Suvestinė redakcija nuo 2019-01-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-96

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 27 straipsnio 6 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966) 18.11 punktu,

tvirtinu pridedamas:

1. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą ir jos priedų GPM308P „Apmokestinamosios pajamos“, GPM308N „Neapmokestinamosios pajamos“, GPM308V „Individualios veiklos pajamos“, GMP308R „Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse“, GPM308T „Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos“, GPM308L „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“, GPM308K „Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“, GPM308U „Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas“, GPM308S „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“ formas.

2. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2009 m. gruodžio 15 d.

įsakymu Nr. VA-96

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2014 m. gruodžio 19 d.

įsakymo Nr. VA-200 redakcija)

 

 

 

METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FORMŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiose Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo 2014, 2015, 2016, 2017 ir 2018 m. mokestinių laikotarpių Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (03 versija, toliau – deklaracija), ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo mokesčių administratoriui ir duomenų tikslinimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

Nr. VA-4, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00789

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (toliau – GPMĮ), Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (toliau SDĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka GPMĮ 2 straipsnyje ir SDĮ 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

3. Deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė pateikti deklaraciją yra numatyta GPMĮ 27 straipsnyje.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs tik tokių B klasės pajamų, kurios nėra didesnės kaip Taisyklių 1 priedo „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas“ (toliau – Sąrašas) I ar III skyriuose nustatyti dydžiai arba kurios yra nurodytos šio priedo II ar IV skyriuose kaip bet kokio dydžio nedeklaruojamos pajamos, deklaracijos teikti neprivalo, išskyrus Sąrašo 48 punkte nurodytas pajamas iš žemės ūkio veiklos.

Sąrašo 48 punkto nuostatos netaikomos Ūkininkų ūkių registre įregistruotam ūkininkui (jo partneriui), neįregistruotam ir neprivalančiam registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, jeigu jis:

-      pageidauja, kad 2017 m. ar vėlesnių metų valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas, arba

-      2017 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaraciją teikia, kandidatuodamas į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos.

Šiais atvejais deklaracija turi būti pateikta, o joje nurodyta visa per mokestinį laikotarpį iš žemės ūkio veiklos gautų pajamų suma.

Tokiu atveju, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas 2014 ar 2015 m. mokestiniu laikotarpiu buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje ir turi tai patvirtinantį dokumentą (A1 formos Pažymėjimą dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų, S1 formos Registraciją dėl sveikatos draudimo arba Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos, atsakingos už taikytinos teisės nustatymą, įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 987/2009, išduotą raštišką laisvos formos patvirtinimą), jis deklaraciją turi užpildyti, atsižvelgdamas į tuos mėnesius, kada jis buvo laikomas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu minėtose šalyse.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

4. Deklaracijoje turi būti nurodomos visos per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos, išskyrus neapmokestinamąsias pajamas, išvardytas Sąraše.

Ne didesnių kaip Sąrašo I ir III skyriuose nustatytų dydžių nedeklaruojamų pajamų, taip pat Sąrašo II ir IV skyriuose išvardytų nedeklaruojamų pajamų (bet kokio dydžio) deklaracijoje neprivaloma nurodyti.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo pajamų, didesnių nei Sąrašo I ar III skyriuje nustatyti nedeklaruojamų pajamų dydžiai, tai deklaracijoje jis privalo nurodyti visą gautų pajamų sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

5. Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų metų gegužės 1 d., išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo, pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju, privalo pateikti deklaraciją ir mokėtiną pajamų mokestį sumokėti iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 d.

Kas mėnesį mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (toliau – sveikatos draudimo įmokos) turi būti sumokėtos iki to mėnesio, už kurį mokamos sveikatos draudimo įmokos, paskutinės dienos.

Sveikatos draudimo įmokos nuo gyventojo gautų pajamų turi būti sumokėtos, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 d.

6. Fizinis asmuo, galutinai išvykstantis iš Lietuvos, Taisyklių nustatyta tvarka užpildytą deklaraciją, kurioje deklaruojamos pajamos, gautos nuo mokestinio laikotarpio pradžios (t. y. nuo sausio 1 d.) iki išvykimo dienos, privalo pateikti ir joje deklaruotą mokėtiną pajamų mokestį, mokėtinas Valstybinei mokesčių inspekcijai sveikatos draudimo įmokas sumokėti iki išvykimo dienos.

7. Pajamų mokestis ir sveikatos draudimo įmokos turi būti sumokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Sveikatos draudimo įmokos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokamos tik už mokestinius laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 dienos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. sveikatos draudimo įmokas administruoja vienas administratorius – Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

8. Per mokestinį laikotarpį gautų pajamų sumos deklaracijoje ir jos prieduose turi būti nurodomos litais ir centais (kai deklaruojamos 2014 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba eurais ir centais (kai deklaruojamos 2015 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos), neatėmus Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų, valstybinio socialinio draudimo įmokų, pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – PNPD), tačiau atėmus gyventojo (gyventojui) apskaičiuotą pardavimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą už patiektas prekes ir paslaugas.

Deklaracijoje ir jos prieduose turi būti nurodomos nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto, kito asmens (įskaitant išmoką išmokėjusį asmenį) savo lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėto, nuolatinio Lietuvos gyventojo savo lėšomis sumokėto pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų sumos (litais, kai deklaruojamos 2014 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba eurais (kai deklaruojamos 2015 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos).

9. Duomenys apie pajamas, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą, kito asmens savo lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėtą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, gyventojo savo lėšomis sumokėtą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas į deklaraciją ir jos priedus gali būti įrašomi, remiantis išmokas išmokėjusių asmenų išduotomis pažymomis apie gyventojui išmokėtas išmokas, išskaičiuotą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, gyventojo turimomis sutartimis, kitais dokumentais ar kita jo turima informacija.

10. Prie deklaracijos nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pajamas, sumokėtą ar išskaičiuotą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, leidžiamas atimti GPMĮ 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sumas (išlaidas, leidžiamus atskaitymus). Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu. Prie deklaracijos turi būti pridedama:

10.1. įgaliojimas, – kai deklaraciją už nuolatinį Lietuvos gyventoją užpildo ir pasirašo įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo,

10.2. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį – kai prie deklaracijos pridedamas užpildytas GPM308U priedas „Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas“, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojamas atskaitytinas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis nuo užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų palūkanų, dividendų ir honorarų,

10.3. dokumentai apie užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų pajamų sumą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, – kai prie deklaracijos pridedamas GPM308N priedas „Neapmokestinamosios pajamos“, kuriame deklaruojamos pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, arba GPM308V priedas „Individualios veiklos pajamos“, kuriame deklaruojamos tos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo, taip pat kai apskaičiuojamas atskaitytinas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis nuo užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų palūkanų, dividendų ir honorarų,

10.4. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto užsienio valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautas ir uždirbtas pajamas bei nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą mokesčio sumą ir laisvos formos pažyma, kurioje originalo kalba nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto pavadinimas, data, numeris, – kai prie deklaracijos pridedamas GPM308K priedas „Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“, kuriame deklaruojamas nuo pozityviųjų pajamų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis,

10.5. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikоs finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ (toliau – FR0781 forma), kai permokėtą pajamų mokestį ar permokėtas sveikatos draudimo įmokas pageidaujama grąžinti į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į mokesčių mokėtojo atstovo sąskaitą,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

10.6. gali būti pridėtas dokumentas (A1 formos Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų, S1 formos Registracija dėl sveikatos draudimo arba Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos, atsakingos už taikytinos teisės nustatymą, įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 987/2009, išduotą raštišką laisvos formos patvirtinimą), patvirtinantis draudimą privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas deklaracijoje sveikatos draudimo įmokų prievolę apskaičiuoja, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje turėtą draudimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

11. Kai pajamas nuolatinis Lietuvos gyventojas gauna už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą (pvz., už turto nuomą, pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn), tai, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.117 straipsnio 1 dalį, laikoma, kad tokio turto pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis (jeigu vedybų sutartyje nenustatyta kitaip).

12. Užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje (t. y. gautos užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir / ar gautos ES valstybėje, išskyrus palūkanas, dividendus ir honorarus), deklaruojamos kaip neapmokestinamosios pajamos tik tuo atveju, jeigu kartu su deklaracija pateikiami dokumentai apie toje užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jos išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

13. Užsienio valstybėje per 2014 m. mokestinį laikotarpį gautos pajamos turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro santykį arba pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną. Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro santykį arba pagal oficialų lito ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Lietuvos bankas buvo nustatęs 2014 m. mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d.

Užsienio valstybėje 2015 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos turi būti nurodomos eurais pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną. Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje turi būti nurodomos pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs 2015 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d.

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS STRUKTŪRA

 

14. Deklaracija (GPM308 formos 03 versija) yra skirta nuolatinių Lietuvos gyventojų 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms pajamoms, nuo tų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotam, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtam, iki deklaracijos pateikimo dienos gyventojo savo lėšomis sumokėtam pajamų mokesčiui ir 2014 bei 2015 m. mokestinio laikotarpio sveikatos draudimo įmokoms, taip pat apskaičiuotam mokėtinam (grąžintinam) pajamų mokesčiui ir sveikatos draudimo įmokoms deklaruoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

15. Prie deklaracijos pridėtini priedai yra skirti:

15.1. GPM308P priedas „Apmokestinamosios pajamos*“ (toliau – GPM308P priedas) – pajamoms, pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinamoms, taikant 15 ir/ar 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, įrašyti, išskyrus:

15.1.1. individualios veiklos pajamas,

15.1.2. pozityviąsias pajamas,

15.1.3. ne individualios veiklos turto (išskyrus netauriųjų metalų laužo) ir finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn bei išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamas,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

15.1.4. 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, gautas užsienio valstybėje, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

GPM308P priede turi būti deklaruojamos per 2018 m. mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautos pajamos (išskyrus gautas (uždirbtas) vykdant individualią veiklą), kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

Nr. VA-4, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00789

 

15.2. GPM308N priedas „Neapmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308N priedas) – pajamoms, kurios priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, įrašyti, įskaitant:

15.2.1. pajamas iš ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, išskyrus ne individualios veiklos turto, nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte,

15.2.2. per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, išskyrus individualios veiklos pajamas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

15.3. GPM308T priedas „Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos“ (toliau – GPM308T priedas) – ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosioms pajamoms įrašyti, taip pat kito turto (nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1  dalies 27 punkte) pardavimo ar kitokio perleidimo pajamoms įrašyti, išskyrus pajamas, gautas iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo,

15.4. GPM308V priedas „Individualios veiklos pajamos“ (toliau – GPM308V priedas) – individualios veiklos pajamoms (įskaitant gautas iš žemės ūkio veiklos, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio l dalies 23 punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, ir pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą) įrašyti, taip pat pajamoms, gautoms (uždirbtoms) vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje, kai šios pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, įrašyti,

15.5. GPM308R priedas „Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse“ (toliau – GPM308R priedas) – įrašyti mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamas, gautas (uždirbtas) daugiau nei vienoje valstybėje (Lietuvoje ir / ar užsienio valstybėje), kai pajamų mokestis nuo jų turi būti sumokėtas Lietuvos Respublikoje, o užsienio valstybėje (valstybėse) sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitytas iš mokėtino mokesčio sumos Taisyklių 163 punkte nustatyta tvarka,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

15.6. GPM308L priedas „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“ (toliau – GPM308L priedas) – nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtoms išlaidoms, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, įrašyti,

15.7. GPM308U priedas „Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas*“ (toliau – GPM308U priedas) – Lietuvoje atskaitytinam užsienio valstybėje išskaičiuotam (sumokėtam) pajamų mokesčiui ar jam tapačiam mokesčiui (išskyrus atskaitytinam mokesčiui nuo pozityviųjų pajamų) apskaičiuoti,

15.8. GPM308K priedas „Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (toliau – GPM308K priedas) – nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotoms ir į jo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktoms pozityviosioms pajamoms įrašyti,

15.9. GPM308S priedas „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos*“ (toliau – GPM308S priedas), deklaruojant 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, neužpildomas,

15.10. GPM308M priedas „Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius*“ (toliau − GPM308M priedas) – individualios veiklos pajamoms (išskyrus pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą), gautoms (uždirbtoms) per kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį, įrašyti. GPM308M priedas užpildomas individualią veiklą vykdančio gyventojo pageidavimu,

15.11. GPM308F priedas „Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos“ – pajamoms iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo įrašyti.

Deklaracijos priedai (GPM308P, GPM308L, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308R, GPM308U, GPM308K, GPM308F, GPM308M) turi būti užpildomi tik tada, kai yra juose įrašytinų duomenų.

Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą ar turėjęs verslo liudijimą, GPM308V priedą turi užpildyti net ir tuo atveju, jeigu pajamų iš individualios veiklos negavo (neuždirbo).

Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną tam skirtą deklaracijos priedo lapą, turi būti užpildoma tiek to priedo lapų, kiek reikia.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMO REIKALAVIMAI

 

16. Deklaracija ir jos priedai turi būti užpildomi, laikantis tokių reikalavimų:

16.1. užpildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu),

16.2. tekstas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis,

16.3. kiekviena raidė ir skaičius turi būti tiksliai įrašomi į atskirą laukelio langelį, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų,

16.4. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta langelių, tai tušti langeliai gali būti paliekami tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos sumos. Sumos įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje),

16.5. įrašomos gautų pajamų, leidžiamų atskaitymų, mokestinio laikotarpio nuostolių, patirtų apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų, metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio sumos negali būti apvalinamos, t. y. jos turi būti nurodomos litais ir centais (kai deklaruojamos 2014 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba eurais ir centais (kai deklaruojamos 2015 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos). Jeigu perskaičiuojant pajamas po kablelio gaunami daugiau kaip du skaitmenys, tai po kablelio įrašomi du skaitmenys, o trečiasis apvalinamas: nuo 5 iki 9 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaitmens ir pan.,

16.6. pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo įmokų sumos turi būti įrašomos tik sveikais skaičiais, t. y. 49 ir mažiau centų − atmetami, 50 ir daugiau centų − laikomi litu (euru),

16.7. neužpildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami vieno langelio tarpai. Simboliams įrašyti skiriamas atskiras langelis,

16.8. užpildant kompiuteriu, turi būti laikomasi minėtų reikalavimų,

16.9. kompiuteriu išspausdintoje deklaracijoje ir jos prieduose turi išlikti originalo proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir užpildomų laukelių).

17. Pajamų sumos, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų sumos turi būti tiksliai įrašomos į tam skirtus deklaracijos ir jos priedų laukelius, o aritmetiniai veiksmai atlikti taip, kaip yra nurodyta deklaracijos ir jos priedų atitinkamuose laukeliuose bei Taisyklėse.

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO EILĖS TVARKA

 

18. Deklaracija ir jos priedai užpildomi tokia eilės tvarka:

18.1. pirmiausiai užpildomi visi reikalingi deklaracijos priedai, išskyrus GPM308U ir GPM308K priedus. Kai deklaracija užpildoma kompiuteriu, prieš pradedant pildyti deklaracijos priedus, turi būti užpildomi deklaracijos 1–8 laukeliai,

18.2. GPM308M ir / ar GPM308R priedas užpildomas po to, kai užpildomas GPM308V priedas,

18.3. užpildomas GPM308K priedas iki K24 laukelio „Visos pozityviosios pajamos, traukiamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas“ (įskaitytinai),

18.4. deklaracija užpildoma iki 26 laukelio „Bendra apskaičiuota pajamų mokesčio suma“ (įskaitytinai),

18.5. baigiamas užpildyti GPM308K priedas,

18.6. užpildomas GPM308U priedas,

18.7. baigiama užpildyti deklaracija.

 

V SKYRIUS

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

19. Deklaracija kartu su atitinkamais priedais turi būti pateikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas. vmi. lt) arba gali būti pristatyta į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI). Ją gali pateikti pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam yra nustatyta prievolė deklaruoti pajamų mokestį, ar jo įgaliotas asmuo.

AVMI pateikiamas vienas užpildytas deklaracijos ir atitinkamų jos priedų komplekto egzempliorius. Gyventojo prašymu pateiktos jo deklaracijos ir atitinkamų priedų kopijas išduoda bet kuri AVMI.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

20. AVMI gali būti pateikiamos tinkamai užpildytos VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) pateiktos atitinkamos formos, skirtos užpildyti kompiuteriu.

Deklaracija su priedais AVMI gali būti pateikta tokiais būdais:

20.1. VMI prie FM nustatyta tvarka ir atvejais pateikta elektroniniu būdu,

20.2. įteikta tiesiogiai AVMI darbuotojui,

20.3. atsiųsta paštu į AVMI jų skelbiamais adresais arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

 

VI SKYRIUS

GPM308P PRIEDO „APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS*“ UŽPILDYMAS

 

21. Deklaracijos GPM308P priede turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautos apmokestinamosios pajamos (pinigais ir natūra), pagal GPMĮ apmokestinamos, taikant 15 arba 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, taip pat užsienio valstybėje per 2018 m. mokestinį laikotarpį gautos pajamos (išskyrus gautas (uždirbtas) vykdant individualią veiklą), kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, kaip nurodyta Taisyklių 15.1.4 papunktyje.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir visos kitos šiame priede deklaruojamos apmokestinamosios pajamos (išskyrus per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautas iš netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, o per 2018 m. mokestinį laikotarpį – gautas iš atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn) pagal GPMĮ 6 straipsnį yra apmokestinamos, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos iš netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (2018 m. laikotarpiu – gautos iš atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn), yra apmokestinamos, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ veiklai, GPM308P priede turi deklaruoti tas per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautas pajamas už patalpų nuomą, kurios viršija Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas) 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio (2014 m. – 155 000 litų, 2015 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį – 45 000 eurų) atlygį už suteiktas paslaugas, o deklaruodamas gautas per 2018 m. mokestinį laikotarpį – viršijančias 45 000 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

22. Kai užpildomas daugiau kaip vienas GPM308P priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308P priedo lapas.

23. GPM308P priedo:

23.1. 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)“ turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, kuris turi sutapti su jo asmens kodu, o jei nuolatinis Lietuvos gyventojas asmens kodo neturi, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) turi sutapti su identifikaciniu numeriu (asmens kodu), nurodomu deklaracijos 1 laukelyje,

23.2. 6 laukelyje „Mokestinis laikotarpis“ turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis, kurio deklaracija teikiama. Įrašomas mokestinis laikotarpis turi sutapti su mokestiniu laikotarpiu, nurodomu deklaracijos 6 laukelyje,

23.3. 7 laukelį turi užpildyti tik galutinai iš Lietuvos išvykstantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, deklaruojantis mokestinio laikotarpio, prasidedančio nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos, pajamas, taip pat deklaruojantis viso mokestinio laikotarpio pajamas. Šiame laukelyje turi būti įrašoma galutinio išvykimo iš Lietuvos diena. Įrašoma data turi sutapti su data, nurodoma deklaracijos 7 laukelyje.

24. Vienoje eilutėje turi būti nurodomos tos pačios rūšies pajamos, gautos iš to paties išmokos šaltinio (t. y. iš to paties Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, užsienio vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę Lietuvoje).

25. GPM308P priedo P1 laukelyje „Pajamų mokesčio tarifas“ turi būti skaičiais įrašomas šioms pajamoms taikomas pajamų mokesčio tarifas:

5 (procentai) – kai deklaruojamos 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos iš netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, ir 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamos, gautos iš atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;

15 (procentų) – kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos visos kitos apmokestinamosios pajamos.

Kai 2018 m. nuolatinis Lietuvos gyventojas deklaruoja užsienio valstybėje per 2018 m. mokestinį laikotarpį gautas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, P1 laukelyje vietoje mokesčio tarifo jis turi įrašyti skaitmenį „1“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

Nr. VA-4, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00789

 

26. Skirtingų rūšių pajamos, taip pat iš skirtingų šaltinių gautos tos pačios rūšies pajamos nurodomos atskirose GPM308P priedo eilutėse. Pavyzdžiui, skirtingose eilutėse nurodomos mažosios bendrijos nario iš tos bendrijos gautos pajamos iš paskirstytojo pelno (žymimos 26 pajamų rūšies kodu) ir tos pajamos, kurios pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį yra priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms (žymimos 02 pajamų rūšies kodu).

27. GPM308P priedo P2 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas Taisyklių 2 priede „Pajamų rūšių kodų sąrašas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

28. GPM308P priedo P3 laukelyje iš šiame priedo lape pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo įrašomas atitinkamas užsienio valstybės kodas, kai nurodomos pajamos, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje.

Kai pajamos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Tikslinių teritorijų sąrašas), tai GPM308P priedo P3 laukelyje įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas TT kodas.

Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, turi būti įrašomas TO kodas.

GPM308P priedo P3 laukelis neužpildomas, kai pajamos gautos iš Lietuvos vieneto, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

29. GPM308P priedo P4 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį gautų pajamų (pinigais ir natūra) suma. Jeigu nuo P2 laukelyje nurodytos rūšies pajamų (įskaitant pajamas, gautas užsienio valstybėje) buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis, P4 laukelyje turi būti įrašoma gautų pajamų suma, neatėmus pritaikyto NPD, PNPD, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Kai gautos pajamos, kurių nustatyto dydžio neviršijanti suma pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o ją viršijanti – apmokestinamosioms pajamoms, GPM308P priede nurodoma tik apmokestinamosioms pajamoms priskiriama suma. Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs daugiau kaip 10 000 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu), 3 000 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) ar daugiau kaip 500 eurų (2016 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu) 64 kodu žymimų indėlių palūkanų pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., ir / ar 67 kodu žymimų palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), sumą, GPM308P priedo P4 laukelyje (laukeliuose) turi nurodyti palūkanų sumą, iš bendros per mokestinį laikotarpį gautos tokių palūkanų sumos atėmęs 10 000 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu), 3 000 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 500 eurų (2016 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu). Jeigu tokios palūkanos yra gautos iš skirtingų išmokos šaltinių, tai GPM308P priedo P4 laukelyje kaip apmokestinamųjų pajamų suma turi būti nurodoma iš kiekvieno išmokos šaltinio gautų vienos rūšies palūkanų (žymimų 64 arba 67 pajamų rūšies kodu) suma, sumažinta Taisyklių 41 punkte nustatyta tvarka apskaičiuota ir GPM308N priedo N3 laukelyje deklaruota suma, priskirta iš to išmokos šaltinio gautoms neapmokestinamosioms palūkanoms. Tokia pat tvarka turi būti apskaičiuojamos GPM308P priedo P3 laukeliuose įrašytinos palūkanų sumos, kai bendra didesnė nei 10 000 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu), 3 000 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 500 eurų (2016 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu) suma iš to paties išmokos šaltinio yra gauta ir už indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., ir už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 dienos.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs didesnę nei 6 000 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 1 750 eurų (2015 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu) sumą kaip atlygį už suteiktas paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti pajamų sumą, apskaičiuotą iš bendros tokių pajamų sumos atėmus 6 000 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 1 750 eurų (2015 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu). 6 000 litų (1 750 eurų) suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, senelių, brolių, seserų, vaikaičių) gavęs didesnes nei 8 000 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 2 500 eurų (2015 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu) vertės dovanas, GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti pajamų sumą, iš bendros dovanų sumos (vertės) atėmęs 8 000 litų (2 500 eurų). 8 000 litų (2 500 eurų) suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs 13 000 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 3 765,06 eurų (2015 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu) pajamų už parduotas paties surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti 3 000 litų (765,06 eurų) pajamų sumą, apskaičiuotą iš bendros miško gėrybių pardavimo pajamų sumos atėmus 10 000 litų (3 000 eurų). 10 000 litų (3 000 eurų) suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, per 2018 m. mokestinį laikotarpį gavęs didesnę nei 500 eurų palūkanų sumą už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kreditų įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, ir / ar palūkanų už suteiktas lėšas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, GPM308P priedo P4 laukelyje turi nurodyti palūkanų sumą, iš bendros jų sumos atėmęs 500 eurų. 500 eurų suma, kaip neapmokestinamosios pajamos, turi būti nurodoma GPM308N priede.

Kai gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ veiklai, per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos viršija Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį (2014 m. – 155 000 litų, 2015 m., 2016 m. ar 2017 m. – 45 000 eurų), tai GPM308P priedo P4 laukelyje turi būti nurodomos pajamos, gautos per laikotarpį nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, iki mokestinio laikotarpio pabaigos. Nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, gautas pajamas, taip pat Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio dydžio neviršijančias nuomos pajamas verslo liudijimą įsigijęs gyventojas turi nurodyti GPM308V priedo II skyriaus „Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ V13 laukelyje.

Kai gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ veiklai, per 2018 m. mokestinį laikotarpį už gyvenamosios paskirties nuomą gautos pajamos yra didesnės nei 45 000 eurų (jeigu nuomojami keli tokie daiktai – pajamos sumuojamos), tai GPM308P priedo P4 laukelyje turi būti įrašoma už nuomą gautų pajamų suma, apskaičiuota iš bendros tokių pajamų sumos atėmus 45 000 eurų.

Jeigu kitas asmuo savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį už nuolatinį Lietuvos gyventoją, tai P4 laukelyje turi būti nurodoma gyventojo faktiškai gautų pajamų suma. Kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma prie gautų pajamų sumos nepridedama.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

30. GPM308P priedo P5 laukelyje turi būti įrašoma nuo P4 laukelyje įrašytos pajamų sumos mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota pajamų mokesčio suma. Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, P5 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma P5 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

31. GPM308P priedo P6 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308P priedo lape nurodytų pajamų suma. Įrašytina suma (įskaitant atvejus, kai tame pačiame GPM308P priedo lape nurodomos pajamos, kurioms taikomi skirtingi pajamų mokesčio tarifai) apskaičiuojama, sudėjus šio priedo lapo visų eilučių P4 laukeliuose įrašytas sumas.

32. GPM308P priedo P7 laukelyje turi būti įrašoma nuo P6 laukelyje nurodytos bendros pajamų sumos mokestį išskaičiuojančio asmens bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma. P7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudėjus šio priedo lapo P5 laukelių sumas. Jeigu P5 laukelių suma lygi nuliui, P7 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

33. GPM308P priedo P8 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

34. GPM308P priedo P9 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308P priedo P9 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

VII SKYRIUS

GPM308N PRIEDO „NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ UŽPILDYMAS

 

35. GPM308N priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos pajamos (pinigais ir natūra), kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, išskyrus pajamas iš ne individualios veiklos turto, nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, pajamas iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / ar pajamas iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte, taip pat pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte.

GPM308N priede turi būti deklaruojamos tokios iš turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautos pajamos:

35.1. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir kuris yra nustatyta tvarka įregistruotas Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje (išskyrus įregistruotą Lietuvoje), taip pat kilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, jeigu toks daiktas buvo perleistas nuosavybėn ne anksčiau kaip po trejų metų (kai deklaruojamos 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos). GPM308N priede nurodomos ir Lietuvoje įregistruotų tokių daiktų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, kai gyventojas ketina jas deklaruoti,

35.2. už EEE valstybėje esantį (išskyrus esantį Lietuvoje) nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, jeigu toks daiktas buvo įsigytas iki 2010 m. gruodžio 31 d., o parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn ne anksčiau kaip po trejų metų (kai deklaruojamos 2014 m. ar 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba ne anksčiau kaip po dešimties metų (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos). GPM308N priede nurodomos ir Lietuvoje įregistruotų tokių daiktų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, kai gyventojas ketina jas deklaruoti,

35.3. už nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, įsigytą iki 2011 m. sausio 1 d., kuris 2010 m. gruodžio 12 d. buvo laikomas individualios veiklos turtu, o parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn, praėjus penkeriems metams nuo įsigijimo (kai deklaruojamos 2014 m. ar 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba ne anksčiau kaip po dešimties metų (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos),

35.4. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn būstą (įskaitant priskirtą žemę), esantį EEE valstybėje (įskaitant esantį Lietuvoje), iš kurio pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautos pajamos atitinka GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 53 punkto ar 54 punkto nuostatas (kai deklaruojamos 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos).

GPM308N priede turi būti deklaruojamos ir tos per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, išskyrus individualios veiklos pajamas.

Per 2018 m. mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautos pajamos (išskyrus individualios veiklos pajamas), kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, turi būti deklaruojamos GPM308P priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

36. Kai užpildomas daugiau kaip vienas GPM308N priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308N priedo lapas.

37. GPM308N priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

38. Vienoje GPM308N priedo eilutėje turi būti nurodoma bendra suma:

38.1. tos pačios rūšies neapmokestinamųjų pajamų, gautų iš to paties išmokos šaltinio (t. y. iš to paties Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje, užsienio vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę Lietuvoje),

38.2. pajamų už parduotas paties surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles).

Iš to paties šaltinio užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, ir neapmokestinamosios pajamos, nurodytos GPMĮ 17 straipsnio 1 dalyje, turi būti nurodomos atskirose GPM308N priedo eilutėse.

39. GPM308N priedo N1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas. Pajamų rūšių kodų sąrašas pateikiamas Taisyklių 2 priede „Pajamų rūšių kodų sąrašas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

40. GPM308N priedo N2 laukelyje iš šiame priede pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas atitinkamas užsienio valstybės kodas, kurioje išmokėta išmoka, kai nurodomos pajamos, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per tą pačią jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per tą pačią jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje.

Kai pajamos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, GPM308N priedo N2 laukelyje turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas TT kodas.

Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, N2 laukelyje turi būti įrašomas TO kodas.

N2 laukelis neužpildomas, kai pajamos gautos iš Lietuvos vieneto, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per nuolatinę buveinę Lietuvoje ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje. 

41. GPM308N priedo N3 laukelyje turi būti įrašoma N1 laukelyje nurodytos rūšies nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų neapmokestinamųjų pajamų suma.

Jeigu nuo pajamų (įskaitant gautas užsienio valstybėje), kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį yra priskiriamos neapmokestinamosioms, mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo, kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją sumokėjo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas sumokėjo pajamų mokestį, N3 laukelyje turi būti nurodoma gautų pajamų suma, neatėmus išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio.

Kai yra gautos pajamos, kurių nustatyto dydžio neviršijanti suma pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, o ją viršijanti – apmokestinamosioms pajamoms, tai GPM308N priedo N3 laukelyje turi būti nurodoma tik neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama suma.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs daugiau kaip 10 000 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu), 3 000 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpį) arba 500 eurų (2016 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu) 64 pajamų rūšies kodu žymimų palūkanų už indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., ir / ar 67 pajamų rūšies kodu žymimų palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), GPM308N priedo N3 laukelyje (laukeliuose) turi nurodyti 10 000 litų (kai deklaruojamos 2014 m. mokestinio laikotarpio pajamos), 3 000 eurų (kai deklaruojamos 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba 500 eurų (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos) sumą. Kai didesnė kaip 10 000 litų, 3 000 ar 500 eurų palūkanų suma yra gauta iš skirtingų išmokos šaltinių ir / arba yra gautos ir 64 kodu, ir 67 kodu žymimos palūkanos, bendra visų GPM308N priedo eilučių N3 laukeliuose įrašytina šių palūkanų suma neturi būti didesnė kaip 10 000 litų (kai deklaruojamos 2014 m. mokestinio laikotarpio pajamos), 3 000 eurų (kai deklaruojamos 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos) ar 500 eurų (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos). Kiekvienos rūšies (žymimų 64 arba 67 pajamų rūšies kodu) iš kiekvieno šaltinio gautų GPM308N priedo N3 laukelyje įrašytina neapmokestinamųjų palūkanų suma yra apskaičiuojama proporcingai gautai bendrai 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų sumai, t. y. iš to paties išmokos šaltinio gautų vienos rūšies palūkanų suma padalijama iš bendros 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų sumos, o apskaičiuota dalis padauginama iš 10 000 litų (kai deklaruojamos 2014 m. mokestinio laikotarpio pajamos), 3 000 eurų (kai deklaruojamos 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos) ar 500 eurų (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos). Gauta suma turi būti įrašoma N3 laukelyje.

Pavyzdžiui, 2014 m. (2015 m.) nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo 8 000 litų (2316,96 eurų) indėlių palūkanų pagal sutartį, sudarytą nuo 2014 m. sausio 1 d., iš Šveicarijos kredito įstaigos ir 16 000 litų (4633,92 eurų) palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d., iš išmokos šaltinio Vokietijoje. Bendra gautų palūkanų už indėlius ir vertybinius popierius suma – 24 000 litų (8 000 + 16 000) arba 6950,88 eurų (2316,96 + 4633,92).

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos palūkanų sumos apskaičiuojamos taip:

1) Nustatoma Šveicarijoje gautų palūkanų dalis tarp visų 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų – 0,333333 (8 000 Lt / 24 000 Lt) arba (2316,96 Eur / 6950,88 Eur),

2) Šveicarijoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų suma – 3333,33 Lt (0,333333 * 10 000 Lt) arba 1 000 Eur (0,333333 * 3 000 Eur),

3) Nustatoma Vokietijoje gautų palūkanų dalis tarp visų 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų – 0,666666 (16 000 Lt / 24 000 Lt) arba (4633,92 Eur / 6950,88 Eur),

4) Vokietijoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų suma – 6666,66 Lt (0,666666 * 10 000 Lt) arba 2 000 Eur (0,666666 * 3 000 Eur).

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos palūkanos deklaruojamos taip: GPM308N priedo eilutės, kurios N1 laukelyje įrašytas 64 pajamų rūšies kodas, o N2 laukelyje – Šveicarijos kodas CH, N3 laukelyje įrašoma 3333,33 (litų) arba 1 000 (eurų) suma, o eilutės, kurios N1 laukelyje įrašytas 67 pajamų rūšies kodas, N2 laukelyje – Vokietijos kodas DE, N3 laukelyje įrašoma 6666,66 (litų) arba 2 000 (eurų) suma.

Neapmokestinamąsias palūkanas viršijančios sumos, t. y. 4666,67 Lt (8 000 Lt – 3333,33 Lt) arba 1316,96 Eur (2316,96 Eur – 1 000 Eur) Šveicarijoje gautų palūkanų suma ir 9333,34 Lt (16 000 Lt – 6666,66 Lt) arba 2633,92 Eur (4633,92 Eur – 2 000 Eur) Vokietijoje gautų palūkanų suma, turi būti deklaruojamos GPM308P priedo eilučių P4 laukeliuose kaip apmokestinamosios pajamos.

Pavyzdžiui, 2016 m. nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo 200 eurų indėlių palūkanų pagal sutartį, sudarytą nuo 2014 m. sausio 1 d., iš Šveicarijos kredito įstaigos ir 600 eurų palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d., iš išmokos šaltinio Vokietijoje. Bendra gautų palūkanų už indėlius ir vertybinius popierius suma – 800 eurų (200 + 600).

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos palūkanų sumos apskaičiuojamos taip:

1) Nustatoma Šveicarijoje gautų palūkanų dalis tarp visų 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų – 0,25 (200 / 800),

2) Šveicarijoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų suma – 125  eurų (0,25 * 500),

3) Nustatoma Vokietijoje gautų palūkanų dalis tarp visų 64 ir 67 kodais žymimų palūkanų – 0,75 (600 / 800),

4) Vokietijoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų suma – 375 eurų (0,75 * 500).

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos palūkanos deklaruojamos taip: GPM308N priedo eilutės, kurios N1 laukelyje įrašytas 64 pajamų rūšies kodas, o N2 laukelyje – Šveicarijos kodas CH, N3 laukelyje įrašoma 125 (eurų) suma, o eilutės, kurios N1 laukelyje įrašytas 67 pajamų rūšies kodas, N2 laukelyje – Vokietijos kodas DE, N3 laukelyje įrašoma 375 (eurų) suma.

Neapmokestinamąsias palūkanas viršijančios sumos, t. y. 75 eurų (200 – 125) Šveicarijoje gautų palūkanų suma ir 225 eurų (600 – 375) Vokietijoje gautų palūkanų suma, turi būti deklaruojamos GPM308P priedo eilučių P4 laukeliuose kaip apmokestinamosios pajamos.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas, per 2018 m. mokestinį laikotarpį gavęs daugiau nei 500 eurų 55 pajamų rūšies kodu žymimų palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą tarpusavio skolinimo platformoje, ir / ar palūkanų už suteiktas lėšas sutelktinio finansavimo platformoje, kai tas kreditas ar tos lėšos suteikti Lietuvos Respublikos vartojimo kreditų įstatyme, Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame EEE valstybės įstatyme nustatyta tvarka, GPM308N priedo N3 laukelyje (laukeliuose) turi nurodyti 500 eurų sumą. Kai didesnė nei 500 eurų palūkanų suma yra gauta iš skirtingų išmokos šaltinių, bendra visų GPM308N priedo eilučių N3 laukeliuose įrašytina šių palūkanų suma neturi būti didesnė nei 500 eurų. Iš kiekvieno šaltinio gautų GPM308N priedo N3 laukelyje įrašytina neapmokestinamųjų palūkanų suma yra apskaičiuojama proporcingai gautai bendrai 55 kodu žymimų palūkanų sumai, t. y. iš to paties išmokos šaltinio gautų vienos rūšies palūkanų suma padalijama iš bendros 55 kodu žymimų palūkanų sumos, o apskaičiuota dalis padauginama iš 500 eurų. Gauta suma turi būti įrašoma N3 laukelyje.

Pavyzdžiui, 2018 m. nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo 400 eurų palūkanų už vartojimo kreditą iš Lietuvoje įregistruoto tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus ir 300 eurų iš Lenkijoje įregistruoto sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus. Bendra tokių palūkanų suma – 700 eurų (400 + 300).

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos palūkanų sumos paskirstomos proporcingai pagal valstybes:

1)      Lietuvoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų suma – 285,71  eurų (400 : 700 x 500);

2)      Lenkijoje gautų neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų suma – 214,29 eurų (300 : 700 x 500).

114,29 eurų (400 – 285,71) Lietuvoje gautų palūkanų suma ir 85,71 eurų (300 – 214,29) Lenkijoje gautų palūkanų suma turi būti deklaruojamos GPM308P priedo eilučių P4 laukeliuose kaip apmokestinamosios pajamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

42. GPM308N priedo N4 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308N priedo lape nurodytų gautų neapmokestinamųjų pajamų suma. N4 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudėjus šio priedo lapo N3 laukelių sumas.

43. GPM308N priedo N5 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo šio priedo lapo N4 laukelyje nurodytų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma, negrąžinta gyventojui iki mokestinio laikotarpio, kurio deklaracija teikiama, pabaigos. Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, N5 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma N5 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši įmokų suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

44. GPM308N priedo N6 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308N priedo N6 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

VIII SKYRIUS

GPM308T PRIEDO „NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ UŽPILDYMAS

 

45. Deklaracijos GPM308T priede turi būti deklaruojamos per mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos apmokestinamosios pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos turtą (išskyrus pajamas iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo, ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas, gautas iš netauriųjų metalų laužo (per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį) ar atliekų (per 2018 m. mokestinį laikotarpį) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn), taip pat apmokestinamosios pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo priskirtas individualios veiklos turtui, išskyrus užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje. GPM308T priede taip pat deklaruojamos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos kitą turtą, pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punktą priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms (jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas jas ketina deklaruoti).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

46. Kai užpildomas daugiau kaip vienas GPM308T priedas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo GPM308T priedo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308T priedas.

47. GPM308T priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

48. Atsižvelgiant į tai, už kokios rūšies turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo pajamų, užpildomi atitinkami GPM308T priedo skyriai (I, III ar IV).

49. GPM308T priedo I skyrius „Nekilnojamojo daikto ir / ar teisiškai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 10, 16, 17, 18)“ (toliau – I skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų:

49.1. už EEE valstybėje esantį (įskaitant esantį Lietuvoje) nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, jeigu jis buvo įsigytas iki 2010 m. gruodžio 31 d., o parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn, nuo įsigijimo nepraėjus trejiems metams (kai deklaruojamos 2014 ar 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba dešimčiai metų (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos),

49.2. už EEE valstybėje esantį (įskaitant esantį Lietuvoje) nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, įsigytą nuo 2011 m. sausio 1 d., kuris parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn, nepraėjus penkeriems metams nuo įsigijimo (kai deklaruojamos 2014 ar 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba dešimčiai metų (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos),

49.3. už EEE valstybėje esantį (įskaitant esantį Lietuvoje) nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, įsigytą iki 2011 m. sausio 1 d., kuris 2010 m. gruodžio 12 d. buvo laikomas individualios veiklos turtu, o parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn, nepraėjus penkeriems metams nuo įsigijimo (kai deklaruojamos 2014 ar 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba dešimčiai metų (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos),

49.4. už kilnojamąjį daiktą, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, įskaitant kilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, jeigu jis parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn, nepraėjus trejiems metams nuo įsigijimo,

49.5. už parduotą EEE valstybėje esantį (įskaitant esantį Lietuvoje) nekilnojamąjį daiktą ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje, kai pajamos gautos iš užsienio valstybės arba zonos, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą,

49.6. už parduotą užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą ne EEE valstybėje, su kuria nėra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis,

49.7. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje esantį (įskaitant esantį Lietuvoje) gyvenamąjį būstą (ir jam priskirtą žemę), kuriame gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau kaip dvejus metus, jeigu iš pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) gautos pajamos per vienerių metų laikotarpį nebuvo panaudotos kitam EEE valstybėje esančiam būstui įsigyti, kuris deklaruotas kaip gyvenamoji vieta, o gyvenamasis būstas:

49.7.1. įsigytas iki 2010 m. gruodžio 31 d., buvo parduotas, nepraėjus trejiems metams nuo įsigijimo (kai deklaruojamos 2014 ar 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos),

49.7.2. įsigytas nuo 2011-01-01, buvo parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn, nepraėjus penkeriems metams nuo įsigijimo (kai deklaruojamos 2014 ar 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos),

49.7.3. įsigytas iki 2010 m. gruodžio 31 d. ar po šios dienos, buvo parduotas, nepraėjus dešimčiai metų nuo įsigijimo (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

50. GPM308T priedo I skyriaus užpildymas:

50.1. laukelyje „Pajamų rūšies kodas“ iš GPM308T priedo pirmo lapo apačioje pateikto pajamų rūšių kodų sąrašo įrašomas pajamų rūšies kodas.

Pavyzdžiui, kai deklaruojamos gyvenamojo būsto (gyvenamojo namo ir jam priskirto žemės sklypo) pardavimo pajamos, tai eilutės, kurioje deklaruojamos pajamos, gautos už parduotą gyvenamąjį namą, ir eilutės, kurioje deklaruojamos už parduotą namui priskirtą žemės sklypą pardavimo pajamos, laukelyje „Pajamų rūšies kodas“ turi būti įrašomas 18 pajamų rūšies kodas, neatsižvelgiant į tai, ar jame buvo deklaruota gyvenamoji vieta, ar ne,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

50.2. T1 laukelyje iš šio priedo antrame lape pateikto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas kodas tos užsienio valstybės, kurioje yra:

50.2.1. išmokos šaltinis – kai pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje, yra gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, iš Lietuvos vieneto per jo nuolatinę buveinę užsienio valstybėje ar iš nuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę užsienio valstybėje,

50.2.2. išmokos šaltinis – kai nurodomos iš užsienio valstybės ar zonos, įtrauktos į Tikslinių teritorijų sąrašą, gautos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn EEE valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą ir jam priskirtą žemę) ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomą registruoti kilnojamąjį daiktą, įregistruotą EEE valstybėje. Tokiu atveju T1 laukelyje turi būti įrašomas tikslinei teritorijai žymėti skirtas TT kodas,

50.2.3. nekilnojamasis daiktas ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomas registruoti kilnojamasis daiktas, įregistruotas užsienio valstybėje – kai nurodomos pajamos, gautos už užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą ar toje valstybėje įregistruotą kilnojamąjį daiktą, o pajamos gautos ne iš 50.2.1. ir 50.2.2 papunkčiuose nurodyto išmokos šaltinio,

50.3. T2 laukelyje turi būti įrašoma turto pardavimo ar kitokio perleidimo pajamų suma, gauta už šiame skyriuje nurodomo kiekvieno daikto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Kiekvieno daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos turi būti įrašomos atskirose šio priedo I skyriaus eilutėse. Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną šio priedo lapą, užpildoma tiek jo lapų, kiek reikia duomenims įrašyti,

50.4. T3 laukelyje turi būti įrašoma kiekvieno daikto įsigijimo kaina ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų faktiškai patirtų išlaidų suma, pagrįsta juridinę galią turinčiais dokumentais. Jeigu pajamos gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn tokį turtą (ar jo dalį), kuris yra ar kuris kuriuo nors metu buvo priskirtas individualios veiklos turtui, jo įsigijimo kaina turi būti mažinama iš individualios veiklos pajamų atskaityta šio turto įsigijimo kainos dalimi. Kai turto įsigijimo kaina ir išlaidų suma yra lygi nuliui, T3 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

50.5. T4 laukelyje turi būti įrašoma apmokestinamųjų pajamų suma, kuri apskaičiuojama taip: iš T2 laukelyje įrašytos sumos atimama T3 laukelyje įrašyta suma, bet ne didesnė už įrašytą T2 laukelyje. Kai T3 laukelio suma yra didesnė už T2 laukelio sumą, arba kai šios sumos lygios, T4 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

50.6. T6 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų suma, kuri turi būti lygi T2 laukelių sumai,

50.7. T7 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo lapo I skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų suma, kuri yra lygi T4 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T7 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

50.8. T10 laukelyje turi būti įrašoma nuo I skyriuje nurodytų turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma. Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, T10 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma T10 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma,

50.9. T38 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

51. GPM308T priedo II skyrius „Vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšies kodas 12)***“ (toliau – II skyrius) neužpildomas.

52. 2014 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos už finansinių priemonių (įskaitant vertybinius popierius) pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, taip pat finansinių priemonių realizavimo pajamos turi būti deklaruojamos GPM308F priede.

53. GPM308T priedo III skyrius „Kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 13, 14) (išskyrus pajamas, gautas iš užsienio valstybės arba zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą)“ (toliau – III skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo kito, nenurodyto šio priedo I skyriuje arba GPM308F priede, ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, išskyrus per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautas netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir per 2018 m. mokestinį laikotarpį gautas pajamas už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas. Kai užpildomi keli GPM308T priedo lapai, tai III skyrius užpildomas tik viename lape.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

54. GPM308T priedo III skyriaus užpildymas:

54.1. T17 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo III skyriuje nurodyto kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų suma, įskaitant pajamų sumą, gautą už nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn,

54.2. T25 laukelyje turi būti įrašoma pajamų suma, gauta už nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn. Jeigu tokių pajamų nebuvo gauta, T25 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.3. T26 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.4. T18 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo III skyriuje nurodyto turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių patirtų, GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų, išlaidų suma, įskaitant išlaidų sumą, susijusią su nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn,

54.5. T27 laukelyje turi būti įrašoma nenukirsto miško ir apvaliosios medienos įsigijimo kaina ir kitų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų suma. Jeigu ši suma yra lygi nuliui, T27 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.6. T28 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.7. T19 laukelyje turi būti įrašomas GPM308T priedo III skyriuje nurodyto viso turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn bendros pajamų sumos ir bendros šio turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų sumos skirtumas, kuris apskaičiuojamas taip: iš T17 laukelio sumos atimama T18 laukelio suma, bet ne didesnė už nurodytąją T17 laukelyje. Kai T18 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už T17 laukelio sumą arba kai šios sumos yra lygios, T19 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.8. T20 laukelyje turi būti įrašoma neapmokestinamųjų pajamų suma, kuri turi būti lygi:

54.8.1. T19 laukelyje nurodytai sumai – kai T19 laukelyje įrašyta suma yra ne didesnė už 8000 litų (per 2014 m. mokestinį laikotarpį) arba 2500 eurų (per 2015 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį),

54.8.2. 8000 litų (per 2014 m. mokestinį laikotarpį) arba 2500 eurų (per 2015 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį) sumai – kai T19 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už 8000 litų (2500 eurų).

T20 laukelyje nurodyta neapmokestinamųjų pajamų suma GPM308N priede nenurodoma,

54.9. T21 laukelyje turi būti įrašoma GPM308T priedo III skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn bendra apmokestinamųjų pajamų suma, kuri apskaičiuojama, iš T19 laukelyje įrašytos sumos atėmus T20 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T21 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.10. T22 laukelyje turi būti įrašoma bendra iš GPM308T priedo III skyriuje nurodytų turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma. Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, T22 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma T22 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma,

54.11. T23 laukelyje nurodoma pajamų mokesčio suma, kurią Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką įforminimo, pateikimo bei nagrinėjimo taisyklių“, nustatyta tvarka pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktą prašymą nuo turto (nenukirsto miško, apvaliosios medienos) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotą pajamų mokestį ar jo dalį mokesčių administratorius grąžino gyventojui ar įskaitė jo mokestinei nepriemokai padengti. T23 laukelyje turi būti įrašoma nuo GPM308T priedo lapo III skyriaus T22 laukelyje nurodytos bendros išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos GPMĮ 32 straipsnyje nustatyta tvarka mokesčių administratoriaus nuolatiniam Lietuvos gyventojui grąžinta pajamų mokesčio suma ir / ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta gyventojo mokestinei nepriemokai padengti. Jeigu pajamų mokestis grąžintas (įskaitytas) nebuvo, T23 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.12. T24 laukelyje turi būti įrašoma bendra perskaičiuota išskaičiuoto pajamų mokesčio suma, kuri apskaičiuojama iš T22 laukelio atėmus T23 laukelio sumą. Kai T23 laukelio suma yra lygi T22 laukelio sumai, T24 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Kai T23 laukelyje yra įrašytas nulis, T24 laukelyje turi būti įrašoma T22 laukelio suma,

54.13. T40 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.14. T41 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

54.15. T42 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

55. GPM308T priedo IV skyrius „Iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, gautos kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 13, 14)“ (toliau – IV skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo ne individualios veiklos kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų (išskyrus per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautas netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir per 2018 m. mokestinį laikotarpį gautas pajamas už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas) iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą: 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

55.1. T29 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo IV skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų suma,

55.2. T30 laukelyje turi būti įrašoma bendra GPM308T priedo IV skyriuje nurodyto turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių faktiškai patirtų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų suma. Kai turto įsigijimo kainos ir kitų išlaidų suma yra lygi nuliui, T30 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

55.3. T31 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų suma, kuri yra lygi viso GPM308T priedo IV skyriuje nurodyto turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautos bendros pajamų sumos ir bendros šio turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų sumos skirtumui, apskaičiuojamam taip: iš T29 laukelyje įrašytos sumos atimama T30 laukelyje įrašyta suma, bet ne didesnė už nurodytą T29 laukelyje. Kai T30 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už įrašytą T29 laukelyje arba kai šios sumos yra lygios, T31 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

56. GPM308T priedo T32 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gauta turto, nurodyto GPM308T priedo lapo I, III ir IV skyriuose, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamųjų pajamų suma, kuri turi būti lygi GPM308T priedo lapo T7, T21 ir T31 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T32 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

57. GPM308T priedo T33 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn turto, kurio pardavimo pajamos nurodytos šio priedo lapo I, III ir IV skyriuose, bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma, kuri turi būti lygi GPM308T priedo lapo T10 ir T24 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, T33 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

58. GPM308T priedo T43 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308T priedo T43 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

IX SKYRIUS

GPM308V PRIEDO „INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS“ UŽPILDYMAS

 

59. Deklaracijos GPM308V priede turi būti deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje ir / ar užsienio valstybėse pinigais ir / ar natūra gautos (kaupimo apskaitos principą taikančio gyventojo – uždirbtos) apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos iš individualios veiklos, taip pat pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, išskyrus pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (toliau – pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn individualioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą). GPM308V priede turi būti deklaruojamos tokios pajamos:

59.1. žemės ūkio veiklos (ūkininkų, jų partnerių ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų),

59.2. sporto veiklos, atlikėjo veiklos,

59.3. kitos individualios veiklos,

59.4. veiklos pagal verslo liudijimus,

59.5. užsienio valstybės, kurioms netaikomas atleidimas nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje (t. y. gautos tokioje užsienio valstybėje, su kuria nėra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis arba kuri nėra ES valstybė narė, arba su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis ir / ar kuri yra ES valstybė narė, bet nuolatinis Lietuvos gyventojas kartu su deklaracija nepateikia dokumentų apie toje užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jos išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą),

59.6. vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje per nuolatinę bazę mokestiniu laikotarpiu gautos (uždirbtos) pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

60. Kai užpildomas daugiau kaip vienas GPM308V priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308V priedo lapas.

61. GPM308V priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

62. GPM308V priedo I skyriuje („Pajamos iš individualios veiklos, išskyrus vykdytąją pagal verslo liudijimus (pajamų rūšių kodai 35, 93, 94, 95, 96)“, toliau – I skyrius) deklaruojamos:

62.1. visos pajamos, per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) vykdant įregistruotą individualią veiklą, taip pat pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant veiklą, kurią pagal GPMĮ privaloma registruoti (įskaitant verslo liudijimą įsigijusio gyventojo už parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas iš tų juridinių asmenų, kurių vykdoma veiklos rūšis yra tapati gyventojo vykdomai veiklai, gautas pajamas, taip pat prekybos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo per 2014 m. ir / ar 2015 m. mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už parduotas ne savo gamybos prekes gautas pajamas);

62.2. per 2014 m. ir / ar 2015 m. mokestinį laikotarpį už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas iš verslo liudijime (visuose verslo liudijimuose) nurodytos veiklos iš šių asmenų gautos visos pajamos, kai iš juridinių asmenų buvo gauta didesnė nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) suma;

62.3. per 2016 m. ar 2017 m. mokestinį laikotarpį iš verslo liudijime (visuose verslo liudijimuose) nurodytos veiklos 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį viršijanti pajamų dalis, gauta už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes;

62.4. individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdžiusio gyventojo, privalančio registruotis ar įregistruoto PVM mokėtoju, per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį uždirbtos pajamos. Toks gyventojas GPM308V priedo I skyriuje turi deklaruoti nuo atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, iki mokestinio laikotarpio pabaigos gautas (uždirbtas) pajamas, įskaitant pajamas, gautas už ankstesnį mokestinį laikotarpį atliktus darbus ar suteiktas paslaugas.

Pajamoms iš individualios veiklos, kurią privaloma registruoti (įskaitant pajamas, nurodytas Taisyklių 62.2–62.4 papunkčiuose), taikomos tokios pačios deklaravimo ir apmokestinimo taisyklės, kokios yra nustatytos pajamoms, gautoms (uždirbtoms) iš įregistruotos individualios veiklos, neatsižvelgiant į tai, kad individuali veikla nėra įregistruota.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

62¹. GPM308V priedo I skyriuje deklaruojamos tokios 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamos:

62¹.1. visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant žemės ūkio individualią veiklą;

62¹.2. visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant įregistruotą individualią veiklą, taip pat pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant individualią veiklą, kurią pagal GPMĮ privaloma registruoti;

62¹.3. iš veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimus (išskyrus „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo arba nakvynės ir pusryčių paslaugos“):

62¹.3.1. visos pajamos, gautos už parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas iš juridinių asmenų, kurių veikla yra tapati gyventojo veiklai, vykdomai pagal verslo liudijimą;

62¹.3.2. už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes gautų pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų;

62¹.3.3. gautų pajamų dalis, viršijanti 45 000 eurų;

62¹.4. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikoje naudojamą ilgalaikį turtą.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

63. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, vienoje GPM308V priedo I skyriaus eilutėje nurodomos visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant tos pačios rūšies individualią veiklą, jeigu joms taikomas vienas (5 arba 15 procentų) pajamų mokesčio tarifas, nesvarbu, keliose valstybėse jos buvo gautos (uždirbtos). Tos pačios rūšies individualios veiklos pajamos turi būti nurodomos atskirose eilutėse:

63.1. kai dalis pajamų gauta (uždirbta) užsienio valstybėje ir, naikinant dvigubą apmokestinimą, pagal GPMĮ 37 straipsnį šios pajamos yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, o dalis pajamų − apmokestinamos, taikant 5 arba 15 procentų pajamų mokesčio tarifą;

63.2. kai pagal GPMĮ 37 straipsnį nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje atleidžiamos pajamos yra gautos (uždirbtos), vykdant veiklą per nuolatinę bazę skirtingose užsienio valstybėse;

63.3. kai gautų (uždirbtų) pajamų dalis priskiriama pajamoms, gautoms (uždirbtoms) iš laisvųjų profesijų veiklos, apmokestinamoms, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, o dalis pajamų − pajamoms, gautoms iš veiklos, nepriskirtos laisvųjų profesijų veiklai, apmokestinamoms, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

631. Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, atskirose GPM308V priedo I skyriaus eilutėse nurodomos:

63¹.1. visos individualios žemės ūkio veiklos pajamos (V1 laukelyje žymimos 35 pajamų rūšies kodu), išskyrus gautas užsienio valstybėje, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje;

63¹.2. visos pajamos (V1 laukelyje žymimos 93 pajamų rūšies kodu) iš įregistruotos individualios veiklos ir pajamos iš veiklos, kurią privaloma registruoti (įskaitant nurodytas Taisyklių 621.2, 621.4 bei 621.3 papunkčiuose), išskyrus pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje;

631.3. skirtingose užsienio valstybėse gautos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje. Tokios pajamos turi būti įrašomos atskirose eilutėse pagal pajamų rūšį ir užsienio valstybę.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

64. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį vykdė kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, tai kiekvienos veiklos rūšies pajamos, su šia veikla susiję leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai, patirti vykdant tos rūšies individualią veiklą, turi būti nurodomi atskirose GPM308V priedo I skyriaus eilutėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

641. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas per 2018 m. mokestinį laikotarpį vykdė kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, tai 2018 m. mokestinio laikotarpio deklaracijoje su bet kuria veiklos rūšimi (išskyrus žemės ūkio veiklą) susiję leidžiami atskaitymai ir perkeliami ankstesniais mokestiniais laikotarpiais sukaupti mokestiniai nuostoliai (išskyrus susijusius su žemės ūkio veikla) apskaičiuojami bendrai ir įrašomi toje GPM308V priedo I skyriaus eilutėje, kurioje deklaruojamos šios pajamos, žymimos 93 pajamų rūšies kodu.

2018 m. mokestiniu laikotarpiu su individualios žemės ūkio veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) susiję leidžiami atskaitymai ir perkeliami ankstesniais mokestiniais laikotarpiais sukaupti su šia veikla susiję mokestiniai nuostoliai įrašomi toje GPM308V priedo I skyriaus eilutėje, kurioje deklaruojamos šios pajamos, žymimos 35 pajamų rūšies kodu.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

65. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį tos pačios rūšies individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) daugiau kaip vienoje valstybėje (įskaitant Lietuvą, tačiau neįskaitant valstybių, kuriose gautos (uždirbtos) visos pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje), kai užsienio valstybėje (valstybėse) sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitytas iš mokėtino pajamų mokesčio sumos Taisyklių 163 punkte nustatyta tvarka, turi užpildyti ir GPM308R priedą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis, kad valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolė būtų nustatoma, atsižvelgus į kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, turi užpildyti ir GPM308M priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

66. GPM308V priedo V1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas:

66.1. 35:

66.1.1. kai deklaruojamos per 2017 m. ir ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) žemės ūkio veiklos pajamos arba pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą;

66.1.2. kai deklaruojamos per 2018 m. mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) žemės ūkio veiklos pajamos;

66.2. 94 – kai deklaruojamos per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos sporto veiklos pajamos;

66.3. 95 – kai deklaruojamos per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos atlikėjo veiklos pajamos;

66.4. 96 – kai deklaruojamos šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos pagal Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą;

66.5. 93:

66.5.1. kai deklaruojamos per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) kitos individualios veiklos pajamos, taip pat iš juridinių asmenų, kurių veikla yra tapati gyventojo pagal verslo liudijimą vykdomai veiklai, už parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas visos gautos pajamos;

66.5.2. kai deklaruojamos per 2018 m. mokestinį laikotarpį iš įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos gautos (uždirbtos) visų rūšių pajamos, nurodytos Taisyklių 621.2.–621.4 papunkčiuose (išskyrus iš žemės ūkio veiklos), įskaitant pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą;

66.6. 92 – kai deklaruojamos per 2017 m. ir ankstesnį mokestinį laikotarpį iš verslo liudijime (liudijimuose) nurodytos veiklos gautos (uždirbtos) pajamos, nurodytos Taisyklių 62.2 ir 62.3 papunkčiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

67. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308V priedo V2 laukelis užpildomas, kai V1 laukelyje įrašytas 93 pajamų rūšies kodas arba 35 pajamų rūšies kodas ir deklaruojamos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, taip pat tada, kai V1 laukelyje įrašytas 92 pajamų rūšies kodas:

67.1. V2 laukelyje, kai V1 laukelyje yra įrašytas 93 pajamų rūšies kodas, turi būti įrašomas kodas individualios veiklos rūšies, kurią vykdydamas nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo (uždirbo) pajamų. Veiklos rūšies kodas įrašomas iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), arba iš verslo liudijimo. Veiklos rūšies kodą pagal EVRK įrašyti galima iš Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos FR0468 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių“;

67.2. deklaruojant individualios veiklos, priskiriamos vienai iš EVRK veiklos rūšies grupių: 01.7, 32.1, 32.2,32.3, 32.4, 32.5, 32.9, 68.1, 68.2, 68.3, 69.1, 69.2, 74.1, 74.2, 74.3, 74.9, 93.1 ar 93.2, pajamas, V2 laukelyje turi būti įrašomi atitinkamų EVRK kodų trys pirmieji skaitmenys. Deklaruojant kitoms EVRK veiklos rūšių grupėms priskiriamas individualios veiklos pajamas, V2 laukelyje turi būti įrašomi atitinkamų EVRK kodų du pirmieji skaitmenys. Tarp įrašomų skaitmenų taškai nededami;

67.3. V2 laukelyje 01 veiklos rūšies kodą turi įrašyti tik tas gyventojas, kuris V1 laukelyje įrašė 35 kodą ir deklaruoja pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą;

67.4. V2 laukelyje, kai V1 laukelyje yra įrašytas 92 pajamų rūšies kodas, turi būti įrašomas verslo liudijime nurodytos veiklos rūšies kodas:

67.4.1. kai deklaruojama iš juridinių asmenų per 2014 m. mokestinį laikotarpį gauta didesnė nei 15 500 litų suma;

67.4.2. kai deklaruojama iš juridinių asmenų per 2015 m. mokestinį laikotarpį gauta didesnė nei 4 500 eurų suma;

67.4.3. kai deklaruojama per 2016 m. ir 2017 m. mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už suteiktas paslaugas ir / ar parduotas prekes ir iš gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas prekes (išskyrus savo gamybos prekes) gautų pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų.

Į 4 500 eurų sumą (nurodytą 67.4.2 ir 67.4.3 papunkčiuose) neįskaičiuojamos už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotus žemės ūkio ir maisto produktus gautos pajamos, nes tokios pajamos (neatsižvelgiant į sumą) nėra pripažįstamos gautomis iš veiklos pagal verslo liudijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

67¹. Neteko galios nuo 2019-01-19.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-4, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00789

 

68. GPM308V priedo V3 laukelyje turi būti įrašomas valstybių (įskaitant ir Lietuvą), kuriose buvo vykdyta atitinkamos eilutės V1 laukelyje nurodytos pajamų rūšies (ir veiklos rūšies, kai V2 laukelis užpildytas) individuali veikla, skaičius.

Kai V2 laukelyje nurodytos rūšies individualios veiklos pajamos gautos tik vienoje valstybėje, pavyzdžiui, Lietuvoje, V3 laukelyje įrašomas 1.

Kai deklaruojamos užsienio valstybėje gautos (uždirbtos) pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, V3 laukelyje įrašomas 1.

Jeigu individualios veiklos pajamos buvo gautos iš kelių užsienio valstybių, kurių kodai nėra įtraukti į užsienio valstybių kodų sąrašą (GPM308V priedas) ir kurios yra žymimos „XX“ kodu, į V3 laukelyje įrašytiną skaičių įskaičiuojama kiekviena tokia valstybė.

Jeigu individualios veiklos pajamos buvo gautos iš kelių į Tikslinių teritorijų sąrašą įtrauktų užsienio valstybių ar zonų, jos visos į V3 laukelyje įrašytiną skaičių įskaičiuojamos kaip viena valstybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

69. GPM308V priedo V4 laukelis turi būti užpildomas, kai deklaruojamos tik vienoje valstybėje gautos (uždirbtos) pajamos. V4 laukelyje iš minėto užsienio valstybių kodų sąrašo turi būti įrašomas atitinkamas užsienio valstybės kodas. Kai pajamos gautos (uždirbtos) Lietuvoje, V4 laukelis neužpildomas.

70. GPM308V priedo V5 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio tarifas, pagal GPMĮ taikomas, apmokestinant individualios veiklos pajamas, t. y. V5 laukelyje turi būti įrašoma:

70.1. deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas – nulis (0):

70.1.1. kai gyventojai (įskaitant ūkininkus ir jų partnerius), kurie mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti PVM mokėtojais, deklaruoja per mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas);

70.1.2. kai gyventojai deklaruoja užsienio valstybėje gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje;

70.2. deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas – penki (5):

70.2.1. kai gyventojai (įskaitant ūkininkus ir jų partnerius), kurie mokestiniu laikotarpiu privalo registruotis ir / ar yra įregistruoti PVM mokėtojais, deklaruoja iš žemės ūkio veiklos per mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas);

70.2.2. kai žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai (įskaitant ūkininkus ir jų partnerius) deklaruoja per mokestinį laikotarpį gautas pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, o V2 laukelyje – 01);

70.2.3. kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos gautos pajamos (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 94 arba 95);

70.2.4. kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos kitos individualios veiklos pajamos (išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos, nurodytas Taisyklių 70.3.1 papunktyje), įskaitant pajamas, gautas už šioje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą;

70.2.5. kai deklaruojamos pagal Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą gautos šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos;

70.2.6. kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį iš verslo liudijime (liudijimuose) nurodytos veiklos (išskyrus iš laisvųjų profesijų veiklos ir iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą „Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)“ (veiklos rūšies kodas 056) ar „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ (veiklos rūšies kodas 103) iš juridinių asmenų gautos didesnės nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) pajamos arba 4 500 eurų viršijanti pajamų dalis, nurodyta Taisyklių 62.3 papunktyje;

70.2.7. kai deklaruojamos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo, privalančio registruotis ar įregistruoto PVM mokėtoju, per mokestinį laikotarpį uždirbtos pajamos, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos;

70.3. deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas - penkiolika (15):

70.3.1. kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos iš laisvųjų profesijų veiklos (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisiniais klausimais, apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašiai);

70.3.2. kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas iš verslo liudijime nurodytos veiklos „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ (veiklos rūšies kodas 103) ir / ar „Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)“ (veiklos rūšies kodas 056), priskiriamos laisvųjų profesijų veiklai, iš šių asmenų gautos didesnės nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba didesnės nei 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) pajamos, arba pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų (2017 ar 2016 m. mokestiniu laikotarpiu);

70.3.3. kai verslo liudijimą veiklai „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ (veiklos rūšies kodas 103) ir / ar „Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)“ (veiklos rūšies kodas 056) įsigijęs gyventojas, privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju, deklaruoja per mokestinį laikotarpį uždirbtas pajamas, priskiriamas pajamoms iš laisvųjų profesijų veiklos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

701. Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, V5 laukelyje skaitmenimis įrašoma:

701.1. nulis (0) – kai žemės ūkio veiklos pajamas deklaruoja gyventojai, kurie 2018 m. mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti PVM mokėtojais;

701.2. vienas (1) – kai deklaruojamos užsienio valstybėje gautos (uždirbtos) žemės ūkio veiklos pajamos (t. y. kai V1 yra 35) arba visos kitos individualios veiklos pajamos (t. y. kai V1 yra 93), kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje;

701.3. dešimt (10) – kai žemės ūkio veiklos pajamas deklaruoja 2018 m. PVM mokėtoju įregistruotas arba juo registruotis privalantis gyventojas;

701.4. penkiolika (15) – kai deklaruojamos visos kitos individualios veiklos pajamos.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

71. GPM308V priedo V6 laukelyje turi būti įrašoma iš atitinkamos GPM308V priedo eilutės V1 laukelyje nurodytos pajamų rūšies ir V2 laukelyje nurodytos veiklos rūšies (kai V2 laukelis užpildytas) per deklaracijos 6 laukelyje nurodytą mokestinį laikotarpį gauta (uždirbta) pajamų suma, neatėmus su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdė keliose valstybėse, tai V6 laukelyje turi būti įrašoma bendra toje GPM308V priedo eilutėje deklaruojamų gautų (uždirbtų) pajamų suma, įskaitant pagal užsienio valstybių vidaus mokesčių įstatymus atimtas leidžiamų atskaitymų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumas.

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdęs gyventojas, privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju, V6 laukelyje turi įrašyti per laikotarpį nuo atitinkamo (2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio) mėnesio (einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį) iki to mokestinio laikotarpio pabaigos iš atitinkamos veiklos rūšies uždirbtų pajamų sumą.

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdęs gyventojas, per 2017 m. ar 2016 m. mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas ir iš gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas prekes (išskyrus savo gamybos prekes) gavęs daugiau kaip 4 500 eurų, V6 laukelyje turi įrašyti iš šių asmenų gautų tokių pajamų sumą, atėmęs 4 500 eurų. Kai atskirose GPM308V priedo I skyriaus eilutėse deklaruojamos pajamos iš kelių rūšių veiklos, tai 4 500 eurų suma proporcingai atimama iš skirtingų veiklos pagal verslo liudijimus rūšių gautų pajamų.

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdęs gyventojas, per 2015 m. mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas gavęs daugiau nei 4 500 eurų (į šią sumą įskaičiuojamos visų veiklos rūšių pajamos) pajamų, V6 laukelyje turi įrašyti visą per šį laikotarpį iš juridinių asmenų gautą pajamų sumą.

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdęs gyventojas, per 2014 mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas gavęs daugiau kaip 15 500 litų (į šią sumą įskaičiuojamos visų veiklos rūšių pajamos) pajamų, V6 laukelyje turi įrašyti visą per šį laikotarpį iš juridinių asmenų gautą sumą.

Gyventojas, per 2018 m. mokestinį laikotarpį iš verslo liudijime (visuose verslo liudijimuose, neįskaičiuojant iš veiklos „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“) gavęs daugiau nei 45 000 eurų, V6 laukelyje turi įrašyti iš verslo liudijime (verslo liudijimuose) nurodytos veiklos gautų pajamų sumą, apskaičiuotą iš bendros tokių pajamų sumos atėmęs 45 000 eurų. Veiklą pagal verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ vykdęs gyventojas, per 2018 m. mokestinį laikotarpį gavęs daugiau nei 45 000 eurų, V6 laukelyje turi įrašyti iš verslo liudijime (verslo liudijimuose) nurodytos veiklos gautų pajamų sumą, apskaičiuotą iš bendros tokių pajamų sumos atėmęs 45 000 eurų.

Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą, tačiau negavęs pajamų iš šios veiklos, V6 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

72. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnių metų pajamas, kai GPM308V priedo V5 laukelyje kaip pajamų mokesčio tarifas įrašyti 5 ar 15 procentai, tai V7 laukelyje turi būti įrašoma su V6 laukelyje nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų suma, apskaičiuota GPMĮ 18 straipsnyje ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikоs finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau − Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka, išskyrus prie leidžiamų atskaitymų priskiriamas mokėtinas valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų sumas.

Vietoje patirtų šiame apraše nurodytų išlaidų kaip leidžiami atskaitymai V7 laukelyje gali būti įrašoma suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, išskyrus atvejus, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens, ir atvejus, kai deklaruojamos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

Gyventojas, nepatyręs su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių išlaidų ir / arba nepageidaujantis atimti leidžiamų atskaitymų arba jais pripažinti sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) pajamų, V7 laukelyje turi įrašyti nulį. Kai deklaruojamos iš žemės ūkio veiklos 2016 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) neapmokestinamosios pajamos, V7 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0) (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V5 laukelyje – nulis).

PVM mokėtojais neįregistruoti ir neprivalantys įsiregistruoti ūkininkai (jų partneriai), deklaruojantys iš žemės ūkio veiklos 2017 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas neapmokestinamąsias pajamas, V7 laukelyje turi įrašyti su gautų pajamų gavimu susijusių faktiškai patirtų ir turimais dokumentais pagrįstų išlaidų sumą, kuri būtų pripažįstama leidžiamais atskaitymais pagal GPMĮ 18 straipsnį, arba sumą, lygią 30 procentų gautų žemės ūkio veiklos pajamų. Išlaidomis pripažinus 30 procentų dydžio pajamų sumą, neprivaloma turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

Kai deklaruojamos pajamos iš įregistruotos (registruotinos) individualios veiklos, tai, apskaičiuojant V7 laukelyje įrašytiną sumą, neįskaitomos išlaidos, susijusios su GPM308V priedo II skyriuje „Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ deklaruojamomis pajamomis iš veiklos pagal verslo liudijimą.

Jeigu gyventojas tos pačios rūšies individualią veiklą vykdė keliose valstybėse, tai V7 laukelyje jis turi įrašyti bendrą leidžiamų atskaitymų sumą.

Kai GPM308V priedo atitinkamos eilutės V6 laukelyje deklaruojamos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje, tai V7 laukelyje turi būti nurodoma su šiomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų suma, apskaičiuota pagal tos užsienio valstybės, kurioje vykdyta veikla, mokesčio įstatymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

721. Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, V7 laukelyje turi būti įrašoma:

721.1. tik su šioje eilutėje deklaruojamomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų suma, kai gyventojas iš pajamų yra pasirinkęs atimti GPMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotus leidžiamus atskaitymus (t. y. kai V17 laukelyje leidžiamų atskaitymų požymis yra 2);

721.2. 30 procentų gautų (uždirbtų) V6 laukelyje nurodytų individualios veiklos pajamų suma (suapvalinta iki centų), kai gyventojas yra pasirinkęs leidžiamais atskaitymais pripažinti sumą, lygią 30 procentų pajamų (t. y. kai V17 laukelyje leidžiamų atskaitymų požymis yra 1).

Pasirinktas leidžiamų atskaitymų apskaičiavimo būdas (pagal faktines išlaidas arba 30 procentų pajamų) taikomas visoms iš visų veiklos rūšių gautoms (uždirbtoms) pajamoms.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

73. GPM308V priedo V17 laukelyje turi būti įrašomas leidžiamų atskaitymų požymis, t. y. įrašoma:

73.1. 1 – kai gyventojas vietoje patirtų išlaidų, susijusių su V6 laukelyje nurodytomis pajamomis, leidžiamais atskaitymais nusprendė pripažinti sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, ir ją įrašė V7 laukelyje. Gyventojas negali taikyti šio atskaitymo būdo:

73.1. deklaruodamas 2017 m. ir ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, – atitinkamos veiklos rūšies pajamoms, jei tos pajamų rūšies dalis yra gauta iš darbdavio;

73.2. deklaruodamas 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, – visų rūšių pajamoms (įrašytoms visų eilučių V6 laukeliuose), jei bent vienos deklaruojamos pajamų rūšies pajamų (įskaitant neapmokestinamąsias bei atleidžiamas nuo pajamų mokesčio pagal GPMĮ 37 straipsnį) dalis gauta iš darbdavio;

73.2. 2 – kai V7 laukelyje kaip leidžiamų atskaitymų suma yra įrašyta su individualios veiklos pajamų, nurodytų V6 laukelyje, gavimu (uždirbimu) susijusių išlaidų suma.

Taisyklių 73 punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai PVM mokėtojais neįregistruoti ir neprivalantys registruotis ūkininkai (jų partneriai) deklaruoja 2017 m. bei vėlesnį mokestinį laikotarpį su gautomis žemės ūkio veiklos pajamomis faktiškai patirtas išlaidas arba sumą, lygią 30 procentų šių pajamų.

Deklaruojamoms 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio skirtingų veiklos rūšių pajamoms gali būti taikomi skirtingi leidžiamų atskaitymų būdai, o visoms 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamoms taikomas vienas (tas pats) leidžiamų atskaitymų būdas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

74. GPM308V priedo V18 laukelis turi būti užpildomas, kai individualią veiklą vykdantis nuolatinis Lietuvos gyventojas leidžiamais atskaitymais pripažįsta GPMĮ 18 straipsnio nustatyta tvarka apskaičiuotas išlaidas, susijusias su pajamų gavimu (uždirbimu), t. y. kai V17 laukelyje kaip leidžiamų atskaitymų požymis yra įrašyta „2“.

V18 laukelyje turi būti įrašoma bendra mokėtina valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – vsdį) ir sveikatos draudimo įmokų (toliau – psdį) suma, apskaičiuota, sudėjus mokėtinas šių įmokų sumas, kurių dydžiai apskaičiuojami taip:

–    iš V6 laukelio sumos atimamos V7 ir V9 laukelių sumos.

Be to, apskaičiuojant mokėtiną vsdį ir psdį sumą, turi būti atsižvelgta į šias aplinkybes:

ar nuolatinis Lietuvos gyventojas moka įmokas papildomai pensijai;

–   ar jis yra draustas sveikatos draudimu dėl kitų priežasčių;

ar jis turi teisę į mokestines atostogas ir ar pageidauja jomis pasinaudoti (deklaruojant tik 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas);

galutinio išvykimo iš Lietuvos datą;

– žemės ūkio valdos dydį ekonominio dydžio vienetais (kai deklaruojamos žemės ūkio veiklos pajamos).

Pritaikius atitinkamu mokestiniu laikotarpiu individualios veiklos pajamoms taikomas vsdį ir psdį apskaičiavimo taisykles, apskaičiuojama preliminari mokėtina vsdį ir psdį suma.

Kai apskaičiuota preliminari įmokų suma yra mažesnė už minimalią teisės aktuose nustatytą įmokų sumą, tai V18 laukelyje turi būti įrašoma teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuota minimali įmokų suma. Kai apskaičiuota preliminari įmokų suma yra didesnė už teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotą maksimalią įmokų sumą, tai V18 laukelyje turi būti įrašoma teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuota maksimali įmokų suma.

Jei gaunamas neigiamas skaičius, laikoma, kad mokėtina vsdį ir psdį suma yra lygi nuliui ir V18 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0).

Aktuali informacija valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų klausimais teikiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) interneto svetainėje (www.sodra.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

75. GPM308V priedo V8 laukelyje turi būti įrašoma, vykdant individualią veiklą, gautų (uždirbtų) pajamų suma, sumažinta leidžiamais atskaitymais ir mokėtinomis valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumomis, arba mokestinio laikotarpio nuostolių suma. V8 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš V6 laukelio sumos atėmus V7 ir V18 laukelių sumas. Kai V7 ir V18 laukelių suma yra didesnė už V6 laukelio sumą, t. y. kai apskaičiuojami mokestinio laikotarpio nuostoliai, tai suma turi būti įrašoma su minuso ženklu (-). Kai, iš V6 laukelio sumos atėmus V7 ir V18 laukelių sumą, gaunamas nulis, V8 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0).

76. GPM308V priedo V9 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, kai gyventojas pajamas iš individualios veiklos pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą (VA laukelyje pažymėtas langelis „Kaupimo“) ir:

76.1. kai 2017 m. ir ankstesnio mokestinio laikotarpio GPM308V priedo V8 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už nulį (deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas).

Jei gyventojas patyrė tos pačios pajamų rūšies ir iš tos pačios veiklos rūšies nuostolių, apskaičiuotų ankstesnių laikotarpių deklaracijose (kuriose pajamos buvo deklaruotos pagal kaupimo principą), ir tokie nuostoliai (jų dalis) nebuvo perkelti į kito mokestinio laikotarpio deklaraciją, tai 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio GPM308V priedo V9 laukelyje įrašoma sukauptų ir neperkeltų nuostolių suma neturi būti didesnė už V8 laukelio sumą.

2017 m. ar ankstesniais mokestiniais laikotarpiais nuostolių iš vykdytos tos pačios rūšies individualios veiklos nepatyręs ar kaupimo apskaitos principo netaikęs gyventojas, sporto ar atlikėjo veiklą vykdantis gyventojas, taip pat gyventojas, deklaruojantis individualios veiklos pajamas, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamas nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje ar pagal 17 straipsnio 1 dalį priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms, V9 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

Gyventojas, deklaruojantis iš verslo liudijime nurodytos veiklos už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ir / ar suteiktas paslaugas gautas didesnes kaip 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) ar 4 500 eurų pajamas (2015 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu), GPM308V priedo V9 laukelyje turi įrašyti nulį (0);

76.2. kai 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas deklaruojantis gyventojas ankstesniais mokestiniais laikotarpiais patyrė nuostolių, apskaičiuotų ankstesnių laikotarpių deklaracijose (kuriose pajamos buvo deklaruotos pagal kaupimo principą), o tokie nuostoliai (jų dalis) nebuvo perkelti į kito mokestinio laikotarpio deklaraciją. Perkeliamų nuostolių suma įrašoma:

76.2.1. į GPM308V priedo eilutės, kurioje deklaruojamos žemės ūkio veiklos pajamos (kai V1 laukelyje – 35 ir V5 – 10), V9 laukelį. Jame gali būti įrašoma ankstesniais mokestiniais laikotarpiais neperkeltų tik žemės ūkio veiklos nuostolių suma;

76.2.2. į GPM308V priedo V9 eilutės, kurioje deklaruojamos individualios veiklos pajamos (kai V1 laukelyje – 93 ir V5 – 15), V9 laukelį. Jame gali būti įrašoma sukauptų ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais neperkeltų visų rūšių individualios veiklos (išskyrus žemės ūkio veiklą) nuostolių suma.

Mokestinius nuostolius galima perkelti neribotą laiką, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu gyventojas nutraukia atitinkamos rūšies veiklą, dėl kurios jie susidarė.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

77. GPM308V priedo V10 laukelyje turi būti įrašoma leidžiamais atskaitymais sumažinta apmokestinamųjų pajamų suma, o kaupimo apskaitos principą taikančio gyventojo – ir ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių suma. V10 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama iš V8 laukelio sumos atėmus V9 laukelio sumą. Kai V9 laukelyje įrašytas nulis (0), tai V10 laukelyje turi būti įrašoma V8 laukelio suma. Kai V8 laukelyje įrašyta suma yra neigiama, t. y. su minuso ženklu (-), tai V10 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0), nes čia neigiama suma negali būti įrašoma.

78. GPM308V priedo V11 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) visų individualios veiklos pajamų, deklaruotų visų šio priedo lapų I ir II skyriuose, bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma. Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, V11 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0).

Kai individualios veiklos pajamos deklaruojamos keliuose GPM308V priedo lapuose, V11 laukelis turi būti užpildomas tik viename iš jų.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma V11 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

79. GPM308V priedo V12 laukelyje turi būti įrašoma nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma. Jeigu nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą sveikatos draudimo įmokos nebuvo išskaičiuotos, V12 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308V priedo V12 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

80. Laukelyje VA „Taikomas apskaitos principas“ langelis „Kaupimo“ turi būti pažymimas „X“ ženklu, kai individualią veiklą vykdantis gyventojas taiko pajamų kaupimo apskaitos principą. Pinigų apskaitos principą taikantis gyventojas „X“ ženklu turi pažymėti langelį „Pinigų“.

Langelį „Kaupimo“ turi pažymėti gyventojas, įregistruotas PVM mokėtoju arba individualiai veiklai priskyręs toje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą.

81. GPM308V priedo II skyriuje „Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ deklaruojamos iš individualios veiklos, kuria nuolatinis Lietuvos gyventojas vertėsi pagal verslo liudijimus, gautos pajamos, įskaitant:

81.1. gyventojo, kuris neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju, per 2014 m. ar 2015 m. mokestinį laikotarpį gautos pajamos, išskyrus gautas iš juridinių asmenų, kai bendra per mokestinį laikotarpį iš jų gautų pajamų suma yra didesnė kaip 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba didesnė kaip 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu);

81.2. gyventojo per 2016 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos, išskyrus iš juridinių asmenų už suteiktas paslaugas ir / ar parduotas prekes ir iš gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas prekes (išskyrus savo gamybos prekes) gautų pajamų dalį, viršijančią 4 500 eurų;

81.3. gyventojo, įregistruoto ar privalančio registruotis PVM mokėtoju, nuo 2016 m. (2017 m.) mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), per kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, gautas pajamas;

81.4. verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ veiklai įsigijusio gyventojo per 2016 m. ar 2017 m. mokestinį laikotarpį gautas nuomos pajamas, neviršijančias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydžio;

81.5. per 2018 m. mokestinį laikotarpį 45 000 eurų neviršijančios individualios veiklos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą (verslo liudijimus), išskyrus didesnes nei 4 500 eurų, gautas iš juridinių asmenų;

81.6. per 2018 m. mokestinį laikotarpį 45 000 eurų neviršijančios pajamos pagal verslo liudijimąGyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos).

Kai užpildomi keli GPM308V priedo lapai, II skyrius užpildomas tik viename lape.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

82. GPM308V priedo V13 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo iš individualios veiklos, kuria jis vertėsi pagal verslo liudijimus, per mokestinį laikotarpį gautų pajamų (įskaitant pajamas, gautas už ankstesnį mokestinį laikotarpį atliktus darbus ar suteiktas paslaugas) suma, neatėmus nustatyto dydžio sumokėtų ir / ar išskaičiuotų pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų ir, vykdant šią veiklą, patirtų išlaidų.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, atitinkamą mokestinį laikotarpį turėjęs kelis verslo liudijimus, turi įrašyti bendrą iš veiklos pagal visus verslo liudijimus gautų pajamų sumą, o jei per tą mokestinį laikotarpį tokių pajamų negavo, V13 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

Gyventojas, tą mokestinį laikotarpį (tam tikrą dienų ar mėnesių skaičių) turėjęs verslo liudijimą ir vykdęs tos pačios rūšies individualią veiklą ne pagal verslo liudijimą, V13 laukelyje turi įrašyti tik tą pajamų sumą, kuri buvo gauta, vykdant veiklą pagal verslo liudijimą. Kitos per mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) pajamos turi būti deklaruojamos tik GPM308V priedo I skyriuje.

Gyventojas, deklaruojantis iš veiklos pagal verslo liudijimą gautas pajamas, V13 laukelyje turi įrašyti pajamų sumą, apskaičiuotą taip:

– per 2016 m., 2017 m. ar 2018 m. mokestinį laikotarpį iš gyventojų gautų pajamų suma pridedama prie ne didesnės nei 4 500 eurų pajamų, gautų iš juridinių asmenų, kurių veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai, už šiems asmenims parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas, ir iš gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas prekes (išskyrus savo gamybos prekes), sumos,

– per 2014 m. ar 2015 m. mokestinį laikotarpį iš gyventojų gautų pajamų suma pridedama prie pajamų, gautų iš juridinių asmenų, kurių veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai, sumos, kai per mokestinį laikotarpį iš tokių juridinių asmenų gauta suma yra ne didesnė nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu),

– sudėjus per 2014 m. ar 2015 m. mokestinį laikotarpį tik iš gyventojų gautų pajamų sumas, kai per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų, kurių veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai, gauta suma yra didesnė nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu).

Gyventojas, įregistruotas ar privalantis registruotis PVM mokėtoju, V13 laukelyje turi įrašyti nuo 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), per kurį neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, gautas pajamas.

Verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ (veiklos rūšies kodas 051) veiklai įsigijęs gyventojas, deklaruojantis nuomos pajamas, V13 laukelyje turi įrašyti per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautų pajamų sumą, neviršijančią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydžio. Kai verslo liudijimą įsigijusio gyventojo per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos nuomos pajamos viršija Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį, tai V13 laukelyje turi būti nurodomos nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, gautos pajamos. Pajamos, gautos nuo 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, turi būti deklaruojamos GPM308P priede.

Verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ (veiklos rūšies kodas 051) veiklai įsigijęs gyventojas, deklaruojantis 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, V13 laukelyje turi įrašyti ne didesnę nei 45 000 eurų gautų pajamų sumą. Šią sumą viršijanti gautų pajamų dalis turi būti deklaruojama GPM308P priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

83. Nuo pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą išskaičiuota pajamų mokesčio suma turi būti nurodoma GPM308V priedo I skyriaus V11 laukelyje, o išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma – V12 laukelyje.

84. GPM308V priedo V14 laukelis neužpildomas.

85. Veiklą pagal verslo liudijimą nutraukęs gyventojas, 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju (2018 m. – gavęs daugiau nei 45 000 eurų), pageidaujantis, kad už verslo liudijimą sumokėto pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai jo individualios veiklos pajamos apmokestinamos, taikant 5 arba 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, būtų įskaityta į nuo tų pajamų mokėtiną pajamų mokesčio sumą, turi pateikti Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) (FR0781 formą). FR0781 formos prašymą turi pateikti ir „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ veiklą pagal verslo liudijimą nutraukęs gyventojas, 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį viršijęs Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį, taip pat gyventojas, per 2018 m. mokestinį laikotarpį iš veiklos pagal verslo liudijimą (visų verslo liudijimų) gavęs didesnę nei 45 000 eurų sumą, pageidaujantis, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai pajamos apmokestinamos, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, būtų įskaityta į nuo tų pajamų mokėtiną pajamų mokesčio sumą.

Veiklą pagal verslo liudijimą nutraukusio gyventojo pateiktu FR0781 formos prašymu į pajamų mokestį, mokėtiną nuo individualios veiklos pajamų, apmokestinamų taikant 5 arba 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, taip pat nuo nuomos pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, įskaityta pajamų mokesčio suma nurodoma deklaracijos 30 laukelyje kaip sumokėta gyventojo savomis lėšomis iki deklaracijos pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

86. GPM308V priedo V15 laukelyje turi būti įrašomas mokestinio laikotarpio mėnesių, per kuriuos nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimą (įskaitant ir tą mėnesį, kurį jis galutinai išvyko iš Lietuvos), skaičius, išskyrus tuos mėnesius, kuriais:

- veikla pagal tokį verslo liudijimą buvo nutraukta visą kalendorinį mėnesį,

- buvo vykdoma tik veikla „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“,

- nors vieną mėnesio dieną, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatomis, buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

86.1. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimus ne visam mėnesiui, toks mėnuo turi būti įskaičiuojamas. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas vykdė veiklą pagal verslo liudijimą kovo, balandžio mėnesiais ir dvi savaites rugsėjo mėnesį, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti skaičių 3.

86.2. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas įsigijo verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, tai, teikdamas deklaraciją, minėto verslo liudijimo galiojimo mėnesių neturi įskaičiuoti į V15 laukelyje įrašomą mėnesių skaičių.

Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2014 m. sausio 4 d. įsigijo verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ vykdyti 2014 m. sausio–gruodžio mėnesiais, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti 0.

Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2014 m. sausio 4 d. įsigijo verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ vykdyti 2014 m. sausio–gruodžio mėnesiais, o 2014 m. liepos 1 d. įsigijo antrą verslo liudijimą prekybos kioskuose veiklai vykdyti 2014 m. liepos–gruodžio mėnesiais, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti 6.

86.3. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas užpildo GMP308V priedo II skyrių, į V15 laukelį turi įrašyti 0 tais atvejais, kai įsigijo tik verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308V priedo V15 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

87. GPM308V priedo V16 laukelyje turi būti įrašoma privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota V15 laukelyje nurodytą mėnesių skaičių padauginus iš 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu buvo įsigijęs verslo liudijimą ne visam mėnesiui ir bent vieną to mėnesio dieną dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, vykdomą teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, arba (ir) buvo draustas valstybės lėšomis, privalomojo sveikatos draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, t. y. V16 laukelyje turi būti įrašoma privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota 9 proc. minimalios mėnesinės algos padalijus iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir padauginus iš dienų, kurioms tą mėnesį nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimą, skaičiaus.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308V priedo V16 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

X SKYRIUS

GPM308R PRIEDO „INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE“ UŽPILDYMAS

 

88. Deklaracijos GPM308R priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs (uždirbęs) individualios veiklos pajamų, nuo kurių turi būti sumokėtas pajamų mokestis, kai iš individualios veiklos pajamos yra gautos (uždirbtos) daugiau kaip vienoje valstybėje (t. y. kai GPM308V priedo V3 > 1, o V5 laukelyje įrašyta 5, 10 ar 15 procentų), o užsienio valstybėje (valstybėse) sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitytas iš mokėtino mokesčio sumos Taisyklių 163 punkte nustatyta tvarka.

GPM308V priedo V6 laukelyje (laukeliuose) bendromis sumomis deklaruotos individualios veiklos pajamos, leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai šiame GPM308R priede suskaidomi, t. y. apskaičiuojami atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje individualios veiklos pajamos buvo gautos (uždirbtos). Per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) pajamos, leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai šiame GPM308R priede suskaidomi atskirai pagal kiekvienos veiklos rūšį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

89. Kai užpildomas daugiau kaip vienas GPM308R priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308R priedo lapas.

90. GPM308R priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

91. Duomenys apie kiekvienoje valstybėje gautas pajamas, su jomis susijusius leidžiamus atskaitymus ir / ar ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius turi būti įrašomi atskiroje GPM308R priedo eilutėje. Kai pajamos gautos (uždirbtos) keliose valstybėse, kurios pagal užsienio valstybių kodų sąrašą (žr. šiame priede) yra žymimos „XX“ kodu, tai duomenys apie kiekvienoje tokioje valstybėje gautas pajamas turi būti įrašomos atskiroje GPM308R priedo eilutėje.

Kiekviena GPM308R priedo eilutė turi būti užpildoma taip:

91.1. R1 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas, kuris turi atitikti įrašytą V1 laukelyje tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

91.2. R2 laukelyje turi būti įrašomas veiklos rūšies kodas, kuris turi atitikti įrašytą V2 laukelyje tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308R priedo eilutėje. Kai V2 laukelyje kodas neįrašytas, R2 laukelis neužpildomas,

91.3. R4 laukelyje turi būti įrašomas kodas tos užsienio valstybės, kurioje buvo gautos (uždirbtos) R6 laukelyje deklaruojamos individualios veiklos pajamos.

Kai deklaruojamos Lietuvoje gautos (uždirbtos) pajamos, R4 laukelis neužpildomas,

91.4. R5 laukelyje „GPM tarifas“ turi būti įrašomas pajamų mokesčio tarifas (procentais), kuris turi atitikti mokesčio tarifą, įrašytą V5 laukelyje tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

91.5. R6 laukelyje „Pajamų suma“ turi būti įrašoma R4 laukelyje nurodytoje valstybėje gautų (uždirbtų) pajamų suma, neatėmus iš jų su ta individualia veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdė užsienio valstybėje, R6 laukelyje turi būti įrašoma gautų (uždirbtų) pajamų suma, neatėmus iš jos pagal užsienio valstybės vidaus mokesčių įstatymus atimtų leidžiamų atskaitymų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio.

Bendra GPM308R priedo visuose R6 laukeliuose įrašyta pajamų, gautų (uždirbtų) vykdant tos pačios rūšies veiklą, suma turi sutapti su V6 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

91.6. R7 laukelyje turi būti įrašoma su R6 laukelyje nurodytų pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų suma (įskaitant nuo jų mokėtiną valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą), apskaičiuota GPMĮ 18 straipsnyje ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Bendra GPM308R priedo R7 laukeliuose įrašyta leidžiamų atskaitymų, vykdant tos pačios rūšies veiklą, suma turi sutapti su V7 ir V18 laukelių suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPMP308R priedo eilutėje,

91.7. R8 laukelyje turi būti įrašoma, vykdant individualią veiklą atitinkamoje valstybėje, gautų (uždirbtų) pajamų suma, sumažinta leidžiamų atskaitymų suma (įskaitant nuo jų mokėtiną valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos sumą), arba mokestinio laikotarpio nuostolių suma.

R8 laukelyje turi būti įrašoma skirtumo suma, apskaičiuota iš tos pačios eilutės R6 laukelio sumos atėmus R7 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama, R8 laukelyje turi būti įrašomas ir minuso ženklas.

Bendra GPM308R priedo R8 laukeliuose įrašyta pajamų (nuostolių) suma turi sutapti su V8 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308R priedo eilutėje;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

91.8. GPM308R priedo atitinkamos eilutės R10 laukelis turi būti užpildomas, kai šios eilutės R8 laukelyje įrašyta suma yra teigiama (t. y. kai R8 > 0). R10 laukelyje turi būti įrašoma atitinkamoje valstybėje gautų (uždirbtų) apmokestinamųjų pajamų suma. R10 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama taip:

91.8.1. atitinkamos GPM308R priedo eilutės R8 laukelyje įrašyta suma dalijama iš visų šio priedo lapų R8 laukeliuose, kurių R8 > 0, įrašytos bendros pajamų sumos;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

91.8.2. apskaičiuotas rezultatas dauginamas iš GPM308V priedo atitinkamos eilutės V10 laukelio sumos.

Kai R8 laukelyje įrašyta suma yra neigiama, t. y. su minuso ženklu (-), tai R10 laukelyje turi būti įrašomas nulis (0), nes čia neigiama suma negali būti įrašoma.

Bendra GPM308R priedo R10 laukeliuose įrašyta pajamų suma turi sutapti su V10 laukelio suma tos GPM308V priedo eilutės, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308R priedo eilutėje.

Į R10 laukelį įrašytina pajamų suma apskaičiuojama 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Kai apskaičiuojant įrašytiną sumą, gaunami daugiau kaip du skaitmenys po kablelio, tai trečiasis apvalinamas: nuo 0,005 iki 0,009 laikomas 1 ir pridedamas prie antrojo po kablelio skaitmens, o nuo 0,001 iki 0,004 atmetami. Bendra visų GPM308R priedo R10 laukelių suma turi sutapti su atitinkamos GPM308V priedo eilutės V10 laukelio suma. Kai dėl apvalinimo bendra GPM308R priedo R10 laukelių suma gaunama mažesnė/didesnė už atitinkamos GPM308V priedo eilutės V10 laukelio sumą, t. y. kai atsiranda paklaida, tai gautas neigiamas skirtumas (suma be minuso ženklo) pridedamas prie apskaičiuotos pirmosios eilutės R10 laukelio sumos, o gautas teigiamas skirtumas atimamas iš apskaičiuotos pirmosios eilutės R10 laukelio sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

92. Kiekvieno GPM308R priedo lapo R11 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų suma, apskaičiuota sudėjus GPM308R priedo to lapo R10 laukelių sumas.

 

XI SKYRIUS

GPM308L PRIEDO „GYVENTOJO APMOKESTINAMĄSIAS PAJAMAS MAŽINANČIOS IŠLAIDOS“ UŽPILDYMAS

 

93. Deklaracijos GPM308L priedas yra skirtas nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį patirtoms išlaidoms, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, įrašyti.

94. GPM308L priedas užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį patyrė GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų, kuriomis gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos.

95. GPM308L priedas neužpildomas:

95.1. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų sumas yra sumokėjęs užsienio vienetui, esančiam užsienio valstybėje ar zonoje, kuri yra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą,

95.2. kai fizinis asmuo, kuris tris mokestinius laikotarpius iš eilės buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, o per ketvirtą mokestinį laikotarpį, per kurį jis patyrė GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų, galutinai išvyksta iš Lietuvos, išbuvęs joje ne daugiau kaip 183 dienas,

95.3. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas įmokas už studijas ar profesinį mokymą yra sumokėjęs skolintomis lėšomis (tuo tikslu iš kredito įstaigos paimta paskola), jeigu pasiskolintos lėšos (jų dalis) per mokestinį laikotarpį nebuvo grąžintos,

95.4. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas yra sumokėjęs už profesinį mokymą ir / ar studijas, kuriuos baigus įgyjamas ne pirmas aukštasis išsilavinimas arba ne pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat ne už pirmas doktorantūros bei meno aspirantūros studijas,

95.5. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas sumoka palūkanas pagal po 2009 m. sausio 1 d. paimtą kreditą gyvenamajam būstui įsigyti ar jam statyti arba po šios datos sudarytą finansinės nuomos (lizingo) sutartį, arba kai rašytinis susitarimas dėl būsto įsigijimo, statybos ar finansinės nuomos sutarties yra sudarytas po šios datos,

95.6. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas asmeninio kompiuterio vienetą ir / ar interneto prieigą įsigyja 2009 m. ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais,

95.7. kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo tik tų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 5 ar 10 procentų pajamų mokesčio tarifas, ir / ar neapmokestinamųjų pajamų, ir / ar pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

96. Kai užpildomas daugiau kaip vienas GPM308L priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo GPM308L priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308L priedo lapas.

97. GPM308L priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

98. GPM308L priedo L1 laukelyje iš šio priedo lapo apačioje pateikto išlaidų rūšių sąrašo įrašomas atitinkamas išlaidų rūšiai žymėti skirtas kodas.

99. Atskirose GPM308L priedo eilutėse turi būti nurodomos:

99.1. skirtingų rūšių išlaidos,

99.2. tos pačios rūšies išlaidų sumos, sumokėtos skirtingų asmenų naudai (gyvybės draudimo, pensijų įmokos) ar už skirtingus asmenis (įmokos už studijas ar profesinį mokymą),

99.3. tos pačios rūšies išlaidų sumos, sumokėtos skirtingoms įstaigoms (įmonėms).

100. GPM308L priedo L2 laukelyje turi būti nurodoma per mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, L1 laukelyje nurodytos rūšies išlaidų suma, sumokėta banko, kredito įstaigai, draudimo įmonei, pensijų fondo valdymo įmonei, aukštajai mokyklai ar profesinio mokymo paslaugų teikėjui, kitam juridiniam asmeniui.

Kai deklaruojama kredito įstaigai grąžinta studijų ir / ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), L2 laukelyje turi būti įrašoma tik per mokestinį laikotarpį grąžintos paskolos (be palūkanų) suma (už studijas aukštajai mokyklai ir / ar profesinio mokymo teikėjui sumokėtoji suma nenurodoma).

Jeigu per mokestinį laikotarpį buvo sumokėtos palūkanos pagal kelias kredito sutartis gyvenamajam būstui (būstams) įsigyti ar jam statyti, arba pagal kelias finansinės nuomos (lizingo) sutartis dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), tai turi būti įrašoma palūkanų suma, per mokestinį laikotarpį sumokėta tik pagal vieną (pasirinktąją) kredito arba finansinės nuomos sutartį.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, 2004–2008 m. iš juridinio asmens įsigijęs vieną asmeninio kompiuterio vienetą su programine įranga pagal sutartį, kurioje nustatyta, kad nuosavybės teisė į jį pereina, apmokėjus visą sutartyje nurodytą kainą, iš pajamų gali atimti pagal tą sutartį mokestiniu laikotarpiu faktiškai sumokėtą kainos dalį (išskyrus palūkanas), tačiau bendra tokių atimamų išlaidų suma (įskaitant interneto prieigos įrengimo ir jai reikalingos įrangos įsigijimo išlaidas) negali būti didesnė už 4 000 Lt (1158,48 Eur). Prie 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaracijos pridėtino GPM308L priedo L2 laukelyje gyventojas turi įrašyti per mokestinį laikotarpį patirtų išlaidų sumą, bet ne didesnę už skirtumą, apskaičiuotą iš 4 000 Lt (1158,48 Eur) atėmus ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaracijų išlaidoms įrašyti skirtų priedų L2 laukeliuose deklaruotas šios rūšies išlaidų sumas.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. pagal GPMĮ 21 straipsnio 3 dalį iš pajamų gali būti atimama ne didesnė nei 2 000 Eur, sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir / ar įmokų į pensijų fondus, nurodytų GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 ir / ar 2 punkte, suma. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, deklaruojantis 2017 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį sumokėtas gyvybės draudimo įmokas ir / ar pensijų įmokas į pensijų fondus, L4 laukelyje sumokėtų įmokų sumą turi įrašyti taip, kad bendra tokių įmokų suma neviršytų 2 000 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

101. GPM308L priedo L3 laukelyje turi būti įrašomas asmens, kurio naudai ar už kurį buvo sumokėta (1–4 kodu pažymėtų) L2 laukelyje nurodytų išlaidų suma, asmens kodas, kai ši suma sumokėta kito asmens naudai ar už kitą asmenį. Tokiais atvejais turi būti įrašomas asmens kodas gyventojo:

101.1. kuris pagal gyvybės draudimo sutartį draudžiamojo laikotarpio pabaigoje yra naudos gavėjas (t. y. asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką),

101.2. kurio naudai yra sudaryta pensijų kaupimo sutartis ir kurio vardu atidaryta asmeninė pensijų sąskaita,

101.3. kurio vardu yra paimtas kreditas gyvenamajam būstui įsigyti ar statyti,

101.4. už kurio studijas ir / ar profesinį mokymą sumokėtos įmokos.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurio naudai ar už kurį sumokėtos sumos, neturi asmens kodo, turi būti įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos, numerio ir požymio ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį).

102. Kai įmoka sumokėta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje įregistruotam bankui, kredito įstaigai, draudimo įmonei, pensijų fondo valdymo įmonei, aukštajai mokyklai ar profesinio mokymo teikėjui, juridiniam asmeniui arba Lietuvoje įregistruotiems šių įstaigų filialams, tai GPM308L priedo L4 laukelyje turi būti nurodomas banko, kredito įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo valdymo įmonės, aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo, kito juridinio asmens, kuriam buvo sumokėta atitinkama suma, identifikacinis numeris (kodas).

Kai deklaruojama Lietuvoje registruotai kredito įstaigai grąžinta studijų ir / ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), L4 laukelyje turi būti įrašomas kredito įstaigos (bet ne aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo, kuriam sumokėta už studijas ar mokymą) identifikacinis numeris.

103. GPM308L priedo L5 laukelyje turi būti įrašomas banko ar kitos kredito įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo valdymo įmonės, aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo, kito juridinio asmens, kuriam buvo sumokėtos atitinkamos sumos, pavadinimas.

Kai deklaruojama kredito įstaigai grąžinta studijų ar profesinio mokymo paskola (jos dalis), L5 laukelyje turi būti įrašomas kredito įstaigos pavadinimas.

104. GPM308L priedo L6 laukelyje turi būti nurodoma bendra šiame priedo lape įrašytų išlaidų suma. Įrašytina suma turi būti lygi GPM308L priedo lapo L2 laukelių sumai.

 

XII SKYRIUS

GPM308K PRIEDO „NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS“ UŽPILDYMAS

 

105. Deklaracijos GPM308K priede turi būti deklaruojamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo, kontroliuojančio užsienio vienetą, mokestinio laikotarpio pajamas įtraukiamos pozityviosios pajamos.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuoja kelis užsienio vienetus, tai jis privalo pildyti kelis GPM308K priedus.

106. Kai užpildomas daugiau kaip vienas GPM308K priedas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308K priedas.

107. GPM308K priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

108. GPM308K priedo I skyriuje „Duomenys apie kontroliuojamuosius užsienio vienetus“ (toliau – I skyrius) turi būti įrašomi kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto duomenys. Šis skyrius užpildomas tokia tvarka:

108.1. K1 laukelyje turi būti įrašomas kontroliuojamojo užsienio vieneto teisinės registracijos užsienio valstybėje kodas arba kitas toje užsienio valstybėje jam suteiktas identifikacinis numeris,

108.2. K2 laukelio atitinkamuose langeliuose turi būti nurodomas (pažymima „X“ ženklu) kontroliuojamojo vieneto valdymo tipas: tiesioginis, netiesioginis (per vieną ar kelis vienetus), kartu su susijusiais asmenimis (vienetais ar gyventojais),

108.3. K3 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto pavadinimas, nurodytas jo teisinės registracijos pažymėjime,

108.4. K4 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto buveinės adresas užsienio valstybėje ir tos užsienio valstybės pavadinimas,

108.5. K5 laukelyje – kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai valdoma kontroliuojamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamąjį vienetą valdo tiesiogiai,

108.6. K6 laukelyje – kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo netiesiogiai valdoma kontroliuojamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamąjį vienetą valdo netiesiogiai,

108.7. K7 laukelyje – kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai ir netiesiogiai valdoma kontroliuojamojo užsienio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti valdoma dalis (procentais) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną. Šie duomenys gaunami sudėjus K5 ir K6 laukeliuose nurodytus duomenis,

108.8. K8 − K11 laukeliai turi būti užpildomi neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu (tiesiogiai ar netiesiogiai) gyventojas valdo užsienio vienetą. Šie K8 − K11 laukeliai nepildomi, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas turi 100 procentų kontroliuojamojo užsienio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti. K8 − K11 laukeliuose įrašomi duomenys apie asmenis, per kuriuos kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą (netiesioginio valdymo atveju), arba duomenys apie su kontroliuojančiu nuolatiniu Lietuvos gyventoju susijusius asmenis (pagal GPMĮ 2 straipsnio 19 dalies nuostatas), kurie kartu su juo valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą (nepaisant, kokiu būdu tas vienetas valdomas). Kiekvienam tą patį užsienio vienetą kontroliuojančiam asmeniui užpildoma atskira lentelė, kurią sudaro K8 − K11 laukeliai. Kai tokių asmenų yra daugiau kaip trys, tai informacija apie asmenis, kurių duomenims įrašyti viename GPM308K priedo lape trūksta vietos, pateikiama užpildant papildomą GPM308K priedo lapą. Toks papildomas GPM308K priedo lapas užpildomas taip: į langelį „Priedo lapo numeris“ įrašomas kitas lapo numeris (pavyzdžiui, priedo lapo numeris buvo 1, į papildomą priedo lapą įrašoma 2, į 1 laukelį turi būti įrašomas kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas (identifikacinis numeris), į K1 − K4 laukelius įrašomi tokie patys duomenys, kokie yra įrašyti K1 − K4 laukeliuose tame GPM308K priede, kuriame neužteko vietos duomenims įrašyti; K8 − K11 laukeliuose įrašomi netilpę duomenys, o K5 − K7 ir K12 − K29 laukeliai neužpildomi.

Duomenys apie asmenis, per kuriuos kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, arba duomenys apie su kontroliuojančiu gyventoju susijusius asmenis, kurie kartu su juo valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, įrašomi:

108.8.1. K8 laukelyje – identifikacinis numeris (kodas, asmens kodas). Jeigu pateikiami duomenys apie asmenį, kuris neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių bei požymio ženklo „D“ paliekama po vieną tuščią langelį),

108.8.2. K9 laukelyje – vieneto, per kurį kontroliuojantis Lietuvos gyventojas netiesiogiai valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, arba vieneto ar gyventojo, susijusio su kontroliuojančiu nuolatiniu Lietuvos gyventoju (pagal GPMĮ 2 straipsnio 19 dalies nuostatas), kuris kartu su juo valdo kontroliuojamąjį užsienio vienetą, tiesiogiai valdoma akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) kontroliuojamojo vieneto paskutinę mokestinio laikotarpio dieną,

108.8.3. K10 laukelyje – asmens pavadinimas (arba vardas ir pavardė),

108.8.4. K11 laukelyje – adresas. Jeigu pateikiami duomenys apie gyventoją, šiame laukelyje įrašomas gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

109. GPM308K priedo II skyriuje „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų santykio apskaičiavimas“ apskaičiuojamas kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų santykis procentais. Šis skyrius užpildomas tokia tvarka:

109.1. K12 laukelyje įrašomos kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo visos mokestinio laikotarpio pajamos, į kurias neįskaitomos tik visos to mokestinio laikotarpio pozityviosios pajamos (t. y. neįskaitomos visų šio GPM308K priedo lapų K24 laukeliuose nurodytinos sumos). K12 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudedant:

109.1.1. visų GPM308P priedo lapų P6 laukelių sumas,

109.1.2. visų GPM308T priedo lapų T20 ir T32 laukelių sumas,

109.1.3. visų GPM308N priedo lapų N4 laukelių sumas,

109.1.4. visų GPM308V priedo lapų V10 ir V13 laukelių sumas,

109.1.5. GPM308F priedo F12 laukelio sumą, pridėtą prie skirtumo, apskaičiuoto iš F3 laukelio sumos, atėmus F4 laukelio sumą,

109.2. K13 laukelyje įrašomos visos kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamos. Šie duomenys įrašomi iš kontroliuojamojo užsienio vieneto finansinės atskaitomybės dokumentų, pvz., pelno ir nuostolių ataskaitos arba iš kitų dokumentų, nurodančių visų atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sumą,

109.3. K14 laukelyje įrašoma suma, lygi 5 procentams visų nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų sumos. K14 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama K12 laukelio sumą padauginus iš 0,05. K14 laukelis reikalingas kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų santykiui nustatyti,

109.4. Tais atvejais, kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamos sudaro mažiau kaip 5 procentus visų kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų, tai kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas gali neskaičiuoti ir į savo pajamas netraukti to kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų. Todėl, kai K13 laukelio suma yra mažesnė už K14 laukelio sumą (t. y. jei kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų sumos dalis, tenkanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamoms, yra mažesnė nei 5 procentai), tai kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas GPM308K priedo K15 – K29 laukelių neužpildo,

109.5. Tais atvejais, kai K13 laukelio suma yra didesnė už K14 laukelio sumą (t. y. kai kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinio laikotarpio pajamų suma sudaro 5 procentus arba daugiau visų kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų), turi būti užpildomi GPM308K priedo K15 − K29 laukeliai.

110. GPM308K priedo III skyriuje „Į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas traukiamų pozityviųjų pajamų nustatymas“ (toliau – III skyrius) nustatoma į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas įtraukiamų pozityviųjų pajamų suma. III skyrius užpildomas tokia tvarka:

110.1. Jeigu individualią veiklą vykdantis kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamajam užsienio vienetui mokėjo įmokas (pinigais ar natūra), kurios pagal GPMĮ 18 straipsnį ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašą nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ar nėra laikomos iš pajamų atimamomis (vykdant individualią veiklą) patirtomis išlaidomis, tai tokių išmokų suma turi būti įrašoma K15 laukelyje.

Jeigu kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas kontroliuojamajam užsienio vienetui minėtų sumų (kurios nelaikomos leidžiamais atskaitymais ar nėra laikomos iš pajamų atimamomis patirtomis išlaidomis) nemokėjo, tai K15 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

110.2. K16 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojamojo užsienio vieneto vykdomos aktyvios veiklos pajamos, jeigu įvykdomos tokios trys sąlygos:

110.2.1. kontroliuojamajame užsienio vienete dirba tiek darbuotojų, kiek jų paprastai reikia, norint užtikrinti kontroliuojamojo užsienio vieneto vykdomą veiklą toje valstybėje arba zonoje, kurioje šis vienetas įsteigtas arba kitaip organizuotas (reikiamas darbuotojų skaičius yra vertinimo kriterijus ir kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į užsienio vieneto veiklos rūšį arba pobūdį, jis gali skirtis),

110.2.2. kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, gautos ne iš tos valstybės arba zonos, kurioje šis vienetas įregistruotas arba kitaip organizuotas, šaltinių, sudaro ne daugiau kaip 10 procentų visų to mokestinio laikotarpio jo pajamų,

110.2.3. kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, gautos sudarant sandorius su nepriklausomais asmenimis (t. y. su tuo užsienio vienetu nesusijusiais asmenimis), sudaro daugiau kaip 50 procentų visų to mokestinio laikotarpio jo pajamų.

Jeigu nors viena iš šių sąlygų neįvykdyta, aktyvios veiklos pajamos neskaičiuojamos, ir K16 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Sumą, įrašomą į K16 laukelį, sudaro visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio aktyvios veiklos pajamos, išskyrus tas pajamas, kurios jau įskaitytos į K15 laukelyje nurodytą sumą,

110.3. K17 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos, traukiamos į pozityviąsias pajamas. Įrašytina suma apskaičiuojama iš K13 laukelyje nurodytos sumos atėmus K15 ir K16 laukeliuose nurodytas sumas.

111. GPM308K priedo IV skyriuje „Pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (toliau – IV skyrius) apskaičiuojama pozityviųjų pajamų suma, traukiama į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas. IV skyrius užpildomas tokia tvarka:

111.1. K18 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos, kurios pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Kokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, nustatyta PMĮ 12 straipsnyje. Į K18 laukelį įrašomą sumą turi sudaryti tik tos neapmokestinamosios pajamos, kurios įskaičiuotos į K17 laukelyje nurodytą sumą,

111.2. K19 laukelyje turi būti įrašomi kontroliuojamojo užsienio vieneto leidžiami atskaitymai. Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalį leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Į K19 laukelį įrašomą sumą turi sudaryti tik tie leidžiami atskaitymai, kurie susiję su pajamų, nurodytų K17 laukelyje, uždirbimu,

111.3. K20 laukelyje turi būti įrašomi ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Šią sumą turi sudaryti tik tie ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, kurie susiję su K17 laukelyje nurodytų pajamų uždirbimu, t. y. atitinka PMĮ 17 straipsnyje leidžiamiems atskaitymams nustatytus reikalavimus. Tačiau į šią ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumą neįskaitomos kontroliuojamojo užsienio vieneto perkeltų praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių sumos. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai yra PMĮ 17 straipsnio 2 dalyje išvardytos sąnaudos,

111.4. K21 laukelyje turi būti įrašomos apskaičiuotos pozityviosios pajamos. Jos apskaičiuojamos iš K17 laukelyje nurodytos sumos atėmus K18, K19 ir K20 laukeliuose nurodytas sumas. Jeigu apskaičiuojama neigiama suma, ji nemažina kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų, todėl į K21 laukelį įrašomas nulis,

111.5. K22 laukelyje turi būti įrašomos kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui tenkančios pozityviosios pajamos. Ši suma apskaičiuojama, K21 laukelyje nurodytą sumą padauginus iš K7 laukelyje nurodyto skaičiaus ir padalijus iš 100,

111.6. Jeigu kontroliuojamojo užsienio vieneto apskaičiuoti ir paskirstyti dividendai nebuvo išmokėti kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui per penkis iš eilės mokestinius laikotarpius arba buvo išmokėta ne visa jų suma, tai tokių apskaičiuotų, paskirstytų, bet neišmokėtų dividendų suma turi būti traukiama į penktojo mokestinio laikotarpio kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviąsias pajamas, kaip atitinkamai apskaičiuotos pozityviosios pajamos. Tokie apskaičiuoti, paskirstyti, tačiau per penkis iš eilės einančius mokestinius laikotarpius kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišmokėti dividendai turi būti įrašomi K23 laukelyje,

111.7. K24 laukelyje turi būti įrašomos visos pozityviosios pajamos, traukiamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas. Ši suma apskaičiuojama, sudėjus K22 ir K23 laukeliuose nurodytas sumas.

112. GPM308K priedo V skyriuje „Užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių, mažinančių pajamų mokestį Lietuvoje, apskaičiavimas“ (toliau – V skyrius) apskaičiuojama užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių, mažinančių pajamų mokestį Lietuvoje, suma. Šis skyrius užpildomas tik užpildžius deklaracijos 1–26 laukelius ir tik tuo atveju, jeigu kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų mokesčio gali atskaityti nuo jam tenkančių pozityviųjų pajamų užsienio valstybėse sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį. Nuo pozityviųjų pajamų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis gali būti atskaitomas, jeigu jis yra sumokėtas toje užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir pagal kurios atitinkamą įstatymą kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos yra įtrauktos į tos valstybės vieneto pajamas ir apmokestintos pagal analogiškas PMĮ nustatytas taisykles.

GPM308K priedo V skyrius užpildomas tokia tvarka:

112.1. K25 laukelyje turi būti įrašoma kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosioms pajamoms tenkanti pajamų mokesčio suma. Ši suma apskaičiuojama taip: GPM308K priedo K22 laukelyje nurodytą sumą padalijus iš deklaracijos 18 laukelyje nurodytos sumos ir padauginus iš deklaracijos 24 laukelyje nurodytos sumos,

112.2. K26 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, sumokėta užsienio valstybėse nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas, jeigu šios pajamos buvo įtrauktos į tos valstybės vieneto pajamas ir apmokestintos pagal taisykles, atitinkančias nustatytąsias PMĮ. Ši suma apskaičiuojama tokia tvarka:

112.2.1. skaičiuojama, kiek kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų buvo apskaičiuota ir užsienio valstybėje apmokestinta kaip tos užsienio valstybės vieneto pajamos ir kokią visų to užsienio vieneto pajamų, nuo kurių buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, dalį tai sudaro,

112.2.2. remiantis apskaičiuota proporcija, skaičiuojama užsienio vieneto sumokėto pajamų mokesčio ar tam tapataus mokesčio sumos dalis, tenkanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviųjų pajamų daliai,

112.3. K27 laukelyje turi būti įrašoma užsienio valstybėse sumokėto pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, mažinanti kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokestį nuo pozityviųjų pajamų:

112.3.1. jeigu K25 laukelyje nurodyta suma yra mažesnė už K26 laukelyje nurodytą sumą, tai K27 laukelyje turi būti įrašoma K25 laukelyje nurodyta suma,

112.3.2. jeigu K25 laukelyje nurodyta suma yra didesnė arba lygi K26 laukelyje nurodytai sumai, tai K27 laukelyje turi būti įrašoma K26 laukelyje nurodyta suma,

112.3.3. kontroliuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas iš apskaičiuotos pajamų mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į jo pajamas, sumos gali atskaityti mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, jeigu toje valstybėje ir pagal tos valstybės įstatymus pajamos, kurios laikomos kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosiomis pajamomis, buvo apmokestintos kaip tos užsienio valstybės vieneto pajamos, tik tuo atveju, jeigu prie deklaracijos prideda dokumentus apie kontroliuojamojo užsienio vieneto gautų ar uždirbtų pajamų sumą ir užsienio valstybėje sumokėto pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą. Jeigu mokestis užsienio valstybėse sumokėtas nebuvo, K27 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

113. K28 laukelis turi būti užpildomas, kai iš kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio atskaitomas nuo jam tenkančių pozityviųjų pajamų užsienio valstybėse sumokėtas mokestis. Šiame laukelyje turi būti nurodoma, kokie dokumentai pridedami prie GPM308K priedo:

113.1. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie užsienio vieneto užsienio valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautas ir uždirbtas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą bei sumokėtą mokesčio sumą,

113.2. laisvos formos pažyma, kurioje originalo kalba būtų nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto pavadinimas, data, numeris ir – kai tai reikalinga – vertimas į lietuvių kalbą.

114. K29 laukelyje turi būti įrašomas visų prie šio GPM308K priedo lapo pridedamų dokumentų lapų skaičius.

 

XIII SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

115. Deklaracijos 1–7 laukelių užpildymas:

115.1. 1 laukelis turi būti užpildomas Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka,

115.2. Laukelyje „Savivaldybės kodas“ iš deklaracijos antrame lape pateikto savivaldybių kodų sąrašo turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės kodas. Turi būti įrašomas kodas tos savivaldybės, kurios teritorijoje nuolatinis Lietuvos gyventojas turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio (kurio deklaracija teikiama) gruodžio 31 d. ir kurią nurodė darbdaviui ar kitam mokestį išskaičiuojančiam asmeniui. Jeigu šiam asmeniui gyvenamoji vieta nebuvo nurodyta, tai turi būti įrašomas kodas tos savivaldybės, kurios teritorijoje nuolatinis Lietuvos gyventojas to mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d. turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą,

115.3. 2 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, įrašomas pirmasis vardas,

115.4. 3 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė,

115.5. 4 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas deklaracijos pateikimo metu. Tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu (-). Adresas įrašomas tokia eilės tvarka:

115.5.1. savivaldybės (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre) pavadinimas,

115.5.2. seniūnijos (išskyrus miestų seniūnijas) pavadinimas,

115.5.3. gyvenamosios vietovės pavadinimas,

115.5.4. gatvės (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos) pavadinimas,

115.5.5. pastato numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje,

115.5.6. korpuso numeris (jeigu yra suteiktas),

115.5.7. buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris,

115.6. deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašoma telefono kodas ir numeris. Tarp kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis, pvz., 8555-55555.

Elektroninio pašto adresas neturi būti įrašomas.

115.7. 6 ir 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

116. Deklaracijos 8 laukelis užpildomas, kai deklaraciją (viso mokestinio laikotarpio arba nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos) teikia galutinai išvykstantis iš Lietuvos nuolatinis Lietuvos gyventojas ar fizinis asmuo, pagal GPMĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą mokestiniu laikotarpiu tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Tokiu atveju atitinkamame langelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas.

117. Deklaracijos 9 laukelyje turi būti pažymima, kokie deklaracijos priedai pridedami: atitinkamam priedui žymėti skirtame langelyje įrašomas „X“ ženklas. Prie deklaracijos gali būti pridedami tik 9 laukelyje nurodyti deklaracijos priedai.

118. Deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašomas deklaracijos (kartu su priedais) lapų skaičius.

119. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas prie deklaracijos ir jos priedų pridėtų dokumentų (t. y. įgaliojimo, užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą patvirtinančių dokumentų, FR0781 formos, A1, S1 formos ar laisvos formos pažymos, ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos, atsakingos už taikytinos teisės nustatymą, įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 987/2009, išduoto raštiško laisvos formos patvirtinimo) lapų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

120. Deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos) suma. 12 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudėjus visų GPM308P priedo lapų eilučių, kurių P2 laukelyje įrašyti 01, 02 ir 03 pajamų rūšies kodai, o P1 laukelyje – 15, P4 laukelių sumas. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs tokių pajamų, deklaracijos 12 laukelyje turi įrašyti nulį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-4, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00789

 

121. Deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma. Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus:

121.1. visų GPM308P priedo lapų eilučių, kurių P1 laukelyje įrašytas 15 (procentų) pajamų mokesčio tarifas, P4 laukelių sumas, išskyrus sumas, P2 laukelyje pažymėtas 01, 02 ir 03 kodais,

121.2. visų GPM308T priedo lapų T32 laukelių sumas,

121.3. visų GPM308V priedo lapų eilučių, kurių V5 laukelyje įrašytas 15 (procentų) pajamų mokesčio tarifas, V10 laukelių sumas,

121.4. GPM308K priedo lapų K24 laukelių sumas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, 13 laukelyje turi įrašyti nulį,

121.5. GPM308F priedo lapų F12 laukelių sumas.

122. Deklaracijos 13A laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, pagal GPMĮ apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma. Įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus:

122.1. visų GPM308P priedo lapų eilučių, kurių P1 laukelyje įrašytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas, P4 laukelių sumas,

122.2. visų GPM308V priedo lapų eilučių, kurių V5 laukelyje įrašytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas, V10 laukelių sumas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, 13A laukelyje turi įrašyti nulį.

123. Deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, pagal GPMĮ nuostatas neapmokestinamų pajamų mokesčiu, bendra suma, kuri apskaičiuojama sudėjus:

123.1. visų GPM308N priedo lapų N4 laukelių sumas,

123.2. GPM308T priedo lapo T20 laukelio sumą,

123.3. visų GPM308V priedo lapų eilučių, kurių V5 laukelyje yra įrašytas nulis (0) arba 1, V10 laukelių sumas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

123.4. sumą, apskaičiuotą iš GPM308F priedo F3 laukelio atėmus F4 laukelį.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį negavęs neapmokestinamųjų pajamų, 14 laukelyje turi įrašyti nulį;

123.5. deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308P priedo eilučių, kurių P1 laukelyje yra įrašytas 1 (vienas), P4 laukelių sumas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

124. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikytino (bet ne faktiškai pritaikyto) metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MNPD) suma. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, išskyrus turintį teisę į didesnį MNPD, 15 laukelyje įrašytiną sumą turi apskaičiuoti pagal GPMĮ 20 straipsnio 1 dalyje pateiktą MNPD apskaičiavimo formulę:

124.1. deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas:

MNPD = 3 720 (Eur) – 0,5 x (GMP – 4 560 (Eur, t. y. dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., dydžių), kai deklaruojamos 2017 m. mokestinio laikotarpio pajamos;

MNPD = 2 400 (Eur) – 0,34 x (GMP – 4 200 (Eur, t. y. dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios 2016 m. sausio 1 d., dydžių), kai deklaruojamos 2016 m. mokestinio laikotarpio pajamos,

MNPD = 1 992 (Eur) − 0,26 x (GMP (Eur, ct) – 3 480 (Eur)), kai deklaruojamos 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos;

MNPD = 6 840 (Lt) − 0,26 x (GMP (Lt, ct) – 12 000 (Lt)), kai deklaruojamos 2014 m. mokestinio laikotarpio pajamos, kurioje GMP – gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos, pagal GPMĮ 20 straipsnio 7 dalį apskaičiuojamos, sudėjus:

visas 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, išskyrus: išmokas, gyventojui išmokėtas, pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai ar ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos, individualios veiklos pajamas, kurioms taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas, ne individualios veiklos pajamas, gautas pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn netauriųjų metalų laužą, taip pat iš veiklos pagal verslo liudijimą gautas pajamas. GMP apskaičiuojamos, sudėjus: visų GPM308P priedo lapų P4 laukelių (eilučių, kurių P1 laukelyje įrašyta penkiolika), išskyrus pažymėtas 71, 72, visų GPM308T priedo lapų T32 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V10 laukelių (eilučių, kurių V5 laukeliuose įrašyta penkiolika), visų GPM308K priedo lapų K24 laukelių, GPM308F priedo F12 laukelio sumas;

124.2. deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, MNPD apskaičiuojamas pagal šią formulę:

MNPD = 4 560 (Eur) – 0,5 x (GMP (Eur, ct) – 4 800 (Eur, t. y. dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios 2018 m. sausio 1 d., dydžių), kurioje GMP apskaičiuojamos, sudėjus:

visų GPM308P priedo lapų P4 laukelių (eilučių, kurių P1 laukelyje įrašyta penkiolika ir / arba vienas), išskyrus P2 laukelyje pažymėtas 71, 72 pajamų rūšių kodais, visų GPM308T priedo lapų T32 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V10 laukelių (eilučių, kurių V5 laukeliuose įrašyta penkiolika, dešimt arba vienas), visų GPM308K priedo lapų K24 laukelių, GPM308F priedo F12 laukelio sumas.

Teisės į MNPD neturintis gyventojas, taip pat gyventojas, negavęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, 15 laukelyje turi įrašyti nulį.

Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ 4 straipsnio 3 dalį, taikytina MNPD dalis apskaičiuojama pagal Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikоs finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 298 „Dėl Pagal Lietuvos Respublikоs gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 straipsnio 2 dalį deklaruojamoms pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau − Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarka).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

125. Deklaracijos 15A laukelį turi užpildyti tik teisę į didesnį – 320 eurų (2017 m.), 210 eurų (2016 m.), 175 eurų (2015 m.), 600 Lt (2014 m.), o deklaruojantis 2018 m. metines pajamas – teisę į 390 eurų mėnesio NPD turintis gyventojas, t. y. gyventojas, kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus gyventojas, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojas, kuriam nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis. 15A laukelyje jis turi įrašyti mėnesių skaičių, kuriais jam per mokestinį laikotarpį taikomas toks didesnis mėnesio NPD. Kai toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas per tą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas. Pavyzdžiui, gyventojas, kuriam 30–55 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas mokestinio laikotarpio, kurio pajamos deklaruojamos, birželio 2 d. ir kuriam didesnis mėnesio NPD priklauso nuo liepos mėnesio, 15A laukelyje turi įrašyti skaičių 6 (birželio mėnuo, per kurį buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, neįskaičiuojamas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

126. Deklaracijos 15B laukelį turi užpildyti tik teisę į didesnį – 380 eurų (2017 m.), 270 eurų (2016 m.), 235 eurų (2015 m.), 800 Lt (2014 m.), o deklaruojantis 2018 m. metines pajamas – teisę į 450 eurų mėnesio NPD turintis gyventojas, t. y. gyventojas, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus gyventojas, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojas, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis. 15B laukelyje jis turi įrašyti mėnesių skaičių, kuriais jam buvo nustatytas toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis (neįskaitant mėnesio, per kurį toks lygis nustatytas). Pavyzdžiui, gyventojas, kuriam 0–25 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas mokestinio laikotarpio, kurio pajamos deklaruojamos, spalio 12 d. ir kuriam toks didesnis mėnesio NPD priklauso nuo lapkričio mėn., 15B laukelyje turi įrašyti skaičių 2 (spalio mėnuo, per kurį buvo nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, neįskaičiuojamas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

127. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma su darbo santykiais susijusių pajamų suma, atėmus taikytino MNPD sumą. 16 laukelyje įrašytina suma, apskaičiuojama iš deklaracijos 12 laukelio sumos atėmus 15 laukelio sumą.

Kai 15 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už įrašytąją 12 laukelyje arba kai šios sumos lygios, 16 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

128. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašoma metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MPNPD) suma. 17 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudėjus už auginamus vaikus (įvaikius) taikytinus mokestinio laikotarpio kiekvieno mėnesio PNPD.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

1281. Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 17 laukelis neturi būti užpildomas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

129. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma pajamų, apmokestinamų taikant 15  procentų mokesčio tarifą, suma, atėmus iš jos MPNPD sumą. 18 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudėjus 13 ir 16 laukeliuose įrašytas sumas ir atėmus 17 laukelio sumą.

Kai gaunama neigiama suma arba nulis, 18 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

1291. Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma pajamų, apmokestinamų taikant 15  procentų mokesčio tarifą, suma, apskaičiuota, sudėjus 13 ir 16 laukeliuose įrašytas sumas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

130. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 18A laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma, neatimta iš, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, apmokestinamų pajamų. 18A laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš 17 laukelio sumos atėmus 13 ir 16 laukelių sumą. Kai gaunama neigiama suma arba nulis, 18A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

130¹. Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 18A laukelis užpildomas, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iš individualios veiklos (išskyrus žemės ūkio veiklą) gavo pajamų, kurioms taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas 93 kodas, o V5 laukelyje – penkiolika). Tokiu atveju deklaracijos 18A laukelyje įrašoma taikytino pajamų mokesčio kredito suma:

130¹.1. kai GPM308V priedo V10 laukelyje įrašyta individualios veiklos pajamų suma yra lygi nuliui arba yra didesnė nei 35 000 eurų, tai mokestinio kredito suma yra nulis (0);

1301.2. kai GPM308V priedo V10 laukelyje įrašyta individualios veiklos pajamų suma yra didesnė už 0, bet ne didesnė nei 20 000 eurų, tai įrašoma pajamų mokesčio kredito suma apskaičiuojama pagal formulę:

KREDITAS = individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (GPM308V priedo V10 lauk. suma) x 0,1;

1301.3. kai GPM308V priedo V10 laukelyje įrašyta individualios veiklos pajamų suma yra didesnė nei 20 000 eurų, bet ne didesnė nei 35 000 eurų, tai įrašoma pajamų mokesčio kredito suma apskaičiuojama pagal formulę:

KREDITAS = individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (GPM308V priedo V10 lauk. suma) x (0,1 – 2 : 300 000 x (GPM308V priedo V10 lauk. suma – 20 000)).

Apskaičiuota pajamų mokesčio kredito suma įrašoma eurais ir euro centais.

Jei apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, deklaracijos 18A laukelyje įrašomas 0.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

131. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 19 laukelyje turi būti įrašoma taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą apmokestinamų pajamų suma, atėmus neatimtą MPNPD. 19 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš 13A laukelio sumos atėmus 18A laukelio sumą.

Jeigu apskaičiuota suma gaunama neigiama arba lygi nuliui, 19 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

1311. Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 19 laukelis užpildomas, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos gavo pajamų, kurioms taikomas 10 procentų pajamų mokesčio tarifas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas 35 kodas, o V5 laukelyje – dešimt). Tokiu atveju deklaracijos 19 laukelyje įrašoma taikytino pajamų mokesčio kredito suma:

1311.1. kai GPM308V priedo V10 laukelyje įrašyta individualios žemės ūkio veiklos pajamų suma yra lygi nuliui arba yra didesnė už 35 000 eurų, tai mokestinio kredito suma yra nulis (0);

1311.2. kai GPM308V priedo V10 laukelyje įrašyta individualios žemės ūkio veiklos pajamų suma yra didesnė už 0, bet ne didesnė nei 20 000 eurų, tai įrašoma pajamų mokesčio kredito suma apskaičiuojama pagal formulę:

KREDITAS = žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos (GPM308V priedo V10 lauk. suma) x 0,05;

1311.3. kai GPM308V priedo V10 laukelyje įrašyta individualios žemės ūkio veiklos pajamų suma yra didesnė nei 20 000 eurų, bet ne didesnė nei 35 000 eurų, tai įrašoma pajamų mokesčio kredito suma apskaičiuojama pagal formulę:

KREDITAS = žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos (GPM308V priedo V10 lauk. suma) x (0,05 – 1 : 300 000 x (GPM308V priedo V10 lauk. suma – 20 000)).

Apskaičiuota pajamų mokesčio kredito suma įrašoma eurais ir euro centais.

Jei apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, deklaracijos 19 laukelyje įrašomas nulis.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

132. Deklaracijos 20 laukelis turi būti užpildomas, kai yra užpildytas GPM308L priedas. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma maksimali GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų, kuriomis gali būti mažinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo apmokestinamosios pajamos, suma. 20 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, deklaracijos 18 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,25.

133. Deklaracijos 21 laukelis turi būti užpildomas, kai yra užpildytas GPM308L priedas. 21 laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota (atsižvelgus į nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtas GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas), taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, apmokestinamų pajamų suma, kuri apskaičiuojama taip:

133.1. iš 18 laukelio sumos atimama 20 laukelio suma, – kai nuolatinio Lietuvos gyventojo faktiškai patirtos išlaidos, nurodytos visų GPM308L priedo lapų L6 laukeliuose, yra didesnės už 20 laukelio sumą,

133.2. iš 18 laukelio sumos atimama GPM308L priedo visų lapų L6 laukeliuose įrašyta suma, – kai nuolatinio Lietuvos gyventojo faktiškai patirtos išlaidos, nurodytos visų GPM308L priedo lapų L6 laukeliuose, yra mažesnės už 20 laukelio sumą ar šiai sumai lygios.

Kai gaunama neigiama suma arba nulis, 21 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

134. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 22 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 22 laukelyje turi būti įrašoma pajamų, apmokestinamų taikant 10 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma, kuri yra lygi GPM308V priedo eilutės, kurios V5 laukelyje įrašyta 10, V10 laukelio sumai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

135. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 23 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, deklaracijos 23 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma nuo pajamų, apmokestinamų taikant 10 procentų pajamų mokesčio tarifą. Įrašytina suma apskaičiuojama, 22 laukelio sumą padauginus iš 0,1 ir atėmus 19 laukelio sumą.

Apskaičiuota suma suapvalinama iki sveiko skaičiaus, o jei gaunamas neigiamas skaičius, 23 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

136. Deklaracijos 24 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma nuo pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų mokesčio tarifą, kuri apskaičiuojama taip:

136.1. deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas:

136.1.1. 21 laukelio sumą (kai 21 laukelis užpildytas) padauginus iš 0,15 arba

136.1.2. 18 laukelio sumą (kai 21 laukelis neužpildytas) padauginus iš 0,15;

136.2. deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas:

136.2.1. 21 laukelio sumą (kai 21 laukelis užpildytas) padauginus iš 0,15 ir atėmus 18A laukelyje įrašyto pajamų mokesčio kredito sumą, padaugintą iš 21 laukelio sumos ir padalintą iš 18 laukelio sumos (t. y. atėmus perskaičiuotą mokestinio kredito sumą dėl individualios veiklos pajamoms tenkančios GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų dalies);

136.2.2. 18 laukelio sumą (kai 21 laukelis neužpildytas) padauginus iš 0,15 ir atėmus 18A laukelyje įrašyto pajamų mokesčio kredito sumą.

Apskaičiuota suma suapvalinama iki sveiko skaičiaus, o jei gaunamas neigiamas skaičius, 24 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

137. Deklaracijos 25 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma nuo pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų mokesčio tarifą. Įrašytina suma apskaičiuojama taip:

137.1. 19 laukelio sumą padauginus iš 0,05, kai deklaruojamos 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamos;

137.2. 13A laukelio sumą padauginus iš 0,05, kai deklaruojamos 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamos.

Apskaičiuota suma suapvalinama iki sveiko skaičiaus. Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, 25 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

138. Deklaracijos 26 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma, apskaičiuota sudėjus deklaracijos 23, 24 ir 25 laukelių sumas. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, 26 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

139. Deklaracijos 27 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų. 27 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudėjus visų GPM308P priedo lapų P7 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V11 laukelių, visų GPM308T priedo lapų T33 laukelių, visų GPM308N priedo lapų N5 laukelių ir GPM308F priedo lapo F13 laukelio sumas.

Šiame 27 laukelyje nenurodoma mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma (ar jos dalis), taip pat gyventojo savo lėšomis sumokėta ar kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, deklaracijos 27 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

140. Deklaracijos 28 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma, iki deklaracijos pateikimo dienos už gyventoją sumokėta kito asmens savo lėšomis nuo pajamų, nurodytų GPM308P, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308K ir GPM308F prieduose.

Kito asmens savo lėšomis sumokėta, tačiau gyventojo iki deklaracijos pateikimo dienos tam asmeniui grąžinta pajamų mokesčio suma deklaracijos 28 laukelyje nenurodoma.

Jeigu kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją pajamų mokesčio nemokėjo, deklaracijos 28 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

141. Deklaracijos 29 laukelyje turi būti įrašoma Lietuvoje atskaitoma užsienio valstybėse išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma. 29  laukelis užpildomas po to, kai Taisyklių nustatyta tvarka užpildomas GPM308U priedas ir/ar GPM308K priedas. Deklaracijos 29 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, sudedant visų GPM308U priedo lapų U4 laukelių ir visų GPM308K priedo lapų K27 laukelių sumas. Kai GPM308U ir GPM308K priedai neužpildyti, deklaracijos 29 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

142. Deklaracijos 30 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų mokesčio suma, gyventojo iki deklaracijos (teikiant patikslintą deklaraciją – iki patikslintos deklaracijos) pateikimo dienos savo lėšomis sumokėta ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta iš kitų mokesčių nuo per mokestinį laikotarpį (nurodytą deklaracijos 6 laukelyje) gautų pajamų, nurodytų GPM308P, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308K ir GPM308F prieduose, išskyrus už verslo liudijimą sumokėtą nustatyto dydžio pajamų mokestį.

Veiklą pagal verslo liudijimą nutraukęs gyventojas, privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju ir / ar iš „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ veiklos ir per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, viršijančių Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį, į 30 laukelyje įrašytiną sumą turi įskaičiuoti ir tą pajamų mokesčio sumą, kuri pagal jo pateiktą FR0781 formos prašymą buvo įskaityta į pajamų mokestį, mokėtiną nuo individualios veiklos pajamų, apmokestinamų taikant 5 arba 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, taip pat nuo nuomos pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą (liudijimus) nutraukęs gyventojas, per 2018 m. mokestinį laikotarpį gavęs daugiau nei 45 000 eurų (kai vykdoma kelių rūšių veikla, pajamos sudedamos) ir / ar iš „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ veiklos gavęs daugiau nei 45 000 eurų nuomos pajamų (kai nuomojami keli nekilnojamieji daiktai, pajamos sudedamos), į 30 laukelyje įrašytiną sumą turi įskaičiuoti ir tą pajamų mokesčio sumą, kuri pagal jo pateiktą FR0781 formos prašymą buvo įskaityta į pajamų mokestį, mokėtiną nuo individualios veiklos pajamų ir / ar nuo nuomos pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Gyventojo sumokėta, tačiau iki deklaracijos pateikimo dienos jam grąžinta pajamų mokesčio suma deklaracijos 30 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas savo lėšomis iki deklaracijos pateikimo dienos pajamų mokesčio nemokėjo, 30 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

143. Deklaracijos 31–32 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinę prievolę:

143.1. 31 laukelyje – prievolės suma, apskaičiuota neatsižvelgus į kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtą pajamų mokestį. Įrašytina suma apskaičiuojama, iš 26  laukelio atėmus 27 ir 29 laukelių sumas. Kai apskaičiuota suma yra neigiama, turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, turi būti įrašomas nulis,

143.2. 32 laukelyje – prievolės suma, sumažinta kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėto pajamų mokesčio suma. 32 laukelis užpildomas, kai 31 laukelis > 0 (t. y. kai 31  laukelyje įrašyta suma yra teigiama). 32 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš 31  laukelio atėmus 28 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, 32 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

144. 33 laukelyje turi būti įrašoma grąžintina (kai apskaičiuota suma yra teigiama) arba mokėtina (kai apskaičiuota suma yra neigiama) pajamų mokesčio suma. 33 laukelyje įrašytina mokesčio suma apskaičiuojama taip:

144.1. kai 31 laukelyje įrašyta suma yra teigiama, iš 30 laukelio atimama 32 laukelio suma,

144.2. kai 31 laukelyje įrašyta suma yra neigiama arba lygi nuliui, prie 30 laukelio pridedama 27, 29 laukelių suma ir atimama 26 laukelio suma.

Taip apskaičiuojamas skirtumas tarp mokėtinos pajamų mokesčio sumos ir iki deklaracijos pateikimo dienos bendros išskaičiuotos (sumokėtos) bei atskaitytos mokesčio sumos. Kai deklaracijos 33 laukelyje įrašytina suma gaunama su minuso ženklu, tai turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai 33 laukelyje gaunamas nulis, tai 33 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Kai deklaracijos 33 laukelyje įrašytina suma gaunama teigiama, pliuso ženklas nerašomas. Mokėtina suma turi būti sumokėta iki gegužės 1 dienos. Nuo 2014 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų mokėtina pajamų mokesčio suma, perskaičiuota pagal Europos centrinio banko nustatytą euro ir lito perskaičiavimo santykį, turi būti sumokėta eurais ir centais (t. y. sumokama neapvalinant iki euro).

145. Deklaracijos 34 laukelyje turi būti įrašomas skaičiais gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (išreikštas EDV), apskaičiuotas, vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įrašomas EDV dydis, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. EDV skaičius neapvalinimas.

Pavyzdžiui, nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio žemės ūkio veiklą, 2014 metais turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis buvo 5 EDV. 2015 m. liepos mėnesį gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis sumažėjo iki 1 EDV. Tokiu atveju gyventojas, teikdamas 2015 mokestinio laikotarpio deklaraciją, deklaracijos 34 laukelyje turi įrašyti skaičių, kuris atitinka EDV dydį, apskaičiuotą už 2014 metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė paskelbta 2015 metų sausio 30 d.), t. y. 5 EDV.

Kai gyventojas neturi apskaičiuoto EDV, taip pat, deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 34 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

146. Deklaracijos 35A laukelyje turi būti įrašomas skaičius mėnesių, kuriais nuolatinis Lietuvos gyventojas nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, nevykdė individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, šeimynos dalyvis, mažosios bendrijos narys, nebuvo draudžiamas sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, t. y. mėnesių, kuriais sveikatos draudimu privalėjo draustis savarankiškai, skaičius. Skaičiuojami tik tie mėnesiai, kuriais gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Be to, gyventojas, skaičiuodamas į deklaracijos 35A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, neturi įskaičiuoti mėnesių, kuriais nors vieną dieną, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatomis, buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

146.1. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, tačiau jo gautos darbo užmokesčio pajamos sveikatos draudimo įmokomis apmokestintos, vadovaujantis ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos, o kitos užsienio valstybės teisės aktais, arba jis yra draustas valstybės lėšomis ne pagal SDĮ, šie mėnesiai turi būti įskaičiuojami į deklaracijos 35A laukelį.

146.2. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas tą patį mėnesį nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, nevykdė individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, šeimynos dalyvis, mažosios bendrijos narys, nebuvo draudžiamas sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, šis mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip vienas mėnuo.

Pavyzdys. Gyventojas dirbo pagal darbo sutartį 2014 metų sausio, vasario, kovo mėnesiais ir vykdė individualią veiklą pagal pažymą 2014 metų sausio, vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais. Jis deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 7, nes gyventojas birželio–gruodžio mėnesiais nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, šeimynos dalyvis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso.

146.3. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, ar buvo draustas valstybės lėšomis, ar vykdė žemės ūkio veiklą, ar individualią veiklą pagal pažymą arba įgijus verslo liudijimą, ar buvo individualios įmonės savininkas, ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, ar šeimynos dalyvis, ar mažosios bendrijos narys, ar buvo draudžiamas sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, ar turėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą statusą ne visą mėnesį, tas mėnuo turi būti skaičiuojamas kaip visas mėnuo.

Pavyzdys. Gyventojas individualios įmonės savininkas buvo nuo 2015 m. sausio 1 d. iki spalio 20 d. Jis deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti skaičių 2, nes lapkričio–gruodžio mėnesiais nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, individualios veiklos pagal pažymą ar (ir) įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ir šeimynos dalyvis, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso.

146.4. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas visais atitinkamų metų mokestinio laikotarpio mėnesiais, kuriais buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, dirbo pagal darbo sutartį, vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, buvo draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vykdė žemės ūkio veiklą, vykdė individualią veiklą pagal pažymą ir (ar) įgijus verslo liudijimą, buvo individualios įmonės savininkas ir (ar) ūkinės bendrijos tikrasis narys, ir (ar) šeimynos dalyvis, ir (ar) mažosios bendrijos narys, ir (ar) buvo draudžiamas sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, ir (ar) turėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą statusą, gyventojas deklaracijos 35A laukelyje turi įrašyti nulį.

146.5. Asmenų, kurie draudžiami sveikatos draudimu valstybės lėšomis, sąrašas pateiktas SDĮ 6 straipsnio 4 dalyje.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 35A laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

147. 2014 metų mokestinio laikotarpio deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas toks skaičius, kiek mėnesių nuolatinis Lietuvos gyventojas vykdė tik žemės ūkio veiklą. Deklaracijos 36A laukelis užpildomas tik tada, kai 34 lauk. > = 0 (t. y., kai deklaracijos 34 laukelyje įrašyta žemės ūkio veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) EDV). Skaičiuojant į deklaracijos 36A laukelį įrašytiną skaičių, į mėnesių, kuriais nuolatinis Lietuvos gyventojas vykdė žemės ūkio veiklą, skaičių neturi būti įskaičiuojami mėnesiai, kuriais jis vykdė ne tik žemės ūkio veiklą, bet dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, ar buvo draustas valstybės lėšomis, ar buvo individualios įmonės savininkas, ar ūkinės bendrijos narys, ar mažosios bendrijos narys, ar šeimynos dalyvis, ar buvo draudžiamas sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, ar vykdė individualią veiklą pagal pažymą, ar buvo įsigijęs verslo liudijimą, ar turėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą statusą. Be to, nuolatinis Lietuvos gyventojas, skaičiuodamas į deklaracijos 36A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, neturi įskaičiuoti mėnesių, kuriais nors vieną dieną, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr.  1408/71 nuostatomis, buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje. Šeimynos dalyvis, apskaičiuodamas į 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaracijos 36A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, mėnesių, kuriais turėjo šeimynos dalyvio statusą, neturi įskaičiuoti. Jeigu apskaičiuotas skaičius lygus nuliui, deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas žemės ūkio veiklą 2014 m. vykdė nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., o individualią prekybos veiklą – nuo gegužės 1 d. iki gruodžio 31 d. Jis deklaracijos 36A laukelyje turi įrašyti skaičių 4, nes gyventojas tik žemės ūkio veiklą vykdė sausio–balandžio mėnesiais, o gegužės–gruodžio mėnesiais vykdė ir žemės ūkio veiklą, ir individualią prekybos veiklą.

2015 metų mokestinio laikotarpio deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas toks skaičius, kiek mėnesių nuolatinis Lietuvos gyventojas vykdė tik žemės ūkio veiklą. Deklaracijos 36A laukelis užpildomas tik tada, kai deklaracijos 34 lauk. > = 0 (t. y., kai deklaracijos 34 laukelyje įrašyta žemės ūkio veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) EDV). Skaičiuojant į deklaracijos 36A laukelį įrašytiną skaičių, į mėnesių, kuriais nuolatinis Lietuvos gyventojas vykdė žemės ūkio veiklą, skaičių neturi būti įskaičiuojami mėnesiai, kuriais jis vykdė ne tik žemės ūkio veiklą, bet dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, ar buvo draustas valstybės lėšomis, ar buvo individualios įmonės savininkas, ar ūkinės bendrijos narys, ar mažosios bendrijos narys (išskyrus savininkus ir narius, kurių žemės ūkio valdos dydis, įrašytas deklaracijos 34 laukelyje – 2 ir mažiau EDV), ar šeimynos dalyvis, ar buvo draudžiamas sveikatos draudimu kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus teikiantis asmuo, ar vykdė individualią veiklą pagal pažymą, ar buvo įsigijęs verslo liudijimą, ar turėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą statusą. Be to, nuolatinis Lietuvos gyventojas, skaičiuodamas į deklaracijos 36A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, neturi įskaičiuoti mėnesių, kuriais nors vieną dieną, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr.  1408/71 nuostatomis, buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje. Šeimynos dalyvis, apskaičiuodamas į 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaracijos 36A laukelį įrašomą mėnesių skaičių, mėnesių, kuriais turėjo šeimynos dalyvio statusą, neturi įskaičiuoti. Jeigu apskaičiuotas skaičius lygus nuliui, deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas žemės ūkio veiklą 2015 m. vykdė nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir jo turimos žemės ūkio valdos ekonominis dydis, įrašytas deklaracijos 34 laukelyje – 2 ir mažiau EDV, o nuo gegužės 1 d. iki gruodžio 31 d. tuo pačiu buvo ir individualios įmonės savininkas, ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, ar mažosios bendrijos narys, jis deklaracijos 36A laukelyje turi įrašyti skaičių 12, nes laikoma, kad jis visą mokestinį laikotarpį vykdė žemės ūkio veiklą.

147.1. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, prilygintą darbo santykiams, tačiau jo gautos darbo užmokesčio pajamos sveikatos draudimo įmokomis apmokestintos, vadovaujantis ne Europos Sąjungos, EEE valstybės narės ar Šveicarijos, o kitos užsienio valstybės teisės aktais arba jis yra draustas valstybės lėšomis ne pagal SDĮ, šie mėnesiai turi būti įskaičiuojami į deklaracijos 35A laukelį.

147.2. Teikiant deklaraciją, kai deklaracijos 34 laukelyje įrašytas skaičius yra didesnis nei 2 EDV, o žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas yra PVM mokėtojas, deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 36A laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

148. Deklaracijos 37 laukelyje turi būti įrašoma minimali mokėtina privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma. Ši suma apskaičiuojama, 35A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos (2014 m. sausio–rugsėjo mėn. 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydis buvo 90 Lt (1000 Lt x 9 proc.), o spalio–gruodžio mėn. – 93 Lt (1035 Lt x 9 proc.; 2015 m. sausio–birželio mėn. 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydis – 27 Eur (300 Eur x 9 proc.), o liepos–gruodžio mėn. – 29 Eur (325 Eur x 9 proc.).

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 37 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

149. Deklaracijos 38 laukelyje turi būti įrašoma minimali mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma už mėnesius, kuriais gyventojas vykdė tik žemės ūkio veiklą. 38 laukelis užpildomas tik tada, kai 34 lauk. > = 0 (t. y. kai 34 laukelyje įrašyta žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) EDV). Ši suma apskaičiuojama:

149.1. kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus ar mažesnis kaip 2 EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 3 proc. minimaliosios mėnesinės algos (2014 m. sausio – rugsėjo mėn. 3 proc. minimaliosios mėnesinės algos buvo 30 Lt (1000 Lt x 3 proc.), o spalio – gruodžio mėn. – 31 Lt (1035 Lt x 3 proc.); 2015 m. sausio – birželio mėn. 3 proc. minimaliosios mėnesinės algos – 9 Eur (300 Eur x 3 proc.), o liepos – gruodžio mėn. – 10 Eur (325 Eur x 3 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,

149.2. kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra didesnis nei 2 EDV, bet žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas nėra PVM mokėtojas ir neprivalo juo registruotis, tai, 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos (2014 m. sausio–rugsėjo mėn. 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydis buvo 90 Lt (1000 Lt x 9 proc.), o spalio–gruodžio mėn. – 93 Lt (1035 Lt x 9 proc.); 2015 m. sausio–birželio mėn. 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydis – 27 Eur (300 Eur x 9 proc.), o liepos–gruodžio mėn. – 29 Eur (325 Eur x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis,

149.3. kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra didesnis nei 2 EDV ir žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo mokestiniu laikotarpiu buvo PVM mokėtojas bent 1 dieną, 38 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 38 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

150. Deklaracijos 39 laukelyje turi būti įrašoma draudėjo (Lietuvos vieneto, fizinio asmens), išmokėjusio 51, 52 ir 61 kodu žymimų rūšių pajamas, nuo šių pajamų išskaičiuota ir sumokėta (įskaitant draudėjo lėšomis sumokėtą) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms sveikatos draudimo įmokų suma.

51, 52 ir 61 pajamų rūšies kodais deklaruojamos ir sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamos bei autoriniai atlyginimai, gauti iš fizinio asmens, su kuriuo gyventojas, gavęs šias pajamas, susijęs darbo santykiais.

Jeigu sveikatos draudimo įmokos išskaičiuotos nebuvo, deklaracijos 39 laukelyje turi būti įrašytas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 39 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

151. Deklaracijos 40A laukelis neužpildomas.

152. Deklaracijos 40B laukelyje turi būti įrašoma bendra perskaičiuota mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma:

152.1. kai deklaracijos 39 laukelio suma yra didesnė arba lygi sumai, apskaičiuotai 37 laukelyje, deklaracijos 40B laukelyje įrašoma deklaracijos 38 ir GPM308V priedo V16 laukelių suma,

152.2. kai deklaracijos 39 laukelio suma yra mažesnė už sumą, apskaičiuotą deklaracijos 37 laukelyje, deklaracijos 40B laukelyje įrašoma suma, apskaičiuota iš 37 laukelyje nurodytos sumos atėmus deklaracijos 39 laukelio sumą ir pridėjus deklaracijos 38 ir GPM308V priedo V16 laukelių sumas.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 40B laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

153. Deklaracijos 41 laukelyje turi būti įrašoma bendra sveikatos draudimo įmokų suma, išskaičiuota nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų. 41 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama sudėjus visų GPM308P priedo lapų P9 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V12 laukelių, visų GPM308T priedo lapų T43 laukelių ir visų GPM308N priedo lapų N6 laukelių sumas.

Šiame 41 laukelyje nenurodoma mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma (ar jos dalis), taip pat gyventojo savo lėšomis sumokėta ar kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) sveikatos draudimo įmokų suma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino sveikatos draudimo įmokų sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota sveikatos draudimo įmokų suma.

Jeigu sveikatos draudimo įmokos išskaičiuotos nebuvo, deklaracijos 41 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 41 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

154. Deklaracijos 42 laukelyje turi būti įrašoma bendra sveikatos draudimo įmokų suma, iki deklaracijos pateikimo dienos už gyventoją į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėta kito asmens savo lėšomis už mokestinį laikotarpį, nurodytą deklaracijos 6 laukelyje.

Kito asmens savo lėšomis sumokėta, tačiau gyventojo iki deklaracijos pateikimo dienos tam asmeniui grąžinta sveikatos draudimo įmokų suma deklaracijos 42 laukelyje nenurodoma.

Jeigu kitas asmuo savo lėšomis už gyventoją sveikatos draudimo įmokų nemokėjo, deklaracijos 42 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 42 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

155. Deklaracijos 43 laukelyje turi būti įrašoma bendra sveikatos draudimo įmokų suma, gyventojo iki deklaracijos (teikiant patikslintą deklaraciją (iki patikslintos deklaracijos) pateikimo dienos už mokestinį laikotarpį (nurodytą deklaracijos 6 laukelyje) į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą savo lėšomis sumokėta ar MAĮ nustatyta tvarka įskaityta iš kitų mokesčių.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, SDĮ 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta trijų minimalių mėnesinių algų dydžio sveikatos draudimo įmoka 43 laukelyje nenurodoma.

Jei gyventojas savo lėšomis iki deklaracijos pateikimo dienos sveikatos draudimo įmokų nemokėjo, 43 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 43 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

156. Deklaracijos 44 ir 45 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinę prievolę:

156.1. 44 laukelyje – sveikatos draudimo įmokų prievolės suma, apskaičiuota, neatsižvelgus į kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtas sveikatos draudimo įmokas. Įrašytina suma apskaičiuojama, iš 40B laukelio sumos atėmus 41 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama, turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai apskaičiuota suma lygi nuliui, turi būti įrašomas nulis,

156.2. 45 laukelyje – sveikatos draudimo įmokų prievolės suma, sumažinta kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtų sveikatos draudimo įmokų suma. 45 laukelis užpildomas, kai 44 lauk. > 0 (t. y. kai 44 laukelyje įrašyta suma yra teigiama). 45 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš 44 laukelio sumos atėmus 42 laukelio sumą. Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba lygi nuliui, 45 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 44 ir 45 laukeliai neužpildomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

157. Deklaracijos 46 laukelyje turi būti įrašoma grąžintina (kai apskaičiuota suma yra teigiama) arba mokėtina (kai apskaičiuota suma yra neigiama) sveikatos draudimo įmokų suma. Kai deklaracijos 46 laukelyje įrašytina suma gaunama su minuso ženklu, tai turi būti įrašomas ir minuso ženklas. Kai 46 laukelyje gaunamas nulis, tai 46 laukelyje turi būti įrašomas nulis. Deklaracijos 46 laukelyje įrašytina įmokų suma apskaičiuojama taip:

157.1. kai 44 laukelyje įrašyta suma yra teigiama, iš 43 laukelio sumos atimama 45 laukelio suma,

157.2. kai 44 laukelyje įrašyta suma yra neigiama arba lygi nuliui, prie 43 laukelio sumos pridedama 41 laukelio suma ir iš gautos sumos atimama 40B laukelio suma.

Nuo 2014 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų mokėtina sveikatos draudimo įmokų suma, perskaičiuota pagal Europos centrinio banko nustatytą euro ir lito perskaičiavimo santykį, turi būti sumokėta eurais ir centais (t. y. sumokama, neapvalinant iki euro).

Deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 46 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

158. Deklaracijos 35 laukelis užpildomas, kai 33 laukelyje ir (ar) 46 laukelyje apskaičiuota suma yra teigiama. 35 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo, kurio deklaracija teikiama, Lietuvoje esančio banko ar kitoje kredito įstaigoje turimos atsiskaitomosios sąskaitos (2014 m. – litais, 2015 m. ar vėlesniais mokestiniais laikotarpiais – eurais) numeris. Nenurodžius sąskaitos numerio, permokėta pajamų mokesčio ir (ar) sveikatos draudimo įmokų suma bus grąžinama į vieną iš tokių mokesčių administratoriui žinomų gyventojo atsiskaitomųjų sąskaitų.

Kai pageidaujama, kad permokėta pajamų mokesčio ir (ar) sveikatos draudimo įmokų suma būtų grąžinama į užsienio kredito įstaigoje esančią sąskaitą arba į gyventojo atstovo sąskaitą, 35 laukelis neturi būti užpildomas. Tokiu atveju permokėta mokesčio / įmokų suma į užsienio kredito įstaigoje arba į nuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo sąskaitą pervedama pagal gyventojo (jo atstovo) pateiktą FR0781 formą, kuri turi būti pateikiama kartu su deklaracija.

159. Kai deklaraciją už gyventoją užpildo ir pasirašo jo atstovas, tai deklaracijos 36 laukelyje turi būti įrašomas nuolatiniam Lietuvos gyventojui atstovaujančio gyventojo asmens kodas (identifikacinis numeris) arba juridinio asmens identifikacinis numeris (kai gyventojo atstovas yra juridinis asmuo).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

160. Popierinę deklaraciją atitinkamoje vietoje turi pasirašyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuriam nustatyta prievolė pateikti deklaraciją, arba jo atstovas. Kai užpildyti ir pasirašyti deklaraciją įstatymų nustatyta tvarka yra pavesta atstovui, ją pasirašyti ir nurodyti savo vardą bei pavardę turi tas atstovas (gyventojas) arba juridinio asmens vadovas, arba jo įgaliotas asmuo (kai atstovas yra juridinis asmuo).

Kai įstatymų nustatyta tvarka deklaraciją užpildyti ir pasirašyti yra pavesta atstovui, tai prie deklaracijos turi būti pridedamas ir įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejus, kai deklaraciją už nepilnametį vaiką (įvaikį) užpildo ir pasirašo jo įstatyminis atstovas (vienas iš tėvų ar įtėvių).

Elektronine forma teikiama deklaracija turi būti patvirtinta elektroniniu parašu arba kitu būdu, nurodytu Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, ir užtikrinančiu ją pateikusio asmens tapatybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

XIV SKYRIUS

GPM308U PRIEDO „LIETUVOJE ATSKAITYTINO UŽSIENIO

VALSTYBĖJE IŠSKAIČIUOTO (SUMOKĖTO) MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS*“ UŽPILDYMAS

 

161. Deklaracijos GPM308U priedas užpildomas, kai yra šios abi sąlygos:

161.1. nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gavo pagal GPMĮ nuostatas apmokestinamų pajamų (išskyrus į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktas pozityviąsias pajamas), nuo kurių toje valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis,

161.2. užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis pagal GPMĮ 37 straipsnio nuostatas gali būti atskaitytas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos mokesčio sumos.

Lietuvoje atskaitytinas pajamų mokestis nuo apskaičiuotų ir į nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktų pozityviųjų pajamų nurodomas GPM308K priede.

162. Užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautų pajamų, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas neapmokestinamos pajamų mokesčiu arba kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos neatskaitomas, todėl GPM308U priede nenurodomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

163. Užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio suma pagal GPMĮ 37 straipsnį gali būti atskaitoma iš nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotos Lietuvoje mokėtinos mokesčio sumos tuo atveju:

163.1. kai pajamos gautos iš užsienio valstybės, kuri nėra ES valstybė narė ir su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties, jeigu ši valstybė nėra įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, o gyventojas turi tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie toje valstybėje per mokestinį laikotarpį gautas pajamas ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą,

163.2. kai iš užsienio valstybės, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, gautos palūkanos, dividendai ir / ar honoraras, o gyventojas turi dokumentą apie toje užsienio valstybėje per mokestinį laikotarpį gautas palūkanas, dividendus ir / ar honorarą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

164. GPM308U priede apskaičiuojamas Lietuvoje atskaitytinas užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, kuris pagal GPMĮ 37  straipsnio nuostatas gali būti atskaitytas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos. GPM308U priedas užpildomas po to, kai užpildomas deklaracijos 26 laukelis (t. y. bendra apskaičiuota pajamų mokesčio suma).

165. Skirtingose užsienio valstybėse išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, kuris atskaitomas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, apskaičiuojamas atskiruose GPM308U priedo lapuose.

166. Kai skaičiuojamas atskaitytinas keliose užsienio valstybėse išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, t. y. kai užpildomi keli GPM308U priedo lapai, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308U priedo lapas.

167. GPM308U priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

168. GPM308U priedo U1 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, iš kurios gautos pajamos, kodas. Užsienio valstybių kodų sąrašas pateiktas GPM308P, GPM308T, GPM308V prieduose. Jeigu pajamos yra gautos iš tos užsienio valstybės, kuri nėra įtraukta į šį užsienio valstybių kodų sąrašą, U1 laukelyje turi būti įrašomas kodas „XX“ (kita valstybė).

Jeigu GPM308U priede deklaruojamos pajamos per tą patį mokestinį laikotarpį yra gautos iš kelių užsienio valstybių, kurios nėra įtrauktos į užsienio valstybių kodų sąrašą, turi būti pildomi atskiri GPM308U priedo lapai, kurių U1 laukeliuose turi būti įrašomas kodas XX.

169. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, GPM308U priedo I skyrius „Nuo pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų) mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ neužpildomas.

Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, šio priedo I skyrius turi būti užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo individualios žemės ūkio veiklos pajamų, kurios pagal GPMĮ apmokestinamos, taikant 10 procentų pajamų mokesčio tarifą, jeigu nuo šių pajamų toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis. Tokiu atveju GPM308U priedo I skyriuje turi būti įrašoma:

169.1. UA1 laukelyje – U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų individualios žemės ūkio veiklos pajamų suma, neatėmus toje valstybėje nuo šių pajamų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos. UA1 laukelyje pajamų suma įrašoma iš GPM308R priedo R10 laukelių (kai R10 > 0), kurių eilučių R4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu valstybės kodu, o R5 laukelyje įrašytas 10 procentų pajamų mokesčio tarifas;

169.2. UA2 laukelyje – nuo UA1 laukelyje nurodytos pajamų sumos apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma. UA2 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, UA1 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,1.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

170. GPM308U priedo II skyrius „Nuo su darbo santykiais susijusių pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – II skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, įskaitant ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas (iki 2017-06-30; nuo 2017-07-01 – ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas) (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos), kurios pagal GPMĮ 6 straipsnį yra apmokestinamos, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

170.1. UB1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų suma, neatėmus toje užsienio valstybėje nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos.

UB1 laukelyje įrašytina pajamų suma perkeliama iš GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, ir P2 laukeliuose įrašytas 01, 02 ar 03 pajamų rūšies kodas.

Kai deklaracijos 16 laukelyje įrašytas nulis (t. y. kai MNPD yra didesnis už su darbo santykiais susijusių pajamų sumą), GPM308U priedo II skyrius neužpildomas,

170.2. UB2 laukelyje turi būti įrašoma UB1 laukelyje nurodytos pajamų sumos dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. UB2 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama, UB1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 12 laukelyje įrašytos pajamų sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami,

170.3. UB3 laukelyje turi būti įrašoma MNPD suma, kuria mažinamos UB1 laukelyje nurodytos pajamos. UB3 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, UB2 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 15 laukelio sumos. Jeigu deklaracijos 15 laukelyje įrašytas nulis, UB3 laukelyje įrašomas nulis,

170.4. UB4 laukelyje turi būti įrašoma UB1 laukelyje nurodytos pajamų sumos dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. UB4 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama, UB1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš bendros pajamų sumos, gautos sudėjus deklaracijos 12 ir 13 laukeliuose įrašytas sumas.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami,

170.5. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, UB5 laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma, kuria mažinamos UB1 laukelyje nurodytos pajamos. UB5 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, UB4 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 17 laukelio sumos. Jeigu deklaracijos 17 laukelyje įrašytas nulis, UB5 laukelyje įrašomas nulis.

Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, UB5 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

170.6. UB6 laukelyje turi būti įrašomos gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautos su darbo santykiais susijusios pajamos, sumažintos MNPD ir MPNPD suma. UB6 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama iš UB1 laukelyje įrašytos sumos atėmus UB3 ir UB5 laukelių sumas,

170.7. UB7–UB9 laukeliai pildomi, kai yra užpildytas GPM308L priedas. GPM308U priedo UB7–UB9 laukeliai užpildomi taip:

170.7.1. UB7 laukelyje turi būti įrašoma UB6 laukelyje nurodytų pajamų dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos, iš kurios atimta taikytinų MNPD ir MPNPD suma. UB7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, UB6 laukelyje nurodytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 18 laukelio sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami,

170.7.2. UB8 laukelyje turi būti įrašoma UB6 laukelyje nurodytoms pajamoms tenkanti gyventojo mokestiniu laikotarpiu patirtų išlaidų, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, suma. UB8 laukelyje įrašytina išlaidų suma apskaičiuojama:

170.7.2.1. UB7 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš GPM308L priedo L6 laukelyje įrašytos išlaidų sumos, kai L6 laukelyje įrašyta suma yra mažesnė už deklaracijos 20 laukelyje nurodytą apskaičiuotą maksimalią apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumą arba jai lygi, t. y. kai L6 < 20 arba L6 = 20 laukelio sumai,

170.7.2.2. UB7 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 20 laukelyje įrašytos maksimalios apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumos, kai GPM308L priedo L6 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už deklaracijos 20 laukelyje įrašytą sumą, t. y. kai L6 > 20 laukelio sumą,

170.7.3. UB9 laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma. UB9 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš UB6 laukelyje įrašytos sumos atėmus UB8 laukelio sumą,

170.7.4. UB10 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų su darbo santykiais susijusių pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos pagal GPMĮ nuostatas apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma. UB10 laukelyje įrašytina mokesčio suma apskaičiuojama:

170.7.4.1. UB9 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai užpildyti šio priedo UB7–UB9 laukeliai,

170.7.4.2. UB6 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai neužpildyti šio priedo UB7–UB9 laukeliai.

171. GPM308U priedo III skyrius „Nuo pagal 15 proc. tarifą apmokestinamų pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – III skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo pajamų (išskyrus II skyriuje deklaruojamas su darbo santykiais susijusias pajamas), kurios pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

171.1. UC1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų suma, neatėmus toje užsienio valstybėje nuo šių pajamų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos.

UC1 laukelyje įrašytina pajamų suma, išskyrus pažymėtąsias 01, 02 ar 03 kodais, perkeliama iš:

171.1.1. GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, ir P1 laukeliuose nurodytas pajamų mokesčio tarifas 15,

171.1.2. GPM308T priedo T4 laukelių, kurių eilučių T1 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu,

171.1.3. GPM308R priedo R10 laukelių (kai R10 > 0), kurių eilučių R4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o R5 laukelyje įrašytas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas,

171.1.4. GPM308V priedo V10 laukelių (kai V10 > 0), kurių eilučių V4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o V5 laukelyje įrašytas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas,

171.1.5. GPM308F priedo F5 ir F10 laukelių, kurių atitinkamų eilučių F6 ir F11 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu,

171.2. UC2 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų tarifą. UC2 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama, UC1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 12 ir 13 laukeliuose įrašytos bendros pajamų sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami,

171.3. UC3 laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma, kuria mažinamos UC1 laukelyje nurodytos pajamos. UC3 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, UC2 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 17 laukelio sumos. Jeigu deklaracijos 17 laukelyje įrašytas nulis, UC3 laukelyje įrašomas nulis,

171.4. UC4 laukelyje turi būti įrašomos gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautos pajamos, apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumažintos MPNPD suma. UC4 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama, iš UC1 laukelyje įrašytos sumos atėmus UC3 laukelio sumą,

171.5. UC5–UC7 laukeliai užpildomi, kai yra užpildytas GPM308L priedas. UC5–UC7 laukeliai užpildomi taip:

171.5.1. UC5 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų dalis nuo visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą. UC5 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, UC4 laukelyje nurodytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos 18 laukelio sumos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami,

171.5.2. UC6 laukelyje turi būti įrašoma UC4 laukelyje nurodytoms pajamoms tenkanti gyventojo mokestiniu laikotarpiu patirtų išlaidų, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, suma. UC6 laukelyje įrašytina išlaidų suma apskaičiuojama:

171.5.2.1. UC5 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš GPM308L priedo L6 laukelyje įrašytos išlaidų sumos, kai L6 laukelyje įrašyta suma yra mažesnė už deklaracijos 20 laukelyje nurodytą apskaičiuotą maksimalią apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumą arba jai lygi, t. y. kai L6 < 20 arba L6 = 20 laukelio sumai,

171.5.2.2. UC5 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 20 laukelyje įrašytos maksimalios apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumos, kai GPM308L priedo L6 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už deklaracijos 20 laukelyje įrašytą sumą, t. y. kai L6 > 20 laukelio sumą,

171.6. UC7 laukelyje turi būti įrašoma perskaičiuota gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, suma. UC7 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama iš UC4 laukelyje įrašytos sumos atėmus UC6 laukelio sumą,

171.7. UC8 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų, apmokestinamų taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos pagal GPMĮ nuostatas apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma. UC8 laukelyje įrašytina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama:

171.7.1. UC7 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai užpildyti šio priedo UC5–UC7 laukeliai,

171.7.2. UC4 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,15, kai neužpildyti šio priedo UC5–UC7 laukeliai.

172. GPM308U priedo IV skyrius „Nuo pagal 5 proc. tarifą apmokestinamų pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – IV skyrius) užpildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gavo pajamų, kurios pagal GPMĮ apmokestinamos, taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, ir nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis:

172.1. UD1 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų suma, neatėmus toje užsienio valstybėje nuo šių pajamų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio, kitų mokesčių sumos. UD1 laukelyje įrašytina pajamų suma įrašoma:

172.1.1. iš GPM308P priedo P4 laukelių, kurių eilučių P3 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu ir P1 laukeliuose nurodytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas,

172.1.2. iš GPM308R priedo R10 laukelių (kai R10 > 0), kurių eilučių R4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o R5 laukelyje įrašytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas,

172.1.3. iš GPM308V priedo V10 laukelių (kai V10 > 0), kurių eilučių V4 laukeliuose nurodytas užsienio valstybės kodas sutampa su GPM308U priedo U1 laukelyje nurodytu užsienio valstybės kodu, o V5 laukelyje įrašytas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Kai 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio deklaracijos 19 laukelyje įrašytas nulis (t. y. kai MPNPD yra didesnis už pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumą), GPM308U priedo IV skyrius neužpildomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

172.2. UD2 laukelyje turi būti įrašoma UD1 laukelyje nurodytos pajamų sumos dalis nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą. UD2 laukelyje įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama, UD1 laukelyje įrašytą pajamų sumą padalijus iš deklaracijos:

172.2.1. 19 laukelyje nurodytos pajamų sumos, kai deklaruojamos per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos;

172.2.2. 13A laukelyje nurodytos pajamų sumos, kai deklaruojamos per 2018 m. mokestinį laikotarpį gautos pajamos.

Įrašytina pajamų sumos dalis apskaičiuojama 6 skaitmenų po kablelio tikslumu, o septintasis apvalinamas: jei septintasis skaitmuo yra nuo 5 iki 9, tai prie šeštojo skaitmens po kablelio pridedamas vienetas, o jei septintasis yra nuo 0 iki 4, tai septintasis ir paskesni skaitmenys po kablelio atmetami;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

172.3. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, UD3 laukelyje turi būti įrašoma MPNPD suma, kuria mažinamos UD1 laukelyje nurodytos pajamos. UD3 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, UD2 laukelyje įrašytą pajamų sumos dalį padauginus iš deklaracijos 17 laukelyje nurodytos sumos.

Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, UD3 laukelyje įrašomas nulis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

172.4. UD4 laukelyje turi būti įrašomos gyventojo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės gautos pajamos, apmokestinamos taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumažintos MPNPD suma. UD4 laukelyje įrašytina pajamų suma apskaičiuojama, iš UD1 laukelyje įrašytos sumos atėmus UD3 laukelyje įrašytą sumą. Kai UD3 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už UD1 laukelio sumą arba jai lygi, t. y. kai UD3 > UD1 arba UD3 = UD1, UD4 laukelyje įrašomas nulis,

172.5. UD5 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje gautų pajamų, apmokestinamų taikant 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, sumos apskaičiuota Lietuvoje mokėtina pajamų mokesčio suma. UD5 laukelyje įrašytina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama, UD4 laukelyje įrašytą sumą padauginus iš 0,05.

173. GPM308U priedo V skyrius „Atskaitytino pajamų mokesčio apskaičiavimas“ užpildomas, jeigu yra užpildytas šio priedo I, II, III arba IV skyrius:

173.1. U2 laukelyje turi būti įrašoma U1 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota arba paties nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėta pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma nuo UA1, UB1, UC1 ir / ar UD1 laukeliuose nurodytų pajamų.

Jeigu pajamos (dividendai, palūkanos, honorarai) yra gautos iš užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, tai U2 laukelyje turi būti įrašoma mokesčio suma, ne didesnė už mokesčio sumą, nustatytą sutartyje.

Apskaičiuojant atskaitytiną užsienio valstybėje išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį nuo gautų didesnių kaip 10 000 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu), 3 000 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) ar 500 eurų (2016 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu) palūkanų už indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., ir / ar palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), t. y. nuo palūkanų, kurių dalis deklaruojama GPM308N priede kaip neapmokestinamosios palūkanos, o dalis – GPM308P priede kaip apmokestinamosios palūkanos, U2 laukelyje turi būti įrašoma tik apmokestinamosioms palūkanoms tenkanti užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio suma.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas 2016 m. mokestiniu laikotarpiu iš šaltinio Danijoje gavo 800 eurų palūkanų už indėlius pagal sutartį, sudarytą nuo 2014 m. sausio 1 d., nuo kurių pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, taikant 10 procentų pajamų mokesčio tarifą, buvo išskaičiuotas 80 eurų pajamų mokestis. Ši pajamų mokesčio suma buvo išskaičiuota ir nuo 500 eurų palūkanų, pagal GPMĮ pripažįstamų neapmokestinamosiomis pajamomis, sumos, nuo kurios užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis negali būti atskaitytas. GPM308U priedo U2 laukelyje įrašytina kaip Danijoje išskaičiuoto pajamų mokesčio suma nuo Lietuvoje apmokestinamų palūkanų apskaičiuojama taip:

1) nustatoma apmokestinamų palūkanų dalis − 0,375 (300 : 800),

2) apskaičiuojama Danijoje sumokėto pajamų mokesčio suma, tenkanti Lietuvoje apmokestinamoms palūkanoms – 30 Eur (80 x 0,375).

Vadovaujantis dvigubo apmokestinimo sutarties nuostatomis, tokia pat pajamų mokesčio suma (30 Eur) U2 laukelyje turėtų būti įrašoma ir tuo atveju, jeigu pajamų mokestis nuo 800 eurų palūkanų sumos būtų išskaičiuotas pagal Danijos vidaus įstatymus, taikant didesnį kaip 10 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Pavyzdžiui, nuolatinis Lietuvos gyventojas iš šaltinio Vokietijoje 2014 m. mokestiniu laikotarpiu gavo 16 000 litų (arba 4 633,92 eurų − 2015 m. mokestiniu laikotarpiu) palūkanų už indėlius pagal sutartį, sudarytą nuo 2014 m. sausio 1 d., nuo kurių pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, taikant 10 procentų pajamų mokesčio tarifą, buvo išskaičiuotas 1 600 litų (463,39 eurų) pajamų mokestis. Ši pajamų mokesčio suma buvo išskaičiuota ir nuo 10 000 litų (3 000 eurų) palūkanų, pagal GPMĮ pripažįstamų neapmokestinamosiomis pajamomis, sumos, nuo kurios užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis negali būti atskaitytas. GPM308U priedo U2 laukelyje įrašytina kaip Vokietijoje išskaičiuoto pajamų mokesčio suma nuo Lietuvoje apmokestinamų palūkanų apskaičiuojama taip:

1) nustatoma apmokestinamų palūkanų dalis − 0,375 (6 000 Lt : 16 000 Lt) arba 0,3526 (1633,92 Eur : 4633,92 Eur);

2) apskaičiuojama Vokietijoje sumokėto pajamų mokesčio suma, tenkanti Lietuvoje apmokestinamoms palūkanoms − 600 Lt (1600 Lt x 0,375) arba 163,39 Eur (463,39 Eur x 0,3526).

Vadovaujantis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatomis, tokia pat pajamų mokesčio suma U2 laukelyje turėtų būti įrašoma ir tuo atveju, jeigu pajamų mokestis nuo 16 000 litų (4633,92 eurų) palūkanų sumos būtų išskaičiuotas pagal Vokietijos vidaus įstatymus, taikant 25 procentų mokesčio tarifą.

Užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma turi būti nurodoma litais pagal Lietuvos banko nustatytą lito ir euro santykį arba pagal lito ir užsienio valiutos santykį (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba eurais pagal Europos centrinio banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį (2015 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu), kurį Lietuvos bankas (Europos centrinis bankas) buvo nustatęs:

- pajamų faktinio gavimo dieną – kai mokestis užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas prie pajamų šaltinio;

- užsienio valstybėje pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumokėjimo dieną – kai pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį užsienio valstybėje sumokėjo pats nuolatinis Lietuvos gyventojas;

- paskutinę mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) dieną – kai pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis užsienio valstybėje buvo išskaičiuojamas (mokamas) periodiškai, taip pat kai nėra galimybių nustatyti mokesčio sumokėjimo užsienio valstybėje datos (pvz., kai užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintoje pažymoje apie toje valstybėje gautas pajamas ir nuo jų išskaičiuotą ar sumokėtą pajamų mokestį arba jam tapatų mokestį nenurodyta tiksli mokesčio sumokėjimo data).

173.2. U3 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo nuo iš U1 laukelyje nurodytos užsienio valstybės mokestiniu laikotarpiu gautų visų pajamų pagal GPMĮ apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma, kuri lygi UA2, UB10, UC8 ir UD5 laukelių sumai;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

174. Kai užpildomas tik vienas GPM308U priedo lapas (t. y. kai pajamos, nuo kurių atskaitomas pajamų mokestis, mokestiniu laikotarpiu gautos tik iš vienos užsienio valstybės), šio priedo U4 laukelyje įrašyta Lietuvoje atskaitytina pajamų mokesčio suma turi būti įrašoma deklaracijos 29 laukelyje.

Kai užpildomi keli GPM308U priedai (t. y. kai pajamos, nuo kurių atskaitomas pajamų mokestis, mokestiniu laikotarpiu gautos iš kelių užsienio valstybių), šių priedų U4 laukeliuose įrašytos sumos sudedamos ir gauta suma turi būti įrašoma deklaracijos 29 laukelyje.

175. Tam, kad iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos galėtų būti atskaityta pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma, išskaičiuota (sumokėta) užsienio valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties, prie deklaracijos gyventojas turi pridėti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą apie toje valstybėje gautų pajamų sumą bei nuo jų apskaičiuoto ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą ir, mokesčių administratoriaus prašymu, vertėjo patvirtintą šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą. Jeigu pajamos gautos iš kelių užsienio valstybių, kurios nėra ES valstybės narės arba su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi ir netaiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių, prie deklaracijos turi būti pridėtas kiekvienos užsienio valstybės, iš kurios gautos pajamos, mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas apie toje valstybėje gautų pajamų sumą bei nuo jų apskaičiuoto ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

Tam, kad nuo palūkanų, dividendų ir / ar honoraro užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos galėtų būti atskaitytas išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, prie deklaracijos gyventojas turi pridėti dokumentą apie toje valstybėje gautų palūkanų, dividendų ir / ar honoraro sumą bei nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą ir, mokesčių administratoriaus prašymu, vertėjo patvirtintą šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą. Jeigu palūkanos, dividendai ir / ar honoraras gauti iš kelių užsienio valstybių, kurios yra ES valstybės narės arba su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, prie deklaracijos turi būti pridėti dokumentai apie kiekvienoje valstybėje gautų palūkanų, dividendų ir / ar honoraro sumą bei nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą.

 

XV SKYRIUS

GPM308M PRIEDO „INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS PAGAL MĖNESIUS*“ UŽPILDYMAS

 

176. Deklaracijos GPM308M priedą turi užpildyti individualios veiklos pajamų (išskyrus pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą) gavęs (uždirbęs) nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis, kad valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolė būtų nustatoma, atsižvelgiant į kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį gautas (uždirbtas) individualios veiklos pajamas, neatsižvelgiant į tai, ar šios pajamos yra apmokestinamos ar neapmokestinamos, ar pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

GPM308M priedą užpildantis gyventojas turi išskaidyti pagal mėnesius visas GPM308V priedo I skyriuje deklaruotas individualios veiklos pajamas.

Kai GPM308M priedas neužpildytas, valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo tikslu laikoma, kad gyventojo kiekvieną veiklos vykdymo mėnesį gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos yra vienodos.

177. Kai užpildomas daugiau kaip vienas GPM308M priedo lapas, laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo kiekvieno lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas GPM308M priedo lapas.

178. GPM308M priedo 1, 6, 7 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

179. Bendromis sumomis GPM308V priedo kiekvienoje eilutėje (išskyrus eilutes, kuriose deklaruojamos pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje) deklaruotos individualios veiklos pajamos GPM308M priede suskaidomos, t. y. apskaičiuojamos atskirai pagal kiekvieną mėnesį, kurį buvo gautos (uždirbtos), vykdant individualią veiklą.

Tos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, GPM308M priede suskaidomos bendrai, neatsižvelgiant į tai, keliose užsienio valstybėse jos gautos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

180. Kiekviena GPM308M priedo eilutė turi būti užpildoma taip:

180.1. M1 laukelyje skaičiais turi būti įrašomas mėnuo, kurį buvo gautos (uždirbtos) pajamos,

180.2. M2 laukelyje turi būti įrašomas pajamų rūšies kodas, kuris turi atitikti V1 laukelyje įrašytą kodą toje GPM308V priedo eilutėje, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308M priedo eilutėje,

180.3. M3 laukelyje turi būti įrašomas veiklos rūšies kodas, kuris turi atitikti V2 laukelyje įrašytą kodą toje GPM308V priedo eilutėje, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308M priedo eilutėje,

180.4. M4 laukelyje turi būti įrašomas pajamų mokesčio tarifas (procentais), kuris turi atitikti mokesčio tarifą, įrašytą V5 laukelyje toje GPM308V priedo eilutėje, kurios duomenys suskaidomi šioje GPM308M priedo eilutėje,

180.5. Deklaruojant 2017 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamas, M5 laukelyje iš užpildomo Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo turi būti įrašoma iš M3 laukelyje nurodytos veiklos rūšies per atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį gautų (uždirbtų) pajamų suma, neatėmus iš jų su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.

Deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas, M5 laukelyje iš Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo (žurnalų) turi būti įrašoma bendra iš visų veiklos rūšių (išskyrus iš individualios žemės ūkio veiklos) per kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį gautų (uždirbtų) pajamų suma, neatėmus iš jų su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų. Atskirai įrašomos iš individualios žemės ūkio veiklos per kiekvieną 2018 m. mokestinio laikotarpio mėnesį gautos (uždirbtos) pajamos, neatėmus iš jų su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdė užsienio valstybėje, M5 laukelyje turi būti įrašoma gautų (uždirbtų) pajamų suma, neatėmus iš jos pagal užsienio valstybės vidaus mokesčių įstatymus atimtų leidžiamų atskaitymų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio.

Bendra GPM308M priedo visuose M5 laukeliuose įrašyta pajamų, gautų (uždirbtų) vykdant tos pačios rūšies veiklą, suma turi sutapti su:

180.5.1. atitinkamos GPM308V priedo eilutės V6 laukelio suma (kai V5 laukelyje įrašyta 5 arba 15) ir

180.5.2. GPM308V priedo visų eilučių, kurių V5 laukeliuose įrašytas 0, bendra V6 laukelių suma (kai V5 laukelyje įrašytas 0).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

181. Kiekvieno GPM308M priedo lapo M6 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų suma, apskaičiuota, sudėjus GPM308M priedo to lapo M5 laukelių sumas.

182. GPM308M priede deklaruotus individualios veiklos duomenis mokesčių administratorius teisės aktų nustatyta tvarka turi perduoti valstybinio socialinio draudimo įmokas administruojančiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

XVI SKYRIUS

GPM308F PRIEDO „FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN IR IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ REALIZAVIMO PAJAMOS“ UŽPILDYMAS

 

183. Deklaracijos GPM308F priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus pajamas, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamas nuo pajamų mokesčio. GPM308F priede deklaruojamos pajamos GPM308T priedo II skyriuje nenurodomos.

184. Pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / ar pajamos iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo, kurioms GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte yra numatyta mokesčio lengvata, turi būti deklaruojamos GPM308F priedo I skyriuje (kai lengvata numatyta), o pajamos, kurioms ši lengvata negali būti taikoma, − GPM308F priedo II skyriuje.

Duomenys apie tokias pajamas turi būti įrašomi viename GPM308F priedo lape. Laukelio „Priedo lapo numeris“ užpildyti nebūtina.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

185. GPM308F priedo I skyriuje „Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte numatyta lengvata*“ turi būti deklaruojamos pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus pajamas, gautas:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

185.1. už Tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones,

185.2. už akcijas, parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui,

185.3. kai vertybiniai popieriai pagal GPMĮ 11 straipsnį laikomi parduotais vieneto likvidavimo atveju,

185.4. už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn akcijas, kurios gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju GPM308F priedo I skyriuje nedeklaruojama pajamų dalis, lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

186. GPM308F priedo I skyrius turi būti užpildomas taip:

186.1. F1 laukelyje turi būti įrašoma bendra suma pajamų, per mokestinį laikotarpį gautų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus 185.1–185.4 papunkčiuose nurodytas išimtis,

186.2. F2 laukelyje turi būti įrašoma F1 laukelyje nurodytų finansinių priemonių ir išvestinių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir su jų perleidimu nuosavybėn (realizavimu) susijusių GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų suma,

186.3. F3 laukelyje turi būti įrašomas pajamų ir įsigijimo kainos bei kitų išlaidų skirtumas, apskaičiuotas, iš F1 laukelio sumos atėmus F2 laukelio sumą,

186.4. F4 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų suma, gauta iš GPM308F priedo I skyriuje nurodytų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo. F4 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš F3 laukelio sumos atėmus 10 000 litų (kai deklaruojamos 2014 m. mokestinio laikotarpio pajamos), 3 000 eurų (kai deklaruojamos 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos) arba 500 eurų (kai deklaruojamos 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamos). Kai apskaičiuota suma yra neigiama arba kai gaunamas nulis, F4 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

186.5. F5 ir F6 laukeliai užpildomi, kai iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo apskaičiuotos apmokestinamosios pajamos (jų dalis) buvo gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis pagal GPMĮ 37 straipsnį gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos. Tokiu atveju turi būti įrašoma:

186.5.1. F5 laukelyje – užsienio valstybėje gautų apmokestinamųjų pajamų suma. Skirtingose užsienio valstybėse gautos pajamos, nuo kurių sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, turi būti nurodomos atskirose eilutėse, užpildant F5 ir F6 laukelius. Visa F5 laukeliuose įrašoma pajamų suma neturi būti didesnė už bendrą F4 laukelyje įrašytą apmokestinamųjų pajamų sumą,

186.5.2. F6 laukelyje – kodas užsienio valstybės, kurioje buvo gautos F4 laukelyje įrašytos apmokestinamosios pajamos. Užsienio valstybių kodų sąrašas yra pateiktas GPM308P, GPM308N, GPM308V, GPM308T ir GPM308R prieduose.

187. GPM308F priedo II skyriuje „Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms lengvata nenumatyta“ turi būti deklaruojamos tokios iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo gautos pajamos:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

187.1. už Tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones,

187.2. už akcijas, parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui,

187.3. kai vertybiniai popieriai pagal GPMĮ 11 straipsnį laikomi parduotais vieneto likvidavimo atveju,

187.4. už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn akcijas, kurios gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju GPM308F priedo II skyriuje deklaruojama pajamų dalis, lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

188. GPM308F priedo II skyrius turi būti užpildomas taip:

188.1. F7 laukelyje turi būti įrašoma bendra suma pajamų, per mokestinį laikotarpį gautų iš 187.1–187.4 papunkčiuose nurodytų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo,

188.2. F8 laukelyje turi būti įrašoma F7 laukelyje nurodytų finansinių priemonių ir išvestinių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir su jų perleidimu nuosavybėn (realizavimu) susijusių GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų suma,

188.3. F9 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų suma, gauta iš GPM308F priedo II skyriuje nurodytų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo. F9 laukelyje įrašytina suma apskaičiuojama, iš F7 laukelio sumos atėmus F8 laukelio sumą. Kai F8 laukelio suma yra didesnė už F7 laukelio sumą, taip pat kai šios sumos yra lygios, F9 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

188.4. F10 ir F11 laukeliai užpildomi, kai iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo apskaičiuotos apmokestinamosios pajamos (jų dalis) buvo gautos užsienio valstybėje, kurioje sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis pagal GPMĮ 37 straipsnį gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos. Tokiu atveju įrašoma:

188.4.1. F10 laukelyje – užsienio valstybėje gautų apmokestinamųjų pajamų suma. Skirtingose užsienio valstybėse gautos pajamos, nuo kurių sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, turi būti nurodomas atskirose eilutėse, užpildant F10 ir F11 laukelius. Visa F10 laukeliuose įrašoma pajamų suma neturi būti didesnė už bendrą F9 laukelyje įrašytą apmokestinamųjų pajamų sumą,

188.4.2. F11 laukelyje – kodas užsienio valstybės, kurioje buvo gautos F10 laukelyje įrašytos apmokestinamosios pajamos. Užsienio valstybių kodų sąrašas yra pateiktas GPM308P, GPM308N, GPM308V, GPM308T ir GPM308R prieduose,

188.5. GPM308F priedo F12 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį iš GPM308F priedo I–II skyriuose nurodytų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir/ar pajamų iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo gautų apmokestinamųjų pajamų suma, kuri turi būti lygi GPM308F priedo F4 ir F9 laukelių sumai. Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, F12 laukelyje turi būti įrašomas nulis,

188.6. GPM308F priedo F13 laukelyje turi būti įrašoma nuo GPM308F priedo I–II skyriuose deklaruotų pajamų bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma. Jei pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, F13 laukelyje turi būti įrašomas nulis.

Gyventojo savo lėšomis sumokėta, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėta, mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota, tačiau iki mokestinio laikotarpio pabaigos gyventojui grąžinta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma F13 laukelyje nenurodoma.

Jeigu gyventojas kitam asmeniui grąžino pajamų mokesčio sumą, pastarojo savo lėšomis sumokėtą už gyventoją, ši mokesčio suma deklaruojama kaip išskaičiuota pajamų mokesčio suma.

 

XVII SKYRIUS

PAKARTOTINIS DEKLARACIJOS PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

189. Deklaracija tikslinama nuolatinio Lietuvos gyventojo iniciatyva ir / ar pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją per MAĮ nustatytą terminą.

190. Kai mokesčių administratoriui pateikiama deklaracija, kurios 1 laukelyje mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) nenurodytas arba nurodytas neteisingas, atsižvelgus į tai, kad nėra galimybės identifikuoti asmens, kurio deklaracija pateikta, pagal deklaracijoje nurodytą gyvenamosios vietos adresą nuolatiniam Lietuvos gyventojui siunčiamas informacinis pranešimas pateikti visiškai užpildytą deklaraciją ir visus reikalingus jos priedus.

191. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą pateikti deklaraciją, privalo Taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą deklaraciją ir reikalingus jos priedus per nurodytą terminą pateikti mokesčių administratoriui.

192. Kai deklaracijoje ar jos prieduose nustatoma kitų klaidų (neatitikimų), nuolatiniam Lietuvos gyventojui siunčiamas informacinis pranešimas ištaisyti klaidas (neatitikimus) ir patikslintą visiškai užpildytą deklaraciją ir visus reikalingus jos priedus pateikti mokesčių administratoriui.

193. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą, privalo pagal informacinį pranešimą deklaraciją ir / ar priedą pataisyti ir visiškai užpildytą patikslintą deklaraciją ir visus prie jos pridėtinus tinkamai užpildytus priedus per informaciniame pranešime nurodytą terminą pateikti mokesčių administratoriui. Šios taisyklės turi būti laikomasi visais deklaracijos ar jos priedų tikslinimo atvejais, išskyrus atvejus, kai tikslinamas gyventojo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, kuris gali būti patikslintas pagal gyventojo prašymą (netikslinant deklaracijos).

194. Jeigu nuolatiniam Lietuvos gyventojui tikslinant deklaraciją yra reikalinga mokesčių administratoriui pateiktos deklaracijos kopija, dėl jos gavimo jis gali kreiptis į AVMI.

 

XVIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

195. Už deklaracijos nepateikimą, patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, pavėluotą jos pateikimą ar neteisingą duomenų įrašymą nuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukiamas atsakomybėn.

196. AVMI ir VMI prie FM darbuotojai mokesčių mokėtojų pateiktų deklaracijų duomenis ir kitą susijusią informaciją privalo laikyti paslaptyje. Deklaracijų duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais.

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-200, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20116

 

 

Metinės pajamų deklaracijos GPM308

formos ir jos priedų užpildymo,

pateikimo bei tikslinimo taisyklių

1 priedas

 

 

NEDEKLARUOJAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ,

GAUTŲ 2014 M. IR VĖLESNĮ MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ,

SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

NE DIDESNĖS UŽ NUSTATYTĄ DYDĮ NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS, GAUTOS 2014 M. MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ

 

1. Indėlių palūkanos, gautos už Europos ekonominės erdvės valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 d., kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2 000 Lt.

2. Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2 000 Lt.

3. Indėlių palūkanos, gautos už Lietuvos ir užsienio valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d., kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2 000 Lt, o bendra tokių palūkanų ir palūkanų už nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius (neįskaitant asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamų didesnių palūkanų už šio asmens išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius) suma nėra didesnė kaip 10 000 Lt.

4. Palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d., kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2 000 Lt.

5. Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kai šių palūkanų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2 000 Lt.

6. Ne didesnės kaip 10 000 Lt gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju.

7. Tokios ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos:

7.1. iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių priemonių realizavimo (išskyrus pajamas, gautas už Tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, taip pat gautas už akcijas išleidusio vieneto nuosavybėn perleistas akcijas, už Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu būdu gautas akcijas bei vertybinius popierius, parduotus vieneto likvidavimo atveju), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10 000 Lt;

7.2. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte nurodyto kito turto, kai pajamų ir jo įsigijimo kainos bei kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas per mokestinį laikotarpį nėra didesnis kaip 8 000 Lt;

7.3. už parduotas paties gyventojo surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10 000 Lt;

7.4. anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo daikto, taip pat nekilnojamojo daikto, laikomo tokiu pagal įstatymus, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybėje, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10 000 Lt;

7.5. anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto (jeigu jis buvo įsigytas iki 2010 m. gruodžio 31 d.) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Europos ekonominės erdvės valstybėje, išskyrus esantį Lietuvoje (iš kurio gautoms pajamoms taikomas šio sąrašo 14 punktas), ir Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (iš kurio gautoms pajamoms taikomas šio sąrašo 15 punktas), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10 000 Lt.

8. Dovanojimo būdu iš kitų asmenų (ne iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių) brolių, seserų, senelių, vaikaičių) gautos pajamos, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 8 000 Lt; iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių dovanojimo būdu gautos pajamos, kurių suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10 000 Lt.

9. Piniginiai ar daiktiniai loterijų laimėjimai, kurių kiekvieno suma (vertė) yra ne didesnė kaip 3 500 Lt, gauti iš Europos ekonominės erdvės valstybių vienetų, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

10. Iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų vertė, ne didesnė kaip 700 Lt.

11. Iš to paties asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti ne didesni kaip 700 Lt sporto varžybų ir kiti prizai bei laimėjimai, jeigu jie gauti ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį.

12. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius vienetus) mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams pagal vieneto, mokymo įstaigos ir studento ar moksleivio pasirašytas trišales sutartis mokamos stipendijos, skirtos studento ar moksleivio mokymosi ir pragyvenimo reikmėms apmokėti, jeigu stipendijos mokėjimo laikotarpiu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininkas, darbuotojas arba stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininko arba darbuotojo šeimos narys ir tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis, o metinė stipendijos suma neviršija 8 000 Lt per mokestinį laikotarpį.

13. 6 000 litų per mokestinį laikotarpį neviršijančios pajamos, gautos kaip atlygis, teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

 

II SKYRIUS

BET KOKIO DYDŽIO NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS, GAUTOS 2014 M. MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ

 

14. Turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn iki 2011 m. sausio 1 d. įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris 2010 m. gruodžio 12 d. nebuvo priskirtas individualios veiklos turtui.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

15. Turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame pastaruosius dvejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Pašalpos, kurias, gyventojui mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pašalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams).

17. Pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas.

18. Pelno nesiekiančių vienetų pašalpos savo nariams, išmokėtos iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, išskyrus pašalpas, kurias gauna gyventojai, susiję su šiais vienetais darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

19. Pašalpos stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos, remiantis valstybės arba savivaldybių institucijų sprendimais.

20. Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojams, kai nutraukiamos darbo sutartys ar jų esmę atitinkančios sutartys, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

21. Kompensacijos, mokamos už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba buvusio politinio persekiojimo.

22. Ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, taip pat, nutraukus ne gyvybės draudimo sutartį, gyventojui grąžinamos draudimo įmokos, išskyrus grąžinamų, nutraukus iki 2003 m. sausio 1 d. sudarytas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimo ligos atveju sutartis, įmokų dalį, kuriai buvo taikomos fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatos.

23. Pensijos ir rentos, gautos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, taip pat iš užsienio valstybių valstybinių fondų.

24. Iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės gauti pensijų anuitetai.

25. Pajamos, gautos kaip labdara Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

26. Paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios yra apmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokestį reglamentuojančius teisės aktus (nesvarbu, ar turtą paveldėjęs gyventojas sumokėjo paveldimo turto mokestį, ar pagal šį įstatymą nuo to mokesčio sumokėjimo yra atleistas).

27. Sumos turtinei žalai, išskyrus negautas pajamas, atlyginti, teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti, taip pat išlaidų, susijusių su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginimas pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.

28. Teismo priteistas arba pagal sutartį gautas išlaikymas.

29. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos.

30. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų pelno nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis, darbuotojas arba šio vieneto dalyvio arba darbuotojo šeimos narys, ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis.,

31. Valstybės stipendija ir savivaldybių stipendijos.

32. Premijos, skirtos konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio, vietos valdžios biudžetų, taip pat premijos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, ir premijos profesionalaus meno konkursų nugalėtojams, skiriamos meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio premijos sportininkams ir jų treneriams, gydytojams, masažuotojams ir mokslininkams, išmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

33. Sporto varžybų prizai, jeigu juos įsteigia ir skiria olimpiniai (parolimpiniai) komitetai, tarptautinės sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos) ar šių federacijų (sąjungų, asociacijų) nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos), taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

34. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka politinės kampanijos metu gautos ir šiai kampanijai panaudotos aukos ir dovanos.

35. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos kaip išlaikymas, taip pat tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos už tradicinei religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, jeigu tos teikiamos paslaugos ir atliekami darbai yra susiję su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

36. Gyventojo naudai kitų gyventojų mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde.

37. Iš pensijų kaupimo bendrovės gauta pensijų išmoka pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogišką pensijų kaupimą, nuostatas.

38. Iš pensijų fondo, įsteigto pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą ar Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą, ar kitų užsienio valstybių įstatymus, reglamentuojančius analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, gauta pensijų išmokos dalis, lygi sumokėtoms įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka, ir gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, grąžinamos sumokėtos pensijų įmokos, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka.

39. Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą iki 2012 m. gruodžio 31 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama, apdraustajam sulaukus 55 metų, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

40. Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2013 m. sausio 1 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme (toliau − VSDPĮ), yra likę ne daugiau kaip 5 metai, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

41. Asmenų, Lietuvos Respublikoje išrinktų ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu komandiruotų, perkeltų ar kitaip išsiųstų į tarptautines tarpvyriausybines organizacijas, Europos Sąjungos institucijas arba užsienio valstybines institucijas, taip pat į šių organizacijų ar institucijų rengiamas civilines tarptautines operacijas ir misijas (toliau šiame punkte – organizacijos), gaunamos išmokos, kurios skirtos šių asmenų su jų veikla šiose organizacijose susijusioms išlaidoms padengti ir kurių mokėjimą reglamentuoja šiose organizacijose galiojantys teisės aktai.

42. Įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai, gauti už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą.

43. Pajamas iš žemės ūkio veiklos gaunančių gyventojų išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams), skirstant šios kooperatinės bendrovės pelną, jeigu tą mokestinį laikotarpį, už kurį jos išmokėtos, šios bendrovės pelnas (ar jo dalis) apmokestinamas, taikant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalį.

44. Premijos, kurias inicijuoja pelno nesiekiantys vienetai, veikiantys Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytais visuomenei naudingais tikslais, ir kurios yra skiriamos už nuopelnus Lietuvos kultūros, visuomenės ir mokslo srityse, jeigu tokių premijų gavėjai nustatomi konkurso tvarka, o premijai nominuotų darbų vertinimo komisija sudaryta iš ne mažiau kaip 10 narių, kurių dauguma – mokslo ir studijų sistemos institucijų, įstaigų ar organizacijų ir meno kūrėjų organizacijų atstovai.

45. Pagal iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarytą pensijų kaupimo sutartį iš pensijų fondo gauta pensijų išmoka, jeigu pensijų kaupimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs 55 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, taip pat gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, išmokama suma, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir pensijų išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs 55 metų.

46. Iš pensijų fondo gauta pensijų išmoka, jeigu pagal nuo 2013 m. sausio 1 d. sudarytą pensijų kaupimo sutartį šios sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir išmoką gaunančiam pensijų fondo dalyviui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, taip pat gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, išmokama suma, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir išmoką gaunančiam pensijų fondo dalyviui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ, yra likę ne daugiau kaip 5 metai.

 

III SKYRIUS

NE DIDESNĖS UŽ NUSTATYTĄ DYDĮ NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS, GAUTOS 2015 M. IR VĖLESNĮ MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ

 

47. Palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius suma, neviršijanti 3 000 eurų per 2015 m. mokestinį laikotarpį arba 500 eurų per 2016 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį, kai ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

471. Palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį.

Papildyta punktu:

Nr. VA-4, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00789

 

48. Ne didesnės kaip 3 000 Eur žemės ūkio veiklos pajamos, gautos iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju.

Šio punkto nuostatos netaikomos Ūkininkų ūkių registre įregistruotam ūkininkui (jo partneriui), neįregistruotam ir neprivalančiam registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, jeigu jis:

-      pageidauja, kad 2017 m. ar vėlesnių metų valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas, arba

-      2017 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaraciją teikia, kandidatuodamas į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos.

Šiais atvejais deklaracija turi būti pateikta, o joje nurodyta visa per mokestinį laikotarpį iš žemės ūkio veiklos gautų pajamų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

49. Ne didesnės kaip 1 750 Eur pajamos, gautos kaip atlygis, teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

50. Tokios ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos:

50.1. iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių priemonių realizavimo (išskyrus pajamas, gautas už Tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, taip pat gautas už akcijas išleidusio vieneto nuosavybėn perleistas akcijas, už GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu būdu gautas akcijas bei vertybinius popierius, parduotus vieneto likvidavimo atveju), kai šių pajamų suma per 2015 m. mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 3 000 Eur arba 500 eurų per 2016 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

50.2. GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte nurodyto kito turto, kai pajamų ir jo įsigijimo kainos bei kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas per mokestinį laikotarpį nėra didesnis kaip 2500 Eur;

50.3. už parduotas paties gyventojo surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 3 000 Eur;

50.4. anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo daikto (įskaitant laikomą nekilnojamuoju daiktu pagal įstatymus), įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybėje (išskyrus įregistruotą Lietuvoje), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 3 000 Eur.

51. Dovanojimo būdu iš kitų asmenų (ne iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių) brolių, seserų, senelių, vaikaičių) gautos pajamos, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2 500 Eur; iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių dovanojimo būdu piniginėmis lėšomis ir kilnojamaisiais daiktais gautos pajamos, kurių suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2 500 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

52. Piniginiai ar daiktiniai loterijų laimėjimai, kurių bendra suma (vertė) yra ne didesnė kaip 3 000 Eur, gauti iš Europos ekonominės erdvės valstybių (išskyrus gautus iš Lietuvos) vienetų, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

53. Iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų vertė, ne didesnė kaip 200 Eur (iki 2017-12-31).

Iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, ne didesnė kaip 200 Eur (nuo 2018-01-01).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

54. Iš to paties asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti ne didesni kaip 200 Eur sporto varžybų ir kiti prizai bei laimėjimai, jeigu jie gauti ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį.

55. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius vienetus) mokyklų studentams ir mokiniams pagal vieneto, mokyklos ir studento ar mokinio pasirašytas trišales sutartis mokamos stipendijos, skirtos studento ar moksleivio mokymosi ir pragyvenimo reikmėms apmokėti, jeigu stipendijos mokėjimo laikotarpiu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininkas, darbuotojas arba stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininko arba darbuotojo šeimos narys ir tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis, o metinė stipendijos suma neviršija 2 500 Eur per mokestinį laikotarpį.

 

IV SKYRIUS

BET KOKIO DYDŽIO NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS, GAUTOS 2015 M. IR VĖLESNĮ MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ

 

56. Indėlių palūkanos, gautos už Europos ekonominės erdvės valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

57. Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos.

58. Palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d.

59. Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

60. Žemės ūkio veiklos pajamos, gautos iš Lietuvos vienetų, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju.

Šio punkto nuostatos netaikomos Ūkininkų ūkių registre įregistruotam ūkininkui (jo partneriui), neįregistruotam ir neprivalančiam registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, jeigu jis:

-      pageidauja, kad 2017 m. ar vėlesnių metų valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas, arba

-      2017 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaraciją teikia, kandidatuodamas į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos.

Šiais atvejais deklaracija turi būti pateikta, o joje nurodyta visa per mokestinį laikotarpį iš žemės ūkio veiklos gautų pajamų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

61. Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą), įsigytą:

61.1. iki 2010 m. gruodžio 31 d., o parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip po 3 metų (deklaruojant 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamas),

61.2. iki 2010 m. gruodžio 31 d., o parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip po dešimties metų (deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

 

62. Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje įregistruotą teisiškai registruotiną kilnojamąjį daiktą (įskaitant laikomą nekilnojamuoju daiktu pagal įstatymus), įsigytą anksčiau kaip prieš 3 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.

63. Piniginiai ar daiktiniai loterijų laimėjimai, gauti iš Lietuvos vienetų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

64. Pašalpos, kurias, gyventojui mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pašalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams).

65. Pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas (iki 2017-06-30); pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamos nepensinės išmokos, išskyrus apmokestinamosioms pajamoms priskiriamas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas (nuo 2017-07-01).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

66. Pelno nesiekiančių vienetų pašalpos savo nariams, išmokėtos iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, išskyrus pašalpas, kurias gauna gyventojai, susiję su šiais vienetais darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

67. Pašalpos stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos, remiantis valstybės arba savivaldybių institucijų sprendimais.

68. Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojams, kai nutraukiamos darbo sutartys ar jų esmę atitinkančios sutartys, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

69. Kompensacijos, mokamos už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba buvusio politinio persekiojimo.

70. Ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, taip pat, nutraukus ne gyvybės draudimo sutartį, gyventojui grąžinamos draudimo įmokos, išskyrus grąžinamų, nutraukus iki 2003 m. sausio 1 d. sudarytas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimo ligos atveju sutartis, įmokų dalį, kuriai buvo taikomos fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatos.

71. Pensijos ir rentos, gautos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, taip pat iš užsienio valstybių valstybinių fondų.

72. Iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės gauti pensijų anuitetai.

73. Pajamos, gautos kaip labdara ar parama Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

 

74. Paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios yra apmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokestį reglamentuojančius teisės aktus (nesvarbu, ar turtą paveldėjęs gyventojas sumokėjo paveldimo turto mokestį, ar pagal šį įstatymą nuo to mokesčio sumokėjimo yra atleistas).

75. Sumos turtinei žalai, išskyrus negautas pajamas, atlyginti, teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti, taip pat išlaidų, susijusių su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginimas pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.

76. Teismo priteistas arba pagal sutartį gautas išlaikymas.

77. Mokyklų studentų ir mokinių stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos.

78. Mokyklų studentų ir mokinių stipendijos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų pelno nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis, darbuotojas arba šio vieneto dalyvio arba darbuotojo šeimos narys, ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis.

79. Valstybės stipendija ir savivaldybių stipendijos.

80. Premijos, skirtos konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio, vietos valdžios biudžetų, taip pat premijos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, ir premijos profesionalaus meno konkursų nugalėtojams, skiriamos meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio premijos sportininkams ir jų treneriams, gydytojams, masažuotojams ir mokslininkams, išmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

81. Sporto varžybų prizai, jeigu juos įsteigia ir skiria olimpiniai (parolimpiniai) komitetai, tarptautinės sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos) ar šių federacijų (sąjungų, asociacijų) nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos), taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

82. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka politinės kampanijos metu gautos ir šiai kampanijai panaudotos aukos ir dovanos.

83. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos kaip išlaikymas, taip pat tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos už tradicinei religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, jeigu tos teikiamos paslaugos ir atliekami darbai yra susiję su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

84. Gyventojo naudai kitų gyventojų mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde.

85. Iš pensijų kaupimo bendrovės gauta pensijų išmoka pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogišką pensijų kaupimą, nuostatas.

86. Iš pensijų fondo, įsteigto pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą ar Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą, ar kitų užsienio valstybių įstatymus, reglamentuojančius analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, gauta pensijų išmokos dalis, lygi sumokėtoms įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka, ir gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, grąžinamos sumokėtos pensijų įmokos, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka.

87. Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą iki 2012 m. gruodžio 31 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama, apdraustajam sulaukus 55 metų, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

88. Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2013 m. sausio 1 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ, yra likę ne daugiau kaip 5 metai, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

89. Asmenų, Lietuvos Respublikoje išrinktų ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu komandiruotų, perkeltų ar kitaip išsiųstų į tarptautines tarpvyriausybines organizacijas, Europos Sąjungos institucijas arba užsienio valstybines institucijas, taip pat į šių organizacijų ar institucijų rengiamas civilines tarptautines operacijas ir misijas (toliau šiame punkte – organizacijos), gaunamos išmokos, kurios skirtos šių asmenų su jų veikla šiose organizacijose susijusioms išlaidoms padengti ir kurių mokėjimą reglamentuoja šiose organizacijose galiojantys teisės aktai.

90. Pajamas iš žemės ūkio veiklos gaunančių gyventojų išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams), skirstant šios kooperatinės bendrovės pelną, jeigu tą mokestinį laikotarpį, už kurį jos išmokėtos, šios bendrovės pelnas (ar jo dalis) apmokestinamas taikant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalį.

91. Įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai, gauti už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą.

92. Premijos, kurias inicijuoja pelno nesiekiantys vienetai, veikiantys Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytais visuomenei naudingais tikslais, ir kurios yra skiriamos už nuopelnus Lietuvos kultūros, visuomenės ir mokslo srityse, jeigu tokių premijų gavėjai nustatomi konkurso tvarka, o premijai nominuotų darbų vertinimo komisija sudaryta iš ne mažiau kaip 10 narių, kurių dauguma – mokslo ir studijų sistemos institucijų, įstaigų ar organizacijų ir meno kūrėjų organizacijų atstovai.

93. Pagal iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarytą pensijų kaupimo sutartį iš pensijų fondo gauta pensijų išmoka, jeigu pensijų kaupimo sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs 55 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, taip pat gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, išmokama suma, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir pensijų išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs 55 metų.

94. Iš pensijų fondo gauta pensijų išmoka, jeigu pagal nuo 2013 m. sausio 1 d. sudarytą pensijų kaupimo sutartį šios sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 5 metai ir išmoką gaunančiam pensijų fondo dalyviui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, taip pat gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, išmokama suma, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir išmoką gaunančiam pensijų fondo dalyviui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ, yra likę ne daugiau kaip 5 metai.

95. Iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių dovanojimo būdu nekilnojamaisiais daiktais, esančiais Lietuvoje, gautos pajamos.

96. Gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos.

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

97. Pajamos, gautos už suteiktą pagalbą, slaptai bendradarbiaujant su kriminalinės žvalgybos subjektais ar žvalgybos institucijomis (nuo 2018-01-01).

Papildyta punktu:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

_______________________

Papildyta priedu:

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2010-12-03

Priedo naikinimas:

Nr. VA-112, 2010-11-26, Žin. 2010, Nr. 141-7242 (2010-12-02), i. k. 1102055ISAK00VA-112

 

 

Metinės pajamų deklaracijos GPM308

formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo

bei tikslinimo taisyklių

2 priedas

 

 

PAJAMŲ RŪŠIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Pajamų rūšies pavadinimas

Kodas

1. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos:

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos, išskyrus išmokas, žymimas 07 ir 08 kodais

01

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio ar mažosios bendrijos nario iš šio vieneto gautos pajamos, pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį priskiriamos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms

02

Ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos (iki 2016-12-31)

 

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos (nuo 2017-01-01)

03

Dienpinigiai, išmokėti Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka (nuo 2016-01-01)

05

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka išmokėtos padidėjusių išlaidų kompensacijos darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio (nuo 2016-01-01 iki 2017-06-30)

 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka išmokėtos padidėjusių išlaidų kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu (nuo 2017-07-01)

06

Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų (nuo 2016-01-01)

07

Jūrininko už darbą laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės jūrų laivų registre, reiso metu gautos pajamos (nuo 2017-01-01)

08

2. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos išmokos:

2.1. Turto perleidimo nuosavybėn pajamos 

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

10

Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms taikoma GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkto lengvata (nuo 2017-01-01)

11

Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos (iki 2016-12-31)

 

Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms netaikoma GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkto lengvata (nuo 2017-01-01)  

12

Pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kitą turtą, išskyrus žymimas 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ir 34 kodais

13

Nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

14

Netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

15

Privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

16

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, išskyrus žymimas 10 ir 18 kodais

17

Būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

18

Pajamos už parduotas paties gyventojo surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles)

34

2.2. Turto nuomos pajamos

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos

23

Kito turto nuomos pajamos, išskyrus žymimas 23 kodu

24

2.3. Pajamos iš paskirstytojo pelno 

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

26

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš pelno po apmokestinimo

27

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno

28

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvio (nario) pajamos iš paskirstytojo pelno

29

2.4. Prizai ir laimėjimai 

Prizai ir laimėjimai, gauti ne iš darbdavio, išskyrus žymimus 07, 42 ir 43 kodais

 

(nuo 2017-01-01)

31

Azartinių lošimų laimėjimų pajamos

42

Loterijų laimėjimai (iki 2016-12-31)

 

Loterijų laimėjimai, gauti iš EEE vienetų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos (nuo 2017-01-01)

43

2.5. Dovanos 

Dovanos, gautos iš kitų gyventojų, išskyrus žymimas 49 kodu (nuo 2017-01-01)

41

Dovanos (iki 2016-12-31)

 

Dovanos, gautos iš juridinių asmenų (nesusijusių su darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais) (nuo 2017-01-01)

46

Dovanos, gautos iš sutuoktinių, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių (nuo 2017-01-01)

49

2.6. Pensijos ir gyvybės draudimo pajamos 

Pensijos, pensijų anuitetai, rentos

48

Pensijų kaupimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas

71

Gyvybės draudimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas

72

Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas (nuo 2016-01-01)

75

Pensijų kaupimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas (nuo 2017-01-01)

76

2.7. Palūkanos  

Indėlių palūkanos už EEE valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

56

Palūkanos už paskolas

58

Kitos palūkanos, išskyrus žymimas 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68 ir 69 kodais

59

Indėlių palūkanos pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d.

64

Palūkanos už EEE valstybių vyriausybių arba jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d.

65

Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius*, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir pradėtus išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos

66

Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius* (įskaitant Lietuvos ir užsienio valstybių politinių ar teritorijos administracinių padalinių ar vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius), įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d.

67

Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose

68

Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, ir / ar palūkanos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą (nuo 2018-01-01)

55

2.8. Kitos pajamos 

Kompensacinės išmokos, išmokėtos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei pagal kitus tokių išmokų mokėjimą reglamentuojančius teisės aktus

33

Tiesioginės išmokos, išmokėtos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei pagal kitus tokių išmokų mokėjimą reglamentuojančius teisės aktus

36

Pelno nesiekiančių vienetų iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, savo nariams išmokėtos pašalpos, išskyrus pašalpas, išmokėtas vieneto, su gyventoju susijusio darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (nuo 2016-01-01)

37

Pelno nesiekiančio vieneto išmokėta premija, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 52 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu

(nuo 2016-01-01)

38

Premija, pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 36 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu (nuo 2016-01-01)

39

Tantjemos (iki 2015-12-31)

 

Valdybos ir stebėtojų tarybos nariui išmokėtos metinės išmokos (tantjemos) ir / arba išmokos už vykdytas valdymo funkcijas (nuo 2016-01-01)

44

Stipendijos

47

Sporto veiklos pajamos (nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos), išmokėtos juridinio asmens (iki 2016-12-31)

 

Sporto veiklos, kuri nėra individuali veikla ir nesusijusi su darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamos (nuo 2017-01-01)

51

Atlikėjo veiklos pajamos (nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos), išmokėtos juridinio asmens (iki 2016-12-31)

 

Atlikėjo veiklos, kuri nėra individuali veikla ir nesusijusi su darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamos (nuo 2017-01-01)

52

Sporto veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusio su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos) (iki 2016-12-31)

53

Atlikėjo veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusio su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos) (iki 2016-12-31)

54

Autoriniai atlyginimai, gauti iš juridinio asmens (iki 2015-12-31)

 

Autoriniai atlyginimai (nuo 2016-01-01)

61

Honorarai

62

Autoriniai atlyginimai, gauti iš gyventojo (iki 2015-12-31)

63

Darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą suma, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 arba 141 punktų nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu

(nuo 2016-01-01)

73

Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų suma, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 arba 141 punktų nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu (nuo 2016-01-01)

74

Pozityviosios pajamos

87

Pagal paslaugų kvitą gautos pajamos

88

Kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos išmokos

70

3. Individualios veiklos pajamos:

Pajamos iš individualios žemės ūkio veiklos

35

Pajamos iš individualios veiklos pagal verslo liudijimą

92

Kitos individualios veiklos pajamos, išskyrus žymimas 35, 92, 94, 95 ir 96 kodais

93

Individualios sporto veiklos pajamos

94

Individualios atlikėjo veiklos pajamos

95

Šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą

96

 

 

Trumpinių reikšmės

GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

Neribotos civilinės atsakomybės vienetas – individuali įmonė ir ūkinė bendrija.

EEE – Europos ekonominė erdvė.

 

*Išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams palūkanas.

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-96 pakeitimo VA-68 forma GPM308

Papildyta priedu:

Nr. VA-8, 2014-02-10, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01344

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-200, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20116

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-31, 2010-03-24, Žin., 2010, Nr. 36-1749 (2010-03-30), i. k. 1102055ISAK000VA-31

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-35, 2010-04-01, Žin., 2010, Nr. 41-2015 (2010-04-10); Žin., 2010, Nr. 43-0 (2010-04-15), i. k. 1102055ISAK000VA-35

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-112, 2010-11-26, Žin., 2010, Nr. 141-7242 (2010-12-02), i. k. 1102055ISAK00VA-112

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-120, 2010-12-30, Žin., 2010, Nr. 158-8086 (2010-12-31), i. k. 1102055ISAK00VA-120

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-11, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 11-501 (2011-01-27), i. k. 1112055ISAK000VA-11

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-92, 2011-08-08, Žin., 2011, Nr. 102-4823 (2011-08-12), i. k. 1112055ISAK000VA-92

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-113, 2011-11-18, Žin., 2011, Nr. 142-6687 (2011-11-24), i. k. 1112055ISAK00VA-113

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-106, 2012-12-05, Žin., 2012, Nr. 142-7368 (2012-12-08), i. k. 1122055ISAK00VA-106

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-77, 2013-11-08, Žin., 2013, Nr. 118-5962 (2013-11-16), i. k. 1132055ISAK000VA-77

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-8, 2014-02-10, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01344

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-200, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20116

Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-121, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21080

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-25, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-24, i. k. 2016-06076

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-170, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29641

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-68, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13627

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-21, 2018-03-01, paskelbta TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03338

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-4, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00789

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo