, genint saugotinus medžius ir krūmus, ir su aplinkos apsaugos agentūromis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS TINKLŲ, ESANČIŲ KITŲ ASMENŲ objektuose, APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

30. Planiniai elektros kabelių požeminių linijų modernizavimo ir eksploatavimo darbai kelio juostoje turi būti atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto suderinamos su Lietuvos automobilių kelių direkcija arba kelių savininkais ir su policija, o miestuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse taip pat su vietos savivaldybių administracijomis. Darbai atliekami šia tvarka:

30.1. darbų vykdymo sąlygos turi būti suderintos ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios. Derinimo metu pateikiama informacija apie būsimų darbų apimtis, mastą, terminus ir kita su tuo susijusi informacija. Derinant darbų vykdymo sąlygas, draudžiama tinklų operatoriui nustatyti tokius įpareigojimus, kurie nebūtų susiję su derinamų darbų vykdymu;

30.2. tinklų operatorius, atliekantis nurodytus darbus, turi įrengti laikinus apvažiavimus, aptverti darbų vietą, pastatyti atitinkamus kelio ženklus ir atstatyti kelio dangą savo lėšomis;

30.3. avarijos atveju leidžiama atlikti elektros kabelių požeminių linijų remonto darbus, dėl kurių gali būti sugadinta kelio danga, be išankstinio derinimo, nedelsiant pranešus apie šiuos darbus Lietuvos automobilių kelių direkcijai arba kelių savininkams, o miestuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse – taip pat savivaldybių administracijoms.

31. Planiniai elektros kabelių linijų modernizavimo ir eksploatavimo darbai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje turi būti atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų vykdymo, bus suderintos su atitinkamos geležinkelių infrastruktūros savininku ar valdytoju.

Likviduojant iki 35 kV įtampos elektros linijose (įskaitant ir kabelių požemines linijas) avarijas geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, avarijų likvidavimo darbai gali būti atliekami bet kuriuo laiku, be išankstinio derinimo, nedelsiant apie šiuos darbus pranešus atitinkamos geležinkelių infrastruktūros savininkui ar valdytojui. Prieš atliekant įvairius kasybos darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, ar bet kokius darbus pavojingojoje geležinkelio zonoje, turi būti gautas geležinkelių infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimas.

32. Elektros oro linijų, elektros kabelių oro linijų, elektros kabelių požeminių linijų ir elektros kabelių povandeninių linijų sankirtų su laivybinėmis ir plukdymo upėmis, ežerais, vandens telkiniais ir kanalais vietos turi būti pažymėtos informaciniais ženklais. Informacinius ženklus stato tinklų operatorius, suderinęs su valstybine įmone Vidaus vandens kelių direkcija, kuri juos įtraukia į laivybos navigacinių ženklų sąrašą ir locmanų žemėlapius.

Elektros kabelių povandeninių linijų trasos jūrose tinklų operatoriaus prašymu turi būti nurodytos „Pranešimuose jūrininkams“ ir pažymimos jūrlapiuose.

33. Jeigu elektros kabelis iškeliamas iš vandens inkaru, žvejybos įrankiais arba kitokiu būdu, laivų kapitonai (darbų vadovai) privalo nedelsdami pranešti apie tai tinklų operatoriui. Laivų kapitonai perduoda šį pranešimą tiesiogiai arba per artimiausią jūrų ar upių uostą.

34. Jeigu elektros linijų apsaugos zonos sutampa su išilgai geležinkelių ir automobilių kelių ruožais, vamzdynų, ryšių linijų, kitokių objektų apsaugos zonomis, darbus, susijusius su šių objektų eksploatavimu, sutampančiuose teritorijos sklypuose atlieka suinteresuoti asmenys, suderinę tarpusavyje.

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Fiziniai asmenys, pastebėję nutrūkusį arba nukritusį elektros oro linijos laidą, nulūžusią atramą, atidarytas transformatorinių duris, taip pat iškilus pavojui, kad gali griūti atrama arba trūkti laidas, privalo imtis priemonių, kad atsitiktinai prie laidų ir atvirų elektros įrenginių neprieitų žmonės ir gyvūnai, ir nedelsdami apie tai pranešti Bendrajam pagalbos centrui skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 arba tinklų operatoriui.

36. Tinklų operatorius turi teisę sustabdyti darbus, kuriuos atlieka kiti asmenys, pažeisdami Taisyklių reikalavimus, elektros tinklų apsaugos zonose.

37. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-19, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 14-627 (2011-02-03), i. k. 111203NISAK00001-19

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 "Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-267, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7584 (2012-12-15), i. k. 112203NISAK0001-267

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 "Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-300, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18565

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-168, 2021-07-19, paskelbta TAR 2021-07-19, i. k. 2021-16141

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo