Suvestinė redakcija nuo 2018-12-08 iki 2019-08-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 136-5963; Žin. 2009, Nr.138-0, i. k. 109301MISAK00D1-677

 

Nauja redakcija nuo 2015-04-01:

Nr. D1-107, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05054

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
INVESTICIJŲ PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. lapkričio 10 d. Nr. D1-677

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 19 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą“ 1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas tvarkos aprašas netaikomas investicijų planams, kurie rengiami pagal šių planų rengimo sutartis, sudarytas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

3. Nustatau, kad įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, pastato energinio naudingumo sertifikatas gali būti rengiamas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodikos reikalavimus, taikytus rengiant pastato energinio naudingumo sertifikatą prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-580, 2015-08-04, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12093

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. vasario 12  d. įsakymu Nr. D1-107

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) INVESTICIJŲ PLANO rengimo tvarkos Aprašas

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – Investicijų planas) rengimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-491, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11162

 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (toliau – Valstybės paramos įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau – Bendrijų įstatymas), 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5 – 43), statybos techniniame reglamente STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. D1-219 „Dėl  statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“  patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1073, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20118

 

3. Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti. Techninis darbo projektas rengiamas butų ir kitų patalpų savininkams Valstybės paramos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka patvirtinus Investicijų planą ir gavus preliminarų projekto finansuotojo sutikimą dėl techninio darbo projekto rengimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo finansavimo ir kredito suteikimo, jeigu techninio darbo projekto parengimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo išlaidas numatoma apmokėti lengvatinio kredito lėšomis. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 priedo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-491, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11162

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

II. INVESTICIJŲ PLANO rengimo organizavimas

 

4. Investicijų plano rengimą butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas. Investicijų plano rengimą gali organizuoti savivaldybė ar jos paskirtas savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius. Investicijų plano rengimo organizavimo etape namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybė ar jos paskirtas projekto administratorius privalo informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie valstybės paramos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas (toliau – Programa), dydį ir išmokėjimo tvarką, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo eigą, Programos priede numatytas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) priemones ir šių priemonių galimus įgyvendinimo būdus, atnaujinimo (modernizavimo) projekto reikalavimus, teisines pasekmes pradėjus įgyvendinti investicijų planus, bet jų neįgyvendinus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

5. Investicijų plano rengimo paslaugos perkamos ir kvalifikaciniai reikalavimai jo rengėjui nustatomi vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinamu Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu. Jei projekto administratorius (užsakovas) yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, investicijų plano rengimo paslaugos perkamos vadovaujantis šiuo įstatymu, taikant minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus nurodytame pirkimo tvarkos apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-491, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11162

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

6. Investicijų plano užsakovas ir rengėjas gali kreiptis į Programos įgyvendinimo administratorių – viešąją įstaigą Būsto energijos taupymo agentūrą (toliau – Agentūra), kuri nemokamai konsultuoja namo atnaujinimo (modernizavimo)  projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-491, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11162

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

III. Investicijų plano rengimo tvarka

 

7. Investicijų planas rengiamas vadovaujantis Projekto administratoriaus (užsakovo) patvirtinta Investicijų plano rengimo užduotimi, Programa, Valstybės paramos įstatymu, Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas), Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Nutarimu (toliau – Valstybės paramos taisyklės), Statybos įstatymu, kitais su jo rengimu susijusiais teisės aktais ir šia tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

8. Investicijų plane (jo pavyzdinė forma pateikiama Tvarkos aprašo 1 priede) turi būti:

8.1 aiškinamasis raštas;

8.2. pagrindiniai namo techniniai rodikliai;

8.3. namo esamos padėties fizinės ir energinės būklės įvertinimas;

8.4. numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės ir siektini techniniai energiniai parametrai;

8.5. numatomų priemonių energinio naudingumo įvertinimas;

8.6. numatomų priemonių įgyvendinimo skaičiuojamoji kaina;

8.7. numatomų priemonių ekonominio naudingumo (atsiperkamumo) įvertinimas;

8.8. projekto įgyvendinimo ir finansavimo planas;

8.9. preliminarus lėšų (investicijų) paskirstymas butų ir kitų patalpų savininkams ir mėnesinės kredito grąžinimo ir palūkanų apmokėjimo įmokos dydžio nustatymas;

8.10.  preliminari techninė užduotis kitoms Projekto dalims parengti (jei numatyta Investicijų plano rengimo užduotyje).

9. Aiškinamajame rašte aprašoma ir paaiškinama Investicijų plano rengimo ir siūlomų sprendinių esmė. Nurodomas investicijų plano rengimo teisinis pagrindas (užsakovas, sutarties data ir registracijos numeris), normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas šis planas, esamos padėties įvertinimas, pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys siūlomus sprendinius, projekto įgyvendinimo ir finansavimo planą.

10. Pagrindinių namo techninių rodiklių sudėtis pateikiama Tvarkos aprašo priedo 1 lentelėje. Jie nustatomi vadovaujantis turimų kadastrinių matavimų, namo techninio ar techninio energinio paso, ar namo statybos projekto duomenimis, atlikus vizualinę namo apžiūrą ir natūrinius matavimus vietoje. Prie Investicijų plano aiškinamojo rašto pridedamos ištraukos iš statybos projekto (namo aukštų planas, fasadas, skerspjūvis) arba namo kadastrinių matavimų dokumentų.

11. Namo fizinė būklė įvertinama pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojo pateiktus namo ir jo inžinerinių sistemų techninės priežiūros, vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka, dokumentų ir statybinių tyrinėjimų ar statinio (jo dalies) ekspertizės, jeigu jie buvo atlikti, duomenis. Investicijų plano rengėjas privalo patikrinti ir papildyti projekto užsakovo pateiktus duomenis atlikus vizualinę objektų apžiūrą vietoje, dalyvaujant namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo atstovui, kuri įforminama vizualinės apžiūros aktu. Šį aktą pasirašo visi apžiūroje dalyvavę asmenys. Prie apžiūros akto pridedama raiški foto fiksacinė medžiaga, parodanti esminius namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų defektus ir deformacijas. Pagal namo fizinės būklės įvertinimą pagrindžiamos priemonės namo fizinėms savybėms atkurti. Jei numatoma priemonė nurodyta Valstybės remiamų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių sąrašo, pateikto Programos priede, 11 punkte, turi būti pridedamas statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, patvirtinantis atitinkamos konstrukcijos avarinę būklę.

12. Namo energinė būklė įvertinama teisės aktų nustatyta tvarka atlikus namo energinio naudingumo sertifikavimą ir gavus atitinkamą sertifikatą (kuris pridedamas prie Investicijų plano aiškinamojo rašto). Sertifikate pateikti skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui rodikliai palyginami su faktinėmis šios energijos sąnaudomis, kurios nustatomos pagal paskutiniųjų trejų metų duomenų vidurkį. Vidutinis faktinių šilumos sąnaudų vidurkis perskaičiuojamas pagal norminius metus, nustatant šiluminės energijos sąnaudas vienam dienolaipsniui. Į faktines šilumos sąnaudas atsižvelgiama vertinant Projekto ekonominį naudingumą. Pagal namo energinio naudingumo sertifikato duomenis pagrindžiamos priemonės namo energiniam efektyvumui didinti.

13. Pagal Tvarkos aprašo 11 ir 12 punktus parinktos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi atitikti Programos priede pateiktas valstybės remiamas priemones ir užtikrinti, kad būtų pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir šiluminės energijos sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 40 procentų, lyginant su esama padėtimi. Jeigu atnaujinamas daugiabutis, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, parinktos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi atitikti Programos priede pateiktas valstybės remiamas priemones ir užtikrinti, kad skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos būtų sumažinamos ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Investicijų plane turi būti nurodomos siektinos numatomų įgyvendinti priemonių techninės ir energinės savybės, taip pat preliminarūs šių priemonių kiekybiniai rodikliai (m2, m, vnt.). Atliekamas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas. Viename iš variantų turi būti numatytas šilumos apskaitos sistemos ir/ar termoreguliatorių butuose ir kitose patalpose įrengimas ir pasiekta aukštesnė nei C pastato energinio naudingumo klasė. Jei planuojamas butų ir kitų patalpų langų ir balkono durų keitimas ar balkonų (lodžijų) įstiklinimas, rekomenduotina apie tai raštu informuoti (pateikiant pranešimus į pašto dėžutes ar išsiunčiant juos paštu ar el. paštu) šių butų ar kitų patalpų ir balkonų (lodžijų) savininkus (šią informaciją parengia ir pateikia investicijų plano rengimo organizatorius kartu su jo rengėju).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

14. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis naudingumas nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (toliau – Reglamentas). Suminės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui kWh/m²/metus nustatomos pagal planuojamas įgyvendinti energiją taupančias priemones (išskyrus liftus, kurių keitimo energinis efektyvumas apskaičiuojamas atskirai pagal gamintojo pateikiamus duomenis). Numatomų įgyvendinti priemonių suminis energinis naudingumas įvertinamas palyginus planuojamas šiluminės energijos sąnaudas su esamos padėties skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis namo patalpų šildymui. Šis santykis išreiškiamas procentais ir jis turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 13 punkte. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ‒ (ŠESD) (CO2) kiekis apskaičiuojamas pagal Reglamentą. ŠESD (CO2) sumažėjimas apskaičiuojamas lyginant esamą padėtį su išmetamu ŠESD (CO2) kiekiu po atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

15. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, technines charakteristikas, šilumos perdavimo koeficientus ir kitus rodiklius nustatoma vadovaujantis rinkos kainomis arba sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais. Kainos apskaičiavimo pagrindimas pateikiamas Investicijų plano aiškinamajame rašte, nurodant rinkos kainos analizę arba tyrimą, įkainius ir nuorodas į konkrečius įkainius. Darbų kiekis nustatomas pagal natūrinių matavimų duomenis. Investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne namo energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms, nurodytoms Programos priede, neturi viršyti 20 procentų nuo bendros investicijų sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

16. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma sumuojant skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą (įskaitant Investicijų planą ir projekto ekspertizę), statinio statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas (projektavimo darbų ir statybos techninės priežiūros paslaugų kaina nustatoma atsižvelgus į Nutarime nurodytus šių išlaidų apmokėjimo ir kompensavimo dydžius. Administravimo išlaidų dydis apskaičiuojamas Nutarime nustatytą valstybės kompensuojamą administravimo išlaidų tarifą (pridėjus PVM) padauginus iš namo naudingojo (bendrojo) ploto (m2) ir Investicijų plane numatytos Projekto įgyvendinimo trukmės (mėnesiais).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

17. Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant investicijų paprastojo atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto įgyvendinimo išlaidas, tenkančias namo buto ir kitų patalpų savininkams, atėmus valstybės paramą. Į valstybės paramos sumą neįskaitoma valstybės parama teikiama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Atskirai įvertinamas  įgyvendinamų energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas. Investicijų ekonominis naudingumas gali būti nustatomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų ekonominio naudingumo įvertinimo metodika, kuri pateikta Aplinkos ministerijos interneto svetainėje: www.am.lt rubrikoje statyba ir būstas/būstas/būsto teisinis reglamentavimas/valstybės parama būstui modernizuoti. Investicijų ekonominis naudingumas gali būti iliustruotas grafiškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

18. Projekto įgyvendinimo planas sudaromas atsižvelgus į Valstybės paramos teikimo taisyklių nuostatas, kad Projektas turi būti įgyvendintas per dvejus metus ir kad Projektas gali būti įgyvendinamas etapais.

19. Projekto finansavimo planas rengiamas vadovaujantis projekto rengimo ir įgyvendinimo suvestine kaina, užsakovo pateiktais duomenimis apie butų ir kitų patalpų savininkų planus finansuoti projektą savo lėšomis, taip pat kitomis lėšomis (jei tokios numatytos ir patvirtintos atitinkamomis sutartimis), neįskaitant valstybės paramos, kuri suteikiama kompensuojant išlaidas ar jų dalį tik įgyvendinus projektą arba jo pirmąjį etapą. Finansavimo plane nurodomos butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos, kredito dydis ir kitos lėšos (jei jos numatytos). Valstybės paramos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Valstybės paramos taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

20. Finansavimo planas detalizuojamas parengiant preliminarų investicijų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams (Tvarkos aprašo 1 priedo 11, 12 lentelės). Paskirstant lėšas butų ir kitų patalpų savininkams, įvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje (buto ir kitų patalpų naudingajam (bendrajam) plotui ir individualios investicijos (buto ar kitų patalpų langų keitimui, balkonų įstiklinimui, rekuperacinių (vėdinimo) sistemų, nesusietų su bendrosiomis pastato inžinerinėmis sistemomis ir skirtų vienos patalpos savininko poreikiams tenkinti, įrengimui ir kitoms priemonėms). Apskaičiuojama investicijų suma, atėmus numatomą valstybės paramą pagal projekto užbaigimo metu galiojančias valstybės paramos teikimo sąlygas, ir kredito suma, tenkanti kiekvienam butui ar kitai patalpai. Be to, kiekvienam butui ar kitai patalpai apskaičiuojamas preliminarus kredito grąžinimo ir palūkanų apmokėjimo mėnesinės įmokos tarifas (eurais/m2 patalpų naudingojo (bendrojo) ploto), įvertinus valstybės paramą kompensuojant investicijas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

21. Preliminarus kredito gražinimo terminas metais ar mėnesiais nustatomas atsižvelgus į kredito dydį ir didžiausios mėnesinės įmokos dydį (rekomenduojama ne ilgesnis kaip 20 metų).

22. Preliminari mėnesinė įmoka (eurais/m2), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant lengvatinio kredito palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę:

I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur:

I - didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo  (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m-2 per mėnesį);

Ee - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m-2 per metus);

Ep - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m-2 per metus);

Ke - šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje Investicijų plano rengimo dieną (Eur/kWh);

12 - mėnesių skaičius per metus (mėn.);

Kp - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9;

K - koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją  taupančiomis atnaujinimo  (modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Programos, priedo pastabos 4 punktą, - 1,2;

Ka – koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) – 1.3.

Šios įmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų išmokėjimo laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

23. Apskaičiuojant didžiausios mėnesinės įmokos dydį pagal nurodytą formulę, įvertinama esamos padėties skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų atitiktis faktinėms šiluminės energijos sąnaudoms pagal Tvarkos aprašo 1 priedo 3 lentelėje pateiktus rodiklius. Jeigu skirtumas tarp skaičiuojamųjų ir faktinių šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui viršija 15 procentų, skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų rodikliai Ee ir Ep gali būti nustatomi atsižvelgus į faktinį šiluminės energijos sąnaudų rodiklį, nurodytą Tvarkos aprašo 1 priedo 3 lentelės 4.1.3 papunktyje. Tada Ee = Ef, kWh/m², Ep = Ef x(1-es), kur: Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą; Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą; Ef – faktinės šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos Tvarkos aprašo 1 priedo 3 lentelės 4.1.3 papunktyje; es – skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimo, palyginus su esama padėtimi, procentinė dalis, nurodyta Tvarkos aprašo 1 priedo 5 lentelės 6.3 papunktyje. Jei preliminarus mėnesinės įmokos tarifas, tenkantis konkrečiam butui, viršija didžiausią (leistiną) įmoką, tvirtinant Investicijų planą reikia gauti to buto savininko sutikimą raštu arba koreguojamas investicijų dydis ar ilginamas kredito grąžinimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

 

24. Parengtas Investicijų planas viešai aptariamas su namo butų ir kitų patalpų savininkais. Viešąjį aptarimą gyventojams patogiu metu organizuoja, jo tvarką nustato ir jame dalyvauja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Projektą pristato Investicijų plano rengėjas. Į viešąjį aptarimą kviečiamas savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius (jei projektas įgyvendinamas pagal savivaldybės patvirtintą Programą), Agentūros atstovas ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję asmenys. Po viešojo aptarimo Investicijų planas prireikus patikslinamas. Po viešo aptarimo, jei daugiabučio namo atnaujinimui viešajame aptarime iš esmės pritarta, Investicijų planą tvirtina butų ir kitų patalpų savininkai priimdami sprendimą Valstybės paramos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo protokolas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir įsegamas į Investicijų plano bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

Nr. D1-1073, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20118

 

25. Patikslintas Investicijų planas pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojui arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui (jeigu paskirtas), kuris įvertina Investicijų plano atitiktį jo rengimo techninei užduočiai ir jo priėmimo faktą patvirtina savo parašu ant Investicijų plano antraštinio lapo. Ant investicijų plano antraštinio lapo pasirašo Investicijų plano rengimo vadovas ir rengėjai. Investicijų plano rengimo vadovas pasirašo ant kiekvieno investicijų plano lapo. Jei Investicijų planas rengiamas pagal savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus arba savivaldybės užsakymą, parengtas Investicijų plano projektas turi būti suderintas su namo bendrojo naudojimo objektų valdytoju, kuris įvertina projekto atitiktį namo būklei ir jo atnaujinimo poreikiams ir projekto derinimo faktą patvirtina savo parašu ant Investicijų plano antraštinio lapo. Parengus Investicijų planą atliekama jo ekspertizė, jeigu ji privaloma pagal Statybos įstatymą. Ekspertizė neįeina į investicijų plano sudėtį ir vykdoma pagal atskirą užsakymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

 

26. Patvirtintas Investicijų planas teikiamas Agentūrai Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

27. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

28. Jeigu su Agentūra suderintas Investicijų planas keičiamas, tai jis pakartotinai derinamas su Agentūra Tvarkos aprašo 26 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

29. Jeigu pagal Valstybės paramos taisyklių 5 punkte nustatytus reikalavimus Agentūrai derinti pateikto Investicijų plano butų ir kitų patalpų savininkai nustatyta tvarka nepatvirtina per 12 mėnesių nuo Agentūros rašto, kuriuo derinamas Investicijų planas, dienos, Investicijų planas, butų ir kitų patalpų savininkų daugumai pageidaujant, teikiamas iš naujo derinti Agentūrai nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

 

_________________

part_ee923e514bb6491cbb703bdffd643c30_end


Daugiabučio namo atnaujinimo

(modernizavimo) investicijų plano

rengimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano forma)

 

 

(antraštinis lapas)

 

 

Investicijų plano rengėjas .......................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas,  kodas,  adresas, el. pašto adresas, telefono Nr., fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., veiklos teisinis pagrindas)

.............................................................................................................................................................

 

 

 

DAUGIABUČIO NAMO ....(nurodomas adresas)..................... ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS

 

(Data)

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų plano rengimo vadovas: ................................................

(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)  

 

Rengėjai: .........................................................................................

..........................................................................................................

(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)   

Užsakovas: ......................................................................................

..........................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens

veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data)

 

Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (jei užsakovas kitas

asmuo): ...........................................................................................

.........................................................................................................

Suderinta:

 

Būsto energijos taupymo agentūra 

..........................................................................................................

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)  

 

 


 

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(rengiamas pagal Tvarkos aprašo 9 punktą)

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas).................................................................

1.2. aukštų skaičius _______________________________________________________________;

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra) ______________________________________________________________________________;

1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data_______________________

1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m2) __________________________________________;

1.6 atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) ________;  

 

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis, vnt.

Pastabos

 

 

1

2

3

4

5

 

2.1.

bendrieji rodikliai

2.1.1.

butų skaičius

vnt.

 

 

 

2.1.2.

butų naudingasis plotas

m2

 

 

 

2.1.3.

namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*

vnt.

 

 

 

2.1.4.

namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas

m2

 

 

 

2.1.5.

namo  butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)

m2

 

 

 

2.2.

sienos (nurodyti konstrukciją)

2.2.1.

išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius

m2

 

 

 

2.2.2.

išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas

W/m2K

 

 

 

2.2.3.

cokolio plotas

m2

 

 

 

2.2.4.

cokolio šilumos perdavimo koeficientas

W/m2K

 

 

 

2.3.

stogas (nurodyti konstrukciją)

2.3.1.

stogo dangos plotas

m2

 

 

 

2.3.2.

Stogo ar  perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas

W/m2K

 

 

 

2.4.

butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

2.4.1.

langų skaičius, iš jų:

vnt.

 

 

 

2.4.1.1.

langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius

vnt.

 

 

 

2.4.2.

langų plotas, iš jų:

m2

 

 

 

2.4.2.1.

Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas

m2

 

 

 

2.4.3.

balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:

vnt

 

 

 

2.4.3.1

balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris,skaičius

vnt.

 

 

 

2.4.4.

balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:

m2

 

 

 

2.4.4.1.

balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas

m2

 

 

 

2.5.

bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys,:

 

 

 

 

2.5.1.

langų skaičius, iš jų

vnt.

 

 

 

2.5.1.1.

langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius

vnt

 

 

 

2.5.2

langų plotas, iš jų:

m2

 

 

 

2.5.2.1.

langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas

m2.

 

 

 

2.5.3.

 

lauko durų skaičius

 

vnt

 

 

 

 

2.5.4.

lauko durų plotas

m2

 

 

 

2.6

rūsys

2.6.1.

rūsio perdangos plotas

m2

 

 

 

2.6.2.

rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas

W/m2K

 

 

 

 

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų  patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

 

3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eil. Nr.

Vertinimo

objektas

Bendras įvertinimas*

Išsamus būklės aprašymas

(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)

Įvertinimo pagrindai

(kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)

3.1.

išorinės sienos

 

 

 

 

3.2

pamatai

 

 

 

 

3.3.

stogas

 

 

 

 

 

3.4.

butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

 

 

 

3.5.

balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos

 

 

 

3.6.

rūsio perdanga

 

 

 

3.7.

bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys

 

 

 

3.8.

šildymo sistema

 

 

 

 

3.9.

karšto vandens sistemą

 

 

 

3.10.

vandentiekis

 

 

 

3.11.

nuotekų šalinimo sistema

 

 

 

3.12. 

vėdinimo  sistema

 

 

 

3.13.

bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai

 

 

 

3.14.

liftai (jei yra)

 

 

 

3.15.

kita

 

 

 

 

 

 

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, __________ metai.

(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu). 

3 lentelė

Eilės Nr.

Rodiklis

Mato vnt.

Kiekis

Pastabos

1

2

3

4

5

4.1.1.

skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis

kWh/metus

kWh/m2/metus

 

 

4.1.2.

namo energinio naudingumo klasė

klasė

 

 

4.1.3.

faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį

kWh/metus

kWh/m2/metus

 

 

4.1.4.

nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius

dienolaipsnis

 

 

4.1.5.

šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui

kWh/dienolaipsniui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis (nurodyti):

4.2.1.

4.2.2. ir t. t.

 

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 

(Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos priemonės pateikiamos pagal variantus).

4 lentelė

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai

Trumpas priemonės aprašymas nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan. **

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m2K) ir (ar) kiti rodikliai *

Darbų kiekis

(m2, m, vnt.)

1

2

3

4

5

5.1.

energijos efektyvumą didinančios priemonės

 

 

 

5.1.1.

 

 

 

 

5.1.2.

 

 

 

 

5.1.3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

5.2

kitos priemonės

 

 

 

5.2.1.

 

 

 

 

5.2.2                                

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-1073, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20118

 

* Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.

**Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio  šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.

Papildyta pastraipa:

Nr. D1-1073, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20118

 

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu).

5 lentelė

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Kiekis

Esama padėtis

Planuojama

1

2

3

4

5

PROJEKTO RODIKLIAI

6.1.

pastato energinio naudingumo klasė

klasė

 

 

6.2.

skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti,

iš jų pagal energiją taupančias priemones:

kWh/metus

kWh/m2/metus

 

 

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

patalpų langų keitimas,

išorinių sienų šiltinimas,

ir t. t.

 

 

 

6.3.

skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis

procentais

--

 

6.4.

išmetamo ŠESD (CO2) kiekio sumažėjimas

tonų/metus

--

 

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*

6.5.

pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones

klasė

 

 

6.6.

skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones

procentais

 

 

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-1073, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20118

 

* Pildoma, jeigu projektą numatoma įgyvendinti etapais

 

7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina

(Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus).

6 lentelė

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Skaičiuojamoji kaina

tūkstančiais Eur

Eur/m2 naudingojo (bendrojo) ploto

1

2

3

4

7.1.

energijos efektyvumą didinančios priemonės, išviso

iš jų:

 

 

7.1.1.

šildymo sistemos modernizavimas

 

 

7.1.1.1.

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas

 

 

7.1.1.2.

šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas

 

 

7.1.1.3.

karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas

 

 

7.1.2.

išorinių sienų ir cokolio šiltinimas

 

 

7.1.3.

bendrojo naudojimo patalpų langų keitimas ir t.t.

 

 

 

 

 

7.2.

kitos priemonės, išviso

iš jų:

 

 

7.2.1.

nuotekų sistemos keitimas

 

 

7.2.2.

vandentiekio vamzdyno keitimas ir t. t.

 

 

 

Iš viso

 

 

7.3.

kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais

 

 

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-1073, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20118

 

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

(Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus).

7 lentelė

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Preliminari kaina, tūkst. Eur

Santykinė kaina, Eur/m2

1

2

3

4

8.1.

statybos darbai, iš viso: 

 

 

8.1.1

iš jų:

statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms

 

 

8.2.

projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)

 

 

 

8.3.

statybos techninė priežiūra

 

 

8.4.

projekto administravimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

(Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 17 punkte nurodyta metodika).

8 lentelė

Eil.

Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Rodiklio reikšmė

Pastabos

1

2

3

4

5

9.1.

investicijų paprastojo atsipirkimo laikas:

 

 

 

9.1.1.

pagal suvestinę kainą

metais

 

 

9.2.

atėmus valstybės paramą

metais

 

 

9.2.

energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas:

 

 

 

9.2.1.

pagal suminę kainą

metais

 

 

9.2.2.

atėmus valstybės paramą

metais

 

 

 

Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas gali būti pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijos sąnaudų pokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo.

 

10. Projekto įgyvendinimo planas

(Jei Projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės grupuojamos pagal etapus).

9 lentelė

 

 

Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas

Darbų pradžia (metai, mėnuo)

Darbų pabaiga (metai, mėnuo)

Pastabos

10.1

A etapas (jei toks yra)

 

 

 

10.1.1

langų keitimas

 

 

 

10.1.2

stogo šiltinimas ir t. t.

 

 

 

10.2

B etapas (jei toks yra)

 

 

 

 

11. Projekto finansavimo planas

10 lentelė

Eil. Nr.

Lėšų šaltiniai

Planuojamos lėšos

Pastabas

Suma, tūkst. Eur

Procentinė dalis  nuo visos sumos

%

1.

2

3

4

5

11.1.

planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

 

 

 

11.1.1

butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos

 

 

 

11.1.2

kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos

 

 

 

11.1.3

valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas

 

 

 

 

11.1.4.

kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)

 

 

 

Iš viso:

 

100%

 

11.2.

valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą, iš jų:

 

 

 

11.2.1.

projekto parengimo išlaidų kompensavimas

 

 

 

11.2.2.

statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

 

 

 

11.2.3.

projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas

 

 

 

11.2.4.

valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

 

 

 

11.2.4.1.

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

 

 

 

11.2.4.2.

papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos

 

 

 

11.2.4.2.1.

valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

 

 

 

11.2.4.2.2.

valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius

 

 

 

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

Nr. D1-1073, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20118

 

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

 

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

11 lentelė

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis

Patalpų naudingas (bendrasis) plotas, m2

Investicijų suma, Eur

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms,

Eur

Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur

Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m2

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitos priemonės

Iš viso

Bendrosios investicijos

 

Individualios

investicijos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Butas Nr. 1

Butas Nr. 2

ir t. t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

 

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis:

13.1. mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: _______ Eur/m2/mėn.;

13.2. Neteko galios nuo 2018-12-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-1073, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20118

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

 

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas  _____________metais ar mėn.

15. Pridedama kitų projekto dalių rengimo techninė užduotis, kai Investicijų planas rengiamas pagal atskirą sutartį, numatant, kad šios projekto dalys bus rengiamos perkant jų rengimo paslaugas kartu su statybos rangos darbais.

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-491, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11162

 

part_e9ac9f907e0c4849bc0498b2e7a2f6e4_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-871, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 139-6563 (2011-11-18), i. k. 111301MISAK00D1-871

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-28, 2012-01-12, Žin., 2012, Nr. 9-351 (2012-01-18), i. k. 112301MISAK000D1-28

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-791, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 114-5797 (2012-10-02), i. k. 112301MISAK00D1-791

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-416, 2013-06-03, Žin., 2013, Nr. 60-2986 (2013-06-07), i. k. 113301MISAK00D1-416

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-866, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6202 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-866

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-365, 2014-04-18, paskelbta TAR 2014-04-22, i. k. 2014-04594

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr.D1-677 "Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-503, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07269

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-107, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05054

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-491, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11162

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-580, 2015-08-04, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12093

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-620, 2016-09-19, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23697

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-805, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15563

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1073, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20118

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo