Suvestinė redakcija nuo 2019-12-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 149-6670, i. k. 1092330ISAK003D-965

 

Nauja redakcija nuo 2018-12-21:

Nr. 3D-938, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21056

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEISIMO PROGRAMŲ TVIRTINIMO IR VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 11 d. Nr. 3D-965

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 940 „Dėl kompetentingų institucijų paskyrimo ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje“ 4.1 papunkčiu:

1.    T v i r t i n u Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisykles (pridedama).

2.    P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti žemės ūkio viceministrui pagal administruojamą veiklos sritį.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Kazys Starkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-965

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-938 redakcija)

 

VEISIMO PROGRAMŲ TVIRTINIMO IR VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų (toliau kartu – veisimo organizacijos) pripažinimo ir grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo programų (toliau kartu – veisimo programa) patvirtinimo procedūras, taip pat nustato veisimo organizacijų pripažinimo panaikinimo, veisimo programų sustabdymo,  sustabdymo panaikinimo ir patvirtinimo panaikinimo procedūras.

2.    Taisyklės taikomos galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių ir ožkų veisimo organizacijoms. Kitų rūšių ūkinių gyvūnų veisimo organizacijoms šios Taisyklės taikomos tiek, kiek jų nereguliuoja specialūs kiekvienai ūkinių gyvūnų rūšiai skirti teisės aktai.

3.    Taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (OL 2016 L 171, p. 66) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/1012), Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 940 „Dėl kompetentingų institucijų paskyrimo ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje“.

4.    Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/1012 ir Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme.

 

II SKYRIUS

VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO SĄLYGOS

 

5.  Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijas pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba).

51. Taisyklių 7 ir 9 punkte nurodytus dokumentus vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Komisijos darbo reglamentu. Sprendimą dėl veisimo organizacijos pripažinimo pagal Komisijos pateiktas išvadas priima Tarnybos direktorius.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

 

6Ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą vykdantis asmuo, siekiantis, kad Tarnyba pripažintų  jį veisimo organizacija (toliau – pareiškėjas), turi:

6.1. būti Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo;

6.2. būti įsteigęs pagrindinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje;

6.3. turėti parengtą bent vienos ketinamos vykdyti veisimo programos, atitinkančios Reglamento (ES) 2016/1012 I priedo II dalies reikalavimus, projektą;

6.4. turėti 3 ir daugiau veisėjus, dalyvaujančius kiekvienoje iš Taisyklių 6.3 papunktyje nurodytų veisimo programų. Veisėjų veisliniai gyvūnai turi būti laikomi ūkiuose veisimo programoje numatytoje geografinėje teritorijoje, grynaveisliai veisliniai gyvūnai turi priklausyti veislei, o hibridinės veislinės kiaulės – veislei, linijai ar kryžminimo būdu išveistai veislei, kuriai sudaryta veisimo programa. Šis papunktis netaikomas uždaroje gamybos sistemoje veikiančiai privačiai įmonei, taip pat veisimo programoms, kurių tikslas atkurti ar sukurti naują veislę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-678, 2019-12-06, paskelbta TAR 2019-12-06, i. k. 2019-19765

 

6.5. veisimo programoje numatytoje geografinėje teritorijoje turėti pakankamai didelę grynaveislių veislinių gyvūnų populiaciją (šis reikalavimas netaikomas veisimo programoms, kurių tikslas atkurti ar sukurti naują veislę). Pakankamam populiacijos dydžiui įvertinti naudojamas efektyvaus populiacijos dydžio rodiklis Ne, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: Ne = 4 x Nm x Nf / (Nm + Nf), čia: Nm – veisti naudojamų grynaveislių veislinių patinų skaičius; Nf – veisti naudojamų grynaveislių veislinių patelių skaičius. Efektyvaus populiacijos dydžio rodiklis Ne turi būti:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-678, 2019-12-06, paskelbta TAR 2019-12-06, i. k. 2019-19765

6.5.1.   saugomų (nykstančių) veislių – 35 ir daugiau;

6.5.2.   gerinamųjų (palaikomųjų) veislių: arklinių šeimos gyvūnų, galvijų, avių, ožkų 100 ir daugiau, kiaulių (išskyrus uždaroje gamybos sistemoje veikiančioje privačioje įmonėje veisiamas kiaules), triušių, paukščių – 35 ir daugiau;

6.6. būti parengęs ir pasitvirtinęs vidaus darbo tvarkos taisykles, kuriose būtų:

6.6.1.   nustatyta ginčų su veisimo programose dalyvaujančiais veisėjais nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarka;

6.6.2.   užtikrintas lygiateisiškumo principas visiems veisimo programose dalyvaujantiems veisėjams;

6.6.3.   nustatytos veisėjų, dalyvaujančių jų veisimo programose, teisės ir pareigos;

6.6.4.   nustatytos veisėjų narių teisės ir pareigos, kai įtvirtinta veisėjų narystė;

6.6.5.   kuriomis nekliudoma veisimo programose dalyvaujantiems veisėjams laisvai pasirinkti savo veislinius gyvūnus ir juos veisti, turėti nuosavybės teisę į savo veislinius gyvūnus, iš veislinių gyvūnų, įrašytų į kilmės knygas arba įregistruotų kilmės registruose, gauti palikuonis;

6.7. turėti kvalifikuotų darbuotojų, patalpas ir įrangą, kad galėtų tinkamai įgyvendinti veisimo programas, nurodytas Taisyklių 6.3 papunktyje;

6.8. gebėti atlikti veislinių gyvūnų, kurie turi būti įtraukti į veisimo programas, nurodytas Taisyklių 6.3 papunktyje, kilmės registravimo patikrinimus;

6.9. gebėti kaupti arba būti sukaupus ir gebėti naudoti apie veislinius gyvūnus surinktus duomenis, būtinus veisimo programoms, nurodytoms Taisyklių 6.3 papunktyje, įgyvendinti.

7.    Pareiškėjas Tarnybai paštu, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į Tarnybą pateikia:

7.1. prašymą pripažinti veisimo organizacija (Taisyklių 1 priedas);

7.2. įstatų ar kito steigimo dokumento kopiją;

7.3. Taisyklių 6.6 papunktyje nurodytų vidaus darbo tvarkos taisyklių kopiją. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu Taisyklių 6.6 papunkčio reikalavimai nustatyti veisimo organizacijos įstatuose ar kitame steigimo dokumente;

7.4. bent vienos Taisyklių 6.3 papunktyje nurodytos veisimo programos projektą;

7.5. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo atitiktį Taisyklių 6.4, 6.5, 6.7–6.9 papunkčių reikalavimams:

7.5.1. veisėjų, dalyvaujančių kiekvienoje veisimo programoje, kurią prašoma patvirtinti, sąrašą, nurodant ir jų laikomų gyvūnų, kurie bus naudojami veisimo programoje, veislę, bei patinų ir patelių skaičių. Šis reikalavimas netaikomas uždaroje gamybos sistemoje veikiančioms privačioms įmonėms;

7.5.2. pareiškėjo darbuotojų, nurodytų Taisyklių 6.7 papunktyje, sąrašą, nurodant jų kvalifikaciją, skaičių ir pareigybes;

7.5.3. tvarkos aprašą, nustatantį, kaip bus atliekami veislinių gyvūnų, kurie turi būti įtraukti į veisimo programą, kilmei registruoti būtini patikrinimai;

7.5.4. tvarkos aprašą, nustatantį duomenų apie veislinius gyvūnus, būtinų tinkamam veisimo programos įgyvendimui, kaupimo, sisteminimo ir naudojimo tvarką.

7.6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centro suderinimo pažymą, jei Taisyklių 6.3 papunktyje nurodyta veisimo programa yra skirta veislei, įtrauktai į Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

 

8.    Jei yra pateikiami dviejų ar daugiau ketinamų įgyvendinti veisimo programų projektai, kiekvienas iš jų turi atitikti Reglamento (ES) 2016/1012 I priedo II dalies reikalavimus ir prie kiekvieno iš jų turi būti pridedami Taisyklių 7.5 papunktyje nurodyti dokumentai.

9.    Pareiškėjas teikdamas Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus, kartu turi pateikti ir Taisyklių 16 punkte nurodytą prašymą patvirtinti bent vieną iš ketinamų vykdyti veisimo programų.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PRIPAŽINTI VEISIMO ORGANIZACIJA NAGRINĖJIMO TVARKA

 

10. Tarnyba, gavusi Taisyklių 7 ir 9 punktuose nurodytus dokumentus, pateikia Komisijai juos įvertinti. Komisijai nustačius, kad informacija netiksli ar neišsami, Tarnyba ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų kreipiasi į pareiškėją, kad šis skubiai, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patikslintų ir (ar) papildytų informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

 

11. Sprendimas dėl veisimo organizacijos pripažinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Komisijai nustačius, kad  pareiškėjas atitinka Taisyklių 6 punkto reikalavimus ir pagal Taisyklių 19 punktą patvirtinama jo pateikta veisimo programa (jei buvo pateiktos kelios veisimo programos – bent viena iš jų), Tarnybos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodomas pripažintos veisimo organizacijos ir patvirtintos (-ų) veisimo programos (-ų) pavadinimas (-ai), pareiškėją pripažįsta veisimo organizacija ir patvirtina jo pateiktą (-as) veisimo programą (-as). Tarnybos direktoriaus įsakymas skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

 

12.  Pripažinti veisimo organizacija atsisakoma, jeigu:

12.1.    pareiškėjas neatitinka Taisyklių 6 punkte nustatytų reikalavimų;

12.2.    pagal Taisyklių 19 punktą nepatvirtinama veisimo programa (jei buvo pateiktos kelios veisimo programos – nė viena iš jų).

13. Komisijai nustačius, kad yra bent viena iš Taisyklių 12 punkte įvardytų priežasčių atsisakyti pripažinti veisimo organizacija, Tarnyba pareiškėjui  raštu praneša apie ketinimą atsisakyti pripažinti jį veisimo organizacija per Taisyklių 11 punkte nurodytą laikotarpį, išdėstydama tokios išvados pagrindą ir motyvus bei nurodydama 60 kalendorinių dienų (nuo šio rašto gavimo dienos) terminą, per kurį pareiškėjas gali pašalinti 12 punkte nurodytas priežastis ir paprašyti persvarstyti ketinimą atsisakyti pripažinti veisimo organizacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

 

14. Tarnyba, gavusi pareiškėjo prašymą persvarstyti ketinimą atsisakyti pripažinti pareiškėją veisimo organizacija, pateikia jį Komisijai. Komisijai įvertinus jame išdėstytus argumentus bei įrodymus, patvirtinančius, kad nebėra Taisyklių 12 punkte nurodytų priežasčių, ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo prašymo ir su juo pateiktų įrodymų dėl priežasčių nepripažinti veisimo organizacija išnykimo gavimo dienos:

14.1.    priimamas sprendimas pripažinti pareiškėją veisimo organizacija ir jis įforminamas Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka; arba

14.2.    priimamas sprendimas atsisakyti pripažinti pareiškėją veisimo organizacija. Tarnyba apie tai raštu informuoja pareiškėją, nurodydama tokio sprendimo priėmimo pagrindus ir motyvus. Tarnyba apie sprendimą atsisakyti pripažinti pareiškėją veisimo organizacija taip pat informuoja Europos Komisiją, nurodydama sprendimo pagrindus ir motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

 

IV SKYRIUS

VEISIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO IR KEITIMO TVARKA

 

15. Veisimo programas vertina Komisija. Sprendimą dėl veisimo programos tvirtinimo pagal Komisijos pateiktas išvadas priima Tarnybos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

 

16.  Pareiškėjas, kaip nurodyta Taisyklių 9 punkte, arba veisimo organizacija, siekiantys, patvirtinti naują veisimo programą, pakeisti patvirtintą veisimo programą ar pratęsti jos terminą, Tarnybai paštu, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamiesi į Tarnybą pateikia prašymą patvirtinti veisimo programą (Taisyklių 2 priedas). Kartu su prašymu pateikiamas numatomos vykdyti veisimo programos projektas.

17.  Jeigu veisimo programoje numatytas vykdymo terminas ir veisimo organizacija ketina jį pratęsti, Taisyklių 16 punkte nurodytas prašymas Tarnybai turi būti pateiktas, jei iki jos galiojimo pabaigos yra likę ne mažiau nei 3 mėnesiai.

18. Tarnyba, gavusi dokumentus, pateikia juos vertinti Komisijai. Sprendimas dėl veisimo programos patvirtinimo arba nepatvirtinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Sprendimas dėl veisimo programos patvirtinimo įforminamas Tarnybos direktoriaus įsakymu. Nusprendus nepatvirtinti veisimo programos, Tarnyba informuoja pareiškėją Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

Nr. 3D-678, 2019-12-06, paskelbta TAR 2019-12-06, i. k. 2019-19765

 

19.  Veisimo programa patvirtinama:

19.1.    jeigu veisimo programa atitinka Reglamento (ES) 2016/1012 8 straipsnio, I priedo 2 ir (arba) 3 dalies reikalavimus;

19.2.    jeigu veisimo programa atitinka Taisyklių 6.4–6.5 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

19.3.    jeigu nėra priežasčių, nurodytų Reglamento (ES) 2016/1012 10 straipsnio 1 dalyje.

20.  Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja veisimo organizaciją apie veisimo programos patvirtinimą.

21. Atsisakius patvirtinti veisimo programą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu praneša veisimo organizacijai, nurodydama sprendimo atsisakyti patvirtinti veisimo programą pagrindą ir motyvus bei jo apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-678, 2019-12-06, paskelbta TAR 2019-12-06, i. k. 2019-19765

 

22.  Atsisakius patvirtinti pateiktą veisimo programą, veisimo organizacija per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka pakartotinai pateikti pakeistą ar naują veisimo programos projektą.

23.  Jei veisimo organizacija per Taisyklių 22 punkte nurodytą terminą nepateikia pakeistos ar naujos veisimo programos projekto arba atsisakoma pakeistą ar naują veisimo programą patvirtinti ir jei veisimo organizacija neturi nė vienos pagal Taisykles patvirtintos veisimo programos, tokios veisimo organizacijos pripažinimas panaikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

 

V SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE VYKDOMOS VEISIMO PROGRAMOS GEOGRAFINĖS TERITORIJOS IŠPLĖTIMĄ

 

 

24.  Kai veisimo organizacija Taisyklių nustatyta tvarka patvirtintą veisimo programą ketina pradėti vykdyti su kitoje valstybėje narėje laikomais ūkiniais gyvūnais, apie numatomą jos geografinės teritorijos išplėtimą privalo raštu informuoti Tarnybą, nurodydama numatomą veisimo programos vykdymo atitinkamoje valstybėje narėje pradžią. Pranešimas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki numatomos veisimo programos vykdymo atitinkamoje valstybėje narėje pradžios.

25.  Gavusi Taisyklių 24 punkte nurodytą pranešimą, Tarnyba, likus ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų iki numatomos veisimo programos vykdymo kitoje valstybėje narėje pradžios, pateikia pranešimą kartu su veisimo programa kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, o prireikus (kai to prašo tos valstybės narės kompetentinga institucija) – ir pranešimo, ir veisimo programos vertimą į vieną iš tos valstybės narės oficialių kalbų. Tokiu atveju veisimo organizacija Tarnybai pateikia vertimą likus ne mažiau kaip 60 dienų iki numatomos veisimo programos vykdymo toje valstybėje narėje pradžios.

26.  Jeigu kitos valstybės narės kompetentinga institucija per 90 kalendorinių dienų nuo Taisyklių 25 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos nepateikia atsakymo dėl pranešimo, laikoma, kad valstybė narė neprieštarauja dėl veisimo programos vykdymo su jos geografinėje teritorijoje laikomais gyvūnais.

27.  Valstybei narei išreiškus nepritarimą dėl veisimo programos vykdymo jos geografinėje teritorijoje, Tarnyba nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja veisimo organizaciją, nurodydama šio sprendimo pagrindą ir motyvus.

28. Tarnyba, gavusi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą apie toje valstybėje pripažintos veisimo organizacijos ketinimą veisimo programą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateikia jį Komisijai, kuri įvertina, ar veisimo programą galima patvirtinti pagal Taisyklių 19 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

 

29.  Jei su Taisyklių 28 punkte nurodytu pranešimu nebuvo pateikta veisimo programos kopija ir (arba) jos oficialus vertimas į lietuvių kalbą, Tarnyba per 10 darbo dienų kreipiasi į pranešimą pateikusią kitos valstybės narės kompetentingą instituciją dėl šių dokumentų pateikimo.

30Sprendimas dėl veisimo programos, pateiktos pagal Taisyklių 28–29 punktus, vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje patvirtinimo įforminamas Tarnybos direktoriaus įsakymu. Apie priimtą sprendimą, o atsisakymo patvirtinti veisimo programos vykdymą Lietuvos Respublikos teritorijoje atveju – ir atsisakymo pagrindą bei motyvus, Tarnyba ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo Taisyklių 28 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos praneša tos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-678, 2019-12-06, paskelbta TAR 2019-12-06, i. k. 2019-19765

 

31.  Kai atsisakoma patvirtinti kitos valstybės narės veisimo programos vykdymą Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl Taisyklių 19 punkte nurodytų reikalavimų neatitikties, Tarnyba apie tai raštu praneša Europos Komisijai nurodydama tokio atsisakymo priežastis.

32.  Apie veisimo programų, vykdomų kitoje valstybėje narėje, pakeitimus Tarnyba per 30 kalendorinių dienų praneša kitos valstybės kompetentingai institucijai.

33Tarnyba gali atšaukti pagal Taisyklių 30 punktą patvirtintą veisimo programą, kai ne mažiau kaip 12 mėnesių joks veisėjas nedalyvavo Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomoje veisimo programoje.

 

VI SKYRIUS

VEISIMO ORGANIZACIJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

34Veisimo organizacijos turi teises ir pareigas, nurodytas Reglamento (ES) 2016/1012 14 straipsnyje.

35.  Be teisių ir pareigų, nurodytų Taisyklių 34 punkte, veisimo organizacija:

35.1.    gali techninei veiklai, susijusiai su veisimo programos įgyvendinimu, įskaitant produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą, atlikti pasirinkti ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir (arba) genetinio vertinimo vykdytoją. Tokiu atveju veisimo organizacija privalo užtikrinti, kad techninei veiklai atlikti pasirinktas ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir (arba) genetinio vertinimo vykdytojas yra kompetentingas atlikti paskirtą veiklą ir ekonominiais interesais nesusijęs su veisėjais, dalyvaujančiais veisimo programoje;

35.2.    privalo:

35.2.1. įgyvendinti patvirtintą veisimo programą;

35.2.2. užtikrinti, kad veisėjai, dalyvaujantys veisimo programoje, laikytųsi patvirtintos veisimo programos;

35.2.3. sudaryti sąlygas Tarnybai tikrinti ir su ja bendradarbiauti tikrinant veisimo organizacijos veiklą, įrangą, patalpas, veislinius gyvūnus ir jų genetinės medžiagos produktus, kompiuterizuotas informacijos valdymo sistemas, dokumentus ir kitą veisimo organizacijos vykdomos veiklos efektyvios ir objektyvios kontrolės vykdymui užtikrinti būtiną informaciją;

35.2.4. pranešti Tarnybai apie patvirtintos veisimo programos numatomus pakeitimus;

35.2.5. iki einamųjų metų vasario 1 d. raštu teikti Tarnybai veisimo programų vykdymo ataskaitas Tarnybos patvirtinta forma už praėjusius kalendorinius metus.

 

VII SKYRIUS

VEISIMO ORGANIZACIJŲ PRIPAŽINIMO PANAIKINIMAS, VEISIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

 

36.  Veisimo organizacijų pripažinimas  panaikinamas Tarnybos direktoriaus sprendimu:

36.1.  gavus veisimo organizacijos prašymą; arba

36.2.  veisimo organizacijai pasibaigus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnyje nustatytais pagrindais; arba

36.3.  veisimo organizacijai nesilaikant Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo, Reglamento (ES) 2016/1012, Taisyklių ir kitų ūkinių gyvūnų veislininkystę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; arba

36.4panaikinamas veisimo programos patvirtinimas arba jei terminuotos veisimo programos terminas pasibaigęs ir veisimo organizacija neturi kitos pagal Taisykles patvirtintos veisimo programos; arba

36.5.  Taisyklių 23 punkte nurodytu pagrindu;

36.6.    per Tarnybos nustatytą trūkumų pašalinimo terminą veisimo organizacijai nepašalinus Tarnybos nustatytų trūkumų.

37Nustačius bet kurią iš Taisyklių 36.3–36.5 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Tarnyba raštu įspėja veisimo organizaciją apie numatomą sprendimo panaikinti veisimo organizacijos pripažinimą priėmimą, nustatydama ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą trūkumams pašalinti.

38.  Tarnybai priėmus sprendimą panaikinti veisimo organizacijos pripažinimą, kartu panaikinamas ir veisimo programos (programų) patvirtinimas.

39.  Vykdomos veisimo programos patvirtinimas sustabdomas, jei:

39.1.    netinkamai įgyvendinama arba visai neįgyvendinama veisimo programa;

39.2.  veisimo programa neatitinka Taisyklių 19 punkte nurodytų reikalavimų;

39.3.  tam tikros gyvūnų veislės kilmės knyga, hibridinių veislinių kiaulių atveju hibridų registras, pildomi nesilaikant teisės aktų ir veisimo programos reikalavimų.

40.  Tarnyba, vadovaudamasi Taisyklių 39 punkte nustatytais pagrindais, sustabdo veisimo programos patvirtinimą, nurodydama trūkumų pašalinimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Veisimo organizacija, per Tarnybos nustatytą ar trumpesnį terminą pašalinusi nustatytus trūkumus, apie tai raštu informuoja Tarnybą ir pateikia prašymą panaikinti veisimo programos patvirtinimo sustabdymą. Tarnyba, nustačiusi, kad veisimo organizacija pašalino Tarnybos nustatytus trūkumus, panaikina veisimo programos patvirtinimo sustabdymą.

41.  Sąlygos panaikinti veisimo programos patvirtinimą:

41.1.  veisimo organizacija per Tarnybos nustatytą terminą nepašalino nustatytų veiklos pažeidimų;

41.2.  mažiausiai 12 mėnesių geografinėje teritorijoje, kurioje numatyta įgyvendinti veisimo programą, nėra veisėjų, dalyvaujančių toje veisimo programoje;

41.3.  Taisyklių 38 punkte nurodytu pagrindu.

42.  Tarnyba, priėmusi sprendimą dėl veisimo programos patvirtinimo sustabdymo ir sustabdymo panaikinimo, veisimo programos patvirtinimo panaikinimo, veisimo organizacijos pripažinimo panaikinimo, įformina jį Tarnybos direktoriaus įsakymu. Apie priimtą sprendimą Tarnyba informuoja veisimo organizaciją raštu per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, nurodydama sprendimo pagrindus ir motyvus, sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

 

VIII SKYRIUS

VEISIMO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS KONTROLĖ

 

43.  Tarnyba vykdo veisimo programų įgyvendinimo ir veisimo organizacijų vykdomos veiklos priežiūrą, vadovaudamasi Reglamentu (ES) 2016/1012.

44.  Tarnybos pareigūnai, įgyvendindami Taisyklių 43 punktą, turi teisę:

44.1.    veisimo organizacijoms nurodyti rastus veisimo organizacijų ar veisėjų darbo veiklos trūkumus, pažeidimus ir pareikalauti juos pašalinti, nurodydami trūkumų pašalinimo terminus;

44.2.    gauti informaciją apie veisimo organizacijos veiklą įgyvendinant patvirtintą veisimo programą, veisimo programos įgyvendinimo geografinę teritoriją, ūkinių gyvūnų produktyvumą, veislinę vertę bei kitus su ūkinių gyvūnų veislininkyste susijusius duomenis;

44.3.    taikyti administracines poveikio priemones Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;

44.4.    teikti Tarnybos direktoriui informaciją, būtiną sprendimams dėl veisimo organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo, veisimo programų patvirtinimo, patvirtinimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir patvirtinimo panaikinimo priimti;

44.5.    kitas Taisyklių 3 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytas teises.

45Tarnyba rengia ir nuolat atnaujina veisimo organizacijų sąrašą (toliau – sąrašas). Sąrašas skelbiamas Tarnybos interneto puslapyje. Sąrašas skelbiamas ir jame pateikiama informacija taip, kaip nustatyta 2017 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/716, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su pavyzdinėmis formomis, kurios turi būti naudojamos teikiant informaciją, įtrauktiną į pripažintų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų sąrašus (OL 2017 L 109, p. 1).

46.  Kai panaikinamas veisimo organizacijos pripažinimas arba veisimo programos patvirtinimas sustabdomas arba panaikinamas, Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šią informaciją nurodo Tarnybos interneto puslapyje paskelbtame sąraše.

47.  Tarnyba veisimo organizaciją išbraukia iš sąrašo praėjus ne mažiau kaip 24 mėnesiams nuo sprendimo panaikinti veisimo organizacijos pripažinimą priėmimo, o veisimo programą nuo sprendimo panaikinti veisimo programos patvirtinimą priėmimo.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48.  Veisimo organizacija ar pareiškėjas, nesutinkantys su Tarnybos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali juos skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo pripažinti veisimo organizacija forma)

 

________________________________________________________________________________

( juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas)

________________________________________________________________________________

(pagrindinės buveinės adresas)

 

_________________________________________

(kontaktinis  telefono  numeris)

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

Siesikų g. 19

07170 Vilnius                                         

 

 

PRAŠYMAS PRIPAŽINTI VEISIMO ORGANIZACIJA

________________________

____________________________________

(data)

 

Prašau ____________________________________________________________pripažinti

( juridinio asmens pavadinimas)

grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija / hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija

(nereikalingą išbraukite)

 

PRIDEDAMA:

(reikalingą pažymėkite)

 

□                   Prašymas patvirtinti šią (šias) veisimo programą (-as):

(įvardykite)

 

1.

2.

3.

 

□                   Įstatų ar kito steigimo dokumento kopija

□                   Vidaus darbo tvarkos taisyklių kopija*

□                   Dokumentai, patvirtinantys atitiktį Taisyklių 6.4, 6.5, 6.7–6.9 papunkčių reikalavimams

□                   Veisėjų, dalyvaujančių veisimo programoje (-ose), sąrašas (-ai)**

□                   Darbuotojų sąrašas

□                   Tvarkos aprašas, nustatantis, kaip bus atliekami veislinių gyvūnų kilmei registruoti būtini patikrinimai

 

□                   Tvarkos aprašas, nustatantis duomenų apie veislinius gyvūnus kaupimo, sisteminimo ir naudojimo tvarką

□                   Kita (įvardykite)_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

*nebūtina pateikti, jeigu Taisyklių 6.6 papunkčio reikalavimai nustatyti veisimo organizacijos įstatuose ar kitame steigimo dokumente

** nereikia pateikti uždaroje gamybos sistemoje veikiančioms privačioms įmonėms

 

 

 

Papildoma informacija (įvardykite)____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

_______________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo patvirtinti veisimo programą forma)

 

________________________________________________________________________________

( juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas)

________________________________________________________________________________

(pagrindinės buveinės adresas)

 

_________________________________________

(kontaktinis  telefono  numeris)

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

Siesikų g. 19

07170 Vilnius                                         

 

PRAŠYMAS PATVIRTINTI VEISIMO PROGRAMĄ

________________

(data)

 

Prašau patvirtinti veisimo programą (-as):

 

Veisimo programos pavadinimas

Priežastis

Naujos programos tvirtinimas

Patvirtintos programos pakeitimas

Patvirtintos programos vykdymo termino pratęsimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikla, perduodama trečiosioms šalims*

Veikla

Vykdytojo pavadinimas (vardas, pavardė)

Vykdytojo kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pildoma jeigu veisimo organizacija numato vykdyti produktyvumo tyrimus ir (arba) genetinį vertinimą ir šioms veikloms vykdyti paskiria trečiąsias šalis pagal Reglamento (ES) 2016/1012 27 straipsnio 1 dalies b punktą

 

Papildoma informacija:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA. Prašomos (-ų) patvirtinti veisimo programos (-ų) projektas (-ai).

 

 

__________________________

_______________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-232, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-04-24, i. k. 2014-04680

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-965 ,,Dėl veislininkystės institucijų pripažinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-938, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21056

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-965 „Dėl Veislininkystės institucijų pripažinimo“ pakeitimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-404, 2019-07-03, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11026

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-938 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-678, 2019-12-06, paskelbta TAR 2019-12-06, i. k. 2019-19765

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo