Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 16-770, i. k. 1102330ISAK0003D-66

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL DUOMENŲ APIE MINERALINIŲ TRĄŠŲ DIDMENINĘ PREKYBĄ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 1 d. Nr. 3D-66

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) 10 ir 12 straipsniais bei atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 (Žin., 2004, Nr. 54-1867), 3 ir 4 punktais,

t v i r t i n u Duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos statistikos departamento prie LR Vyriausybės

2010-01-12 raštu Nr. SD-41

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

2010-01-18 raštu Nr. (26.8-81)-3-280

Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės

2009-12-01 raštu Nr. (6.2)V4-1300

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-66

 

DUOMENŲ APIE MINERALINIŲ TRĄŠų DIDMENINĘ prekybą LIETUVOS RESPUBLIKOS vidaus rinkoje TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174), 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL 2004 m. specialusis leidimas 15 skyrius, 2 tomas, p. 68) ir atsižvelgiant į Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 (Žin., 2004, Nr. 54-1867).

2. Šios taisyklės taikomos įmonėms, užsiimančiomis mineralinių trąšų didmenine prekyba ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMPRIS) duomenų tvarkytojui.

3. Duomenys naudojami trąšų sektoriaus oficialiajai statistikai, rinkos stebėsenai ir analizei.

 

II. Vartojamos sąvokos

 

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

ŽŪMPRIS valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC).

Duomenų teikėjai – įmonės, užsiimančios mineralinių trąšų didmenine prekyba.

Mineralinės trąšos – pramoniniu būdu gaminami ir gaunami kaip iškasenos neorganiniai junginiai, turintys augalų mitybai reikalingų elementų.

Paprastosios trąšos – azoto, fosforo arba kalio trąšos, turinčios tik vienos iš pagrindinių maistinių medžiagų deklaruojamą kiekį.

Mikroelementai – elementai boras, kobaltas, varis, geležis, manganas, molibdenas ir cinkas, kurie yra svarbūs augalų augimui tokiais kiekiais, kurie yra maži palyginti su pagrindinėmis ir antrinėmis maistinėmis medžiagomis;

Kompleksinės trąšos – sudėtinės trąšos, gaunamos kaip cheminės reakcijos produktas tirpalo pavidalu arba kietu pavidalu granuliavimo būdu, ir turinčios bent dviejų pagrindinių maistinių medžiagų deklaruojamą kiekį. Kiekviena kietu pavidalu gautų trąšų granulė turi visų deklaruojamos sudėties maistinių medžiagų.

Sudėtinės trąšos – trąšos, turinčios bent dviejų pagrindinių maistinių medžiagų deklaruojamą kiekį ir gaunamos cheminiu būdu, maišymo būdu arba abiem būdais kartu.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299).

 

III. duomenų teikimas duomenų tvarkytojui

 

5. Duomenų teikėjai duomenų tvarkytojui teikia Mineralinių trąšų atsargų ir prekybos mėnesio ataskaitą pagal formą TS-1 (priedas). Ataskaitos teikiamos vasario–birželio ir rugpjūčio–lapkričio mėn. laikotarpiais, kiekvieną mėnesį iki 10 kalendorinės dienos, ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

6. Duomenų teikėjai duomenis teikia pagal patvirtintą ataskaitos formą per interaktyviąją duomenų įvesties sistemą (toliau – IDIS) adresu www.vic.lt/ris/. Jei nėra techninių galimybių naudoti IDIS, duomenys teikiami el. p. trasos@vic.lt arba faks. (8~37) 40 66 91. Ataskaitos forma pateikta tinklalapyje adresu www.vic.lt/ris.

7. Duomenų teikėjai privalo duomenų tvarkytojui teikti tikslius duomenis šių taisyklių 5 punkte nurodytais terminais.

8. Duomenų tikrumą savo parašais patvirtina ataskaitas užpildę asmenys.

9. Duomenų teikėjai, pasikeitus apskaitos duomenims, pagal 5 punkte nurodytą ataskaitos formą, privalo apie tai informuoti duomenų tvarkytoją, pateikdami duomenų teikėjo vadovo pasirašytą prašymą dėl leidimo patikslinti ataskaitą (nurodant patikslinimo priežastis) ir pateikti patikslintus duomenis ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d.

 

IV. dUOMENŲ TEIKIMAS ŽŪMPRIS VALDYTOJUI IR KITOMS INSTITUCIJOMS

 

10. Duomenų tvarkytojas:

10.1. šių taisyklių 5 punkte nurodytos ataskaitos pagrindu rengia suvestines ataskaitas ir jas elektroniniu paštu perduoda ŽŪMPRIS valdytojui, vadovaudamasis pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis bei naudojant suderintas technologijas, perduoda jas kitoms ŽŪMPRIS valdytojo nustatytoms institucijoms;

10.2. šių taisyklių 5 punkte nurodytos ataskaitos pagrindu rengia suvestines ataskaitas ir apžvalgas bei skelbia jas ŽŪMPRIS interneto svetainės tinklalapiuose adresu http://www.vic.lt/ris.

 

V. Duomenų apskaita ir saugojimas

 

11. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti duomenų konfidencialumą, saugoti duomenis ir tvarkyti jų apskaitą 10 metų.

12. Duomenų teikėjai privalo ataskaitas saugoti bei tvarkyti jų apskaitą trejus metus.

13. Ataskaitos apskaitomos duomenų teikėjo administracijos vadovų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Duomenų tvarkytojas atlieka teikiamų duomenų patikrą pagal jo tam tikslui parengtus ir jo patvirtintus procedūrų aprašus.

15. Kiekvieno duomenų tiekėjo, teikiančio duomenis duomenų tvarkytojui pagal TS formas, duomenų patikra turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

16. Patikros rezultatai įforminami duomenų tvarkytojo patvirtintos formos ataskaitose.

17. Asmenys, nesilaikantys šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą

Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje teikimo taisyklių

priedas

 

 

(Mineralinių trąšų atsargų ir prekybos mėnesio ataskaitos forma TS-1)

 

                                                                                                                                                                                                        

(įmonės pavadinimas)

 

 

MINERALINIŲ TRĄŠŲ ATSARGŲ IR prekybos MĖNESIO ATASKAITA TS-1

 

                                                         Nr.                       

(užpildymo data)                              

 

 

 

Įmonės kodas juridinių asmenų registre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikiama: vasario–birželio ir rugpjūčio–lapkričio mėn. laikotarpiais, kiekvieną mėnesį iki 10 kalendorinės dienos, ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

Pateikia: mineralinių trąšų didmeninės prekybos įmonės. Jeigu įmonė užsiima didmenine prekyba ir gamyba, turi pateikti suminius duomenis apie pagamintų ir pirktų gaminių atsargas ir pardavimus vidaus rinkoje.

Adresas:

Savivaldybė

 

Vietovės pavadinimas

 

 

Gatvės pavadinimas

 

 

Namo/buto numeris

 

 

Pašto kodas

 

Pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys

Veiklos kodas (EVRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos pavadinimas (EVRK)

 

Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas

 

 

 

 

 

Ataskaitos forma skelbiama interneto svetainėje http://www.vic.lt/ris

 

 

A dalis.  Paprastosios trąšos

 

Pavadinimas

Produkto kodas  pagal CN klasifikatorių

Veikliosios medžiagos (N, P, K) kiekis trąšoje, %

Atsargos laikotarpio pradžioje, t

Pardavimas vidaus rinkoje

Atsargos laikotarpio pabaigoje, t

kiekis, t

vertė, Eur

(be PVM)

1

2

3

4

5

6

7

Vandeninis amoniako tirpalas

2814.20.00

 

 

 

 

 

Amonio chloridas

2827.10.00

 

 

 

 

 

Amonio nitratas

3102.30

 

 

 

 

 

3102.30.10

 

 

 

 

 

3102.30.90

 

 

 

 

 

3102.40.10

 

 

 

 

 

3102.40.90

 

 

 

 

 

Karbamidas

3102.10.10

 

 

 

 

 

3102.10.90

 

 

 

 

 

Amonio sulfatas

3102.21.00

 

 

 

 

 

Karbamido amonio salietra (KAS-32)

3102.80.00

 

 

 

 

 

Paprastas superfosfatas

3103.10

 

 

 

 

 

Dvigubas superfosfatas

3103.10.10

 

 

 

 

 

Kalio trąšos

Kalio chloridas

3104.20

 

 

 

 

 

Kalio sulfatas

3104.30.00

 

 

 

 

 

Kalio druska

3104.90.00

 

 

 

 

 

Kitos

3104.90.00

 

 

 

 

 

 

B dalis.  Kompleksinės trąšos

Pavadinimas

Produkto kodas  pagal CN klasifikatorių

Veikliosios medžiagos (N, P, K ir kitų elementų) kiekis kompleksinėje trąšoje, %

Atsargos laikotarpio pradžioje, t

Pardavimas vidaus rinkoje

Atsargos laikotarpio pabaigoje, t

kiekis, t

vertė, Eur

(be PVM)

1

3

4

5

6

 

7

Amofosas (monoamonio fosfatas)

3105.40.00

 

 

 

 

 

Diamofosas (diamonio fosfatas)

3105.30.00

 

 

 

 

 

Kalio natrio nitratai

3105.90.10

 

 

 

 

 

Kitos kompleksinės trąšos

 

NPK 8-20-34

 

 

 

 

 

 

NPK 8-20-30+S

 

 

 

 

 

NPK 16-16-16

 

 

 

 

 

NPK 16-16-16+S

 

 

 

 

 

NPK 17-17-17

 

 

 

 

 

NPK 9-23-30

 

 

 

 

 

NPK 9-30-15

 

 

 

 

 

NPK 9-39-15

 

 

 

 

 

NPK 7-18-36

 

 

 

 

 

NPK 8-21-33

 

 

 

 

 

NPK 17-6-14+13S

 

 

 

 

 

NPK 17-10-14+11S+ mikro

 

 

 

 

 

NPK 10-19-25

 

 

 

 

 

NPK 5-21-36

 

 

 

 

 

NPK 5-19-20

 

 

 

 

 

NPK 3-21-21

 

 

 

 

 

NPK 2-18-18

 

 

 

 

 

NPK 8-22-27+3S+mikro

 

 

 

 

 

NPK 12-8-19 +8S+5Na+0.15B

 

 

 

 

 

NPK 12-11-22 +6S+2Na+0.15B

 

 

 

 

 

NPK 8-15-30+4S

 

 

 

 

 

NPK 5-15-30+4S+mikro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašome nurodyti, kiek valandų (minučių) sugaišote statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

 val.

 min.

 

PASTABA. Pildoma ataskaitoje už vasario mėnesį.

 

(Įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)                       (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

 

(Ataskaitą užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., faksas)

Pasiteirauti:  (8 37) 39 72 91, faks. (8 37) 40 66 91, el. p. trasos@vic.lt

 

 

 

INFORMACIJA APIE MINERALINIŲ TRĄŠŲ ATSARGŲ IR PREKYBOS STATISTINĮ TYRIMĄ

(mėnesio ataskaita TS)

STATISTINIO TYRIMO TEISINIS PAGRINDIMAS

Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

 

STATISTINIO TYRIMO RŪŠIS,

APIMTIS IR TIKSLAS

Tai – mėnesio ištisinis tyrimas.

Ataskaitą pildo įmonės, užsiimančios trąšų didmenine prekyba.

Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo nustatytu laikotarpiu. Laikotarpiai: vasario–birželio ir rugpjūčio–lapkričio mėn., kiekvieną mėnesį iki 10 kalendorinės dienos, ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus.

Tyrimo tikslas – nustatyti per ataskaitinį laikotarpį trąšų pardavimo vidaus rinkoje kiekius bei vertę.

STATISTINĖS SUVESTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA

20 dienų po ataskaitinio laikotarpio oficialiame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“

Interneto tinklapiuose: www.vic.lt/ris

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnis.

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis.

 

STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1732 straipsnis.

 

 

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:

1.     Duomenis teikia mineralinių trąšų didmeninės prekybos įmonės. Jeigu įmonė užsiima didmenine prekyba ir gamyba, turi pateikti suminius duomenis apie pagamintų ir pirktų gaminių atsargas ir pardavimus vidaus rinkoje.

2.     Visos įmonės privalo pildyti ataskaitą vadovaudamosi CN klasifikatoriais (CN klasifikatorius galima rasti Statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt → Klasifikatoriai).

3.     Ataskaita teikiama VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui naudojant interaktyviąją duomenų įvesties sistemą IDIS adresu www.vic.lt/ris.

4.     Nesant techninių galimybių naudoti IDIS, duomenys teikiami elektroniniu paštu adresu trasos@vic.lt  arba faksu  (8 37) 40 66 91. Ataskaitų formas galima rasti tinklalapyje adresu www.vic.lt/ris → Trąšų sektorius → Ataskaitų formos.

 

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-997, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20622

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-997, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20622

Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3D-66 „Dėl Duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo