Suvestinė redakcija nuo 2010-07-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 157-7111, i. k. 109301MISAK3/V-1065

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos ministrO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministrO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/V-436 „Dėl visuomenės ir suinteresuotų institucijų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius, viršijančius pavojaus ar informavimo slenksčius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 24 d. Nr. D1-803/V-1065

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. D1-265/V-436 „Dėl visuomenės ir suinteresuotų institucijų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius, viršijančius pavojaus ar informavimo slenksčius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 74-2688) ir išdėstome jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos ministrAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministrAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813) 9 straipsniu ir siekdami užtikrinti, kad pagal Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831, Nr. 86-3220), 22.4 ir 22.5 punktus teikiama visuomenei informacija apie aplinkos oro užterštumo lygius atitiktų 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL 2008 L 152, p. 1) reikalavimus:

1. T v i r t i n a m e Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2010-07-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-585/V-611, 2010-07-07, Žin. 2010, Nr. 82-4364 (2010-07-13), i. k. 110301MISAK85/V-611

 

3. P a v e d a m e įsakymo vykdymo kontrolę Aplinkos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrams, kuruojantiems visuomenės informavimo sritį.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

ir Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d.

įsakymu Nr. D1-265/V-436

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

ir Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2009 m. gruodžio 24 d.

įsakymo Nr. D1-803/V-1065 redakcija)

 

visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato veiksmus, kurių turi imtis šiame Tvarkos apraše nurodytos institucijos, siekdamos tinkamai informuoti apie aplinkos oro užterštumo lygį.

2. Informacija apie aplinkos oro užterštumo lygį turi būti tiksli, išsami, reguliariai atnaujinama, nemokama.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose, patvirtintose aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827) (toliau – Aplinkos oro užterštumo normos), vartojamas sąvokas.

 

II. VISUOMENĖS, suinteresuotų institucijų ir įstaigų INFORMAVIMAS apie aplinkos oro užterštumo lygį

 

4. Informacijos apie aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis (KD10 ir KD2,5) ir ozonu lygį, nustatytą vadovaujantis Aplinkos oro kokybės vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 (Žin., 2001, Nr. 106-3828) (toliau – Aplinkos oro kokybės vertinimo taisyklės), reguliarų teikimą visuomenei, suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms organizuoja Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) kartu su regionų aplinkos apsaugos departamentais (toliau – RAAD).

5. Apie aplinkos oro užterštumo lygį informuojama internete, per radiją ir (ar) televiziją, ir (ar) spaudą, ir (ar) leidiniuose, ir (ar) kt. viešąsias telekomunikacijų priemones.

6. Informacija apie aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, kietosiomis dalelėmis (bent KD10), ozonu ir anglies monoksidu lygį turi būti atnaujinama kiekvieną dieną, o kai įmanoma – kas valandą. Informacija apie aplinkos oro užterštumo švinu ir benzenu lygį, nurodant paskutinių 12 mėnesių vidutinę vertę, turi būti pateikiama kas trys mėnesiai (esant galimybei – kas mėnesį).

7. Aplinkos oro užterštumo normose nustatytų normų viršijimo atvejais, informacija apie teršalų koncentraciją aplinkos ore papildomai (tiesiogiai el. paštu) teikiama:

7.1. Aplinkos ministerijai;

7.2. atitinkamos savivaldybės administracijai;

7.3. Sveikatos apsaugos ministerijai;

7.4. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVSPT);

7.5. atitinkamos apskrities visuomenės sveikatos centrui (toliau – AVSC);

7.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD);

7.7. suinteresuotoms organizacijoms, kurios susijusios su vartotojų apsauga, organizacijoms, kurios atstovauja pažeidžiamų gyventojų grupių interesams, kitoms panašioms sveikatos priežiūros organizacijoms, susijusioms pramonės federacijoms ir kt.

8. 7.7 punkte nurodytos organizacijos, suinteresuotos aplinkos oro užterštumo normų viršijimo atvejais gauti informaciją, Aplinkos apsaugos agentūrai turi raštu pranešti el. pašto adresą (-us), kuriuo (-iais) pageidauja gauti informaciją. Kitoms 7 punkte nurodytoms institucijoms ir įstaigoms informacija siunčiama bendruoju el. pašto adresu, jei institucijos ir įstaigos nenurodo kitaip.

9. Teršalo koncentracijos lygis aplinkos ore pateikiamas kaip vidutinė vertė per vidurkinimo laikotarpį, nurodytą atitinkamame Aplinkos oro užterštumo normų priede. Teikiant informaciją nurodomi visi aplinkos oro užterštumo normas, įskaitant ir ribinę vertę, siektinę vertę, pavojaus slenkstį, informavimo slenkstį arba ilgalaikį tikslą viršijantys užterštumo lygiai.

10. Informuojant pateikiamas trumpas aplinkos oro užterštumo lygio atitikimo Aplinkos oro užterštumo normų 1–8 prieduose nustatytoms normoms vertinimas ir informacija apie poveikį sveikatai arba, tam tikrais atvejais, augmenijai.

11. AAA kasmet, ne vėliau kaip iki gegužės 1 d., savivaldybėms, RAAD, Aplinkos ministerijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai išsiunčia ir visuomenei savo interneto tinklalapyje paskelbia metines ataskaitas apie praėjusių kalendorinių metų aplinkos oro užterštumo lygį visais Aplinkos oro užterštumo normose apibrėžtais teršalais. Kai kurioje nors teritorijoje nustatytas aplinkos oro užterštumo lygis tam tikru teršalu viršija ribinę arba siektiną vertę, informacija apie nustatytus viršijimus atitinkamai savivaldybei pateikiama ne vėliau kaip iki kovo 1 d.

12. 11 punkte nurodytose ataskaitose privaloma informuoti apie normas viršijusius užterštumo lygius atitinkamais vidurkinimo laikotarpiais. Su šia informacija turi būti pateikiamas apibendrintas tokio aplinkos oro užterštumo lygio poveikio įvertinimas. Tam tikrais atvejais gali būti pateikiama informacija ir vertinimai apie miškų apsaugą, informacija apie tam tikras pirmtakų (prekursorių) medžiagas, nurodytas Aplinkos oro kokybės vertinimo taisyklėse.

 

III. ATSAKINGŲ INSTITUCIJŲ VEIKSMAI, kai VIršijamas pavojaus slenkstis ar informavimo slenkstis

 

13. RAAD, išmatavęs ar kitaip nustatęs, kad nors vieno iš Aplinkos oro užterštumo normose nurodyto teršalo koncentracija tris valandas iš eilės viršija arba kyla grėsmė viršyti nustatytą sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono pavojaus slenkstį arba ozono informavimo slenkstį:

13.1. nedelsdamas informuoja apie tai visuomenę toje teritorijoje, kurioje nustatytas pavojaus ar informavimo slenksčio viršijimas ar kyla grėsmė jį viršyti (paskelbia internete, per radiją ir (ar) televiziją, ir (ar) spaudą, ir (ar) kt. viešąsias telekomunikacijų priemones) ir kartu paskelbia Tvarkos aprašo atitinkamame (1, 2 ar 3) priede pateiktą pranešimą, nurodo, kas labiausiai veikia padidintą aplinkos oro užterštumo lygį, kokių prevencinių veiksmų RAAD ėmėsi taršai mažinti, kokie rekomenduojami teršalų išmetimo mažinimo veiksmai;

13.2. nedelsdamas telefonu arba elektroniniu paštu informuoja (ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną raštu patvirtina) apie tai:

13.2.1. savivaldybės, kurios teritorijoje nustatytas pavojaus ar informavimo slenksčio viršijimas ar kyla grėsmė jį viršyti, administraciją;

13.2.2. apskrities, kurios teritorijoje nustatytas pavojaus ar informavimo slenksčio viršijimas ar kyla grėsmė viršyti, VSC (AVSC);

13.2.3. AAA;

13.3. kas valandą 13.2 punkte nurodytoms institucijoms pateikia atnaujintą informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygį 13 punkte nurodytais teršalais.

14. RAAD, informuodamas 13.2 punkte nurodytas institucijas, privalo pateikti šią minimalią informaciją:

14.1. pavojaus ar informavimo slenksčio viršijimo vietą, datą, laiką (pradžią ir trukmę) ir, jei žinoma, priežastis;

14.2. nustatytą didžiausią 1 valandos koncentraciją ir ozono atveju – papildomai didžiausią 8 valandų koncentracijos vidurkį;

14.3. informaciją apie tai, ar pateikė visuomenei Tvarkos aprašo atitinkamame (1, 2 ar 3) priede nurodytą pranešimą.

15. AVSC, gavęs iš RAAD 14 punkte nurodytą informaciją, nedelsdamas informuoja apie tai:

15.1. Sveikatos apsaugos ministeriją;

15.2. VVSPT.

16. Atsižvelgdamas į situacijos pokyčius, AVSC visuomenei gali teikti papildomą, nei pateikė RAAD pagal 13.1 punktą pranešimo formose, sveikatos apsaugos požiūriu naudingą informaciją.

17. AAA, gavusi iš RAAD 14 punkte nurodytą informaciją:

17.1. nustato užterštumo plitimo, kitimo tendencijas ir nedelsdama apie tai informuoja:

17.1.1. Aplinkos ministeriją;

17.1.2. Sveikatos apsaugos ministeriją;

17.1.3. VVSPT;

17.1.4. PAGD;

17.1.5. Ekstremalių sveikatai situacijų centrą;

17.1.6. atitinkamos savivaldybės administraciją;

17.1.7. RAAD;

17.1.8. AVSC;

17.2. 17.1 punkte nurodytoms institucijoms pateikia informaciją apie:

17.2.1. geografinę sritį, kurioje tikimasi, kad toliau tą dieną (ar kitą dieną (-as)) bus viršytas informavimo ar pavojaus slenkstis;

17.2.2. numatomą aplinkos oro užterštumo lygio pokytį (pagerėjimas, nusistovėjimas arba pablogėjimas), kartu nurodydama pokyčių priežastis;

17.2.3. pavojaus ar informavimo slenksčio viršijimo trukmę;

17.3. apibendrintą informaciją skelbia savo interneto tinklalapyje ir nurodo, kur galima rasti daugiau informacijos apie aplinkos oro užterštumo lygį.

18. VVSPT, gavęs informaciją apie pavojaus ar informavimo slenksčio viršijimą ar grėsmę jį viršyti, jo plitimo ir kitimo tendencijas, pagal kompetenciją įvertina gaunamus duomenis ir konsultuoja AVSC galimo poveikio visuomenės sveikatai ir jo mažinimo galimybių klausimais.

19. Savivaldybės administracija, gavusi informaciją apie pavojaus ar informavimo slenksčio viršijimą ar grėsmę jį viršyti:

19.1. nedelsdama informuoja apie tai visuomenę toje teritorijoje, kurioje nustatytas pavojaus ar informavimo slenksčio viršijimas ar kyla grėsmė jį viršyti (paskelbia internete, per radiją ir (ar) televiziją, ir (ar) spaudą, ir (ar) kt. viešąsias telekomunikacijų priemones), nurodo, kas labiausiai veikia padidintą aplinkos oro užterštumo lygį, kokių prevencinių veiksmų savivaldybė ėmėsi siekiant sumažinti taršą, kokie rekomenduojami teršalų išmetimo mažinimo veiksmai;

19.2. priima sprendimus kiek galima greičiau ir veiksmingiau įgyvendinti priemones pagal Aplinkos oro apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnį aplinkos oro užterštumo lygiui, pavojingam žmonių sveikatai ir aplinkai, mažinti.

20. Viršijus pavojaus ar informavimo slenkstį ar kylant grėsmei jį viršyti, visuomenei turi būti pateikta kiek įmanoma daugiau informacijos apie galimą poveikį visuomenės sveikatai ir jo mažinimo galimybes.

___________________ „.

 

2. N u s t a t o m e, kad nuo šio įsakymo įsigaliojimo nebegalioja Ozono aplinkos ore normų ir vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 544/509 „Dėl ozono aplinkos ore normų ir vertinimo taisyklių nustatymo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4731), V skyrius „Visuomenei pateikiama informacija“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                 Algis Čaplikas


Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir

įstaigų informavimo apie aplinkos oro

užterštumo lygius tvarkos aprašo

1 priedas

 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

 

Poveikis sveikatai ir rekomenduojamos atsargumo priemonės, esant azoto dioksido pavojaus slenksčio viršijimui

 

Teršalas

Pavojaus slenkstis

Gyventojų rizikos (jautri) grupė

Simptomai

Atsargumo priemonės

Azoto dioksidas (NO2)

400 µg/m3

Kūdikiai, vaikai, nėščiosios,

pagyvenusieji asmenys,

asmenys, sergantys astma ir kitomis kvėpavimo sistemos ligomis bei kraujotakos sistemos ligomis,

asmenys, paveikti kitomis toksinėmis medžiagomis, kurios sustiprina oro teršalų poveikį arba sąveikauja su oro teršalais,

asmenys, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis

Akių, nosies ir gerklės dirginimas;

dusulys;

kosulys (gali būti su gleivėmis);

padidėjęs kvėpavimo takų jautrumas medikamentams, mažinantiems bronchų spindį;

susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga);

padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų);

paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos;

sergančiųjų kvėpavimo sistemos, kraujotakos sistemos ligomis sveikatos pablogėjimas

Riboti darbinę veiklą ir fizinį aktyvumą lauke;

neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų;

sandariai uždaryti visas vėdinimo angas;

patalpų vėdinimui naudoti oro kondicionierius;

važiuojant autotransporto priemonėmis sandariai uždaryti langus;

naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (kvėpavimo aparatus, filtruojančias priemones, kurių techniniuose reikalavimuose nurodyta, kiek galima būti aplinkoje, atsižvelgiant į oro teršalų koncentraciją);

blogai pasijutus, kreiptis į gydytoją;

esant būtinybei ar kilus neaiškumams, konsultuotis su visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistais ar Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM specialistais

 

_________________


Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir

įstaigų informavimo apie aplinkos oro

užterštumo lygius tvarkos aprašo

2 priedas

 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

 

Poveikis sveikatai ir rekomenduojamos atsargumo priemonės, esant sieros dioksido pavojaus slenksčio viršijimui

 

Teršalas

Pavojaus slenkstis

Gyventojų rizikos (jautri) grupė

Simptomai

Atsargumo priemonės

Sieros dioksidas (SO2)

500 µg/m3

Kūdikiai,

vaikai, nėščiosios,

pagyvenusieji asmenys, asmenys, sergantys astma ir kitomis kvėpavimo sistemos ligomis bei kraujotakos sistemos ligomis, asmenys, paveikti kitomis toksinėmis medžiagomis, kurios sustiprina oro teršalų poveikį arba sąveikauja su oro teršalais,

asmenys, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis

Kvėpavimo takų dirginimas;

refleksinis kosulys;

kvėpavimo sutrikimai;

sunkus ir susilpnėjęs kvėpavimas;

nosies ir gerklės deginimas;

dusulio priepuoliai;

bronchų spazmai (ypač sergančiųjų astma);

odos ir gleivinių dirginimas;

sergančiųjų kvėpavimo sistemos, kraujotakos sistemos ligomis sveikatos pablogėjimas

Riboti darbinę veiklą ir fizinį aktyvumą lauke;

neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų;

sandariai uždaryti visas vėdinimo angas;

patalpų vėdinimui naudoti oro kondicionierius;

važiuojant autotransporto priemonėmis sandariai uždaryti langus;

naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (kvėpavimo aparatus, filtruojančias priemones, kurių techniniuose reikalavimuose nurodyta, kiek galima būti aplinkoje, atsižvelgiant į oro teršalų koncentraciją);

blogai pasijutus, kreiptis į gydytoją;

esant būtinybei ar kilus neaiškumams, konsultuotis su visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistais ar Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM specialistais

 

_________________


Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir

įstaigų informavimo apie aplinkos oro

užterštumo lygius tvarkos aprašo

3 priedas

 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

 

Poveikis sveikatai ir rekomenduojamos atsargumo priemonės, esant ozono pavojaus ar informavimo slenksčio viršijimui

 

Teršalas

Pavojaus slenkstis

Informavimo slenkstis

Gyventojų rizikos (jautri) grupė

Simptomai

Atsargumo priemonės

Ozonas (O3)

240 µg/ m3

180 µg/ m3

Kūdikiai, vaikai, nėščiosios, pagyvenusieji asmenys,

asmenys, sergantys astma ir kitomis kvėpavimo sistemos ligomis bei kraujotakos sistemos ligomis, asmenys, paveikti kitomis toksinėmis medžiagomis, kurios sustiprina oro teršalų poveikį arba sąveikauja su oro teršalais,

asmenys, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis

Akių dirginimas,

kosulys;

dusulys;

gerklės sausumas;

nosies užgulimas,

skausmas įkvėpus ir krūtinės ląstos spaudimas;

plaučių dirginimas ir uždegimas;

sumažėjęs plaučių tūris;

galvos skausmas;

pykinimas;

nuovargio jausmas;

sumažėjęs imuninis atsparumas ir padidėjęs jautrumas alergenams;

sergančiųjų kvėpavimo sistemos, kraujotakos sistemos ligomis sveikatos pablogėjimas

Riboti darbinę veiklą ir fizinį aktyvumą lauke;

neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų;

sandariai uždaryti visas vėdinimo angas;

patalpų vėdinimui naudoti oro kondicionierius;

važiuojant autotransporto priemonėmis sandariai uždaryti langus;

naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (kvėpavimo aparatus, filtruojančias priemones, kurių techniniuose reikalavimuose nurodyta, kiek galima būti aplinkoje, atsižvelgiant į oro teršalų koncentraciją);

blogai pasijutus, kreiptis į gydytoją;

esant būtinybei ar kilus neaiškumams, konsultuotis su visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistais ar Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM specialistais

 

_________________

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-585/V-611, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4364 (2010-07-13), i. k. 110301MISAK85/V-611

Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 "Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" pakeitimo