Suvestinė redakcija nuo 2010-02-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 141-6248, i. k. 1092060ISAK00V-1098

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos ministrO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS AUTOŪKIO, KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS LEIDYBOS IR INFORMACINIO APRŪPINIMO TARNYBOS, KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ŪKIO TARNYBOS REORGANIZAVIMO

 

2009 m. lapkričio 25 d. Nr. V-1098

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2004, Nr. 72-2495) 2-osios knygos II dalies VIII skyriumi, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2003, Nr. 91(1)-4106; 2004, Nr. 169-6215; 2006, Nr. 72-2679; 2008, Nr. 38-1377) 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2000, Nr. 83-2511) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 „Dėl biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 46-1120; 2000, Nr. 48-1390) ir atsižvelgdama į KAM gynybos resursų tarybos 2009 m. spalio 5 d. posėdžio protokolą Nr. 5KV-16 bei siekdama tobulinti vadovavimo ir valdymo sistemą ir struktūrą:

1. Neteko galios nuo 2010-02-28

Punkto naikinimas:

Nr. V-170, 2010-02-24, Žin. 2010, Nr. 24-1142 (2010-02-27), i. k. 1102060ISAK000V-170

 

2. Skelbiu Krašto apsaugos ministerijos Autoūkio, Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos ir Krašto apsaugos ministerijos Ūkio tarnybos reorganizavimo sąlygas (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-170, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1142 (2010-02-27), i. k. 1102060ISAK000V-170

 

3. Sudarau Krašto apsaugos ministerijos Autoūkio, Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos ir Krašto apsaugos ministerijos Ūkio tarnybos reorganizavimo komisiją:

pirmininkas – Inga Anuškevičiūtė, Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos viršininko pavaduotoja;

nariai: Kristina Bandzevičienė, Krašto apsaugos ministerijos Ūkio tarnybos Materialinio aprūpinimo skyriaus vedėja;

kpt. Kęstutis Baranauskas, Krašto apsaugos ministerijos Autoūkio Eksploatacijos skyriaus vedėjas;

Vytautas Basys, Krašto apsaugos ministerijos Ūkio tarnybos viršininkas;

Vytautas Čepukas, Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos viršininkas;

Vitalija Jusienė, Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos Gamybos skyriaus vedėja;

Sergėjus Montvila, Krašto apsaugos ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir atstovavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Jonas Švagžlys, Krašto apsaugos ministerijos Autoūkio viršininkas.

4. Leidžiu Komisijos pirmininkui prireikus pasitelkti kitų specialistų.

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2009 m. lapkričio 25 d.

įsakymu Nr. V-1098

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS AUTOŪKIO, KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS LEIDYBOS IR INFORMACINIO APRŪPINIMO TARNYBOS, KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ŪKIO TARNYBOS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Krašto apsaugos ministerijos Autoūkio (toliau – KAM Autoūkis), Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos (toliau – KAM LIAT) ir Krašto apsaugos ministerijos Ūkio tarnybos (toliau – KAM Ūkio tarnyba) reorganizavimo sąlygos nustato KAM Autoūkio, KAM LIAT ir KAM Ūkio tarnybos reorganizavimo eigą sujungimo būdu į vieną Bendrųjų reikalų departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Bendrųjų reikalų departamentas prie KAM).

2. Šios reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2004, Nr. 72-2495) 2-osios knygos II dalies VIII skyriumi, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr.49-1325; 1999, Nr.64-2069; 2003, Nr.91(1)-4106; 2004, Nr.169-6215; 2006, Nr.72-2679; 2008, Nr.38-1377) 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr.104-2322; 2000, Nr.83-2511) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 „Dėl biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 46-1120; 2000, Nr. 48-1390), įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 50 „Dėl Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (saulėlydžio komisijos) sudarymo“ (Žin., 2009, Nr. 13-514) nuostatas ir atsižvelgiant į KAM gynybos resursų tarybos 2009 m. spalio 5 d. posėdžio protokolą Nr. 5KV-16, taip pat siekiant vadovavimo ir valdymo sistemos tobulinimo ir struktūros optimizavimo.

 

II. REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos:

3.1. KAM Autoūkis:

3.1.1. adresas – J. Kairiūkščio g. 14, LT-08409 Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.1.2. biudžetinės įstaigos registracijos kodas 291721670, registracijos Juridinių asmenų registre data 2005 m. sausio 14 d.;

3.1.3. sąskaitos – biudžetinė – AB SEB LT 16 7044 0600 0632 9739, banko kodas 70440.

3.2. KAM LIAT:

3.2.1. adresas – Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.2.2. biudžetinės įstaigos registracijos kodas 188742251, registracijos Juridinių asmenų registre data 2005 m. birželio 7 d.;

3.2.3. sąskaitos:

3.2.3.1. biudžetinė: AB SEB LT05 7044 0600 0638 4839, banko kodas 70440;

3.2.3.2. specialiųjų lėšų: AB SEB LT82 7044 0600 0633 9415, banko kodas 70440.

3.3. KAM Ūkio tarnyba:

3.3.1. adresas – Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.3.2. biudžetinės įstaigos registracijos kodas 188741530, registracijos Juridinių asmenų registre data 2005 m. rugsėjo 22 d.;

3.3.3. sąskaitos:

3.3.3.1. biudžetinė: AB SEB LT39 7044 0600 0632 6415;

3.3.3.2. specialiųjų lėšų: AB SEB LT92 7044 0600 0632 6431, banko kodas 70440.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS

 

4. KAM Autoūkio, KAM LIAT ir KAM Ūkio tarnybos reorganizavimo sujungimo būdu tikslas – optimizuoti struktūrą, taip pat tobulinti vadovavimo ir valdymo sistemą, siekiant optimizuoti žmoniškųjų ir administracinių kaštų pasiskirstymą ir efektyviau panaudojant skiriamus biudžeto finansinius išteklius, sukurti sujungimo būdu Bendrųjų reikalų departamentą prie KAM.

5. KAM Autoūkio, KAM LIAT ir KAM Ūkio tarnybos reorganizavimo tikslas – efektyvumo ir ekonomiškumo atžvilgiu tikslinga vietoj trijų biudžetinių įstaigų įsteigti vieną įstaigą – Bendrųjų reikalų departamentą prie KAM. Sujungus reorganizuojamų įstaigų resursus, operatyviau bus vykdomos funkcijos, efektyvesnis valdymas ir klausimų sprendimas, taip pat optimaliau ir ekonomiškiau bus naudojami šių įstaigų turimi žmogiškieji ir materialiniai resursai. Vadinasi, bus optimizuotas etatų skaičius ir sumažintos biudžetinių įstaigų valdymui skirtos išlaidos.

 

IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS

 

6. KAM Autoūkio, KAM LIAT ir KAM Ūkio tarnybos reorganizavimo būdas – sujungimo, t. y. KAM Autoūkio, KAM LIAT ir KAM Ūkio tarnybos funkcijų, teisių, pareigų, turto ir biudžetinių asignavimų perdavimas Bendrųjų reikalų departamentui prie KAM.

7. Reorganizavimas vykdomas ir prievolės baigiamos vykdyti iš KAM Autoūkio, KAM LIAT ir KAM Ūkio tarnybos patvirtintų biudžetinių asignavimų.

8. Darbuotojams išeitinės kompensacijos išmokamos iš KAM Autoūkiui, KAM LIAT ir KAM Ūkio tarnybai skirtų asignavimų.

 

V. REORGANIZAVIMO ETAPAI (PRIEMONĖS), TERMINAI, ATSAKINGI VYKDYTOJAI

 

9. Reorganizuojama nuo 2010 m. balandžio 1 d. KAM Autoūkis, KAM LIAT ir KAM Ūkio tarnyba į vieną Bendrųjų reikalų departamentą prie KAM šiais etapais, terminais:

 

Eil. Nr.

Reorganizavimo etapai (priemonės)

Terminai

Atsakingi vykdytojai

9.1

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos reorganizavimo sąlygas paskelbti viešai

Teisės aktų nustatyta tvarka

Krašto apsaugos ministro įsakymu paskirta komisija

9.2

VĮ Registro centro Juridinių asmenų registrui pateikti KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos reorganizavimo sąlygas reorganizuojamų įstaigų teisiniam statusui „reorganizuojamos“ įregistruoti

Ne vėliau kaip pirmą reorganizavimo sąlygų projekto viešo paskelbimo dieną

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos viršininkai

9.3

Bendrųjų reikalų departamento prie KAM nuostatų ir struktūros rengimas, derinimas ir teikimas tvirtinti

iki 2009-12-01

Krašto apsaugos ministro įsakymu paskirta komisija

9.4

Bendrųjų reikalų departamento prie KAM pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų rengimas, derinimas ir teikimas tvirtinti

iki 2009-12-01

Krašto apsaugos ministro įsakymu paskirta komisija

9.5

Pranešimų apie KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos sutartinių prievolių pasibaigimą išsiuntimas tiekėjams ir rangovams

iki 2010-01-29

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos viršininkai

9.6

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos finansinių įsipareigojimų perdavimas Bendrųjų reikalų departamentui prie KAM

iki 2010-03-30

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos viršininkai

9.7

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos turto (po inventorizacijos) perdavimas Bendrųjų reikalų departamentui prie KAM

iki 2010-03-30

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos viršininkai

9.8

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais terminais KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos darbuotojų įspėjimas apie darbo (tarnybos) santykių nutraukimą

Pagal LR darbo kodekso teminus

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos viršininkai

9.9

Bendrųjų reikalų departamento prie KAM įregistravimas VĮ registrų centre

iki 2010-03-30

KA ministro įsakymu paskirta komisija

9.10

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos išregistravimas VĮ registrų centre

iki 2010-03-30

Reorganizavimo komisija

9.11

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos nuolatinio, ilgo saugojimo bylų ir laikino saugojimo dokumentų perdavimas Krašto apsaugos archyvui prie Krašto apsaugos ministerijos

iki 2010-04-16

KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos viršininkai, Reorganizavimo komisija

 

VI. TURTO VERTINIMAS

 

10. Reorganizuojamo KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos turto vertė:

10.1. KAM Autoūkio valdomo valstybės turto vertė pagal 2009 m. lapkričio 1d. buhalterinę apskaitą sudarė 6365.9 tūkst. Lt, iš šios sumos:

10.1.1. ilgalaikis materialusis turtas 5084.4 tūkst. Lt;

10.1.2. ilgalaikis nematerialusis turtas 0.00 tūkst.Lt;

10.1.3. trumpalaikis materialusis turtas 123.8 tūkst. Lt;

10.1.4. atsargos 267.9 tūkst. Lt;

10.1.5. piniginės lėšos 95.7 tūkst. Lt;

10.1.6. kreditorinis įsiskolinimas 124.7 tūkst. Lt;

10.1.7. debitorinis įsiskolinimas 0.00 tūkst. Lt;

10.1.8. turtas pagal panaudą 669.4 tūkst. Lt.

10.2. KAM LIAT valdomo valstybės turto vertė pagal 2009 m. lapkričio 1 d. buhalterinę apskaitą sudarė 3685.1 tūkst. Lt, iš šios sumos:

10.2.1. ilgalaikis materialusis turtas 1965.3 tūkst. Lt;

10.2.2. ilgalaikis nematerialusis turtas 280.0 tūkst. Lt;

10.2.3. trumpalaikis materialusis turtas 189.0 tūkst. Lt;

10.2.4. atsargos 314.4 tūkst. Lt;

10.2.5. piniginės lėšos 10.1 tūkst. Lt;

10.2.6. kreditorinis įsiskolinimas 138.7 tūkst. Lt;

10.2.7. debitorinis įsiskolinimas 0.4 tūkst. Lt;

10.2.8. turtas pagal panaudą 787.2 tūkst. Lt.

10.3. KAM Ūkio tarnybos valdomo valstybės turto vertė pagal 2009 m. lapkričio 1 d. buhalterinę apskaitą sudarė 33383.1 tūkst. Lt, iš šios sumos:

10.3.1. ilgalaikis materialusis turtas 23927.7 tūkst. Lt;

10.3.2. ilgalaikis nematerialusis turtas 0.00 tūkst. Lt;

10.3.3. trumpalaikis materialusis turtas 2641.7 tūkst. Lt;

10.3.4. atsargos 249.4 tūkst. Lt;

10.3.5. piniginės lėšos 86.3 tūkst. Lt;

10.3.6. kreditorinis įsiskolinimas 163.9 tūkst. Lt;

10.3.7. debitorinis įsiskolinimas 4.7 tūkst. Lt;

10.3.8. turtas pagal panaudą 6309.4 tūkst. Lt.

 

VII. JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO MOMENTAS BEI TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS

 

11. Reorganizuojamos įstaigos baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

12. Visas reorganizuojamų įstaigų teises ir pareigas teisės aktų nustatyta tvarka perima Bendrųjų reikalų departamentas prie KAM nuo 2010 m. balandžio 1 d.

 

VIII. TURTO, APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ, KITŲ DOKUMENTŲ BEI PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

 

13. Reorganizuojamų įstaigų turtą pagal 2010 m. kovo 31 d. buhalterinės apskaitos duomenis, apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka pasirašant perdavimo–priėmimo aktus perima Bendrųjų reikalų departamento prie KAM vadovo pareigas laikinai einantis asmuo (ar jo įgalioti asmenys).

14. Reorganizuojamų įstaigų nebaigtus vykdyti įsipareigojimus ir kitus sandorius teisės aktų nustatyta tvarka perima Bendrųjų reikalų departamentas prie KAM

15. Reorganizuojamų įstaigų antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami.

 

IX. ĮSTAIGOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR STRUKTŪRA

 

16. Reorganizavimo metu užtikrinamas nepertraukiamas uždavinių ir funkcijų, nustatytų KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymas.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. KAM Autoūkio, KAM LIAT, KAM Ūkio tarnybos reorganizavimo sąlygos skelbiamos viešai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-170, 2010-02-24, Žin., 2010, Nr. 24-1142 (2010-02-27), i. k. 1102060ISAK000V-170

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1098 "Dėl Krašto apsaugos ministerijos Autoūkio, Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos, Krašto apsaugos ministerijos Ūkio tarnybos reorganizavimo" pakeitimo