Suvestinė redakcija nuo 2020-11-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 13-653, i. k. 1102290ISAK0000V-12

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 26 d. Nr. V-12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 (Žin., 1998, Nr. 85-2378; 2008, Nr. 49-1827; 2009, Nr. 114-4859), 6.6.5 punktu,

tvirtinu Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                              Vygaudas Ušackas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-12

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2013 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. V-231

redakcija)

 

UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo principus, projektų konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus projektų teikėjams, reikalavimus projektams, projektų finansavimo, projektų vertinimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.

2. Užsienio lietuvių organizacijų projektai finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų ryšių su užsienio lietuviais politikai įgyvendinti, siekiant puoselėti užsienyje gyvenančių lietuvių tautiškumą, lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas, skatinti tautinio tapatumo išsaugojimą, bendruomeniškumą, jaunimo aktyvumą, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių konsolidaciją.

3. Valstybės biudžeto lėšos užsienio lietuvių organizacijų projektams finansuoti kiekvienais metais yra numatomos Užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) biudžete.

4. Užsienio lietuvių organizacijų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2021 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389, Užsienio reikalų ministerijos strateginiu veiklos planu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiuo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-337, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24392

 

5. Už Lietuvos Respublikos Vyriausybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ryšių su užsienio lietuviais srityje pagal savo kompetenciją yra atsakingas Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas (toliau – departamentas), Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisija – užsienio reikalų ministro įsakymu tvirtinama komisija, kuri svarsto užsienio lietuvių organizacijų projektų paraiškas ir priima sprendimus dėl lėšų skyrimo.

Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas – procedūra, kurios metu iš visų pateiktų ir nustatytus kriterijus atitinkančių projektų atrenkami tinkamiausi, kuriems įgyvendinti bus skiriamos lėšos.

Užsienio lietuvių organizacijos projektas – valstybės politikos tikslams ryšių su užsienio lietuviais srityje įgyvendinti skirta nekomercinė veikla, įgyvendinama per aiškiai apibrėžtą laikotarpį, turint aiškius vykdytojus ir siekiant numatyto rezultato.

Užsienio lietuvių organizacijos projekto paraiška – pagal šio tvarkos aprašo priede pateiktą formą parengtas dokumentas, per departamentą teikiamas Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijai (toliau – komisija).

Užsienio lietuvių organizacijos projekto vykdytojas – projekto paraišką pateikusi organizacija ar įstaiga, kuriai komisijos sprendimu numatyta skirti lėšų projektui įgyvendinti.

Užsienio lietuvių organizacijos projekto įgyvendinimo sutartis – sutartis, kurią sudaro ministerija su užsienio lietuvių organizacijos projekto vykdytoju (toliau – projekto vykdytojas) užsienio lietuvių organizacijos projekto paraiškoje (toliau – projekto paraiška) numatytiems tikslams įgyvendinti.

Užsienio lietuvių organizacija – užsienio valstybėje (valstybėse) registruota ar kita teisine forma pagal tos šalies įstatymus veikianti pelno nesiekianti lietuvių organizacija ar įstaiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

7. Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas) organizuoja ministerija.

8. Už konkurso administravimą, kvietimo teikti projektų paraiškas parengimą ir kvietimo paskelbimo datos nustatymą yra atsakingas departamentas.

9. Kvietimas teikti projektų paraiškas skelbiamas Ministerijos tinklalapyje www.urm.lt. Kvietime nurodomos prioritetinės projektų kryptys, projektų paraiškų pateikimo ir svarstymo terminai.

10. Projektų paraiškos teikiamos departamentui iki nustatyto termino pabaigos kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-337, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24392

 

11. Neteko galios nuo 2020-11-20

Punkto naikinimas:

Nr. V-337, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24392

 

12. Konkurso rezultatai skelbiami ministerijos tinklalapyje www.urm.lt.

 

III. Pagrindiniai projektO reikalavimai

 

13. Projekte numatoma veikla turi atitikti bent vieną šių krypčių:

13.1. organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas;

13.2. lietuviškos tapatybės puoselėjimas;

13.3. Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos (toliau – užsienio lietuvių organizacija) matomumo buvimo šalyje stiprinimas;

13.4. užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas;

13.5. užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

14. Pagrindiniai projekto turinio reikalavimai:

14.1. projekto aktualumas ir atitiktis konkretiems bendruomeninės veiklos, kultūros, socialinių paslaugų poreikiams;

14.2. naujų iniciatyvų, bendradarbiavimo skatinimas;

14.3. projekto tęstinumo ir jo išliekamosios vertės užtikrinimas;

14.4. bendros Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijų kultūrinės ir visuomeninės veiklos skatinimas;

14.5. informacijos apie svarbiausius Lietuvos gyvenimo įvykius sklaida;

14.6. aktyvios veiklos, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje, skatinimas.

15. Projekte turi būti numatytas projekto vykdytojo ir rėmėjų indėlis į projektą (piniginėmis lėšomis, patalpomis, įranga, nuoma ir kt.).

 

IV. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

16. Projektų paraiškas gali teikti:

16.1. užsienio lietuvių organizacijos ir jų įgalioti padaliniai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

16.2. užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigos.

17. Projektai turi būti pateikti pagal šio tvarkos aprašo priede pateiktą paraiškos formą.

18. Projekto teikėjas elektroniniu paštu turi pateikti projekto vadovo pasirašytą ir projektą teikiančios užsienio lietuvių organizacijos vadovo parašu bei antspaudu patvirtintą skenuotą paraiškos kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-337, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24392

 

19. Kartu su paraiška turi būti pateikta:

19.1. užsienio lietuvių organizacijos registravimo pažymėjimo kopija ar kitas teisėtą organizacijos statusą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

19.2. užsienio lietuvių organizacijos valdymo organo (valdybos, tarybos, komiteto) sudėtį patvirtinantis dokumentas;

19.3. užsienio lietuvių organizacijos veiklos tikslų ir misijos aprašymas;

19.4. jeigu yra kitų projekto rėmėjų, dokumentai, patvirtinantys projektui teikiamą finansavimą;

19.5. Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae).

19.6. dalyvavimo projekte patvirtinimas, pasirašytas projekte dalyvaujančios organizacijos vadovo (jei projektą vykdo daugiau nei viena organizacija ar įstaiga).”

Papildyta punktu:

Nr. V-172, 2014-09-10, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12333

 

20. Kartu su paraiška gali būti pateikta užsienio lietuvių ar lietuvybės puoselėjimo veikloje dalyvaujančios įstaigos ar organizacijos rekomendacija.

 

V. Projektų ATRANKA, valdymas ir vertinimas

 

21. Departamentas su pateiktais projektais elektroniniu paštu supažindina Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes arba konsulines įstaigas projektus teikiančių užsienio lietuvių organizacijų buvimo šalyse (ar šalyse, kurioms yra kompetentinga atitinkama diplomatinė atstovybė), o šios per nustatytą laiką pateikia departamentui rekomendacijas dėl lėšų skyrimo projektams tikslingumo. Praėjus nustatytam laikui gautos rekomendacijos nesvarstomos. Jei rekomendacijos nepateikiamos, laikoma, kad prieštaravimų nėra.

22. Projektus svarsto ir sprendimus dėl lėšų skyrimo priima komisija.

23. Departamentas teikia komisijai svarstyti ir komisija svarsto tik tuos projektus, kurie pateikti iki nurodytos datos, tinkamai užpildyti, atitinka patvirtintą formą, turi reikalaujamus papildomus dokumentus.

24. Vertindama projektus komisija taiko šiuos kriterijus:

24.1. projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams;

24.2. projekto tikslų realumas;

24.3. projekto uždavinių aiškumas;

24.4. projekto atitiktis nustatytoms prioritetinėms kryptims;

24.5. projekto aktualumas;

24.6. pakankama projekto vykdytojo kvalifikacija, organizaciniai gebėjimai ir patirtis;

24.7. projekto aprašyme pateiktas laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumas;

24.8. projekto sąmatos tikslumas, realumas ir pagrįstumas;

24.9. projekto rezultatų išliekamoji vertė ir galimas projekto tęstinumas.

25. Skiriant lėšas projektams, prioritetas teikiamas:

25.1. papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams;

25.2. projektams, prie kurių įgyvendinimo prisideda buvimo šalies įstaigos ir organizacijos;

25.3. projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos;

25.4. projektams, kurių veikla apima visą krašto lietuvių bendruomenę;

25.5. projektams, kuriuose numatyta tęstinė veikla;

25.6. projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš kitų „Globalios Lietuvos“  programą  įgyvendinančių institucijų lėšų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

26. Užsienio lietuvių organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektui vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

27. Prieš priimdama galutinį sprendimą, komisija turi teisę rekomenduoti komandiruoti savo atstovus į numatomų finansuoti projektų vykdymo vietas ir susipažinti su projektų įgyvendinimo ypatumais, jų stiprybėmis ir silpnybėmis.

28. Komisija gali priimti tokius sprendimus:

28.1. skirti projektui lėšų;

28.2. skirti projektui dalį lėšų, konkrečiai nurodant jų paskirtį;

28.3. neskirti projektui lėšų;

28.4. Neteko galios nuo 2016-11-11

Punkto naikinimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

28.5. Neteko galios nuo 2016-11-11

Punkto naikinimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

29. Jei komisija nutaria projektui neskirti arba skirti dalį lėšų, komisijos posėdžio protokole nurodomos tokio sprendimo priežastys.

 

VI. LĖŠŲ SKYRIMAS

 

30. Projektams skirtos lėšos gali būti panaudojamos:

30.1. renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidoms;

30.2. lietuvių literatūros, kultūros ir meno leidinių, istorinės ir kitos medžiagos apie Lietuvą įsigijimo išlaidoms;

30.3. tautinės atributikos, kurios vieneto vertė ne didesnė kaip 300 (trys šimtai) eurų, įsigijimo išlaidoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

30.4. išlaidoms, patirtoms rengiant užsienio lietuvių bendruomenių vaikų ir jaunimo stovyklas, išvykas Lietuvoje ir užsienyje;

30.5. išlaidoms, patirtoms kaupiant ir saugant kultūrinį ir istorinį Lietuvos paveldą užsienyje ir integruojant jį į bendrą Lietuvos kultūrinį ir istorinį paveldą;

30.6. išlaidoms užsienio lietuvių organizacijų, ugdymo ir kultūros įstaigų rengiamų informacinių, kultūrinių, istorinių, švietėjiškų spaudinių, radijo ir televizijos laidų leidybai, interneto tinklalapio funkcionavimui;

30.7. priemonių ir įrangos, kuri nusidėvi per vienus metus, o jos vieneto vertė yra ne didesnė kaip 300 (trys šimtai) eurų, įsigijimo išlaidoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

30.8. Neteko galios nuo 2016-11-11

Punkto naikinimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

31. Projektų administracinės išlaidos (kanceliarinės prekės, ryšių paslaugų išlaidos ir pan.) negali būti didesnės nei 20 proc. visos projekto sąmatos sumos.

32. Projektams skirtos lėšos negali būti panaudojamos:

32.1. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;

32.2. projekto vadovų ir dalyvių atlyginimams;

32.3. tabakui ir tabako gaminiams, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams;

32.4. kitoms Lietuvos Respublikos teisės aktų draudžiamoms prekėms ir paslaugoms įsigyti.

33. Projekto vykdytojas su ministerija sudaro nustatytos formos sutartį. Prieš pasirašant sutartį, departamentas gali paprašyti projekto vykdytoją pateikti patikslintą sąmatą ir projekto įgyvendinimo priemonių planą.

34. Skirtos lėšos turi būti naudojamos sutartyje nurodytai veiklai pagal sąmatą, o jei sąmata taisoma, projekto vykdytojas pakeitimus privalo raštu suderinti su departamentu.

35. Esant būtinybei, lėšos projekto vykdytojui jo rašytiniu prašymu gali būti išmokamos per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą projektą teikiančios organizacijos buvimo šalyje.

Papildyta punktu:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

VII. ATSISKAITYMO UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

36. Už panaudotas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas ministerijai atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

37. Projekto vykdytojas privalo:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

37.1. pateikti ministerijai finansines ir veiklos ataskaitas iki sutartyje nustatytų terminų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 7 dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-337, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24392

 

37.2. visiškai baigti įgyvendinti projektą iki kalendorinių metų pabaigos;

37.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, biudžetiniais metais nepanaudotus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų likučius grąžinti į ministerijos sąskaitą iki sutartyje nustatytų terminų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų gruodžio 7 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-337, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24392

 

38. Atsiskaitymą už projektų vykdymą kontroliuoja ministerija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

39. Ministerija turi teisę tikrinti, ar projektų vykdytojas laikosi projektų įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Prireikus ministerija turi teisę atlikti projektų įgyvendinimo ir lėšų tikslingo panaudojimo auditą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

40. Projekto vykdytojas už netinkamą skirtų tikslinių Lietuvos valstybės biudžeto lėšų panaudojimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

VIII. Baigiamosios nuostatos

 

41. Projekto vykdytojas, naudodamas ministerijos ir „Globalios Lietuvos“ logotipą ir nurodydamas, kad projektui lėšas skiria ministerija, taip pat kitais būdais užtikrina ministerijos matomumą projekte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

42. Komisijos sprendimu informacija apie projektą, kurios paviešinimas galėtų turėti neigiamos įtakos jo vykdymui ar sukeltų nepageidaujamų pasekmių po jo įgyvendinimo, nėra skelbiama.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

_________________

 

 

Užsienio lietuvių organizacijų

projektų rėmimo tvarkos aprašo

priedas

 

Registracijos Nr.: ___________________

__________________________________

Registracijos data: ___________________

__________________________________

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI

 

P A R A I Š K A

 

Užsienio lietuvių ORGANIZACIJų projektams remti

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projekto pavadinimas

 

2. Projekto vadovo vardas, pavardė

 

Darbovietė, pagrindinės pareigos

 

Telefonas pasiteirauti

El. paštas, faksas

Adresas susirašinėti

 

3. Projekto teikėjo (organizacijos, įstaigos) pavadinimas, adresas, vadovas

 

Telefonas

El. paštas, faksas

 

4. Pagrindinė projekto kryptis (pažymėkite Jums tinkančią (-ias)):

organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas

lietuviškos tapatybės puoselėjimas

Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos matomumo buvimo šalyje stiprinimas

užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas

užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

5. Projekto tikslas

 

6. Projekto uždaviniai 

 

7. Projekto įgyvendinimo tikslinė grupė

 

8. Trumpas projekto aprašymas

 

8.1. projekto naujoviškumas, išskirtinumas

 

8.2. projekto tipas:      vienų metų baigtinis projektas

tęstinis projektas

 

8.3. jei projektas tęstinis, kaip įsivaizduojate tolesnį jo įgyvendinimą (kokios finansinės, techninės, institucinės galimybės ir t.t.)

 

8.4. projekto vykdymo laikas ir trukmė (tikslus laikotarpis)

 

8.5. projekto vykdymo vieta (tikslus adresas)

 

8.6. atlikti projekto parengiamieji darbai

 

 

 

9. Projekto biudžetas:

9.1. Pateikite detalią informaciją apie projekto rėmėjus (nurodykite realius ir numatomus rėmėjus):

Finansavimo šaltiniai

Suma

(Eur)

Paramos statusas (gauta, numatoma gauti)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

 

 

Jūsų organizacijos įnašas

 

 

Kitos Lietuvos valstybės institucijos (nurodykite)

 

 

Buvimo šalies institucijos (nurodykite)

 

 

Organizacijos, tarptautiniai fondai ir pan. (nurodykite)

 

 

Kiti rėmėjai (nurodykite)

 

 

 

 

9.2. Pateikite išsamią ir pagrįstą projekto sąmatą:

Priemonės pavadinimas

 

Visa suma (Eur), reikalinga priemonei/

veiklai

įgyvendinti

Prašoma suma (Eur) iš užsienio reikalų ministerijos

Kokiam tikslui bus naudojama priemonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa suma (Eur):

 

 

 

 

10. Laukiami rezultatai:

10.1. įvertinkite projekto poveikį tikslinei grupei

 

10.2. įvertinkite projekto poveikį savo organizacijai (nurodyti, kiek organizacijos narių bus įtraukti į veiklą, gaus informacijos apie Lietuvos įvykius, įgis žinių rengiamuose seminaruose, kursuose, kt. renginiuose)

 

10.3. kaip numatote skleisti informaciją apie projektą ir dalytis projekto įgyvendinimo patirtimi

 

 

 

III. PAPILDOMA INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

11. Prie paraiškos pridedami dokumentai:

11.1. organizacijos registravimo pažymėjimo kopija ar kitas teisėtą organizacijos statusą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas;

11.2. organizacijos ar įstaigos valdymo organo (valdybos, tarybos, komiteto) sudėtį patvirtinantis dokumentas;

11.3. organizacijos ar įstaigos veiklos tikslų ir misijos aprašymas;

11.4. dokumentai, patvirtinantys iš kitų rėmėjų projektui suteikiamą paramą;

11.5. projekto vadovo gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae);

11.6. rekomendacijos (pridedamos atskiruose lapuose);

11.7. kita informacija, patvirtinanti projekto svarbą.

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

Projekto vadovas                                                                        _________________________________

 (vardas ir pavardė, parašas)

Data      

 

 

Projekto teikėjo (įstaigos ar

organizacijos) vadovas                                                                _________________________________

(vardas ir pavardė, parašas)

 

A.V.

Data      

 

_______________________________________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-172, 2014-09-10, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12333

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-155, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 110-5613 (2012-09-22), i. k. 1122290ISAK000V-155

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-12 "Dėl Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-231, 2013-10-17, Žin., 2013, Nr. 111-5547 (2013-10-24), i. k. 1132290ISAK000V-231

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-12 "Dėl Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-172, 2014-09-10, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12333

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Užsienio Lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-300, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-10, i. k. 2016-26549

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Užsienio Lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-337, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24392

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Užsienio Lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo