Suvestinė redakcija nuo 2010-07-09 iki 2010-07-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 23-1103, i. k. 110231GISAK00001-63

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS DARBO DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2010 m. vasario 22 d. Nr. 1-63

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2008, Nr. 71-2704; 2010, Nr. 1-30) 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą;

1.2. nutarimo skirti administracinę nuobaudą formą;

1.3. administracinių teisės pažeidimų protokolo formą;

1.4. šaukimo formą;

1.5. administracinių bylų registracijos žurnalo formą;

1.6. įrenginių eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalo formą;

1.7. įspėjimų dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės registracijos žurnalo formą;

1.8. objektų eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalo formą;

1.9. Neteko galios nuo 2010-07-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

 

1.10. Neteko galios nuo 2010-07-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

 

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 63-2870);

2.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2004 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 39 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 35-1167);

2.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 129 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1985);

2.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. 1-24 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo organizavimo instrukcijos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 9-375).

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2010 m. kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                Remigijus Baniulis


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekamų priešgaisrinių techninių patikrinimų objektuose organizavimo tvarką ir objektų patikrinimų periodiškumą.

Priešgaisrinių techninių patikrinimų tikslas – nustatyti, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimus ir kitus veiksnius, turinčius įtakos žmonių ir turto priešgaisrinei saugai.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 123-5518) ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 (Žin., 2003, Nr. 57-2549).

 

II. OBJEKTŲ GRUPĖS IR TIKRINIMO PERIODIŠKUMAS

 

3. Visi tikrinami objektai skirstomi į keturias grupes (I, II, III, IV). Statiniai objektų grupėms priskiriami pagal naudojimo paskirtį (1 priedas), vadovaujantis statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį reglamentuojančiais teisės aktais. Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, pastato paskirtis nustatoma pagal patalpą, kuri atitinka dažniau tikrinamos grupės kriterijus nei visas pastatas.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) pavaldžios įstaigos viršininkas, vadovaudamasis statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį reglamentuojančiais teisės aktais, įmonių, įstaigų, organizacijų pastatus, esančius vienoje teritorijoje (vienu adresu), gali prilyginti vienam objektui.

5. Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų periodiškumas:

5.1. I grupės objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per metus;

5.2. II grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 2 metus;

5.3. III grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;

5.4. IV grupės objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami pasirinktinai, atsižvelgiant į gaisrų statistiką bei kitas aplinkybes, vyriausiojo valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus, PAGD pavaldžios įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens, PAGD pavaldžios įstaigos struktūrinio padalinio, atliekančio valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas (toliau – VPP padaliniai), vadovo (toliau – įgaliotas asmuo) nuožiūra.

Tokia pat tvarka valstybinė priešgaisrinė priežiūra atliekama miškuose, durpynuose, geležinkelio juostose, kaimo vietovėje šienapjūtės, javapjūtės bei žolės gaisrams kilti pavojingu metu;

5.5. naujai pripažintų tinkamais naudoti objektų pirmasis planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas atliekamas atsižvelgiant į jo grupę ir šiame Apraše nustatytą patikrinimo periodiškumą;

5.6. objektų atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravę objektai tikrinami PAGD nustatyta tvarka, bet ne dažniau kaip:

5.6.1. I grupės objektų – kartą per 3 metus;

5.6.2. II grupės objektų – kartą per 4 metus;

5.6.3. III grupės objektų – kartą per 5 metus.

6. Įgalioto asmens nuožiūra objektų priešgaisrinės būklės patikrinimai gali būti atliekami ir dažniau, jeigu tai neprieštarauja kitų teisės aktų nuostatoms.

7. Diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų patalpos tikrinamos diplomatinius ir konsulinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Statybviečių priešgaisrinių techninių patikrinimų periodiškumą nustato įgaliotas asmuo.

 

III. OBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAVIMAS

 

9. PAGD pavaldžių įstaigų VPP padaliniai sudaro metinius objektų planinių priešgaisrinių techninių patikrinimų planus (toliau – patikrinimų planas), į kuriuos įtraukiami visi tais metais tikrintini objektai, atsižvelgiant į šio Aprašo 5 punkte nustatytą periodiškumą bei PAGD direktoriaus nustatyta tvarka gautas objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaracijas.

10. Patikrinimų planuose nurodomi I, II ir III grupių objektų patikrinimai. IV grupės objektai nenurodomi.

11. Patikrinimų planus sudaro VPP padalinių viršininkai. Objektai valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams priskiriami atsižvelgus į kiekvieno jų profesionalumą bei turimą kvalifikaciją, taikant rotacijos principą (to paties objekto planinius patikrinimus atlieka vis kitas VPP pareigūnas). Patikrinimo planus tvirtina PAGD pavaldžios įstaigos viršininkas.

PAGD pavaldžios įstaigos iki sausio 31 dienos Patikrinimų planus privalo pateikti PAGD elektroniniu paštu ataskaita@vpgt.lt. Patikrinimo planai yra skelbiami PAGD oficialioje interneto svetainėje www.vpgt/prevencija/objektų patikrinimo planai.

12. Objektai, kuriuose esamų pavojingų medžiagų kiekiai, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159), prilygsta II lygiui ar viršija jį, tikrinami pagal atskirą PAGD direktoriaus patvirtintą grafiką.

13. VPP padaliniuose esančiuose metiniuose objektų patikrinimų planuose daromos žymos apie priemonių įvykdymą.

 

IV. OBJEKTŲ PRIEŠGAISRINIAI TECHNINIAI PATIKRINIMAI

 

14. Ar gyvenamosios patalpos atitinka teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimus, gali būti tikrinama tik jų savininko (bendraturčio) sutikimu, be jo sutikimo – tik teismo sprendimu.

15. Objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai skirstomi į planinius ir operatyvinius.

16. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas prieš 10 darbo dienų privalo informuoti objekto savininką, teisėtą valdytoją, vadovą ar jų raštiškai įgaliotą asmenį (toliau – objekto atstovas) telefonu, raštu arba elektroniniu būdu apie numatomą patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą, laiką, dalyką ir preliminarų dokumentų sąrašą, kurį, atsižvelgdamas į objekto naudojimo funkcinę paskirtį, objekto atstovas turi pateikti priežiūrą atliekančiam pareigūnui, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 19 punkte.

17. Patikrinimą atliekantis valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas (pareigūnų grupė) privalo prisistatyti patikrinimo metu dalyvausiančiam objekto atstovui, pateikdamas savo tarnybinį pažymėjimą, skiriamąjį ženklą, nurodyti patikrinimo priežastį ir turėti įgalioto asmens pasirašytą pavedimą „Pavedimas atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą“ (2 priedas) atlikti patikrinimą, kuris turi būti registruotas žurnale „Pavedimų atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą registracijos žurnalas“ (3 priedas).

18. Objekto priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami dalyvaujant objekto atstovui, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 19 punkte.

19. Esant pagrįstam įtarimui, kad objekte yra priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, atliekami operatyviniai priešgaisriniai techniniai patikrinimai.

Apie operatyvinio priešgaisrinio techninio patikrinimo rezultatus tarnybiniu pranešimu informuojamas pareigūnas, įpareigojęs jį atlikti.

20. Pripažinus statinį (patalpą) tinkamu naudoti, pirmą kartą atliekant jo planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą objekto atstovui teikiama tik konsultacija priešgaisrinės saugos klausimais. Po patikrinimo valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas surašo tarnybinį pranešimą apie nustatytus pažeidimus, konsultacijos metu aptartus klausimus. Dėl nustatytų pažeidimų objekto atstovui įstatymų numatytos poveikio priemonės netaikomos, išskyrus šio Aprašo 28.2 punkte nustatytus atvejus.

21. Priešgaisrinio techninio patikrinimo metu tikrinama, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimus, ir atsižvelgiama į kitus veiksnius, turinčius įtakos žmonių ir turto priešgaisrinei saugai. Patikrinimo metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo patikrinti šiuos pagrindinius klausimus:

21.1. ar objekte yra parengtos priešgaisrinės saugos instrukcijos ir atliekamas periodinis visų darbuotojų instruktavimas bei mokymas priešgaisrinės saugos klausimais;

21.2. ar objekte yra parengti žmonių evakuacijos planai;

21.3. ar privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių yra laisvi, tvarkingi;

21.4. ar evakuacijos keliai ir išėjimai laisvi ir parengti žmonėms evakuoti;

21.5. ar koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose yra evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, ar jie įrengti pagal nustatytus reikalavimus;

21.6. ar teritorija, patalpos yra pakankamai aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

21.7. ar gesintuvai techniškai tvarkingi, laiku pripildomi, jų tipas ir išdėstymo vietos atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

21.8. ar statiniuose ir patalpose tvarkinga elektros instaliacija, ar naudojami tik techniškai tvarkingi elektros prietaisai, ar jie tinkamai eksploatuojami;

21.9. ar laiku matuojama kabelių ir laidų izoliacijos varža;

21.10. ar technologiniai įrenginiai techniškai tvarkingi ir eksploatuojami pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus;

21.11. ar medžiagos sandėliuojamos nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

21.12. ar techniškai tvarkingi gaisriniai hidrantai, vidaus gaisrinis vandentiekis, ar jie tikrinami teisės aktų nustatyta tvarka;

21.13. ar aktyviosios gaisrinės saugos priemonės techniškai tvarkingos ir nuolat veikiančios, ar atliekama jų periodinė techninė priežiūra.

Taip pat tikrinama objektų atitiktis ir kitiems priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, nustatantiems eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, atsižvelgiant į statinių, patalpų, įrenginių funkcinio naudojimo paskirtį.

22. Patikrinimo metu nustačius teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, surašomas privalomasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno nurodymas „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ (4 priedas) ir taikomos įstatymų numatytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 20 punkte.

23. Pažeidimų šalinimo terminai I, II, III grupės objektuose nustatomi atsižvelgiant į jų grupę ir negali būti ilgesni nei iki kito planinio patikrinimo. Nustačius pažeidimus tikrinant IV grupės objektus, taikomos įstatymų numatytos poveikio priemonės.

24. Nurodymas „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ registruojamas žurnale „Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnalas“ (5 priedas), jo pirmasis egzempliorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po priešgaisrinio techninio patikrinimo įteikiamas objekto atstovui, antrasis paliekamas VPP padalinyje. Jeigu objekto atstovas atsisako priimti nurodymą arba nėra galimybės nurodymą įteikti jam asmeniškai, tai pažymima nurodyme, kuris užregistruojamas objekto sekretoriate arba išsiunčiamas registruotu paštu.

25. Jeigu objekto atstovas nesutinka su jam nurodyme „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ surašytais reikalavimais pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus objekte, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo jis turi teisę apskųsti nurodymą atitinkamai PAGD pavaldžiai įstaigai arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui.

26. Planinio priešgaisrinio techninio patikrinimo metu taip pat tikrinama, kaip vykdomos anksčiau surašytos nurodyme „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ įvardytos priemonės. Nepašalinus atliktų patikrinimų metu nustatytų pažeidimų, taikomos įstatymų numatytos poveikio priemonės. Patikrinimo metu nustačius naujų teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, surašomas naujas nurodymas „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ ir taikomos įstatymų numatytos poveikio priemonės.

27. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas, atlikęs objekto planinį priešgaisrinį techninį patikrinimą ir jo metu nenustatęs teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, apie tai tarnybiniu pranešimu informuoja objekto patikrinimą atlikti įpareigojusį pareigūną. Vėliau šis pranešimas įsegamas į atitinkamo objekto priežiūros bylą.

 

V. UŽDRAUDIMAS EKSPLOATUOTI OBJEKTĄ

 

28. Statinį, tam tikras patalpas (išskyrus gyvenamąsias), įrenginius, įrangą eksploatuoti uždraudžiama, statinio statybos, rekonstravimo, remonto darbai, technologinių linijų naudojimas sustabdomas (toliau vadinama – uždraudimas eksploatuoti objektą) šiais atvejais:

28.1. jeigu objekto atstovui buvo taikyta įstatymų nustatyta poveikio priemonė už teisėtų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai objekte nėra pašalinti;

28.2. jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas ir neužtikrinama objekto, kuriame nustatyta pažeidimų, ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga.

29. Šios tvarkos 28.1 punkte nustatytais atvejais valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas surašo įspėjimą „Įspėjimas dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės“ (6 priedas) objekto atstovui dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės, nustatydamas ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų pažeidimų pašalinimo terminą. Jeigu objekto atstovas atsisako pasirašyti, tai pažymima įspėjime ir jis išsiunčiamas registruotu paštu arba užregistruojamas objekto sekretoriate ir paliekamas.

Šį terminą, esant motyvuotam objekto atstovo raštiškam prašymui, jeigu dalis pažeidimų pašalinta ir toliau atliekami jų šalinimo darbai, ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pratęsti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.

30. Pasibaigus įspėjime dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės nustatytam laikotarpiui pašalinti teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimus, ir jeigu pažeidimai lieka nepašalinti, priimamas nutarimas „Nutarimas uždrausti eksploatuoti objektą “ (7 priedas).

31. Jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas ir grėsmė žmonių saugai, nutarimas dėl objekto eksploatavimo uždraudimo priimamas nenustatant pažeidimų pašalinimo terminų.

32. Nutarimą uždrausti eksploatuoti objektą gali priimti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius, jo pavaduotojas ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai, išskyrus atvejus, numatytus šio Aprašo 35 punkte.

33. Nutarimas uždrausti eksploatuoti objektą per 10 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybai arba Vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui. Skundo teikimas nesustabdo šio nutarimo vykdymo.

34. Eksploatuoti statinį ar tam tikras jo patalpas, tęsti statinio statybą, rekonstravimo, remonto darbus, technologinių linijų naudojimą leidžiama tik pašalinus teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimus.

35. Techniškai netvarkingus elektros įrenginius bei įrangą, galinčią sukelti gaisrą ar sprogimą, uždraudžiama eksploatuoti išjungiant elektros tiekimą ir (arba) ją užplombuojant. Tai įforminama protokolu „Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokolas“ (8 priedas), kurį surašyti turi teisę visi valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai. Jeigu objekto atstovas atsisako pasirašyti, tai pažymima protokole ir jis išsiunčiamas registruotu paštu arba užregistruojamas objekto sekretoriate ir paliekamas.

36. VPP pareigūnas, gavęs objekto atstovo raštišką pranešimą apie pašalintus pažeidimus, patikrina pranešime minimus faktus ir jeigu pažeidimai iš tikrųjų pašalinti, leidžia toliau eksploatuoti elektros įrenginius ar kitus agregatus, tai pasirašytinai pažymėjęs „Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokole“ (8 priedas).

37. Po nutarimo dėl objekto eksploatavimo uždraudimo įteikimo, VPP pareigūnas raštu informuoja statinių naudojimo priežiūrą atliekančią instituciją. Periodinis šio objekto patikrinimas neatliekamas, kol iš objekto atstovo negaunamas raštiškas pranešimas apie visų pažeidimų pašalinimą.

38. VPP pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po objekto atstovo raštiško pranešimo apie pašalintus pažeidimus patikrinti, ar pašalinti visi objekte nustatyti pažeidimai, ir tik tada leisti toliau eksploatuoti statinį ar tam tikras patalpas, vykdyti statinio statybą, rekonstravimo, remonto darbus, naudoti technologines linijas.

39. Statinio statyba, rekonstravimo, remonto darbai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) nustatytais atvejais stabdomi šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentai registruojami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

OBJEKTŲ GRUPAVIMO KRITERIJAI PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ

 

Eil. Nr.

Paskirtis

I grupė

II grupė

III grupė

1.

Viešbučių pastatai

kuriuose yra 100 ir daugiau vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti

kuriuose yra nuo 50 iki 100 vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti

kuriuose yra nuo 20 iki 50 vietų, apgyvendinimo paslaugoms teikti

2.

Poilsio pastatai

kuriuose yra 100 ir daugiau vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti

kuriuose yra nuo 50 iki 100 vietų apgyvendinimo paslaugoms teikti

nepriskirti II grupės objektams

3.

Prekybos pastatai

kurių bendras plotas viršija 2000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 500 m2 iki 2000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 100 m2 iki

500 m2

4.

Kultūros pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas viršija 1000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 500 m2 iki 1000 m2

kurių bendras plotas neviršija 500 m2

klubų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas viršija 500 m2

klubų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas yra nuo 200 m2 iki 500 m2

klubų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas neviršija 200 m2

5.

Maitinimo pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas viršija 1000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 500 m2 iki 1000 m2

kurių bendras plotas neviršija 500 m2

restoranų, kavinių ir barų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas viršija 500 m2

restoranų, kavinių ir barų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas yra nuo 200 m2 iki 500 m2

restoranų, kavinių ir barų patalpos, įrengtos rūsiuose arba cokoliniuose aukštuose, kurių bendras plotas neviršija 200 m2

6.

Administraciniai pastatai

kuriuose dirba arba nuolat būna daugiau kaip 100 žmonių

kuriuose dirba arba nuolat būna nuo 50 iki 100 žmonių

7.

Gydymo pastatai

kuriuose yra daugiau kaip 50 stacionarių gydymo vietų

nepriskirti I grupės objektams

medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai

8.

Sporto pastatai

kurių bendras plotas viršija 2000 m2

kurių bendras plotas yra nuo 1000 m2 iki 2000 m2

nepriskirti II grupės objektams

9.

Paslaugų pastatai (patalpos)

autoservisai, kuriuose įrengtos Asg, Bsg pavojingumo sprogimo bei gaisro atžvilgiu kategorijų patalpos arba yra 10 ir daugiau techninės priežiūros postų

10.

Mokslo pastatai

bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai

nepriskirti I grupės objektams

11.

Gamybos, pramonės, sandėliavimo pastatai

turintys daugiau kaip 750 m2 bendro ploto Asg, Bsg pavojingumo sprogimo bei gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas

turintys nuo 500 m2 iki 750 m2 bendro ploto Asg, Bsg pavojingumo sprogimo bei gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas

nepriskirti II grupės objektams

turintys didesnes kaip 2000 m2 bendro ploto Cg pavojingumo gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas

turintys nuo 1000 m2 iki 2000 m2 bendro ploto Cg pavojingumo gaisro atžvilgiu kategorijos patalpas

12.

Gyvenamieji (įvairių socialinių grupių) pastatai

vaikų ir kūdikių namai, internatai

nepriskirti I grupės objektams

13.

Gyvenamieji pastatai

kurių aukštis nuo gaisrinių mašinų važiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės viršija 56 m

kurių aukštis nuo gaisrinių mašinų važiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės yra nuo 26,5 m iki 56 m

14.

Negyvenami pastatai

kurių aukštis nuo gaisrinių mašinų važiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės viršija 26,5 m

15.

Garažų pastatai (patalpos)

kurių bendras plotas viršija 600 m2 plotą, taip pat 50 ir daugiau vietų atitverti automobilių garažai

požeminės automobilių aikštelės, įrengtos po pastatais, kuriose yra 50 ir daugiau vietų automobiliams statyti

16.

Transporto pastatai

oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo pastatai, švyturių pastatai, muitinių pastatai ir kita

17.

Religiniai pastatai

bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai

18.

Specialieji pastatai

kareivinės, kalėjimai, tardymo izoliatoriai, policijos, gaisrinės tarnybos, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai, techniniai stebėjimo bokštai ir kita

 

PASTABOS:

1) IV grupės objektai – I, II, III grupės objektams nepriskirti objektai;

2) objektai, kuriuose pavojingų medžiagų kiekis, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159), prilygsta arba viršija I lygį, priskiriami I grupei;

3) objektai, kuriuose atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius (žinybines priešgaisrines pajėgas), vadovaujantis Gaisro atžvilgiu pavojingų objektų, kurių savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinius gelbėjimo padalinius (žinybines priešgaisrines pajėgas) kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 794 (Žin., 2003, Nr. 60-2726), priskiriami I grupei;

4) PAGD pavaldžios įstaigos viršininkas gali priskirti objektą dažniau tikrinamai grupei, atsižvelgdamas į objekto gaisrinį pavojingumą.

 

_________________

 

 

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pavedimo atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą formos pavyzdys)

 

......................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

PAVEDIMAS

ATLIKTI OBJEKTO PRIEŠGAISRINĮ TECHNINĮ PATIKRINIMĄ

 

20..... m. ............................. d. Nr. ......

.............................

(vietovė)

 

.............................................................................................................................................

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

 

pavedama atlikti ...........................................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

................................................................................................ priešgaisrinį techninį patikrinimą.

 

Patikrinimo data:  20....... .... ....

 

.....................................                   .....................................               ..........................................

(pareigos)                                         (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

_________________


Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pavedimų atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą registracijos žurnalo formos pavyzdys)

 

Pavedimų atlikti objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Pavedimo numeris, išdavimo data

Tikrinamo objekto pavadinimas, adresas

Pavedimą pasirašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė

Objektą tikrinti įgalioto pareigūno pareigos, vardas, pavardė

Patikrinimo įvykdymo žyma

Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

_________________

 


Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Nurodymo dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo formos pavyzdys)

 

.................................................................................................................

 

...........................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

...........................................................................

...........................................................................

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

NURODYMAS

DĖL OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS PAGERINIMO

 

20..... m. ......................... d. Nr. .....

.........................

(vietovė)

 

20....... .... .... .......................................................................................................................

(pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) patikrinimą, pareigos, vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

atliko ............................................................................................................................................

(nurodyti, kas patikrinta)

......................................................................................................................................................

................................................................................................ .priešgaisrinį techninį patikrinimą.

Patikrinimo metu dalyvavo Jūsų atstovas (-ai).............................................................................

(pareigos, vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

Patikrinimo metu nustatyta:

 

Eil. Nr.

Neatitiktis bendriesiems priešgaisrinės saugos reikalavimams

1

2

1.

 

Teisinis pagrindas:

2.

 

Teisinis pagrindas:

3.

 

Teisinis pagrindas:

4.

 

Teisinis pagrindas:

5.

 

Teisinis pagrindas:

6.

 

Teisinis pagrindas:

7.

 

Teisinis pagrindas:

8.

 

Teisinis pagrindas:

9.

 

Teisinis pagrindas:

10.

 

Teisinis pagrindas:

...

 

Teisinis pagrindas:

...

 

Teisinis pagrindas:

 

Nustatytos neatitiktys turi būti pašalintos ne vėliau kaip iki kito planinio patikrinimo.

Apie numatomą kitą planinį objekto patikrinimą galite sužinoti oficialioje PAGD interneto svetainėje www.vpgt/prevencija/objektutikrinimoplanai, patikrinimų sąraše.

Jeigu nesutinkate su nurodyme nustatytomis bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų neatiktimis, per 10 darbo dienų nuo nurodymo gavimo dienos galite apskųsti nurodymą atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai arba Vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui.

Nurodymą surašė:

 

.....................................                   .....................................               ..........................................

(pareigos)                                         (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

Nurodymą gavau:

.....................................                   .....................................               ..........................................

(pareigos)                                         (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

Nurodymas išsiųstas: 20...... .... ....

 

_________________

 


Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnalo formos pavyzdys)

 

Nurodymų dėl objektų priešgaisrinės būklės pagerinimo registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Nurodymo numeris, registravimo data

Tikrinto objekto pavadinimas, adresas

Tikrinto objekto grupė

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė

Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

_________________

 


Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Įspėjimo dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės formos pavyzdys)

 

.......................................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

...........................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

...........................................................................

...........................................................................

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

ĮSPĖJIMAS

DĖL NEPATENKINAMOS OBJEKTO PRIEŠGAISRINĖS BŪKLĖS

 

20...... m. .............................. d. Nr.

.............................

(vietovė)

 

Jūsų vadovaujamame (Jums priklausančiame) objekte ......................................................

......................................................................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

nustatyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai:

......................................................................................................................................................

(pažeidimų esmė)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Pažeisti ...............................................................................................................................

(teisės aktų pavadinimai, punktų Nr.)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

reikalavimai.

Įspėju.................................................................................................................................. ,

(savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas, pavardė)

kad per ............. darbo dienas (-ų) nepašalinus išvardintų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, 20...... .... .... valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai uždraus eksploatuoti

......................................................................................................................................................

(statinio, patalpų, įrenginio, įrangos pavadinimas)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Šį terminą, esant motyvuotam Jūsų raštiškam prašymui, ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui gali pratęsti vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius ir vyresnieji valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai.

 

Įspėjimą surašė:                               .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Įspėjimą gavau:                               .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

 

_________________

 


Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Nutarimo uždrausti eksploatuoti objektą formos pavyzdys)

 

..................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

...........................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

...........................................................................

...........................................................................

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui))

 

NUTARIMAS

UŽDRAUSTI EKSPLOATUOTI OBJEKTĄ

 

20..... m. ............................. d. Nr. .......

..........................

(vietovė)

 

Aš, ......................................................................................................................................

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

..................................................................................................................................................... ,

išnagrinėjęs medžiagą apie ..........................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

......................................................................................................................  priešgaisrinę būklę,

 

NUSTAČIAU:

kad ................................................................................................................................................

(išdėstyti bendrųjų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ,

tuo pažeidė ...................................................................................................................................

(teisinį pagrindą)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739

 

NUTARIU:

1. Uždrausti eksploatuoti.....................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Pranešti............................................................................................................................

(objekto pavadinimas)

..................................................................................................................................................... ,

(savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas, pavardė)

kad:

– per 10 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos jį galima apskųsti atitinkamos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybai arba vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui;

– valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiksmai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti apskundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui;

– skundas nesustabdo nutarimo vykdymo.

 

Nutarimą surašė:                             .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Nutarimą gavau:                             .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

 

Atsižvelgdamas į tai, kad anksčiau išvardinti pažeidimai buvo pašalinti, ir vadovaudamasis  Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams  patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 38 punktu, nutariu:

1. Leisti eksploatuoti:..........................................................................................................

......................................................................................................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

.......................................................................................................................... nuo 20...... .... ....

 

.........................               ......................................................

(parašas)                           (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

 

_________________


Objekto atitikties priešgaisrinę saugą

reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų

atlikimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokolo formos pavyzdys)

 

.....................................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

...........................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

...........................................................................

...........................................................................

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

TECHNIŠKAI NETVARKINGŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ, KITŲ AGREGATŲ EKSPLOATAVIMO UŽDRAUDIMO

PROTOKOLAS

 

20...... m. ............................. d. Nr. ........

.............................

(vietovė)

 

Aš, ......................................................................................................................................

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

..................................................................................................................................................... ,

dalyvaujant....................................................................................................................................

(objekto atstovo pareigos, vardas, pavardė, kviestinių asmenų vardai, pavardės)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

išjungiau (užplombavau) ............................................................................................................ .

(kas išjungta, užplombuota, skaičius, vieta)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Įspėju.................................................................................................................................. ,

(objekto savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens)  vardas, pavardė)

kad už plombų pažeidimą ar nuplėšimą be valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų leidimo kaltininkai bus patraukti administracinėn atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Informuoju, kad valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiksmai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti apskundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

 

 

Protokolą surašė:                             .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Dalyvavo:                                        .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

.....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Protokolą gavau:                             .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

 

Atsižvelgdamas į tai, kad anksčiau išvardinti pažeidimai buvo pašalinti, ir vadovaudamasis Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams  patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo  35 punktu, nutariu:

1. Leisti eksploatuoti elektros įrenginius ar kitus agregatus ..............................................

......................................................................................................................................................

(pavadinimas, vieta)

.......................................................................................................................... nuo 20...... .... ....

 

.........................               ......................................................

(parašas)                           (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

....................................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

NUTARIMAS

SKIRTI ADMINISTRACINĘ NUOBAUDĄ

 

20...... m. ............................. d. Nr. ........

.............................

(vietovė)

 

Aš, ......................................................................................................................................

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

..................................................................................................................................................... ,

išnagrinėjęs.................................................................................................................................. ,

(asmens, padariusio administracinį teisės pažeidimą, vardas, pavardė)

gyvenančio................................................................................................................................... ,

(gyvenamoji vieta)

dirbančio (besimokančio)............................................................................................................ ,

(darbovietės, mokslo įstaigos pavadinimas, pareigos)

administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. ............... (toliau – byla) pagal administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ..........., surašytą 20...... m. .................... mėn. ...... d., nustačiau:

20..... ... m. ...... mėn. ...... d. ........................................................................................................

(administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, vardas, pavardė)

pažeidė..........................................................................................................................................

(teisės aktas, kurio nuostatas pažeidė asmuo, pavadinimas, kas ir kada patvirtino, punktų Nr.)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

reikalavimus, t. y. .........................................................................................................................

(pažeidimo esmė)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Įvertinęs bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 226 straipsniu,

 

NUTARIU:

1. .............................................................................................................. pagal protokolą,

(pažeidėjo vardas, pavardė)

surašytą ........................................................................................................................................

(pareigūno, surašiusio administracinio teisės pažeidimo protokolą, pareigos, vardas, pavardė)

......................................................................................... už ........................................................

......................................................................................................................................................

(teisės aktas, kurio nuostatas pažeidė asmuo, pavadinimas, punktų Nr.)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ,

reikalavimų pažeidimą, padarius veiką, numatytą LR ATPK .............. straipsnio ........... dalyje, vadovaudamasis LR ATPK 30, 302 straipsniais ir atsižvelgdamas į tai, kad ..........................................................

......................................................................................................................................................

(nurodyti atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančias

......................................................................................................................................................

arba sunkinančias aplinkybes (LR ATPK 31, 32 straipsniai)

patraukti administracinėn atsakomybėn ir skirti ............................................................... baudą.

(nurodyti nuobaudos dydį)

2. Pranešti ................................................................................................ , kad šį nutarimą

(pažeidėjo vardas, pavardė)

per 10 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti ....................................................................

(nurodyti teismą)

apygardos administraciniam teismui.

3. Įspėti ..................................................................................... , kad nesumokėjus baudos

(pažeidėjo vardas, pavardė)

per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, ji bus išieškota ne ginčo tvarka.

Baudą sumokėti į ............................................... banko .......................................  skyriaus

sąskaitą Nr. ..................................................................................................................................

 

Nutarimą surašė:                             .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Nutarimo nuorašą (kopiją) gavau ................................................................................................

(vardas, pavardė, parašas ir data, jeigu atsisako pasirašyti – pažymėti)

Nutarimo nuorašas (kopija) išsiųstas paštu ..................................................................................

(data, registracijos Nr.)

Bauda sumokėta 20.... m. .......................... d., banko kvito Nr. ..........................

 

Baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos (lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija), o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos.

Jeigu pažeidėjas nesumoka baudos per nustatytą terminą, šis nutarimas siunčiamas antstoliui vykdyti.

Šis nutarimas gali būti apskųstas per 10 (dešimt) dienų nuo nutarimo priėmimo dienos ................................. apygardos administraciniam teismui arba siunčiamas jam per instituciją, kuri priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

 

_________________


Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

....................................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

AdministracinIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ

PROTOKOLAS

 

20...... m. ............................. d. Nr. ........

.............................

(vietovė)

 

Aš, ......................................................................................................................................

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

..................................................................................................................................................... ,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2591 straipsniu, surašiau šį protokolą piliečiui (asmeniui)

1. Vardas, pavardė ..............................................................................................................

2. Gimimo vieta ir data .......................................................................................................

3. Gyvenamoji vieta ...........................................................................................................

4. Darbovietė (mokslo įstaiga) ...........................................................................................

5. Pareigos ..........................................................................................................................

6. Šeimos sudėtis (išlaikytinių skaičius) ............................................................................

7. Asmenybę patvirtinantis dokumentas ............................................................................

(serija, Nr., kada ir kas išdavė, asmens kodas)

..................................................................................................................................................... .

už tai, kad .....................................................................................................................................

(data, vieta, pažeidimo esmė)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

tuo pažeidė ...................................................................................................................................

(priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pavadinimai, punktų Nr.)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ir padarė veiką, numatytą LR ATPK ............... straipsnio ............... dalyje.

 

Pažeidimų faktą tvirtina liudininkai (jeigu jie yra):

1. .........................................................................................................................................

(vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

(gyvenamoji vieta, asmens kodas)

..........................................

(parašas)

2. .........................................................................................................................................

(vardas, pavardė)

......................................................................................................................................................

(gyvenamoji vieta, asmens kodas)

..........................................

(parašas)

 

Teisės ir pareigos, nustatytos ATPK 272 straipsnyje, man išaiškintos, su administracinio teisės pažeidimo protokolu susipažinau. Apie bylos nagrinėjimą 20........ m. ....................................................  d.

......... val. adresu: ..................................................................................................  man pranešta.

......................................................................................................................................................

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parašas, vardas ir  pavardė, jeigu atsisako pasirašyti – pažymėti )

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens  paaiškinimai: .....................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Paaiškinimai surašyti teisingai             ..........................................

(parašas)

Protokolo nuorašą gavau                      ..........................................

(parašas)

 

20........   ....   ....

 

Protokolą surašė:                             .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

_________________


Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

........................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

...........................................................................

(asmens, kviečiamo atvykti, vardas, pavardė)

...........................................................................

...........................................................................

(adresas)

 

ŠAUKIMAS

 

20...... m. ............................ d.

...........................

(vietovė)

 

Jūs esate kviečiamas atvykti.........................................................................................................

................................................................................................................................................ dėl

(data, valstybinės priešgaisrinės priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kabinetas, telefono Nr.)

......................................................................................................................................................

(administracinio teisės pažeidimo protokolo, administracinės bylos nagrinėjimo)

 

.....................................                   .....................................               ..........................................

(pareigūno pareigos)                         (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Jums neatvykus į administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymą ir nepranešus pateisinamos neatvykimo priežasties, Jūs, vadovaujantis LR ATPK 263 straipsniu, galite būti atvesdintas, o be pateisinamos priežasties neatvykus į administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą, ji, vadovaujantis LR ATPK 272  straipsniu, bus nagrinėjama Jums nedalyvaujant.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Šaukimą gavau:                               .....................................               ..........................................

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

20......  ....  ....

 

Šaukimas išsiųstas:                          .....................................

(data)

 

_________________

 

 

Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

Administracinių bylų registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Administracinio teisės pažeidimo protokolo numeris, registravimo data

Asmens, surašiusio administracinio teisės pažeidimo protokolą, pareigos, vardas, pavardė, protokolo surašymo data

Duomenys apie pažeidėją (darbovietė, pareigos, vardas, pavardė)

Pareigūno, nagrinėjusio administracinę bylą, pareigos, vardas, pavardė

Administracinės bylos nagrinėjimo data, nutarimo numeris

Skirta nuobauda

Nutarimo dėl administracinės nuobaudos skyrimo įteikimo (išsiuntimo) data

Piniginės baudos išieškojimo žyma

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

Įrenginių eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Protokolo numeris, data

Objekto pavadinimas, adresas

Uždrausta eksploatuoti (įrenginio pavadinimas)

Uždraustų eksploatuoti įrenginių skaičius

Protokolą surašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

_________________


Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

Įspėjimų dėl nepatenkinamos objekto priešgaisrinės būklės registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Įspėjimo numeris, data

Objekto pavadinimas, adresas

Įspėjimą parengė (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

Įspėjimas įteiktas (pareigos, vardas, pavardė)

Trūkumų pašalinimo terminas

Įspėjimo vykdymo žyma

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie VRM direktoriaus

2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63

 

Objektų eksploatavimo uždraudimo registracijos žurnalas

 

Eil. Nr.

Nutarimo numeris, data

Uždrausta eksploatuoti (objekto, statinio, patalpos pavadinimas, adresas)

Uždraudė eksploatuoti (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

Nutarimas įteiktas (pareigos, vardas, pavardė, data)

Protokolo numeris, data

Eksploatuoti leista (pareigūno pareigos, vardas, pavardė, data)

Akto numeris, data

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

_________________

Forma. Neteko galios nuo 2010-07-09

Formos naikinimas:

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

 

Forma. Neteko galios nuo 2010-07-09

Formos naikinimas:

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin. 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-196, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 80-4205 (2010-07-08), i. k. 110231GISAK0001-196

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1-44 "Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų dalyvavimo statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo