Nutarimas netenka galios 2019-01-22:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 30, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00861

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2014-02-26 iki 2019-01-21

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 158-7156, i. k. 1091100NUTA00001770

 

Nauja redakcija nuo 2014-02-26:

Nr. 171, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02070

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1770

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 171
redakcija)

 

 

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) mokyklų steigėjams nustato rekomenduojamas mokinių nemokamo maitinimo rūšis, taip pat mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio (toliau – lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydis) nustatymo tvarką.

2. Lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydis priklauso nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto bazinės socialinės išmokos dydžio.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme (toliau – Socialinės paramos mokiniams įstatymas) ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

4. Nemokamas maitinimas valstybinių mokyklų mokiniams teikiamas švietimo ir mokslo ministro nustatyta, o savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų mokiniams – savivaldybės tarybos nustatyta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka.

5. Nustatydami mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarką, savivaldybės taryba ar švietimo ir mokslo ministras patvirtina mokinių nemokamo maitinimo rūšis, laikydamiesi šio prioriteto:

5.1. pietūs;

5.2. maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;

5.3. pusryčiai ar pavakariai Socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatytais atvejais.

6. Savivaldybės administracija priima sprendimą, kurios rūšies (kurių rūšių) nemokamą maitinimą mokiniui skirti pagal Aprašo 5 punkte nurodytą prioritetą.

7. Mokyklos steigėjas turi teisę skirti mokiniams nemokamą maitinimą mokyklose iš savo ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų, skatina mokyklas dalyvauti kitų institucijų vykdomose vaikų maitinimo programose (programoje „Pienas vaikams“, Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje ir kitose).

8. Nustatomi šie lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžiai:

8.1. pietums – nuo 2,8 procento iki 4 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma;

8.2. maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – nuo 6,6 iki 7,7 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma;

8.3. pusryčiams ar pavakariams – nuo 1,3 iki 2,2 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma.

9. Lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydį valstybinėse mokyklose nustato Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose – savivaldybės administracija.

 

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 171, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02070

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 171, 2014-02-19, paskelbta TAR 2014-02-25, i. k. 2014-02070

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo