Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2018-06-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 25-1176, i. k. 1101010ISTA00XI-681

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠEIMYNŲ
ĮSTATYMAS

 

2010 m. vasario 11 d. Nr. XI-681

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra šeimyna, steigimą, valdymą, teises, pareigas ir atsakomybę, lėšas ir turtą, taip pat šeimynų reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą.

 

2 straipsnis. Šeimynos apibrėžtis ir paskirtis

1. Šeimyna – šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

2. Šeimyna globoja šešis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaikų) šeimos aplinkoje. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, negu nurodyta šiame straipsnyje, kai broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia.

3. Šeimynos paskirtis:

1) vaikų, kuriems globa (rūpyba) šeimynoje nustatyta pagal vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, globa (rūpyba);

2) šeimynos globojamiems (rūpinamiems) vaikams socialinės globos teikimas pagal socialinę globą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

4. Šeimynos pavadinime turi būti jos teisinę formą apibrėžiantis žodis „šeimyna“. Šeimynos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

5. Šeimyna gali turėti antspaudą ir turi turėti sąskaitą banke.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-507, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3778 (2013-07-13), i. k. 1131010ISTA0XII-507

 

3 straipsnis. Šeimynos veikla

1. Šeimynos veiklos tikslai – užtikrinti šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą ir apsaugą, suteikiant šiems vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai, ir tokią šeimos aplinką, kokios reikia jų gerovei, kad tinkamai pasirengtų savarankiškai gyventi šeimoje ir visuomenėje.

2. Šeimyna savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (toliau – Socialinių paslaugų įstatymas), šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ar jos įgaliotos institucijos patvirtintais Šeimynų nuostatais, kitais teisės aktais ir šeimynos įstatais.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŠEIMYNOS STEIGIMAS

 

4 straipsnis. Šeimynos steigėjui ir dalyviui taikomi reikalavimai

1. Šeimynos steigėju turi būti bent vienas veiksnus fizinis asmuo, kuris:

1) atitinka visus Civiliniame kodekse vaiko fiziniam globėjui (rūpintojui) taikomus reikalavimus;

2) ne mažiau kaip trejus metus iki šeimynos steigimo yra vykdęs vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas, į kurias buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba teismo nutartimi.

2. Šeimynos dalyviui yra taikomi tie patys reikalavimai kaip ir šeimynos steigėjui, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą reikalavimą.

3. Šeimynos dalyviai negali būti kitos šeimynos dalyviais.

 

5 straipsnis. Šeimynos steigimas

1. Šeimynos steigėjas iki šeimynos įregistravimo Juridinių asmenų registre turi:

1) gauti vaiko globą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos institucijos išvadą apie steigiamos šeimynos tinkamumą tapti vaikų globėju (rūpintoju);

2) raštu kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje šeimyna steigiama, administraciją dėl likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimo būsimojoje šeimynoje ir per 3 mėnesius gauti šios savivaldybės administracijos rašytinį patvirtinimą apgyvendinti būsimojoje šeimynoje likusius be tėvų globos vaikus ir užtikrinti jų socialinės globos finansavimą.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XI-1471, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 78-3803 (2011-06-30), i. k. 1111010ISTA0XI-1471

 

3) patvirtinti šeimynos įstatus, kurie kartu yra ir steigimo sandoris;

4) gauti šeimynos steigėjo sutuoktinio (jei toks yra) rašytinį pritarimą steigti šeimyną, jeigu sutuoktinis neketina tapti šeimynos dalyviu, arba gauti šeimynos steigėjo sutuoktinio (jei toks yra) rašytinį sutikimą tapti šeimynos dalyviu.

2. Šeimynai įregistruoti jos steigėjas Juridinių asmenų registrui pateikia šio straipsnio 1 dalyje ir Civilinio kodekso 2.64 straipsnyje nurodytus dokumentus.

3. Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje nurodytų duomenų, Juridinių asmenų registre nurodomi duomenys apie šeimynos dalyvius: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta.

4. Šeimyna laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

5. Šeimyna tampa likusių be tėvų globos vaikų globėju (rūpintoju) nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaikų laikinosios globos (rūpybos) nustatymo šeimynoje įsigaliojimo ar teismo nutarties dėl vaikų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo šeimynoje įsiteisėjimo.

 

6 straipsnis. Šeimynos įstatai

1. Šeimynos įstatai yra šeimynos steigimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi šeimyna.

2. Šeimynos įstatuose nurodoma:

1) šeimynos pavadinimas;

2) jos teisinė forma – šeimyna;

3) šeimynos veiklos tikslai (veiklos sritis ir rūšys);

4) šeimynos teisės ir pareigos;

5) šeimynos valdymas;

6) šeimynos dalyviai;

7) šeimynos dalyvių kompetencija;

8) šeimynos turto valdymas;

9) šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų turto valdymas;

10) šeimynos įstatų keitimo tvarka.

3. Šeimynos įstatuose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių šiam ir kitiems įstatymams.

4. Steigiamos šeimynos įstatus ir pakeistus šeimynos įstatus pasirašiusio asmens parašo tikrumas notaro netvirtinamas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ŠEIMYNOS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

7 straipsnis. Šeimynos teisės ir garantijos

1. Šeimyna gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises, kurios neprieštarauja šeimynos įstatams ir jos veiklos tikslams.

2. Šeimyna gali:

1) sudaryti sandorius, neprieštaraujančius šeimynos veiklos tikslams;

2) sudaryti sandorius šeimynos globojamų vaikų iki keturiolikos metų vardu ar duoti sutikimą šeimynos rūpinamiems vaikams nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų patiems sudaryti sandorius įstatymų nustatyta tvarka;

3) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dokumentus ir informaciją, tiesiogiai susijusius su šeimynos globojamais (rūpinamais) vaikais;

4) gauti kitokią negu valstybės ar savivaldybės garantuojamą, kitų asmenų finansinę ir materialinę pagalbą šeimynos veiklai užtikrinti.

3. Šeimynai garantuojama:

1) valstybės ir savivaldybės finansinė ir materialinė pagalba šeimynos veiklai užtikrinti;

2) teisės aktų nustatyta tvarka finansavimas už vaiko poreikius atitinkančios socialinės globos teikimą;

3) neatlygintina valstybės ir savivaldybių vaiko teisių apsaugos institucijų teikiama metodinė pagalba vaiko globos (rūpybos), o iš socialinę globą organizuojančių institucijų – socialinės globos klausimais.

4. Šeimyna gali turėti ir kitų teisių bei garantijų, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2192, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20219

 

8 straipsnis. Šeimynos pareigos ir atsakomybė

1. Šeimynos pareigos:

1) įstatymų nustatyta tvarka rūpintis, auklėti, atstovauti šeimynos globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus;

2) įsigyti Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka licenciją socialinei globai teikti;

3) užtikrinti šeimynos vaikų globos (rūpybos) tinkamą įgyvendinimą;

4) teikti globojamiems (rūpinamiems) vaikams socialinę globą, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus;

5) tinkamai administruoti šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų turtą;

6) sudaryti šeimynos globojamiems (rūpinamiems) vaikams sąlygas bendrauti su savo tėvais, jei tai nekenkia vaikų interesams;

7) bendrauti su šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų tėvais ar artimaisiais giminaičiais;

8) supažindinti šeimynos globojamus (rūpinamus) vaikus su jų teisėmis ir pareigomis, informuoti juos apie nuosavybės teise priklausantį turtą ir teikti vaikams kitą jų teisėtus interesus atitinkančią informaciją;

9) informuoti prieš 3 mėnesius iki šeimynos veiklos nutraukimo savivaldybės, kurios teritorijoje šeimyna veikia, administraciją;

10) vykdyti ir kitas pareigas, kurias šeimynai nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

2. Šeimyna įstatymų nustatyta tvarka atsako už:

1) šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų padarytą žalą:

2) savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą;

3) kitus prisiimtus įsipareigojimus.

3. Šeimynai draudžiama:

1) verstis ūkine komercine veikla;

2) šeimynoje įdarbinti jos globojamus (rūpinamus) vaikus;

3) perleisti šeimynos turtą šeimynos dalyviams ar kitiems asmenims;

4) suteikti paskolas, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių šeimynai priklausančiu turtu vykdymą;

5) gauti paskolas pagal paskolos sutartis, nustatančias palūkanas, didesnes už vidutinę paskolų rinkos palūkanų normą;

6) priimti lėšų ir turto, jeigu juos perduodantis asmuo nurodo šias lėšas ir turtą panaudoti kitiems tikslams, negu nustatyta šeimynos įstatuose;

7) steigti juridinį asmenį arba būti dalyviu kituose juridiniuose asmenyse, išskyrus jungimąsi į asociacijas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ŠEIMYNOS VALDYMAS

 

9 straipsnis. Šeimynos dalyviai ir šeimynos valdymas

1. Šeimynos dalyviu yra šeimynos steigėjas. Kai šeimynos steigėjas įstatymų nustatyta tvarka yra įregistravęs santuoką, šeimynos dalyviu yra ir jo sutuoktinis, davęs šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą rašytinį sutikimą.

2. Šeimynos steigėjas ir jo sutuoktinis (kai yra jo rašytinis sutikimas tapti šeimynos dalyviu) šeimynos dalyviais tampa nuo šeimynos įregistravimo momento Juridinių asmenų registre.

3. Šeimyna įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per šeimynos dalyvius.

4. Šeimyna turi vienasmenį arba kolegialų valdymo organą. Šeimynos vienasmenis valdymo organas – šeimynos dalyvis, o kolegialus valdymo organas – šeimynos dalyviai.

5. Šeimynos dalyvis veikia šeimynos vardu vienasmeniškai, o šeimynos dalyviai sprendimus priima bendru sutarimu šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

10 straipsnis. Šeimynos dalyvių teisės ir garantijos

1. Šeimynos dalyviai tik bendru sutarimu turi teisę:

1) pakeisti šeimynos įstatus;

2) surašyti ir pasirašyti pinigų ar kito turto perdavimo šeimynai dokumentus;

3) sudaryti darbo sutartis su socialinę globą teikiančiais ir kitais darbuotojais;

4) priimti sprendimą likviduoti šeimyną.

2. Šeimynos dalyviai turi ir kitų teisės aktuose jiems nustatytų teisių.

3. Šeimynos dalyviams garantuojamos ne mažesnės negu šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytos išlaikymo pajamos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2192, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20219

 

11 straipsnis. Šeimynos dalyvių pareigos ir atsakomybė

1. Šeimynos dalyvių pareigos:

1) organizuoti šeimynos veiklą;

2) organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka vaikų globą (rūpybą) ir jos vykdymą;

3) teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis ir dokumentus apie šeimyną Juridinių asmenų registrui;

4) rengti šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytas ataskaitas ir informaciją;

5) saugoti dokumentus ir kitą svarbią su šeimynos veikla susijusią informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

6) vykdyti kituose teisės aktuose jiems nustatytas pareigas.

2. Šeimynos dalyviai atsako įstatymų nustatyta tvarka už pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą.

3. Šeimynos dalyviai neatsako už šeimynos prisiimtus įsipareigojimus savo turtu.

 

12 straipsnis. Šeimynos dalyvių socialinės garantijos

1. Šeimynos dalyviams garantuojamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintoje Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikoje nustatytos išlaikymo pajamos, kurios negali būti mažesnės negu Vyriausybės tvirtinamos einamųjų metų draudžiamosios pajamos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2192, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20219

 

2. Šeimynų dalyviai draudžiami sveikatos draudimu ir valstybiniu socialiniu draudimu Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŠEIMYNOS LĖŠOS IR TURTAS

 

13 straipsnis. Šeimynos lėšos

1. Šeimynos lėšos gali būti:

1) valstybės biudžeto lėšos;

2) savivaldybės biudžeto lėšos;

3) dalyvių lėšos;

4) lėšos, gautos kaip parama.

2. Šeimyna gali turėti ir kitų teisėtai įsigytų lėšų.

 

14 straipsnis. Šeimynos turtas

1. Šeimyna turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Šeimynos dalyviai jiems nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, reikalingą šeimynos veiklai, jeigu jis neperleistas tretiesiems asmenims, neišnuomotas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, neareštuotas, neįkeistas, nėra teisminio ginčo objektas, gali perduoti šeimynos nuosavybėn arba panaudos pagrindais.

3. Valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduodamas šeimynai jos veiklai vykdyti panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis atitinkamai Vyriausybės arba savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2192, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20219

 

4. Iš šeimynos poreikiams tenkinti naudojamo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto negali būti išieškoma pagal kreditorių reikalavimus, jeigu kreditoriai žinojo arba turėjo žinoti, kad sandorio sudarymas nesusijęs su šeimynos poreikių tenkinimu ir prieštarauja šeimynos veiklos tikslams.

 

15 straipsnis. Šeimynos finansavimas

1. Šeimyna sudaro su savivaldybės, kuri apgyvendino likusį be tėvų globos vaiką šeimynoje, administracija sutartį dėl socialinės globos finansavimo, o esant šeimynos dalyvio rašytiniam prašymui, – ir dėl finansinės paramos šeimynos naudojamo ar nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, naudojamo šeimynos veiklai, rekonstravimo ar remonto. Sutartyje aptariamos socialinės globos finansavimo, finansinės paramos, šeimynos nekilnojamojo turto rekonstravimo ar remonto, šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, kitos finansinės ir materialinės pagalbos, užtikrinančios kokybišką šeimynos veiklą, skyrimo sąlygos ir priemonės. Pavyzdinę sutarties formą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1471, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 78-3803 (2011-06-30), i. k. 1111010ISTA0XI-1471

Nr. XII-2192, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20219

 

2. Vaikų globa (rūpyba) ir socialinė globa šeimynoje finansuojamos išmokų vaikams skyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintoje Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-1471, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 78-3803 (2011-06-30), i. k. 1111010ISTA0XI-1471

 

3. Šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų socialinė globa finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

4. Sumažėjus šeimynoje šiame įstatyme nustatytam globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiui, šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų skirtumą iki šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto minimalaus šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų dydžio proporcingai finansuoja kiekviena savivaldybė, kurios vaikas, likęs be tėvų globos, yra apgyvendintas šeimynoje.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XI-1471, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 78-3803 (2011-06-30), i. k. 1111010ISTA0XI-1471

 

16 straipsnis. Šeimynos lėšų ir turto naudojimas

1. Šeimynos lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir jais disponuojama vadovaujantis šiuo įstatymu, šeimynų įstatais ir kitais teisės aktais.

2. Šeimyna:

1) kiekvienais metais teikia savivaldybės administracijai lėšų panaudojimo ataskaitą Šeimynų nuostatuose nustatyta Šeimynos lėšų panaudojimo ataskaitos forma;

2) valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų panaudojimo ataskaitą pagal pateiktą reikalavimą teikia kompetentingoms valstybės institucijoms.

 

17 straipsnis. Šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų turtas

1. Šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų iki apgyvendinimo šeimynoje nuosavybės teise priklausantis ar šeimynoje gyvenant įgytas turtas yra šių vaikų nuosavybė.

2. Šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų turtas administruojamas šeimynos. Šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų turtas turi būti atskirtas nuo šeimynos turto ir jam administruoti yra taikomas paprastasis administravimas, kuris yra nemokamas.

3. Šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų turto administratoriumi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar teismo nutartimi gali būti paskirtas ir kitas asmuo.

4. Šeimyna administruoja jos globojamų (rūpinamų) vaikų turtą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ŠEIMYNOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

18 straipsnis. Šeimynos reorganizavimas ir pertvarkymas

1. Šeimyna gali būti reorganizuojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų reorganizavimo pagrindais ir tvarka.

2. Šeimyną reorganizuojant, savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos institucija teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja (prireikus) buvusios šeimynos globotų (rūpintų) vaikų globos (rūpybos) vietos pakeitimą ir kitų globėjų (rūpintojų) paskyrimą.

3. Šeimyna negali būti pertvarkoma.

 

19 straipsnis. Šeimynos likvidavimas

1. Šeimyna likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais ir tvarka.

2. Atleidžiant šeimyną nuo vaikų globėjo (rūpintojo) pareigų, šeimyna likviduojama jos dalyvių arba teismo sprendimu pagal šeimynos dalyvių arba savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimą.

3. Nušalinant šeimyną nuo vaikų globėjo (rūpintojo) pareigų, šeimyna likviduojama teismo sprendimu pagal savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos institucijos arba prokuroro pareiškimą.

4. Likviduojant šeimyną, savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos institucija teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja buvusios šeimynos globotų (rūpintų) vaikų globos (rūpybos) vietos pakeitimą ir kitų globėjų (rūpintojų) paskyrimą.

5. Likviduojant šeimyną, turi būti:

1) grąžintas valstybės ar savivaldybės perduotas turtas ir nepanaudotos valstybės ir savivaldybės biudžetų šeimynos veiklai skirtos lėšos į valstybės ar savivaldybės biudžetą įstatymų nustatyta tvarka;

2) grąžintas šeimynos dalyviams šeimynos nuosavybėn perduotas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas;

3) grąžintas šeimynos globojamiems (rūpinamiems) vaikams iki jų apgyvendinimo šeimynoje turėtas ar šeimynoje gyvenant įgytas turtas.

 

20 straipsnis. Vaikų skaičiaus šeimynoje sumažėjimo pasekmės

1. Sumažėjus šeimynoje šiame įstatyme nustatytam globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiui, savivaldybės, kurios teritorijoje šeimyna veikia, administracija per 3 mėnesius šeimynai pasiūlo:

1) atkurti pagal šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies reikalavimus globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių šeimynoje;

2) reorganizuoti šeimyną Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka.

2. Tais atvejais, kai, sumažėjus šeimynoje šio įstatymo nustatytam globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiui, šeimyna dėl susidariusių objektyvių aplinkybių (dėl šeimynos dalyvių amžiaus ar jų ligos) negali būti papildyta kitais tėvų globos netekusiais vaikais, šeimynos veikla tęsiasi tol, kol visi šeimynos globojami (rūpinami) vaikai sulaukia pilnametystės.

3. Jeigu šeimynos dalyviai raštu atsisako šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pasiūlymų, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, teisės aktų nustatyta tvarka pradedamas šeimynos likvidavimas.

4. Šeimyną likvidavus:

1) buvusi šeimyna gali tapti šeima, kurioje globojami (rūpinami) vaikai;

2) savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos institucija organizuoja buvusios šeimynos dalyvių arba kitų asmenų paskyrimą vaikų globėjais (rūpintojais).

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21 straipsnis. Šeimynos veiklos priežiūra

1. Šeimynos vykdomą globą (rūpybą) prižiūri savivaldybės vaiko teisių apsaugos institucija teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Šeimynos teikiamą socialinę globą prižiūri Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

22 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

1. Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2010 m. liepos 1 d. priima ar pakeičia šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo savivaldybių valdybų sprendimais, merų potvarkiais ar savivaldybių tarybų sprendimais įsteigtos šeimynos įstatymų nustatyta tvarka likviduojamos ir šeimynos steigėjo šeimynai perduotas turtas ir nepanaudotos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, skirtos šeimynos veiklai, grąžinamos iki 2010 m. liepos 1 d.

3. Savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja iki šio įstatymo įsigaliojimo savivaldybių valdybų sprendimais, merų potvarkiais ar savivaldybių tarybų sprendimais įsteigtose šeimynose buvusių vaikų globėjų (rūpintojų) atleidimą ir naujų vaikų globėjų (rūpintojų) paskyrimą.

4. Savivaldybės nutraukia teisės aktų nustatyta tvarka darbo sutartis su šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų šeimynų motinomis (tėvais) ne vėliau kaip iki 2010 m. liepos 1 d.

 

23 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 22 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo savivaldybių valdybų sprendimais, merų potvarkiais ar savivaldybių tarybų sprendimais įsteigtoms šeimynoms šio įstatymo nuostatos taikomos nuo šių šeimynų perregistravimo Juridinių asmenų registre.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1471, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 78-3803 (2011-06-30), i. k. 1111010ISTA0XI-1471

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 5, 10, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-507, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3778 (2013-07-13), i. k. 1131010ISTA0XII-507

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2192, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20219

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo Nr. XI-681 7, 10, 12, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas