Suvestinė redakcija nuo 2015-08-05

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 24-556, i. k. 0971100NUTA00000222

 

Nauja redakcija nuo 2015-08-05:

Nr. 766, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11949

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

1997 m. kovo 13 d. Nr. 222

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                            VINCAS BABILIUS

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 766
redakcija)

 

 

 

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų (toliau – pažymos) išdavimo tvarką.

2. Pažymas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai (toliau – rūmai) pagal veiklos zonas. Pažymos išduodamos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios atsirado ir egzistuoja ar egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Pažymos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, užsienio valstybių juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms bei jų padaliniams, taip pat fiziniams asmenims (toliau – asmenys).

4. Asmuo, norintis gauti pažymą, per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) buvimo faktą, tiesiogiai kreipdamasis arba per atstumą pateikia rūmams, kurių veiklos zonoje atsirado ir egzistuoja ar egzistavo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, šiuos dokumentus:

4.1. prašymą rūmų generaliniam direktoriui;

4.2. sutarties ir jos lydimųjų dokumentų (išskyrus konfidencialią informaciją, kurios šalys sutarė neatskleisti tretiesiems asmenims), pagal kuriuos asmuo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų, kopijas;

4.3. kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kopijas;

4.4. dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per protingą terminą pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas;

4.5. kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kopijas.

5. Rūmų prašymu asmuo turi pateikti Aprašo 4.2–4.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalus.

6. Asmuo, prieš pateikdamas Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, rūmams sumoka rūmų tarybos nustatyto dydžio atlygį (toliau – atlygis), atitinkantį rūmų turėtas pateiktų duomenų nagrinėjimo, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimo nustatymo, pažymos parengimo ir išdavimo išlaidas. Rūmai imasi šiame punkte nurodytų veiksmų tik asmeniui sumokėjus atlygį. Rūmams motyvuotai atsisakius išduoti pažymą, rūmams sumokėtas atlygis asmeniui negrąžinamas.

7. Rūmai išnagrinėja asmens prašymą ir išduoda pažymą arba motyvuotai atsisako ją išduoti per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 4 arba 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo. Prireikus rūmai gali per 5 darbo dienas nuo visų Aprašo 4 arba 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo kreiptis į asmenį su rašytiniu prašymu patikslinti ir (ar) papildyti pateiktus dokumentus. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ir (ar) papildytų dokumentų gavimo rūmuose dienos.

8. Rūmai išduoda pažymą, jeigu asmens pateikti ir vadovaujantis Aprašo 9 punktu surinkti dokumentai įrodo, kad egzistuoja (egzistavo) aplinkybės ir sąlygos, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

9. Jeigu asmuo pats negali gauti dokumentų, nurodytų Aprašo 4.3 papunktyje, asmens prašymu rūmai imasi veiksmų, padedančių nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą.

10. Jeigu asmenų pateikti dokumentai ir rūmų nustatyti faktai neįrodo Aprašo 4 punkte nurodytų aplinkybių ir sąlygų, rūmai išduoda asmeniui motyvuotą atsisakymą išduoti pažymą.

11. Pažyma įforminama rūmų blanke 2 egzemplioriais. Pažymoje nurodoma: pažymos numeris, data, pateikusio prašymą asmens vardas ir pavardė (arba pavadinimas), adresas, sutarties šalys, sutarties sudarymo vieta, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, jų egzistavimo laikotarpis (arba jų pradžios momentas, jeigu aplinkybės dar egzistuoja) ir rūmams pateiktų dokumentų sąrašas. Pažyma pasirašoma rūmų generalinio direktoriaus ar jo įgalioto asmens.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 766, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11949

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 766, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11949

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo