Suvestinė redakcija nuo 2017-09-01 iki 2018-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 23-1103, i. k. 110231GISAK00001-63

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS DARBO DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2010 m. vasario 22 d. Nr. 1-63

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2008, Nr. 71-2704; 2010, Nr. 1-30) 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą;

1.2. Neteko galios nuo 2011-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin. 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363

 

1.3. Neteko galios nuo 2011-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin. 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363

 

1.4. šaukimo formą;

1.5. administracinių bylų registracijos žurnalo formą;

1.6. įrenginių eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalo formą;

1.7. įspėjimų dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės registracijos žurnalo formą;

1.8. objektų eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalo formą;

1.9. Neteko galios nuo 2010-07-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

 

1.10. Neteko galios nuo 2010-07-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

 

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 63-2870);

2.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2004 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 39 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 35-1167);

2.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 129 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1985);

2.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. 1-24 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 9-375).

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2010 m. kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                Remigijus Baniulis

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekamų priešgaisrinių techninių patikrinimų objektuose organizavimo tvarką ir objektų patikrinimų periodiškumą.

Priešgaisrinių techninių patikrinimų tikslas – nustatyti, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimus ir kitus veiksnius, turinčius įtakos žmonių ir turto priešgaisrinei saugai.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 123-5518) ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 (Žin., 2003, Nr. 57-2549).

 

II. OBJEKTŲ GRUPĖS IR TIKRINIMO PERIODIŠKUMAS

 

3. Visi tikrinami objektai skirstomi į keturias grupes (I, II, III, IV). Statiniai objektų grupėms priskiriami pagal naudojimo paskirtį (1 priedas), vadovaujantis statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį reglamentuojančiais teisės aktais. Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, pastato paskirtis nustatoma pagal patalpą, kuri atitinka dažniau tikrinamos grupės kriterijus nei visas pastatas.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) pavaldžios įstaigos viršininkas, vadovaudamasis statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį reglamentuojančiais teisės aktais, įmonių, įstaigų, organizacijų pastatus, esančius vienoje teritorijoje (vienu adresu), gali prilyginti vienam objektui.

5. Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų periodiškumas:

5.1. I grupės objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per metus;

5.2. II grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 2 metus;

5.3. III grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;

5.4. Neteko galios nuo 2017-08-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-300, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-15, i. k. 2015-15237

 

5.4. naujai pripažintų tinkamais naudoti objektų pirmasis planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas atliekamas atsižvelgiant į jo grupę ir šiame Apraše nustatytą patikrinimo periodiškumą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

5.5. objektų atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravę objektai tikrinami PAGD nustatyta tvarka, bet ne dažniau kaip:

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

5.5.1. I grupės objektų – kartą per 3 metus;

5.5.2. II grupės objektų – kartą per 4 metus;

5.5.3. III grupės objektų – kartą per 5 metus.

6. IV grupės objektų (statinių, teritorijų, statybviečių) priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami tik esant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nurodytiems neplaninių patikrinimų pagrindams. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra taip pat atliekama miškuose, durpynuose, geležinkelio juostose, kaimo vietovėje šienapjūtės, javapjūtės ir žolės gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarį ištirpus miške sniegui ir iki prasidedant lietingiems rudens orams ar iškrintant sniegui).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

7. Atsižvelgiant į gaisrų statistiką  ir siekiant teikti metodinę pagalbą, IV grupės objektuose atliekami prevenciniai veiksmai, skirti užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams. Šių veiksmų metu teikiama tik konsultacija priešgaisrinės saugos klausimais, o įstatymų nustatytos poveikio priemonės dėl nustatytų pažeidimų netaikomos (išskyrus šio Aprašo 28.2 papunktyje nurodytus atvejus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

8. Diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų patalpos tikrinamos diplomatinius ir konsulinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

III. OBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAVIMAS

 

9. PAGD pavaldžių įstaigų struktūriniai padaliniai, atliekantys valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas (toliau – VPP padaliniai), sudaro metinius objektų planinių priešgaisrinių techninių patikrinimų planus (toliau – patikrinimų planas), į kuriuos įtraukiami visi tais metais tikrintini objektai, atsižvelgdami į šio Aprašo 5 punkte nustatytą periodiškumą ir PAGD direktoriaus nustatyta tvarka gautas objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaracijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

10. Patikrinimų planuose nurodomi I, II ir III grupių objektų patikrinimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

11. Objektai valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams priskiriami atsižvelgus į kiekvieno jų profesionalumą ir turimą kvalifikaciją. Planuojant patikrinimus taikomas rotacijos principas (vietoj ankstesnį objekto patikrinimą atlikusio pareigūno skiriamas kitas), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl organizacinių kliūčių.

Patikrinimo planus tvirtina PAGD pavaldžios įstaigos vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

12. Objektai, kuriuose esamų pavojingų medžiagų kiekiai, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159), prilygsta II lygiui ar viršija jį, tikrinami pagal atskirą PAGD direktoriaus patvirtintą grafiką.

13. VPP padaliniuose esančiuose metiniuose objektų patikrinimų planuose daromos žymos apie priemonių įvykdymą.

 

IV. OBJEKTŲ PRIEŠGAISRINIAI TECHNINIAI PATIKRINIMAI

 

14. Ar gyvenamosios patalpos atitinka teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimus, gali būti tikrinama tik jų savininko (bendraturčio) sutikimu, be jo sutikimo – tik teismo sprendimu.

15. Objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai skirstomi į planinius ir  neplaninius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

16. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas prieš 10 darbo dienų privalo informuoti objekto savininką, teisėtą valdytoją, vadovą ar jų raštiškai įgaliotą asmenį (toliau – objekto atstovas) telefonu, raštu arba elektroniniu būdu apie numatomą patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą, laiką, dalyką ir preliminarų dokumentų sąrašą, kurį, atsižvelgdamas į objekto naudojimo funkcinę paskirtį, objekto atstovas turi pateikti priežiūrą atliekančiam pareigūnui, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 19 punkte.

17. Patikrinimą atliekantis valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas (pareigūnų grupė) privalo prisistatyti patikrinimo metu dalyvausiančiam objekto atstovui, pateikdamas savo tarnybinį pažymėjimą, skiriamąjį ženklą, nurodyti patikrinimo priežastį ir turėti įgalioto asmens pasirašytą pavedimą „Pavedimas atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą“ (2 priedas) atlikti patikrinimą, kuris turi būti registruotas žurnale „Pavedimų atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą registracijos žurnalas“ (3 priedas).

18. Objekto priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami dalyvaujant objekto atstovui, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 19 punkte.

19. Esant Viešojo administravimo įstatyme nurodytiems neplaninių patikrinimų pagrindams, atliekami  neplaniniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai.

Apie neplaninio priešgaisrinio techninio patikrinimo rezultatus tarnybiniu pranešimu informuojamas pareigūnas, įpareigojęs jį atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

20. Pripažinus statinį (patalpą) tinkamu naudoti, pirmą kartą atliekant jo planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą objekto atstovui teikiama tik konsultacija priešgaisrinės saugos klausimais. Po patikrinimo valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas surašo tarnybinį pranešimą apie nustatytus pažeidimus, konsultacijos metu aptartus klausimus. Dėl nustatytų pažeidimų objekto atstovui įstatymų nustatytos poveikio priemonės netaikomos, išskyrus šio Aprašo 28.2 papunktyje nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

21. Priešgaisrinio techninio patikrinimo metu tikrinama, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimus, ir atsižvelgiama į kitus veiksnius, turinčius įtakos žmonių ir turto priešgaisrinei saugai. Patikrinimo metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo patikrinti šiuos pagrindinius klausimus:

21.1. ar objekte yra parengtos priešgaisrinės saugos instrukcijos ir atliekamas periodinis visų darbuotojų instruktavimas bei mokymas priešgaisrinės saugos klausimais;

21.2. ar objekte yra parengti žmonių evakuacijos planai;

21.3. ar privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių yra laisvi, tvarkingi;

21.4. ar evakuacijos keliai ir išėjimai laisvi ir parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

 

21.5. ar koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose yra evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, ar jie įrengti pagal nustatytus reikalavimus;

21.6. ar teritorija, patalpos yra pakankamai aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

21.7. ar gesintuvai techniškai tvarkingi, laiku pripildomi, jų tipas ir išdėstymo vietos atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

21.8. ar statiniuose ir patalpose tvarkinga elektros instaliacija, ar naudojami tik techniškai tvarkingi elektros prietaisai, ar jie tinkamai eksploatuojami;

21.9. Neteko galios nuo 2014-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin. 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

 

21.10. ar technologiniai įrenginiai techniškai tvarkingi ir eksploatuojami pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus;

21.11. ar medžiagos sandėliuojamos nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

21.12. ar techniškai tvarkingi gaisriniai hidrantai, vidaus gaisrinis vandentiekis, ar jie tikrinami teisės aktų nustatyta tvarka;

21.13. ar aktyviosios gaisrinės saugos priemonės techniškai tvarkingos ir nuolat veikiančios, ar atliekama jų periodinė techninė priežiūra.

Taip pat tikrinama objektų atitiktis ir kitiems priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, nustatantiems eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, atsižvelgiant į statinių, patalpų, įrenginių funkcinio naudojimo paskirtį.

22. Patikrinimo metu nustačius teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, surašomas privalomasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno nurodymas „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ (toliau – nurodymas) (4 priedas) ir taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės, išskyrus šio Aprašo 20 punkte nurodytus atvejus.

Patikrinimo metu nustačius teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, atitinkančių teisės aktuose nustatytus mažai pavojingos veikos kriterijus, surašomas nurodymas  ir asmeniui pareiškiama žodinė pastaba.

Patikrinimo metu pastebėjus galimus gaisrinės saugos normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų pažeidimus, apie tai raštu informuojami statinio naudojimo priežiūrą vykdantys atsakingi subjektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-300, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-15, i. k. 2015-15237

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

23. Pažeidimų, nustatytų I, II ir III grupės objektuose, šalinimo terminai negali būti ilgesni nei iki kito jų planinio patikrinimo. Nustačius pažeidimų tikrinant IV grupės objektus, nurodyme įrašomas pažeidimams proporcingas, protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) pažeidimų pašalinimo terminas.

Siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai, pasibaigus nustatytam pažeidimų pašalinimo terminui (IV grupės objektuose ir jei buvo nustatytas trumpesnis  nei iki kito planinio patikrinimo pažeidimų pašalinimo terminas – I, II ir III grupės objektuose) atliekamas neplaninis patikrinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

24. Nurodymas registruojamas „Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnale“ (5 priedas), jo pirmasis egzempliorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po priešgaisrinio techninio patikrinimo įteikiamas objekto atstovui, antrasis paliekamas VPP padalinyje. Jeigu objekto atstovas atsisako priimti nurodymą arba nėra galimybės nurodymą įteikti jam asmeniškai, tai pažymima nurodyme, kuris užregistruojamas objekto sekretoriate arba išsiunčiamas registruotu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

25. Jeigu objekto atstovas nesutinka su jam nurodyme surašytais reikalavimais pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus objekte, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo jis turi teisę apskųsti nurodymą atitinkamai PAGD pavaldžiai įstaigai arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

26. Planinio priešgaisrinio techninio patikrinimo metu taip pat tikrinama, kaip vykdomos anksčiau surašytos nurodyme įvardytos priemonės. Nepašalinus atliktų patikrinimų metu nustatytų pažeidimų, taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės. Patikrinimo metu nustačius naujų teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, surašomas naujas nurodymas ir taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

27. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas, atlikęs objekto planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą ir nenustatęs eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, apie tai tarnybiniu pranešimu informuoja objekto patikrinimą atlikti įpareigojusį pareigūną. Vėliau šis pranešimas įsegamas į atitinkamo objekto priežiūros bylą.

Kitas minėtų objektų patikrinimas planuojamas vadovaujantis 5.5 papunktyje nurodytu periodiškumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

V. UŽDRAUDIMAS EKSPLOATUOTI OBJEKTĄ

 

28. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, kuriems yra nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai (išskyrus gyvenamąsias patalpas) (toliau – objektas), eksploatuoti uždraudžiami  šiais atvejais:

28.1. jeigu objekto atstovui buvo taikyta įstatymų nustatyta poveikio priemonė už teisėtų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai objekte nėra pašalinti;

28.2. jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas;

28.3. jeigu neužtikrinama tikrinamame objekte ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

Nr. 1-271, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13493

 

29. Šios tvarkos 28.1 punkte nustatytais atvejais valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas surašo įspėjimą „Įspėjimas dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės“ (6 priedas) objekto atstovui dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės, nustatydamas ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų pažeidimų pašalinimo terminą. Jeigu objekto atstovas atsisako pasirašyti, tai pažymima įspėjime ir jis išsiunčiamas registruotu paštu arba užregistruojamas objekto sekretoriate ir paliekamas.

Šį terminą, esant motyvuotam objekto atstovo raštiškam prašymui, jeigu dalis pažeidimų pašalinta ir toliau atliekami jų šalinimo darbai, ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pratęsti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.

30. Pasibaigus įspėjime dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės nustatytam laikotarpiui pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimus, ir jeigu pažeidimai lieka nepašalinti, priimamas nutarimas „Nutarimas uždrausti eksploatuoti objektą “ (7 priedas).

31. Jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas ir grėsmė žmonių saugai, nutarimas dėl objekto eksploatavimo uždraudimo priimamas nenustatant pažeidimų pašalinimo terminų.

32. Nutarimą uždrausti eksploatuoti objektą gali priimti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius, jo pavaduotojas ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 35 punkte.

33. Nutarimas uždrausti eksploatuoti objektą per 10 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybai arba Vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui. Skundo teikimas nesustabdo šio nutarimo vykdymo.

34. Eksploatuoti objektą leidžiama tik pašalinus teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

35. Techniškai netvarkingus įrenginius bei įrangą, galinčią sukelti gaisrą ar sprogimą, uždraudžiama eksploatuoti išjungiant elektros tiekimą ir (arba) ją užplombuojant. Tai įforminama protokolu „Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokolas“ (8 priedas), kurį surašyti turi teisę visi valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai. Jeigu objekto atstovas atsisako pasirašyti, tai pažymima protokole ir jis išsiunčiamas registruotu paštu arba užregistruojamas objekto sekretoriate ir paliekamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

 

36. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas, gavęs objekto atstovo raštišką pranešimą apie pašalintus pažeidimus, patikrina pranešime minimus faktus ir jeigu pažeidimai iš tikrųjų pašalinti, leidžia toliau eksploatuoti elektros įrenginius ar kitus agregatus, tai pasirašytinai pažymėjęs „Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokole“ (8 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

37. Po nutarimo dėl objekto eksploatavimo uždraudimo įteikimo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas raštu informuoja statinių naudojimo priežiūrą atliekančią instituciją. Periodinis šio objekto patikrinimas neatliekamas, kol iš objekto atstovo negaunamas raštiškas pranešimas apie visų pažeidimų pašalinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

38. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po objekto atstovo raštiško pranešimo apie pašalintus pažeidimus patikrinti, ar pašalinti visi objekte nustatyti pažeidimai, ir tik tada leisti toliau eksploatuoti objektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

 

39. Statinio statyba, rekonstravimo, remonto darbai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) nustatytais atvejais stabdomi šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentai registruojami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

OBJEKTŲ GRUPAVIMO KRITERIJAI PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ

 

Eil. Nr.

Paskirtis

I grupė

II grupė

III grupė

1.

Viešbučių pastatai

kuriuose yra 100 ir daugiau vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti

kuriuose yra nuo 50 iki 100 vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti

kuriuose yra nuo 20 iki 50 vietų, apgyvendinimo paslaugoms teikti

2.

Poilsio pastatai

kuriuose yra 100 ir daugiau vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti

kuriuose yra nuo 50 iki 100 vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti

nepriskirti II grupės objektams

3.

Prekybos pastatai

kurių bendras plotas viršija 2000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 500 m2 iki 2000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 100 m2 iki

500 m2

4.

Kultūros pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas viršija 1000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 500 m2 iki 1000 m2

kurių bendras plotas neviršija 500 m2

klubų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas viršija 500 m2

klubų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas yra nuo 200 m2 iki 500 m2

klubų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas neviršija 200 m2

5.

Maitinimo pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas viršija 1000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 500 m2 iki 1000 m2

kurių bendras plotas neviršija 500 m2

restoranų, kavinių ir barų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas viršija 500 m2

restoranų, kavinių ir barų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas yra nuo 200 m2 iki 500 m2

restoranų, kavinių ir barų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas neviršija 200 m2

6.

Administraciniai pastatai

kuriuose dirba arba nuolat būna daugiau kaip 100 žmonių

kuriuose dirba arba nuolat būna nuo 50 iki 100 žmonių

7.

Gydymo pastatai

kuriuose yra daugiau kaip 50 stacionarių gydymo vietų

nepriskirti I grupės objektams

medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai

8.

Sporto pastatai

kurių bendras plotas viršija 2000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 1000 m2 iki 2000 m2

nepriskirti II grupės objektams

9.

Paslaugų pastatai (patalpos)

autoservisai, kuriuose įrengtos Asg, Bsg pavojingumo sprogimo bei gaisro atžvilgiu kategorijų patalpos arba yra 10 ir daugiau techninės priežiūros postų

10.

Mokslo pastatai

bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai

nepriskirti I grupės objektams

11.

Gamybos, pramonės, sandėliavimo pastatai

turintys daugiau kaip 750 m2 bendro ploto Asg, Bsg pavojingumo sprogimo bei gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas

turintys nuo 500 m2 iki 750 m2 bendro ploto Asg, Bsg pavojingumo sprogimo bei gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas

nepriskirti II grupės objektams

turintys didesnes kaip 2000 m2 bendro ploto Cg pavojingumo gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas

turintys nuo 1000 m2 iki 2000 m2 bendro ploto Cg pavojingumo gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas

12.

Gyvenamieji (įvairių socialinių grupių) pastatai

vaikų ir kūdikių namai, internatai

nepriskirti I grupės objektams

13.

Gyvenamieji pastatai

kurių aukštis nuo gaisrinių mašinų važiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės viršija 56 m

kurių aukštis nuo gaisrinių mašinų važiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės yra nuo 26,5 m iki 56 m

14.

Negyvenami pastatai

kurių aukštis nuo gaisrinių mašinų važiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės viršija 26,5 m

15.

Garažų pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas viršija 600 m2 plotą, taip pat 50 ir daugiau vietų atitverti automobilių garažai

požeminės automobilių aikštelės, įrengtos po pastatais, kuriose yra 50 ir daugiau vietų automobiliams statyti

16.

Transporto pastatai

oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo pastatai, švyturių pastatai, muitinių pastatai ir kita

17.

Religiniai pastatai

bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai

18.

Specialieji pastatai

kareivinės, kalėjimai, tardymo izoliatoriai, policijos, gaisrinės tarnybos, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai, techniniai stebėjimo bokštai ir kita

 

PASTABOS:

1) IV grupės objektai – I, II, III grupės objektams nepriskirti objektai;

2) objektai, kuriuose pavojingų medžiagų kiekis, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159), prilygsta arba viršija I lygį, priskiriami I grupei;

3) objektai, kuriuose atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius (žinybines priešgaisrines pajėgas), vadovaujantis Gaisro atžvilgiu pavojingų objektų, kurių savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius (žinybines priešgaisrines pajėgas) kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 794 (Žin., 2003, Nr. 60-2726), priskiriami I grupei;

4) PAGD pavaldžios įstaigos viršininkas gali priskirti objektą dažniau tikrinamai grupei, atsižvelgdamas į objekto gaisrinį pavojingumą.

 

_________________

 

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pavedimo atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą formos pavyzdys)

 

......................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

PAVEDIMAS

ATLIKTI OBJEKTO PRIEŠGAISRINĮ TECHNINĮ PATIKRINIMĄ

 

20..... m. ............................. d. Nr. ......

.............................

(vietovė)

 

.............................................................................................................................................

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

 

pavedama atlikti ...........................................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

................................................................................................ priešgaisrinį techninį patikrinimą.

 

Patikrinimo data:  20....... .... ....

 

.....................................                   .....................................               ..........................................

(pareigos)                                         (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

_________________

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pavedimų atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą registracijos žurnalo formos pavyzdys)

 

Pavedimų atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Pavedimo numeris, išdavimo data

Tikrinamo objekto pavadinimas, adresas

Pavedimą pasirašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė

Objektą tikrinti įgalioto pareigūno pareigos, vardas, pavardė

Patikrinimo įvykdymo žyma

Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

_________________

 

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Nurodymo dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo formos pavyzdys)

 

.................................................................................................................

 

...........................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

...........................................................................

...........................................................................

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

NURODYMAS

DĖL OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS PAGERINIMO

 

20..... m. ......................... d. Nr. .....

.........................

(vietovė)

 

20....... .... .... .......................................................................................................................

(pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, pareigos, vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

atliko ............................................................................................................................................

(nurodyti, kas patikrinta)

......................................................................................................................................................

................................................................................................ .priešgaisrinį techninį patikrinimą.

Patikrinimo metu dalyvavo Jūsų atstovas (-ai).............................................................................

(pareigos, vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

Patikrinimo metu nustatyta:

 

Eil. Nr.

Neatitiktis bendriesiems priešgaisrinės saugos reikalavimams

1

2

1.

 

Teisinis pagrindas:

2.

 

Teisinis pagrindas:

3.

 

Teisinis pagrindas:

4.

 

Teisinis pagrindas:

5.

 

Teisinis pagrindas:

6.

 

Teisinis pagrindas:

7.

 

Teisinis pagrindas:

8.

 

Teisinis pagrindas:

9.

 

Teisinis pagrindas:

10.

 

Teisinis pagrindas:

...

 

Teisinis pagrindas:

...

 

Teisinis pagrindas:

 

Nustatytos neatitiktys turi būti pašalintos ne vėliau kaip iki kito planinio patikrinimo.

Apie numatomą kitą planinį objekto patikrinimą galite sužinoti oficialioje PAGD interneto svetainėje www.vpgt/prevencija/objektutikrinimoplanai, patikrinimų sąraše.

Jeigu nesutinkate su nurodyme nustatytomis bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų neatiktimis, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo dienos galite apskųsti nurodymą atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai arba Vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui.

Nurodymą surašė:

 

.....................................                   .....................................               ..........................................

(pareigos)                                         (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

Nurodymą gavau:

.....................................                   .....................................               ..........................................

(pareigos)                                         (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

Nurodymas išsiųstas: 20...... .... ....

 

_________________

 

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnalo formos pavyzdys)

 

Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Nurodymo numeris, registravimo data

Tikrinto objekto pavadinimas, adresas

Tikrinto objekto grupė

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė

Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

_________________

 

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Įspėjimo dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės formos pavyzdys)

 

.......................................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

...........................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

...........................................................................

...........................................................................

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

ĮSPĖJIMAS

DĖL NEPATENKINAMOS OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS

 

20...... m. .............................. d. Nr.

.............................

(vietovė)

 

Jūsų vadovaujamame (Jums priklausančiame) objekte ......................................................

......................................................................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

nustatyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai:

......................................................................................................................................................

(pažeidimų esmė)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Pažeisti ...............................................................................................................................

(teisės aktų pavadinimai, punktų Nr.)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

reikalavimai.

Įspėju.................................................................................................................................. ,

(savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas, pavardė)

kad per ............. darbo dienas (-ų) nepašalinus išvardintų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, 20...... .... .... valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai uždraus eksploatuoti

......................................................................................................................................................

(statinio, patalpų, įrenginio, įrangos pavadinimas)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Šį terminą, esant motyvuotam Jūsų raštiškam prašymui, ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pratęsti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.

 

Įspėjimą surašė:                               .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Įspėjimą gavau:                               .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

 

_________________

 

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Nutarimo uždrausti eksploatuoti objektą formos pavyzdys)

 

..................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

...........................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

...........................................................................

...........................................................................

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui))

 

NUTARIMAS

UŽDRAUSTI EKSPLOATUOTI OBJEKTĄ

 

20..... m. ............................. d. Nr. .......

..........................

(vietovė)

 

Aš, ......................................................................................................................................

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

..................................................................................................................................................... ,

išnagrinėjęs medžiagą apie ..........................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

......................................................................................................................  priešgaisrinę būklę,

 

NUSTAČIAU:

kad ................................................................................................................................................

(išdėstyti bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ,

tuo pažeidė ...................................................................................................................................

(teisinį pagrindą)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739

 

NUTARIU:

1. Uždrausti eksploatuoti.....................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Pranešti............................................................................................................................

(objekto pavadinimas)

..................................................................................................................................................... ,

(savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas, pavardė)

kad:

– per 10 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos jį galima apskųsti atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybai arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui;

– valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiksmai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti apskundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui;

– skundas nesustabdo nutarimo vykdymo.

 

Nutarimą surašė:                             .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Nutarimą gavau:                             .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

 

Atsižvelgdamas į tai, kad anksčiau išvardinti pažeidimai buvo pašalinti, ir vadovaudamasis  Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams  patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 38 punktu, nutariu:

1. Leisti eksploatuoti:..........................................................................................................

......................................................................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

.......................................................................................................................... nuo 20...... .... ....

 

.........................               ......................................................

(parašas)                           (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

 

_________________

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

(Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokolo formos pavyzdys)

 

.....................................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

 

........................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

 

........................................................................

 

........................................................................

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

 

 

 

TECHNIŠKAI NETVARKINGŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ, KITŲ AGREGATŲ EKSPLOATAVIMO UŽDRAUDIMO

 

PROTOKOLAS

 

 

20...... m. ............................. d. Nr. ........

 

.............................

(vietovė)

 

 

Aš, ..........................................................................................................................................

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

............................................................................................................................................................,

 

dalyvaujant..........................................................................................................................................

(objekto atstovo pareigos, vardas, pavardė, kviestinių asmenų vardai, pavardės)

 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

išjungiau (užplombavau) ....................................................................................................................

(kas išjungta, užplombuota, skaičius, vieta)

 

.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

Įspėju......................................................................................................................................,

(objekto savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens)  vardas, pavardė)

 

kad už plombų pažeidimą ar nuplėšimą be valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų leidimo kaltininkai bus patraukti administracinėn atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Informuoju, kad valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiksmai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti apskundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

 

 

 

Protokolą surašė:      ......................................              .......................................................................

(parašas)                                                                              (vardas, pavardė)

 

 

 

Dalyvavo:                 .....................................                .......................................................................

(parašas)                                                                         (vardas, pavardė)

 

.....................................                .......................................................................

(parašas)                                                                         (vardas, pavardė)

 

 

Protokolą gavau:       ...................................                   .....................................................................

(parašas)                                                                              (vardas, pavardė)

 

 

20...... .... ....

 

Atsižvelgdamas į tai, kad anksčiau išvardinti pažeidimai buvo pašalinti, ir vadovaudamasis Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams  patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo  36 punktu, nutariu:

 

1.   Leisti eksploatuoti elektros įrenginius ar kitus agregatus ................................................

 

 

...........................................................................................................................................................

 

(pavadinimas,  vieta)

 

................................................................................................................................ nuo 20...... .... ....

 

 

 

 

..................................              ....................................................................................

(parašas)                                                                  (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-271, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13493

 

Forma. Neteko galios nuo 2011-01-01

Formos naikinimas:

Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin. 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363

Formos pakeitimai:

Nr. 1-198, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 83-4394 (2010-07-14), i. k. 110231GISAK0001-198

 

Forma. Neteko galios nuo 2011-01-01

Formos naikinimas:

Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin. 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363

Formos pakeitimai:

Nr. 1-198, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 83-4394 (2010-07-14), i. k. 110231GISAK0001-198

 

 

Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

(Šaukimo formos pavyzdys)

__________________

(Įstaigos ar padalinio pavadinimas)

ŠAUKIMAS

 

 

Data

 

 

 

Šaukiamasis

 

Šaukiamojo adresas ar el.

pašto adresas

 

Atvykimo data ir laikas

 

Atvykimo adresas

 

Pareigūnas, pas kurį šaukiama atvykti

 

Šaukimo tikslas

 

Su savimi turėti

 

Šaukimą surašė

 

 

 

 

 

(parašas)             

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(kirpimo linija)

 

ŠAUKIMO ŠAKNELĖ

 

Šaukiamojo vardas ir

pavardė

 

Procesinė padėtis

 

Atvykimo data ir laikas

 

Pareigūnas pas kurį šaukiama atvykti

 

Šaukimo įteikimo (išsiuntimo elektroniniu

paštu) data ir laikas

 

Šaukimą gavo

(šaukiamasis)

 

 

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

Šaukimą gavo

(kitas asmuo)

 

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

Šaukimas išsiųstas elektroniniu paštu

 

(elektroninio pašto, iš kurio išsiųstas šaukimas, adresas)

Šaukimą įteikė (išsiuntė

elektroniniu paštu)

 

 

 

(parašas)             

 

_________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. 1-271, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13493

 

 

Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

Administracinių bylų registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Administracinio teisės pažeidimo protokolo numeris, registravimo data

Asmens, surašiusio administracinio teisės pažeidimo protokolą, pareigos, vardas, pavardė, protokolo surašymo data

Duomenys apie pažeidėją (darbovietė, pareigos, vardas, pavardė)

Pareigūno, nagrinėjusio administracinę bylą, pareigos, vardas, pavardė

Administracinės bylos nagrinėjimo data, nutarimo numeris

Skirta nuobauda

Nutarimo dėl administracinės nuobaudos skyrimo įteikimo (išsiuntimo) data

Piniginės baudos išieškojimo žyma

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

_________________

 

 

Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

Įrenginių eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Protokolo numeris, data

Objekto pavadinimas, adresas

Uždrausta eksploatuoti (įrenginio pavadinimas)

Uždraustų eksploatuoti įrenginių skaičius

Protokolą surašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

_________________

 

Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

Įspėjimų dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Įspėjimo numeris, data

Objekto pavadinimas, adresas

Įspėjimą parengė (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

Įspėjimas įteiktas (pareigos, vardas, pavardė)

Trūkumų pašalinimo terminas

Įspėjimo vykdymo žyma

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

_________________

 

 

Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

Objektų eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Nutarimo numeris, data

Uždrausta eksploatuoti (objekto, statinio, patalpos pavadinimas, adresas)

Uždraudė eksploatuoti (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

Nutarimas įteiktas (pareigos, vardas, pavardė, data)

Protokolo numeris, data

Eksploatuoti leista (pareigūno pareigos, vardas, pavardė, data)

Akto numeris, data

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

_________________

Forma. Neteko galios nuo 2010-07-09

Formos naikinimas:

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

 

Forma. Neteko galios nuo 2010-07-09

Formos naikinimas:

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1-44 "Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-198, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 83-4394 (2010-07-14), i. k. 110231GISAK0001-198

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 "Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

3.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-363, 2010-12-23, Žin., 2010, Nr. 155-7918 (2010-12-30), i. k. 110231GISAK0001-363

Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje blankų formų patvirtinimo

 

4.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-287, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6162 (2013-11-26), i. k. 113231GISAK0001-287

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 "Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

5.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-300, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-15, i. k. 2015-15237

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

6.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-195, 2017-06-26, paskelbta TAR 2017-06-26, i. k. 2017-10748

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės Priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

7.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-271, 2017-08-21, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13493

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo