Suvestinė redakcija nuo 2021-10-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 6-248, i. k. 1092060ISAK00V-1216

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL BENDROJO KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1216

Vilnius

 

Perkeldamas ir įgyvendindamas 2021 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotąją direktyvą 2021/1047, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB nuostatos dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo (OL, 2021, L225 p. 69),    

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-631, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3472 (2012-06-19), i. k. 1122060ISAK000V-631

Nr. V-187, 2013-03-05, Žin., 2013, Nr. 27-1296 (2013-03-13), i. k. 1132060ISAK000V-187

Nr. V-1079, 2013-11-28, Žin., 2013, Nr. 126-6433 (2013-12-10), i. k. 1132060ISAK00V-1079

Nr. V-232, 2014-03-24, paskelbta TAR 2014-03-25, i. k. 2014-03489

Nr. V-233, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-10, i. k. 2015-03680

Nr. V-775, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22482

Nr. V-480, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09145

Nr. V-89, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01234

Nr. V-497, 2019-05-31, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08901

Nr. V-720, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-28, i. k. 2021-20240

 

tvirtinu Bendrąjį karinės įrangos sąrašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Projekto atitikties lentelė pagal V-89 pakeitimą.

Papildyta priedu:

Nr. V-89, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01234

 

KĮ SĄRAŠAS (nauja redakcija pagal V-720)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-766, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 92-4400 (2011-07-20), i. k. 1112060ISAK000V-766

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 "Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-631, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3472 (2012-06-19), i. k. 1122060ISAK000V-631

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 "Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-187, 2013-03-05, Žin., 2013, Nr. 27-1296 (2013-03-13), i. k. 1132060ISAK000V-187

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 "Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1079, 2013-11-28, Žin., 2013, Nr. 126-6433 (2013-12-10), i. k. 1132060ISAK00V-1079

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 "Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-232, 2014-03-24, paskelbta TAR 2014-03-25, i. k. 2014-03489

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-233, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-10, i. k. 2015-03680

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-775, 2016-08-19, paskelbta TAR 2016-08-19, i. k. 2016-22482

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-480, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09145

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-89, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01234

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-497, 2019-05-31, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08901

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-720, 2021-09-27, paskelbta TAR 2021-09-28, i. k. 2021-20240

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo