Suvestinė redakcija nuo 2021-11-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 145-6473, i. k. 1092060ISAK00V-1107

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-09:

Nr. V-170, 2021-03-08, paskelbta TAR 2021-03-08, i. k. 2021-04767

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

Įsakymas

Dėl KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKOS TARNAUTI UŽSIENYJE KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. lapkričio 26 d. Nr. V-1107

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo“, 16 punktu ir Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1522 „Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų patvirtinimo“,  7 punktu:

1. Sudarau Krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisiją (toliau – Komisija):

pirmininkas – Krašto apsaugos ministerijos kancleris;

nariai:  

krašto apsaugos viceministras, kuriam yra priskirta krašto apsaugos sistemos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos sritis;        

krašto apsaugos viceministras, kuriam yra priskirta gynybos politikos veiklos sritis;

krašto apsaugos viceministras, kuriam yra priskirta krašto apsaugos sistemos biudžeto ir finansinių išteklių valdymo politikos veiklos sritis;

Krašto apsaugos ministerijos gynybos politikos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-873, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-17, i. k. 2021-23735

 

2. S k i r i u Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamento Personalo valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Komisijos sekretoriumi.

3. Tvirtinu Krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                    Rasa Juknevičienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2009 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. V-1107

(Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2021 m. kovo 8 d.

įsakymo Nr. V-170  redakcija)

 

 

Krašto apsaugos sistemos Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos nuostatai

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Komisija yra krašto apsaugos ministro patariamoji institucija, teikianti siūlymus krašto apsaugos ministrui dėl krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų, dalyvaujančių atrankoje į kitas pareigas Lietuvos Respublikos ambasadose, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose bei į specialiąsias misijas.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1522 „Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų patvirtinimo“ ir kitais su Komisijos veikla susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir šiais Nuostatais.

4. Įgyvendinant šiuos Nuostatus, valstybės tarnautojų asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 1 ir 2 prieduose, tvarkomi valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje tikslu, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

5. Komisijos darbas grindžiamas objektyvumo ir skaidrumo principais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Komisijos veiklos tikslas – teikti siūlymus krašto apsaugos ministrui dėl krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų atrankos į pareigas užsienyje.

7. Komisijos uždaviniai:

7.1. atrinkti valstybės tarnautojus į kitas pareigas Lietuvos Respublikos ambasadose, konsulinėse įstaigose ar atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat į specialiąsias misijas;

7.2. atrinkti valstybės tarnautojus į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose;

7.3. teikti krašto apsaugos ministrui siūlymus dėl galimybės pratęsti krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams tarnybą einant tas pačias pareigas užsienyje ar užsienio institucijose.

8. Įgyvendindama uždavinius, Komisija vykdo šias funkcijas:

8.1. vertina, ar dalyvaujantys atrankoje kandidatai atitinka pareigybės, į kurią jie pretenduoja būti perkelti, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus; 

8.2. vertina kandidatų į laisvas pareigas atitiktį priimančiosios institucijos nustatytiems reikalavimams;

8.3. pokalbio su kandidatu metu įvertina jo žinias, įgūdžius, gebėjimus, kurių reikia pareigų funkcijoms vykdyti, kandidato galimybes jas panaudoti praktikoje ir motyvaciją užimti pareigybę;

8.4. sprendžia kitus su atranka susijusius klausimus.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

9. Komisija, vykdydama jai priskirtus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

9.1. gauti iš Lietuvos Respublikos institucijų ir Vyriausybės įgaliotos įstaigos informaciją apie laisvas pareigas tarptautinėse institucijose ir šioms pareigoms keliamus reikalavimus;

9.2. kviesti į posėdį kandidatus, dalyvaujančius atrankoje, bei jų vadovus.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS ir sprendimų priėmimas

 

10. Komisijos darbui vadovauja ir posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas. Jeigu Komisijos pirmininkas posėdyje dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti, Komisijos pirmininko funkcijas vykdo Komisijos narys krašto apsaugos viceministras, kuriam yra priskirta gynybos politikos veiklos sritis, jo nesant, Komisijos narys krašto apsaugos viceministras, kuriam yra priskirta krašto apsaugos sistemos biudžeto ir finansinių išteklių valdymo politikos veiklos sritis.

11. Komisijos posėdžiai, kurių metu atrenkami pretendentai į pareigas Lietuvos Respublikos ambasadose, konsulinėse įstaigose ar atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat į specialiąsias misijas, paprastai šaukiami ne vėliau kaip likus metams iki valstybės tarnautojo, kuris prieš tai buvo paskirtas į pareigas, kadencijos pabaigos.

12. Komisijos posėdžiai pretendentams į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose atrinkti šaukiami gavus iš Valstybės tarnybos departamento pranešimą apie laisvas pareigas arba pavedimą atrinkti pretendentą (kai laisvų pareigų pobūdis susijęs tik su Krašto apsaugos ministerijos funkcijomis ir pagal tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytus reikalavimus į pareigas gali būti deleguojamas tik asmuo, dirbantis krašto apsaugos sistemoje) ir Krašto apsaugos ministerijos vadovybei priėmus sprendimą, kad tikslinga organizuoti atranką.

13. Komisijos sekretorius, kuris nėra Komisijos narys, vykdo šias funkcijas:

13.1. rengia Komisijos posėdžio medžiagą (1 priedas);

13.2. Komisijos pirmininkui paskyrus posėdžio datą, informuoja apie tai Komisijos narius ir jiems posėdžio medžiagą pateikia ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio;

13.3. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus.

14. Komisijos posėdis gali įvykti, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

15. Posėdyje nedalyvaujantis Komisijos narys gali iš anksto raštu pateikti savo nuomonę apie posėdyje svarstomus klausimus ar iš anksto įvertinti kandidatus į kitas valstybės tarnautojų pareigas Lietuvos Respublikos ambasadose, konsulinėse įstaigose ar atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat į specialiąsias misijas arba į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose. Tokie pareiškimai, vertinimai pridedami prie Komisijos posėdžio protokolo.

16. Ypač skubiais atvejais Komisijos pirmininko sprendimu Komisijos sekretorius gali apklausti Komisijos narius elektroniniu būdu. Apklausa atliekama šia tvarka:

16.1. Komisijos sekretorius parengia elektroninės apklausos medžiagą ir išsiunčia elektroniniu paštu visiems Komisijos nariams;

16.2. Komisijos nariai pateikia savo įvertinimą/motyvuotą nuomonę dėl kandidatų, dalyvaujančių atrankoje. Kandidatų vertinimai išsiunčiami elektroniniu paštu Komisijos sekretoriui;

16.3. Komisijos sekretorius, vadovaudamasis pateiktais Komisijos narių vertinimais, surašo protokolą.

17. Komisijos narių kalbos posėdžio metu viešai neskelbiamos.

18. Komisijos posėdis protokoluojamas. Posėdžio protokolą rengia Komisijos sekretorius. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas arba jo pareigas einantis Komisijos narys ir sekretorius.

19. Su Komisijos priimtais sprendimais gali susipažinti visi posėdyje dalyvavę kandidatai ir jų vadovai.

20. Komisijos sekretorius, vadovaudamasis Komisijos posėdžio protokolu, parengia krašto apsaugos ministro sprendimo dėl krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų, atrinktų tarnauti užsienyje (2 priedas), projektą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia krašto apsaugos ministrui tvirtinti.

21. Su krašto apsaugos ministro sprendimu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos supažindinami visi atrankoje dalyvavę kandidatai ir jų aukštesni pagal pavaldumą vadovai.

22. Komisijos protokolus ir krašto apsaugos ministro sprendimus registruoja ir saugo Komisijos sekretorius teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Krašto apsaugos ministro sprendimų įgyvendinimą planuoja ir organizuoja Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamentas.

 

___________________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas (nauja redakcija pagal V-170)

 

2 priedas (nauja redakcija pagal V-170)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-52, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 10-462 (2011-01-25), i. k. 1112060ISAK0000V-52

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 "Dėl Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-245, 2011-03-02, Žin., 2011, Nr. 30-1411 (2011-03-10), i. k. 1112060ISAK000V-245

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 "Dėl Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-325, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 37-1786 (2011-03-29), i. k. 1112060ISAK000V-325

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 "Dėl valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-576, 2011-05-18, Žin., 2011, Nr. 65-3067 (2011-05-28), i. k. 1112060ISAK000V-576

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 "Dėl Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-15, 2013-01-08, Žin., 2013, Nr. 6-246 (2013-01-17), i. k. 1132060ISAK0000V-15

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 "Dėl Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-292, 2013-04-10, Žin., 2013, Nr. 40-1990 (2013-04-18), i. k. 1132060ISAK000V-292

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 "Dėl Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-41, 2015-01-15, paskelbta TAR 2015-01-15, i. k. 2015-00673

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 „Dėl Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-220, 2017-03-14, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04358

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 „Dėl Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1304, 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00320

Dėl Krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 „Dėl Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-170, 2021-03-08, paskelbta TAR 2021-03-08, i. k. 2021-04767

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 „Dėl Krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-873, 2021-11-17, paskelbta TAR 2021-11-17, i. k. 2021-23735

Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1107 „Dėl Krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo