Įsakymas netenka galios 2024-01-01:

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-74, 2023-12-20, paskelbta TAR 2023-12-20, i. k. 2023-24696

Dėl Asmens su negalia automobilio statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-19 iki 2023-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 135-5917, i. k. 109223NISAK000V-127

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. lapkričio 6 d. Nr. V-127

Vilnius

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. A1-388 „Dėl įgaliojimų suteikimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

1. T v i r t i n u Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai.

3. Šis įsakymas į s i g a l i o j a nuo 2010 m. sausio 1 d.

4. Į p a r e i g o j u Teisės ir personalo skyrių šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

5. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui Alvydui Vitkauskui.

 

 

 

Direktorius                                                                          Zdislavas Skvarciany

 

PATVIRTINTA

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2009 m. lapkričio 6 d.

įsakymu Nr. V-127

 

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo TVARKOS APRAŠAS

 

I. skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

1. Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės (toliau – kortelė) išdavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

2. Šiame Apraše vartojama sąvoka neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė – kortelė, kuri suteikia teisę asmenims, nurodytiems šio Aprašo 4 punkte, sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra.

Kortelės forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-324 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės formos patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-54, 2010-06-10, Žin., 2010, Nr. 70-3519 (2010-06-17), i. k. 110223NISAK0000V-54

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

3. Kortelių blankai yra saugiųjų dokumentų blankai, spaustuvėje numeruoti apskaitos dokumentai.

4. Teisę gauti kortelę turi:

4.1. darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

4.2. darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu ar vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne);

4.3. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;

4.4. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

4.5. asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi neįgaliųjų vežimėliu;

4.6. asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne) ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;

4.7. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba specialusis nuolatinės pirmo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis;

4.8. asmenys, kuriems nustatytas ir galioja (arba nustatytas neterminuotai) specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;

4.9. asmenys, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. buvo nustatytas ir galioja (arba nustatytas neterminuotai) specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-54, 2010-06-10, Žin., 2010, Nr. 70-3519 (2010-06-17), i. k. 110223NISAK0000V-54

Nr. V-63, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11362

Nr. V-31, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08997

Nr. V-22, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04259

 

5. Korteles išduoda ir keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritoriniai skyriai (toliau – Tarnybos teritoriniai skyriai).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

6. Tarnyba organizuoja kortelių blankų gamybą ir nepanaudotų, sugadintų ar netinkamų naudoti kortelių apskaitą ir saugojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-63, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11362

 

7. Sugadintų ar netinkamų naudoti ir sugrąžintų kortelių nurašymas ir sunaikinimas organizuojamas Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

8. Už kortelių asmenims išdavimą bei saugojimą Tarnybos teritoriniuose skyriuose atsako Tarnybos teritorinių skyrių vedėjai.

9. Kortelių blankai yra saugomi užrakinamuose seifuose (metalinėse dėžėse, metalinėse spintose), įrengtose taip, kad būtų užtikrintas kortelių blankų saugumas. Patalpose, kuriose yra saugomos kortelės, turi būti įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija.

10. Už kortelių blankų gavimo, saugojimo, išdavimo, naudojimo, sunaikinimo apskaitos pažeidimus atsakingi asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. skyrius

KORTELIŲ IŠDAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

11. Asmuo, norėdamas gauti kortelę, Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

11.1. prašymą išduoti kortelę;

11.2. neįgaliojo pažymėjimą tik pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-124, 2014-11-18, paskelbta TAR 2014-11-19, i. k. 2014-17166

 

11.3. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

Punkto pakeitimai:

Nr. V-14, 2010-02-17, Žin., 2010, Nr. 22-1059 (2010-02-23), i. k. 110223NISAK0000V-14

Nr. V-54, 2010-06-10, Žin., 2010, Nr. 70-3519 (2010-06-17), i. k. 110223NISAK0000V-54

 

11.4. asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje arba rašytinį asmens ar asmens atstovo sutikimą, kad Tarnybos teritorinis skyrius gautų ir kortelėje panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro. Asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2, 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00868

 

11.5. specialiojo poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu kreipiasi pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam specialieji poreikiai nustatyti iki 2010 m. liepos 1 d.

Papildyta punktu:

Nr. V-39, 2011-03-28, Žin., 2011, Nr. 38-1850 (2011-03-31), i. k. 111223NISAK0000V-39

 

12. Kortelės pirmojoje pusėje nurodoma:

12.1. kortelės galiojimo laikas;

12.2. kortelės serijinis numeris;

12.3. išduodančios institucijos (Tarnybos teritorinio skyriaus) pavadinimas.

13. Kortelės antrojoje pusėje nurodoma:

13.1. kortelės gavėjo vardas (vardai) ir pavardė;

13.2. kortelę išdavusio Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo parašas, vardas, pavardė ir išdavimo data.

14. Kortelės antrojoje pusėje turi būti priklijuota kortelės gavėjo nuotrauka, uždėtas kortelę išduodančio Tarnybos teritorinio skyriaus antspaudas nurodytoje vietoje.

15. Kortelė laminuojama ir atiduodama asmeniui.

 

III. skyrius

KORTELIŲ KEITIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

16. Kortelė keičiama, jeigu:

16.1. kortelės gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę, asmens kodą;

16.2. kortelė tapo netinkama naudoti;

16.3. kortelėje yra netikslių įrašų;

16.4. atlikus pakartotinį darbingumo lygio, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių vertinimą ar iš naujo nustačius specialiųjų poreikių lygį arba kai kortelės galiojimo terminas nesutampa su nustatytu darbingumo lygio, neįgalumo lygio ar specialiųjų poreikių galiojimo terminu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

17. Kortelė keičiama, išduodant naują kortelę.

18. Asmuo, norėdamas pakeisti kortelę, ją pametęs ar kitaip praradęs, kortelę išdavusiam Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

18.1. prašymą pakeisti ar išduoti naują kortelę, nurodant jos keitimo ar praradimo priežastį;

18.2. asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje arba rašytinį asmens ar asmens atstovo sutikimą, kad Tarnybos teritorinis skyrius gautų ir kortelėje panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro. Asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2, 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00868

 

18.3. neįgaliojo pažymėjimą tik pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-124, 2014-11-18, paskelbta TAR 2014-11-19, i. k. 2014-17166

 

18.4. senąją kortelę, jeigu kortelė keičiama šio Aprašo 16.1–16.4 punktuose nustatytais atvejais. Jei kortelės gavėjas nepateikia senosios kortelės, tai kortelės gavėjo prašyme turi būti nurodyta priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateikta senoji kortelė;

18.5. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

Punkto pakeitimai:

Nr. V-54, 2010-06-10, Žin., 2010, Nr. 70-3519 (2010-06-17), i. k. 110223NISAK0000V-54

 

19. Keičiant kortelę, patikslinami kortelės gavėjo duomenys.

20. Pametus ar kitaip praradus kortelę, išduodama nauja kortelė teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-124, 2014-11-18, paskelbta TAR 2014-11-19, i. k. 2014-17166

 

21. Asmeniui paprašius, duomenis apie prarastą dokumentą (seriją, numerį, išdavimo datą) pateikia Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai.

 

IV. skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

22. Priėmus sprendimą dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ar specialiųjų poreikių lygio, kartu priimamas sprendimas dėl kortelės išdavimo. Kitais atvejais sprendimas dėl kortelės išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas per 3 darbo dienas.

Kortelės galiojimo terminas sutampa su minėtų sprendimų terminu. Jeigu darbingumo lygis asmeniui nustatomas iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, kortelė pagal šio Aprašo 4.2 papunktį išduodama neterminuotai.

Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir 90 kalendorinių dienų po jo baigiasi kortelės galiojimo terminas ir šiuo laikotarpiu asmuo nesikreipė į NDNT dėl naujos kortelės išdavimo, galiojimo terminas tęsiamas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus. Asmeniui kreipusis į NDNT dėl naujos kortelės išdavimo ir pratęsus galiojimo terminą, nauja kortelė neišduodama, o galioja senoji kortelė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-124, 2014-11-18, paskelbta TAR 2014-11-19, i. k. 2014-17166

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

Nr. V-63, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11362

Nr. V-31, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08997

Nr. V-22, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04259

 

23. Kortelėje negali būti taisymų ir braukymų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

24. Jei kortelė buvo pamesta arba kitaip prarasta nesibaigus kortelės galiojimo terminui, asmeniui išduota nauja kortelė arba atlikus asmens pakartotinį darbingumo lygio, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių vertinimą ar specialiųjų poreikių lygio nustatymą nebelieka pagrindo asmeniui išduoti kortelę pagal šio Aprašo 4 punktą, anksčiau Tarnybos teritorinio skyriaus išduota kortelė laikoma negaliojančia. Apie kortelės negaliojimą skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt, skiltyje „Pamesti ir negaliojantys dokumentai“, nurodant dokumento pavadinimą, seriją, numerį, išdavimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-124, 2014-11-18, paskelbta TAR 2014-11-19, i. k. 2014-17166

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

Nr. V-63, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11362

 

25. Informaciją apie asmeniui suteiktą teisę vairuoti lengvąjį automobilį Tarnyba gauna automatiniu būdu iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

 

26. Saugoti kortelę privalo pats asmuo.

27. Mokestis už kortelių išdavimą ir keitimą neimamas.

28. Juridiniams asmenims ši kortelė neišduodama.

29. Tarnybos teritorinių skyrių priimtas sprendimas dėl kortelės išdavimo gali būti skundžiamas Tarnybos direktoriui per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, nurodytų šio Aprašo 22 punkte, gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-124, 2014-11-18, paskelbta TAR 2014-11-19, i. k. 2014-17166

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-14, 2010-02-17, Žin., 2010, Nr. 22-1059 (2010-02-23), i. k. 110223NISAK0000V-14

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 "Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-54, 2010-06-10, Žin., 2010, Nr. 70-3519 (2010-06-17), i. k. 110223NISAK0000V-54

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 "Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-39, 2011-03-28, Žin., 2011, Nr. 38-1850 (2011-03-31), i. k. 111223NISAK0000V-39

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 "Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-124, 2014-11-18, paskelbta TAR 2014-11-19, i. k. 2014-17166

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-120, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20965

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-63, 2019-07-09, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11362

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-74, 2019-09-02, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-14001

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-31, 2020-04-29, paskelbta TAR 2020-04-29, i. k. 2020-08997

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-22, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04259

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-2, 2023-01-18, paskelbta TAR 2023-01-18, i. k. 2023-00868

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo