Suvestinė redakcija nuo 2022-10-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 39-1868, i. k. 1102330ISAK003D-290

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. kovo 30 d. Nr. 3D-290

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsniu bei atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-111, 2015-02-24, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02859

 

1. T v i r t i n u Pagalbos veislininkystei taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. 3D-302 „Dėl Paramos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 64-2427);

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. 3D-552 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3D-302 „Dėl Paramos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 95-4062).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                             Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2010-01-14 raštu Nr. (9.8-10) 6V-53


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo

Nr. 3D-508 redakcija)

 

PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.  Pagalbos veislininkystei taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo, 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/2008 (toliau – reglamentas (ES) Nr. 702/2014), 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2017/1940 (toliau – reglamentas (ES) 2016/1012), Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), ir Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

2Taisyklės nustato pagrindinius pagalbos veislininkystei tikslus ir veiklos kryptis, tinkamas finansuoti išlaidas ir pagalbos dydį, pagalbos gavėjus ir pareiškėjus, paraiškų ir pažymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo procedūras bei ataskaitų teikimo tvarką ir atsakomybę.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos nurodytos reglamente (ES) 2016/1012, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

II SKYRIUs

PAGRINDINIAI PAGALBOS TIKSLAI IR VEIKLOS KRYPTYS

 

4.    Pagrindiniai pagalbos veislininkystei tikslai plėtojant nacionalinę ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą:

4.1.    gerinti visų ūkinių gyvūnų rūšių veislines savybes, produkcijos kokybę, veiksmingiau naudoti genetinius išteklius, išsaugoti genofondą, sudaryti sąlygas plėstis visuomeninėms savivaldos organizacijoms ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje;

4.2.    tobulinti veislininkystės sistemą, kuri įgalintų grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijas (toliau – veisimo organizacijos) pasiekti jų sudarytose ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintose veisimo programose (toliau – veisimo programos) nustatytus tikslus, tenkintų ūkinių gyvūnų augintojų interesus ir atitiktų Europos Sąjungos ir Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) rekomendacijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

4.3.    skatinti ūkinių gyvūnų laikytojus dalyvauti veisimo programose.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

5.    Pagalba veislininkystei teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 24 ir 27 straipsniais šioms veiklos kryptims:

5.1.    grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų (toliau – kilmės knyga) rengimas ir tvarkymas;

5.2.    ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimai:

5.2.1. trečiųjų šalių arba jų vardu atliekami ūkinių gyvūnų genetinės kokybės arba produktyvumo tyrimai, siekiant nustatyti ūkinių gyvūnų genetinę kokybę arba produktyvumą (pieno, mėsos mėginių paėmimas, tyrimas, duomenų apdorojimas, paskelbimas, arklių varžybos-bandymai ir kt.), išskyrus ūkinių gyvūnų savininko atliekamus tyrimus ir įprastinius pieno kokybės tyrimus;

5.2.2. kiti veislininkystės darbai ir (arba) paslaugos, susiję su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus;

5.3.    konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimas ir dalyvavimas juose.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS, PAGALBOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

6.    Tinkamos finansuoti laikomos su Taisyklių 5.1 papunktyje nurodyta veiklos kryptimi susijusios einamųjų metų administracinės išlaidos.

7.    Vykdant Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytą veiklą, veisimo organizacijoms apmokama iki 100 proc. administracinių išlaidų už kiekvieną einamųjų metų sausio 1 d. kilmės knygos pagrindiniame skyriuje įrašytą gyvą grynaveislį veislinį arklį ir grynaveislį veislinį galviją ir kalendoriniais metais į kilmės knygos pagrindinį skyrių įrašytą grynaveislį veislinį gyvūną (kiaulę, avį, ožką, triušį, kailinį žvėrelį, vištinę žąsį) mokant:

7.1. 0,85 Eur už 1 galviją;

7.2. 5,43 Eur už 1 kiaulę;

7.3. 7,19 Eur už 1 arklį;

7.4. 2,26 Eur už 1 avį;

7.5. 5,43 Eur už 1 kailinį žvėrelį;

7.6. 5,43 Eur už 1 triušį;

7.7. 5,43 Eur už 1 ožką;

7.8. 6,52 Eur už 1 vištinę žąsį.

8.    Tinkamomis finansuoti laikomos su Taisyklių 5.2.1 papunktyje nurodyta veiklos kryptimi susijusios einamųjų metų išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

9. Vykdant Taisyklių 5.2.1 papunktyje nurodytą veiklą:

9.1. apmokama 70 proc. išlaidų už pieninių veislių galvijų ir (ar) pieninių veislių avių, ir (ar) pieninių veislių ožkų ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimus (toliau – pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimai) (diferencijuojama pagal tiriamųjų pieninių veislių gyvūnų skaičių bandoje ir pasirinktą tyrimų metodą bei pieno apskaitos būdą, kaip numatyta Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“) pagal Taisyklių 6 priedą;

9.2. apmokama 70 proc. išlaidų ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir (arba) genetinio vertinimo vykdytojui (toliau – tyrimų vykdytojas) arba veisimo organizacijai už mėsinių veislių galvijų produktyvumo tyrimus, atliktus einamaisiais metais, skiriant ne daugiau kaip:

9.2.1. 31,03 Eur už kiekvieno grynaveislių mėsinių veislių galvijo įvertinimą pagal raumenų išsivystymą ir riebalų išsidėstymą ultragarso aparatu;

9.2.2. 1 621 Eur už kiekvieną grynaveislių mėsinių veislių galvijų buliaus palikuonio įvertinimą pagal penėjimosi ir mėsines savybes;

9.2.3.   9,58 Eur už grynaveislio mėsinės veislės galvijo svėrimą, kai naudojamos tyrimų vykdytojo arba veisimo organizacijos svarstyklės. Pagalba teikiama už kiekvieno galvijo vieną svėrimą;

9.2.4.   7,18 Eur už grynaveislio mėsinės veislės galvijo svėrimą, kai naudojamos galvijo laikytojo svarstyklės. Pagalba teikiama ne daugiau kaip už kiekvieno galvijo vieną svėrimą;

9.2.5. 410,9 Eur už vieno grynaveislių mėsinių veislių buliuko įvertinimą pagal individualias augimo savybes;

9.3. pagalba teikiama apmokant 70 proc. išlaidų tyrimų vykdytojui ar veisimo organizacijai, skiriant ne daugiau kaip  5 956 Eur už grynaveislio pieninės veislės galvijo buliaus (toliau – bulius) genetinės kokybės nustatymą pagal palikuonis (toliau – įvertinimas). Pagalba teikiama dalimis, kasmet išmokant ne daugiau kaip po 1 489 Eur iki buliaus įvertinimo. Pradedama mokėti, kai vertinamojo buliaus sperma apsėklinta ne mažiau kaip 800 karvių iki jo įvertinimo, o galvijų veislių, įrašytų į Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“, bulių sperma apsėklinta 1 proc. atitinkamos veislės karvių ir telyčių, dalyvaujančių veisimo programoje. Po vertinamojo buliaus įvertinimo išmokama likusi pagalbos dalis. Vertinamojo buliaus, neturinčio genominio įvertinimo, sperma, iki jis bus įvertintas, gali būti apsėklinta ne daugiau kaip 3 000 karvių;

9.4.    apmokama 70 proc. išlaidų už kiaulių produktyvumo tyrimus tyrimų vykdytojui arba veisimo organizacijai skiriant ne daugiau kaip:

9.4.1.   2,98 Eur už veislinės kiaulės raumeningumo išmatavimą ultragarso aparatu;

9.4.2.   0,50 Eur už veislinės kiaulės įvertinimą;

9.4.3.   45,85 Eur už vertinamųjų kuilių ir paršavedžių palikuonių mėsos kokybės nustatymą;

9.4.4.   27,11 Eur už kuilio įvertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes;

9.4.5.   513,81 Eur už paršavedės įvertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes;

9.4.6. 1,52 Eur už kiekvieną kontroliuotą veislinę kiaulę.

9.5.    apmokama 70 proc. išlaidų už veislinių ūkinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymą tyrimų vykdytojui arba veisimo organizacijai:

9.5.1.   skiriant ne daugiau kaip:

9.5.1.1.  11,28 Eur už kiekvienos pieninių veislių pirmaveršės karvės eksterjero įvertinimą;

9.5.1.2.  13,47 Eur už kiekvieno mėsinių veislių galvijo eksterjero įvertinimą;

9.5.1.3.  18,60 Eur už kiekvienos veislinės avies eksterjero įvertinimą;

9.5.1.4.  18,14 Eur už kiekvienos veislinės ožkos eksterjero įvertinimą;

9.5.1.5.  16,56 Eur už kiekvieno veislinio triušio eksterjero įvertinimą;

9.5.1.6.  16,56 Eur už kiekvieno veislinio kailinio žvėrelio eksterjero įvertinimą;

9.5.1.7.  16,97 Eur už kiekvieną įvertintą grynaveislę vištinę žąsį;

9.5.1.8.  26,00 Eur už kiekvieno veislinio arklio žymių aprašymą ir registravimą;

9.5.1.9.  1180 Eur už kompleksinio arklių vertinimo (pagal požymių visumą: eksterjerą ir konstituciją, interjerą, darbingumą) renginį, jeigu vertinimo renginyje dalyvauja 10 ir daugiau veisimo programose, kuriose numatyta ši veikla, dalyvaujančių arklių;

9.5.1.10.     už vieną arklių varžybų-bandymų renginį, jeigu vertinimo renginyje dalyvauja 10 ir daugiau veisimo programose, kuriose numatyta ši veikla, dalyvaujančių arklių:

9.5.1.10.1.  konkūro – 1 155 Eur už 1-os dienos renginį ir 2 137 Eur už 2-jų dienų renginį;

9.5.1.10.2.  dailiojo jojimo – 1 103 Eur;

9.5.1.10.3.  trikovės – 1071 Eur už 1-os dienos renginį ir 1 444 Eur už 2-jų dienų renginį;

9.5.1.10.4.  ištvermės jojimo – 1 187 Eur;

9.5.1.10.5.  važiavimo kinkiniais – 1 113 Eur už 1-os dienos renginį ir 1 990 Eur už 2-jų dienų renginį;

9.5.1.10.6.  ristūnų žirgų lenktynių – 1 155 Eur;

9.5.1.10.7. lygiųjų lenktynių – 1 026 Eur;

9.6. pagalba teikiama apmokant 70 proc. išlaidų tyrimų vykdytojui arba veisimo organizacijai skiriant ne daugiau kaip 388 Eur už kiekvieną grynaveislio mėsinės veislės avino, įrašyto Taisyklių 9.8 papunktyje nustatyta tvarka patvirtintame sąraše, palikuonį.

9.7. ūkinių gyvūnų, nurodytų Taisyklių 9.2.2, 9.3, 9.4.5, 9.5.1.1–9.5.1.7 ir 9.6 papunkčiuose, už kuriuos gali būti skiriama pagalba, skaičius turi būti paskirstomas veisimo organizacijoms, atsižvelgiant į galimas skirti pagalbos lėšas, proporcingai paskirstant pagal veisimo programose, kuriose nustatyta vykdyti šią veiklą, dalyvaujančių ūkinių gyvūnų skaičių. Arklių veislininkystės priemonių, nurodytų Taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčiuose, skaičius paskirstomas atsižvelgiant į galimas skirti pagalbos lėšas ir į veisimo programas, kuriose numatyta vykdyti arklių veislininkystės priemones. Veisimo organizacijos kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. pateikia VMVT ateinančiais metais numatomų Taisyklių 9.2.2, 9.3, 9.4.5, 9.5.1.1–9.5.1.7 ir 9.6 papunkčiuose nurodytų veiklų apimčių ir arklių veislininkystės priemonių, nurodytų Taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčiuose, skaičiaus poreikį. VMVT, įvertinusi veisimo organizacijų pateiktą poreikį, iki einamųjų metų sausio 20 d. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudarytai Pagalbos veislininkystei komisijai (toliau – Komisija) pasiūlymą dėl ūkinių gyvūnų ir arklių veislininkystės priemonių skaičiaus paskirstymo. Konkretų ūkinių gyvūnų ir arklių veislininkystės priemonių, už kurias bus skiriama pagalba, skaičių veisimo organizacijoms einamiesiems metams nustato Komisija. VMVT, gavusi Komisijos posėdžio protokolą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja veisimo organizacijas apie joms nustatytą ūkinių gyvūnų ir arklių veislininkystės priemonių, už kurias bus skiriama pagalba, skaičių;

9.8. veisimo organizacijos po Taisyklių 9.7 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo raštu pateikia VMVT laisvos formos prašymą, kuriame nurodo vertintinų gyvūnų pagal Taisyklių 9.2.2, 9.3, 9.4.5, 9.6 papunkčius sąrašus (turi būti nurodytas ūkinio gyvūno individualus ir inventorinis numeris, veislė, ūkinio gyvūno laikytojo vardas ir pavardė arba pavadinimas). VMVT, atsižvelgdama į veisimo organizacijų prašymus, sudaro ūkinių gyvūnų, už kurių įvertinimą gali būti teikiama pagalba, sąrašus einamiesiems metams ir patvirtina juos per 20 darbo dienų nuo veisimo organizacijos prašymo gavimo dienos;

9.9. veisimo organizacijos per 20 darbo dienų nuo pranešimo, nurodyto Taisyklių 9.7 papunktyje, apie jiems nustatytą arklių vertinimo renginių ir varžybų-bandymų (toliau – arklių veislininkystės priemonės), nurodytų Taisyklių 9.5.1.9–9.5.1.10 papunkčiuose, skaičių gavimo dienos raštu pateikia VMVT metinį renginių įgyvendinimo grafiką, nurodydamos renginio tipą, datą ir vietą. Informaciją apie arklių veislininkystės priemonių skaičių ir arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo metinį grafiką VMVT skelbia viešai savo interneto svetainėje adresu www.vmvt.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

10.  Apmokama iki 70 proc. tinkamų finansuoti genomo ir kitų tyrimų išlaidų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, vykdant Taisyklių 5.2.2 papunktyje nurodytą veiklą. Pagalba skiriama pagal Komisijos rekomenduojamus ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus lėšų gavėjus ir pagalbos dydžius. Tinkamos finansuoti išlaidos:

10.1. laboratorinių tyrimų atlikimo išlaidos;

10.2. kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su pasirengimu atlikti laboratorinius tyrimus (ūkinių gyvūnų atrinkimas tyrimams, mėginių paėmimas ir ruošimas, siuntimas į laboratoriją) bei atliktų laboratorinių tyrimų rezultatų analizės atlikimu (pvz., darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, ryšių ir pašto išlaidos, kanceliarinės prekės, įrankiai ir medžiagos mėginiams paimti ir ruošti, išlaidos kurui). Šios išlaidos gali sudaryti iki 35 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

11.  Tinkamomis finansuoti laikoma iki 100 proc. su Taisyklių 5.3 papunktyje nurodyta veiklos kryptimi susijusių išlaidų:

11.1.  dalyvavimo mokesčiai;

11.2. kelionės išlaidos ir ūkinių gyvūnų vežimo išlaidos. Gyvūnai turi būti vežami laikantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97, 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/688, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems sausumos gyvūnams ir vežamiems periniams kiaušiniams, reikalavimų, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-136 „Dėl Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ reikalavimų. Nustačius, kad ūkiniai gyvūnai buvo vežami pažeidžiant ūkinių gyvūnų vežimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, jų vežimo išlaidos nėra finansuojamos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-102, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02743

 

11.3.  išlaidos leidiniams ir interneto svetainėms, kuriuose skelbiama apie renginį;

11.4.  parodoms skirtų patalpų bei stendų nuomos ir jų sumontavimo bei išmontavimo išlaidos;

11.5.  išlaidos simboliniams prizams, jei vienam konkurso nugalėtojui skirto vieno prizo vertė siekia iki 300 Eur. Pagalba už simbolinius prizus mokama konkursų, prekybos mugių arba parodų organizatoriui tik tuo atveju, jeigu prizai buvo faktiškai įteikti ir pateiktas jų įteikimo įrodymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

12.  Konkursų, prekybos mugių arba parodų viešinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešinimo organizuojamų renginių metu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-839 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešinimo organizuojamų renginių metu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

13Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas, arba pareiškėjas, kuris už įsigytas prekes ar paslaugas negalės susigrąžinti PVM. Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

14.  Tinkamomis finansuoti pripažįstamos Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytos išlaidos:

14.1. pagrįstos, racionalios ir Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms įgyvendinti būtinos bei išvardytos ir nurodytos Paraiškoje gauti finansavimą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles (1 priede);

14.2. neviršijančios paraiškoje numatytos sumos;

14.3. pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintomis kopijomis;

14.4. pagalbos gavėjo patirtos (apmokėtos) nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, t. y. nuo žemės ūkio ministro įsakymo dėl lėšų skyrimo įsigaliojimo dienos iki Taisyklių 5.3 papunktyje nurodytos veiklos įvykdymo pabaigos, kai paramos kreipiasi pareiškėjai pagal šių Taisyklių 5.3 papunktyje nurodytą veiklos sritį, o kai paramos kreipiasi pareiškėjai pagal šių Taisyklių 5.2.2 papunktyje nurodytą veiklos sritį – nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki Taisyklių 5.2.2 papunktyje nurodytos veiklos įvykdymo pabaigos. Tačiau išlaidos, patirtos po paraiškos pateikimo dienos, nėra kompensuojamos, jei parama neskiriama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

15.  Pagalba veislininkystei skiriama iš valstybės biudžeto lėšų. Pagalbos dydis, nurodytas Taisyklių 7–11 punktuose, gali būti keičiamas atsižvelgiant į pagalbai veislininkystei einamaisiais metais skirtus asignavimus.

16.  Lėšos veislininkystei skiriamos pagal einamųjų metų detalią pagalbos veislininkystei priemonių išlaidų sąmatą pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklos kryptis, kurią tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS GAVĖJAI IR PAREIŠKĖJAI

 

17. Galutiniai pagalbos gavėjai – pirmine žemės ūkio produktų gamyba (pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, su visais pakeitimais, 3 straipsnio 17 dalyje) užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys mažų ir vidutinių įmonių apibrėžtis, nustatytas reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede. Galutiniam pagalbos gavėjui pagalba gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu jis nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje, arba 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau tapo sunkumų patiriančia įmone nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Be to, galutinis pagalbos gavėjas negali būti gavęs pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba jis turi būti sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka. Galutinis pagalbos gavėjas turi pateikti pareiškėjui paraišką gauti finansavimą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles, kaip nurodyta Taisyklių 23 punkte, ir (arba) rašytinį prašymą suteikti jam subsidijuojamas paslaugas, kaip nurodyta Taisyklių 40 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

18.  Pareiškėjai gali būti:

18.1.    pagal Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytą veiklos kryptį – pripažinta veisimo organizacija (informacija apie veisimo organizacijas: www.vmvt.lt);

18.2   pagal Taisyklių 5.2 papunktyje nurodytos veiklos kryptį – veisimo organizacija ir (arba) turintis leidimą tyrimų vykdytojas (informaciją apie veisimo organizacijas www.vmvt.lt);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-454, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13211

 

18.3.    pagal Taisyklių 5.3 papunktyje nurodytą veiklos kryptį – veisimo organizacija ir (ar) jas vienijanti institucija ir kiti ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą vykdantys ir (ar) paslaugas teikiantys juridiniai asmenys.

19.  Pareiškėjas atsako už galutinių pagalbos gavėjų atitiktį Taisyklių 17 punkte nurodytiems reikalavimams.

20.  Pareiškėjas atsako už pagal Taisyklių nuostatas padarytų išlaidų tinkamumą.

21.  Pareiškėjas pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklos kryptis privalo tvarkyti atskirą valstybės pagalbos lėšų panaudojimo finansinę apskaitą.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR LĖŠŲ SKYRIMAS

 

22.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) viešai skelbia apie paraiškų priėmimą dėl Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose įvardytų veislininkystės darbų ar paslaugų rėmimo (toliau – skelbimas apie paraiškų priėmimą).

23.  Pareiškėjai, pretenduojantys gauti lėšų pagal taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčių nuostatas, per skelbime nustatytą laikotarpį NMA su lydraščiu turi pateikti Paraišką gauti finansavimą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles (toliau – paraiška) (1 priedas), užpildytą kompiuteriu, lietuvių kalba. Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (7 priedas).

24Lydraštis, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius, užpildyta paraiška (1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens, ir pridedami dokumentai (susegti į bylą ir sunumeruoti) pateikiami elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paraiškos formą (doc arba docx formatu). Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikti NMA elektroniniu paštu [email protected]. Paraiškos, kurios pateiktos kitu nenumatytu Taisyklėse būdu, nevertinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-102, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02743

 

25. Neteko galios nuo 2022-02-16

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-102, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02743

 

26.  Užregistravus paraišką NMA, pareiškėjas negali teikti papildomos informacijos, jei jos nepaprašo NMA (išskyrus informaciją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis). Į papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, paraiškos vertinimo ir atrankos metu neatsižvelgiama.

27.  Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti NMA apie pateiktos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti paraiškas metu. Pareiškėjui raštu pranešus apie pateiktos paraiškos, kuri jau yra užregistruota, atšaukimą, NMA jo prašymu išregistruoja paraišką.

28NMA, priėmusi paraiškas, per 20 darbo dienų įvertina jų tinkamumą. Į paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo terminas. Siunčiant paklausimus pareiškėjui, laiškas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo paštu arba išsiuntimo dieną, kai paklausimas siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-102, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02743

 

29NMA turi teisę paprašyti pareiškėjo pateikti papildomų duomenų, susijusių su teikiama paraiška. Pareiškėjui per nustatytą laiką nepateikus prašomų papildomų duomenų, NMA paraiškos Komisijai neteikia svarstyti.

30.  Pagalba negali būti teikiama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei ji buvo suteikta iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos programų ir (ar) priemonių.

31.  NMA, įvertinusi paraiškas ir sudariusi paraiškų dėl lėšų skyrimo suvestinę, ją pateikia Komisijai. Komisija ją apsvarsto per 20 darbo dienų nuo paraiškų suvestinės gavimo dienos.

32.     Komisija, vadovaudamasi Taisyklių nuostatomis ir atsižvelgdama į NMA pateiktą paraiškų suvestinę ir skiriamus asignavimus priemonei „Parama veislininkystei“ įgyvendinti einamaisiais metais, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl lėšų skyrimo arba neskyrimo, taip pat gali sumažinti prašomą skirti lėšų sumą. Komisija gali siūlyti sumažinti prašomą sumą arba neskirti lėšų, jeigu pareiškėjas arba paraiška neatitinka Taisyklių 10, 11, 13, 14, 17, 23 punktų ir 18.2–18.3 papunkčių reikalavimų. Komisijos posėdis protokoluojamas.

Tuo atveju, jeigu lėšų poreikis tinkamoms paraiškoms finansuoti viršija kvietime teikti paraiškas nurodytą lėšų sumą, Komisija gali siūlyti perskirstyti lėšas tarp Taisyklių 5 punkte nurodytų veiklos krypčių arba Komisija gali siūlyti kreiptis dėl papildomų lėšų skyrimo. Tuo atveju, jei papildomos lėšos neskiriamos ar skiriama jų dalis, 5.3 papunktyje nurodytai veiklai remti pagalbos suma kiekvienam pareiškėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, o 5.2.2 papunktyje nurodytai veiklai remti turima lėšų suma pareiškėjams paskirstoma proporcingai pagal pareiškėjo veisimo programoje dalyvaujančių grynaveislių veislinių gyvūnų skaičių, buvusį einamųjų metų sausio 1 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-657, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21888

 

33Vadovaujantis Komisijos rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo arba sumažinimo, arba neskyrimo priima žemės ūkio ministras ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimui įsigaliojus, pareiškėjas tampa lėšų gavėju.

34Apie priimtą sprendimą Komisijos įgaliotas asmuo informuoja NMA per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos ir perduoda Komisijos posėdžio protokolo kopiją raštu ir el. paštu [email protected].

35.  NMA, gavusi iš Komisijos įgalioto asmens informaciją, nurodytą Taisyklių 34 punkte, per 5 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu, jeigu pareiškėjas sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu, informuoja pareiškėjus apie jiems skirtą arba neskirtą pagalbą, o tais atvejais, kai skiriama mažesnė lėšų suma, NMA grąžina paraišką ją pateikusiam pareiškėjui, informuodama apie priimtą sprendimą. Jei pareiškėjas sutinka įgyvendinti priemonę su mažesne lėšų suma, nesumažindamas veiklos apimčių, tuomet jis per 3 darbo dienas turi pateikti NMA patikslintą paraišką. Pareiškėjas gali atsisakyti pateikti patikslintą paraišką, jei mažesnė suma jo netenkina. Tokiu atveju pagalba neskiriama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-657, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21888

 

36. NMA, gavusi Taisyklių 34 punkte nurodytą informaciją, lėšų gavėjui 5.3 papunktyje nurodytai veiklai įgyvendinti perveda 50 proc. skirtos sumos avansą (išskyrus priemones, įgyvendinamas nuo lapkričio 1 d.; šiuo atveju priemonės vykdytojui avansu pervedama 100 proc.), lėšų gavėjui 5.2.2 papunktyje nurodytai veiklai įgyvendinti perveda 70 proc. skirtos sumos avansą, jei žemės ūkio ministro įsakyme dėl lėšų skyrimo nenustatyta kitaip. Lėšų gavėjui išmokėtas avansas įtraukiamas į apskaitą teikiant galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-80, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02734

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

37Lėšų gavėjams atsiskaitant už patirtas išlaidas, galimas 20 proc. išlaidų nuokrypis pagal paraiškoje nurodytas atskiras išlaidų rūšis, neviršijant žemės ūkio ministro įsakyme dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos sumos.

38.  Lėšų gavėjas, norėdamas pakeisti neesminius paraiškos duomenis (pvz.: keičiasi priemonės vykdytojo rekvizitai, sąskaita banke arba kredito unijoje, ir kt.), kurie neturi įtakos priimant sprendimą dėl nacionalinės paramos skyrimo priemonei įgyvendinti, arba pasikeitus informacijai apie galutinius pagalbos gavėjus, nedelsdamas informuoja NMA raštu arba el. paštu [email protected], nurodydamas norimus pakeisti arba papildyti duomenis, jų pakeitimo arba papildymo priežastis, ir pateikia patvirtinimo dokumentus (jei tokių yra). NMA prašomiems paraiškos duomenų ir (arba) informacijos apie galutinius pagalbos gavėjus pakeitimams pritarusi arba nepritarusi apie tai informuoja lėšų gavėją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu arba elektroniniu būdu ir, jei prašomiems paraiškos duomenų ir (arba) informacijos apie galutinius pagalbos gavėjus pakeitimams nepritaria, nurodo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

39. Darbai Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytai veiklai įgyvendinti turi būti atlikti ir už juos atsiskaityta ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d., pateikiant VMVT galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę, darbų įvykdymo ataskaitą ir galutinių pagalbos gavėjų sąrašą (Taisyklių 8 priedas) Excel formatu (toliau – galutinio atsiskaitymo dokumentai). VMVT, gavusi lėšų gavėjų galutinio atsiskaitymo dokumentus, savo nustatyta tvarka patikrina darbų atlikimą pagal Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytos veiklos kryptis ir per 5 darbo dienas pateikia NMA el. paštu [email protected] galutinę išlaidų pagrindimo suvestinės kopiją, galutinių pagalbos gavėjų sąrašą (Taisyklių 8 priedas) Excel formatu ir pažymą apie Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytos veiklos vykdymą. Lėšų gavėjui pateikus motyvuotą prašymą raštu ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d., VMVT gali pratęsti galutinio atsiskaitymo dokumentų pateikimo terminą, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Pateikdamas galutinio atsiskaitymo dokumentus, lėšų gavėjas turi visiškai atsiskaityti už atliktus darbus Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytai veiklai įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-80, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02734

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

Nr. 3D-102, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02743

 

40Pareiškėjai, kuriems skiriamos lėšos Taisyklių 5.1 ir 5.2.1 papunkčiuose nurodytai veiklai finansuoti, kas mėnesį / ketvirtį ataskaitiniam mėnesiui / ketvirčiui pasibaigus arba vieną kartą per kalendorinius metus iki kito mėnesio 20 d. VMVT raštu pateikia pažymas apie Taisyklių 5.1 ir 5.2.1 papunkčiuose nurodytos veiklos vykdymą ir lėšų poreikį (Taisyklių 2, 3, 4, 5 priedai), kartu pateikdami galutinių pagalbos gavėjų sąrašą (Taisyklių 8 priedas) Excel formatu. Pareiškėjai privalo turėti galutinio pagalbos gavėjo rašytinį prašymą suteikti jam subsidijuojamas paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

41.  VMVT, gavusi pareiškėjų pažymą, patikrina gautus galvijų, arklių, avių, ožkų duomenis pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazėje esančią informaciją ir per 5 darbo dienas pateikia NMA el. paštu [email protected] pažymą apie Taisyklių 5.1 ir 5.2.1 papunkčiuose nurodytos veiklos vykdymą ir galutinių pagalbos gavėjų sąrašą Excel formatu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

42.  NMA, gavusi iš VMVT Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytus duomenis, apskaičiuoja lėšų poreikį ir išmoka lėšas pareiškėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Jei yra anuliuotų mokėjimų dėl netikslių banko sąskaitų duomenų, lėšos pervedamos į paskutinę žinomą pareiškėjo banko sąskaitą, kuri buvo naudota išmokant lėšas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-657, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21888

 

43. NMA, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklas. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Tuo atveju, jei vienam galutiniam pagalbos gavėjui pagal Reglamentą (ES) Nr. 702/2014 skirta individuali pagalba (t. y. tam pačiam galutiniam pagalbos gavėjui ir tam pačiam projektui arba veiklai skiriama pagalba, net jeigu ji skirta kelių sprendimų pagrindu ir (arba) pagal skirtingas pagalbos priemones) viršijo Reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktyje nustatytą 60 000 Eur ribą, NMA, per vieną mėnesį nuo pagalbos suteikimo dienos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) padaliniui, atsakingam už valstybės pagalbos teikimo koordinavimą, teikia Reglamento (ES) 702/2014 III priede nurodytą informaciją apie skirtą pagalbą ir pagalbos gavėjo (juridinio asmens) kodą. Ministerija gautus duomenis per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

Nr. 3D-102, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02743

Nr. 3D-657, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21888

 

44.  Pažeidimai nustatomi, sprendimai dėl pagalbos nutraukimo, sumažinimo ir susigrąžinimo priimami ir grąžintinos lėšos administruojamos Taisyklių, Bendrųjų administravimo taisyklių ir NMA nustatyta tvarka.

45Apie nustatytus pažeidimus NMA informuoja Komisiją. Komisija per 10 darbo dienų priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl pagalbos nutraukimo arba sumažinimo. Galutinį sprendimą dėl pagalbos nutraukimo arba sumažinimo priima žemės ūkio ministras arba jo įgaliotas asmuo. Apie priimtą sprendimą Komisijos įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas informuoja NMA  raštu. NMA teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina sprendimą.

46.  Jei NMA nustato, kad teikiant galutinę išlaidų pagrindimo suvestinę patirtų tinkamų finansuoti išlaidų suma mažesnė už avansu pervestą lėšų sumą, lėšų gavėjas privalo grąžinti atitinkamai visą išmokėtą avansą ar jo dalį.

47.  NMA, išmokėdama lėšas lėšų gavėjams, vadovaujasi žemės ūkio ministro patvirtinta einamųjų metų detalia pagalbos veislininkystei priemonių išlaidų sąmata, žemės ūkio ministro patvirtintu lėšų paskirstymu pagal paraiškose nurodytas veiklas ir lėšų gavėjus.

 

VI SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

48.  NMA el. paštu [email protected] teikia VMVT ataskaitas apie pagalbos gavėjus:

48.1.  išmokėjus avansą, nurodo lėšų gavėją ir išmokėtą avansą;

48.2.  pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų metų vasario 20 d. nurodo skirtą ir išmokėtą lėšų sumą pagal atskirus lėšų gavėjus.

49.  NMA, atsižvelgdama į Taisyklių 16 punktą, ketvirčiui pasibaigus, per 10 kalendorinių dienų teikia ŽŪM ir VMVT detalios pagalbos veislininkystei priemonių išlaidų sąmatos pagal veiklos kryptis įvykdymo ataskaitą.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

50.  NMA yra atsakinga už:

50.1.  paraiškų administravimą (už kvietimo teikti paraiškas paskelbimą NMA interneto svetainėje, paraiškų priėmimą ir vertinimą), pareiškėjų informavimą;

50.2. savo nustatyta tvarka patikrinimą, ar galutiniai pagalbos gavėjai atitinka Taisyklių 17 punkte nurodytus reikalavimus;

50.3.  lėšų išmokėjimą lėšų gavėjams, pareiškėjams, lėšų apskaitą ir jų panaudojimo kontrolę. Savo nustatyta tvarka atrenka patikroms ne mažiau kaip 3 projektus (arba visus, jeigu jų yra mažiau negu 3) per kalendorinius metus pagal Taisyklių 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytas veiklas ir patikrina vietoje, ar išlaidos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir įrodymo dokumentais, padarytos Taisyklėse ir paraiškoje nustatytais terminais;

50.4.  duomenų pateikimą į Registrą apie išmokėtas valstybės pagalbos lėšas;

50.5.  visos su paramos teikimu susijusios informacijos ir dokumentų saugojimą ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal Taisykles suteikimo dienos.

51.  VMVT yra atsakinga už:

51.1.  veislininkystės darbų, kuriems vykdyti skirta valstybės pagalba pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklos kryptis, įvykdymo kontrolę;

51.2.  patikros rezultatų viešinimą VMVT tinklalapyje.

52.  Lėšų gavėjas ir (ar) pareiškėjas yra atsakingas:

52.1.  už paraiškoje, pažymose pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

52.2išlaidų pagrindimo ir įrodymo dokumentų, susijusių su išmokėta valstybės pagalba, saugojimą. Lėšų gavėjas ir (ar) pareiškėjas privalo saugoti dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų nuo paraiškos pateikimo;

52.3.  už tai, kad gautos pagalbos lėšos būtų panaudojamos galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti. Lėšų gavėjas privalo turėti galutinio pagalbos gavėjo rašytinį prašymą suteikti jam subsidijuojamas paslaugas.

53.  Asmenys, neteisėtai gavę lėšas ar prisidėję prie jų gavimo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

54.  Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

55.  Pasikeitus Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

56. Pareiškėjų ir paramos gavėjų skundai dėl NMA ir Ministerijos sprendimų, veikimo ar neveikimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Kiti šiose Taisyklėse nereglamentuojami klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-111, 2015-02-24, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02859

Nr. 3D-960, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21035

Nr. 3D-112, 2018-02-22, paskelbta TAR 2018-02-23, i. k. 2018-02818

Nr. 3D-508, 2019-09-10, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14407

 

part_1fc7c85b0d314b4199be437bc427260f_end


 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos gauti finansavimą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles forma)

 

__________________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, asmens / įmonės kodas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

PARAIŠKA GAUTI FINANSAVIMĄ

PAGAL PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLES

 

________________

(pildymo data)

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Pareiškėjo duomenys

 

 

 

Rekvizitai

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

 

Teisinė forma

 

 

 

Subjekto kodas

 

 

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.

 

 

 

Finansininko vardas, pavardė, tel. Nr.

 

 

Adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

El. p. adresas

 

 

 

Banko pavadinimas

 

 

 

Banko kodas

 

 

 

Sąskaitos numeris

 

 

Pažymėti tinkamą

 

 PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

 

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad priemonė, kuriai organizuoti prašoma lėšų, nėra ekonominė veikla ir už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas negalėsiu susigrąžinti PVM

Taip 

Ne   

 

Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), I priedo nuostatas atitinku apibrėžtį

 

Labai mažas, mažas arba vidutinis ūkio subjektas (ūkio subjektas, kuriame dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurio metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 50 mln. Eur)*



 

 

Didelis ūkio subjektas (ūkio subjektas, kuriame dirba 250 ir daugiau asmenų, ir kurio metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma viršija 50 mln. Eur)*



Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą? (Užpildykite tik vieną langelį)

Paštu                      □

El. paštu                 □

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

□ Taip

□ Ne

*Nustatant ūkio subjekto rūšį, įvertinamas įmonių susietumas, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedo 3 punkte nurodytais kriterijais

 

II. SPECIALIOJI DALIS – PROJEKTAS

 

2. Duomenys apie projektą

 

Asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą ir priežiūrą

Vardas, pavardė, pareigos

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

Bendra projekto vertė su PVM, Eur

 

Bendra projekto vertė be PVM, Eur

 

Prašoma pagalbos suma, Eur

 

Prašoma avanso suma, Eur

 

Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia

20_______________d.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga

20_______________d.

Projekto įgyvendinimo vieta

 

Pagalbos kryptis

už kitus veislininkystės darbus arba paslaugas, susijusius su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu pagal Taisyklių 5.2.2 papunktį



už konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimą ir dalyvavimą juose pagal Taisyklių 5.3 papunktį



 

 

 

3. Duomenys apie prašomą finansavimą

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis pagal Taisyklių
10 arba 11 punktą

Išlaidų suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Išlaidų suma su PVM, Eur

Prašoma pagalbos suma nuo sumos be PVM / su PVM
(kas reikalinga, pabraukti), Eur

Pagalbos dydis, proc.

Išlaidų pagrindimas

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

4.  Išsamus projekto aprašymas (aprašyti planuojamą organizuoti konkursą, parodą, prekybos mugę):

4.1. prašomos paramos dydžio pagrindimas;

4.2. lėšų poreikio apskaičiavimas;

4.3. siekiami projekto rezultatai (privalomų atlikti darbų kiekis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Projekto naudos įvertinimas

 

Išskirkite pagrindinius rodiklius, kurie nurodytų, kokių pasikeitimų laukiate įgyvendinę projektą. Jei įmanoma, išreikškite šiuos rodiklius kiekybine išraiška.

 

 

 

 

 

 

6. Pastabos

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Patvirtinu, kad visa paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Patvirtinu, kad susipažinau su Pagalbos veislininkystei taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagalbos teikimą, nuostatomis.

Sutinku pateikti papildomos informacijos, susijusios su projektu, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ar Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) pareikalavus.

Sutinku visiems įgaliotiems asmenims leisti atlikti dokumentų patikrinimus ir patikras vietoje, susijusias su projekto įgyvendinimu.

Esu informuotas (-a), kad informacija apie man išmokėtas pagalbos lėšas bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos ir Lietuvos Respublikos finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas apie mano asmens duomenų ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju,  duomenų patikrinimą kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse, susijusį su finansavimo taisyklių ir šio projekto įgyvendinimu.

Patvirtinu, kad galutiniai pagalbos gavėjai nėra gavę finansinės paramos iš kitų šaltinių toms pačioms išlaidoms finansuoti.

Patvirtinu, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitinka Pagalbos veislininkystei taisyklių 17 punkte nurodytus reikalavimus.

Esu informuotas (-a), kad paraiškoje ir kituose NMA teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys bus apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse sistemose ir kad NMA gaus mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra NMA.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo (arba savo kaip juridinio asmens atstovo) asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“),  apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

Esu informuotas (-a), kad NMA tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Patvirtinu, kad juridinis asmuo, kuriam aš atstovauju, nesieks susigrąžinti PVM, jei PVM pripažįstamas tinkama finansuoti išlaida.

Sutinku gavęs NMA reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl nepagrįstai išmokėtos ar permokėtos pagalbos sumos ar jos dalies grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo per nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą pagalbos sumą ar jos dalį ir sumokėti palūkanas (jei nurodyta).

 

 

 

...................

(pareigos)

.................................................

(parašas)

A. V.

.................................................

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

part_a874514bc56f4e94af74a222553ae4dd_end


 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie tiriamuosius ūkinius gyvūnus ir lėšų poreikį forma)

 

________________________________________________________________________

(ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo vykdytojo pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE 20         M.                    MĖN. TIRIAMUOSIUS ŪKINIUS GYVŪNUS IR LĖŠŲ POREIKĮ

 

____________ Nr.

(data)

Įmonės rekvizitai:

Įmonės kodas:

Banko kodas:

Atsiskaitomosios sąsk. Nr.:

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

Eil.

Nr.

Tyrimo

metodas ir pieno kiekio ir sudėties  apskaitos būdas

Tiriamųjų ūkinių gyvūnų grupės

Bandoje tiriamųjų ūkinių gyvūnų skaičius,

vnt.

Tiriamųjų

ūkinių gyvūnų

skaičius,

vnt.

Paslaugos kaina už tiriamąjį ūkinį gyvūną per metus, Eur

(100 proc.)

Pagalbos suma* už tiriamąjį ūkinį gyvūną per metus, Eur

(70 proc.)

Lėšų poreikis, Eur

(iš viso)

1.

AT4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1–10

 

 

 

 

11–20

 

 

21–50

 

 

51–100

 

 

101 ir daugiau

 

 

2.

AE4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1 ir daugiau

 

 

3.

C3T4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1–10

 

 

 

 

11–50

 

 

 

 

51–100

 

 

 

 

101 ir daugiau

 

 

 

 

4.

C3E4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1 ir daugiau

 

 

 

 

5.

C6T4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1–10

 

 

 

 

11–50

 

 

 

 

51–100

 

 

 

 

101 ir daugiau

 

 

 

 

6.

C6E4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1 ir daugiau

 

 

 

 

7.

C3T4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Su NKS (nebrūkšninė kodų sistema)

1 ir daugiau

 

8.

C3E4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Su NKS (nebrūkšninė kodų sistema)

1 ir daugiau

 

9.

C6T4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Su NKS (nebrūkšninė kodų sistema)

1 ir daugiau

 

 

 

 

10.

C6E4

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Su NKS (nebrūkšninė kodų sistema)

1 ir daugiau

 

 

 

 

11.

AZ4R

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Robotais melžiamos karvės

 

1 ir daugiau

 

 

 

 

12.

C3Z4R

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Robotais melžiamos karvės

1 ir daugiau

 

 

 

 

13.

C6Z4R

Karvės (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

Robotais melžiamos karvės

1 ir daugiau

 

 

 

 

14.

C3T4

Melžiamos avys, ožkos (fizinių ir juridinių asmenų laikomose bandose)

1 ir daugiau

 

15.

Grynaveisliai

mėsinių veislių galvijai

Įvertinimas pagal raumenų išsivystymą ir riebalų išsidėstymą

 

 

 

 

Grynaveislių mėsinių veislių galvijų bulių vertinimas pagal palikuonis

 

 

 

 

 

Grynaveislių mėsinių veislių buliukų įvertinimas pagal individualias augimo savybes

 

 

 

 

 

Mėsinių veislių galvijų svėrimas

Svėrimas atliekamas laikytojo svarstyklėmis

 

 

 

 

Svėrimas atliekamas paslaugos teikėjo svarstyklėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Grynaveislių pieninių veislių galvijų bulių genetinis vertinimas pagal palikuonis

 

 

 

 

17.

Grynaveislių mėsinių veislių avinų vertinimas pagal palikuonis

 

 

 

 

18.

Mokėtina suma, Eur

 

Pastabos: Pažyma pateikiama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai raštu ir el. paštu [email protected].

Pažymoje pateikiamas tiriamųjų ūkinių gyvūnų  skaičius pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis.

Pagalbos suma*  – prašoma pagalbos suma už tiriamąjį ūkinį gyvūną  neturi viršyti Taisyklėse nustatyto maksimalaus pagalbos dydžio.

 

Išmokos kodas – 78330

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                                                     (Parašas)                                                                           (Vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

 

part_7d712200fbfc4b64bc22e33051b67fb5_end

 


 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

3 priedas

 

(Pažymos apie tirtas kiaules ir lėšų poreikį forma)

__________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE 20         M.                    MĖN. TIRTAS KIAULES IR LĖŠŲ POREIKĮ

 

____________ Nr.

(data)

Įmonės rekvizitai:

Įmonės kodas:

Banko kodas:

Atsiskaitomosios sąsk. Nr.:

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Paslaugos kaina už tirtą  kiaulę

Eur už vnt.

(100 proc.)

Pagalbos suma*  už tirtą kiaulę, Eur /už vnt.

(70 proc.)

Tirtų kiaulių skaičius, vnt.

Lėšų poreikis, Eur

1.

Veislinės kiaulės raumeningumo išmatavimas ultragarso aparatu

 

 

 

 

2.

Veislinės kiaulės įvertinimas

 

 

 

 

3.

Kuilio įvertinimas pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes

 

 

 

 

4.

Paršavedės įvertinimas pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes

 

 

 

 

5.

Kiaulės mėsos kokybės nustatymas

 

 

 

 

Mokėtina suma, Eur

 

 

Pastabos: Pažyma pateikiama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai raštu ir el. paštu  [email protected]. 

Pagalbos suma*  – prašoma pagalbos suma už tirtą kiaulę neturi viršyti Taisyklėse nustatyto maksimalaus pagalbos dydžio.

 

Išmokos kodas – 78330

(Įmonės vadovas)                                                                                              (Parašas)                                                                                                      (Vardas ir pavardė)

 

Rengėjo nuoroda:

Vardas ir pavardė, tel. Nr., el. p.)

part_9ea0c63cc0634395a506ae41e251d1ad_end


 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

4 priedas

 

(Pažymos apie atliktą grynaveislių veislinių gyvūnų genetinį vertinimą ir lėšų poreikį forma)

 

________________________________________________________________

(pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pavadinimas)

 

 

PAŽYMA

APIE 20....... M. ............ MĖNESĮ / KETVIRTĮ / METAIS ATLIKTĄ GRYNAVEISLIŲ VEISLINIŲ GYVŪNŲ GENETINĮ VERTINIMĄ IR LĖŠŲ POREIKĮ

(nereikalingą išbraukti)                                           

____________ Nr.

(data)

Įmonės rekvizitai:

Įmonės kodas:

Banko kodas:

Atsiskaitomosios sąsk. Nr.:

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Paslaugos kaina už

veislinio ūkinio gyvūno genetinį vertinimą,

Eur už vnt.

(100 proc.)

Pagalbos suma* už veislinio ūkinio gyvūno genetinį vertinimą, Eur už vnt.

(70 proc.)

Įvertintų ūkinių gyvūnų / varžybų skaičius, vnt.

Lėšų poreikis, Eur

1.

Pieninių veislių galvijas

 

 

 

 

2.

Mėsinių veislių galvijas

 

 

 

 

3.

Veislinė avis

 

 

 

 

4.

Veislinė ožka

 

 

 

 

5.

Veislinis triušis

 

 

 

 

6.

Veislinis kailinis žvėrelis

 

 

 

 

7.

Vištinė žąsis

 

 

 

 

8.

Veislinio arklio žymių aprašymas ir registravimas

 

 

 

 

9.

Kompleksinis arklių vertinimo renginys

 

 

 

 

10.

Konkūro varžybos

 

 

 

 

11.

Dailiojo jojimo varžybos

 

 

 

 

12.

Trikovės varžybos

 

 

 

 

13.

Ištvermės jojimo varžybos

 

 

 

 

14.

Važiavimo kinkiniais varžybos

 

 

 

 

15.

Ristūnų žirgų lenktynės

 

 

 

 

16.

Lygiosios lenktynės

 

 

 

 

Mokėtina suma, Eur

 

 

Pastabos: Pažyma pateikiama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai raštu ir el. paštu [email protected].

Pagalbos suma*  – prašoma pagalbos suma už grynaveislio veislinio gyvūno genetinį vertinimą neturi viršyti Taisyklėse nustatyto  maksimalaus pagalbos dydžio.

 

Išmokos kodas 24081

 

(Įmonės (organizacijos) vadovas)                                                                                              (Parašas)                                                                                     (Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda:

Vardas ir pavardė, tel. Nr., el. p.)

 

part_a294d4a5283d4008b552a2f8bab56d01_end


 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

5 priedas

 

(Pažymos apie grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų  rengimo ir tvarkymo administracines išlaidas ir lėšų poreikį forma)

 

 

_____________________________________________________________

(veisimo organizacijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE 20...... M. ........... MĖNESĮ / KETVIRTĮ / METAIS  GRYNAVEISLIŲ VEISLINIŲ GYVŪNŲ KILMĖS KNYGŲ RENGIMO IR TVARKYMO ADMINISTRACINES IŠLAIDAS IR LĖŠŲ POREIKĮ

(nereikalingą išbraukti)                                                                                                                                                               

 

____________ Nr.

(data)

 

Įmonės rekvizitai:

Įmonės kodas:

Banko kodas:

Atsiskaitomosios sąsk. Nr.:

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

Pagalbos suma administracinėms išlaidoms grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygoms rengti ir tvarkyti, Eur už vnt.

Įrašyta į kilmės knygą grynaveislių veislinių gyvūnų per mėnesį / ketvirtį / metus, vnt.

 

Lėšų poreikis, Eur

 

 

 

Mokėtina suma, Eur

 

 

Pastaba. Pažyma pateikiama Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai raštu ir el. paštu [email protected].

Išmokos kodas 24082

 

(Veisimo organizacijos vadovas)                                                (Parašas)                                                                 (Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda:

Vardas ir pavardė, tel. Nr., el. p.)

 

part_06251c8274404f36b2ff6fb582d8274d_end


 

Pagalbos veislininkystei

taisyklių

6 priedas

 

Pagalba už pieninių veislių gyvulių produktyvumo tyrimus, atliktus pieninių veislių galvijų ir (ar ) pieninių veislių avių, ir (ar) pieninių veislių ožkų produktyvumo tyrimų vykdytojų

 

Tiriamieji pieninių veislių gyvuliai

Tyrimų metodai

Pieno kiekio ir sudėties  apskaitos būdai

Bandoje tiriamųjų pieninių veislių gyvulių skaičius,

vnt.

Pagalbos suma,  70 proc.  paslaugos įkainio vienam gyvuliui, skiriant ne daugiau kaip

Eur

Karvės

A

T4

1–10

24,90

11–20

23,39

21–50

22,36

51–100

21,24

101 ir daugiau

20,44

E4

1 ir daugiau

22,84

C3

T4

1–10.

12,08

11–50

12,02

51–100

11,83

101 ir daugiau

11,51

E4

1 ir daugiau

12,60

C6

T4

1–10

10,09

11–50

10,06

51–100

9,86

101 ir daugiau

9,11

C6

E4

1 ir daugiau

9,46

Karvės, kurių bandose įdiegta bandos valdymo sistema NKS (nebrūkšnine kodų sistema)

C3

T4

1 ir daugiau

10,82

E4

1 ir daugiau

11,32

C6

T4

1 ir daugiau

7,59

E4

1 ir daugiau

9,64

Karvės, melžiamos robotais

A

Z4R

1 ir daugiau

19,66

C3

Z4R

1 ir daugiau

10,82

C6

Z4R

1 ir daugiau

7,59

Tiriamieji pieninių veislių gyvuliai

Tyrimų metodai

Pieno kiekio ir sudėties  apskaitos būdai

Bandoje tiriamųjų pieninių veislių gyvulių skaičius,

vnt.

Pagalbos suma, iki 70 proc. apskaičiuoto įkainio vienam gyvuliui per metus,

Eur

Ožkavedės ir melžiamos ėriavedės

C3

T4

1 ir daugiau

10,33

 

__________________________________

part_4b54127dad6e4593a8531ac70c989e73_end


 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

7 priedas

 

(Galutinių pagalbos gavėjų paraiškos gauti pagalbą pagal Pagalbos veislininkystei taisykles forma)

 

__________________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, asmens / įmonės kodas)

 

 

GALUTINIŲ PAGALBOS GAVĖJŲ PARAIŠKA GAUTI PAGALBĄ PAGAL PAGALBOS VEISLININKYSTEI TAISYKLES

________________

(pildymo data)

 

1. Galutinio pagalbos gavėjo duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvizitai

 

Galutinis pagalbos gavėjas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas)

 

 

 

Teisinė forma (pildo juridiniai asmenys)

 

 

 

Įmonės kodas / asmens kodas

 

 

 

Adresas:

 

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

El. p. adresas

 

 

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.

 

 

 

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

 

□ Taip

 

□ Ne

 

Pagal 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), I priedo nuostatas atitinku apibrėžtį

 

Labai mažas, mažas arba vidutinis ūkio subjektas (ūkio subjektas, kuriame dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurio metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 50 mln. Eur)*

 

 

Didelis ūkio subjektas (ūkio subjektas, kuriame dirba 250 ir daugiau asmenų ir kurio metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma viršija 50 mln. Eur)*

 

*Nustatant ūkio subjekto rūšį įvertinamas įmonių susietumas, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedo 3 punkte nurodytais kriterijais

 

 

 

 

 

2. Informacija apie priemonę arba veiklą, kurioms prašoma pagalbos

 

 

Priemonės arba veiklos, kurioms prašoma pagalbos, aprašymas

 

 

 

 

 

Planuojama priemonės, kuriai prašoma pagalbos, įgyvendinimo pradžia

 

20    m. _________________________________d.

 

Planuojama priemonės, kuriai prašoma pagalbos, įgyvendinimo pabaiga

 

20    m. _________________________________d.

 

Planuojama priemonės, kuriai prašoma pagalbos, įgyvendinimo vieta

 

 

 

Prašomos pagalbos rūšis

 

subsidijuojamos paslaugos

 

Preliminari prašomos pagalbos vertė (pagal Taisyklių 5.3 papunktį renginio organizatoriaus duomenimis; pagal Taisyklių 5.2.2 papunktį veisimo organizacijos arba tyrimų vykdytojų duomenimis), Eur

 

 

 

 

 

3. Tinkamos finansuoti išlaidos (pildoma, kai pagalbos kreipiamasi pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 5.3 papunktį konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, organizavimui ir dalyvavimui jose)

 

 

Pažymėti tinkamą

1. Dalyvavimo mokesčiai

2. Kelionės išlaidos ir gyvūnų vežimo išlaidos

3. Išlaidos leidiniams ir interneto svetainėms, kuriose skelbiama apie renginį

4. Parodoms skirtų patalpų bei stendų nuomos ir jų sumontavimo ir išmontavimo išlaidos

5. Išlaidos simboliniams prizams, jei vienam konkurso nugalėtojui skirto vieno prizo vertė siekia iki 300 Eur

 


 

4. Tinkamos finansuoti išlaidos (pildoma, kai pagalbos kreipiamasi pagal Pagalbos veislininkystei taisyklių 5.2.2 papunktį dėl kitų veislininkystės darbų ir (arba) paslaugų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus)

 

 

Pažymėti tinkamą

1. Laboratorinių tyrimų atlikimo išlaidos

2. Kitos organizacinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su ūkinių gyvūnų atrinkimu tyrimams, mėginių paėmimu ir ruošimu, siuntimu į laboratoriją bei tyrimų rezultatų analizės atlikimu:

2.1. darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos

2.2. ryšių išlaidos

2.3. pašto (kurjerių) išlaidos

2.4. kanceliarinės prekės

2.5. įrankiai ir medžiagos mėginių paėmimui ir ruošimui

2.6. išlaidos kurui

2.7. (įvardyti išlaidą)

 

5. Galutinio pagalbos gavėjo deklaracija

 

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

1. Užsiimu pirmine žemės ūkio produktų gamyba.

2. Nesu arba 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvau sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte, bet nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. tapau sunkumų patiriančia įmone**.

3. Nesu gavęs (-usi) neteisėtos pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba esu sugrąžinęs (-usi) visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

4. Nesu gavęs (-usi) pagalbos toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos programų ir (ar) priemonių.

5. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

6. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

7. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

8. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

9. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

10. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

11. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

12. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

...................

(pareigos)

.................................................

(parašas)

A. V.

.................................................

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Sunkumų patirianti įmonė – įmonė, kuri susiduria su bent viena iš šių aplinkybių (įmone vadinamas bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas):

1. ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, t. y. akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio kapitalo;

2. bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus) skolą, kurios daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių;

3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;

5. įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos) palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

Nr. 3D-102, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02743

 

part_b0aad6376a4a4036a84bafd8d9066c68_end


 

Pagalbos veislininkystei taisyklių

8 priedas

 

(Galutinių pagalbos gavėjų sąrašo forma)

 

GALUTINIŲ PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas / Fizinio asmens vardas ir pavardė  

Kodas / asmens kodas

Juridinio asmens teisinė forma

Pagalbos suma (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad sąraše nurodyti galutiniai pagalbos gavėjai:

1.    Užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba.

2.    Nėra arba 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patiriančios įmonės (subjektai), kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte, bet nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis*.

3.    Yra mažos arba vidutinės įmonės (subjektai), kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede.

4.    Nėra gavę pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra sugrąžinę visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

5.    Nėra gavę pagalbos toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos programų ir (ar) priemonių.

 

 

 

...................

(pareigos)

.................................................

(parašas)

A. V.

.................................................

(vardas, pavardė)

 

 

 

*Sunkumų patirianti įmonė – įmonė, kuri susiduria su bent viena iš šių aplinkybių (įmone vadinamas bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas):

1. ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, t. y. akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio kapitalo;

2. bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus) skolą, kurios daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių;

3. jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

4. jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;

5. įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos) palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

Nr. 3D-102, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02743

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1010, 2010-11-15, Žin., 2010, Nr. 136-6959 (2010-11-20), i. k. 1102330ISAK03D-1010

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 "Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-129, 2011-02-18, Žin., 2011, Nr. 22-1079 (2011-02-22), i. k. 1112330ISAK003D-129

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 "Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-269, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 39-1887 (2011-04-02), i. k. 1112330ISAK003D-269

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 "Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-581, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 93-4419 (2011-07-21), i. k. 1112330ISAK003D-581

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 "Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-91, 2012-02-10, Žin., 2012, Nr. 22-1022 (2012-02-18), i. k. 1122330ISAK0003D-91

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 "Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-304, 2012-04-30, Žin., 2012, Nr. 53-2645 (2012-05-08), i. k. 1122330ISAK003D-304

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 "Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-680, 2012-08-24, Žin., 2012, Nr. 99-5073 (2012-08-25), i. k. 1122330ISAK003D-680

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 "Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-400, 2013-06-03, Žin., 2013, Nr. 59-2963 (2013-06-06), i. k. 1132330ISAK003D-400

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 "Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-638, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 98-4869 (2013-09-18), i. k. 1132330ISAK003D-638

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 "Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-27, 2014-01-21, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00720

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-350, 2014-06-09, paskelbta TAR 2014-06-09, i. k. 2014-07283

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-111, 2015-02-24, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02859

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-960, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21035

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-277, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07075

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-112, 2018-02-22, paskelbta TAR 2018-02-23, i. k. 2018-02818

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-388, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-10003

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-112 „Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-944, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21223

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-146, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04021

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-508, 2019-09-10, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14407

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-80, 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02734

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-454, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13211

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-377, 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-08, i. k. 2021-13122

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-102, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02743

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-657, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21888

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_89131b4884434ebb8e0b6c0e3b043712_end