Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 148-6646, i. k. 1092230ISAK00A1-670

 

Nauja redakcija nuo 2024-01-01:

Nr. A1-856, 2023-12-18, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24421

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKIRIAMOJO ŽENKLO „ASMUO SU NEGALIA“ NAUDOJIMO

 

2009 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-670

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi:

1. Nustatau, kad:

1.1. skiriamąjį ženklą „Asmuo su negalia“ (toliau – ženklas) Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka turi teisę naudoti:

1.1.1. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja transporto priemones ir kuriems nustatytas 0–30 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis) (teisę naudotis šia teise patvirtinantis dokumentas vairuotojo asmens su negalia pažymėjimas);

1.1.2. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja transporto priemones ir turi jiems išduotą asmens su negalia automobilio statymo kortelę (teisę naudotis šia teise patvirtinantys dokumentai vairuotojo asmens su negalia pažymėjimas ir asmens su negalia automobilio statymo kortelė);

1.1.3. fiziniai asmenys, kurie veža asmenis, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis) ar sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis (teisę naudotis šia teise patvirtinantis dokumentas vežamo asmens asmens su negalia pažymėjimas);

1.1.4. socialinių paslaugų, švietimo ir ugdymo, socialinės globos įstaigos (toliau – įstaigos), kai veža asmenis su negalia (teisę naudotis šia teise patvirtinantys dokumentai – transporto priemonės registracijos liudijimas, išduotas Lietuvos Respublikoje, (toliau – transporto priemonės registracijos liudijimas) įstaigos vadovo išduota pažyma, kuria patvirtinama, kad šia transporto priemone vežami asmenys su negalia, nurodant transporto priemonės valstybinį numerį ir įstaigos juridinio asmens pavadinimą, ir vežamo asmens asmens su negalia pažymėjimas);

1.1.5. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (toliau – Centras), kai teikia asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą (teisę naudotis šia teise patvirtinantys dokumentai – transporto priemonės registracijos liudijimas ir Centro direktoriaus išduota pažyma, kuria patvirtinama, kad šia transporto priemone yra teikiamos asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos, nurodant transporto priemonės valstybinį numerį ir įstaigos juridinio asmens pavadinimą);

1.1.6. nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios asmenims su negalia, (toliau – nevyriausybinės organizacijos) kai veža asmenis su negalia (teisę naudotis šia teise patvirtinantys dokumentai – transporto priemonės registracijos liudijimas, nevyriausybinės organizacijos vadovo išduota pažyma, kuria patvirtinama, kad nevyriausybinė organizacija šia transporto priemone veža asmenis su negalia, nurodant transporto priemonės valstybinį numerį ir nevyriausybinės organizacijos juridinio asmens pavadinimą, ir vežamo asmens asmens su negalia pažymėjimas);

1.1.7. pacientų pavėžėjimo paslaugų teikėjai (toliau – paslaugų teikėjai), kai veža asmenis su negalia (teisę naudotis šia teise patvirtinantys dokumentai – transporto priemonės registracijos liudijimas, paslaugų teikėjo vadovo išduota pažyma, kuria patvirtinama, kad paslaugų teikėjas šia transporto priemone veža asmenis su negalia, nurodant transporto priemonės valstybinį numerį, paslaugų teikėjo juridinio asmens pavadinimą, pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo sutartį su savivaldybės įstaiga (sutarties pavadinimas, registracijos data ir numeris, galiojimo data, sutarties šalių pavadinimai ir sutarties dalykas), ir vežamo asmens asmens su negalia pažymėjimas).

1.2. Šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodyti asmenys, įstaigos, Centras, nevyriausybinės organizacijos ir paslaugų teikėjai ženklą įsigyja savo lėšomis prekybos vietose.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                Donatas Jankauskas

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2024-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. A1-856, 2023-12-18, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24421

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-225, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3425 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-225

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-670 "Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą "Neįgalusis", nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą "Neįgalusis", išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-161, 2011-03-25, Žin., 2011, Nr. 37-1790 (2011-03-29), i. k. 1112230ISAK00A1-161

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-670 "Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą "Neįgalusis", nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą "Neįgalusis", išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-312, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-11, i. k. 2020-07728

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-856, 2023-12-18, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24421

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir Dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo