Suvestinė redakcija nuo 2016-04-07

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 158-7187, i. k. 1091100NUTA00001801

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Socialinių STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ sTUDENTams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1801

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 75 straipsnio 2 dalimi ir Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2009, Nr. 102-4256), 7.3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad 2010 metų pavasario semestre socialinės stipendijos studentams, išskyrus studentus, kurie 2010 metų sausio mėnesį atitiko šio nutarimo 1 punktu patvirtinto aprašo 5.2 punkte nurodytą kriterijų, skiriamos įskaitant 2010 metų sausio mėnesį. 2010 metų sausio mėnesio stipendija studentams išmokama iki pavasario semestro antrojo mėnesio 27 dienos.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 473 „Dėl aukštųjų mokyklų studentų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ (Žin., 1995, Nr. 30-692);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 977 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl aukštųjų mokyklų studentų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 59-1497);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 362 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl aukštųjų mokyklų studentų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 31-893);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 46 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl aukštųjų mokyklų studentų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 5-153);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 66 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl aukštųjų mokyklų studentų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 8-229);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. 756 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų studentų, išskyrus doktorantus, rezidentus ir meno aspirantus, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1888);

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 243 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų studentų, išskyrus doktorantus, rezidentus ir meno aspirantus, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 17-690);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. 358 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų dieninės studijų formos pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 30-1249);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1693 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų dieninės studijų formos neuniversitetinių studijų, universitetinių pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5623);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 866 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų dieninės studijų formos neuniversitetinių studijų, universitetinių pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų moksleivių stipendijų“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 97-3676);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1141 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų dieninės studijų formos pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentų stipendijų“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 114-4639);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1033 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų dieninės studijų formos pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentų stipendijų“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4610);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 899 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų dieninės studijų formos pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopų studentų stipendijų“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 103-4297).

4. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną.

5. Šiuo nutarimu patvirtinto aprašo III skyrius įsigalioja 2011 m. liepos 1 dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1827, 2010-12-22, Žin., 2010, Nr. 157-7986 (2010-12-31), i. k. 1101100NUTA00001827

 

6. Šiuo nutarimu patvirtinto aprašo IV skyrius galioja iki 2011 m. birželio 30 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1827, 2010-12-22, Žin., 2010, Nr. 157-7986 (2010-12-31), i. k. 1101100NUTA00001827

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gruodžio 23 d.

nutarimu Nr. 1801

 

Socialinių STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ sTUDENTams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų (toliau – aukštųjų mokyklų) studentams skiriamų socialinių stipendijų dydį, lėšų socialinėms stipendijoms teikti skirstymą, socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo procedūras, stipendijų išmokėjimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 775, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 73-3713 (2010-06-23), i. k. 1101100NUTA00000775

 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1409, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19984

 

3. Socialines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas). Fondas, administruodamas socialines stipendijas, paskirsto lėšas, skirtas socialinėms stipendijoms teikti, priima sprendimus dėl socialinių stipendijų skyrimo ar mokėjimo nutraukimo, organizuoja ir vykdo socialinių stipendijų skyrimą ir išmokėjimą.

4. Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytus studentus (toliau – studentai), atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

4.1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

4.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

4.3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 775, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 73-3713 (2010-06-23), i. k. 1101100NUTA00000775

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 775, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 73-3713 (2010-06-23), i. k. 1101100NUTA00000775

 

41. Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą.

Papildyta punktu:

Nr. 775, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 73-3713 (2010-06-23), i. k. 1101100NUTA00000775

 

42. Toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje studijų programą keičiantiems studentams paskirta socialinė stipendija toliau išmokama iki einamojo semestro pabaigos aukštojoje mokykloje, kurioje po studijų programos keitimo studijuoja studentas.

Papildyta punktu:

Nr. 1409, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19984

 

5. Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

5.1. neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;

5.2. laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;

5.3. aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą.

5.4. kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Papildyta punktu:

Nr. 1409, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19984

 

6. Fondas turi teisę neatlygintinai gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų asmenų informaciją, kurios reikia socialinėms stipendijoms administruoti.

7. Socialinės stipendijos dydis – 3,25 bazinės socialinės išmokos dydžio per mėnesį. Socialinės stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį (toliau – semestras), bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 337, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07910

 

II. LĖŠŲ SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS SKIRSTYMAS

 

8. Socialinėms stipendijoms teikti naudojamos Fondui šiam tikslui skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšos, taip pat gali būti naudojamos kitos teisėtai gautos lėšos.

9. Fondo valdyba socialinėms stipendijoms teikti skirtas lėšas paskirsto:

9.1. socialinėms stipendijoms išmokėti pagal praėjusių metų rudens semestre prisiimtus įsipareigojimus;

9.2. socialinėms stipendijoms teikti per einamųjų metų pavasario semestrą;

9.3. socialinėms stipendijoms teikti per einamųjų metų rudens semestrą. Šiam tikslui atidedama ne mažiau kaip trečdalis socialinėms stipendijoms teikti Fondui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

10. Lėšos, nepanaudotos Aprašo 9.1 punkte nurodytoms socialinėms stipendijoms, gali būti naudojamos Aprašo 9.2 ir 9.3 punktuose nurodytoms socialinėms stipendijoms. Lėšos, nepanaudotos Aprašo 9.2 nurodytoms socialinėms stipendijoms, gali būti naudojamos Aprašo 9.3 punkte nurodytoms socialinėms stipendijoms.

 

III. SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

11. Fondas kasmet priima paraiškas socialinėms stipendijoms gauti:

11.1. pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.;

11.2. rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.

12. Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos formą tvirtina Fondo direktorius.

13. Fondas, gavęs asmens paraišką, joje nurodytus duomenis tikrina Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse. Jeigu asmens paraiškoje nurodyta informacija nesutampa su Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esama informacija apie asmenį, Fondas apie tai per 5 darbo dienas nuo asmens paraiškos gavimo dienos elektroniniu būdu išsiunčia asmeniui pranešimą. Tokiu atveju asmuo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1409, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19984

 

14. Fondo valdyba ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos, atsižvelgdama į socialinėms stipendijoms teikti numatytą lėšų sumą, sudaro studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą. Į šį sąrašą neįrašomi studentai, netinkamai pateikę Aprašo 12 punkte nurodytas paraiškas. Fondas per 3 darbo dienas nuo studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašo sudarymo elektroniniu būdu praneša studentui apie priimtą sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo.

15. Jeigu lėšų studentų socialinėms stipendijoms poreikis neviršija pagal Aprašo 9 ir 10 punktus socialinėms stipendijoms teikti atitinkamą semestrą numatytų lėšų sumos, socialinės stipendijos skiriamos visiems studentams, įrašytiems į studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą.

Jeigu lėšų studentų socialinėms stipendijoms poreikis viršija pagal Aprašo 9 ir 10 punktus atitinkamą semestrą socialinėms stipendijoms teikti numatytų lėšų sumą, studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašas sudaromas laikantis šių principų (prioriteto mažėjimo tvarka):

15.1. Atsižvelgiant į studentų studijų rezultatus, pirmenybę gauti socialinę stipendiją turi studentai, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka:

15.1.1. neturintys akademinių skolų;

15.1.2. turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą.

15.2. Atsižvelgiant į studijų formą, pirmenybę gauti socialinę stipendiją turi nuolatinės ir dieninės studijų formos studentai.

15.3. Atsižvelgiant į studento socialinę padėtį, pirmenybę gauti socialinę stipendiją turi studentai:

15.3.1. atitinkantys Aprašo 4.1 punkte nustatytą kriterijų;

15.3.2. atitinkantys Aprašo 4.2 punkte nustatytą kriterijų;

15.3.3. atitinkantys Aprašo 4.3 punkte nustatytą kriterijų.

15.4. Atsižvelgiant į studijų pakopą, pirmenybę gauti socialinę stipendiją turi:

15.4.1. pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentai;

15.4.2. antrosios pakopos studijų studentai ar studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą).

16. Fondas kiekvieną mėnesį po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą, jeigu yra pagal Aprašo 9 ir 10 punktus socialinėms stipendijoms teikti atitinkamą semestrą numatytų lėšų likutis, gali skelbti papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą Fondo direktoriaus patvirtintų Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų (toliau – Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai) nustatyta tvarka. Papildomų paraiškų socialinei stipendijai gauti teikimo metu teikti paraiškas ir gauti socialines stipendijas gali visi Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys studentai, išskyrus tuos, kuriems socialinė stipendija buvo paskirta per pagrindinį paraiškų dėl socialinių stipendijų teikimą ir kurie neturi teisės gauti socialinės stipendijos pagal Aprašo 5 punktą. Papildomo paraiškų socialinei stipendijai gauti teikimo metu socialinė stipendija studentui skiriama likusiam semestro laikui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1409, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19984

 

17. Skirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento paraiškoje nurodytą studento asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos įskaitytinai. Už pirmąjį semestro mėnesį socialinė stipendija gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 dienos įskaitytinai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1409, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19984

 

18. Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

18.1. studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;

18.2. suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.

18.3. atsiradus ir (arba) paaiškėjus Aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

19. Atsiradus ar paaiškėjus Aprašo 18 punkte nurodytai aplinkybei, aukštoji mokykla ir studentas per 3 darbo dienas nuo tokios aplinkybės atsiradimo ir paaiškėjimo dienos privalo apie tai informuoti Fondą Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų nustatyta tvarka ir nurodyti studento, įrašyto į studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašą ar gavusio socialinę stipendiją, asmens kodą, vardą, pavardę, Aprašo 18 punkte nurodytą aplinkybę, jos atsiradimo pagrindą ir datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1409, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19984

 

20. Jeigu Aprašo 18 punkte nurodyta aplinkybė atsiranda ar paaiškėja iki einamojo mėnesio 15 dienos, socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo to mėnesio, jeigu po einamojo mėnesio 15 dienos, – nuo kito mėnesio.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 775, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 73-3713 (2010-06-23), i. k. 1101100NUTA00000775

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1801 "Dėl Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1827, 2010-12-22, Žin., 2010, Nr. 157-7986 (2010-12-31), i. k. 1101100NUTA00001827

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1801 "Dėl Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1409, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19984

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1801 „Dėl Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 337, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07910

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1801 „Dėl Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo